Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)"

Transkript

1 Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse Regler om stævning, svarskrift og andre processkrifter Nummerering/litrering af bilag Forkyndelse i udlandet Udenlandske vidner og dokumenter på fremmedsprog Bevisoptagelse i udlandet Rettens sammensætning. Sagkyndige dommere Særligt om behandling af sager på skriftligt grundlag Mulighed for at sætte retten uden for København... 7 C. Påstandsdokumenter... 8 D. Ekstrakt, tidsplan og materialesamlinger Ekstraktens udformning Ekstraktens udseende Indholdsfortegnelse Indhold Tidsplan Tillægsekstrakter Materialesamlinger Administrative afgørelser E. Hovedforhandlingen Forelæggelse Støttebilag Afhøringer Procedure Replik og duplik Rettens votering og tilkendegivelse Domsafsigelse Offentliggørelse af domme mv. på rettens hjemmeside... 16

2 - 2 - A. Indledning Denne vejledning angår udelukkende behandling af civile sager ved Retsafdelingen i Sø- og Handelsretten. Om behandling af sager ved Skifteafdelingen henvises til de øvrige vejledninger m.v. på rettens hjemmeside. Sager vedrørende fordringsprøvelse og konkurskarantæne behandles dog som civile sager ved Retsafdelingen. Vejledningen er udformet med udgangspunkt i Østre og Vestre Landsrets vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne fra maj 2013, men suppleret med en række praktiske oplysninger af betydning for de særlige forhold, der gælder for sager ved Sø- og Handelsretten, herunder at der altid medvirker sagkyndige dommere ved sagernes hovedforhandling, at retten er en specialdomstol med særlige fagområder, og navnlig at mange sager har international karakter. Sø- og Handelsrettens saglige kompetence følger af retsplejelovens 225 og 227. Der er udarbejdet en særskilt vejledning om sager om midlertidige forbud og påbud, som Sø- og Handelsretten har haft kompetence til at behandle siden den 1. juli Vejledningen kan ses på rettens hjemmeside. Der udarbejdes tillige en særlig vejledning vedrørende sager om konkurskarantæne, jf. konkurslovens afsnit III ( ), som trådte i kraft den 1. januar B. Forberedelse og berammelse 1. Regler om stævning, svarskrift og andre processkrifter Stævning, svarskrift og andre processkrifter skal være fra en advokat med møderet for landsret og Sø- og Handelsretten, jf. retsplejelovens 133. Retten modtager som udgangspunkt stævninger, andre processkrifter og bilag digitalt, idet der ikke længere er et generelt krav om, at processkrifter skal være forsynet med original underskrift. Læs mere om, hvordan du kommunikerer digitalt med retten, herunder om krav til filformater m.v. på Man kan også stadig sende processkrifter med almindeligt brev. Sagsøgeren skal i givet fald vedlægge de bilag, som stævningen henviser til. Endvidere skal sagsøgeren indlevere en kopi af stævning og bilag for hver sagsøgt. Er sagsøgte repræsenteret af advokat, og har sagsøgeren samtidig med indlevering af stævningen til retten sendt kopi heraf til sagsøgtes advokat, bør dette oplyses til retten. I dette tilfælde skal stævning og bilag kun indleveres til retten i et eksemplar. Retten henstiller, at parterne undlader at sende processkrifter og bilag både digitalt og fysisk. Hvis det sker, bør det oplyses i mailen til retten. I forbindelse med indlevering af stævning skal der betales retsafgift efter reglerne i retsafgiftsloven. Til brug for afgiftsberegningen skal sagsøgeren oplyse sagens økonomiske værdi, hvis denne ikke fremgår af påstanden. Anerkendelsespåstande vil

3 - 3 - som regel også have en økonomisk værdi, som skal oplyses. Eventuelle spørgsmål om afgiftens beregning kan besvares ved henvendelse til retssekretariatet. Fristen for indlevering af svarskrift fastsættes som udgangspunkt til seks uger. Det bør fremgå af stævning og svarskrift, om vedkommende part er momsregistreret. Når retten fastsætter sagsomkostninger, medregnes kun moms, når den part som vinder sagen, har oplyst, at vedkommende ikke er momsregistreret. Efter at retten har modtaget svarskrift, vil retten som udgangspunkt fastsætte tidspunkt for et forberedende møde, jf. retsplejelovens 353. Dette møde holdes normalt som et telefonmøde. På dette møde skal hver af parterne være repræsenteret ved en person, der er bemyndiget til at træffe bestemmelse med hensyn til sagen. På mødet drøftes bl.a. parternes stilling til sagens retlige og faktiske omstændigheder. Mødet vil i videst muligt omfang blive anvendt til afklaring og forhandling af eventuelle formalitetsindsigelser. På mødet vil retten tillige efter drøftelse med parterne så vidt muligt fastlægge sagens videre forløb, herunder anmodning om syn og skøn og tidsrammerne for en eventuel yderligere forberedelse og forberedelsens afslutning, samt fastsætte tidspunktet for hovedforhandlingen. Parterne skal derfor forud for mødet have overvejet, hvor lang tid hovedforhandlingen skal vare. I de få tilfælde hvor retten finder det overflødigt, vil der ikke blive afholdt et forberedende møde. Parterne vil i givet fald blive underrettet herom. På baggrund af parternes skøn over det forventede tidsforbrug vil hovedforhandlingen som udgangspunkt blive berammet, og der vil blive fastsat frist for replik og duplik. Fristerne for replik og duplik fastsættes normalt til fire uger, men aftales konkret med parterne. Forlængelse af frister forudsætter normalt en begrundet skriftlig anmodning. Anmodningen skal være retten i hænde inden fristens udløb. Anmodninger vedrørende sagens forberedelse eller behandling, f.eks. syn og skøn, forelæggelse for råd og nævn mv. samt rettens sammensætning/antallet af dommere bør fremhæves i et særskilt afsnit om sagens behandling i stævning og svarskrift eller eventuelt senere processkrifter og kan eventuelt også nævnes i fremsendelsesbrevet til retten. Der skal sendes en kopi af alle anmodninger til modparten, og det skal udtrykkeligt oplyses i brevet til retten, at dette er sket. Processkrifter skal være forsynet med dato på første side øverst til højre. Senest ved forberedelsens slutning skal sagsøgeren have indleveret en tidsplan for hovedforhandlingen (se under punkt D 5) med bl.a. angivelse af de parter og vidner, der ønskes afhørt. Tidsplanen skal være aftalt med modparten. 2. Nummerering/litrering af bilag

4 - 4 - Alle bilag skal være påført en bilagsbetegnelse, når de sendes til retten. Betegnelsen skal være påført i øverste højre hjørne, dog således at den ikke kolliderer med den senere paginering af ekstrakten. Retsbogsudskrifter, processkrifter, udkast til spørge- og skønstemaer og påstandsdokumenter samt eventuelle kendelser fra f.eks. en fogedret skal ikke have en særlig bilagsbetegnelse ved fremsendelsen til retten. Endvidere bør evt. litteratur og domme til støtte for en parts synspunkt ikke fremlægges som bilag i sagen. Skønstemaer og skønserklæringer samt spørgetemaer og udtalelser fra offentlige råd og nævn mv. nummereres og litreres som øvrige bilag, dvs. afhængig af, hvilken part der har anmodet om, at erklæringen/udtalelsen bliver indhentet. Bilag bestående af flere sider skal være sammenhæftede, men flere bilag bør ikke hæftes sammen, og bilag bør heller ikke hæftes sammen med et processkrift. Sagsøgeren skal betegne sine bilag med arabertal og sagsøgte sine bilag med store bogstaver. Ved anvendelse af bogstaver betegnes bilagene således: A-Å, AA-AÅ, BA-BÅ osv. Hvis der er særligt behov for nummerering/litrering af underbilag, nummereres/ litreres disse med arabertal/store bogstaver efterfulgt af lille bogstav, således 1a, 1b, osv./ Aa, Ab osv. Er der flere sagsøgte i sagen, skal litrering foretages på følgende måde: Sagsøgte 1 skal litrere med: IA, IB, IC osv. Sagsøgte 2 skal litrere med: IIA, IIB, IIC osv. Sagsøgte 3 skal litrere med: IIIA, IIIB, IIIC osv. Bilag fremlagt af adcitanten skal litreres med: Adc. 1, Adc. 2, Adc. 3 osv. Bilag fremlagt af adciterede skal litreres med: Adc. A, Adc. B, Adc. C osv. Hvis der er flere adciterede, anvender adciterede 1 betegnelsen Adc. IA, Adc. IB, Adc. IC osv. Adciterede 2 anvender betegnelsen Adc. IIA, Adc. IIB, Adc. IIC osv. 3. Forkyndelse i udlandet I sager med en udenlandsk sagsøgt, hvor der ved stævningens indgivelse ikke er dansk advokat for sagsøgte, skal stævningen sendes til forkyndelse i udlandet. Proceduren vedrørende oversættelse og forkyndelse afhænger af i hvilket land, stævning m.v. skal forkyndes. Norden Oversættelse Inden for de nordiske lande skal der ikke ske oversættelse af de dokumenter, som skal forkyndes, hvis dokumenterne er på dansk, norsk eller svensk. I andre tilfælde

5 - 5 - skal der som udgangspunkt ske oversættelse, se dog undtagelserne i den nordiske overenskomst artikel 2. Retten afholder udgiften til evt. oversættelse i medfør af den nordiske sprogkonvention af 17. juni Se evt. mere under: nordisk overenskomst af 26. april 1974 om gensidig retshjælp. Fremgangsmåde Sagsøgeren indsender stævning og bilag i to eksemplarer til retten til brug for forkyndelse. Hvis materialet ikke skal oversættes, sender retten det straks til forkyndelse. Eventuelle udgifter i forbindelse med forkyndelsen afholdes af retten. EU Oversættelse I henhold til forordningen vedrørende forkyndelser i EU er der ikke noget krav om oversættelse. Dog kan sagsøgte nægte at modtage dokumentet, hvis ikke dokumentet er oversat til et af modtagerstatens officielle sprog, eller et sprog som modtager forstår, hvorfor det på det kraftigste anbefales at få oversat dokumenterne (se mere under artikel 4 i forordningen nedenfor). Sagsøger afholder foreløbigt udgiften til oversættelse. Se evt. mere under: Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 Fremgangsmåde Sagsøgeren indsender i første omgang ét eksemplar af stævning med bilag til retten. Retten udfærdiger derefter et brev til sagsøgte med anmodning om svarskrift og sender dette til sagsøgeren med henblik på, at brevet oversættes sammen med en kopi af stævningen og eventuelle bilag. Det er sagsøgers ansvar at få materialet oversat. Materialet skal oversættes i ét eksemplar. Når materialet er oversat returneres det til retten, hvorefter retten sender materialet til forkyndelse i udlandet. Eventuelle udgifter i forbindelse med forkyndelsen afholdes af retten. Lande der har tiltrådt Haager-konventionen Oversættelse Ved forkyndelse i de lande, der har tiltrådt Haager-konventionen, skal der som udgangspunkt ske oversættelse til modtagerlandets officielle sprog (se evt. nærmere krav under de specifikke lande). Når der er sket oversættelse, skal oversættelsen tillige legaliseres, medmindre modtagerstaten har tiltrådt Apostillekonventionen (se nærmere herom på Udenrigsministeriets hjemmeside). Sagsøger afholder foreløbigt udgiften til oversættelse. Se evt. mere under: Haager konventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål. Fremgangsmåde Sagsøgeren indsender i første omgang ét eksemplar af stævning med bilag til retten. Retten udfærdiger derefter et brev til sagsøgte med anmodning om svarskrift og sender dette til sagsøgeren med henblik på, at brevet oversættes sammen med en kopi af stævningen og eventuelle bilag. Det er sagsøgers ansvar at få materialet oversat. Materialet skal oversættes i to eksemplarer. Når materialet er oversat retur-

6 - 6 - neres det til retten, hvorefter retten sender materialet til forkyndelse i udlandet. Eventuelle udgifter i forbindelse med forkyndelsen afholdes af retten. Øvrige udland For lande der ikke er dækket af ovennævnte, kan der eventuelt forsøges forkyndelse ad diplomatiske eller konsulære kanaler. 4. Udenlandske vidner og dokumenter på fremmedsprog Afhøring af udenlandske vidner uden tolk og dokumentation af dokumenter på fremmedsprog uden oversættelse kan, når parterne er enige, jf. retsplejelovens 149, stk. 1, og 2, sædvanligvis finde sted ved Sø- og Handelsretten, når fremmedsproget er engelsk, svensk og norsk. Er sproget i bilagene af særlig sværhedsgrad, kan parternes advokater drøfte spørgsmålet med retsformanden. Hvis vidner afhøres på et fremmedsprog, der ikke er vidnets modersmål, må advokaten sikre sig, at vidnet såvel aktivt som passivt behersker sproget. Hvis dette ikke er tilfældet, bør der benyttes tolk. Tolk fremskaffes af den part, der skal bruge tolkebistand. Udgifterne hertil betales af parten, medmindre der skal tolkes fra et af de nordiske sprog, jf. den nordiske sprogkonvention. 5. Bevisoptagelse i udlandet Det følger af retsplejelovens 342, at såfremt der skal optages bevis i udlandet, udfærdiger retten på grundlag af oplysninger fra den part, der ønsker beviset optaget, en retsanmodning til vedkommende fremmede myndighed. Anmodningen skal udfærdiges i overensstemmelse med de gældende konventioner. Norden Mellem de nordiske lande er yderligere indgået en overenskomst om gensidig retshjælp, jf. bkg (c) Overenskomsten indeholder ingen indholdsmæssige krav til udformningen af anmodningen og eventuelle bilag. Så længe anmodningen og bilagene er affattet på dansk (eller norsk eller svensk), er det heller ikke noget krav, at disse oversættes, jf. overenskomstens art. 2 og 3. Uden for Norden Danmark har på grund af det retlige forbehold ikke tiltrådt Rådets Forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretslige område. Forordningen gælder mellem alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union med undtagelse af Danmark. Vi skal derfor ikke anvende Formular A i Det Civilretlige Atlas. Mellem Danmark og de øvrige medlemsstater gælder Haagerkonventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål (Haagerkonferencen).

7 Rettens sammensætning. Sagkyndige dommere. Sagkyndige dommeres medvirken ved hovedforhandlingen er obligatorisk i sager i Retsafdelingen. I langt de fleste sager beklædes retten under hovedforhandlingen af en juridisk dommer som retsformand ( 16, stk. 1, og 2) og af 2 sagkyndige dommere ( 16, stk. 3). Retten kan også i retsmøder uden for hovedforhandlingen tiltrædes af sagkyndige dommere, når retten finder særlig anledning hertil, f.eks. ved visse formalitetsprocedurer. Efter retsplejelovens 16, stk. 5, kan retten tiltrædes af 4 sagkyndige, når sagens karakter taler derfor. Parternes advokater bør underrette retten, såfremt der efter deres opfattelse er grundlag for, at sagen behandles under medvirken af 4 sagkyndige. Spørgsmålet kan også tages op af retten ex officio. Spørgsmålet kan naturligt drøftes på 353-mødet. Om reglerne for udtagelse af sagkyndige i visse særlige typer af sager henvises i øvrigt til retsplejelovens 94. Efter retsplejelovens 16, stk. 1, jf. 12, stk. 3, kan Sø- og Handelsretten i sager anlagt efter den 1. januar 2007 bestemme, at der skal deltage 3 (juridiske) dommere i en sags afgørelse, hvis sagen er af principiel karakter, og/eller sagens udfald kan få væsentlig betydning for andre end parterne, og/eller sagen frembyder særlig omfattende eller vanskelige retlige eller bevismæssige spørgsmål, og/eller sagens særlige karakter i øvrigt undtagelsesvist gør kollegial behandling påkrævet. Hvis en part ønsker, at der skal deltage 3 juridiske dommere ved afgørelsen af en sag, skal der sendes en skriftligt anmodning herom til retten med en særskilt begrundelse for, at et (eller flere) af kriterierne herfor er opfyldt. Anmodningen skal så vidt muligt være sendt inden 353-mødet, hvor spørgsmålet naturligt kan drøftes. Spørgsmålet kan også tages op af retten ex officio. Når retten i den enkelte sag har udpeget de 2 eller 4 sagkyndige dommere, som skal medvirke ved retsmødet, underretter retten parterne om de pågældendes navne og stillinger. Parterne meddeles samtidig en frist, sædvanligvis 14 dage, til eventuelt at rejse habilitetsindsigelse mod de pågældende. 7. Særligt om behandling af sager på skriftligt grundlag Advokaterne bør under forberedelsen overveje, om sagen eventuelt egner sig til skriftlig behandling, jf. retsplejelovens 366. Beslutning om, at sagen skal behandles skriftligt, skal træffes under forberedelsen og senest i forbindelse med, at forberedelsen afsluttes. Både retten og advokaterne kan rejse spørgsmålet om skriftlig behandling, men det forudsætter parternes samtykke. Særligt velegnet til skriftlig behandling er sager med problemer af enkel, overvejende juridisk karakter, f.eks. fortolkningen af en lovregel. 8. Mulighed for at sætte retten uden for København

8 - 8 - Hovedforhandlinger afholdes normalt i en af rettens retssale i Amaliegade 35, 2. sal. Såfremt retten finder det hensigtsmæssigt, har retten dog mulighed for at bestemme, at hovedforhandlingen afholdes et andet sted i Danmark, f.eks. i Nordjylland. Sø- og Handelsretten fik denne mulighed i forbindelse med domstolsreformen i 2007, hvor det blev besluttet, at retten skulle kunne flytte behandlingen af sager til lokaler ude i landet (retsplejelovens 17, stk. 4). Retten har allerede benyttet sig af denne mulighed i en række tilfælde og har således afviklet retssager i bl.a. Århus, Aalborg, Viborg, Esbjerg og Kolding, hvor retten har lånt lokaler hos den lokale byret. Muligheden for at sætte retten ude i landet er typisk blevet brugt i de tilfælde, hvor sagens parter og vidner kommer fra det samme geografiske område, og hvor det er mere hensigtsmæssigt, at Sø- og Handelsrettens dommere kommer til parterne, end at parter og vidner i sagen skal rejse til København. Der kan også forekomme tilfælde, hvor der til brug for sagen skal besigtiges nogle produkter, og hvor det er en fordel, at dette sker lokalt frem for, at genstandene skal transporteres til København. Hvis en part ønsker, at Sø- og Handelsretten skal sættes uden for København, er det hensigtsmæssigt, at parterne bringer det op allerede på det forberedende møde efter retsplejelovens 353. Ordningen er omtalt i Advokaten nr. 9/10, s. 42 ff. (klik på linket). C. Påstandsdokumenter Efter retsplejelovens 357, stk. 1, kan retten bestemme, at parterne inden en af retten fastsat frist før hovedforhandlingen skal indlevere et endeligt påstandsdokument til retten. Påstandsdokumentet skal indeholde partens påstande og anbringender og en angivelse af de dokumenter, som parten vil påberåbe sig, og de beviser, som vil blive ført under hovedforhandlingen. Det bør altid fremgå, hvordan en betalingspåstand beløbsmæssigt er opgjort. Hvis påstanden er ændret i forhold til stævningen eller et tidligere indleveret processkrift, skal der redegøres for baggrunden for den nye påstand - og ved beløbsmæssige ændringer ligeledes for, hvorledes det nye påstandsbeløb fremkommer. Fristen for indlevering af påstandsdokumenter fastsættes i almindelighed til 14 dage før hovedforhandlingen. Påstandsdokumenterne skal indleveres i 4 eksemplarer, medmindre andet fremgår af retsbogen. Kopi af påstandsdokumentet skal samtidig sendes til modparten. Efter retsplejelovens 360, stk. 5, jf. stk. 1-3, finder lovens bestemmelser om udeblivelse anvendelse, såfremt påstandsdokumentet ikke indleveres rettidigt. Retten vil således kunne træffe bestemmelse om at tillægge manglende overholdelse af fristen for påstandsdokumenter virkning som udeblivelse.

9 - 9 - Undertiden kan det være hensigtsmæssigt - især i sager af mere kompliceret art - at udbygge påstandsdokumenterne til sammenfattende processkrifter, jf. 357, stk. 2. Et sammenfattende processkrift skal indeholde de samme elementer som et påstandsdokument og bør herudover i reglen indeholde en uddybende redegørelse for vedkommende parts anbringender eller de vigtigste af disse. Er der ikke tvist om sagens faktiske omstændigheder, kan der kort redegøres for de mest centrale omstændigheder, men i øvrigt er det ikke nødvendigt at fremkomme med bemærkninger herom. Er der tvist vedrørende sagens faktiske omstændigheder, kan der redegøres for vedkommende parts standpunkt og for de forklaringer og dokumenter, herunder eventuelle skønserklæringer eller sagkyndige erklæringer, som påberåbes til støtte herfor. I forbindelse med redegørelsen for de enkelte juridiske anbringender eller underanbringender kan der henvises til de domme og den litteratur, som påberåbes, eller til de domme og litteratursteder, som anses for vigtigst. Det er hensigtsmæssigt, at der i påstandsdokumenter og sammenfattende processkrifter henvises til de relevante bilag og til sidetal i ekstrakten og materialesamlingen, hvis disse er udarbejdet. Det bør fremgå af påstandsdokumentet, hvilken økonomisk værdi sagen har. Det bør endvidere fremgå, om vedkommende part er momsregistreret. Hvis der er tale om en udenlandsk part, bør den pågældendes momsmæssige status oplyses. Påstanden skal være præcis og egnet til at indgå i en domskonklusion. Påstanden må ikke indeholde noget, der i realiteten er anbringender eller en del af sagsfremstillingen. Påstandsdokumentets angivelse af anbringenderne bør være systematisk og kortfattet. Anbringenderne i påstandsdokumenter skal udformes således, at de kan danne grundlag for gengivelsen i dommen af parternes anbringender. Parterne må påregne, at deres anbringender kan blive medtaget i en dom ved gengivelse af påstandsdokumenterne. Senest ved hovedforhandlingens indledning - og så vidt muligt gerne tidligere, f.eks. som et særligt afsnit i påstandsdokumentet skal en parts advokat give retten og modparten en specificeret oversigt over de konkrete udgifter til retsafgift, udgifter til bevisførelse i form af vidnegodtgørelse, herunder godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til vidner, og udgifter til syn og skøn mv., som parten mener at skulle have dækket som sagsomkostninger. Det bør oplyses, om de anførte beløb er inkl. moms. Også andre bemærkninger om sagsomkostningerne kan medtages i påstandsdokumentet, f.eks. hvis en part er af den opfattelse, at et af omkostningsreglernes hovedprincipper skal fraviges, eller finder, at udgiften til advokatbistand skal udmåles uden for det konkrete omkostningsinterval. Det kan også anføres, hvis der i den konkrete sag er forhold, som bør trække omkostningsbeløbet i den ene eller anden retning inden for intervallet.

10 Afgørelsen om sagsomkostninger må ventes truffet på grundlag af oplysningerne i påstandsdokumentet og oplysninger, der fremkommer under hovedforhandlingen. I sager med fri proces skal der senest i forbindelse med hovedforhandlingen afleveres en opgørelse over, hvilke positive udlæg der er afholdt i forbindelse med sagen. D. Ekstrakt, tidsplan og materialesamlinger Reglerne om ekstrakt fremgår af retsplejelovens 357, stk. 4, jf. stk. 3. Med hensyn til udarbejdelse af ekstrakt for sagsøgere, der ikke er repræsenteret af advokat, henvises der til vejledningen herom på Østre Landsrets hjemmeside. 1. Ekstraktens udformning Ekstrakten skal udarbejdes af sagsøgeren. Ekstrakten udarbejdes almindeligvis på grundlag af advokatens eller partens eget eksemplar af sagens bilag. Processkrifter og dokumenter vil dog efter anmodning kunne udlånes fra retten. Sagsøgeren skal forelægge et udkast for modparten og medtage det yderligere materiale, modparten anmoder om. Ekstraktudkastet bør være modparten i hænde senest 3 uger før hovedforhandlingen. Ekstrakten skal være indleveret til retten senest 14 dage før hovedforhandlingen, da retten skal kunne udsende den til de sagkyndige dommere i god tid. Ekstrakten skal indleveres i 4 eksemplarer til retten, medmindre retten har bestemt andet i retsbogen. Det vil være tilfældet, hvis der skal deltage mere end 3 dommere ved sagens behandling. Der skal medbringes et ekstra eksemplar af ekstrakten til hovedforhandlingen til brug ved afhøring af parter og vidner. Hvis ekstrakten ikke indleveres rettidigt, kan retten efter retsplejelovens 360, stk. 6, beslutte at tillægge dette samme virkning som udeblivelse, jf. henvisningen til 360, stk Ekstraktens udseende Ekstrakten skal udarbejdes som en samling fotokopier af de relevante bilag i sagen. Ekstrakten er således ikke en samling af alle sagens bilag, men kun af de bilag, som skal anvendes under hovedforhandlingen, jf. nedenfor under pkt. 4. Dokumenter og bilag skal inden kopiering være renset for eventuelle bemærkninger og indstregninger, som vedkommende part har påført. Ekstrakten skal være sammenhæftet, limet i ryggen eller samlet med spiralryg eller lignende. Ekstrakten kan eventuelt deles op i flere bind. Man bør så vidt muligt undgå

11 ringbind. Siderne skal være nummererede i øverste højre hjørne. Hvis der anvendes dobbeltsidet kopiering, skal sidetal på de venstre sider stå i øverste venstre hjørne, og hvert dokuments første side være en højre side i ekstrakten. På ekstraktens forside skal anføres sagens nummer i retten, parternes navne, de mødende advokaters navne og tidspunktet for hovedforhandlingen. 3. Indholdsfortegnelse Ekstrakten skal indledes med en indholdsfortegnelse, der angiver dokumenternes dato, bilagsnummer, betegnelse (f.eks. brev fra... til...) og sidetal i ekstrakten i nævnte rækkefølge. 4. Indhold Dommerne forbereder sagen på grundlag af ekstrakten og ikke sagens originale bilag. Det er derfor af stor betydning, at ekstrakten indeholder alle de relevante bilag. På den anden side skal ekstrakten kun indeholde de dokumenter, der skal anvendes under hovedforhandlingen. Tidsplanen skal følge umiddelbart efter indholdsfortegnelsen, jf. pkt. 5 nedenfor. I sager, hvor der tidligere er truffet en administrativ afgørelse, f.eks. ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker, skal afgørelsen medtages umiddelbart efter tidsplanen. Der skal også medtages udskrifter af retsbøger af betydning for sagen, f.eks. hvis der under sagens forberedelse er truffet processuelle afgørelser eller fremkommet oplysninger af betydning for hovedforhandlingen eller rettens afgørelse om sagens omkostninger, herunder syn og skøn o.l. Udskrifterne skal være forsynet med sidetal og uden påtegninger eller indstregninger. Efter eventuelle retsbogsudskrifter medtages processkrifterne i kronologisk orden. Derefter medtages de øvrige dokumenter i kronologisk rækkefølge eller tematisk, hvis sagen forelægges efter temaer. Hvis det kun er en eller enkelte sider i et dokument, som har betydning, er det tilstrækkeligt at medtage disse. Dokumentets første side og sidste side med datering og underskrift skal dog altid medtages. Der foretages indramninger med skarpe parenteser eller indstregninger ud for den del af teksten på en side, der har betydning ved sagens pådømmelse. Indramning/ indstregning sker med fed streg. Er hele teksten relevant, indrammes/indstreges hele teksten. Indramning/indstregning skal være i højre side. Hvis der anvendes dobbeltsidig kopiering, skal indramning/indstregning på de venstre sider være i venstre side. Hvis parterne er enige om det, er det i almindelighed ikke nødvendigt at oversætte dokumenter på engelsk, norsk eller svensk, hvorimod dokumenter på andre sprog som udgangspunkt skal oversættes. I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til retten.

12 Det er parternes ansvar at sikre, at der ikke opstår tvivl om korrekt oversættelse under hovedforhandlingen. En uautoriseret oversættelse er normalt tilstrækkelig, men hvis parterne ikke er enige om oversættelsen, skal den foretages af en autoriseret translatør. Angår parternes uenighed kun en del af dokumentets indhold, er det alene nødvendigt, at denne del oversættes af translatør, således at en uautoriseret oversættelse af den øvrige del af dokumentet er tilstrækkelig. En oversættelse skal medtages i ekstrakten umiddelbart efter det originale dokument. Elektroniske billedfiler bør fremlægges i udskrift. Elektroniske lyd- og filmfiler skal foreligge på et usb-stik. Parten skal selv medbringe udstyr til afspilning under hovedforhandlingen, medmindre andet er aftalt med retten. Hvis der er meddelt fri proces, skal bevilling, beskikkelse og oplysning om eventuel retshjælpsforsikring medtages i ekstrakten. 5. Tidsplan Ekstrakten skal indeholde en endelig tidsplan for hovedforhandlingens forløb, ekskl. rettens votering og eventuel forligsmægling. Tidsplanen udarbejdes efter drøftelse med modpartens advokat og bør indeholde oplysning om begyndelses- og sluttidspunkter for forelæggelsen, bevisførelsen, herunder rækkefølgen af de enkelte afhøringer med angivelse af parters og vidners navne og stillingsbetegnelser (gerne med en kort angivelse af afhøringstemaet), samt proceduren, herunder replik og duplik. Såfremt et eller flere vidner skal afhøres ved hjælp af tolk, skal parterne være særligt opmærksom på det øgede tidsforbrug herved. Tidsplanen bør være placeret som første side i ekstrakten efter indholdsfortegnelsen. Retsarbejdet i Sø- og Handelsretten er tilrettelagt sådan, at 1 dags hovedforhandling i almindelighed er fra kl til ca. kl med frokostpause i 45 minutter. Ved sager af en dags varighed og på den sidste dag i sager over flere dage skal parternes procedurer dog være afsluttet kl af hensyn til rettens votering. Retten voterer normalt umiddelbart efter hovedforhandlingens afslutning og fremsætter eventuelt en mundtlig tilkendegivelse om sagens udfald, jf. nedenfor. Der skal ved udarbejdelsen af tidsplanen tages højde for, at der holdes en kort pause formiddag og eftermiddag og 45 min. frokostpause ca. kl. 12. I praksis betyder det, at forelæggelsen og næsten hele bevisførelsen i en 1-dags sag helst skal være afsluttet før frokost. Fravigelse fra disse tidsangivelser skal drøftes med retten. 6. Tillægsekstrakter Der bør normalt ikke være anledning til udfærdigelse af tillægsekstrakt. Hvis det imidlertid skal ske, skal tillægsekstrakten udarbejdes efter samme retnings-

13 linjer som hovedekstrakten. Hvis der undtagelsesvis er flere tillægsekstrakter, skal de nummereres. Sidenummereringen skal være fortløbende fra hovedekstrakten. 7. Materialesamlinger Votering sker i almindelighed i umiddelbar forlængelse af hovedforhandlingen. Såfremt en part ønsker at påberåbe sig retspraksis, litteratur mv., er det derfor hensigtsmæssigt, at parten indleverer en materialesamling indeholdende relevant retspraksis, litteratur og lovforarbejder mv. Hvis sagen rejser flere adskilte juridiske spørgsmål, bør materialesamlingen systematiseres sådan, at det fremgår, hvilke domme og hvilken litteratur der påberåbes i relation til det enkelte spørgsmål. Når der medtages uddrag fra en bog, bør der medtages en fotokopi af bogens titelblad/ kolofon, således at forfatter(e), udgave og udgivelsesår fremgår. Ved citater fra Folketingstidende bør der være en nøjagtig henvisning til folketingsår, samling osv. De relevante passager i materialet bør være markeret med en lodret streg i marginen bl.a. for at gøre det lettere at finde de pågældende passager, når der henvises til dem under proceduren. Det er hensigtsmæssigt, at advokaterne udarbejder materialesamlingen i fællesskab. Materialesamlingen bør være forsynet med sidetal og have en indholdsfortegnelse. Materialesamlingen skal helst indleveres til retten sammen med ekstrakten og påstandsdokumenterne, dvs. senest 14 dage før hovedforhandlingen, da retten skal kunne udsende det samlede materiale i sagen til de sagkyndige dommere i god tid. Materialesamlinger bør som ekstrakter normalt indleveres i 4 eksemplarer til retten. 8. Administrative afgørelser I sager, hvor retten skal tage stilling til mere omfattende afgørelser truffet af offentlige råd og nævn, er det en lettelse ved domsskrivningen, hvis den offentlige myndigheds advokat sammen med ekstrakten sender afgørelsen elektronisk som Word-fil. E. Hovedforhandlingen Advokaterne skal enten have opnået møderet for landsret og Sø- og Handelsretten, jf. retsplejelovens 133, eller være i besiddelse af en gyldig proceduretilladelse eller evt. have fået rettens forhåndsgodkendelse af, at sagen kan føres som en prøvesag (se den særlige vejledning om prøvesager på rettens hjemmeside). 1. Forelæggelse Under hovedforhandlingen skal sagsøgeren forelægge sagen, så retten får overblik over sagens faktum og retlige problemer.

14 Forelæggelsen bør indledes med en ganske kort præsentation af det/de problem(er), som retten skal tage stilling til. I sager, der involverer flere personer eller selskaber, kan en kort præsentation af disse ligeledes være hensigtsmæssig. Til brug for en sådan præsentation kan støttebilag ofte være af stor værdi. Forelæggelsen tilstræbes koncentreret, så den normalt består i en præcisering af sagens juridiske spørgsmål og en redegørelse for sagens faktum. Oplæsning af sagens dokumenter bør således begrænses til centrale passager. Såvel centrale passager, der oplæses, som hele dokumenter eller mindre centrale passager, der refereres uden oplæsning, skal være markeret tydeligt med skarpe parenteser eller indstregning, jf. ovenfor under pkt. D4. Der skal henvises til de relevante sidetal i ekstrakten under forelæggelsen. Det er vigtigt, at det altid fremgår af sammenhængen, hvilken betydning en faktisk oplysning har for parternes anbringender. 2. Støttebilag Erfaringen viser, at det i mange sager er hensigtsmæssigt, at den advokat, der forelægger sagen, gør brug af støttebilag vedrørende faktum, herunder f.eks. i forbindelse med regnskabsmateriale eller virksomhedskonstruktioner. Regnskabsoplysninger o.l. kan med stor fordel anføres i en skematisk oversigt i et støttebilag. En tidslinje, hvor relevante aftaler, møder mv. er angivet, kan være til stor hjælp for forståelsen. Også opgørelser over beløbsmæssige størrelser er meget nyttige, ligesom et særskilt bilag indeholdende hovedpunkter i advokatens forelæggelse af sagen med angivelse af dokumenter i kronologisk rækkefølge og med ekstrakt sidetal er særdeles anvendelige for dommerne navnlig i forbindelse med domsskrivningen. Advokaterne bør være enige om indholdet af støttebilagene. Også rids og fotografier kan ofte med fordel benyttes til illustration af faktum. Støttebilag bør sendes til retten og modparten forud for hovedforhandlingen og så vidt muligt senest 14 dage før denne. 3. Afhøringer Det forventes, at partens advokat kort præsenterer et mødende nyt vidne og vidnets forbindelse til sagen, og at der stilles spørgsmål til vidnet under forevisning af dokumenter (eventuelt under anvendelse af et ekstra eksemplar af ekstrakten). I sager, hvor der tidligere er afgivet for forklaring for retten, f.eks. forklaringer afgivet for en fogedret, sker supplerende afhøringer med udgangspunkt i oplæsning af den tidligere forklaring for retten, så gentagelser undgås. Afhøringer af parter og vidner skal koncentreres. Bevisførelse i form af afhøringer bør alene ske i de tilfælde, hvor selve afhøringen kan antages at have betydning for rettens afgørelse af sagen. Det bør derfor altid overvejes, om de oplysninger, der ønskes inddraget i sagen ved en afhøring, i stedet kan indgå i sagen i form af dokumenter eller ved parternes enighed om at lægge et

15 bestemt faktisk forhold til grund for sagens afgørelse. Hvis en afhøring anses for nødvendig, er det, når det drejer sig om en afhøring af omfattende karakter, en god ide, at advokaten gør brug af støttebilag med angivelse af de punkter, der ønskes belyst ved afhøringen. Hvis parterne er enige om det, er der ikke noget i vejen for, at en part eller et vidne udarbejder en skriftlig forklaring, som fremlægges for retten. Dette gælder også en skriftlig forklaring, som supplerer eller uddyber en tidligere mundtlig forklaring. Retten kan også tillade, at der indhentes en skriftlig erklæring fra en part eller en person, der ville kunne afhøres som vidne under sagen, hvis det findes ubetænkeligt, jf. retsplejelovens 297. Tolk fremskaffes af den part, der skal bruge tolkebistand. Udgifterne hertil betales af parten, medmindre der skal tolkes fra et af de nordiske sprog, jf. den nordiske sprogkonvention. Afhøring af vidner, der opholder sig i udlandet, eller vidner, der af tvingende årsager ikke kan møde i retten til hovedforhandlingen, kan efter drøftelse med retten og modparten efter omstændighederne ske enten ved videoafhøring eller telefonisk. 4. Procedure Advokaternes procedure bør i forhold til både faktum og de juridiske problemstillinger være koncentreret om det, der er omtvistet og tvivlsomt. Det vil ofte være en fordel at indlede proceduren med en kortfattet disposition og undervejs gøre opmærksom på, hvornår man begynder på et nyt punkt. Proceduren forudsættes i alt væsentligt at svare til påstandsdokumentet - dog med forbehold for forløbet af bevisførelsen. Ved gennemgang af retspraksis og litteratur er det ikke nødvendigt at dokumentere eksistensen af velkendte retsprincipper eller anvendelsen af velkendte retsregler. En summarisk gennemgang af et større antal domme er sjældent af betydning for sagens pådømmelse. I større sager kan det være hensigtsmæssigt, at hver part inden sit indlæg giver retten og modparten en disposition, der i overskriftsform angiver indlæggets opbygning. 5. Replik og duplik Replik og duplik bør indskrænkes til ganske få punkter, som modpartens indlæg gør nødvendig, og bør navnlig ikke være en gentagelse af det, der allerede er sagt før. 6. Rettens votering og tilkendegivelse Som anført begyndes voteringen normalt umiddelbart efter hovedforhandlingens afslutning. På dette tidspunkt kan retten, hvis parterne ønsker det, fremsætte en tilkendegivelse om sagens udfald, herunder med en begrundelse for resultatet.

16 Tilkendegivelser kan forekomme enten som mundtlige tilkendegivelser umiddelbart efter voteringen eller som skriftlige tilkendegivelser, der normalt sendes til parterne kort tid efter hovedforhandlingen. Parterne kan herefter vælge at afslutte sagen i overensstemmelse med tilkendegivelsen. Det er en fordel, hvis advokaterne på forhånd har orienteret parterne om muligheden for at få en tilkendegivelse fra retten om sagens udfald, så parterne kan tage stilling til, om de ønsker en tilkendegivelse, straks efter hovedforhandlingens afslutning. 7. Domsafsigelse Ifølge retsplejelovens 219, stk. 1, skal rettens afgørelse i en borgerlig sag træffes snarest muligt, efter at sagens forhandling er til ende. I Sø- og Handelsrettens sager, skal domme afsiges senest 2 måneder efter optagelsen til dom, jf. 219, stk. 3. Fristen kan fraviges, hvis særlige omstændigheder gør det påkrævet, jf. 219, stk. 4. Domme og kendelser afsiges normalt uden afholdelse af retsmøde, jf. 219, stk. 5. Udskrift af rettens afgørelse sendes normalt til parternes advokater samme dag, som der afsiges dom eller kendelse i sagen. 8. Offentliggørelse af domme mv. på rettens hjemmeside Alle Sø- og Handelsrettens domme omtales og offentliggøres på rettens hjemmeside i den såkaldte domsdatabase samtidig med, at dommen afsiges. Det samme gælder enkelte kendelser af mere generel interesse, f.eks. kendelser om væsentlige processuelle forhold og spørgsmål, der er udskilt til særskilt afgørelse, samt kendelser i sager om midlertidige forbud og påbud.

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten August 2015 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2015 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 08/05-2013 J.nr. 21A-ØL-1-13 21A-VL-9-13 Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse

Læs mere

19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret

19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret 19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret Indholdsfortegnelse A B C D E F Indledning Forberedelse og berammelse 1. 1. instanssager 2. Ankesager 3. Nummerering/litrering

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning A. Den indledende forberedelse. B. Forberedende møder. Den videre forberedelse. Berammelse af domsforhandling.

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Østre Landsret Præsidenten J.nr. 81A-ØL-46-07 J.nr. 85A-VL-002-10 Revideret januar 2014 Retningslinjer for prøvesager 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager Efter retsplejelovens 133 har en advokat

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Præsidenterne for landsretterne og Sø- og Handelsretten Retningslinjer for prøvesager 20. december 2007 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager. Efter retsplejelovens 133 har en advokat møderet for

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET september 2016 - 2 1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 10. februar 2017)

Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 10. februar 2017) Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 10. februar 2017) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 5 2.1. Drøftelse med modparten og tilskæring

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten efter 1. januar 2007.

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten efter 1. januar 2007. Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten efter 1. januar 2007. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning A. Sø- og Handelsrettens landsdækkende kompetence. A.1 Retsplejelovens 225 sagens

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne

Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne Den 20/12-2010 J.nr. 21B-ØL-15-07 J.nr. 21A-VL-27-10 Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne Vejledningen finder anvendelse ved behandling af straffesager efter den 1.

Læs mere

Vejledning til blanket ved syn og skøn

Vejledning til blanket ved syn og skøn Vejledning til blanket ved syn og skøn Anvendelse af blanketten Ved syn og skøn skal blanketten syn og skøn benyttes. Du må ikke lave din egen blanket, og du må ikke ændre i blankettens tekst hverken som

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager PRAKTISKE ANVISNINGER vedrørende direkte søgsmål og appelsager Denne udgave koordinerer de praktiske anvisninger vedrørende direkte søgsmål og appelsager fastsat den 15. oktober 2004 (EUT L 361 af 8.12.2004,

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/2-2018 J.nr. 38A-ØL-5-17 Retningslinjer for arbejde med digitale straffesager i landsretterne med fokus på snitfladerne mellem statsadvokaterne, forsvarerne og landsretterne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrations

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler, afgøres af en voldgiftsret

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret 7501978 SFS/JNO Duplik Til Østre Landsret I j.nr. 4. afd. B-3159-11: Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens BOulevard 45 1553 København V (v/advokat Morten Samuelsson) mod Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Af Thomas Rørdam AUGUST 2002 TILLÆG TIL ADVOKATEN 7-8/2002 RIV UD OG GEM! 1. Indledning I 1998 udarbejdede jeg efter drøftelse med Højesteret og Rigsadvokaten

Læs mere