STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE OMRÅDESTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed, struktur mv. 6 Adgangsbetingelser og forudsætninger 7 Generelle prøvebestemmelser Kapitel 3 Uddannelsens tilrettelæggelse, indhold og prøver 8 Uddannelsens tilrettelæggelse 9 Modulet Problembaseret læring 10 Modulet Kultur- og samfundsforhold 11 Modulet Virksomhedskommunikation I 12 Modulet Grammatik 13 Modulet Skriftlig sprogproduktion 14 Modulet Genre- og sprogbrugsanalyse 15 Modulet Virksomhedsforståelse 16 Modulet Grammatik og skriftlig sprogproduktion 17 Modulet Erhvervs- og samfundsforhold 18 Modulet Virksomhedskommunikation II 19 Modulet Fagkommunikation 20 Modulet Interkulturel kommunikation i organisationer 21 Modulet Tilvalgsintroduktion 22 Modulet Markedsforhold 2

3 23 Modulet Bachelorprojekt 24 Valgfag 25 Modulet Webkommunikation i teori og praksis 26 Modulet Litteratur og samfund 27 Modulet Aktuelle debatemner 28 Modulet Forretningsudvikling og entreprenørskab Kapitel 4 Tilvalgsfagenes tilrettelæggelse og indhold 29 Adgangsbetingelser til tilvalgsfag 30 Mål for og indhold af tilvalgsfagene i engelsk, spansk og tysk 31 Tilvalgsfagets tilrettelæggelse (engelsk, spansk, tysk) 32 Modulet Kultur- og samfundsforhold 33 Modulet Virksomhedskommunikation I 34 Modulet Grammatik 35 Modulet Skriftlig sprogproduktion 36 Modulet Interkulturel kommunikation i organisationer 37 Modulet Grammatik og skriftlig sprogproduktion 38 Modulet Erhvervs- og samfundsforhold 39 Modulet Virksomhedskommunikation II 40 Mål for og indhold af tilvalgsfaget i It og kommunikation 41 Tilvalgsfagets tilrettelæggelse (IT og kommunikation) 42 Modulet Interpersonel kommunikation i teori og praksis 43 Modulet Semiotik og medieanalyse 44 Modulet Grundlæggende webdesign 45 Modulet Fagjournalistik og webkommunikation 46 Modulet Retorik og mundtlig formidling 47 Modulet Digitale kommunikationsplatforme 48 Mål for og indhold af tilvalgsfaget i organisation og ledelse 49 Tilvalgsfagets tilrettelæggelse (Organisation og ledelse) 50 Modulet Ledelse og kommunikation 51 Modulet HRM (Human Ressources Management) 52 Modulet Forandrings- og projektledelse 53 Modulet Retorik og mundtlig formidling 3

4 54 Modulet CSR (Corporate Social Responsibility) 55 Modulet Organisationspsykologi 56 Mål for og indhold af tilvalgsfaget i Kinesiske områdestudier 57 Tilvalgsfagets tilrettelæggelse (Kinesiske områdestudier) 58 Modulet Kinesiske samfundsforhold I 59 Modulet Kinesisk kultur I 60 Modulet Kinesisk sprogforståelse 61 Modulet Kinesiske samfundsforhold II 62 Modulet Kinesisk kultur II 63 Modulet Kinesisk sprogforståelse II 64 Oversigt over obligatoriske prøver i det centrale fag 65 Oversigt over prøver i valgfag 66 Oversigt over prøver i BA-tilvalget i engelsk/spansk/tysk 67 Oversigt over prøver i BA-tilvalget i IT og kommunikation 68 Oversigt over prøver i BA-tilvalget i organisation og ledelse 69 Oversigt over prøver i BA-tilvalget i kinesiske områdestudier 70 Omprøve Kapitel 5 Øvrige bestemmelser 71 Dispensation 72 Uddybende information 73 Ikrafttrædelse 4

5 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION VED AALBORG UNIVERSITET I medfør af lov nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i et fremmedsprog og et tilvalgsfag. KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation er tilrettelagt i henhold til Uddannelsesministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises i øvrigt til karakterbekendtgørelsen og adgangsbekendtgørelsen. 2 Fakultetstilhørsforhold Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation hører under Det Humanistiske Fakultet. 3 Studienævnstilhørsforhold Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation hører under Studienævnet for International Virksomhedskommunikation. KAPITEL 2 MÅL, VARIGHED, STRUKTUR MV. 4 Uddannelsens formål Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse. Stk. 2 Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder. Skt. 3 De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse på vidensfelt og forståelses- og refleksionsniveau skal have: viden om teksters og sprogs struktur og funktion og evne til at reflektere herover viden om kommunikationsteori og evne til at reflektere herover viden om oversættelsesteori og evne til at reflektere herover viden om metode og praksis inden for intern og ekstern virksomhedskommunikation i fremmedsprogsområderne og i Danmark indsigt i erhvervsvirksomheders funktioner og erhvervsøkonomiske forhold i Danmark og i 5

6 de valgte sprogområder viden om interkulturel kommunikation og markedsføring og om teori, metode og praksis inden for feltet viden om erhvervsvirksomheders internationale salgs- og markedsføringsaktiviteter indsigt i de sociale, politiske, kulturelle og økonomiske forhold i de valgte sprogområder og i Danmark. Stk. 4 De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal: kunne beskrive og formulere væsentlige problemstillinger inden for områderne sprog og kommunikation i virksomhedssammenhæng på selvstændig vis kunne anvende relevante teorier og metoder inden for uddannelsens faglige genstandsområder kunne indsamle og udvælge relevant information samt kritisk strukturere, analysere og vurdere de fundne data og vælge relevante løsningsmodeller kunne kommunikere præcist, effektivt og korrekt både mundtligt og skriftligt om faglige problemstillinger og løsningsmodeller på dansk og det eller de pågældende fremmedsprog både til fagfæller og ikke-specialister samt øvrige samarbejdspartnere kunne bearbejde, oversætte og selvstændigt udforme forskellige tekster i relation til virksomhedens interne og eksterne kommunikation kunne anvende teorier inden for erhvervsøkonomi, markedsføring og organisation i kulturel sammenhæng kunne anvende sin indsigt i de sociale, politiske, kulturelle og økonomiske forhold i de valgte sprogområder og i Danmark, fx i forbindelse med markedsføring og interkulturel kommunikation kunne anvende grundlæggende it-værktøjer til støtte for sprog-, kommunikations- og projektarbejde. Stk. 5 De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal: kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, både selvstændigt og i grupper, gennem arbejdet med uddannelsens forskellige faglige og tværfaglige problemstillinger i samarbejde med andre faggrupper selvstændigt og professionelt kunne varetage komplekse og udviklingsorienterede opgaver af kommunikativ og administrativ karakter i internationalt orienterede virksomheder, institutioner og organisationer og i forbindelse hermed fungere som sprogkonsulent kunne fungere som koordinerende led i forbindelse med intern og ekstern løsning af dokumentationsopgaver for virksomheder og organisationer. 5 Varighed, struktur mv. Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation varer tre år, svarende til 180 ECTS-point. Stk. 2 Bacheloruddannelsen består af et centralt fag samt et tilvalgsfag, jf. stk. 3. Det centrale fag inklusive såkaldte støttefag og valgfag har et omfang på 135 ECTS-point og kan være enten engelsk, spansk eller tysk efter den studerendes valg. Tilvalgsfaget har et omfang på 45 ECTS-point og kan udgøres af et af de i stk. 3 anførte fag efter den studerendes valg. På uddannelsens 6. semester indgår et bachelorprojekt på 15 ECTS-point. Uddannelsens 4. 6

7 semester kan udgøres af et studieophold ved et universitet i udlandet i det sprogområde, som studeres i det centrale fag eller i tilvalgsfaget; studieaktiviteterne ved det pågældende udenlandske universitet træder da i stedet for studieaktiviteterne på 4. semester. Stk. 3 Den studerende kan vælge mellem følgende tilvalgsfag: et andet fremmedsprog (engelsk, spansk eller tysk) it og kommunikation organisation og ledelse kinesiske områdestudier. Stk. 4 Gennemført bacheloruddannelse giver ret til betegnelsen BA i international virksomhedskommunikation. På engelsk anvendes betegnelsen Bachelor of Arts (BA) in International Business Communication. 6 Adgangsbetingelser og forudsætninger Adgangsbetingelserne til bacheloruddannelsen er en eksamen på gymnasialt niveau (studentereksamen, hf, hhx eller htx) samt opfyldelse af de område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav. For at kunne optages på tilvalgsfagene i henholdsvis organisation og ledelse og kinesiske områdestudier kræves desuden engelsk på b-niveau. Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis fx via udlandsophold, erhvervsarbejde, og/eller anden uddannelse. Der henvises i øvrigt til adgangsbekendtgørelsen. 7 Generelle prøvebestemmelser Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Stk. 2 Prøverne er enten interne eller eksterne. Hvor intet andet er anført, bedømmes prøverne af eksaminator og en intern eller ekstern censor. Stk. 3 Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver. Stk. 4 Projekter, herunder bachelorprojekter, kan udarbejdes i fællesskab af indtil 5 studerende. Ved prøver i projekter gælder normalt følgende prøveform: En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. eksamensbekendtgørelsen (BEK nr af 16. december 2013), Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. Hvis den studerende ønsker dette, skal det meddeles ved eksaminationens påbegyndelse. 7

8 Stk. 5 Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 (typografiske) tegn med mellemrum, også kaldet enheder. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres på forsiden. Som referencesystem anvendes Chicago Manual of Style (authordate systemet). Stk. 6 De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet. Stk. 7 I bedømmelsen af skriftlige opgaver, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig faktor i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation Stk. 8 Den studerende skal inden udgangen af 2. semester deltage i de obligatoriske prøver på 1. og 2. semester for at kunne fortsætte uddannelsen. Disse prøver skal være bestået inden udgangen af 4. semester, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Det er en forudsætning for at begynde på et tilvalgsfag, at den studerende har bestået de to første år af det centrale fag. Stk.9 De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Et årsværk er lig med 60 ECTS-point. Stk.10 For at uddannelsen kan anses som bestået, skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet. Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal. Stk. 11 Studieordningens prøvebestemmelser er underordnet den til enhver tid gældende eksamensordning ved Det Humanistiske Fakultet. KAPITEL 3 UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE, INDHOLD OG PRØVER 8 Uddannelsens tilrettelæggelse Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, 8

9 og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. I uddannelsens 3. semester indgår valgfag svarende til 10 ECTS-point. Det centrale fag, tilvalgsfaget, valgfag og bachelorprojekt giver tilsammen den studerende mulighed for at nå de i 4 formulerede læringsmål. Det centrale fags obligatoriske moduler Problembaseret læring 1. sem. 5 ECTS Kultur- og samfundsforhold 1. sem. 10 ECTS Virksomhedskommunikation I 1. sem. 5 ECTS Grammatik 1. sem. 5 ECTS Skriftlig sprogproduktion 1. sem. 5 ECTS Genre- og sprogbrugsanalyse 2. sem. 5 ECTS Virksomhedsforståelse 1. og 2. sem. 10 ECTS Grammatik og skriftlig sprogproduktion 2. sem. 5 ECTS Erhvervs- og samfundsforhold 2. sem. 10 ECTS Virksomhedskommunikation II 2. og 3. sem. 5 ECTS Fagkommunikation 3. sem. 5 ECTS Interkulturel kommunikation i organisationer 3. sem. 10 ECTS Tilvalgsintroduktion 4. sem. 15 ECTS Markedsforhold 4. sem. 15 ECTS Bachelorprojekt 6. sem. 15 ECTS Valgfrie moduler, hvoraf den studerende på 3. semester skal vælge et jf. 5, stk. 2 (der vælges i alt 10 ECTS-point) Webkommunikation i teori og praksis 3. sem. 10 ECTS Litteratur og samfund (engelsk) 3. sem. 10 ECTS Aktuelle debatemner (spansk/tysk) 3. sem. 10 ECTS Forretningsudvikling og entreprenørskab 3. sem. 10 ECTS * Valgfagene kan vælges blandt ovenstående valgfrie moduler og/eller blandt valgfrie moduler udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem. BA-tilvalget i Engelsk, Spansk og Tysk Kultur- og samfundsforhold (engelsk/spansk/tysk) 5. sem. 10 ECTS Virksomhedskommunikation I 5. sem 5 ECTS (engelsk/spansk/tysk) Grammatik(engelsk/spansk/tysk) 5. sem. 5 ECTS Skriftlig sprogproduktion (engelsk/spansk/tysk) 5. sem. 5 ECTS Interkulturel kommunikation i organisationer 5. sem. 5 ECTS (engelsk/spansk/tysk) Grammatik og skriftlig sprogproduktion 6. sem. 5 ECTS (engelsk/spansk/tysk) Erhvervs- og samfundsforhold 6. sem 5 ECTS (engelsk/spansk/tysk) Virksomhedskommunikation II (engelsk/spansk/tysk) 6. sem. 5 ECTS BA-tilvalget i It og kommunikation Interpersonel kommunikation i teori og praksis 5. sem. 10 ECTS-point Semiotik og medieanalyse 5. sem. 5 ECTS-point Grundlæggende webdesign 5. sem. 15 ECTS-point 9

10 Fagjournalistik og webkommunikation 6. sem. 5 ECTS-point Retorik og mundtlig formidling 6. sem. 5 ECTS-point Digitale kommunikationsplatforme 6. sem. 5 ECTS-point BA-tilvalget i Organisation og ledelse Ledelse og kommunikation 5. sem 10 ECTS-point HRM (Human Resources Management) 5. sem. 10 ECTS-point Forandrings- og projektledelse 5. sem. 10 ECTS-point Retorik og mundtlig formidling 6. sem. 5 ECTS-point CSR (Corporate Social Responsibility) 6. sem. 5 ECTS-point Organisationspsykologi 6. sem. 5 ECTS-point BA-tilvalget i Kinesiske områdestudier Kinesiske samfundsforhold I 5. sem. 10 ECTS-point Kinesisk kultur I 5. sem. 10 ECTS-point Kinesisk skriftlig og mundtlig sprogforståelse I 5. sem. 10 ECTS-point Kinesiske samfundsforhold II 6. sem. 5 ECTS-point Kinesisk kultur II 6. sem. 5 ECTS-point Kinesisk sprogforståelse II 6. sem. 5 ECTS-point 9 Modulet Problembaseret læring Modulets placering: 1. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. Modulet omfatter en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde, herunder problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og behandling, vejledning og gruppearbejde. Mål problembaseret læring metodevalg, herunder grundlæggende videnskabsteoretiske principper. at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem at indsamle og anvende relevant materiale i forhold til det valgte problem skriftligt at formidle sin viden i en form, som overholder principperne for akademisk skriftlig fremstilling og kildereference. : at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem. Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der afholdes parallelt med semestrets projektarbejde. Modulet afsluttes på 1. semester med: Prøve 1 10

11 En intern skriftlig og mundtlig prøve i: Problembaseret læring (Problem Based Learning). Prøven aflægges samtidig med prøve 2. Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Omfang: 5 ECTS-point. Den mundtlige samtale skal demonstrere de læringsmål, som er angivet ovenfor. Ved omprøve har prøven form af en mundtlig samtale mellem eksaminator, censor og den studerende med udgangspunkt i semestrets projekt. Normeret prøvetid ved omprøve: 20 minutter. 10 Modulet Kultur og samfundsforhold Modulets placering: 1. semester Modulets omfang: 10 ECTS-point. Modulet omfatter kurser på dansk og fremmedsproget inden for følgende fagområder samt et problemorienteret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for disse områder: interkulturel kommunikation kultur og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet. teori relevant for projektets fokus fremmedsprogsområdets kultur- og samfundsforhold særlig indsigt i et udvalgt emne inden for fagområdet gennem et problembaseret emnestudie tværfaglige kultur- og samfundsfaglige problemkomplekser. mundtligt og skriftligt at formidle sin viden om kultur- og samfundsforhold inden for fremmedsprogsområdet i en adækvat form og på et kommunikativt velfungerende dansk at anvende videnskabelige arbejdsmetoder, herunder problemanalyse, problemafgrænsning og problembearbejdning. at strukturere egen læring i relation til en given opgave samarbejde og kommunikation. Modulet afsluttes på 1. semester med: Prøve 2 En intern kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve på dansk i: Kultur- og samfundsforhold (Culture and Society). Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på dansk, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter. Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning. Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået 11

12 Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Omfang: 10 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen. 11 Modulet Virksomhedskommunikation I Modulets placering: 1. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. Modulet omfatter kurser og portfolioarbejde inden for fremmedsproget og dansk inden for følgende fagområde: virksomhedskommunikation. forretningsgangen i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation virksomhedens/organisationens forskellige skriftlige kommunikationsformer konventioner i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation. at oversætte enklere tekster, der indgår i virksomhedens og organisationens forretningsgang at disponere og udforme enklere tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation under overholdelse af gældende konventioner inden for teksttypen at anvende sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis i udformningen af virksomhedens forskellige tekster. at strukturere egen læring i relation til en given opgave at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området. Modulet afsluttes på 1. semester med: Prøve 3 En intern skriftlig prøve på fremmedsproget i: Virksomhedskommunikation I (International Business Communication I). Prøven har form af en eksamensportfolio, som den studerende sammensætter i løbet af kurset i Virksomhedskommunikation. Indholdet af den studerendes eksamensportfolio skal omfatte tre opgavebesvarelser fra kurset. De i kurset stillede opgaver indeholder bl.a. følgende: oversættelse fra dansk til fremmedsproget og/eller fra fremmedsproget til dansk samt udformning af lettere tekster på fremmedsproget inden for virksomhedens/organisationens kommunikation. Eksamensportfolioen bedømmes af eksaminator; portfolioer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Omfang: 5 ECTS-point. 12

13 Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portfolio. 12 Modulet Grammatik Modulets placering: 1. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. Modulet omfatter kurser, opgaver og workshops i dansk og fremmedsproget inden for følgende fagområder: basisgrammatik fremmedsprogsgrammatik. almengrammatiske områder såsom sætnings- og ledanalyse og ordklasselære fremmedsprogets syntaks og morfologi begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer. at beskrive og analysere grammatiske strukturer vha. begrebsapparat og metode at anvende almengrammatisk viden på konkrete eksempler. at reflektere over og tilrettelægge det videre arbejde med fremmedsproget. at strukturere egen læring i relation til en given opgave. Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i Grammatik, at den studerende har afleveret tre fuldt besvarede opgaver i løbet af kurset i grammatik til de af underviseren fastsatte afleveringsfrister Modulet afsluttes på 1. semester med: Prøve 4 En intern skriftlig prøve på dansk eller engelsk i: Grammatik (Grammar). Prøven består af en udfyldnings- og/eller kommenteringsopgave Normeret prøvetid: 2 timer. Ingen hjælpemidler må anvendes. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til -3, 00 og 02, bedømmes tillige af en censor. Opgaven udarbejdes på dansk i centralfagene Spansk og Tysk og på engelsk og/eller dansk i centralfaget Engelsk. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 13 Modulet Skriftlig sprogproduktion Modulets placering: 1. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. 13

14 Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder: skriftlig sprogproduktion grundlæggende oversættelsesteori og metode. grundlæggende oversættelsesteori og -metode fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis grundprincipperne for tekstproduktion. at redegøre for sproglige fænomener at anvende viden om fremmedsprogets grammatik at vælge oversættelsesstrategier i en konkret tekst og med en given målgruppe at oversætte mellem fremmedsproget og dansk selvstændigt at producere enklere tekster på fremmedsproget. at overføre teoretisk grammatisk viden til praktisk sprogproduktion at strukturere egen læring i relation til en given opgave at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig sprogproduktion. Modulet afsluttes på 1. semester med: Prøve 5 En intern skriftlig prøve på fremmedsproget i: Skriftlig sprogproduktion (Production of Written Texts). Prøven har form af en eksamensportfolio, som den studerende sammensætter i løbet af kurset i skriftlig sprogproduktion. Indholdet af den studerendes eksamensportfolio skal omfatte 3 opgavebesvarelser, som indeholder følgende: oversættelse fra dansk til fremmedsproget, oversættelse fra fremmedsproget til dansk og en fri skriftlig fremstilling. Opgaverne indeholder desuden redegørelse for sproglige fænomener. Eksamensportfolioen bedømmes af eksaminator; portfolioer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portfolio. 14 Modulet Genre- og sprogbrugsanalyse Modulets placering: 2. semester. Modulets omfang: 5 ECTS-point. Modulet omfatter kurser og opgaver på dansk inden for følgende fagområder: organisationskommunikation og -genrer genre- og sprogbrugsanalyse. 14

15 Mål virksomhedens og organisationens kommunikation og genrer genreanalyse relevante sprogteorier og sproglige analysemetoder. at analysere tekstgenrer, som er relevante i virksomhedens og organisationens kommunikation grundlæggende færdigheder i tekst- og sprogbrugsanalyse med anvendelse af relevante teorier og analysemetoder mundtligt og skriftligt at formidle opnået viden på et kommunikativt velfungerende og korrekt dansk. at reflektere over, hvordan tekster fungerer sprogligt og kommunikativt at reflektere over, hvordan skriftlig kommunikation kan varetages selvstændigt i organisationer og virksomheder. Modulet afsluttes på 2. semester med: Prøve 6 En intern skriftlig prøve på dansk i: Genre- og sprogbrugsanalyse (Genre and Language Use). Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen skal mindst være på 3 sider og må højst være på 6 sider. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 15 Modulet Virksomhedsforståelse Modulets placering: 1. og 2. semester Modulets omfang: 10 ECTS-point. Modulet består af kurser, casestudier og opgaver på dansk inden for følgende fagområder: virksomhedsforståelse markedsforhold. virksomhedens grundlæggende økonomiske forhold virksomhedens organisatoriske forhold teoretiske og praktiske marketingforhold virksomhedens internationale markedsforhold. at anvende sin viden om ovennævnte områder til at løse en given opgave eller problemstilling i en konkret situation 15

16 at formidle opnået viden om virksomhedens forhold skriftligt i en adækvat form. at strukturere egen læring i relation til en given opgave at bidrage til løsningen af virksomhedsrelaterede opgaver med en professionel tilgang. Modulet afsluttes på 2. semester med: Prøve 7 En intern skriftlig prøve på dansk i: Virksomhedsforståelse (Business Knowledge). Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave/case. Besvarelsen skal være på mindst 5 sider og må højst være på 10 sider. Hjemmeopgaven/casen indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder. Omfang: 10 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede case. 16 Modulet Grammatik og skriftlig sprogproduktion Modulets placering: 2. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder: skriftlig sprogproduktion oversættelsesteori fremmedsprogsgrammatik. oversættelsesteori fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis tekstproduktion. at redegøre for og analysere fremmedsprogets grammatiske fænomener og strukturer at anvende sin viden om fremmedsprogets grammatik at vælge oversættelsesstrategier i en konkret tekst og med en given målgruppe at oversætte mellem fremmedsproget og dansk selvstændigt at producere tekster inden for forskellige genrer på fremmedsproget med anvendelse af sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis. at overføre teoretisk grammatisk viden til praktisk sprogproduktion at strukturere egen læring i relation til en given opgave at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig sprogproduktion. Modulet afsluttes på 2. semester med: 16

17 Prøve 8 En intern skriftlig prøve på fremmedsproget i: Grammatik og skriftlig sprogproduktion (Grammar and the Production of Written Texts). Prøven har form af en eksamensportfolio, som den studerende sammensætter i løbet af 2. semesters kurser i grammatik og skriftlig sprogproduktion. Indholdet af den studerendes eksamensportfolio skal omfatte 3 opgavebesvarelser, som indeholder følgende: oversættelse fra dansk til fremmedsproget, oversættelse fra fremmedsproget til dansk og fri skriftlig fremstilling. Opgaverne indeholder desuden redegørelse for grammatiske fænomener. Eksamensportfolioen bedømmes af eksaminator; portfolioer, som eksaminator vurderer til karakteren -3, 00 og 02, bedømmes tillige af en censor. Bedømmelsesform: Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portfolio. 17 Modulet Erhvervs- og samfundsforhold Modulets placering: 2. semester Modulets omfang: 10 ECTS-point. Modulet omfatter kurser og problemorienteret synopsisarbejde inden for følgende fagområder: erhvervs- og markedsforhold i fremmedsprogsområdet kultur- og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet. fremmedsprogsområdets erhvervs- og markedsforhold og/eller fremmedsprogsområdets kultur- og samfundsforhold. at anvende sin viden til at undersøge det i synopsen valgte emne at anvende relevante teorier og metoder at formidle sin viden om erhvervs- og markedsforhold og/eller kultur- og samfundsforhold skriftligt og mundtligt på det valgte fremmedsprog i en adækvat form og på et terminologisk og grammatisk korrekt sprog. at arbejde med problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt med tværfaglige problemkomplekser at strukturere egen læring i relation til en given opgave. Modulet afsluttes på 2. semester med: Prøve 9 En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve på fremmedsproget i: Erhvervs- og samfundsforhold (Business and Society). Prøven foregår som en samtale mellem den studerende og eksaminator med udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet skriftlig synopsis. Den skriftlige besvarelse, som danner grundlag for den mundtlige prøve, udarbejdes på fremmedsproget. Besvarelsen skal mindst være på 2 sider og må højst være på 4 sider og 17

18 skal indeholde følgende elementer: indledning, problemformulering, redegørelse for metode, teori og empiri, analyse, konklusion og litteraturliste. Normeret prøvetid: 30 min. Vægtning: Hovedvægten lægges på den mundtlige præstation. Omfang: 10 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede synopsis. 18 Modulet Virksomhedskommunikation II Modulets placering: 2. og 3. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. Modulet omfatter kurser inden for fremmedsproget og dansk inden for følgende fagområder: virksomhedskommunikation. udvalgte genrer inden for skriftlig virksomhedskommunikation erhvervsmæssige forhold, der er relevante for at kunne varetage virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation. at oversætte tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation selvstændigt at disponere og udforme tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation at anvende sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis i udformningen af virksomhedens forskellige tekster at formulere sig sprogligt nuanceret med et formalitetsniveau og en stil, som er afstemt i forhold til kontekst og teksttype. at overføre teoretisk sproglig og erhvervsmæssig viden til praktisk produktion af virksomhedstekster at udvise selvstændighed i varetagelsen af virksomheders kommunikation at strukturere egen læring i relation til en given opgave. Modulet afsluttes på 3. semester med: Prøve 10 En ekstern skriftlig prøve på fremmedsproget i: Virksomhedskommunikation II (International Business Communication II). Prøven består i oversættelse fra dansk til fremmedsproget og/eller fra fremmedsproget til dansk samt selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget på basis af erhvervskommunikative tekster. Normeret prøvetid: 5 timer. Alle hjælpemidler må anvendes. Omfang: 5 ECTS-point. 18

19 Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 19 Modulet Fagkommunikation Modulets placering: 3. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. Modulet består af kurser og opgaver på fremmedsproget og dansk inden for følgende fagområder: teknisk fagkommunikation juridisk fagkommunikation. det juridiske fagsprogs karakteristika, herunder syntaks og terminologi det tekniske fagsprogs karakteristika, herunder syntaks og terminologi informationssøgning. grundlæggende færdigheder i oversættelse og/eller selvstændig udformning af tekniske tekster grundlæggende færdigheder i oversættelse af lettere juridiske tekster inden for udvalgte områder at anvende informationssøgning som støtte for oversættelse/og eller produktion af tekniske og juridiske tekster. at anvende sin viden om det tekniske og juridiske tekstunivers i forbindelse med praktisk arbejde med tekniske og juridiske tekster at strukturere egen læring i relation til en given opgave. Modulet afsluttes på 3. semester med: Prøve 11 En ekstern skriftlig prøve på dansk og fremmedsproget i: Fagkommunikation (Legal or Technical Communication). Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave inden for det tekniske eller det juridiske fagområde. Studienævnet fastsætter hvert år forud for prøvens afholdelse, inden for hvilket fagområde prøven skal ligge. Hvis prøven falder inden for det tekniske fagområde, indeholder den opgaver inden for teknisk oversættelse fra dansk til fremmedsproget og/eller fra fremmedsproget til dansk og/eller inden for technical writing. Prøven stilles inden for genrer som fx brugervejledninger, tekniske manualer, tekniske fagartikler, brochurer og produktbeskrivelser. Hvis prøven falder inden for det juridiske fagområde, indeholder den opgaver inden for juridisk oversættelse fra dansk til fremmedsproget og/eller fra fremmedsproget til dansk. Prøven stilles inden for genrer som fx kontrakter og almindelige forretningsbetingelser. Desuden kan prøven indeholde tekstanalytiske og/eller oversættelsesteoretiske spørgsmål. Besvarelsen skal mindst fylde 2 sider og må højst fylde 4 sider. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet nedenfor. 19

20 Enten: viden om og forståelse af det tekniske fagsprogs karakteristika, herunder syntaks og terminologi grundlæggende færdigheder i oversættelse og/eller selvstændig udformning af teknisk tekster evne til at anvende informationssøgning som støtte for oversættelse og/eller produktion af teknisk kommunikation. Eller: viden om og forståelse af det juridiske fagsprogs karakteristika, herunder syntaks og terminologi grundlæggende færdigheder i oversættelse af lettere juridiske tekster inden for udvalgte områder at anvende informationssøgning som støtte for oversættelse af juridiske tekster. 20 Modulet Interkulturel kommunikation i organisationer Modulets placering: 3. semester Modulets omfang: 10 ECTS-point. Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder: interkulturel kommunikation i organisationer med relation til fremmedsprogsområdet fagets videnskabsteori akademisk skriftlig fremstilling. interkulturel kommunikation i organisationer grundlæggende videnskabsteori forskellige videnskabelige paradigmer. at anvende interkulturel teori og metode i en organisationskommunikativ kontekst at omsætte interkulturel teori og metode til praksis at formidle opnået viden om interkulturel kommunikation i organisationer i en adækvat form at diskutere grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger at anvende grundlæggende videnskabsteoretiske begreber skriftligt at formidle sin viden i en form, som overholder principperne for akademisk skriftlig fremstilling på fremmedsproget. at omsætte teoretisk viden om interkulturelle forhold til praktisk arbejde med interkulturel kommunikation i organisationer at reflektere over og formidle videnskabsteoretiske problemstillinger at strukturere egen læring i relation til en given opgave. Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i Interkulturel Kommunikation i Organisationer, at den studerende har afleveret to fuldt besvarede opgaver i kurset i Fagets Videnskabsteori til de af underviseren fastsatte afleveringsfrister. Modulet afsluttes på 3. semester med: 20

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET FEBRUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik. 2011 Version 2 juli 2012

Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik. 2011 Version 2 juli 2012 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Datalogi Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik 2011 Version 2 juli 2012 Aalborg Universitet Uddannelsen udbydes i Aalborg Forord:

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATONSTEKNOLOGI, OPLEVELSESDESIGN DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATONSTEKNOLOGI, OPLEVELSESDESIGN DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATONSTEKNOLOGI, OPLEVELSESDESIGN DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Bekendtgørelsesgrundlag...

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere