ICOM s etiske regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICOM s etiske regler"

Transkript

1 ICOM s etiske regler Indhold Forord til den danske udgave side 3 1. Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven side 5 2. Museernes samlinger side 8 3. Museernes samlinger som basis side Museernes formidling side Museernes øvrige tjenesteydelser side Museerne og samfundet side Museerne og loven side Museernes professionelle standard side 22 Engelsk udgave side 26

2 ICOM s etiske regler ICOM Danmark 2006 Fotokopiering af den danske version er fri med angivelse af kilde Tilrettelæggelse og sats: Mette & Eric Mourier Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s ISBN Distribution: Museumstjenesten Sjørupvej Viborg Tlf Fax Den engelske version af de etiske regler er hentet på ICOM s hjemmeside: Bestyrelsen for ICOM Danmark takker Ole Strandgaard, Jens Breinegaard og Jesper Knudsen for deres bidrag til oversættelse og tilrettelæggelse De anvendte fotos er fra Arbejdermuseet Konservatorskolen Kvindemuseet Odsherreds Kulturhistoriske Museum Thorvaldsens Museum ICOM s etiske regler er udgivet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen

3 Forord til den danske udgave Museumsverdenen er sammensat af en mangfoldighed af museer, men forskelligheder til trods er der fælles træk. ICOM s etiske regler er det internationale regelsæt for alle museer og alle, der arbejder i tilknytning til museer. ICOM s etiske regler er den samlende faktor for museer, uanset hvor i verden de ligger, og hvad de rummer. De etiske regler anviser normerne for forholdet mellem museet og samfundet og mellem museet og den enkelte medarbejder. Da det er museernes særlige privilegium at indlemme betydningsfulde objekter, det være sig genstande, værker og arter, i sine samlinger, skal der ikke herske tvivl om, at disse sikres mod privat samlertrang, mod tyveri, mod nedbrydning og mod økonomisk udnyttelse og ødelæggelse. Samtidig er det museernes pligt at stille samlingerne til rådighed for offentligheden og forskningen. Minimumsstandard for det enkelte museum, professionalisering af museets stab og understregning af museets samfundsmæssige forpligtigelser er derfor også en integreret del af de etiske regler. International Council of Museums blev grundlagt som museernes organisation under UNESCO i De første etiske regler blev vedtaget i 1970 og angav principper for indlemmelse og håndtering af genstande i museer. I 1986 blev der for første gang vedtaget et sæt regler for museernes samlede virkefelt. Dette regelsæt blev revideret og moderniseret i 2001, og den aktuelle 3

4 version er en videreførelse med sproglige præciseringer og forenklinger. Den blev vedtaget på ICOMs generalkonference i Museumsloven i Danmark er i overensstemmelse med de etiske regler og omfatter de emner, som lader sig lovgive. ICOM s museumsetiske regler underbygger således museumsloven og fungerer som en vejledning i, hvad der er museernes og museumsmedarbejdernes hensigtsmæssige adfærd i det daglige arbejde i og uden for institutionen. Reglerne er norm for alle museumsansatte og for både statslige og statsanerkendte museer. Med denne oversættelse er det intentionen at udbrede kendskabet til de etiske regler for musernes virke og således give enhver med tilknytning til museer let adgang til regelsættet. Derfor er der heller ikke tale om en ordret oversættelse af den engelske version, som har været udgangspunktet. Gennem oversættelserne er en række formuleringer ændret, så de bevarer deres mening, men i højere grad er i overensstemmelse med danske forhold og dansk sprogbrug. Vi har derfor fulgt anbefalingen fra ICOM s etiske komité om at trykke den engelske tekst sammen med oversættelsen. Det gør det enkelt at konsultere de oprindelige formuleringer, hvis læseren skulle være i tvivl. August 2006 Bestyrelsen for ICOM Danmark Merete Ipsen, Kvindemuseet Margrethe Floryan, Thorvaldsens Museum Jan Steen Jacobsen, Odsherreds Museer Villy Toft Jensen, Museumstjenesten Mikkel Scharff, Konservatorskolen Vinnie Nørskov, Århus Universitet Peter Ludvigsen, Arbejdermuseeet 4

5 1 Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven Princip Museerne er ansvarlige for den materielle og immaterielle natur- og kulturarv. Museernes bestyrelse, ledelses- og tilsynsmyndigheder har det primære ansvar for at bevare og fremme denne arv og for at forvalte de fysiske, økonomiske og menneskelige ressourcer. Museet Vedtægter Museets ledelse skal sørge for, at museet har nedskrevne og tilgængelige vedtægter, som dokumenterer museets juridiske status, dets formål, og at det er en permanent og almennyttig institution. Formål og opgaver Museets opgave, formål og strategi samt bestyrelsens rolle og sammensætning skal fremgå af vedtægterne. De fysiske ressourcer 1.3 Lokaler Ledelsen skal sikre, at museet råder over passende lokaler med et klima og miljø, som gør det muligt at varetage museernes opgaver og formål. 5

6 Adgang Ledelsen bør sikre, at museet og dets samlinger regelmæssigt og på rimelige tidspunkter er tilgængelige for alle. Der skal tages særligt hensyn til personer med særlige handicap. Arbejdsmiljø og sikkerhed Ledelsen bør sørge for, at gældende krav vedrørende arbejdsmiljø, sikkerhed og adgang efterleves for både publikum og personale. Katastrofeberedskab Ledelsen skal udarbejde og ajourføre retningslinier, som sikrer publikum og personale, samlinger og øvrige ressourcer mod såvel menneskeskabte katastrofer som naturkatastrofer. Sikringskrav Ledelsen skal sørge for, at samlingerne er tilstrækkeligt sikret mod tyveri, brand og anden skade i udstillinger, arbejds- og magasinarealer samt under transport. Forsikring og erstatning Er der tegnet kommerciel forsikring for museets samlinger, skal ledelsen sikre, at dækningen er tilstrækkelig og også omfatter materiale under transport, ud- og indlånte genstande samt andet materiale, som museet på det givne tidspunkt er ansvarlig for. Er museet omfattet af statslig selvforsikring eller en indemnity-aftale, er det nødvendigt, at det materiale, som ikke ejes af museet, er dækket i passende omfang. De økonomiske ressourcer Finansiering Ledelsen bør sikre, at der er tilstrækkelige økonomiske midler til at udvikle museets aktiviteter. Økonomien er underlagt kravet om professionel regnskabsføring og revision. Indtægtsdækket virksomhed Ledelsen bør have nedskrevne retningslinier for, hvordan museet kan skaffe indtægter gennem sine aktiviteter, eller hvilken ekstern støtte man kan acceptere. Uanset hvor finansieringen kommer fra, skal museet fastholde kontrollen med indholdet og integriteten i sin virksomhed og aktivitet. Indtægtsdækket virksomhed må ikke kompromittere museet og dets publikum. 6

7 Personale Personalepolitik Ledelsen skal sikre, at alle dispositioner i forhold til personalet foretages i overensstemmelse med museets vedtægter og følger gældende regler for området. Udnævnelse af museumsledere Museumslederen har en nøgleposition, og før udnævnelsen skal bestyrelsen være opmærksom på de kundskaber og kompetencer, der er nødvendige for effektivt at beklæde stillingen. Kvalifikationskravene skal gælde både faglig viden og etisk standard. Forhold til bestyrelsen Museumslederen er direkte ansvarlig over for og skal have direkte adgang til bestyrelsen. Personalets kompetence Personalet skal ansættes med baggrund i den sagkundskab, som kræves for at kunne løse museets opgaver. Efteruddannelse Der bør tilbydes efteruddannelse og kompetenceudvikling til hele personalet, således at museet til stadighed har den bedst mulige arbejdsstyrke. Etiske konflikter Ledelsen må ikke kræve af de ansatte, at de handler på måde, der bringer dem i modstrid med ICOM s etiske regler, gældende lovgivning eller et givet fags etiske regler. Ansatte og frivillige Ledelsen skal have nedskrevne retningslinier for frivilliges deltagelse i arbejdet. Retningslinierne skal sikre et positivt forhold mellem de frivillige og de ansatte. Frivillige og etik Ledelsen skal sikre, at de frivillige er fuldt fortrolige med ICOM s etiske regler og andre relevante regler og love. 7

8 2 Museernes samlinger Princip Museerne skal indsamle, bevare og formidle for at sikre naturog kulturarven. Samlingerne udgør en vigtig arv, som har en særlig plads i lovgivningen og beskyttes af internationale konventioner. Denne arv fordrer god forvaltning, lovligt ejerskab, kontinuitet, dokumentation, tilgængelighed og ansvarlig udskillelse fra samlingerne. Indsamling Indsamlingspolitik Ledelsen skal formulere og offentliggøre retningslinier for indsamling, bevaring og håndtering af samlingerne. Retningslinierne bør også omhandle det materiale, som ikke vil blive registreret, konserveret eller udstillet. Lovlig adkomst Intet objekt må indgå i samlingen som køb, gave, lån, arv eller i bytte, med mindre museet kan sikre sig lovlig og indiskutabel adkomst. Dokumentation for lovlig adkomst i ét land er ikke nødvendigvis ensbetydende med en lovlig adkomst. Proveniens og rettidig omhu Museet skal sikre sig, at intet objekt, som museet får tilbudt som køb, gave, lån, arv eller i bytte, er ulovligt anskaffet eller ulovligt ind- eller udført fra oprindelseslandet eller et evt. transitland, hvor objektet kan have været lovligt ejet. Museet skal således vise rettidig omhu og sikre sig objektets proveniens. 8

9 Objekter fra uautoriseret eller uvidenskabeligt feltarbejde Museer må ikke indsamle objekter, hvis der er rimelig grund til at tro, at de kommer fra uautoriseret eller uvidenskabelig aktivitet, bevidst ødelæggelse af eller skade på mindesmærker, arkæologiske eller geologiske lokaliteter, biologiske arter eller naturlige levesteder. Erhvervelse må heller ikke ske, hvis områdets ejer eller dets beboere ikke er blevet underrettet, eller hvis fundet ikke er blevet indberettet til rette myndighed. Kulturelt følsomt materiale Samlinger med human oprindelse og materiale af religiøs karakter bør kun indsamles, hvis de kan opbevares sikkert og forvaltes respektfuldt. Dette skal ske i overensstemmelse med professionelle standarder og med de interesser og trosforestillinger, som findes i det samfund og i de etniske og religiøse grupper, objekterne kommer fra. Beskyttede biologiske eller geologiske objekter Museer må ikke indsamle biologiske eller geologiske objekter, som er solgt eller på anden måde tilvejebragt i modstrid med nationale eller internationale love eller bestemmelser om naturbeskyttelse. Levende samlinger Når samlingerne omfatter levende botaniske eller zoologiske objekter, skal der tages særligt hensyn til det naturlige og sociale miljø, de kommer fra, og til såvel nationale som internationale love eller bestemmelser om naturbeskyttelse. Brugssamlinger Museets indsamlingspolitik kan også omfatte anvisninger for den type brugssamlinger, hvor der lægges vægt på bevaringen af kulturelle, videnskabelige eller tekniske processer frem for på bevaringen af selve objekterne, eller hvor objekterne er indsamlet for at blive brugt praktisk eller i en undervisningssammenhæng. Erhvervelse uden om museets indsamlingspolitik Anskaffelse af objekter, der ikke falder inden for museets indsamlingspolitik, bør kun undtagelsesvis finde sted. Ledelsen bør nøje overveje det faglige grundlag og sikre sig, at alle interesser er hørt. Overvejelserne skal omfatte objektets betydning for natur- eller kulturarven såvel som de særlige interesser, andre museer, som forvalter samme type materiale, måtte have. Heller 9

10 ikke i de tilfælde må museet indsamle objekter uden lovlig adkomst Erhvervelse via medlemmer af bestyrelsen eller personalet Der kræves særlig omhu, hvis museet fra medlemmer af bestyrelsen, personalet, deres pårørende eller nære venner får tilbudt et objekt, som køb eller gave. Museet som sidste bevaringsinstans Intet i disse museumsetiske regler skal forhindre et museum i at fungere som sidste bevaringsinstans for objekter med uklar proveniens eller for objekter, som er ulovligt tilvejebragt fra museets retmæssige ansvarsområde. Udskillelse fra samlingerne Bemyndigelse til udskillelse fra samlingerne Hvis museet har hjemmel til udskillelse fra samlingerne, eller hvis museet under indsamlingen har sikret sig ret til at skille sig af med objekterne igen, skal de juridiske betingelser og procedurer herfor følges nøje. Hvis der i forbindelse med erhvervelsen er indgået aftaler, som indebærer indskrænkelser i museets handlefrihed, må disse respekteres, med mindre de er umulige at følge eller til skade for institutionen. I så fald bør museet søge at få restriktionerne lempet. Udskillelse fra samlingerne Udskillelse af et objekt fra en museumssamling må kun ske med fuld forståelse for objektets betydning, dets karakter (om det kan erstattes eller ej), dets retslige status og det tab af almen tillid, som kan blive følgen af en udskillelse. Ansvar for udskillelse Med mindre andet er juridisk gældende, har museets ledelse ansvaret for beslutningen om udskillelse. Særlige regler kan gælde for brugssamlinger. Retningslinier for udskillelse Ethvert museum skal have retningslinier, som definerer metoder til permanent overførsel af objekter fra samlingerne ved donation, overførsel, bytte, salg, tilbageførsel til oprindelsesland eller destruktion. Retningslinierne skal samtidig sikre, at den uindskrænkede adkomst viderebringes til modtageren. Der skal etableres fuld dokumentation om alle beslutninger vedrørende 10

11 udskillelse, herunder om de givne objekter og måden, de er blevet udskilt på. Det forudsættes, at udskilte objekter altid først tilbydes et andet museum Indtægter ved udskillelse fra samlingerne. Museumssamlinger er en del af kulturarven, som forvaltes på samfundets vegne og må derfor ikke behandles som realiserbare aktiver. Penge eller anden godtgørelse, som museet måtte modtage ved deaccessionering eller overførsel fra samlingerne, må alene anvendes til gavn for samlingen og almindeligvis til erhvervelser til samlingen. Køb af udskilte samlinger Bestyrelsen, personalet, deres pårørende eller nære venner kan ikke opnå tilladelse til at erhverve objekter, som er udskilt fra den samling, de er ansvarlige for. Samlingernes pleje Samlingernes kontinuitet Museet skal udarbejde og efterleve retningslinier, som sikrer, at dets samlinger og deposita og den tilhørende dokumentation er registreret i passende omfang og tilgængelige, og at de videregives til kommende generationer i så god og sikker stand som muligt under hensyn til eksisterende viden og ressourcer. Overdragelse af ansvaret for samlingen Det faglige ansvar for samlingernes forvaltning skal overdrages personer, der har passende viden og kompetencer, eller som er under tilstrækkelig vejledning. Registrering af samlingerne Museumssamlinger skal dokumenteres i overensstemmelse med vedtagne faglige standarder. Dokumentationen skal indeholde fuld identifikation og beskrivelse af hver enkelt objekt, dets sammenhæng, oprindelse, tilstand, konserveringsfaglig behandling og dets placering. Disse data skal opbevares forsvarligt og understøttes af et søgesystem, som giver adgang til informationerne både for museets personale og andre legitime brugere. Beskyttelse mod katastrofer Museet bør udarbejde retningslinier for håndtering af samlingerne under væbnede konflikter eller andre menneskeskabte katastrofer såvel som naturkatastrofer. 11

12 Beskyttelse af følsomme oplysninger Museet skal sikre, at der ikke videregives fortrolige oplysninger, hvis data fra samlingerne er offentligt tilgængelige. Forebyggende konservering Forebyggende konservering er et vigtigt element i museets pleje af samlingerne. Det er et væsentligt ansvar for alle, som arbejder på et museum, at skabe og sikre passende omgivelser for de samlinger, de har ansvaret for både på magasinerne, i udstillingerne og under transport. Konservering og restaurering af samlingerne Museet bør nøje overvåge samlingernes tilstand for at kunne bestemme, hvornår et objekt kræver konservering eller restaurering ved en konservator. Det primære mål bør være at sikre objektet. Alt konserveringsarbejde skal dokumenteres og være så reversibelt som muligt, og alle forandringer skal være lette at kende på objektet. Levende dyrs velfærd Et museum, som holder levende dyr, skal påtage sig det fulde ansvar for dyrenes sundhed og velfærd. Museet skal udarbejde og anvende sikkerhedsregler, som beskytter personale og besøgende, såvel som dyrene selv. Disse regler skal godkendes af det veterinære tilsyn. Evt. genmodifikation skal være identificerbar. Personlig brug af museumssamlinger Bestyrelsen, personalet, deres pårørende eller nære venner bør ikke anvende objekter fra samlingerne til personlig brug, heller ikke midlertidigt. 12

13 3 Museernes samlinger som basis Princip Museerne har et særligt ansvar over for alle for varetagelsen af, adgangen til og formidlingen af samlingerne Primære kilder Samlingerne som primære vidnesbyrd Museets retningslinier for samlingerne skal vise samlingernes betydning som primære vidnesbyrd. Retningslinierne skal derfor gøre klart, at samlingerne ikke er styret af sædvaner eller tilfældigheder. Samlingernes tilgængelighed Museerne har et særligt ansvar for at gøre samlingerne og alle relevante oplysninger tilgængelige så frit som muligt under passende hensyntagen til fortroligt materiale og sikkerhed. Indsamling og forskning 3.3 Feltarbejde Museer, som udfører feltarbejde, bør udarbejde retningslinier herfor i overensstemmelse med god faglig standard, international lovgivning og traktatlige forpligtelser. Feltarbejde bør kun gennemføres i respekt for og under hensyntagen til det lokale samfund, dets kulturmiljø og med den hensigt at sikre natur- og kulturarven. 13

14 Ekstraordinær indsamling I meget sjældne tilfælde kan et objekt uden proveniens have en så enestående betydning, at det vil være i offentlighedens interesse, at objektet bevares. Beslutningen om at lade et sådan objekt indgå i samlingerne bør træffes af eksperter uden national eller international forudindtagethed. Forskning Forskning, som udføres af museets personale, skal knytte an til museets formål og opgaver og følge den aftalte juridiske og faglige praksis. Destruktiv analyse Hvis der anvendes ødelæggende analyseteknikker, skal der foretages en meget nøje registrering af det analyserede materiale. Resultatet af analysen og det følgende forskningsarbejde inkl. publikationer skal fremgå af museets dokumentation. Samlinger med human oprindelse og materiale af religiøs karakter Forskning i objekter med human oprindelse og materiale af religiøs karakter skal udføres i overensstemmelse med professionelle standarder og med respekt for de interesser og trosforestillinger, som findes i det samfund og i den etniske eller religiøse gruppe, som objekterne kommer fra. Retten til forskningsmateriale Når museumsansatte forbereder materiale til formidling eller udfører feltarbejde, bør der foreligge klare aftaler om rettigheder med det museum, som har finansieret undersøgelserne. Vidensdeling Museumsansatte er forpligtet til at dele deres viden og erfaring med kolleger, forskere og studerende i relevante discipliner. Samarbejde mellem museer og andre institutioner Museumsansatte bør fremme samarbejdet med institutioner med lignende interesser og indsamlingspraksis, især højere læreanstalter og andre offentlige institutioner, hvis forskning kan foranledige samlinger uden langsigtet strategi for bevaring. 14

15 4 Museernes formidling Princip Museerne har en vigtig forpligtelse til at udvikle deres formidling og til at tiltrække et bredt publikum fra det samfund, den lokalitet eller de befolkningsgrupper, de betjener. Samspillet med det omgivende samfund og formidlingen af dets arv er en integreret del af museets virksomhed. Udstilling og formidling Udstillinger og aktiviteter Enhver form for udstilling bør være i overensstemmelse med museets formål, strategi og opgaver. Udstillingerne må hverken kompromittere samlingerne, deres kvalitet eller bevaring. Saglighed og formidling Museerne skal sikre, at de oplysninger, de præsenterer i udstillinger, er velfunderede og korrekte, og at de tager passende hensyn til de befolkningsgrupper og trosopfattelser, som er repræsenteret. Udstilling af følsomt materiale Udstilling af objekter med human oprindelse og materiale af religiøs karakter skal ske i overensstemmelse med professionelle standarder og med de interesser og trosforestillinger, som findes i det samfund og de etniske eller religiøse grupper, objekterne kommer fra. De bør præsenteres under udvisning af stor takt og i respekt for den værdighed, alle folk har. 15

16 Fjernelse af materiale fra en udstilling Anmodninger fra oprindelsesstedet om at fjerne objekter med human oprindelse eller af religiøs karakter skal behandles hurtigt og respektfuldt. Anmodning om tilbageførsel skal behandles tilsvarende. Museets retningslinier skal klart angive procedurer ved den type henvendelser. Udstilling af materiale af tvivlsom oprindelse eller uden oplysninger om proveniens En sådan praksis kan opfattes som en godkendelse af eller opfordring til illegal handel med kulturgenstande. Anden formidling Publikationer Enhver form for oplysninger, som museet offentliggør, bør være velfunderede, korrekte og tage passende hensyn til de berørte samfund og de trosretninger, som præsenteres. Publikationer må ikke kompromittere museet. Reproduktioner Museer skal respektere originalens integritet, når der fremstilles kopier eller reproduktioner af objekter i samlingerne. Kopier skal altid mærkes. 16

17 5 Museernes øvrige tjenesteydelser Princip Museer benytter mange former for specialviden, kompetence og udstyr. Dette kan medføre ressourcedeling eller tjenesteydelser i forlængelse af museets aktiviteter. De skal organiseres, så de ikke kompromitterer museets formål. Identifikation Identifikation af objekter i ulovlig eller illegal handel Hvis museer yder hjælp til identifikation, må de ikke på nogen måde give anledning til mistanke om, at de direkte eller indirekte opnår fordel ved denne aktivitet. Identifikation og bekræftelse af ægthed af objekter, som formodes at være illegalt eller uretmæssigt anskaffet, overført, importeret eller eksporteret, må ikke offentliggøres, før de relevante myndigheder er underrettet. Ægthedserklæring og værdifastsættelse Vurderinger kan foretages med henblik på forsikring af museets samlinger. Erklæringer om andre objekters økonomiske værdi må kun gives efter officiel henvendelse fra andre museer eller juridiske, statslige eller andre ansvarlige myndigheder. Hvis museet selv er modtager, skal vurderingen foretages af uafhængig ekspertise. 17

18 6 Museerne og samfundet Princip Museumssamlingerne afspejler natur- og kulturarven i samfundet. Derfor har de en særlig betydning og er tæt knyttet til national, regional, lokal, religiøs eller politisk identitet. Det er vigtigt, at museets retningslinier tager højde herfor. Samlingernes oprindelse Samarbejde Museer bør fremme samarbejdet med andre museer og kulturinstitutioner, for at viden og samlinger deles med museer og kulturelle institutioner i oprindelsessamfundet eller -landet. Man bør undersøge mulighederne for at udvikle partnerskab med museer i lande eller områder, som har mistet en væsentlig del af deres natur- eller kulturarv. Dialog Museer skal være forberedt på selv at indlede dialog om tilbageførsel af kulturel ejendom til det land eller folk, objekterne kommer fra. Dette skal ske på en upartisk måde og være baseret på videnskabelige, professionelle og humanitære principper såvel som på relevant lokal, national og international lovgivning frem for at blive en sag på regerings- eller politisk plan. Tilbageførsel Hvis et oprindelsesland eller folk søger at få tilbageført et objekt, som påviseligt er eksporteret eller på anden måde overført i strid med internationale principper og nationale konven- 18

19 tioner, og som påviseligt er en del af landets eller folkets naturog kulturarv, skal det involverede museum, hvis det juridisk er i stand til det, straks tage de nødvendige skridt til samarbejdet om tilbageførslen. 6.4 Objekter fra besatte lande Museer må ikke erhverve objekter fra et besat område og skal respektere alle love og konventioner, som regulerer import, eksport og overførsel af natur- og kulturarven. Hensyntagen til samfundet Samtiden Hvis museets aktiviteter involverer et nutidigt samfund eller dets kulturarv, bør erhvervelser kun ske på grundlag af samtykke fra og i forståelse med ejer eller informant. Respekt for det involverede samfunds ønsker skal tillægges afgørende betydning. Finansiering af aktiviteter Når der søges støtte til aktiviteter, som involverer nutidige samfund, må disses interesser ikke kompromitteres. Brug af samlinger fra nutidige samfund Brug af samlinger fra nutidige samfund kræver respekt for menneskelig værdighed og for de traditioner og kulturer, hvor samlingerne anvendes. Gennem multisociale, multietniske og flersproglige samlinger bør sådanne fremstillinger bruges til at fremme menneskelig velfærd, social udvikling, tolerance og respekt. Støtteforeninger Museer bør skabe gunstige vilkår for evt. støtte fra det omgivende samfund (venneforeninger eller lignende), være opmærksom på deres værdi og fremme et harmonisk forhold mellem samfundet og museet. 19

20 7 Museerne og loven Princip Museerne skal i alle henseender følge nationale og internationale love og traktater. Desuden skal ledelsen overholde alle juridiske aftaler og betingelser, som vedrører museet, dets samlinger og aktivitet. Juridiske rammer National lovgivning Museer skal overholde alle love og bestemmelser samt respektere andre landes relevante lovgivning. Internationale konventioner Museernes retningslinier bør bygge på de følgende internationale konventioner, som er baggrund for ICOM s museumsetiske regler: UNESCO konvention til beskyttelse af kulturelle værdier i tilfælde af væbnet konflikt (Haag konvention, første protokol, 1954 og anden protokol, 1999) UNESCO konvention om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande (1970) Konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washington, 1973) 20

21 FN konvention om biologisk diversitet (1992) UNIDROIT konvention om stjålne og illegalt eksporterede kulturgenstande (1995) UNESCO konvention til beskyttelse af den undersøiske kulturarv (2001) UNESCO konvention til beskyttelse af den immaterielle kulturarv (2003) 21

22 8 Museernes professionelle standard Princip Alle museumsansatte bør respektere anerkendte standarder og love og anerkende de enkelte fags integritet. De bør være offentlighedens værn mod ulovlig eller uetisk professionel handlemåde. Ved enhver given lejlighed bør offentligheden oplyses om museumsarbejdets formål og opgaver således at en almen forståelse for museernes bidrag til samfundet fremmes. Professionel handlemåde Kendskab til relevant lovgivning Museumsansatte bør være fortrolige med relevant international og national lovgivning. De bør undgå situationer, som kan opfattes som upassende adfærd. Professionelt ansvar Museumsansatte er forpligtet til at følge den ansættende institutions retningslinier og procedurer. De kan imidlertid protestere mod handlemåder, som opfattes som skadelige for museet eller den professionelle etik. Professionel optræden Loyalitet over for kolleger og museet er et vigtigt professionelt ansvar, som bygger på fundamentale, etiske principper for museumsprofessionen. Alle bør efterleve ICOM s etiske regler og være opmærksomme på andre relevante regelsæt. 22

23 Akademisk og videnskabeligt ansvar Alle museumsansatte skal fremme den forskning, bevaring og formidling, som samlingerne giver mulighed for. De bør derfor afstå fra enhver aktivitet, som kan føre til tab af den oparbejdede viden. Illegal handel Ingen museumsansat må direkte eller indirekte støtte illegal handel med natur- og kulturarven. Fortrolighed Alle, som arbejder på museer, skal håndtere fortrolige oplysninger, de får del i gennem deres arbejde, korrekt. Desuden er oplysninger om objekter, som museet har til identifikation, fortrolige og må ikke offentliggøres eller videregives til nogen anden institution eller person uden ejerens udtrykkelige tilladelse. Museers og samlingers sikkerhed Oplysninger om museets sikkerhedssystemer er strengt fortrolige. Det samme gælder for private samlinger og lignende, som museumsansatte besøger i embeds medfør. Undtagelser fra tavshedspligten Tavshedspligten skal vige for forpligtelsen til at bistå politi eller anden myndighed i efterforskningen af stjålen, ulovligt anskaffet eller ulovligt overført ejendom. Personlig uafhængighed Selvom museumsansatte har ret til et vist mål af personlig frihed, skal de erkende, at privat forretningsmæssig eller faglig interesse ikke kan holdes helt adskilt fra det museum, de arbejder for. Professionelle relationer Museumsansatte har professionelle relationer med talrige andre personer inden for og uden for det museum, de er ansat på. Det forventes, at de også yder en professionel service over for dem. Professionelle konsultationer Man har en professionel pligt til at konsultere kolleger uden for museet, hvis museets egen ekspertise er utilstrækkelig til at sikre en kvalificeret beslutningstagen. 23

24 Interessekonflikter Gaver, tjenester, lån og andre personlige goder Ingen museumsansat må modtage gaver, tjenester, lån og andre personlige goder, som de får tilbudt i forbindelse med deres tjenstlige virke for museet. Der findes tilfælde, hvor det er passende at give og tage imod gaver, men det bør ske i den pågældende institutions navn. Ansættelser eller forretningsinteresser uden for museet Selvom de museumsansatte har ret til et vist mål af personlig frihed, skal de erkende, at privat forretningsmæssig eller faglig interesse ikke kan holdes helt adskilt fra det museum, de arbejder for. De bør derfor ikke påtage sig betalt arbejde eller beklæde erhverv, som kan være i strid med museets interesser. Handel med natur- eller kulturarv Ingen museumsansat må direkte eller indirekte tage del i handel (køb og salg med fortjeneste for øje) med natur- eller kulturarv. Kontakt med handlende Ingen museumsansat må tage imod gaver, gæstfrihed eller anden form for vederlag fra en handlende, et auktionshus eller andre som tilskyndelse til at købe eller sælge museumsobjekter eller afstå fra at agere professionelt. Endvidere bør en museumsansat ikke anbefale en bestemt handlende, et auktionshus eller en vurderingsmand til offentligheden Privat samlervirksomhed Museumsansatte må hverken ved erhvervelse af objekter eller ved anden indsamlingsaktivitet konkurrere med museet. Derfor bør der mellem den ansatte og ledelsen indgås en skriftlig aftale om enhver form for privat samlervirksomhed. Brug af ICOM s navn og logo Medlemmer af ICOM må ikke bruge ordene International Council of Museums, ICOM eller dets logo for at fremme eller gøre reklame for nogen indtægtsgivende aktivitet eller produktion. Andre interessekonflikter Hvis andre lignende interessekonflikter mellem en museumsansat og museet skulle opstå, bør museets interesser være fremherskende. 24

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold 02 a. Forord... 2 02 b. Kassation... 3 Begrundelser for kassation... 3 Dårlig bevaringstilstand... 3 Praksis vedrørende kassation... 3 Arkiver... 3 02 c. Udskillelse til andre danske museer og

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Informationsteknologi IT-styring i organisationer

Informationsteknologi IT-styring i organisationer Dansk standard DS/ISO/IEC 38500:2015 2. udgave 2015-02-18 Informationsteknologi IT-styring i organisationer Information technology Governance of IT for the organization DS/ISO/IEC 38500:2015 København

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health and Medicines Authority hereby

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Nyheder inden for drift og outsourcing

Nyheder inden for drift og outsourcing Nyheder inden for drift og outsourcing Dias 1 Ny ISO standard for sikkerhed ved behandling af personoplysninger i cloudmiljøer Nyt om pligtmæssig udlevering af personoplysninger til udenlandske myndigheder

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Kvalifikation af elinstallatører

Kvalifikation af elinstallatører DS-information DS/CLC/TS 50349 1. udgave 2005-07-07 Kvalifikation af elinstallatører Qualification of electrical installation contractors DS/CLC/TS 50349 København DS projekt: 42399 ICS: 03.100.30; 29.020

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 Birgitte Kofod Olsen Formand Rådet for Digital Sikkerhed, CSR chef Tryg Forsikring Rådet for Digital Sikkerhed Rådet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Økonomiske udsigter. Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk. www.danskeresearch.com

Økonomiske udsigter. Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk. www.danskeresearch.com Økonomiske udsigter Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk Agenda Den økonomiske krise: Det tabte er ved at være indhentet Status på krisen: Recessionsfrygten er tilbage De økonomiske

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere