ICOM s etiske regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICOM s etiske regler"

Transkript

1 ICOM s etiske regler Indhold Forord til den danske udgave side 3 1. Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven side 5 2. Museernes samlinger side 8 3. Museernes samlinger som basis side Museernes formidling side Museernes øvrige tjenesteydelser side Museerne og samfundet side Museerne og loven side Museernes professionelle standard side 22 Engelsk udgave side 26

2 ICOM s etiske regler ICOM Danmark 2006 Fotokopiering af den danske version er fri med angivelse af kilde Tilrettelæggelse og sats: Mette & Eric Mourier Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s ISBN Distribution: Museumstjenesten Sjørupvej Viborg Tlf Fax Den engelske version af de etiske regler er hentet på ICOM s hjemmeside: Bestyrelsen for ICOM Danmark takker Ole Strandgaard, Jens Breinegaard og Jesper Knudsen for deres bidrag til oversættelse og tilrettelæggelse De anvendte fotos er fra Arbejdermuseet Konservatorskolen Kvindemuseet Odsherreds Kulturhistoriske Museum Thorvaldsens Museum ICOM s etiske regler er udgivet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen

3 Forord til den danske udgave Museumsverdenen er sammensat af en mangfoldighed af museer, men forskelligheder til trods er der fælles træk. ICOM s etiske regler er det internationale regelsæt for alle museer og alle, der arbejder i tilknytning til museer. ICOM s etiske regler er den samlende faktor for museer, uanset hvor i verden de ligger, og hvad de rummer. De etiske regler anviser normerne for forholdet mellem museet og samfundet og mellem museet og den enkelte medarbejder. Da det er museernes særlige privilegium at indlemme betydningsfulde objekter, det være sig genstande, værker og arter, i sine samlinger, skal der ikke herske tvivl om, at disse sikres mod privat samlertrang, mod tyveri, mod nedbrydning og mod økonomisk udnyttelse og ødelæggelse. Samtidig er det museernes pligt at stille samlingerne til rådighed for offentligheden og forskningen. Minimumsstandard for det enkelte museum, professionalisering af museets stab og understregning af museets samfundsmæssige forpligtigelser er derfor også en integreret del af de etiske regler. International Council of Museums blev grundlagt som museernes organisation under UNESCO i De første etiske regler blev vedtaget i 1970 og angav principper for indlemmelse og håndtering af genstande i museer. I 1986 blev der for første gang vedtaget et sæt regler for museernes samlede virkefelt. Dette regelsæt blev revideret og moderniseret i 2001, og den aktuelle 3

4 version er en videreførelse med sproglige præciseringer og forenklinger. Den blev vedtaget på ICOMs generalkonference i Museumsloven i Danmark er i overensstemmelse med de etiske regler og omfatter de emner, som lader sig lovgive. ICOM s museumsetiske regler underbygger således museumsloven og fungerer som en vejledning i, hvad der er museernes og museumsmedarbejdernes hensigtsmæssige adfærd i det daglige arbejde i og uden for institutionen. Reglerne er norm for alle museumsansatte og for både statslige og statsanerkendte museer. Med denne oversættelse er det intentionen at udbrede kendskabet til de etiske regler for musernes virke og således give enhver med tilknytning til museer let adgang til regelsættet. Derfor er der heller ikke tale om en ordret oversættelse af den engelske version, som har været udgangspunktet. Gennem oversættelserne er en række formuleringer ændret, så de bevarer deres mening, men i højere grad er i overensstemmelse med danske forhold og dansk sprogbrug. Vi har derfor fulgt anbefalingen fra ICOM s etiske komité om at trykke den engelske tekst sammen med oversættelsen. Det gør det enkelt at konsultere de oprindelige formuleringer, hvis læseren skulle være i tvivl. August 2006 Bestyrelsen for ICOM Danmark Merete Ipsen, Kvindemuseet Margrethe Floryan, Thorvaldsens Museum Jan Steen Jacobsen, Odsherreds Museer Villy Toft Jensen, Museumstjenesten Mikkel Scharff, Konservatorskolen Vinnie Nørskov, Århus Universitet Peter Ludvigsen, Arbejdermuseeet 4

5 1 Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven Princip Museerne er ansvarlige for den materielle og immaterielle natur- og kulturarv. Museernes bestyrelse, ledelses- og tilsynsmyndigheder har det primære ansvar for at bevare og fremme denne arv og for at forvalte de fysiske, økonomiske og menneskelige ressourcer. Museet Vedtægter Museets ledelse skal sørge for, at museet har nedskrevne og tilgængelige vedtægter, som dokumenterer museets juridiske status, dets formål, og at det er en permanent og almennyttig institution. Formål og opgaver Museets opgave, formål og strategi samt bestyrelsens rolle og sammensætning skal fremgå af vedtægterne. De fysiske ressourcer 1.3 Lokaler Ledelsen skal sikre, at museet råder over passende lokaler med et klima og miljø, som gør det muligt at varetage museernes opgaver og formål. 5

6 Adgang Ledelsen bør sikre, at museet og dets samlinger regelmæssigt og på rimelige tidspunkter er tilgængelige for alle. Der skal tages særligt hensyn til personer med særlige handicap. Arbejdsmiljø og sikkerhed Ledelsen bør sørge for, at gældende krav vedrørende arbejdsmiljø, sikkerhed og adgang efterleves for både publikum og personale. Katastrofeberedskab Ledelsen skal udarbejde og ajourføre retningslinier, som sikrer publikum og personale, samlinger og øvrige ressourcer mod såvel menneskeskabte katastrofer som naturkatastrofer. Sikringskrav Ledelsen skal sørge for, at samlingerne er tilstrækkeligt sikret mod tyveri, brand og anden skade i udstillinger, arbejds- og magasinarealer samt under transport. Forsikring og erstatning Er der tegnet kommerciel forsikring for museets samlinger, skal ledelsen sikre, at dækningen er tilstrækkelig og også omfatter materiale under transport, ud- og indlånte genstande samt andet materiale, som museet på det givne tidspunkt er ansvarlig for. Er museet omfattet af statslig selvforsikring eller en indemnity-aftale, er det nødvendigt, at det materiale, som ikke ejes af museet, er dækket i passende omfang. De økonomiske ressourcer Finansiering Ledelsen bør sikre, at der er tilstrækkelige økonomiske midler til at udvikle museets aktiviteter. Økonomien er underlagt kravet om professionel regnskabsføring og revision. Indtægtsdækket virksomhed Ledelsen bør have nedskrevne retningslinier for, hvordan museet kan skaffe indtægter gennem sine aktiviteter, eller hvilken ekstern støtte man kan acceptere. Uanset hvor finansieringen kommer fra, skal museet fastholde kontrollen med indholdet og integriteten i sin virksomhed og aktivitet. Indtægtsdækket virksomhed må ikke kompromittere museet og dets publikum. 6

7 Personale Personalepolitik Ledelsen skal sikre, at alle dispositioner i forhold til personalet foretages i overensstemmelse med museets vedtægter og følger gældende regler for området. Udnævnelse af museumsledere Museumslederen har en nøgleposition, og før udnævnelsen skal bestyrelsen være opmærksom på de kundskaber og kompetencer, der er nødvendige for effektivt at beklæde stillingen. Kvalifikationskravene skal gælde både faglig viden og etisk standard. Forhold til bestyrelsen Museumslederen er direkte ansvarlig over for og skal have direkte adgang til bestyrelsen. Personalets kompetence Personalet skal ansættes med baggrund i den sagkundskab, som kræves for at kunne løse museets opgaver. Efteruddannelse Der bør tilbydes efteruddannelse og kompetenceudvikling til hele personalet, således at museet til stadighed har den bedst mulige arbejdsstyrke. Etiske konflikter Ledelsen må ikke kræve af de ansatte, at de handler på måde, der bringer dem i modstrid med ICOM s etiske regler, gældende lovgivning eller et givet fags etiske regler. Ansatte og frivillige Ledelsen skal have nedskrevne retningslinier for frivilliges deltagelse i arbejdet. Retningslinierne skal sikre et positivt forhold mellem de frivillige og de ansatte. Frivillige og etik Ledelsen skal sikre, at de frivillige er fuldt fortrolige med ICOM s etiske regler og andre relevante regler og love. 7

8 2 Museernes samlinger Princip Museerne skal indsamle, bevare og formidle for at sikre naturog kulturarven. Samlingerne udgør en vigtig arv, som har en særlig plads i lovgivningen og beskyttes af internationale konventioner. Denne arv fordrer god forvaltning, lovligt ejerskab, kontinuitet, dokumentation, tilgængelighed og ansvarlig udskillelse fra samlingerne. Indsamling Indsamlingspolitik Ledelsen skal formulere og offentliggøre retningslinier for indsamling, bevaring og håndtering af samlingerne. Retningslinierne bør også omhandle det materiale, som ikke vil blive registreret, konserveret eller udstillet. Lovlig adkomst Intet objekt må indgå i samlingen som køb, gave, lån, arv eller i bytte, med mindre museet kan sikre sig lovlig og indiskutabel adkomst. Dokumentation for lovlig adkomst i ét land er ikke nødvendigvis ensbetydende med en lovlig adkomst. Proveniens og rettidig omhu Museet skal sikre sig, at intet objekt, som museet får tilbudt som køb, gave, lån, arv eller i bytte, er ulovligt anskaffet eller ulovligt ind- eller udført fra oprindelseslandet eller et evt. transitland, hvor objektet kan have været lovligt ejet. Museet skal således vise rettidig omhu og sikre sig objektets proveniens. 8

9 Objekter fra uautoriseret eller uvidenskabeligt feltarbejde Museer må ikke indsamle objekter, hvis der er rimelig grund til at tro, at de kommer fra uautoriseret eller uvidenskabelig aktivitet, bevidst ødelæggelse af eller skade på mindesmærker, arkæologiske eller geologiske lokaliteter, biologiske arter eller naturlige levesteder. Erhvervelse må heller ikke ske, hvis områdets ejer eller dets beboere ikke er blevet underrettet, eller hvis fundet ikke er blevet indberettet til rette myndighed. Kulturelt følsomt materiale Samlinger med human oprindelse og materiale af religiøs karakter bør kun indsamles, hvis de kan opbevares sikkert og forvaltes respektfuldt. Dette skal ske i overensstemmelse med professionelle standarder og med de interesser og trosforestillinger, som findes i det samfund og i de etniske og religiøse grupper, objekterne kommer fra. Beskyttede biologiske eller geologiske objekter Museer må ikke indsamle biologiske eller geologiske objekter, som er solgt eller på anden måde tilvejebragt i modstrid med nationale eller internationale love eller bestemmelser om naturbeskyttelse. Levende samlinger Når samlingerne omfatter levende botaniske eller zoologiske objekter, skal der tages særligt hensyn til det naturlige og sociale miljø, de kommer fra, og til såvel nationale som internationale love eller bestemmelser om naturbeskyttelse. Brugssamlinger Museets indsamlingspolitik kan også omfatte anvisninger for den type brugssamlinger, hvor der lægges vægt på bevaringen af kulturelle, videnskabelige eller tekniske processer frem for på bevaringen af selve objekterne, eller hvor objekterne er indsamlet for at blive brugt praktisk eller i en undervisningssammenhæng. Erhvervelse uden om museets indsamlingspolitik Anskaffelse af objekter, der ikke falder inden for museets indsamlingspolitik, bør kun undtagelsesvis finde sted. Ledelsen bør nøje overveje det faglige grundlag og sikre sig, at alle interesser er hørt. Overvejelserne skal omfatte objektets betydning for natur- eller kulturarven såvel som de særlige interesser, andre museer, som forvalter samme type materiale, måtte have. Heller 9

10 ikke i de tilfælde må museet indsamle objekter uden lovlig adkomst Erhvervelse via medlemmer af bestyrelsen eller personalet Der kræves særlig omhu, hvis museet fra medlemmer af bestyrelsen, personalet, deres pårørende eller nære venner får tilbudt et objekt, som køb eller gave. Museet som sidste bevaringsinstans Intet i disse museumsetiske regler skal forhindre et museum i at fungere som sidste bevaringsinstans for objekter med uklar proveniens eller for objekter, som er ulovligt tilvejebragt fra museets retmæssige ansvarsområde. Udskillelse fra samlingerne Bemyndigelse til udskillelse fra samlingerne Hvis museet har hjemmel til udskillelse fra samlingerne, eller hvis museet under indsamlingen har sikret sig ret til at skille sig af med objekterne igen, skal de juridiske betingelser og procedurer herfor følges nøje. Hvis der i forbindelse med erhvervelsen er indgået aftaler, som indebærer indskrænkelser i museets handlefrihed, må disse respekteres, med mindre de er umulige at følge eller til skade for institutionen. I så fald bør museet søge at få restriktionerne lempet. Udskillelse fra samlingerne Udskillelse af et objekt fra en museumssamling må kun ske med fuld forståelse for objektets betydning, dets karakter (om det kan erstattes eller ej), dets retslige status og det tab af almen tillid, som kan blive følgen af en udskillelse. Ansvar for udskillelse Med mindre andet er juridisk gældende, har museets ledelse ansvaret for beslutningen om udskillelse. Særlige regler kan gælde for brugssamlinger. Retningslinier for udskillelse Ethvert museum skal have retningslinier, som definerer metoder til permanent overførsel af objekter fra samlingerne ved donation, overførsel, bytte, salg, tilbageførsel til oprindelsesland eller destruktion. Retningslinierne skal samtidig sikre, at den uindskrænkede adkomst viderebringes til modtageren. Der skal etableres fuld dokumentation om alle beslutninger vedrørende 10

11 udskillelse, herunder om de givne objekter og måden, de er blevet udskilt på. Det forudsættes, at udskilte objekter altid først tilbydes et andet museum Indtægter ved udskillelse fra samlingerne. Museumssamlinger er en del af kulturarven, som forvaltes på samfundets vegne og må derfor ikke behandles som realiserbare aktiver. Penge eller anden godtgørelse, som museet måtte modtage ved deaccessionering eller overførsel fra samlingerne, må alene anvendes til gavn for samlingen og almindeligvis til erhvervelser til samlingen. Køb af udskilte samlinger Bestyrelsen, personalet, deres pårørende eller nære venner kan ikke opnå tilladelse til at erhverve objekter, som er udskilt fra den samling, de er ansvarlige for. Samlingernes pleje Samlingernes kontinuitet Museet skal udarbejde og efterleve retningslinier, som sikrer, at dets samlinger og deposita og den tilhørende dokumentation er registreret i passende omfang og tilgængelige, og at de videregives til kommende generationer i så god og sikker stand som muligt under hensyn til eksisterende viden og ressourcer. Overdragelse af ansvaret for samlingen Det faglige ansvar for samlingernes forvaltning skal overdrages personer, der har passende viden og kompetencer, eller som er under tilstrækkelig vejledning. Registrering af samlingerne Museumssamlinger skal dokumenteres i overensstemmelse med vedtagne faglige standarder. Dokumentationen skal indeholde fuld identifikation og beskrivelse af hver enkelt objekt, dets sammenhæng, oprindelse, tilstand, konserveringsfaglig behandling og dets placering. Disse data skal opbevares forsvarligt og understøttes af et søgesystem, som giver adgang til informationerne både for museets personale og andre legitime brugere. Beskyttelse mod katastrofer Museet bør udarbejde retningslinier for håndtering af samlingerne under væbnede konflikter eller andre menneskeskabte katastrofer såvel som naturkatastrofer. 11

12 Beskyttelse af følsomme oplysninger Museet skal sikre, at der ikke videregives fortrolige oplysninger, hvis data fra samlingerne er offentligt tilgængelige. Forebyggende konservering Forebyggende konservering er et vigtigt element i museets pleje af samlingerne. Det er et væsentligt ansvar for alle, som arbejder på et museum, at skabe og sikre passende omgivelser for de samlinger, de har ansvaret for både på magasinerne, i udstillingerne og under transport. Konservering og restaurering af samlingerne Museet bør nøje overvåge samlingernes tilstand for at kunne bestemme, hvornår et objekt kræver konservering eller restaurering ved en konservator. Det primære mål bør være at sikre objektet. Alt konserveringsarbejde skal dokumenteres og være så reversibelt som muligt, og alle forandringer skal være lette at kende på objektet. Levende dyrs velfærd Et museum, som holder levende dyr, skal påtage sig det fulde ansvar for dyrenes sundhed og velfærd. Museet skal udarbejde og anvende sikkerhedsregler, som beskytter personale og besøgende, såvel som dyrene selv. Disse regler skal godkendes af det veterinære tilsyn. Evt. genmodifikation skal være identificerbar. Personlig brug af museumssamlinger Bestyrelsen, personalet, deres pårørende eller nære venner bør ikke anvende objekter fra samlingerne til personlig brug, heller ikke midlertidigt. 12

13 3 Museernes samlinger som basis Princip Museerne har et særligt ansvar over for alle for varetagelsen af, adgangen til og formidlingen af samlingerne Primære kilder Samlingerne som primære vidnesbyrd Museets retningslinier for samlingerne skal vise samlingernes betydning som primære vidnesbyrd. Retningslinierne skal derfor gøre klart, at samlingerne ikke er styret af sædvaner eller tilfældigheder. Samlingernes tilgængelighed Museerne har et særligt ansvar for at gøre samlingerne og alle relevante oplysninger tilgængelige så frit som muligt under passende hensyntagen til fortroligt materiale og sikkerhed. Indsamling og forskning 3.3 Feltarbejde Museer, som udfører feltarbejde, bør udarbejde retningslinier herfor i overensstemmelse med god faglig standard, international lovgivning og traktatlige forpligtelser. Feltarbejde bør kun gennemføres i respekt for og under hensyntagen til det lokale samfund, dets kulturmiljø og med den hensigt at sikre natur- og kulturarven. 13

14 Ekstraordinær indsamling I meget sjældne tilfælde kan et objekt uden proveniens have en så enestående betydning, at det vil være i offentlighedens interesse, at objektet bevares. Beslutningen om at lade et sådan objekt indgå i samlingerne bør træffes af eksperter uden national eller international forudindtagethed. Forskning Forskning, som udføres af museets personale, skal knytte an til museets formål og opgaver og følge den aftalte juridiske og faglige praksis. Destruktiv analyse Hvis der anvendes ødelæggende analyseteknikker, skal der foretages en meget nøje registrering af det analyserede materiale. Resultatet af analysen og det følgende forskningsarbejde inkl. publikationer skal fremgå af museets dokumentation. Samlinger med human oprindelse og materiale af religiøs karakter Forskning i objekter med human oprindelse og materiale af religiøs karakter skal udføres i overensstemmelse med professionelle standarder og med respekt for de interesser og trosforestillinger, som findes i det samfund og i den etniske eller religiøse gruppe, som objekterne kommer fra. Retten til forskningsmateriale Når museumsansatte forbereder materiale til formidling eller udfører feltarbejde, bør der foreligge klare aftaler om rettigheder med det museum, som har finansieret undersøgelserne. Vidensdeling Museumsansatte er forpligtet til at dele deres viden og erfaring med kolleger, forskere og studerende i relevante discipliner. Samarbejde mellem museer og andre institutioner Museumsansatte bør fremme samarbejdet med institutioner med lignende interesser og indsamlingspraksis, især højere læreanstalter og andre offentlige institutioner, hvis forskning kan foranledige samlinger uden langsigtet strategi for bevaring. 14

15 4 Museernes formidling Princip Museerne har en vigtig forpligtelse til at udvikle deres formidling og til at tiltrække et bredt publikum fra det samfund, den lokalitet eller de befolkningsgrupper, de betjener. Samspillet med det omgivende samfund og formidlingen af dets arv er en integreret del af museets virksomhed. Udstilling og formidling Udstillinger og aktiviteter Enhver form for udstilling bør være i overensstemmelse med museets formål, strategi og opgaver. Udstillingerne må hverken kompromittere samlingerne, deres kvalitet eller bevaring. Saglighed og formidling Museerne skal sikre, at de oplysninger, de præsenterer i udstillinger, er velfunderede og korrekte, og at de tager passende hensyn til de befolkningsgrupper og trosopfattelser, som er repræsenteret. Udstilling af følsomt materiale Udstilling af objekter med human oprindelse og materiale af religiøs karakter skal ske i overensstemmelse med professionelle standarder og med de interesser og trosforestillinger, som findes i det samfund og de etniske eller religiøse grupper, objekterne kommer fra. De bør præsenteres under udvisning af stor takt og i respekt for den værdighed, alle folk har. 15

16 Fjernelse af materiale fra en udstilling Anmodninger fra oprindelsesstedet om at fjerne objekter med human oprindelse eller af religiøs karakter skal behandles hurtigt og respektfuldt. Anmodning om tilbageførsel skal behandles tilsvarende. Museets retningslinier skal klart angive procedurer ved den type henvendelser. Udstilling af materiale af tvivlsom oprindelse eller uden oplysninger om proveniens En sådan praksis kan opfattes som en godkendelse af eller opfordring til illegal handel med kulturgenstande. Anden formidling Publikationer Enhver form for oplysninger, som museet offentliggør, bør være velfunderede, korrekte og tage passende hensyn til de berørte samfund og de trosretninger, som præsenteres. Publikationer må ikke kompromittere museet. Reproduktioner Museer skal respektere originalens integritet, når der fremstilles kopier eller reproduktioner af objekter i samlingerne. Kopier skal altid mærkes. 16

17 5 Museernes øvrige tjenesteydelser Princip Museer benytter mange former for specialviden, kompetence og udstyr. Dette kan medføre ressourcedeling eller tjenesteydelser i forlængelse af museets aktiviteter. De skal organiseres, så de ikke kompromitterer museets formål. Identifikation Identifikation af objekter i ulovlig eller illegal handel Hvis museer yder hjælp til identifikation, må de ikke på nogen måde give anledning til mistanke om, at de direkte eller indirekte opnår fordel ved denne aktivitet. Identifikation og bekræftelse af ægthed af objekter, som formodes at være illegalt eller uretmæssigt anskaffet, overført, importeret eller eksporteret, må ikke offentliggøres, før de relevante myndigheder er underrettet. Ægthedserklæring og værdifastsættelse Vurderinger kan foretages med henblik på forsikring af museets samlinger. Erklæringer om andre objekters økonomiske værdi må kun gives efter officiel henvendelse fra andre museer eller juridiske, statslige eller andre ansvarlige myndigheder. Hvis museet selv er modtager, skal vurderingen foretages af uafhængig ekspertise. 17

18 6 Museerne og samfundet Princip Museumssamlingerne afspejler natur- og kulturarven i samfundet. Derfor har de en særlig betydning og er tæt knyttet til national, regional, lokal, religiøs eller politisk identitet. Det er vigtigt, at museets retningslinier tager højde herfor. Samlingernes oprindelse Samarbejde Museer bør fremme samarbejdet med andre museer og kulturinstitutioner, for at viden og samlinger deles med museer og kulturelle institutioner i oprindelsessamfundet eller -landet. Man bør undersøge mulighederne for at udvikle partnerskab med museer i lande eller områder, som har mistet en væsentlig del af deres natur- eller kulturarv. Dialog Museer skal være forberedt på selv at indlede dialog om tilbageførsel af kulturel ejendom til det land eller folk, objekterne kommer fra. Dette skal ske på en upartisk måde og være baseret på videnskabelige, professionelle og humanitære principper såvel som på relevant lokal, national og international lovgivning frem for at blive en sag på regerings- eller politisk plan. Tilbageførsel Hvis et oprindelsesland eller folk søger at få tilbageført et objekt, som påviseligt er eksporteret eller på anden måde overført i strid med internationale principper og nationale konven- 18

19 tioner, og som påviseligt er en del af landets eller folkets naturog kulturarv, skal det involverede museum, hvis det juridisk er i stand til det, straks tage de nødvendige skridt til samarbejdet om tilbageførslen. 6.4 Objekter fra besatte lande Museer må ikke erhverve objekter fra et besat område og skal respektere alle love og konventioner, som regulerer import, eksport og overførsel af natur- og kulturarven. Hensyntagen til samfundet Samtiden Hvis museets aktiviteter involverer et nutidigt samfund eller dets kulturarv, bør erhvervelser kun ske på grundlag af samtykke fra og i forståelse med ejer eller informant. Respekt for det involverede samfunds ønsker skal tillægges afgørende betydning. Finansiering af aktiviteter Når der søges støtte til aktiviteter, som involverer nutidige samfund, må disses interesser ikke kompromitteres. Brug af samlinger fra nutidige samfund Brug af samlinger fra nutidige samfund kræver respekt for menneskelig værdighed og for de traditioner og kulturer, hvor samlingerne anvendes. Gennem multisociale, multietniske og flersproglige samlinger bør sådanne fremstillinger bruges til at fremme menneskelig velfærd, social udvikling, tolerance og respekt. Støtteforeninger Museer bør skabe gunstige vilkår for evt. støtte fra det omgivende samfund (venneforeninger eller lignende), være opmærksom på deres værdi og fremme et harmonisk forhold mellem samfundet og museet. 19

20 7 Museerne og loven Princip Museerne skal i alle henseender følge nationale og internationale love og traktater. Desuden skal ledelsen overholde alle juridiske aftaler og betingelser, som vedrører museet, dets samlinger og aktivitet. Juridiske rammer National lovgivning Museer skal overholde alle love og bestemmelser samt respektere andre landes relevante lovgivning. Internationale konventioner Museernes retningslinier bør bygge på de følgende internationale konventioner, som er baggrund for ICOM s museumsetiske regler: UNESCO konvention til beskyttelse af kulturelle værdier i tilfælde af væbnet konflikt (Haag konvention, første protokol, 1954 og anden protokol, 1999) UNESCO konvention om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande (1970) Konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washington, 1973) 20

21 FN konvention om biologisk diversitet (1992) UNIDROIT konvention om stjålne og illegalt eksporterede kulturgenstande (1995) UNESCO konvention til beskyttelse af den undersøiske kulturarv (2001) UNESCO konvention til beskyttelse af den immaterielle kulturarv (2003) 21

22 8 Museernes professionelle standard Princip Alle museumsansatte bør respektere anerkendte standarder og love og anerkende de enkelte fags integritet. De bør være offentlighedens værn mod ulovlig eller uetisk professionel handlemåde. Ved enhver given lejlighed bør offentligheden oplyses om museumsarbejdets formål og opgaver således at en almen forståelse for museernes bidrag til samfundet fremmes. Professionel handlemåde Kendskab til relevant lovgivning Museumsansatte bør være fortrolige med relevant international og national lovgivning. De bør undgå situationer, som kan opfattes som upassende adfærd. Professionelt ansvar Museumsansatte er forpligtet til at følge den ansættende institutions retningslinier og procedurer. De kan imidlertid protestere mod handlemåder, som opfattes som skadelige for museet eller den professionelle etik. Professionel optræden Loyalitet over for kolleger og museet er et vigtigt professionelt ansvar, som bygger på fundamentale, etiske principper for museumsprofessionen. Alle bør efterleve ICOM s etiske regler og være opmærksomme på andre relevante regelsæt. 22

23 Akademisk og videnskabeligt ansvar Alle museumsansatte skal fremme den forskning, bevaring og formidling, som samlingerne giver mulighed for. De bør derfor afstå fra enhver aktivitet, som kan føre til tab af den oparbejdede viden. Illegal handel Ingen museumsansat må direkte eller indirekte støtte illegal handel med natur- og kulturarven. Fortrolighed Alle, som arbejder på museer, skal håndtere fortrolige oplysninger, de får del i gennem deres arbejde, korrekt. Desuden er oplysninger om objekter, som museet har til identifikation, fortrolige og må ikke offentliggøres eller videregives til nogen anden institution eller person uden ejerens udtrykkelige tilladelse. Museers og samlingers sikkerhed Oplysninger om museets sikkerhedssystemer er strengt fortrolige. Det samme gælder for private samlinger og lignende, som museumsansatte besøger i embeds medfør. Undtagelser fra tavshedspligten Tavshedspligten skal vige for forpligtelsen til at bistå politi eller anden myndighed i efterforskningen af stjålen, ulovligt anskaffet eller ulovligt overført ejendom. Personlig uafhængighed Selvom museumsansatte har ret til et vist mål af personlig frihed, skal de erkende, at privat forretningsmæssig eller faglig interesse ikke kan holdes helt adskilt fra det museum, de arbejder for. Professionelle relationer Museumsansatte har professionelle relationer med talrige andre personer inden for og uden for det museum, de er ansat på. Det forventes, at de også yder en professionel service over for dem. Professionelle konsultationer Man har en professionel pligt til at konsultere kolleger uden for museet, hvis museets egen ekspertise er utilstrækkelig til at sikre en kvalificeret beslutningstagen. 23

24 Interessekonflikter Gaver, tjenester, lån og andre personlige goder Ingen museumsansat må modtage gaver, tjenester, lån og andre personlige goder, som de får tilbudt i forbindelse med deres tjenstlige virke for museet. Der findes tilfælde, hvor det er passende at give og tage imod gaver, men det bør ske i den pågældende institutions navn. Ansættelser eller forretningsinteresser uden for museet Selvom de museumsansatte har ret til et vist mål af personlig frihed, skal de erkende, at privat forretningsmæssig eller faglig interesse ikke kan holdes helt adskilt fra det museum, de arbejder for. De bør derfor ikke påtage sig betalt arbejde eller beklæde erhverv, som kan være i strid med museets interesser. Handel med natur- eller kulturarv Ingen museumsansat må direkte eller indirekte tage del i handel (køb og salg med fortjeneste for øje) med natur- eller kulturarv. Kontakt med handlende Ingen museumsansat må tage imod gaver, gæstfrihed eller anden form for vederlag fra en handlende, et auktionshus eller andre som tilskyndelse til at købe eller sælge museumsobjekter eller afstå fra at agere professionelt. Endvidere bør en museumsansat ikke anbefale en bestemt handlende, et auktionshus eller en vurderingsmand til offentligheden Privat samlervirksomhed Museumsansatte må hverken ved erhvervelse af objekter eller ved anden indsamlingsaktivitet konkurrere med museet. Derfor bør der mellem den ansatte og ledelsen indgås en skriftlig aftale om enhver form for privat samlervirksomhed. Brug af ICOM s navn og logo Medlemmer af ICOM må ikke bruge ordene International Council of Museums, ICOM eller dets logo for at fremme eller gøre reklame for nogen indtægtsgivende aktivitet eller produktion. Andre interessekonflikter Hvis andre lignende interessekonflikter mellem en museumsansat og museet skulle opstå, bør museets interesser være fremherskende. 24

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk DS-information DS/IEC/TR 61258 1. udgave 2008-09-19 Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk udstyr Guidelines for the development and use of medical electrical

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Strengt fortroligt Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Debated issues regarding witnesses Debate spurred by the 38 th Nordiskt Juristmöte Niels Fisch-Thomsen:

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledelse

Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledelse Dansk standard DS/ISO 13289 1. udgave 2012-02-03 Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledelse Recreational diving services Requirements for the conduct of snorkelling excursions DS/ISO 13289 København

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 1. udgave 2012-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M251575 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vurdering af e-sundhedskompetence

Vurdering af e-sundhedskompetence Parallelsession B3: Borgernes e-sundhedskompetencer Vurdering af e-sundhedskompetence for at styrke tilpasning, tilgængelighed og relevans af e-sundhedstilbud for borgeren Dorthe Furstrand Læge, Cand.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit Dansk Standard DS/ISO 128-50 1. udgave 2002-05-21 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit Technical drawings General principles

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC)

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC) Generelt Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions Acceptable means of compliance (AMC) Guidens Material (GM) 4. Oktober 2011 EASA og General Aviation (GA) GA er

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015 De økonomiske tendenser 16. juni 2015 2 Olieprisen er fortsat lav selvom den er steget 3 Dollaren er stærk 4 Renten er fortsat ekstremt lav større udsving 5 Så fremgangen vil alligevel fortsætte 6 Den

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere