O B L I G A T O R I S K O P G A V E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O B L I G A T O R I S K O P G A V E."

Transkript

1 Jørn Flohr Nielsen Afdeling for Virksomhedsledelse Efterår 2000 DRIFTSØKONOMI 3 O B L I G A T O R I S K O P G A V E. RETNINGSLINJER EKSAMENSADGANG: Det er en nødvendig betingelse for at kunne gå til eksamen i Driftsøkonomi 3 i januar, at man har afleveret - og fået godkendt - en besvarelse af denne obligatoriske opgave. UDLEVERING OG AFLEVERING: Opgaven kan afhentes fra torsdag den 2. november 2000 og besvarelsen skal være afleveret senest torsdag den 9. november kl. 12 på AFV's sekretariat 3. etage i Økonomibygningen (Ikke direkte til instruktorerne). PARVIS/GRUPPEVIS BESVARELSE: Det vil være muligt at aflevere besvarelsen parvis (anbefales) eller evt. gruppevis. Dog er det en betingelse, at der højst er 3 om hver besvarelse. NAVN OG ÅRSKORTNR.: På besvarelsens forside skal forfatterens (evt. forfatternes) fulde navn(e), årskortnumre og øvelsesholdnummmer tydeligt angives. FORMSKRAV: Besvarelsen skal være letlæselig (Maskinskrift/tekstbehandling foretrækkes!) og alle spørgsmål skal besvares - og svarene skal begrundes! Erfaringen viser, at der kan være store forskelle i sidetal på de afleverede besvarelser. Man kan sagtens lave en god besvarelse på under 10 sider, og under alle omstændigheder bør besvarelsen holde sig under 15 sider. PENSUMRELATION: Opgavesættet forudsætter kendskab til pensum frem til og med Kapitel 9 i Jones: Organizational Theory samt side (Bemærk, at Kapitel 9 efter forelæsningsplanen først gennemgås i Uge 45 - man skal altså selv læse lidt frem!). Opgavesættet afspejler de krav, der vil blive stillet til eksamen. Således er flere af spørgsmålene bearbejdninger af tidligere stillede eksamensopgaver. Havde det været et eksamensopgavesæt ville besvarelsen af de 4 opgaver vægte ligeligt ved bedømmelsen. Jørn Flohr Nielsen 1

2 Virksomheden Danfoss A/S Siden virksomheden blev grundlagt i 1933 har Danfoss været en af de mest succesfulde danske produktionsvirksomheder. Hvert eneste år siden 1933 har Danfoss præsteret en positiv indtjening. Danfoss er Danmarks største industrikoncern med en årlig omsætning på 15 mia. kroner og med omkring ansatte. Virksomheden fremstiller tusinder af forskellige produkter og produktmodeller inden for 14 bredere produktionslinjer, særligt elektromekaniske produkter til industrielle markeder så som termostater til køle- og fryseudstyr, comfort automatik (produkter til temperaturkontrol, radiatortermostater etc.), køling og aircondition automatik, hydrauliske komponenter og industriel instrumentering (f.eks. elektroniske gennemstrømsmålere). Virksomheden er divisionaliseret med ti produktdivisioner grupperet i tre produktfamilier : Refrigeration Control (køleudstyr, blandt andet automatikdivisionen), Motion Control (mobilhydraulik og frekvensomformere) og Heating and Water Controls (varme- og vandanlæg). Se organisationsdiagrammet i Bilaget. De fleste af Danfoss produkter har een ting til fælles: De bruges i teknisk udstyr og systemer til styring af dynamiske processer. Danfoss har en global førerstilling på adskillige af disse produktmarkeder (f.eks. nogle typer af hydraulisk udstyr, intelligente kølesystemer, radiatortermostater, miljøvenlige CFC-frie kompressorer og termostater til køleskabe og frysere). Produkternes teknologier er relaterede til hinanden, og det er produkternes markeder også. Det kan give muligheder for en fordelagtig udnyttelse af fælles produktionskapaciteter og kompetencer på tværs af produktlinjer (synergi). Imidlertid har Danfoss fulgt en vej mod stigende decentralisering og delegation samtidig med, at der har været en betydelig vækst i de sidste tredive år. Fra grundlæggerens død i 1966 og især i de sidste ti år har man således flyttet vægten fra centraliseret koordination til delegation af driftsmæssige og økonomiske beslutninger til produktlinjeniveau. Allerede i 1971 da man havde ca. 300 produkter, etableredes således de første (tre) divisioner, der hver havde egen udviklingsafdeling, men der var stadigvæk en vigtig fælles teknologi- og forskningsafdeling (CTR) på koncernniveau. I løbet af 70'erne udvidedes antallet af produkter og divisioner fortsat. Divisionerne fik stigende økonomisk selvstændighed og var i stand til at overtage stadig flere aktiviteter, bl.a. flere af udviklingsaktiviterne fra CTR, der blot kom til at fungere som faglig assistance for de udviklingsaktiviteter, der iværksattes i divisionerne. I firserne spillede CTR dog en mere aktiv rolle i forbindelse med en fokusering på færre, strategisk vigtige udviklingsprojekter. Nu er CTR nedlagt og dens aktiviteter fordelt på divisionerne og (en mindre del) på de tilbageværende afdelinger i hovedsædet. Kortvarige projekter i form af rådgivning og bistand med teknologisk service er overført til en Central Service afdeling, der ejes og styres af divisionerne. Denne afdeling assisterer i projekter vedrørende standardisering, tilladelser, materialeteknologi, 2

3 IT udvikling, produktionsservice, og mand-maskine interface, og den er efterhånden helt finansieret af divisionerne, som betaler for de modtagne ydelser på timelejebasis. Salgsorganisationen er ændret pr. 1. april 1999, således at salgsaktiviteterne i salgsselskaberne i Europa er blevet decentraliseret og tilført divisionernes ansvarsområde. Også fabrikkerne er i 1999 stort set underordnet divisionerne, selv om de fabrikker, der forsynede flere divisioner, blev styret ret stramt fra hovedsædet helt op i 90'erne. En komponentfabrik vil typisk være underordnet ledelsen af den division, der er hovedaftager, mens komponenterne sælges til divisionerne til interne afregningspriser. Divisionerne er ret frit stillet til alternativt at købe komponenter hos eksterne leverandører. Generelt vil koncernledelsen (Executive Commitee) kun gribe ind over for divisionernes autonomi efter behov, f.eks. hvis de opviser utilfredsstillende økonomiske resultater. Derudover er divisionernes 3-årige perspektivplaner, der udformes i forbindelse med budgetlægningen, udgangspunkt for fastlæggelsen af rammerne for divisionernes virksomhed. Der findes endvidere en række tværgående møder/grupper til sikring af samarbejde mellem divisionerne indbyrdes og mellem divisioner og hovedsæde. Således er der 7 tværgående komiteer for henholdsvis standardisering, marketing, indkøb, kvalitetssikring, produktions-teknologi, produktudvikling og informationsteknologi. Disse komiteer består af medlemmer fra hovedsædets afdelinger (Corporate functions) og fra de forskellige divisioner. Herunder har eksempelvis komiteen for standardisering 12 tekniske rådgivningsgrupper for: konstruktion, kvalitetssikring, produktionsudstyr/logistik, marketing, indkøb, IT, design/corporate identity, fabriksanlæg /transport, miljø, personalepolitik, finans og komponenter/materialer. Medlemmer af komiteerne udpeges af koncernledelsen (Executive Commitee), mens de tekniske rådgivningsgrupper udpeges af divisionsledelserne. OPGAVE 1 Med udgangspunkt i Greiners teori om den organisatoriske livscyklus ønskes en kort redegørelse for de mulige problemer, som Danfoss kan tænkes at have gennemløbet siden grundlæggelsen og som kan begrunde Danfoss overordnede struktur, således som den er skitseret i ovenstående tekst og i organisationsdiagrammet i bilaget. Specielt ønskes en redegørelse for de afvejninger, der kan ligge bag den nuværende struktur. I forlængelse heraf ønkes det kort diskuteret hvad der kan tale for og imod, at en produktfamilie i 1999 ikke er samlet under een direktør, men ledes af en ledergruppe bestående af de respektive divisionsdirektører (Det vil eksempelvis sige 5 divisionsdirektører for Heating and Water Controls) 3

4 OPGAVE 2 Med udgangspunkt oplysningerne fra Årsberetningen 1999 om forholdene i Automatikdivisionen og om det Nordamerikanske marked ønskes det kort diskuteret, hvilken international strategi Danfoss følger, og hvordan organisationsstrukturen er (eller tænkes at være) tilpasset hertil. Hvilke forhold i Danfoss kunne tyde på en funktionel differentieringsstrategi, og hvordan er strukturen tilpasset hertil? OPGAVE 3 I Danfoss' årsberetning 1999 står der følgende om kulturanalyser: "I 1999 blev to store analyser gennemført med det formål at identificere vor virksomhedskultur - og på den måde afdække, i hvor høj grad værdierne bliver efterlevet i praksis. En projektgruppe bestående af medarbejdere fra forskellige koncernfunktioner tog initiativ til at analysere de kulturelle kendetegn i vort danske hovedkontor, samt at undersøge i hvor høj grad medarbejderne i vore udenlandske selskaber følte, de delte denne kultur. Interviews, observationer og spørgeskemaer resulterede i en rapport, der viste et stort sammenfald mellem faktiske og ønskede kulturelementer, men også nogle afvigelser. Eksempelvis påvistes det, at høje etiske værdier, social og miljømæssig ansvarlighed, teamwork, involvering og firmaloyalitet faktisk afspejledes i dagligdagen. Men undersøgelsen påpegede også et behov for en yderligere styrkelse af vor forretningsmæssige fokus." Med dette udgangspunkt ønskes det diskuteret, hvordan forskellige faktorer kan fremme en kunderorienteret og indtjeningsorienteret kultur. OPGAVE 4 Med udgangspunkt i kort redegørelse for begreberne transaktionsomkostninger og bureaukrati-omkostninger ønskes der redegjort for de overvejelser, der kan ligge bag Danfoss valg mellem: - komponentproduktion i egne fabrikker eller hos eksterne leverandører. - salg af komponenter på tværs af divisioner i et internt marked eller hovedsædets indgreb med centralt planlagte (og subsidierede) interne forsyninger. I forlængelse heraf ønkes der kort redegjort for de problemer der kan knytte sig til fastlæggelse af interne afregningspriser (transfer pricing). 4

5 BILAG Danfoss organisationsstruktur Kilde: Michael Iversen: Synergy and Organization: The Case of Danfoss, Working Paper 99-11, Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi, Handelshøjskolen København, Ordforklaringer: HRM: Human Resource Management (personaleledelse) M&A, Legal patents: Mergers & Acquisitions, Legal affairs and Patents (Fusioner og virksomhedsovertagelser, juridiske spørgsmål og patenter) Drives: Frekvensomformere I øvrigt henvises til opgaveteksten. 5

6 Danfoss værdisæt (som beskrevet i Årsberetningen 1998) Danfoss værdisæt er beskrevet i det, vi kalder»danfoss Mission«, der udtrykker kernen i vores eksistensberettigelse. Missionen er trykt i et handy kreditkort-format. (Se nedenfor) Hermed har vi omsat vore handlinger til ord. For miljøbevidst adfærd og socialt ansvar er gamle dyder i Danfoss' virksomhedskultur, hvad enten det gælder vore medarbejdere og kunder eller øvrige samarbejdspartnere og de samfund, hvor vi er aktive. For os betyder social ansvarlighed bl.a. at vi tager os godt af vore medarbejdere. Vi ønsker at skabe gode arbejdspladser, som sikrer et livsgrundlag for vore ansatte og deres familier og som giver de bedste betingelser for at udfolde og udvikle sig gennem mange år. Samtidig med at vi opretholder vores konkurrenceevne betyder social ansvarlighed også en særlig hensyntagen til de medarbejdere, som i en periode har behov for hjælp. En lang række sociale tilbud samt medarbejderfonde, der er opbygget gennem årene, vidner herom. Gennem skåne- og fleksjobs gør Danfoss en særlig indsats for at få medarbejderne tilbage til arbejdspladsen efter fx alvorlig sygdom. Vore produkter er med til at skabe bedre levevilkår for millioner af mennesker verden over og til at mindske forbruget af knappe ressourcer. Danfoss tager aktivt del i samfundsudviklingen og støtter et bredt udsnit af almennyttige opgaver. Danfoss mission 1. Vi er en kundeorienteret, global leverandør af tekniske produkter, service og løsninger. Vore produkter tilfredsstiller behov inden for områderne energibesparelse, fødevareopbevaring, produktivitet, komfortforøgelse og miljøforbedring. Danfoss søger at opfylde disse mål med et minimumforbrug af råvarer og energi, de færrest mulige uønskede miljøpåvirkninger og den mest effektive anvendelse af ressourcer. 2. Vi er en engageret gruppe mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse i et miljø, der støtter personlig udvikling og engagement både i gruppe og som individ. 3. Vi vil fremme en Danfoss kultur, der lægger vægt på: menneskelige forhold, kvalitet, produkter, teknologi og miljø. Vi stræber desuden efter at styrke selvrespekt, stolthed og initiativ i de lokale selskaber. 4. I vore internationale aktiviteter vil vi støtte bestræbelser på at opnå økonomisk vækst og stabilitet for vore lokale enheder og Danfoss-koncernen og dermed bidrage til at styrke de samfund, hvor vi spiller en aktiv rolle. 6

7 Salgsregioner (Fra Årseretningen 1999)... Nordamerika I de sidste ti år har Danfoss investeret mange ressourcer for at styrke vor position i Nordamerika. I dag ser vi resultatet af disse investeringer - vi har forbedret salget i denne region fra fem procent i 1989 til 12 procent i Det nordamerikanske marked har budt på en række udfordringer, blandt andet fra producenter - original equipment manufacturers, OEM. Vi har tilpasset mange af vore produkter eller udviklet nye for at leve op til nordamerikanske standarder og handelsmønstre, og vi har konstrueret specielle OEM-modeller til konkurrencedygtige priser. Nye fabrikker er blevet etableret for at afkorte leveringstiderne og bringe Danfoss tættere på kunderne. I dag har vi syv fabrikker i Nordamerika, der fremstiller en række forskellige produkter. Vore salgsorganisationer er blevet udvidet og udviklet, idet vi har rekrutteret medarbejdere med speciel erfaring inden for vore markeder. Deres direkte kontakt med nordamerikanske kunder har styrket Danfoss forhold til kunderne og hjulpet os til en bedre forståelse af kundernes behov og forventninger. Det har også været en udfordring for os at øge kundernes bevidsthed omkring Danfoss som varemærke og forbedre firmaets image. Vi har gjort Danfoss mere synlig i industriorganisationer og på udstillinger og har udviklet vore relationer til store kunder på ledelsesniveau med henblik på at styrke deres tillid og tiltro til Danfoss. Danfoss markerer sig nu tydeligere og nyder større respekt i de industrier, som vi betjener, og i øjeblikket oplever vi en stigning i handlen med nordamerikanske kunder. Vor kundeorienterede strategi har givet flotte resultater, som for eksempel: - To af verdens største kunder inden for køletransport har valgt Danfoss ekspansionsventiler og andre kølekomponenter, fordi vi har været i stand til at imødekomme deres krav til disse produkter. - Danfoss fabrik i Monterrey, Mexico, er et godt eksempel på de fordele vi får ved at etablere os tættere på kunderne. Vi kan give hurtigere respons på produktudviklinger og kortere gennemløbstider. Udover kompressorer fremstiller fabrikken nu også termostatiske ekspansionsventiler, tørrefiltre og termostater. Fabrikken har i høj grad også bidraget til at øge Danfoss image på dette marked ved at invitere nordamerikanske kunder på besøg. - Vore elektroniske styringer til køleanlæg og luftkonditioneringssystemer i supermarkeder, der er udviklet specielt til det nordamerikanske marked, anvendes nu globalt af verdens største detailkæde med hovedsæde i USA. - I samarbejde med en af verdens største producenter af styringer har Danfoss Graham koblet de to firmaers computersystemer, således at kunden nu på få sekunder kan bestille Danfoss 7

8 frekvensomformere via sit eget computersystem. Resultatet er en tidobbelt stigning i salget. - I 1999 udnævnte en stor amerikansk kunde, der leverer luftkonditioneringsanlæg og køleudstyr, os til»foretrukken leverandør«og vi fik en flerårig leveringskontrakt med kunden. Denne aftale skaber forventninger om øget salg, ikke bare til producentens amerikanske foretagender, men også til resten af verden og vil hovedsageligt være til gavn for Industri Kompressor og Automatik divisionerne.vi har med succes skabt alliancer med globale producenter, der har hovedkontor i Nordamerika. Vor stærke tilstedeværelse på dette marked har - sammen med vort verdensomspændende net af produktion, salg og rådgivning - givet Danfoss en klar fordel, da nordamerikanske kunder ikke kun søger leverandører her og nu, men partnere på lang sigt. Konkurrencen på de nordamerikanske markeder er meget hård og vil altid være en udfordring. Vore succeser viser imidlertid tydeligt, hvilket potentiale der er på disse markeder. Så vi vil fortsat koncentrere os om at udvikle langsigtede relationer til og skabe værdier for strategiske kunder. 8

9 Refrigeration control: Automatik Divisionen (Fra Årsberetningen 1999) Divisionen har gennem hele året fokuseret på effektivisering, fortsat globalisering, kundeservice og konsolidering. Salgs- og resultatmæssigt har 1999 imidlertid ikke levet op til forventningerne. Den kraftige opbremsning i efterspørgslen, der satte ind i andet halvår af 1998, fortsatte i første halvdel af Effekten af markedsstagnation i Central- og Nordeuropa, såvel som den økonomiske krise i Sydamerika og et fortsat dårligt marked i Japan bidrog kraftigt til et skuffende resultat. I andet halvår bedredes markedsudviklingen i disse regioner, mens der gennem hele året var høj salgsvækst i Sydøstasien, Kina, USA og Sydvesteuropa. Derfor er udsigterne for salg og resultater i 2000 betydeligt forbedret. Divisionen fremstiller og markedsfører et omfattende og velrenommeret produktprogram omfattende ventiler, elektromekaniske apparater, elektroniske regulatorer og komponenter til kunder over hele verden. Disse produkter anvendes inden for fem markedssegmenter: Kommerciel køling Supermarkedskøling Luftkonditionering Industriel køling Industriel automation og regulering Den globale salgsorganisation er struktureret til at servicere disse markedssegmenter og opfylder kundernes individuelle krav og behov inden for teknisk rådgivning, træning, kommerciel service og logistik. Med denne struktur tilbyder vi en optimal, højt respekteret og værdsat kundeservice i alle regioner overalt i verden. For at skabe en direkte forbindelse mellem kunden og den enkelte produktionsenhed er vore fabrikker også ved at blive bragt i overensstemmelse med disse fem markedssegmenter. Dette muliggør, at kundernes krav og behov opfyldes langt hurtigere og mere smidigt. Som et væsentligt led i denne proces er en ny fabriksbygning nær Århus blevet færdiggjort. Her vil fremstilling af alle ventiler til industriel køling blive samlet i begyndelsen af år Globalisering af produktionen, der bringer os tættere på kunderne, fortsatte i Vi fremstiller nu tørrefiltre og store termostatiske ekspansionsventiler i Mexico. I Polen har vi udvidet produktionen af presso- og termostater, og vi har flyttet produktionen af kontaktorer og termorelæer fra Nordborg til Danfoss polske fabrik i nærheden af Warszawa. I fabrikkerne har vi igangsat en omfattende ændringsproces for at afkorte gennemløbstider, minimere lagerbindinger og reducere de samlede produktionsomkostninger. 9

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division omfatter fire business units og tre salgsregioner. De fire business units Danfoss Refrigeration and Air

Læs mere

Ifølge Jones, se f.eks. side 325. Jones, side 333. Side 5 af 10

Ifølge Jones, se f.eks. side 325. Jones, side 333. Side 5 af 10 Opgave 1. Jeg vil indledningsvist forsøge at lægge Greiner s vækstfaser ned over de informationer der gives i opgaveteksten. I første fase, Vækst ved kreativitet, har vi grundlæggeren Mads Clausen, der

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14. SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 5 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del Afsætningsøkonomi Eksamen, juni 2007 Tværfaglig prøve Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Økonomi Side 1 af 6 Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Succesrigt forretningsår 2013: Beckhoff Automation øger omsætningen med 7 % til 435 mio.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server 1 Danfoss Group IT Carsten Davidsen Global MFG Solution Manager Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Direct: +45 7488 6261 Mobile: +45 2949 5051 E-mail:

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Tyskland Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Tiltag eksport Tyskland. Spørgsmål.

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Én ventil til alle formål. TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Én ventil til alle formål. TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Én ventil til alle formål TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TGE: pålidelig, miljøvenlig og nem at bruge Danfoss Refrigeration

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr 2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr PJD A/S har 23 års erfaring med Automation og Industriel IT

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Scandinavian Micro Biodevices

Scandinavian Micro Biodevices Scandinavian Micro Biodevices Scandinavian Micro Biodevices har fra begyndelsen haft fokus på at være datadrevne, og det har bragt dem til, hvor de er i dag. For at kunne tilbyde de bedst mulige produkter

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Jan Ryholl, Senior HR Director. Global Human Resources, Recruitment & Talent 25. oktober 2007

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Jan Ryholl, Senior HR Director. Global Human Resources, Recruitment & Talent 25. oktober 2007 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Den forretningsmæssige udfordring ved rekruttering og udvikling af talenter i en global virksomhed Jan Ryholl, Senior HR Director Global Human Resources, Recruitment & Talent

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport TØF-konference 26. 27.1.05 Potteplanter 1 Udviklingsprojekt Fremtidens distributions- og logistiksystem for potteplanter Projekt støttet

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Ugeseddel nr. 13 med pensumliste. Forelæsningerne onsdag den og fredag den : 38. Decentralisering og afregningspriser (HDF, kap.

Ugeseddel nr. 13 med pensumliste. Forelæsningerne onsdag den og fredag den : 38. Decentralisering og afregningspriser (HDF, kap. Afdeling for Operationsanalyse Omkostninger og Regnskab 2 Institut for Matematiske Fag Søren Glud Johansen Aarhus Universitet 24. november 2004 Ugeseddel nr. 13 med pensumliste Forelæsningerne onsdag den

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation ECCO en dansk familievirksomhed 2 En multinational organisation 3 Hvem vil have os? 5 En mand og hans drøm 6 ECCO ejer hele værdikæden 7 ECCOs læderproduktion 8 damkjær & vesterager

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Anvendelse...3 Identifikation...3 Montering...5 Indstilling...6 Vedligeholdelse...6 Reservedele...8 Fejlfinding...9 2 RZ4DA201 DKRCC.PF.D00.A1.01

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Indledning. Indhold. Med mere end 300 medarbejdere kræves en stærk organisationsstruktur og klart definerede retningslinjer

Indledning. Indhold. Med mere end 300 medarbejdere kræves en stærk organisationsstruktur og klart definerede retningslinjer Organisation Indledning Med mere end 300 medarbejdere kræves en stærk organisationsstruktur og klart definerede retningslinjer Sort til Hvidt er en service- og rengøringsvirksomhed, som er baseret på sunde

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Versions - seminar Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Tommy Gundelund Jespersen PERSONAL DATA Tommy G. Jespersen CEO, kk-group A/S. Managing Director kk-electronic A/S Age: 55 Family: Married,

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017

Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017 Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017 Resultatorienteret teknisk direktør med gode lederevner søges til Energi Fyn. Virksomheden Energi Fyn er en moderne og velkonsolideret energikoncern, ejet af 200.000

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere