Vejledning for downstreambrugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for downstreambrugere"

Transkript

1 Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH

2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan de opfyldes. Brugernes opmærksomhed henledes imidlertid på, at REACHforordningen er den eneste autentiske juridiske referencetekst, og at oplysningerne i dette dokument ikke udgør juridisk rådgivning. Det Europæiske Kemikalieagentur påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af dette dokument. ANSVARSFRASKRIVELSE Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev udarbejdet på engelsk. Det er oversat og kontrolleret for fuldstændighed af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer. Den videnskabelig/tekniske formulering vil blive opdateret. Bemærk venligst, at det udelukkende er den engelske udgave, der også findes på denne hjemmeside, som er originaludgaven. Det Europæiske Kemikalieagentur, 2008 Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse. 2

3 FORORD Denne vejledning beskriver kravene til downstream-brugere i henhold til REACH. Vejledningen er en af en række vejledninger, som har til formål at hjælpe alle interessenter med deres forberedelser til at opfylde deres forpligtelser i henhold til REACH-forordningen. Disse dokumenter indeholder detaljeret vejledning om en række grundlæggende REACH-processer samt om visse specifikke videnskabelige og/eller tekniske metoder, som industrien eller myndighederne skal bruge i forbindelse med REACH. Vejledningerne er blevet udarbejdet og drøftet inden for rammerne af REACHgennemførelsesprojekterne (RIP), som Kommissionens tjenestegrene står i spidsen for, og som omfatter alle aktører: medlemsstaterne, industrien og ikke-statslige organisationer. Disse vejledninger kan erhverves via Det Europæiske Kemikalieagenturs hjemmeside ( Yderligere vejledninger vil blive offentliggjort på denne hjemmeside, når de foreligger i deres endelige eller opdaterede form. Dette dokument vedrører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH af 18. december Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af ). 3

4

5 VEJLEDNING FOR DOWNSTREAM-BRUGERE INDHOLD FORORD... 3 INDHOLD SÅDAN BRUGES DENNE VEJLEDNING SAMMENFATNING Downstream-brugeres primære forpligtelser Hvornår er downstream-brugere underlagt REACH? Hvad skal du gøre, når du modtager et sikkerhedsdatablad? Kontrol og gennemførelse af eksponeringsscenariet Hvad skal du gøre, når du ikke modtager et sikkerhedsdatablad? Virksomheder, der fremstiller kemiske produkter Importører af stoffer, kemiske produkter eller artikler fra uden for EU ROLLER OG FORPLIGTELSER De primære aspekter ved REACH af relevans for downstream-brugere Konsekvenser af registrering for downstream-brugere Registreringsfrister for producenter og importører Registrering og downstream-brugere Fastlæggelse af roller og forpligtelser Hvem er downstream-bruger i henhold til REACH, og hvordan får jeg fastlagt mine roller? Fastlæggelse af producenters/importørers roller Fastlæggelse af downstream-brugeres roller Andre roller i REACH Oversigt over mulige forpligtelser FORBEREDELSE TIL REACH Indledning Fordelene ved at forberede sig tidligt Hvad er fordelene ved at kontakte dine leverandører tidligt? Hvad er fordelene ved at kontakte dine kunder tidligt? Konsekvenserne af at undlade at forberede sig til REACH Hvad sker der, hvis et stof ikke registreres? Hvad sker der, hvis et stof er registreret, men eksponeringsscenariet ikke omfatter din anvendelse? Hvilke konsekvenser har godkendelse? Påkrævede oplysninger Hvilke oplysninger skal jeg bruge, og hvordan kan jeg forberede mig? Hvad med fortrolige forretningsoplysninger? Kendskab til, hvilke stoffer du anvender, og hvordan du anvender dem Kendskab til det stof, du anvender... 33

6 VEJLEDNING FOR DOWNSTREAM-BRUGERE Informationskilder Indsamling af data Videregivelse af oplysninger til leverandører TILTAG UDLØST AF OPLYSNINGER, DER MODTAGES MED STOFFER, KEMISKE PRODUKTER ELLER ARTIKLER Indledning Procedure for tiltag udløst af oplysninger om stoffer eller kemiske produkter Procedure for tiltag udløst af oplysninger om artikler KONTROL AF OVERHOLDELSEN AF EKSPONERINGSSCENARIET Krav til overholdelse af eksponeringsscenariet Forklaring af nøglebegreber Anvendelse Betingelser for anvendelse Anvendelsesforhold Risikohåndteringsforanstaltninger Graduering Kontrol af overholdelsen af eksponeringsscenariet Procedure ved kontrol af overholdelsen af eksponeringsscenariet Stoffer eller kemiske produkter, der er inkorporeret i artikler TILFÆLDE, HVOR ANVENDELSEN IKKE ER DÆKKET AF EKSPONERINGSSCENARIET Indledning Procedure og forklaringer vedrørende beslutninger, hvis anvendelsen ikke er dækket af eksponeringsscenariet UDARBEJDELSE AF EN KEMIKALIESIKKERHEDSRAPPORT FOR DOWNSTREAM-BRUGERE Hvad er en kemikaliesikkerhedsvurdering for downstream-brugere Krav til en kemikaliesikkerhedsvurdering for downstream-brugere Vurdering af enkelte stoffer Vurdering af et kemisk produkt Tilfælde, hvor formuleringsvirksomheder kan vurdere kemikaliesikkerheden Påvisning af sikker anvendelse Procedure for kemikaliesikkerhedsvurderinger for downstream-brugere Proces for kemikaliesikkerhedsvurderingen for downstream-brugere Titel/titler i eksponeringsscenarierne Indsamling af oplysninger til eksponeringsscenarier Eksponeringsscenarier for processer Eksponeringsscenarier for artikler Eksponeringsscenarier for affald

7 VEJLEDNING FOR DOWNSTREAM-BRUGERE 7.7 Kvantificering af eksponeringsniveauer "Ubetydelige" eller "usandsynlige" eksponeringsveje Relevante eksponeringsveje Måledata Modellerede data Indsamling af oplysninger om farer Risikokarakterisering Gentagelse af vurderingen Udbygning af fareoplysningerne Udbygning af eksponeringsvurderingen Dokumentation af kemikaliesikkerhedsvurderingen for downstream-brugere Kemikaliesikkerhedsrapport for downstream-brugere for et kemisk produkt Procedure for en kemikaliesikkerhedsrapport for downstream-brugere for kemiske produkter ANMODNING OM AT GØRE EN ANVENDELSE TIL EN IDENTIFICERET ANVENDELSE Indledning Procedure og forklaring anmodninger om at gøre en anvendelse til en identificeret anvendelse Modtagelse af oplysninger fra kunder, som underretter om en anvendelse INDSAMLING AF OPLYSNINGER OM ANVENDELSER Oplysninger om din egen anvendelse Oplysninger om kunders anvendelser Procedure og forklaring om fremskaffelse af oplysninger om anvendelser UNDERRETNING AF LEVERANDØRER OM NYE FAREOPLYSNINGER Indledning Procedure og forklaring videregivelse af nye fareoplysninger OPLYSNINGER OM TILSTRÆKKELIGHEDEN VED RISIKOHÅNDTERING Indledning Hvornår kan risikohåndteringsforanstaltninger betragtes som utilstrækkelige Risikohåndteringsforanstaltninger angivet i et eksponeringsscenarie Risikohåndteringsforanstaltninger, der videregives i henhold til punkt 8 i sikkerhedsdatabladet Hvilke oplysninger skal videregives Procedure for videregivelse af oplysninger, der anfægter tilstrækkeligheden af risikohåndteringsforanstaltninger OPFYLDELSE AF KRAV VEDRØRENDE GODKENDELSE Indledning

8 VEJLEDNING FOR DOWNSTREAM-BRUGERE 12.2 Ansøgninger om godkendelse Procedure for opfyldelse af godkendelseskrav OPFYLDELSE AF KRAV VEDRØRENDE BEGRÆNSNINGER Indledning Procedure og forklaring sikring af overholdelse af begrænsninger OPLYSNINGER OM KEMISKE PRODUKTER LEVERET AF FORMULERINGSVIRKSOMHEDER Retlige forpligtelser vedrørende kemiske produkter i henhold til REACH Modtagne oplysninger og oplysninger, der skal videregives Procedure for fremskaffelse af oplysninger om det kemiske produkt, der skal videregives nedad i leverandørkæden DISTRIBUTØRERS OVERHOLDELSE AF REACH Indledning til kapitlet om distributører Kort overblik over REACH for distributører Distributørers forpligtelser Forpligtelse til at videregive oplysninger Hvad sker der, hvis et stof ikke er registreret for en af dine kunders anvendelse/anvendelser?

9 VEJLEDNING FOR DOWNSTREAM-BRUGERE TABELLER Tabel 1 Kontrol af eksponeringsscenariet Tabel 2 Fastlæggelse af roller producenter/importører af stoffer som sådan, i kemiske produkter eller artikler Tabel 3 Fastlæggelse af roller downstream-bruger af stoffer som sådan eller i kemiske produkter (alle roller i nedenstående tabel er downstream-brugere i henhold til REACH) Tabel 4 Fastlæggelse af roller andre roller end downstream-bruger eller producent/importør Tabel 5 Fastlæggelse af mulige forpligtelser for forskellige roller Tabel 6 Vigtige datoer for forberedelserne til REACH Tabel 7 Angivelse af anvendt kemisk input (stoffer og kemiske produkter) Tabel 8 Eksempel på en stof fortegnelse Tabel 9 Oplysninger i sikkerhedsdatabladet af relevans for opfyldelsen af downstream-brugeres forpligtelser Tabel 10 Oplysninger om stoffer i artikler Tabel 11 Type oplysninger i eksponeringsscenarie vedrørende graduering Tabel 12 Forhold mellem eksponeringsdeterminanter og eksponering Tabel 13 Kontrol af, om undtagelserne fra forpligtelsen til at udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport for downstream-brugere finder anvendelse Tabel 14 Muligheder, hvis eksponeringsscenariet ikke dækker anvendelsen Tabel 15 Opgaver og ekspertise i en kemikaliesikkerhedsvurdering for downstream-brugere Tabel 16 De stadier i livscyklussen, der skal overvejes i forbindelse med vurderingens afgrænsning Tabel 17 Indsamling af faredata Tabel 18 Risikokarakterisering for alle eksponeringsveje Tabel 19 Kilder til oplysninger om din egen anvendelse til udfyldelse af et spørgeskema fra din leverandør Tabel 20 Videregivelse af oplysninger om farlige stoffer og kemiske produkter Tabel 21 Undtagelser fra godkendelseskravet Tabel 22 Undtagelser afhængigt af koncentration i et kemisk produkt Tabel 23 Undtagelser i specifikke situationer Tabel 24 Liste over data for hvert farligt stof, for hver anvendelse og hvert stadie i livscyklussen Tabel 25 Nye oplysninger i et sikkerhedsdatablad (flere oplysninger i bilag II i REACH) Tabel 26 Informationsflow i leverandørkæden FIGURER Figur 2-1 Registreringsfrister og konsekvenser for downstream-brugere Figur 3-1 Faktorer i proceduren for prioritering af kommunikationen Figur 3-2 Vigtige datoer for forberedelserne til REACH Figur 4-1 Tiltag udløst af oplysninger om stoffer eller kemiske produkter Figur 4-2 Tiltag udløst af oplysninger om artikler Figur 5-1 Procedure ved kontrol med overholdelsen af ES Figur 6-1 Beslutningsgang, hvis anvendelsen ikke er dækket af ES Figur 7-1 Proces for kemikaliesikkerhedsvurderinger for downstream-brugere Figur 7-2 Kemikaliesikkerhedsrapport for kemiske produkter Figur 7-3 Procedure for en kemikaliesikkerhedsvurdering for downstream-brugere Figur 7-4 Ekstruderingsproces med emissionsveje og risikohåndtering Figur 7-5 Kemikaliesikkerhedsrapport for kemiske produkter Figur 8-1 Procedure for anmodning om at gøre en anvendelse til en identificeret anvendelse Figur 9-1 Procedure for fremskaffelse af oplysninger om anvendelser Figur 10-1 Procedure - nye fareoplysninger Figur 11-1 Videregivelse af oplysninger om risikohåndteringsforanstaltninger Figur 12-1 Opfyldelse af godkendelseskrav Figur 13-1 Procedure for kontrol af overholdelsen af begrænsninger Figur 14-1 Oplysninger, som formuleringsvirksomheden skal videregives nedad i leverandørkæden Figur 14-2 Fremskaffelse af oplysninger om kemiske produkter, der skal videregives nedad i leverandørkæden Figur 15-1 Distributøren og leverandørkæden

10 VEJLEDNING FOR DOWNSTREAM-BRUGERE EKSEMPLER Eksempel 1 Eksempler på anvendelser Eksempel 2 Eksempler på anvendelsesforhold Eksempel 3 Sammenligning af den identificerede anvendelse med din anvendelse Eksempel 4 Kontrol af processer og aktiviteter Eksempel 5 Kontrol af anvendelsesforhold Eksempel 6 Kontrol af risikohåndteringsforanstaltninger Eksempel 7 Anvendelse af beskrivelsessystemet Eksempel 8 Måledata for acetone på arbejdspladsen Eksempel 9 Anvendelse af måledata fra andre stoffer BILAG BILAG 1: REFERENCEOPLYSNINGER OM EKSPONERINGSSCENARIER Hvad er et eksponeringsscenarie? Hvem skal udarbejde eksponeringsscenarier i henhold til REACH? Hvad betyder det, at et eksponeringsscenarie dækker et stofs livscyklus? Hvad bruges et eksponeringsscenarie til? Hvad oplyses i eksponeringsscenariet langs leverandørkæden? Omhandler eksponeringsscenarier altid et specifikt stof? Hvad betyder eksponering helt præcist? Hvordan er eksponeringsscenariet opbygget? Hvorfor skal eksponeringen vurderes? BILAG 2: EKSPONERINGSSCENARIETS FORMAT OG FORKLARING BILAG 3: DOKUMENTATIONSFORMAT FOR EKSPONERINGSSCENARIER, HVOR BETINGELSERNE FOR ANVENDELSE SOM MINIMUM OPFYLDES BILAG 4: EKSEMPLER PÅ EKSPONERINGSSCENARIER FOR KEMISKE PRODUKTER - RENGØRINGSPRODUKTER BILAG 5: EKSEMPEL PÅ EKSPONERINGSSCENARIE FOR KEMISK PRODUKT - FORSKØNNELSESMALING BILAG 6: EU-LOVGIVNING MED KRAV, DER ER RELEVANTE FOR REACH BILAG 7: STRUKTURERET OVERSIGT OVER KOMMUNIKATIONSBEHOV LANGS LEVERANDØRKÆDEN

11 SÅDAN BRUGES DENNE VEJLEDNING 0 SÅDAN BRUGES DENNE VEJLEDNING Denne vejledning er rettet mod downstream-brugere af kemiske stoffer. En downstream-bruger er en person, der anvender et stof, enten som sådan eller i et kemisk produkt, som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Mange forskellige virksomheder kan være downstreambrugere, herunder virksomheder, der formulerer kemiske produkter, producenter af artikler, håndværkere, værksteder og tjenesteudbydere eller påfyldningsvirksomheder. Denne vejledning er også rettet mod andre aktører i leverandørkæden, som ikke er downstreambrugere, producenter eller importører, men som stadig er underlagt forpligtelser i henhold til REACH. Disse omfatter distributører, forhandlere og oplagringsvirksomheder. Denne vejledning er inddelt i en række kapitler: De indledende kapitler (kapitel 1, 2 og 3) beskriver baggrunden (oversigt over REACH, roller og forpligtelser for downstream-brugere, og hvordan downstream-brugere kan forberede sig til REACH) og henviser dig til de hovedkapitler i vejledningen, hvor du kan finde oplysninger om dine forpligtelser. Hovedkapitlerne indeholder flere oplysninger, der kan hjælpe dig med at opfylde netop dine forpligtelser i henhold til REACH. Disse afsnit har alle den samme opbygning: 1) resume af indhold og forklaring af kravet, 2) diagrammer og procedurebeskrivelser, som beskriver de overordnede processer (overholdelse af REACH, kommunikation opad og nedad i leverandørkæden), 3) forklaringer af procedurebeskrivelserne med yderligere vejledning, herunder henvisninger til kilder til flere oplysninger. Denne vejledning omhandler alle de forpligtelser, du kan blive underlagt i henhold til REACH som downstream-bruger, samt de forskellige situationer, du kan komme ud for. Nogle af disse oplysninger vil have lille eller slet ingen relevans for dig. Bemærk at du kan finde generelle oplysninger om REACH samt et værktøj til at bestemme din rolle og dine forpligtelser i henhold til REACH med hensyn til de stoffer, du anvender, på Denne vejledning er opbygget således, at du kun behøver at læse de kapitler, der er relevant for dig så du behøver ikke at læse hele vejledningen igennem. Nedenstående spørgsmål kan henvise dig til de relevante kapitler i vejledningen. 1. Hvad er REACH, og hvad betyder den for mig? Kapitel 1 indeholder et resume af REACH og kravene deri. 2. Er jeg downstream-bruger, og hvilke forpligtelser har jeg? Ved du, om du er downstreambruger? Forstår du, hvilke forpligtelser du er underlagt i henhold til REACH, og hvornår du skal opfylde dem? Hvis ikke, skal du læse kapitel Hvordan forbereder jeg mig til REACH? Ved du, hvilke foranstaltninger du eventuelt skal træffe for at overholde REACH, og hvornår? Ved du, hvilke oplysninger du skal bruge, og hvor du kan finde dem? Er du klar over, hvordan og hvornår du skal kontakte dine leverandører i forbindelse med REACH? Hvis ikke, skal du læse kapitel Hvad skal jeg gøre, når jeg modtager oplysninger fra mine leverandører? Hvis du har modtaget oplysninger med de stoffer, du anvender, enten som sådan eller i et kemisk produkt eller en artikel, skal du bruge disse oplysninger. Gå til kapitel Hvad sker der, hvis oplysningerne indeholder et eksponeringsscenarie? Et eksponeringsscenarie beskriver, hvordan et stof kan anvendes på en sikker måde. Du skal kontrollere, om du overholder eksponeringsscenariet. Gå til kapitel Hvad sker der, hvis eksponeringsscenariet ikke dækker min anvendelse? I dette tilfælde skal du finde ud af, hvordan du skal forholde dig. Gå til kapitel 6.

12 VEJLEDNING FOR DOWNSTREAM-BRUGERE 7. Hvordan udarbejder jeg en kemikaliesikkerhedsvurdering for downstream-brugere? Hvis du beslutter dig for at gennemføre en kemikaliesikkerhedsvurdering, skal du læse kapitel Hvordan underretter jeg min leverandør om min anvendelse? Hvis du beslutter, at din leverandør skal kende til din anvendelse, så denne eller en anden aktør i leverandørkæden kan medtage det i sit eksponeringsscenarie, skal du gå til kapitel Hvilke oplysninger skal min leverandør bruge, og hvordan finder jeg dem? Hvis du beslutter at underrette din leverandør om din anvendelse, skal denne bruge oplysninger om, hvordan du anvender et stof. I kapitel 9 forklares det, hvilken type oplysninger du skal bruge, og hvor du kan finde dem. 10. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har nye oplysninger om farerne ved et stof? Du skal give disse oplysninger videre til din leverandør, se kapitel Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har oplysninger, som drager risikohåndteringsforanstaltningerne i sikkerhedsdatabladet eller eksponeringsscenariet i tvivl? I henhold til REACH skal du give sådanne oplysninger videre til din leverandør. Gå til kapitel Hvad er godkendelse, og hvad betyder det for mig? Hvis et stof skal godkendes, er der særlige krav, der skal opfyldes. Gå til kapitel Hvad er begrænsninger? Der kan være begrænsninger for fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse stoffer. Gå til kapitel Jeg formulerer kemiske produkter hvad skal jeg gøre? Der findes specifikke krav til kemiske produkter. Gå til kapitel Jeg er distributør hvilke forpligtelser har jeg i henhold til REACH? Selv om distributører ikke er downstream-brugere, har de stadig forpligtelser i henhold til REACH. Gå til kapitel

13 SAMMENFATNING 1 SAMMENFATNING REACH 2 er den nye kemikalieforordning, som har til formål at sikre en høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet mod kemiske stoffer, samtidig med at konkurrenceevnen og innovationen styrkes. Et af de vigtigste elementer af REACH er registrering af stoffer, hvilket betyder, at producenter og importører af stoffer er forpligtet til at tilvejebringe visse oplysninger, i form af et registreringsdossier, til Kemikalieagenturet. Disse oplysninger omhandler farerne ved stofferne, og hvorvidt de kan udgøre en risiko under anvendelse. Producenter og importører af visse farlige stoffer skal vurdere sådanne risicis præcise indhold og omfang i en "kemikaliesikkerhedsvurdering". Visse meget farlige stoffer kræver godkendelse, før de kan anvendes, og der kan gælde begrænsninger for anvendelsen af visse stoffer. I henhold til REACH må downstream-brugere ikke markedsføre eller anvende nogen stoffer, der ikke er registreret i overensstemmelse med REACH. Downstream-brugere vil modtage oplysninger om farlige stoffer og kemiske produkter, herunder risiciene ved anvendelsen deraf og foranstaltninger til at styre sådanne risici, i sikkerhedsdatablade, ligesom det sker i dag. Nogle sikkerhedsdatablade indeholder et bilag, som kaldes et eksponeringsscenarie. Dette eksponeringsscenarie indeholder mere detaljerede oplysninger om, hvordan stoffet eller det kemiske produkt kan anvendes sikkert, og hvordan du kan beskytte dig, dine kunder og miljøet mod risici. Hvis din anvendelse ikke er dækket, skal du henvende dig til din leverandør for at sikre, at din anvendelse medtages i et eksponeringsscenarie, eller du bliver eventuelt nødt til selv at udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport. Du skal overholde risikohåndteringsforanstaltningerne samt eventuelle begrænsninger for anvendelsen af stoffet. Downstream-brugere skal også videregive visse oplysninger opad og nedad i leverandørkæden. 1.1 Downstream-brugeres primære forpligtelser Som downstream-bruger er dine primære forpligtelser i henhold til REACH: 1. Du skal følge instruktionerne i de sikkerhedsdatablade, du modtager, samt i de eksponeringsscenarier, der er vedhæftet nogle sikkerhedsdatablade. Hvis din anvendelse ikke er dækket af et eksponeringsscenarie, skal du henvende dig til din leverandør for at sikre, at din anvendelse medtages i et eksponeringsscenarie, eller du bliver eventuelt nødt til selv at udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport. 2. Du skal kontakte dine leverandører, hvis du har nye oplysninger om faren ved et stof eller et kemisk produkt, eller hvis du mener, at risikohåndteringsforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige. 3. Du skal give dine kunder oplysninger a. om farer, sikker brug og passende risikohåndtering vedrørende dine kemiske produkter, hvis du er en formuleringsvirksomhed, b. hvis indholdet af visse meget farlige stoffer, som indgår på kandidatlisten over stoffer, der kræver godkendelse, overstiger en koncentration på 0,1 vægtprocent i de artikler, du fremstiller. 2 Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Der findes flere oplysninger på 13

14 SAMMENFATNING Hvornår er downstream-brugere underlagt REACH? REACH trådte i kraft den 1. juni 2007, og fra den dato fandt forpligtelserne vedrørende kommunikation i leverandørkæden anvendelse, f.eks. med hensyn til forpligtelsen til at levere sikkerhedsdatablade sammen med farlige stoffer og kemiske produkter. Forpligtelserne vedrørende registrering af stoffer finder imidlertid først anvendelse fra den 1. juni Forpligtelsen til at overholde det eksponeringsscenarie, som leverandøren udarbejder, (eller til at udarbejde et eksponeringsscenarie for anvendelser, der ikke er dækket) finder anvendelse 12 måneder efter, at downstream-brugeren har modtaget et sikkerhedsdatablad med et registreringsnummer. I henhold til REACH må downstream-brugere ikke markedsføre nogen stoffer, der ikke er registreret i overensstemmelse med REACH. Det betyder, at dine produkter kun må indeholde stoffer, som enten: er produceret/importeret af leverandøren i mængder på mindre end 1 ton pr. år eller er undtaget fra registrering (som fastlagt i anvendelsesområdet og undtagelserne i bilag IV og V i REACH), eller som er blevet præregistreret og har en senere registreringsfrist eller er blevet registreret. I praksis bør du sikre dig, at din leverandør er bekendt med REACH og opfylder kravene. Du bør bede om en erklæring, der bekræfter, at din leverandør er bekendt med sine krav, følger dem og kontrollerer, at hans leverandører overholder REACH, samt om en bekræftelse på, at præregistrering har fundet eller vil finde sted. Det er tilrådeligt, at du begynder at forberede dig på REACH ved at spørge dine leverandører, om de agter at præregistrere og registre deres stoffer, og ved at drøfte dine anvendelser, således at de kan indgå i registreringen. Endvidere bør du eventuelt kontakte Kemikalieagenturet, hvis du har oplysninger om stoffer, f.eks. testdata, med henblik på at deltage i forummet for udveksling af oplysninger om stoffet (der findes flere oplysninger i vejledningen om datadeling) Hvad skal du gøre, når du modtager et sikkerhedsdatablad? I henhold til REACH skal du opfylde de betingelser, der er beskrevet i sikkerhedsdatabladet eller de eksponeringsscenarier, der er vedhæftet nogle af sikkerhedsdatabladene. Hvis din anvendelse ikke er dækket, eller hvis det er en anvendelse, der frarådes, skal du endvidere eventuelt selv udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport Kontrol og gennemførelse af eksponeringsscenariet Nogle sikkerhedsdatablade omfatter også et eksponeringsscenarie. Dette er et nyt tiltag i REACH. Det afhænger af, hvorvidt stoffet er farligt, samt af den mængde, som fremstilles af den producent eller importør, der registrerer stoffet. Hvis du modtager et eksponeringsscenarie med sikkerhedsdatabladet, skal du kontrollere, om du overholdet det. De vigtigste trin i proceduren er beskrevet i tabel 1 nedenfor. Du bør bemærke, at du ud over at overholde REACH også fortsat skal overholde den eksisterende lovgivning om beskyttelse af arbejdstageres sundhed og miljøet Hvad skal du gøre, når du ikke modtager et sikkerhedsdatablad? Hvis dit stof ikke har et sikkerhedsdatablad, skal du stadig træffe (og give oplysninger om nedad i leverandørkæden) de risikohåndteringsforanstaltninger, som du modtager oplysninger om fra leverandøren eller på anden måde. 14

15 SAMMENFATNING Tabel 1 Kontrol af eksponeringsscenariet 1. Læs beskrivelsen af anvendelsen i den første del af eksponeringsscenariet. Denne er orienterende. Hvis denne beskrivelse er meget langt fra den måde, hvorpå du anvender produktet, bør du kontakte din leverandør og drøfte den med ham. 2. Eksponeringsscenariet indeholder oplysninger om, hvordan stoffet eller det kemiske produkt kan anvendes. Du skal sammenligne det med, hvordan du anvender stoffet eller produktet. Hvis du anvender stoffet eller det kemiske produkt på en måde, som medfører højere eksponering, f.eks. hvis du anvender det oftere, i større mængder eller på en anden måde end det, der er beskrevet, er det ikke sikkert, at du overholder eksponeringsscenariet, så du skal kontakte din leverandør. 3. Risikohåndteringsforanstaltninger er også beskrevet i eksponeringsscenariet. Disse skal sammenlignes med, hvordan du beskytter arbejdstagere, forbrugere og miljøet. Du skal afgøre, om dine foranstaltninger er lige så, eller mere, effektive end dem, der anbefales i eksponeringsscenariet. Du bør også underrette din leverandør, hvis du mener, at de risikohåndteringsforanstaltninger, denne anbefaler, er utilstrækkelige. 4. Hvis din anvendelse af stoffet eller det kemiske produkt er forskellig fra eksponeringsscenariet, kan det udgøre en risiko for arbejdstagerne, forbrugerne eller miljøet. Du har en række forskellige muligheder. Du kan f.eks. kontakte din leverandør og bede ham om at udarbejde et eksponeringsscenarie, der passer til dine anvendelsesforhold, ændre dine arbejdsprocedurer, vurdere nærmere, om der faktisk er en risiko, eller forsøge at finde mindre farlige stoffer eller kemiske produkter. 1.2 Virksomheder, der fremstiller kemiske produkter Hvis din virksomhed fremstiller kemiske produkter, skal du udarbejde sikkerhedsdatablade i henhold til REACH, nøjagtigt som det er tilfældet i dag. Disse sikkerhedsdatablade skal indeholde de relevante oplysninger fra det sikkerhedsdatablad og eksponeringsscenarie, du modtager fra din leverandør. Det er vigtigt, at oplysningerne i eksponeringsscenarierne følger oplysningerne i sikkerhedsdatabladene. Dette er en ny opgave, idet du ikke kun skal tilvejebringe oplysninger om farerne ved stoffer og kemiske produkter i dit sikkerhedsdatablad, men også tilvejebringe og fremsende oplysninger om eksponering og betingelserne for anvendelse til dine kunder. 1.3 Importører af stoffer, kemiske produkter eller artikler fra uden for EU Uanset hvilken type erhvervsvirksomhed, du udøver, bør du kontrollere, hvorvidt du køber kemiske stoffer eller produkter (herunder f.eks. rengøringsmidler, opløsningsmidler og lignende produkter) fra uden for EU. Hvis du er ansvarlig for den fysiske indførsel af stoffer eller kemiske produkter i EU, er du importør i henhold til REACH og skal måske registrere stofferne. Hvis du importerer artikler, skal du eventuelt opfylde nogle krav i REACH. Hvis du køber fra en leverandør i et andet EU 3 -land, er du ikke importør og skal ikke registrere stoffet. Hvis du køber stoffer eller kemiske produkter fra en leverandør uden for EU, som har en "enerepræsentant" 4, er du downstream-bruger i henhold til REACH og skal ikke registrere. 3 Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige. Leverandører i Schweiz er ikke EU-leverandører. Leverandører i Norge, Island og Liechtenstein vil blive betragtet som EU-leverandører, når disse lande har gennemført REACH. 4 Spørg dine leverandører uden for EU, om de har en enerepræsentant. 15

16 ROLLER OG FORPLIGTELSER 2 ROLLER OG FORPLIGTELSER Dette kapitel beskriver de primære aspekter af REACH af relevans for downstream-brugere. Det indeholder beskrivelser af konsekvenserne af registrering for downstream-brugere og vejledning om, hvordan de fastlægger deres roller og forpligtelser med hensyn til REACH. Downstream-brugere kan også få fastlagt deres roller og forpligtelser med det webbaserede Navigator-værktøj ( 2.1 De primære aspekter ved REACH af relevans for downstream-brugere De vigtigste elementer i REACH for downstream-brugere er beskrevet i afsnit V i REACH (artikel 37-39). De er følgende: 1. Hvis du anvender farlige stoffer og kemiske produkter, vil du stadig modtage sikkerhedsdatablade, som kan omfatte et eller flere eksponeringsscenarier i henhold til REACH. Et eksponeringsscenarie beskriver, hvordan et stof eller et kemisk produkt kan anvendes sikkert, samt de risikohåndteringsforanstaltninger, der skal træffes for at styre risiciene mod mennesker eller miljø. Hvis du modtager et eksponeringsscenarie, skal du kontrollere, om din nuværende anvendelse er dækket, og hvorvidt du overholder de betingelser, der er beskrevet i eksponeringsscenariet. Hvis du anvender et stof eller et kemisk produkt, som ikke opfylder betingelserne i eksponeringsscenariet, eller hvis din anvendelse ikke er dækket af eksponeringsscenariet, har du flere muligheder: Du kan underrette din leverandør om din anvendelse/dine betingelser for anvendelse, således at leverandøren kan udarbejde et eksponeringsscenarie, der omfatter dine betingelser for anvendelse, du kan ændre dine betingelser for anvendelse, så de opfylder leverandørens eksponeringsscenarie, du kan finde en anden leverandør med et eksponeringsscenarie, der dækker dine betingelser for anvendelse, du kan udarbejde din egen kemikaliesikkerhedsrapport 5, eller du kan finde et andet stof, kemisk produkt eller en anden proces og stoppe med at anvende det pågældende stof/kemiske produkt. 2. Hvis du markedsfører et farligt stof (formuleringsvirksomhed), skal du stadig udstyre dine kunder med sikkerhedsdatablade. I nogle tilfælde kan dette betyde, at du skal samle eller udarbejde eksponeringsscenarier for anvendelser af stoffer i dine kemiske produkter længere nede i leverandørkæden og vedføje dem sikkerhedsdatabladet (artikel 31 i REACH). 3. Kommunikationen i leverandørkæden om anvendelsen af stoffer og kemiske produkter vil blive stærkt forøget med REACH: I REACH øges den mængde oplysninger, der skal gives til dig fra dine leverandører, således at du sikkert kan vælge kemikalier. Endvidere skal du i henhold til REACH give dine leverandører eventuelle nye oplysninger om farer og mulig utilstrækkelighed ved anbefalede risikohåndteringsforanstaltninger. Du skal kommunikere både nedad og opad i leverandørkæden, når du f.eks. proaktivt identificerer dine anvendelser for en leverandør eller indsamler oplysninger om kundernes anvendelser. 5 Medmindre nogen af undtagelserne i artikel 37, stk. 4, litra a)-f), gælder for dig. 16

17 ROLLER OG FORPLIGTELSER Du kan også blive bedt om at fremsende oplysninger, f.eks. opad i leverandørkæden, når en kunde har nye oplysninger om et stofs egenskaber, eller nedad, når registranter ønsker oplysninger om deres stoffers slutanvendelse. 4. Anvendelsen af nogle stoffer kan være underlagt et krav om godkendelse. Dette vil blive oplyst af din leverandør, normalt i sikkerhedsdatabladet. Du kan bruge stoffet, hvis anvendelsen er i overensstemmelse med betingelserne for en godkendelse, der er udstedt til en aktør opad i din leverandørkæde. Hvis din anvendelse ikke er dækket af en sådan godkendelse, og du ønsker at fortsætte anvendelsen, skal du ansøge om en godkendelse for din egen anvendelse og, hvis det er relevant, for dine kunders anvendelser (artikel 56 i REACH). 5. Nogle stoffer kan være underlagt begrænsninger for deres anvendelse eller markedsføring, eller de kan være underlagt forbud (artikel 67 i REACH). De begrænsninger, der fandt anvendelse i henhold til direktivet om markedsføring og anvendelse (76/769/EØF), er ført med over i REACH. 6. Hvis du fremstiller eller importerer artikler, skal du måske registrere de stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra artiklerne. Dette er ikke nødvendigt, hvis anvendelsen af stoffet allerede er registreret. Hvis artiklen indeholder mere end 0,1 vægtprocent af visse særligt problematiske stoffer, skal du måske underrette Kemikalieagenturet samt oplyse dine kunder om sikker anvendelse af artiklen, men det afhænger af, hvilken mængde af stoffet der anvendes, og hvorvidt eksponering kan udelukkes (artikel 7 og 33, stk. 1, i REACH). Forbrugere af artikler kan også anmode om oplysninger om disse stoffer (artikel 33, stk. 2, i REACH). Denne liste er forenklet for at give dig en general forståelse for REACH. Du kan finde flere og mere detaljerede oplysninger om REACH på Kemikalieagenturets hjemmeside ( De nye forpligtelser, du er underlagt, og hvordan du kan opfylde dem, bliver beskrevet nærmere i de følgende kapitler. Navnlig kapitel 3 indeholder vejledning om, hvordan du kan forberede dig på dine forpligtelser i REACH. De fleste af de nuværende retskrav, der gælder for din anvendelse af stoffer og kemiske produkter, f.eks. vedrørende beskyttelse af arbejdstagere, forbrugere og miljøet, vil fortsat finde anvendelse parallelt med REACH Konsekvenser af registrering for downstream-brugere Du behøver ikke at registrere de stoffer, du anvender, men producenternes og importørernes registrering af disse stoffer vil berøre dig på en række måder: Stoffer, som ikke er registreret, vil ikke længere være tilgængelige på EU-markedet. Klassificeringen og mærkningen af nogle stoffer kan blive ændret, og, hvis du er en formuleringsvirksomhed og anvender sådanne stoffer, skal du revidere klassificeringen af dine produkter og deres sikkerhedsdatablade i overensstemmelse dermed. Sikkerhedsdatablade bliver også opdateret eller udvidet med de oplysninger, der er genereret under registreringsprocessen. Hvis du modtager et eksponeringsscenarie sammen med et sikkerhedsdatablad, vil det udløse yderligere forpligtelser for dig. 6 I en indledende periode på fem år vil registreringsforpligtelsen ikke finde anvendelse på stoffer fremstillet eller importeret med henblik på anvendelse til produkt- og procesorienteret forskning og udvikling af en producent/importør af stoffer eller producent af artikler. I sådanne tilfælde skal producenten/importøren eller producenten af artikler underrette agenturet. Der findes flere oplysninger herom i vejledningen om registrering. 17

18 ROLLER OG FORPLIGTELSER 2.3 Registreringsfrister for producenter og importører Producenter/importører af stoffer begynder at registrere de stoffer, der fremstilles eller importeres i mængder på over 1 ton pr. år og pr. producent/importør, den 1. juni Stoffer, der er anmeldt i henhold til direktiv 67/548/EØF, som kan kendes ved deres ELINCS-nummer, betragtes som allerede værende registreret 7 i henhold til REACH. I henhold til REACH kan producenter/importører registrere de fleste stoffer senere, mellem 2010 og 2018, hvis de har præregistreret dem. Når de foretager præregistrering, oplyser de Kemikalieagenturet om stoffets navn og den planlagte frist for registrering. Præregistreringsperioden starter den 1. juni 2008 og slutter den 1. december Præregistreringsprocessen omfatter følgende stoffer, som betegnes "indfasningsstoffer: Alle EINECS-stoffer (undtagen polymerer) (der blev anmeldt ca stoffer til fortegnelsen over stoffer på EU-markedet i 1981, men kun ca af disse stoffer markedsføres i en mængde på over 1 ton pr. år). Alle stoffer, der er produceret i EU (herunder de nye medlemsstater), men som ikke er markedsført på EU-markedet siden 1. juni 1992 det betyder, at de kun er fremstillet til eksport. Dette skal dokumenteres. "Ikke længere polymerer", som er anmeldt i henhold til direktiv 67/ Stoffer, som ikke er indfasningsstoffer, skal registreres fra den 1. juni 2008, før de kan fremstilles, importeres eller markedsføres videre. Stoffer, som ikke er indfasningsstoffer, skal præregistreres mellem den 1. juni 2008 og den 1. december 2008 for at drage fordel af de udsatte frister for registrering i artikel 23 i REACH 9. Fristerne for registrering af indfasningsstoffer, som er blevet præregistreret, afhænger af mængder og klassificering. Mængdetærsklerne knytter sig til den samlede mængde af et stof, som fremstilles eller importeres af én producent eller importør pr. år. Fristerne er følgende: 30. november 2010: - stoffer, der fremstilles/importeres i mængder på ton pr. år eller derover - kendte CMR-stoffer (kategori 1 og 2) i mængder på 1 ton pr. år eller derover - stoffer, der er klassificeret som R50/53, i mængder på 100 tons pr. år eller derover 31. maj 2013: alle andre stoffer, der fremstilles/importeres i mængder på 100 tons pr. år eller derover 7 Producenter/importører skal eventuelt fremsende yderligere oplysninger, hvis mængdetærsklerne overskrides. Aktive stoffer, der anvendes i biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesprodukter, betragtes også som allerede værende registreret. 8 Polymerer var underlagt særlige regler i medfør af direktiv 67/548/EØF. Begrebet "polymer" blev nærmere defineret i den syvende ændring af direktiv 67/548/EØF (direktiv 92/32/EØF). Som en følge deraf blev nogle stoffer, som i henhold til rapporteringsbestemmelserne vedrørende EINECS, blev betragtet som polymerer, ikke længere betragtet som polymerer i den syvende ændring af direktivet. Ministerrådet gjorde det klart, at disse tidligere polymerer ikke med tilbagevirkende kraft skulle være underlagt et anmeldelseskrav. 9 Hvis en virksomhed undlader (eller ikke ønsker) at foretage præregistrering inden for fristen, skal den indstille sine aktiviteter med de pågældende stoffer og straks registrere dem. Hvis sådanne stoffer fremstilles eller markedsføres mellem starten af præregistreringsfristen og datoen for indstilling af aktiviteterne, kan der idømmes bøder i henhold til den nationale lovgivning. Det betyder også, at downstream-brugerne af stofferne kan blive berørt. Aktiviteter, der omfatter de pågældende stoffer, kan først genoptages tre uger efter datoen for indsendelse af et fuldstændigt registreringsdossier. 18

19 ROLLER OG FORPLIGTELSER 31. maj 2018: alle andre stoffer, der fremstilles/importeres i mængder på 1 ton pr. år eller derover 2.4 Registrering og downstream-brugere Du rådes til at kontakte dine leverandører, før fristen for præregistrering udløber, for at sikre, at de foretager præregistrering af de stoffer, du anvender. Kemikalieagenturet offentliggør inden den 1. januar 2009 en fortegnelse over præregistrerede stoffer på sin hjemmeside. Der kan du finde ud af, om og hvornår et stof, som du anvender, som sådan eller i kemiske produkter, vil blive registreret. Hvis et stof, som du anvender, ikke står i fortegnelsen, kan du anmelde din interesse i stoffet til agenturet (se kapitel 3 i denne vejledning). Kemikalieagenturet offentliggør derefter navnet på stoffet på sin hjemmeside 10. På anmodning fra en potentiel registrant fremsender agenturet dine kontaktoplysninger. Bemærk: Som downstream-bruger er du i henhold til REACH ikke forpligtet til at registrere stoffer, medmindre du fungerer som producent eller importør af et stof som sådan eller i et kemisk produkt eller som producent eller importør af stoffer, der forekommer i artikler, og som er beregnet til at blive frigivet, i mængder på 1 ton pr. år eller derover. Parallelt med REACH vil det globalt harmoniserede system til klassificering og mærkning af stoffer og kemiske produkter blive gennemført i EU. Dette erstatter klassificerings- og mærkningsbestemmelserne i direktivet om farlige stoffer (67/548/EØF) og direktivet om farlige præparater (99/45/EF). Der vil blive udarbejdet en særskilt vejledning om det globalt harmoniserede system, så det beskrives ikke yderligere i denne vejledning. 10 Enhver enhed, der for første gang fremstiller eller importerer et indfasningsstof, kan foretage registrering i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 23, selv om denne ikke har foretaget præregistrering før den 1. december 2008, hvis den indsender oplysningerne til agenturet inden seks måneder efter første fremstilling eller import af stoffet, dog ikke senere end 12 måneder før den relevante registreringsfrist i artikel 23 (artikel 28, stk. 6, i REACH). Hvis en downstream-bruger vælger at gøre dette, bliver denne producent eller importør. 19

20 ROLLER OG FORPLIGTELSER Registreringsfrister for M/I Ikke-- indfasning - Indfasn -ing REACH esds Registrering Præ-registrering > 1000 t/a t/a t/a Konsekvenser for DU Forkortelser: DU = downstreambruger ES -= eksponeringsscenarie SDS -= sikkerhedsdatablad t/å = tons pr. år Og ESs udløser forpligtelser DU (frivillig) DU oplyser leverandør om anvendelse (frivillig) DU sender oplysninger til leverandør på anmodning Nye stoffer Indfasningsstoffer Specifikke farlige stoffer Kemiske produkter Figur 2-1 Registreringsfrister og konsekvenser for downstream-brugere Før registrering skal du oplyse dine leverandører om dine anvendelser og de betingelser, under hvilke du anvender stoffet, herunder risikohåndteringsforanstaltninger, således at disse kan komme med i det dossier, din leverandør skal indsende i forbindelse med registrering. Dette er ikke obligatorisk, men det er en stor hjælp, når du skal opfylde dine forpligtelser, at din leverandør dækker din anvendelse. Endvidere kan du forvente spørgsmål fra dine leverandører om dine anvendelser. Der findes flere oplysninger om forberedelse til REACH i kapitel 3 i denne vejledning. 2.5 Fastlæggelse af roller og forpligtelser Hvem er downstream-bruger i henhold til REACH, og hvordan får jeg fastlagt mine roller? En downstream-bruger defineres i REACH som enhver 11, bortset fra producenten eller importøren, "der anvender et stof, enten som sådan eller i et kemisk produkt 12, som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter" (artikel 3, stk. 13, i REACH). Dine forpligtelser i henhold til REACH afhænger af den aktivitet, du udøver i forbindelse med et specifikt stof, som du anvender, enten som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel. Følgende tabeller indeholder spørgsmål, som kan hjælpe dig med at få fastlagt din(e) rolle(r) i henhold til 11 Enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet. 12 Et kemisk produkt er en blanding (fast, flydende eller luftformig), der er sammensat af to eller flere stoffer. 20

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering VEJLEDNING Maj 2012 Version 2.0 Vejledning om gennemførelse af REACH 2 Version 2.0 - maj 2012 Udgave Ændringer Dato Version 0 Første udgave Juni 2007 Version 1 Første reviderede udgave 18/2/2008 Version

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen KORTFATTET VEJLEDNING Downstream-brugere Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen Version 1.0 December 2013 2 Kortfattet vejledning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Vejledning om mellemprodukter

Vejledning om mellemprodukter Vejledning om mellemprodukter Version: 2 December 2010 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning til REACH, der forklarer forpligtelserne i henhold til REACH, og hvordan de skal opfyldes.

Læs mere

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006)

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006) 29.5.2007 L 136/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering Version 3.0 - november 2016 1 VEJLEDNING November 2016 Version 3.0 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tlf. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Version 3.0 - november

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) og kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) - II Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

REACH guide for plastvirksomheder

REACH guide for plastvirksomheder REACH guide for plastvirksomheder Hvordan kommer din virksomhed i gang med REACH? REACH berører producenter, importører og brugere af kemiske stoffer enten i ren form eller i kemiske produkter eller artikler.

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006. af 18.

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006. af 18. 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 396/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD)

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) VEJLEDNING Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Version 2.1 Oktober 2017 2 Version 2.1, oktober 2017 JURIDISK MEDDELELSE

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning

Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning Mange konsulenter tilbyder generel lovgivningsmæssig støtte, men få giver den hurtige og høje kvalitetsservice, som JSC leverer. Vi har et enestående team

Læs mere

L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende

L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende 17.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Sådan forbereder du din registrering. Maj 2017

Sådan forbereder du din registrering. Maj 2017 1 (11) Sådan forbereder du din Indledning Registreringsprocessen tager - fra præen til den endelige fremsendelse af dit sdossier. Den krævede afhænger af lige præcis din situation, og du skal tage højde

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP De mest opdaterede oplysninger om kemikaliesikkerhedsvurdering findes på ECHA's websted. JURIDISK MEDDELELSE Dette

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere