Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg"

Transkript

1 Nyt fra Sprognævnet 2000/1 marts Indhold Artikler Nationalsprogene i EU Stednavne i nyt og typisk Historien om et bogstav. Om Æ, æ Pest og kolera Spørgsmål og svar Nordisk Interessent - om igen! Kilomet Puddelhund Kursen på aktier Sprog i Norden 1999 Nationalsprogene i EU Af Tom Feilberg Meget kort fortalt går sprogordningen i EU-institutionerne ud på at alle nationalsprogene er ligestillede. Der er 11 sprog med de nuværende 15 medlemslande. Den væsentlige grund til denne ligestilling, som umiddelbart må forekomme upraktisk, er at slutresultatet af aktiviteten i institutionerne er lov i medlemslandene. Mindre kort fortalt er ligestillingen reel når der er tale om dette slutresultat og om de afsluttende forhandlinger om det, mens der i det omfattende og vidt forgrenede forberedende arbejde er tale om en juridisk og formel ligestilling med mange forskellige grader af realisering. I den yderste ende af skalaen, fx i diskussioner mellem institutionernes og medlemsstaternes embedsmænd, foregår mundtlig og skriftlig kommunikation stort set på engelsk og fransk.

2 Det er der jo ikke noget mærkeligt i. Engelsk og fransk er - helt uafhængigt af EUkonstruktionen - internationale sprog, mens historien fx ikke har gjort tysk, som er det største sprog inden for EU, til andet end et grænseoverskridende regionssprog. Ingen har vel forventet at de mindre nationalsprog skulle være ligestillede med de store i den forstand at de skulle være lige så anvendelige. Det er naturligt at forvente at en europæer som engagerer sig i en international professionel eller politisk karriere, lærer sig godt engelsk eller fransk. Til trøst kan siges at mangen en englænder, irer og skotte må lære sig at tale engelsk på så klar en måde at andre kan forstå det - hvilket også kan være ganske besværligt. Og de af de engelsk- og fransktalende som helt er lukket inde i deres eget sprog, føler også et handicap. Billedet er broget, og der er stor forskel på praksis i de forskellige institutioner. Parlamentet, Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg har til opgave at inddrage det politiske og civile liv i medlemslandene uden om regeringerne og deres medlemmer kan ikke udvælges under hensyntagen til sprogkundskaber. I disse institutioner er der derfor længere ind til det lag hvor der overvejende arbejdes på engelsk og fransk, og altså flere møder med papirerne på og tolkning mellem flere sprog. Kommissionen, Ministerrådets sekretariat, Domstolen og Revisionsretten er derimod snarere embedsværk, hvor man i større omfang kan arbejde på færre sprog. Når det derfor af og til hedder at dansk i begyndelsen af Danmarks medlemskab var ligestillet, men at det siden er gået tilbage, eller at EU-deltagelsen indebærer et domænetab for dansk, må man nok spørge om man har forstået det rigtigt. Formelt er der intet sket - ud over at rækken af sprog er blevet længere. Reelt er der sket det at danske deltagere har vænnet sig til at bruge systemet som det er, og fået klarere ideer om hvornår de bør og kan tale dansk, og hvornår de arbejder bedst på deres foretrukne fremmedsprog - og hvornår papirerne undtagelsesvis ikke fås på dansk. Dansk er desuden ikke længere det mindste og det eneste rigtig lille sprog med ganske få millioner brugere, det er blevet et af de gamle, indarbejdede sprog, og vi er blevet rutinerede. Stort set en positiv udvikling. Med hensyn til domænetabet må man spørge om man forestiller sig en anderledes situation hvis Danmark ikke var medlem, og om man ikke forveksler den almindelige internationale situation med den specielle situation i de europæiske institutioner. Danmark deltager her i udarbejdelsen af en lovgivning som man alligevel ville gennemføre i Danmark selv om man ikke var med til at lave den, jf. fx Norge. Og det er vanskeligt at få øje på et område hvor de små sprog går glip af et nyt, endsige taber et gammelt sprogbrugsdomæne på grund af EU-deltagelsen. Fronten ligger snarere et sted ude i Atlanten. Tværtimod skabes der i EUinstitutionerne, om end i beskedent omfang, en vis terminologi - som serveres på et sølvfad på 11 sprog. Flere medlemslande, flere sprog Spørgsmålet om Unionens udvidelse er ikke længere et om, men et hvornår og et hvordan. Kan sprogordningen opretholdes når der kommer flere sprog til? Der foreligger ingen

3 beslutninger om dette i øjeblikket, men lidt kan der vel siges om præmisserne. Bemærkelsesværdigt er at spørgsmålet slet ikke synes at være på den politiske dagsorden i forhandlingerne med ansøgerlandene. Spørgsmål om nationale sprog er vel så følsomme og følelsesbetonede at man paradoksalt nok lader dem høre til småtingsafdelingen - som et rent omkostningsspørgsmål. Hertil kommer at sprogordningen ikke hviler på selve traktaterne, men på en lov, en såkaldt Rådsforordning, hvilket betyder at den kan ændres efter forslag fra Kommissionen ved enighed, i dette tilfælde enstemmighed, mellem regeringerne i Ministerrådet. Det behøver altså ikke engang fra Unionens side afklares af den regerings- konference der nu, bl.a. for at tilpasse institutionerne til fremtiden, går i gang mellem de femten. Forordningen skelner ikke mellem "arbejdssprog" og "officielle sprog". De er en og samme række. Et grundspørgsmål er altså om loven skal ændres til at sondre således at alle ( ?) sprog er officielle, mens to-tre af dem officielt er arbejdssprog. Tyskland, som har krav på et stort ord, vil gerne gå med til kun at arbejde på engelsk forudsat alle er enige herom. Det er nok humoristisk ment, da Frankrig næppe kan tænkes at gå med til det. Tyskland går også ind for tre arbejdssprog - forudsat tysk er et af dem. Det er måske en mulighed, selv om Italien og Spanien meget hurtigt vil finde ud af at sige det samme. Og så var der fem. Hvor skal grænsen drages? Det man bør forsøge at gøre sig klart, er hvad en juridisk sondring vil indebære i praksis. I og med at man som nævnt på mange niveauer allerede betragter engelsk og fransk som faktiske arbejdssprog, kunne man sige at de mindre sprog ikke står over for nogen alvorlig trussel. Slutresultatet vil stadig blive behandlet og udgivet på fællesskabets regning på alle medlemslandenes nationalsprog. Men det kan ikke nægtes at en forøgelse af sprogenes antal vil give alvorlige praktiske problemer med tolkningen ved møder hvor alle de officielle sprog efter nuværende praksis skal betjenes. Samtidig bør man dog være optimistisk og tro at en ny forordning kan give visse rationaliseringsgevinster. Tom A. Feilberg (f. 1938) er kontorchef i Regionsudvalgets og Det Økonomiske og Sociale Udvalgs oversættelsestjeneste i EU, medlem af Dansk Sprognævns arbejdsudvalg. Stednavne i nyt og typisk Af Bent Jørgensen Stednavneudvalget og dets kontor, Institut for Navneforskning på Københavns Universitet, har i 1999 behandlet en række forespørgsler og problemer inden for den danske stednavnebestand. Året har på den måde været typisk for dette arbejdsfelt. En lille del af sagerne er endt i selve Stednavneudvalget fordi de vedrørte selve de pågældende stednavnes retskrivning.

4 Omkring vigtige stednavne i Danmark er optaget i Stednavneudvalgets retskrivningsliste, der er autoriseret af Kulturministeriet og dermed på mange måder har samme status på stednavneområdet som Retskrivningsordbogen har inden for det øvrige ordforråd. Ændring af retskrivningen for disse navne kræver altid behandling i Stednavneudvalget med efterfølgende indstilling til Kulturministeriet, og det gælder også hvis navne skal udgå af listen, eller hvis der kommer nye til. De fleste sager kommer til Stednavneudvalgets bord enten gennem et af udvalgets medlemmer eller fra lokale myndigheder eller enkeltpersoner, men det kan også ske at udvalgets sekretariat selv rejser en sag. En af de sager udvalget behandlede i 1999, vedrørte navnet på bebyggelsen Nab i Åstrup Sogn på Sydfyn. Sagens gang igennem systemet er meget typisk. Den begyndte med at en lokal beboer telefonisk kontaktede Institut for Navneforskning for at høre, om man kunne få ændret det officielle Nabbe til Nab fordi '"alle her på egnen bruger kun formen Nab". Som altid blev spørgeren henvist til at rejse sagen gennem sin egen kommune. Det sker for at Stednavneudvalget kan sikre sig viden om hvilken lokalpolitisk opbakning et eventuelt ændringsønske faktisk har. Somme tider hører Stednavneudvalget derfor slet ikke mere til en sag. Men i Nabbe/Nab-sagen fik Stednavneudvalget brev fra Faaborg Kommune der støttede det lokale ønske, og sagen kunne derpå realitetsbehandles i Stednavneudvalget. Udvalgets formand forberedte derpå sagen til forelæggelse, og det fremgik hurtigt at der ikke kunne rejses sproghistoriske eller alment sproglige indvendinger mod en form Nab. Det stod også hurtigt klart at der faktisk op gennem de sidste godt 100 år har bestået en vis konkurrence mellem de to former, og endelig var der ikke konkurrerende forekomster af Nab som stednavn som kunne blive generet af et nyt Nab. På denne baggrund var det let for Stednavneudvalget at indstille ændringen af Nabbe til Nab til Kulturministeriets godkendelse, og den kom da også 25. august Fra Skjern Kommune blev der i 1999 fremsat ønske om at stednavnet Stavning måtte blive omautoriseret til Stauning. Set gennem Retskrivningsordbogens briller et fuldstændig håbløst forslag. Skrivemåden -au- er for længst erstattet af -av-, og ingen normal dansker vil i dag drømme om andre korrekte stavemåder end f.eks. gavtyv, lavmælt, savsmuld og navnlig selv om ordene udtales med [au]. Men det er anderledes med stednavne, hvor der fra gammel tid har overvintret nogle -au-former, og hvor Stednavneudvalget i erkendelse heraf gennem 90'erne derfor har imødekommet parallelle ønsker om overgang fra -av- til -au-form. Således er på den måde Kavslunde blevet til Kauslunde og Avlum til Aulum. Stednavneudvalget behandlede også i 1999 en anden meget typisk sag. I Helle Kommune fandtes de to autoriserede stednavne Ny Hjortkær og Hjortkær, og det siger næsten sig selv at de afspejler en situation med en moderby og en ny aflægger. Men som det også kan gå i bebyggelseshistorien, tager afkommet overhånd, og nu var situationen den at Ny Hjortkær fremtræder som den overordnede bebyggelse, og den naturlige udvikling ville da være at justere Ny Hjortkær til Hjortkær og det gamle Hjortkær til - Gammel Hjortkær. Stednavneudvalget var helt enig heri, og Kulturministeriet godkendte ændringen.

5 Det sker ikke så tit at Stednavneudvalget optager nye navne i den autoriserede retskrivningsliste, men i 1999 tilkom et enkelt navn. Øresundsforbindelsens nye ø, der allerede i et par år uofficielt var blevet kaldt Peberholm - den skal jo spille op til Saltholm - fik sit navn autoriseret, hvorved al tvivl om navnets holdbarhed og status skulle være bortvejret. Autorisationssystemets formål er, som ordet antyder, at sikre stednavnene entydighed og holdbarhed i retskrivningen. Dets umiddelbare rækkevidde er den offentlige administration, men det har samme målgruppe som Retskrivningsordbogen, nemlig hele det danske folk. Stednavneudvalgets retskrivningsliste kan findes på internetadressen Bent Jørgensen (f. 1944) er universitetslektor, dr.phil., medlem af Stednavneudvalget, medlem af Dansk Sprognævn. Historien om et bogstav Om Æ, æ af Pia Jarvad Bogstav eller ligatur Dansk Standard er en selvejende institution som fastlægger retningslinjer for ensartning af ting og produkter inden for et fagområde. Det kan være gevind på elpærer, skruer og møtrikker, og det kan være alfabetet eller matematiske tegn og symboler. I almindelighed er standardisering et led i internationalt samarbejde, det er jo praktisk med samme gevind overalt, og der er økonomiske fordele her, bl.a. i forbindelse med den internationale samhandel. Men internationalt samarbejde kan også have sin pris, og fx kunne prisen være vores Æ,æ? Internationalt blev det således besluttet at lave et nyt edb-tegnsæt som skulle kunne rumme alverdens alfabeters bogstaver. Det ville fx betyde at de danske særbogstaver æ,ø,å får hver sin kode og hvert sit navn så man kan referere til det i programmer og blandt edb-specialister, og alfabetisering, søgning og udskrivning fra edb på dansk skulle hermed være løst. Og således skulle vi slippe for at æ og ø nogle gange kommer efter å i en edb-liste, at vi ikke kan finde navnene Søndergård og Ærø; og vi kan få æ, ø og å korrekt skrevet ud. Og vi slipper for det store og dyre programmeringsarbejde der er nødvendigt for at udenlandske edb-programmer kan bruges til danske forhold. Bogstaverne ø og å er allerede i det nye tegnsæt selvstændige bogstaver på linje med danske ønsker og behov, men ved et internationalt møde i begyndelsen af 1990'erne blev Danmark nedstemt med hensyn til navngivningen af æ. Det kunne ikke blive regnet for et

6 bogstav, men en ligatur, altså et sammenskrevet bogstav bestående af a+e. Det kunne betyde at det skulle regnes som en variant af a og alfabetiseres som a. Det skyldtes at engelske og franske repræsentanter påberåbte sig et medejerskab til æ, og på engelsk og fransk er æ ikke et bogstav, men en ligatur. Det var naturligvis stærkt utilfredsstillende og Dansk Standard rejste sagen i I den forbindelse udarbejdede vi i Sprognævnet en argumentation for æ som bogstav. Vi synes det er vigtigt at vi bevarer vores særbogstaver, de er en del af vores skriftsprog, af vores kultur og vores historie. Og her kommer så argumentationen: Hvorfor bogstav I det danske alfabet er der 29 bogstaver: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å. Hvert af bogstaverne findes både som lille og som stort bogstav. Dette fremgår af Retskrivningsordbogen, udgivet af Dansk Sprognævn. Heraf følger at tegnet æ på dansk er et selvstændigt bogstav i alfabetet, og i alfabetrækkefølgen er det det 27. bogstav. Dansk Sprognævn har til opgave at redigere og udgive denne officielle retskrivningsordbog. Retskrivningsordbogen skal følges af alle eksamensberettigede skoler og af statslige og kommunale institutioner, fx ministerier og styrelser. Privatpersoner og private erhvervsvirksomheder som fx aviser og blade er derimod ikke forpligtet til at følge den officielle retskrivning, men de fleste gør det dog alligevel. Det samme gør forfattere og redaktører af ordbøger og opslagsværker. Retskrivningsordbogen er således den danske standard for stavning som praktisk taget alle danske sprogbrugere søger at følge. Æ i ordbøgerne Ud over den her nævnte officielle retskrivningsordbog finder man bogstavet æ som selvstændigt tegn med egen plads i alfabetet og i alfabetrækkefølgen i alle nutidige ordbøger over dansk, i alle opslagsværker såsom leksikoner, fagordbøger, tekniske opslagsværker, telefonbøger, stednavnelister, adresse- og vejvisere, Hof- og Statskalenderen, opslagsværker over land-, matrikel- og søkort, historiske opslagsværker og i ordningen af bøger i biblioteksvæsenet. Og i alle edb-baserede registre der er tilpasset danske forhold, er æ således også et selvstændigt bogstav med sin egen plads i alfabetet. I Danmark er der lang tradition for at udsende officielle retskrivningsordbøger. Den første var udarbejdet af Svend Grundtvig og udkom i Den blev godkendt af det daværende Kultusministerium. I den er æ opført som selvstændigt bogstav med sin egen plads i rækkefølgen af bogstaver. Denne praksis er fulgt i alle officielle retskrivningsordbøger siden. Bogstav og lyd Før de officielle retskrivningsordbøger udarbejdedes, var der retskrivningsordbøger lavet af sprogforskere og benyttet i undervisning og af privatpersoner. I vores ældste retskrivningsordbog af Jacob Baden (1799) er tegnet æ et selvstændigt bogstav, og bag dette ligger en argumentation som Jacob Baden redegør for i sin bog: Forelæsninger over det Danske

7 Sprog, eller Resonneret Dansk Grammatik fra Her beskrives lyden og bogstavet æ således: Æ og Ø bør heller ikke ansees som Diphtonger, som skulde svare til Latinernes ae og oe, men som virkelige Vocaler. Thi man hører ikkun een Lyd i dem. Vare de Diphtonger, maatte man høre tvende... Disse tvende Vocaler burde derfor alletider i Ordbøger have deres eget Rum eller Bogstav, og den første ikke anføres under Ae, den anden ikke under Oe, eller, som nogle giøre, strax efter O. Saa burde den første Figur ikke heller kaldes ae, men æ. Og, at de Gamle virkelig have anseet Æ for en egen figur saavel som Ø, kan sees af vore Fibelbretter og Abcter [Fibelbret = 'bræt med bogstaver til indlæring af alfabetet og læsning'; Abct = 'abc', 'lærebog i læsning']. Denne opfattelse af tegnet æ som et bogstav er fulgt af Christian Molbech i hans ordbøger fra 1813, 1833 og 1859, ordbøger som blev toneangivende i de næste to generationer, hvorefter de officielle retskrivningsordbøger begyndte at udkomme. Dansk og latin Det danske alfabet som vi bruger det i dag, stammer - som det engelske og andre europæiske sprogs alfabeter - fra det latinske alfabet. I det latinske alfabet har man med de sammenskrevne bogstaver (ligaturer) ae og oe kunnet betegne diftonger (tvelyde) i latin, men disse to diftonger bliver i slutningen af oldtiden til lydene [æ] og [ø]. Denne lydlige udvikling i latin fører til dannelsen af to nye bogstaver æ ø af de to ligaturer a+e, o+e. Tegnet æ, som ofte brugtes i middelalderens latinske håndskrifter i stedet for ae, overførtes også til de germanske sprog, især var det almindeligt i oldengelsk hvor det synes at have betegnet den vokal som man finder i de nuværende engelske ord man, hat. I Norden har man sandsynligvis fået tegnet æ fra England, og tegnet brugtes meget i hele middelalderen i alle nordiske sprog. I dansk er tegnet brugt siden 1200-tallet, altså på det tidspunkt hvor det latinske alfabet fik fodfæste i dansk. I de første overleverede tekster med brug af latinske bogstaver er tegnet brugt, fx i Jyske Lov, Sjællandske Lov og Skånske Lov. Bogstav og ord Tegnet æ bruges til at adskille ord, fx har ordene a'er og ær hver sin betydning, og i øvrigt også hver sin udtale. Navneord der ender på -a, vil under bøjning få bogstavkombinationen ae, fx kollegaer, sofaer, skalaen, villaen, skemaet, kommaet, lavaen. Alle disse ord udtales med tydelig stavelsesgrænse mellem a og e. Bogstavet æ betegner isoleret set en lyd som er forskellig fra hvad bogstavet e og a betegner. Her er det nødvendigt at indføje at dansk er et sprog med særdeles mange vokaler. Det må understreges at denne særegne vokalrigdom ikke skyldes en variation i udtalen, men skyldes at vokalerne er selvstændige sproglyde i egentlig forstand, og de bruges til at adskille ellers ens ord.

8 I fortungerækken er der på dansk 4 lange vokaler som i ordene vine, vene, væne og vane og tilsvarende 4 korte. For overhovedet at kunne få skriftsproget til at fungere som et kommunikationsmiddel er det nødvendigt at have tegnet æ som selvstændigt bogstav. Bogstavet æ er i løbende dansk tekst lige så hyppigt som bogstaverne ø og å; nemlig hver omkring 1 %. Til sammenligning kan det nævnes at bogstaverne w x z q hver er på mindre end 0,02 %. Æ i andre sprog Tegnet æ bruges som selvstændigt bogstav i norsk, islandsk, færøsk og grønlandsk hvor det har samme funktion og udbredelse som i dansk. I svensk er æ i dag fortrængt af ä, som kom i brug ved bogtrykkerkunstens indførelse, nogenlunde samtidigt med at ä blev indført i tysk. På svensk kan æ dog undtagelsesvis forekomme, således har den svenske retskrivningsordbog, Svenska Akademiens ordlista fra 1973 læstadian og læstadianism (en vækkelsesbevægelse) med, og bogstavet forekommer også i svenske efternavne, fx Gumælius. I engelsk kan æ undtagelsesvis benyttes i græske og latinske navne, fx Julius Cæsar, i ord som hører til den græske eller latinske oldtid, eller i enkelte fysiske og tekniske ord som ætiology. Men i dag skrives disse ord med ae- (eller e-); æ er i dag kun yderst sjældent brugt, og det er ikke et selvstændigt bogstav i engelsk, men en ligatur og svarer til a+e i alfabetiseringen. I fransk bruges undertiden æ for a+e på en tilsvarende måde som i engelsk, og i tysk ses sporadisk Æ brugt for bogstavet Ä. Konklusionen som vi vandt Bogstavet æ (og Æ) er således en integreret del af det danske skriftsprogs udtryksside, og det bruges i alle danske tekster på lige fod med alfabetets øvrige bogstaver. Bogstavet æ er lige så gammelt i dansk som det danske skriftsprog, skrevet med latinske bogstaver, og det har siden fremkomsten af retskrivningsordbøger, herunder siden 1872 i de officielle af statsmagten godkendte retskrivningsordbøger været et selvstændigt bogstav med egen plads i alfabetrækkefølgen. Bogstavet æ er nødvendigt for opretholdelsen af skriftsprogssystemet i dansk som følge af det danske sprogs vokalrigdom. Det ville derfor være et overordentligt stort indgreb i det danske sprogs struktur hvis det internationale tegnsæt ikke klassificerer æ som et bogstav. Og heldigvis accepterede den internationale standardiseringsorganisation argumentationen og vil i fremtiden anerkende æ som et selvstændigt bogstav. Pia Jarvad (f. 1946) er seniorforsker i Dansk Sprognævn.

9 Pest og kolera Af Margrethe Heidemann Andersen At vælge mellem pest og kolera er ifølge Politikens Nudansk Ordbog med Etymologi, 1999, et "udtryk for at man skal vælge mellem to lige ubehagelige muligheder". Udtrykket er ret almindeligt i dansk, og da vi på Sprognævnet blev spurgt om dets alder og oprindelse, var vores umiddelbare reaktion at det måtte man kunne finde noget om i de dansk-danske ordbøger. Til vores overraskelse var det ikke så ligetil som vi umiddelbart troede, og denne artikel er derfor et resultat af længere tids undersøgelse af udtrykket at måtte vælge mellem pest og kolera. Eksplosiv udbredelse Pest og kolera er begge dødelige infektionssygdomme der optræder som epidemier. Ingen af sygdommene udgør nogen trussel mod folkesundheden i dag i vores del af verden, men har tidligere kostet mange menneskeliv i såvel Danmark som resten af Europa. Specielt pesten krævede mange dødsofre da den hærgede i Europa i 1300-tallet, og den sidste koleraepidemi i Danmark, der ramte København i 1853, kostede 4700 mennesker livet. Det er nærliggende at forestille sig at udtrykket at vælge mellem pest og kolera (udtrykket lyder også tit at vælge mellem pest eller kolera) er opstået i forbindelse med koleraepidemierne da erindringen om koleraen endnu har været stærk. Hvis det passer, måtte udtrykket altså være langt over 100 år gammelt, men det ser ikke ud til at være tilfældet. At vælge mellem pest og kolera er således ikke med i Ordbog over det Danske Sprog ( ), og heller ikke samlingerne til Supplementet til ordbogen har citater hvori ordet forekommer. Vi har i Sprognævnets samling enkelte citater med udtrykket, og det fremgår af det ene af disse citater (der er et personligt brev fra ordbogsredaktør Kaj Bom fra 1978) at udtrykket optræder med en "eksplosiv udbredelse". Da det ikke er lykkedes os at spore udtrykket længere tilbage end til 1978, er der en del der tyder på at der er tale om et ret ungt udtryk, som formentlig har vundet udbredelse i løbet af 1980'erne, og som altså stadigvæk kendes og bruges på dansk. Norge og Sverige Det er ikke kun i Danmark at man forstår hvad der menes med at vælge mellem pest og kolera. Udtrykket kendes også i Norge og Sverige, og her er man også enige om at det er et ret ungt udtryk. I den svenske Nationalencyklopedins Ordbok (bind 2, 1996) kan man under opslagsordet pest finde udtrykket pest och kolera, men der er ikke givet nogen forklaring på hvad udtrykket betyder, eller hvor det kommer fra. Svenska språknämnden oplyser at deres ældste citat er fra avisen Dagens Nyheter 1987 og lyder: det är som att välja mellan pest och kolera. Ingen af de norske ordbøger som vi har adgang til på Dansk Sprognævn, giver nogen oplysninger om udtrykket. På Institut for leksikografi i Oslo er man dog i besiddelse af flere citater med ordet, hvoraf det ældste stammer fra nynorskavisen Dag og Tid, Dette citat er dog ikke helt identisk med det danske at vælge mellem pest og kolera, idet udtrykket her er slå pest ihjel med kolera. Citatet lyder i sin fulde længde: At han inviterte Per A. Skjervengen til å diskutere alkoholpolitikk med Per Sundby er å slå i hel pest med kolera. Institut for leksikografi oplyser at man mener at udtrykket

10 er ældre end 1986 i norsk, men det kan altså ikke dokumenteres. Europa I Stig Toftgaard Andersen: Talemåder i dansk, København, 1998, nævnes det at udtrykket måtte/skulle vælge mellem pest og kolera svarer til det tyske zwischen Scylla und Charybdis sein. Ifølge græsk folketro er Skylla et kvindeligt uhyre der bor i en hule. Uhyret er en personifikation af malstrømmen, og hvis et skib er kommet lykkeligt forbi hvirvlen ved Charybdis, må det afgive sit mandskab til Skylla (jf. Den lille Salmonsen, bind 10, 1940). Betydningen af at vælge mellem pest og kolera eller at være mellem Skylla og Charybdis er altså den samme: at man befinder sig mellem to lige store onder. I tysk kender man også udtrykket at vælge mellem pest eller kolera. I hvert fald kunne man i Süddeutsche Zeitung, , læse en artikel med overskriften Die Wahl zwischen Pest und Cholera. Vi har ikke fundet nogen information om udtrykkets alder på tysk. Tilsyneladende findes udtrykket ikke på engelsk. Således står der i Gyldendals Dansk- Engelsk Ordbog, 10. udg., 1995, at udtrykket måtte vælge mellem pest og kolera svarer til be between the devil and the deep blue sea eller, mere formelt, be between Scylla and Charybdis. At vælge mellem pest eller kolera findes derimod i fransk hvor det hedder choisir entre la peste et le choléra. Efter de største fransk-franske ordbøger at dømme er udtrykket kommet ind i fransk omkring Det passer nogenlunde til situationen i dansk hvor det ældste belæg på udtrykket er fra 1978, mens de ældste belæg i Norge og Sverige altså er fra henholdsvis 1986 og At vælge mellem pest eller kolera er altså et forholdsvist ungt udtryk, som kendes i dansk, norsk, svensk, fransk og tysk, men som tilsyneladende ikke kendes i engelsk. At vælge mellem difteri og syfilis I øvrigt ser det ud til at udtrykket at vælge mellem pest og kolera kan varieres en del på dansk. Ved søgninger i Berlingske Avisdata og i Den Danske Ordbogs korpus er vi således nået frem til at man i dansk også kan trække lod mellem de to sygdomme: At måle Adolf Hitler og Saddam Hussein med hinanden er endnu en gang at skulle trække lod mellem pest og kolera (Weekendavisen, ). I enkelte tilfælde kan man ikke bare nøjes med at få den ene af de to sygdomme ved enten at vælge eller trække lod mellem dem; man får dem begge, jf. følgende citat fra Berlingske Tidende : Skattestigningerne underminerer regeringens løfter fra skattereformen. Borgerne blev lovet lavere personskatter mod til gengæld at betale flere grønne skatter. Nu får borgerne til overflod både pest og kolera. Anden del af udtrykket kan også ændres. Bliver vi inden for sygdommenes verden, kan man ikke blot vælge mellem pest og kolera, man kan også vælge mellem difteri og syfilis. At vælge mellem pest og kolera er altså tilsyneladende et produktivt udtryk som kan ændres og omdannes. I et enkelt citat fra Weekendavisen, , har man ligefrem fornemmelsen af tankeassociationer: Paulas liv har i grunden været én udstrakt no win situation, et stadigt valg mellem pest og kolera, mær og mokke, hængt eller stegt. Hvorvidt udtrykket også kan varieres på andre sprog, ved vi ikke. Men det er nærliggende at forestille sig at man også i Sverige og Norge kan vælge mellem andre ting end lige pest

11 og kolera, fx andre sygdomme. At være tvunget til at skulle vælge mellem pest og kolera, difteri og syfilis, mellem at hænges og steges, er ikke rart. Og mange vil nok have lyst til at sige som Poul Schlüter ifølge et citat fra Berlingske Tidende : Vi må vælge mellem pest og kolera; måske influenza. Margrethe Heidemann Andersen (f. 1971) er ph.d.-studerende på Dansk Sprognævn. Spørgsmål og svar Interessent - om igen! Siden vi offentliggjorde vores svar om brugen af ordet interessent i septembernummeret af Nyt fra Sprognævnet, har vi modtaget en række henvendelser fra folk tilhørende forskellige fagområder, især samfundsfaglige. Fælles for disse henvendelser har det været at de gør opmærksom på at ordet interessent på deres område bruges i betydningen 'en der har interesse i noget'. Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 1999, anfører under opslagsordet interesse at pluralisformen interesser kan bruges om 'et forhold der indebærer økonomiske fordele og ulemper' og nævner eksempler som firmaets interesser i udlandet og afvikle sine interesser. Det er nok den betydning den nyere brug af interessent relaterer sig til, for det er ikke det samme at have interesse(r) i noget og være interesseret i noget, og det var jo i den sidste betydning ordet interessent var anvendt i vores citat fra Odsherredskysten. ( NfS 1999/3, s. 15 ). Vi er læserne taknemmelige for de oplysninger de har givet os, og vi vil her videregive et par af de citater vi har modtaget: En læser oplyser at ordet i litteratur om virksomheder har været benyttet siden i hvert fald 1977 som det danske modstykke til det engelske stakeholder. Han bringer bl.a. følgende citat: Virksomheden kan opfattes som en koalition af, eller et system af interessenter. Hver for sig bidrager de med specielle ydelser, der røres sammen i den store gryde, transformationsmekanismen, og bliver til modydelser, differentierede belønninger til interessenterne. Typisk medarbejdere, kunder, leverandører, ejere, kollegavirksomheder og politiske magthavere. (Johnsen: Ledelse af ledelsesprocessen, 1991). En anden læser, der er ansat på en amtscentral, bemærker at det er almindelig sprogbrug at tale om et givet gymnasiums eller en bestemt amtscentrals interessenter. Læseren føjer til at ordet helt generelt bruges til at beskrive den interaktion/de relationer der består mellem et socialt system og dettes omgivelser. Sprogbrugen belægges med et citat fra en svensk lærebog: Interessenter i företaget är de individer eller grupper som.. kommer i beröring med företaget. Leverantörer, kunder, anställda, ägare och företagsledning

12 (Anders Linde mfl.: Strategisk planering, Stockholm, 1972). Læserne gør opmærksom på at ordet i denne betydning også forekommer i dagspressen, specielt nævnes avisen Børsen. Og hermed skulle det have vundet indpas i almensproget. Men det har som sagt ikke fundet vej til ordbøgerne. VS Kilomet Spørgsmål: Er det rigtigt at bruge kilomet som entalsform til kilometer? Hvis der er nok mennesker der siger kilomet, så ville det vel på et tidspunkt også komme til at hedde sådan. Hvor meget skal der til inden et ord ændres? Svar: Nej, entalsformen kilomet af kilometer er ikke korrekt - og det er kammerjunk af kammerjunker heller ikke. Men den er dannet ved en proces som er meget udbredt både i børns sproglige udvikling og i sprogenes historie. Det er almindeligt i dansk at singularis- og pluralisformerne (entals- og flertalsformerne) af navneord er forskellige, men der er mange undtagelser: kilometer er kun ét eksempel, får, fisk og mange andre er også identiske i singularis og pluralis. Men den sidste stavelse i kilometer falder jo udtryksmæssigt sammen med den ene af de almindelige pluralisendelser i dansk, -er, og ordet optræder næsten altid i pluralis, så derfor er det ret oplagt at danne kilomet som singularisform til kilometer, i analogi med fx komet - kometer, og der er mange børn der gør det. En del af dem bliver voksne uden at ændre deres sprog på dette punkt, og derfor kan formen kilomet måske brede sig. Tilsvarende analogidannelser (paralleliseringer) har faktisk vundet hævd i løbet af sprogets udvikling. Fx er præteritumsformen (datidsformen) af grave først blevet til gravede inden for de seneste par hundrede år, tidligere hed det grov, og ordet propel er dannet på samme måde som kilomet. Det er oprindeligt lånt fra engelsk hvor det hedder propeller, dannet ved afledning af verbet (udsagnsordet) propel, der betyder 'fremdrive'. Ændringer af sproget foregår hele tiden, og de begynder tit som afvigende, påfaldende eller ligefrem forkert sprogbrug hos de yngre generationer. Der findes en bekendtgørelse om Sprognævnets arbejde, som man kan læse på vores hjemmeside: Ifølge den skal retskrivningen (som er det eneste område der gives officielle normer for) fastlægges efter to principper: traditionsprincippet og sprogbrugsprincippet. Det er sprogbrugsprincippet der kan give anledning til ændringer af normen. Det går ud på at "ord og ordformer i dansk [skrives] i overensstemmelse med den praksis, som følges i gode og sikre sprogbrugeres skriftlige sprogbrug". Så hvis man kunne forestille sig at kilomet for alvor vandt indpas i den skriftlige sprogbrug hos sådanne

13 sprogbrugere, så er det ikke helt udelukket at det engang ville kunne blive nødvendigt at optage denne form i Retskrivningsordbogen. Det forekommer ikke sandsynligt at det sker lige med det samme. Dels er formen ikke almindelig i skriftsproget, og dels indgår den jo i et større system af måleenheder, og det vil sikkert have en stærkt konserverende effekt. OR Puddelhund Spørgsmål: Fra Pudelklubben har vi modtaget et forslag om at gøre stavemåderne puddel og pudel for hunderacen valgfri i næste udgave af Retskrivningsordbogen. Svar: I Dansk Retskrivningsordbog 1946 var formerne Pudel og Puddel valgfri. Eksempler i Ordbog over det Danske Sprog, bd. 17, 1937, har også begge stavemåder, og eksempler i ordbogen viser at fremtrædende forfattere i forrige århundrede som Oehlenschläger, Ingemann og Georg Brandes skrev Pudel. Gyrithe Lemche stavede derimod ordet Puddel. Stavemåderne hænger sammen med ordets udtale og dets oprindelse. Ordbog over det Danske Sprog anfører både en udtale med langt u og en udtale med kort u. Udtalen med langt u er vist helt forældet i dag. Den er således ikke registreret i Den Store Danske Udtaleordbog, Ordet kommer fra tysk Pudel og blev derfor i begyndelsen skrevet som på tysk og udtalt med langt u som på tysk. Vi har tidligere modtaget forslag om at genindføre valgfrihed fordi kennelklubber staver ordet med enkelt d, og tilsvarende har vi fået opfordring til at tillade en stavemåde med et d i ordet edderfugl. Også disse forslag måtte vi afslå skønt vi godt vidste at stavemåderne med ét d står stærkt hos fagfolk - og altid har gjort det. Det der især taler imod at følge forslagene, er at når man på moderne dansk udtaler ordene puddel og edder- med kort vokal, så ville man bryde en hovedregel i dansk retskrivning hvis man tillod enkeltskrevet d. Reglen lyder: "For konsonanter mellem to vokaler er det hovedreglen at der skrives dobbelt konsonant efter en kort vokal, fx læsse, hallen, ølbassen, og enkeltkonsonant efter en lang vokal, fx læse, halen, flybasen." (Retskrivningsordbogen, 2. udg., 1996, 8.1). Yderligere er det blevet os bebrejdet at Retskrivningsordbogen indeholder for mange dobbeltformer, og det er en af vores hovedbestræbelser med henblik på næste udgave af Retskrivningsordbogen at reducere antallet af dobbeltformer. Det ville derfor være i strid med flere fundamentale principper at følge forslaget. Retskrivningsordbogen, 2. udg., 1996, har ganske vist dobbeltformer ved nogle ord med d efter trykstærk vokal, fx led, led(d)et, led(d)ene og alle sammensætninger og afledninger med dette ord, fx led(d)egigt, led(d)eløs osv. Men det skyldes at udtalen med enten lang

14 eller kort vokal indtil de seneste år ikke har ligget ganske fast. Hvis der bliver reduceret i dobbeltformerne i næste udgave af Retskrivningsordbogen, vil valget i de omtalte eksempler falde ud til fordel for leddet, leddene, leddegigt, leddeløs osv. Det er et stort spørgsmål om hensynet til konventionerne i et fagsprog og i sammenhæng dermed til internationale stavemåder ville være så tungtvejende at man imod fundamentale principper i dansk retskrivning (gen)indførte en dobbeltform af disse grunde. I tilfældet puddel vil international sige tysk og engelsk, for på norsk skriver man som på dansk puddel. VS Kursen på aktier Spørgsmål: Jeg har observeret, at betydningen af ordet kurs i forbindelse med aktier tilsyneladende har ændret sig. Tidligere betød ordet 'prisen på et værdipapir udtrykt i procent af den pålydende værdi'. Nu betyder ordet tilsyneladende det samme som kursværdi, altså papirets værdi i f.eks. kr. Har jeg ret? Svar: I W.E. von Eyben: Juridisk Ordbog, 10. udg., 1996, er ordet kurs defineret således: 'aktiekapitalens kursværdi i forhold til selskabets formue'. I samme opslagsbog er ordet kursværdi defineret som: 'en fordrings værdi beregnet efter dens kurs, i modsætning til nominel værdi'. I Munksgaards Fremmedordbog, 1996, er kurs i økonomisk betydning defineret som 'markedsprisen af penge eller værdipapirer i forhold til den pålydende værdi'. For at klare spørgsmålet søgte vi bistand hos en økonom. Det resulterede i følgende: Den abstrakte definition holder stadig. Men beregningsgrundlaget for aktier er ændret.tidligere udtrykte man altid en akties kurs i procent, dvs. kursen var prisen for en aktie på nominelt 100 kr. Hvis der fx i kurslisten stod 200, betød det at man skulle betale 200 kr. for en aktie hvis pålydende værdi var 100. Nu har man opgivet procent som beregningsgrundlag, idet aktier opdeles i stykker og man udtrykker kursen som den nominelle pris pr. stk. aktie. Aktier kan være opdelt i stykker med nominel værdi 10, 20, 50 kr. osv. Hvis vi sammenligner med eksemplet fra før, så kan den omtalte aktie med kurs 200 i dag være opdelt i stykker a 20 kr. Den tilsvarende kurs vil i dag kaldes 40 kr. idet de 100 kr. vil være opdelt i 5 stykker a 20 kr. Kurs betyder i forhold til aktier i dag 'stykprisen pr. aktie'.

15 Det er naturligvis besværligt fordi man så for at vide om en given kurs er høj eller lav, må kende det pågældende firmas opdeling i stykker. Dette vil dog næsten altid være oplyst i kurslisten. VS NORDISK Sprog i Norden bind af de nordiske sprognævns fælles årsskrift Språk i Norden/Sprog i Norden, udkom i efteråret Bindet er udgivet under svensk redaktion, idet Sverige har haft formandskabet for Nordisk Sprogråd, oprettet 1997, i dettes første treårsperiode. Ved årsskiftet har Danmark efter tur overtaget formandskabet for den næste treårsperiode bindet indeholder en række artikler om de nordiske sprog og sprognævnenes rådgivning i relation til sprogteknologi, idet sprogteknologi var hovedemnet ved de nordiske sprognævns årsmøde, der blev holdt i Trondheim i september Desuden er der de faste rubrikker om nordisk sprogsamarbejde og om nyere sproglitteratur og ordbøger og ordlister. Af årgangens artikler er der i øvrigt grund til at nævne Pia Jarvad: Årtusindparat? Nye ord i 1990'erne i dansk - og norsk og svensk samt Birgitta Lindgrens svenske oversættelse af Ludmila Uliová: "Språktjänst" är också en service för språkvetare. Desuden er aftrykt det Förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket som Svenska språknämnden havde fået til opgave at udarbejde af den svenske regering og publicerede i marts Opfordringen var et resultat af at Svenska språknämndens daværende formand, professor Ulf Teleman, og nævnets daglige leder, professor Margareta Westman, havde fremsat spørgsmålet om ikke Sverige har brug for en national sprogpolitik. Årgangen slutter med et register over Språk i Norden

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2 Hvad er det særegne ved det danske skriftsystem - Er dansk ortografi sværere end andre sprogs og hvilke pædagogiske konsekvenser skal man drage af det særegne Indholdsfortegnelse 1. Nogle almindelige forestillinger

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt Nyt fra Sprognævnet 2002/4 december Indhold Artikler Ordet portfolio - er det nødvendigt? Kavalergang Nyt om nyt komma! Spørgsmål og svar Bøttekort Kige, kigge, kikke - og kikkert Islamisk eller muslimsk?

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ingen logik? 1998/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Erik Hansen

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ingen logik? 1998/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Erik Hansen Nyt fra Sprognævnet 1998/2 juni Indhold Artikler Ingen logik? Nordiska språkrådet Lidt om bandeord, eder og kraftudtryk Nævnet på nettet Godt eller skidt? Engelsk i dansk Spørgsmål og svar Meningsmager

Læs mere

1994/3. september. Omkring omkring. Konkret til abstrakt Hvad der især har vakt harme og stadig gør det, er forbindelser som problematikken

1994/3. september. Omkring omkring. Konkret til abstrakt Hvad der især har vakt harme og stadig gør det, er forbindelser som problematikken 1994/3. september Omkring omkring Af Vibeke Sandersen Det er tyve år siden Sprognævnet hørte det første hjertesuk over den omsiggribende for nu ikke at sige omkringsiggribende - brug af forholdsordet omkring

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

Nogle af de mest påfaldende og hyppigst nævnte særtræk ved chatsprog og sms-sprog er

Nogle af de mest påfaldende og hyppigst nævnte særtræk ved chatsprog og sms-sprog er Nyt fra Sprognævnet 2002/2 juni Indhold Artikler R tjat å sms 1 trusl mod skriftsprågd? Om ordet forhøring Længer og længere Spørgsmål og svar Hollandsk eller nederlandsk? Taleban eller Taliban? Al-Qaeda

Læs mere

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje Nyt fra Sprognævnet 2007/3 september Indhold Artikler Sproget.dk Ja, jo eller nej? Meddelelser Sprog i Norden 2007 70 år og... still going strong! Spørgsmål og svar Open source Danskmarokkaner eller marokkanskdansker?

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen Nyt fra Sprognævnet 2001/1 marts Indhold Artikler Mor har haft repareret cyklen Stednavne i 2000 Om dobbeltnægtelser i dansk Om oprindelsen til ordet bagbord Et forslag (1) og en kommentar (2) Nye bøger

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk

Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk Nyt fra Sprognævnet 2003/1 marts Indhold Artikler Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk Farvel til formanden Med udgangen af 2002 trådte

Læs mere

Dansk sprogs status 2012

Dansk sprogs status 2012 Dansk sprogs status 2012 Som opfølgning på de sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og Sprog til tiden (2008) og Sprognævnets sprogpolitiske notater fra 2003 og 2007 udsender Dansk Sprognævn nu

Læs mere

1993/2. juni. Attention

1993/2. juni. Attention 1993/2. juni Attention Af Henrik Galberg Jacobsen Sprognævnet får tit spørgsmål om forkortelsen att. Den bruges i adresser i breve til firmaer el.lign., hvor den står foran navnet på en ansat. Ved at bruge

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen Den nye tosprogethed i Danmark eller Tre sprog i landsbyen Claus Adam Jarløv, 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Opgavens præmisser... 5 Opgavens hovedkonklusioner... 6 Opgavens hovedbegreber... 6

Læs mere

Parallelsproglighed i teori og praksis

Parallelsproglighed i teori og praksis 2010/4 december tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole 127 Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole Abstract In November 2012, the fourth edition of the official Danish orthographic dictionary, Retskrivningsordbogen, was published by the Danish Language

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Loven siger at det er Dansk Sprognævn der fastlægger retskrivningen, og som offentliggør den ved at udgive den grønne retskrivningsordbog.

Loven siger at det er Dansk Sprognævn der fastlægger retskrivningen, og som offentliggør den ved at udgive den grønne retskrivningsordbog. Nyt fra Sprognævnet 2001/4 november Indhold Lovens bogstav Nye opslagsord Stregen strøget! Postbuddet, publikummet og pyjamassen Dobbeltskrivning af konsonanter i bøjningsformer Ændringer i opslagsords

Læs mere

1987/3. septennber. Lidt mere om»forvanskede«fremmedord

1987/3. septennber. Lidt mere om»forvanskede«fremmedord 1987/3. septennber Lidt mere om»forvanskede«fremmedord Foranlediget af min lille artikel om»forvanskede«fremmedord i Nyt fra Sprognævnet 1987/1 marts har Dansk Sprognævn modtaget'et par breve med forslag

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget Forord Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget om skriftsprog og forståelighed. Men forfatterne beder læserne forestille sig, at det er en henvendelse fra den menige dansker - ham og hende,

Læs mere

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne?

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne? ... cv.c E C1I u C1I "'C..:::t -"""' 0 0 N tidsskrift sb., -e~, -~1, ~.:i" : x t1. d SS k ft el tidsskrifts Ir r1 -. skrift(s )artikel. tidsstempling 5 J., - Sprognævnet Bruger unge flere engelsl

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund Sådan staver vi om ortografi og stavefejl Hver femte elev forlader skolen uden at kunne læse ordentligt, og også i den voksne befolkning er der et stigende antal funktionelle analfabeter. En af årsagerne

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Godt ord igen! 1998/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Else Bojsen. Tre grundsituationer - mange betydninger

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Godt ord igen! 1998/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Else Bojsen. Tre grundsituationer - mange betydninger Nyt fra Sprognævnet 1998/1 marts Indhold Artikler Godt ord igen! Endsige Aa's plads i alfabetet Spørgsmål og svar E-mail, e-post og e-brev Forfordele Tosproget og mørklødet Halsedisse En kommitteret Kvarter

Læs mere