Professor, dr.jur. Max Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professor, dr.jur. Max Sørensen"

Transkript

1 Almindelige emner 9 - International ret 1 Professor, dr.jur. Max Sørensen - retsvidenskaben i national og international tjeneste I artiklen belyses dele af professor, dr.jur. Max Sørensens historie, der illustrerer retsvidenskabens rolle nationalt og internationalt samt dens betydning ved vekselvirkningen mellem teori og praksis. Enkelte kommentarer knyttes til nogle af de videnskabelige spørgsmål, som Max Sørensens virke som teoretiker, rådgiver og dommer rejser. Af Max Sørensen-professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen 1. Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefond og stud.jur. Max Sørensen Professor, dr.jur. Max Sørensens historie er i et retsvidenskabeligt lys både interessant og vigtig. Han døde i år gammel efter et aktivt liv i retsvidenskabens tjeneste. Frem til sin død gjorde Max Sørensen en kæmpe indsats, og han fik stor betydning både videnskabeligt og praktisk som universitetsprofessor, som rådgiver for den danske stat og som væsentlig bidragsyder til arbejdet i internationale organisationer, herunder som dommer. Alene den af hans hustru Ellen Max Sørensen udarbejdede bibliografi, der giver en oversigt over hans forfatterskab, viser hans store flid og indsigt i en lang række juridiske discipliner. Hans bidrag vedrørte samtlige hovedområder inden for den offentlige ret, herunder folkeretten (inkl. 215 menneskerettighederne), statsforfatningsretten, forvaltningsretten og EU-retten. I 1991 oprettedes legatet Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefond. Fonden begyndte sin virksomhed efter 2005, hvor Ellen Max Sørensen ved sin død efterlod en formue, hvoraf langt den største del skulle indgå i Mindefonden.[1] Max Sørensen havde allerede som studerende i begyndelsen af 30'erne markeret sig i forbindelse med de af den daværende folkeretsprofessor Axel Møller arrangerede folkeretsøvelser ved Københavns Universitet. Axel Møller var universitetets første professor i folkeret og forfatter til en lærebog i faget, der i en engelsksproget oversættelse hævdede sig internationalt.[2] Det har dog næppe været Axel Møllers fortjeneste, at Max Sørensen kastede sig over folkeretten. Da Axel Møller døde i 1937, fremhævede stud.jur. Max Sørensen i en nekrolog ligefrem professor Møllers utilnærmelige og til tider direkte afvisende væsen. Max Sørensen konstaterede, at det var en»ubestridelig kendsgerning, at folkeretten som juridisk disciplin nyder usædvanlig ringe respekt blandt Professor Møllers elever«.[3] 2. Les Sources du Droit International Trods det tvivlsomme udgangspunkt i sin tid som jurastuderende skrev Max Sørensen alligevel frem til begyndelsen af anden verdenskrig en række folkeretlige artikler; men det var med sin disputats, at han for alvor markerede sin betydning. Disputatsen»Les Sources du Droit International«, som Max Sørensen forsvarede i 1946, var på flere måder et banebrydende arbejde. Det var den både for dansk retsvidenskab og for den internationale folkeretslitteratur. For dansk retsvidenskab var det på den tid - af flere årsager - ikke hverdagskost, at retsvidenskabelige afhandlinger forsvaredes for den juridiske doktorgrad. Det var sjældent, at afhandlingerne var skrevet på andet end dansk, og uhyre sjældent - hvis det overhovedet tidligere var forekommet - at sproget var fransk. Max Sørensen havde allerede i 1932 som stud.jur. offentliggjort en artikel»la prescription en droit international«, så det lå ham ikke fjernt at arbejde videre på fransk.[4] Selv den strengeste sprogrevser måtte anerkende, at bogen sprogligt set gør et smukt og særdeles velopbygget helhedsindtryk.[5] Folkerettens kilder var allerede i 1946 et emne, der havde fået en betydelig opmærksomhed i den folkeretlige teori, for eksempel i Lauterpachts værk fra 1934:»The Development of International Law by the Permanent Court of International Justice«. Indtil da havde den folkeretlige teori overvejende anlagt en normativ vinkel, dvs. teorien mente, at folkerettens kilder drejer sig om, hvilke rettesnore den internationale dommer bør lægge til grund i sin afgørelse.[6] Max Sørensen påpegede dog, at der blandt angelsaksiske forfattere, heriblandt Lauterpacht, kunne spores en udvikling, hvor man lagde afgørende vægt på domstolenes handlemåde. Han fremhævede, at denne opfattelse nærmede sig den af Alf Ross udviklede retsteori. Ross havde 12 år tidligere, i 1934, forsvaret sin disputats»virkelighed og Gyldighed i Retslæren«, og dér fremlagt en almengyldig retskildelære. Denne retsteori forkaster konsekvent gyldigheden som en særlig erkendelsesform og bestemmer retskildelærens opgave som en udfindelse af de motiver af generel natur, der bestemmer dommerens afgørelse. Max Sørensen lod denne nye teori danne grundlaget for sin disputats, og hans undersøgelse af retspraksis fra Den Faste Domstol for Mellemfolkelig Retspleje blev hermed ikke normativ, men deskriptiv-analytisk.[7] Det teoretiske udgangspunkt var både modigt og fornuftigt. Bogen henvendte sig til retsvidenskaben i det store udland, hvor Ross, der måske var berømt i Danmark, ikke var så kendt. Nogle udenlandske teoretikere indtog en kølig holdning og karakteriserede bogens udgangspunkt som positivistisk.[8] Men med det teoretiske afsæt var det vanskeligt for den etablerede professor Alf Ross for alvor at være kritisk over for Max Sørensens arbejde. Ross anførte, at i det omfang Max Sørensens 216 bog måtte vække anstød på grund af sin radikale metode, betragtede han det kun som et fortrin.[9] I 1946 var Max Sørensen - af gode grunde - ikke noget etableret navn i den folkeretlige litteratur. De mange anmeldelser i den udenlandske litteratur i en tid uden internet og med meget begrænset markedsføring af juridiske fagbøger underbygger imidlertid, at afhandlingen er af en særlig kvalitet. Martin skrev i The International Law Quarterly i 1947, at Max Sørensen på den dømmende magt i folkeretten»has turned a Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 revealing and penetrating searchlight«. Martin fremhævede, at»the lasting value in Mr. Sørensens work is the fresh and workmanlike analysis of the material«.[10] Indtrykket af det omhyggelige og jordnære arbejde fik nordmanden Edvard Hambro til at karakterisere Max Sørensen som»en mann med god dømmekraft, sikker balanse og en vel udviklet teknikk. Han går aldri av veien for vanskeligheter og søker heller ikke noen originalitet for originalitetens skyld«.[11] I British Yearbook of International Law skrev J. Mervyn Jones:»The author is to be congratulated on a work which will take an outstanding place in the literature dealing with the sources of international law«.[12] Max Sørensen arbejdede på sin disputats, medens han som ansat i udenrigstjenesten var udstationeret først i Bern og senere i London. Det var under anden verdenskrig, og der er noget opløftende i den tanke, at medens verden - og Europa især - var ved at opløse sig i krig og anarki, arbejdede han på sin folkeretlige afhandling, der kunne bidrage til en afklaring af de folkeretlige kilder, der i sidste led kunne medvirke til at sikre freden mellem staterne. Max Sørensens situation under sit disputatsarbejde kommenterede Alf Ross på sin egen måde:»paa et Tidspunkt, hvor kun de færreste Mennesker Jorden over havde Tid, Mulighed og Kræfter til videnskabelige Sysler, har han [Max Sørensen] først i det fredelige Schweiz, senere i London, samlet sig om en central folkeretlig Opgave og løst den med Dygtighed«.[13] Situationen har naturligt præget Max Sørensen også i hans retsvidenskabelige arbejde. I afhandlingen forfægtede han det synspunkt, at folkeretlige grundsætninger er en selvstændig retskilde ved siden af traktater og sædvaner. Han henviste bl.a. til, at præmisser i domme afsagt af Den Faste Domstol for Mellemfolkelig Retspleje kunne udlægges på denne måde.[14] Det er en smuk ide, at der findes retsgrundsætninger, som er så fundamentale, at de findes i alle nationers ret og derfor også er folkeretlige grundsætninger. Men, som det er påpeget af Peter Germer, må bevis for rigtigheden af dette synspunkt forudsætte et indgående kendskab til de forskellige nationale retssystemer, hvorfor spørgsmålet om ideens rigtighed nærmest bliver en trossag.[15] 3. Menneskerettighederne Ideen om, at internationalt samarbejde kunne bidrage væsentligt til en bedre verden, gjorde det naturligt for Max Sørensen at involvere sig i arbejdet med den Europæiskemenneskerettighedskonvention. Blandt de mange internationale opgaver, Max Sørensen beskæftigede sig med, var vel arbejdet for beskyttelse af menneskerettigheder det, han anså for mest betydningsfuldt inden for den internationale retsorden. Allerede i 1949 var han blevet udpeget til medlem af FN's kommission for menneskerettigheder og var fra formand for underkommissionen for beskyttelse af mindretal. Cassin fremhævede i 1968, at ved læsning af FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder»on est frappè de constater que le préambule où sont affirmès les buts fondamentaux de ce document, ne contient aucune mention du mot»devoir«et est même muet sur l'idée«.[16] Den i denne iagttagelse liggende kritik tilsluttede Max Sørensen sig. Han fremhævede, at rettigheder og pligter er komplementære. Den ene gruppes rettigheder svarer til den anden gruppes pligter. Han påpegede, at dette filosofiske, moralske og juridiske aksiom sjældent finder udtryk i menneskerettighedserklæringer.[17] Hermed kom Max Sørensen til at indtage en position, der stiller ham i modsætning til dele af den nyere internationale teori inden for menneskerettighedsområdet. Denne del af retsvidenskaben kan give det indtryk, at opgaven udelukkende er at finde flere og flere rettigheder.[18] Det er et ofte overset faktum, at 217 med rettigheder følger forpligtelser, og i det omfang man deler umistelige rettigheder ud, begrænser man de folkevalgtes muligheder for at tilpasse reglerne - rettigheder og pligter - efter samtidens behov og muligheder.[19] I lande med ikke-demokratiske styreformer løber man ikke ind i problemet med begrænsning af folkevalgtes råderum, men tilsidesættelse af menneskerettigheder i diktaturer og etparti-regimer kan ikke i sig selv begrunde en ekspansiv fortolkning af disse rettigheder. Søger man at afbøde virkninger af manglende demokrati i nogle lande med dynamisk udvikling af menneskerettigheder gennem teori og praksis, vil det alt andet lige have en begrænsende virkning på det parlamentariske råderum i lande med demokratiske styreformer. Det ville naturligvis også være skævt, hvis man ledte med lys og lygte efter»menneskerettighedskrænkelser«i demokratiske lande for at retfærdiggøre, at man (også) påpeger diktaturers åbenbare krænkelser af menneskerettigheder. Opløsning af en retlig analyse i særskilte spørgsmål om berettigelse og forpligtelse kan føre analysen på vildspor med risiko for, at man ender i anstrengte synspunkter.[20] Isi Foighel fortalte, at han som ung havde truffet Max Sørensen på gaden i Århus i 1950, umiddelbart efter at arbejdet med den Europæiske Menneskerettighedskonvention var tilendebragt. I den forbindelse havde Foighel høfligt lykønsket professoren med resultatet, men Max Sørensen havde stillet sig tvivlende over for, hvilken betydning konventionen og dens kontrolorganer ville få i praksis. Det fik han dog selv indflydelse på, idet han i 18 år fra 1955 var det danske medlem af den europæiske menneskerettighedskommission i Strasbourg, heraf 5 år som kommissionens præsident. Fra 1980 til 81 var han dommer i den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det er almindeligt anerkendt, at Max Sørensen gennem sit arbejde i menneskerettighedsorganisationerne øvede en indflydelse, som ikke overgås af nogen anden samtidig, og at hans indsats på dette område har sat sig blivende og markante spor.[21] 4. Statsforfatningsretten Max Sørensens betydning og indflydelse som retsvidenskabsmand og rådgiver begrænsede sig ikke kun til folkeretten. Han fik stor indflydelse på to i dag meget væsentlige bestemmelser i Danmarks grundlov. Den nugældende grundlov af 1953 regulerer med bestemmelserne 19 og 20 henholdsvis den udenrigspolitiske kompetence og spørgsmålet om overladelse af suverænitet. Disse bestemmelser fandtes ikke i 1946, hvor man overvejede, om grundloven burde ændres, og den væsentligste årsag til, at 19 og 20 i dag har det indhold, de har, er Max Sørensen.[22] Den i 1946 nedsatte forfatningskommission fik til opgave at tage stilling til en række spørgsmål. Det indgik ikke i kommissionens opdrag at overveje ændring af grundlovens regel om den udenrigspolitiske kompetence eller for den sags skyld overveje en regel om overladelse af suverænitet. Max Sørensen, der blev udnævnt til professor ved Aarhus Universitet i 1947, var ikke udpeget som særligt sagkyndig for forfatningskommissionen. Denne ære var tilfaldet Alf Ross og Poul Andersen. Men i 1949 skrev Max Sørensen en afhandling i Tidsskrift for Rettsvitenskap om 1920-grundlovens 18, og han foreslog i den forbindelse nogle ændringer af bestemmelsen, dog uden at han kom nærmere ind på spørgsmålet om overladelse af suverænitet.[23] Forfatningskommissionen var inddelt i 5 udvalg, hvor det 5. udvalg havde det redaktionelle ansvar med statsministeren som formand. Da arbejdet i var på vej ind i sin afsluttende fase, omdelte Forfatningskommissionens sekretariat imidlertid et særtryk af Max Sørensens artikel fra 1949 til medlemmerne af 5. udvalg. Den daværende venstreregering 218 var ikke så optaget af grundlovsrevisionen, men det var regeringens støtteparti Det Radikale Venstre. Det fik betydning for Max Sørensen, Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 da den radikale Bertel Dahlgaard læste Max Sørensens artikel og henledte statsministerens opmærksomhed på denne. På den baggrund bad statsminister Erik Eriksen Max Sørensen om at udarbejde et notat om 1920-grundlovens 18.[24] 4.1 Den udenrigspolitiske kompetence Max Sørensens forslag vedrørende det, der blev grundlovens 19 om den udenrigspolitiske kompetence, indeholdt flere dele, bl.a. spørgsmålet om brug af militære magtmidler. Indtil for få år siden levede 19, stk. 2, en støvet tilværelse, men det har ændret sig med de danske militære engagementer i bl.a. ex-jugoslavien, Kuwait, Irak og Afghanistan. Tilbage i 1952 anførte Max Sørensen i sit responsum vedrørende brug af militære magtmidler, at den dagældende regel i 1920-grundloven næppe rummede noget væsentligt problem, men fortsatte han:»da Danmark ved internationale forpligtelser (Briand-Kellogg Pagten af 1928 og De Forenede Nationers Pagt af 1945) har givet afkald på at benytte krig som redskab for sin udenrigspolitik, kunne der måske være anledning til at vælge en formulering, der ikke som den nugældende forudsætter krigserklæring som noget naturligt og legitimt«. Dette synspunkt uddybede han med ordene:»med hensyn til krigserklæring, der efter den nugældende regel kræver rigsdagens samtykke, er det... et problem, om man i en moderne grundlov bør forudsætte krigserklæring som en legitim statsakt. Ved internationale forpligtelser, og iøvrigt i kraft af en dybt rodfæstet opfattelse af magtanvendelses plads i internationale forhold, er Danmark afskåret fra at benytte krig som politisk redskab. Kun som forsvar mod et uberettiget angreb og som retshåndhævelsesmiddel er militær magtanvendelse folkeretlig lovlig«.[25] Forfatningskommissionens 5. udvalg udarbejdede de bemærkninger, der skulle knyttes til 19 i kommissionens endelige betænkning. Det nævnes i betænkningen, at man som grundlag for sine drøftelser af bl.a. 19 havde anvendt Max Sørensens responsum. I forbindelse med Rigsdagens behandling af grundlovsforslaget blev Max Sørensens særlige betydning for 19 fremhævet. Socialdemokraternes ordfører Hans Hedtoft påpegede, at forslagets 19 (og 20) hvilede på et responsum udarbejdet af Max Sørensen, og han tilføjede:»jeg tror, jeg tør sige, at hvert ord er vejet på den finest registrerende vægt«.[26] 4.2 Suverænitetsafgivelse Max Sørensen havde som nævnt fået i opdrag at skrive et responsum vedrørende den dagældende grundlovs 18. Men han lod det ikke blive ved det. Uden for det opdrag, han havde fået, men måske under indtryk af, hvad han havde oplevet i Paris, anførte han, at der var et yderligere problem, som den nyeste udvikling i de folkeretlige regler om international organisation havde rejst. Det var på den tid, hvor Det Europæiske Kul- og Stål Fællesskab blev etableret ved den såkaldte Paris-traktat, som senere har udviklet sig til Den Europæiske Union. Max Sørensen spurgte i sit responsum, om ikke grundloven burde forudse den mulighed, at det kunne overlades til en international myndighed at udøve nogle af de funktioner, som grundloven normalt tillægger de danske myndigheder. Max Sørensen tillod sig at formulere et forslag til en bestemmelse med to stykker.[27] Første stykke om overladelse af beføjelser til mellemfolkelige myndigheder blev accepteret af Forfatningskommissionen og grundlovsgiver. Forslaget blev med nogle tekniske ændringer gennemført, og det er uproblematisk at konstatere, at Max Sørensen havde succes med sit første stykke. Denne del af 20 er et barn af Max Sørensen. Det gik imidlertid anderledes med andet stykke. Stykke to i Max Sørensens forslag blev ændret til ukendelighed. Han havde forestillet sig, at suverænitet kunne afgives ved vedtagelse af en lov med simpelt flertal med mulighed for udsættelse til efter nyvalg med en ny vedtagelse med simpelt flertal. Men 20, stk. 2, som vi kender den i dag, kræver 5/6's flertal af samtlige folketingsmedlemmer eller folkeafstemning. Årsagen til denne radikale ændring af Max Sørensens forslag fremgår af de ikke-offentliggjorte referater af møderne i Forfatningskommissionen. Både Venstre og Det Radikale Venstre var nervøse ved Max Sørensens forslag. Max Sørensen forsøgte under diskussionerne at værge sit forslag og fremførte, at hans forslag til 20, stk. 2, rummede»tilstrækkelige garantier mod forhastede beslutninger«. De radikales Bertel Dahlgaard fandt det imidlertid nødvendigt at tage forbehold, og han talte om, at det kunne være 219 nødvendigt at kræve et flertal på 4/5 af samtlige stemmer i tinget. Efter et møde i den radikale rigsdagsgruppe vendte Dahlgaard tilbage og anførte, at 20, stk. 2, måtte kræve 5/6's flertal.[28] Der gik nogle år, inden Bertel Dahlgaard i offentligheden understregede den betydning, Det Radikale Venstre tillagde brøken 5/6, men det skete i 1962 i et indlæg i dagbladet Politiken. Dahlgaards ide var angiveligt, at de mindre partier i Folketinget altid ville sidde på mindst 1/6 af samtlige stemmer i Folketinget, og dermed altid ville kunne bestemme, om der skulle ske suverænitetsafgivelse eller ej.[29] Indsættelsen af 20 i 1953-grundloven har måske for Max Sørensen været en modsætningsfyldt oplevelse. Hans ide blev accepteret, og så alligevel ikke. Han sagde det aldrig på dansk, men i en fransksproget artikel i et festskrift, karakteriserede han 20, stk. 2, som en»bizarre mélange«.[30] Den diskussion, som Max Sørensen havde åbnet i Forfatningskommissionen med sit forslag om 20, var imidlertid langtfra forbi. I forbindelse med grundlovsforslagets behandling i Rigsdagen førte politikeren Aksel Larsen (på daværende tidspunkt medlem af Danmarks Kommunistiske Parti) an i et korstog mod 20. Aksel Larsen efterspurgte særlig»paterniteten«til bestemmelsen, det vil sige, hvem der oprindelig havde fremsat forslaget. Han vidste nok, at forslaget fandtes i et responsum fra Max Sørensen, men gjorde gældende, at Max Sørensen, der formelt ikke var tilknyttet Forfatningskommissionen, ikke kunne stille forslag til denne. Aksel Larsen mente, at der var grundlag for at konkludere med en henvisning til USA, at forslaget til 20 skyldtes»ordrer udefra«.[31] Fortolkningen af 20 trak igen Max Sørensen ind i politisk ladede diskussioner i forbindelse med Danmarks indtræden i De Europæiske Fællesskaber i Fra både politisk og juridisk side blev det gjort gældende, at grundlovens 20 ikke var et tilstrækkeligt grundlag for dansk indtræden i fællesskaberne. Nogle hævdede, at indtræden forudsatte en egentlig grundlovsændring gennemført i henhold til 88.[32] Spørgsmålet, om grundlovens 20 overhovedet kunne være hjemmel for Danmarks indtræden i De Europæiske Fællesskaber, har muligvis fremstået som aparte for Max Sørensen; det var jo det, der var den oprindelige ide med bestemmelsen. Max Sørensen havde i sine redegørelser for 20 talt om»overdragelse«af suverænitet, og dette fik Siesby, der var professor i international privatret, til at antyde, at Max Sørensen gennem en omformulering af 20's ordlyd - fra»overladelse«til»overdragelse«af beføjelser - søgte at give 20 et indhold, bestemmelsen ikke var tænkt at skulle have. Max Sørensen havde hermed ubevidst afsløret, at dansk medlemskab af EF var uigenkaldeligt, og at Danmark derfor ikke kunne træde ud, hvis man måtte ønske det. Siesby anførte, at vel kan betydningen af ordene»overlade«og»overdrage«glide over i hinanden, men i normal sprogbrug er der en typisk forskel. Han skrev:»»overlader«jeg en bekendt min paraply, bør han være klar over, at jeg når som helst kan kræve den tilbage.»overdrager«jeg ham paraplyen, er det hans og ikke min«.[33] Det var en kritik, som må have ærgret Max Sørensen, og der var også bid i hans svar. Han udtalte, at han ikke vidste, om der var forskel på de to udtryk»overlade«og»overdrage«, når de anvendes på dispositioner over løsøregenstande. Men efter Max Sørensens opfattelse var Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 udtrykkenes betydning i forbindelse med løsøregenstande også ganske irrelevant. Han fastslog, at 20 ikke drejer sig om en professors paraply - som i Siesbys eksempel - men om lovgivningsmagtens beslutninger vedrørende en forfatningsretlig kompetenceændring.[34] 5. Retsvidenskaben i det praktiske retslivs tjeneste Carl Aage Nørgaard kunne i nekrologen over Max Sørensen fastslå, at Max Sørensen nød respekt og 220 anerkendelse herhjemme og i udlandet, som kun sjældent bliver en dansk jurist til del. Nørgaard fremhævede, at de, som har kendt ham, studenter og medarbejdere, vil bevare erindringen om ham, ikke blot som en fremragende jurist, men tillige som et hjertevarmt menneske med høje idealer og en ukuelig tro på, at disse idealer kan virkeliggøres gennem en utrættelig arbejdsindsats.[35] Et af retsvidenskabens grundvilkår er - hvad ikke altid forstås af andre videnskaber - at den er knyttet på en særlig måde til det praktiske retslivs behov og krav. Max Sørensen viste med sine teoretiske arbejder og sine bidrag i praksis, at retsvidenskaben kan have stor indflydelse på samfundsudviklingen - både nationalt og internationalt - uden nødvendigvis at overskride grænsen mellem jura og politik; også på den måde gav Max Sørensen et vigtigt eksempel. 1. Artiklen er en tilrettet udgave af forfatterens tiltrædelsesforelæsning den 17. februar 2009, hvor forfatteren tiltrådte et professorat finansieret af Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefond. Af de midler, som legatet afkaster, donerede fonden i 2008 et treårigt mindeprofessorat i international ret til Aarhus Universitets Juridiske Institut under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, men i øvrigt skal fondens midler ifølge fundatsen efter bestyrelsens valg hvert år tilfalde en eller flere lovende yngre jurister til brug for videnskabelige studier i ind- eller udland. Visse ansøgere er tillagt fortrinsret, se fondens hjemmeside 2. Axel Møller, International Law in Peace and War, Max Sørensen, Stud.jur. 1937/38, nr. 4, s Max Sørensen, Nordisk Tidsskrift for International Ret 1932, s Afhandlingen var en omarbejdet oversættelse af et foredrag, Max Sørensen havde givet i forbindelse med de af Axel Møller ledede folkeretsøvelser ved Københavns Universitet. Artiklen udkom senere på dansk med titlen»hævd og forældelse i folkeretten«, se Nordisk Tidsskrift for International Ret 1932, s I 1939 offentliggjorde Max Sørensen sammen med Erik Bondo Svane artiklen»les conventions contractées entre le Danemark et l'allemagne du fait de la réunion du Slesvig du Nord avec le Danemark«i Franz von Jessen (red.), Manuel historique de la question du Slesvig , 1939, s Boeg, Nordisk Tidsskrift for International Ret , s. 68 (68-69). 6. Ross, UfR 1948B, s. 161 (161). 7. Max Sørensen, Les Sources du Droit International, 1946, s Gonidèc, Revue générale de droit international public 1948, s Ross, UfR 1948B, s. 161 (170). 10. Martin, International Law Quarterly, 1947, s. 255 (257). 11. Hambro, TfR 1946, s. 569 (572). 12. J. Mervyn Jones, British Yearbook of International Law 1947, s. 515 (516). 13. Ross, UfR 1947B, s. 161 (161). 14. Max Sørensen, Les Sources du Droit International, 1946, s Peter Gemer, Indledning til folkeretten, 3. udg., 2004, s Cassin i Mélanges offertes à Polys Modinos, 1968, s. 479 (479). Samme sted noterede Cassin sig, at det udtales i verdenserklæringens artikel 29, at»[e]nhver har pligter overfor samfundet, der alene muliggør personlighedens frie og fulde udvikling«. 17. Max Sørensen,»Do the rights set forth in the European Convention on Human Rights in 1950 have the same significance in 1975?«, i Ellen Max Sørensen, Professor, dr.jur. Max Sørensen. En bibliografi, 1988, s. 23 (52). 18. Sammenlign med Castberg, Naturrett og menneskerettigheder, 1967, s. 61, der om læren om mennskerettighederne udtalte, at»[d]et er individets rettigheter og ikke dets plikter som står i brennpunktet.... [D]et kan neppe sies å våre noe urimelig eller enndog ulogisk i at alt om private individers plikter bliver utelatt av erklæringene«og samme tilsvarende i Revue les droits de l'homme 1968, s. 14 (31). Castberg lod ude af betragtning, at menneskerettigheder ikke er givne konstanter, men ofte udvikles i en fortolkningspraksis i bred forstand, hvor man i kampens hede måske ikke har tilstrækkelig blik for de omkostninger, der følger med»udviklingen«af en rettighed. Som et eksempel på et katalog af dommerskabte rettigheder se EF-domstolens praksis om fællesskabsretlige grundrettigheder, f.eks. sag 4/73 Nold, Saml. 1974, s. 491, præmis 13, hvor Domstolen på et tidspunkt, hvor der ikke fandtes nogen henvisning til grund- og menneskerettigheder i Fællesskabernes traktatgrundlag (se nu EU-traktatens artikel 6, stk. 1 og 2), udtalte, at»grundrettigheder hører til de almindelige retsgrundsætninger, som [Domstolen] skal beskytte«. 19. Pave Johannes XXIII fremhævede i sin encyklika (rundskrivelse) af 11. april 1963, Pacem in Terris, at det ene menneskes ret pålægger andre mennesker en forpligtelse i form af pligten til at anerkende og respektere den pågældendes rettigheder:»enhver fundamental menneskelig rettighed får sin styrke og autoritet fra naturretten, som tildeler os den og samtidigt pålægger os pligter. De personer, der kræver rettigheder for sig selv, men helt glemmer eller ikke med omhu opfylder deres forpligtelser, er som folk der bygger op med den ene hånd og river ned med den anden«. 20. Jens Hartig Danielsen, UfR 2005B, s. 329 (332), i forbindelse med spørgsmålet om suverænitetsafgivelse og fortolkningen af grundlovens Jf. Carl Aage Nørgaard, Nekrolog over professor, dr.jur. Max Sørensen, Aarhus Universitets Årsberetning Max Sørensen fremsatte i 1950 en forvaltningsretlig teori om, at danske domstole i almindelighed bør kunne tilsidesætte en skønsmæssig forvaltningsakt, der er åbenbart urimelig, se UfR 1950B, s Teorien blev imødegået af Poul Andersen, UfR 1952B, s. 225, men se Max Sørensens replik, UfR 1952B, s Max Sørensens teori om åbenbar urimelighed har gennem årene fået nogen opmærksomhed i litteraturen, se senest Karsten Revsbech, Aktuel dansk forvaltningsret, 2008, s , og det antages i dag på grundlag af retspraksis, at domstolene kan tilsidesætte en skønsmæssig administrativ akt, der findes at være åbenbart urimelig. 23. Max Sørensen, TfR 1949, s Se om baggrunden for Max Sørensens responsum til Forfatningskommissionen, Jens Hartig Danielsen, UfR 2008B, s. 259 ( ). 25. Max Sørensen, Responsum vedrørende de problemer, der knytter sig til grundlovens 18, betænkning nr. 66/1953 afgivet af Forfatningskommissionen af 1946, bilag 6, s. 113 (115 og 121), Max Sørensens fremhævelse. Se om fortolkningen af grundlovens 19, stk. 2, i lyset af Danmarks folkeretlige forpligtelser, Jens Hartig Danielsen, UfR 2008B, s Hans Hedtoft, Rigsdagstidende, Forhandlinger i Folketinget, sp Max Sørensen, Responsum vedrørende de problemer, der knytter sig til grundlovens 18, betænkning nr. 66/1953 afgivet af Forfatningskommissionen af 1946, bilag 6, s. 113 (115 og 121). 28. Se om forhandlingerne om det kvalificerede flertal i 5. udvalg under Forfatningskommissionen, Jens Hartig Danielsen, Suverænitetsafgivelse, 1999, s Max Sørensen konstaterede i Juristen 1963, s. 57 (70, note 30), at»[d]et er oplyst af Bertel Dahlgaard (»Politiken«den 7. januar 1962) at dette strenge krav skyldtes Det Radikale Venstre, der stillede det som en betingelse for at gå med til grundlovsforliget«. Max Sørensens gengivelse af Dahlgaards indlæg i Politiken var ikke fuldstændig dækkende. Dahlgaard havde skrevet, at»hvis... 5/6 af Folketingets medlemmer vil tage ansvaret for Danmarks tilslutning, kan næppe større garanti tilvejebringes for varetagelsen af Danmarks interesser. Sådan var tankegangen, der lå bag den nye grundlovs strenge krav om 5/6 majoritet ved suverænitetsafgørelser, og som for Det radikale Venstre var en af betingelserne for at deltage i grundlovsforliget«. Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 Men Max Sørensens gengivelse af Det Radikale Venstres rolle i forbindelse med formuleringen af femsjettedelsbrøken var korrekt; han kendte den på første hånd fra møderne i 5. udvalg. I sit bidrag til Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch, 2. bind, 1972, s. 481 (484), nævnte Max Sørensen, at brøken skyldtes visse mindre partier. 30. Max Sørensen, Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch, 2. bind, 1972, s. 481 (484). 31. Rigsdagstidende , Folketingets forhandlinger, sp Se i øvrigt om debatten om 20 i Rigsdagen, Jens Hartig Danielsen, Suverænitetsafgivelse, 1999, s. 30 med note Se f.eks. mindretallet i Folketingets Markedsudvalgs betænkning over forslaget til tiltrædelsesloven, Folketingstidende , tillæg B, sp. 2831,»[K]un en egentlig grundlovsrevision i overensstemmelse med grundlovens paragraf 88 kan skabe en ubestridelig forfatningsmæssig hjemmel for en dansk tilslutning til De europæiske Fællesskaber«, Erik Siesby i en kronik i Politiken den 13. januar 1971,»Markedspolitik og Jura«, og i Juristen 1971, s. 414 (415), samt Holger Steen Sørensen, Juristen 1972, s. 261 (272). 33. Erik Siesby, Juristen 1971, s. 414 (424). 34. Max Sørensen, Juristen 1972, s. 117 (119). 35. Jf. Carl Aage Nørgaard, Nekrolog over professor, dr.jur. Max Sørensen, Aarhus Universitets Årsberetning Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 5

EUs retspolitik - og det danske forbehold

EUs retspolitik - og det danske forbehold EUs retspolitik - og det danske forbehold 2011:1 Tænketanken NyAgenda Red. : Drude Dahlerup Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 553 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Kap.

Læs mere

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto 60 Et overnationalt Europa Valget havde ikke været let, fordi det var et valg mellem følelser og forstand. De europæiske Fællesskaber var 25. marts 1957 blevet etableret af Benelux-landene, Frankrig, Tyskland

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

Franske stemmer. Kritik af forfatningsforslaget fra venstre. Tænketanken NyAgenda

Franske stemmer. Kritik af forfatningsforslaget fra venstre. Tænketanken NyAgenda Franske stemmer Kritik af forfatningsforslaget fra venstre Tænketanken NyAgenda 1 Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke og juridiske rammer ud fra et demokrati-

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Konsekvenser ved ophævelse af blasfemiparagraffen

Konsekvenser ved ophævelse af blasfemiparagraffen TfK2014.953 Strafferet 259.1 og Menneskerettigheder 1.5 Konsekvenser ved ophævelse af blasfemiparagraffen I de senere år har spørgsmålet om berettigelsen af straffelovens 140 (den såkaldte»blasfemiparagraf«)

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Åbningsmøde i Bella Center 37

Åbningsmøde i Bella Center 37 Åbningsmøde i Bella Center 37 nu består av ett diplom samt 100.000 svenska kronor, utdelas av Institutet för rättsvetenskaplig forskning till en nordisk jurist efter förslag från de fem lokalstyrelserna

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Av Ole Hasselbalch 1. Problemstillingen og almindelige principper Et ansættelsesforhold indebærer, at der skabes en relation mellem parterne, i hvilken lønmodtageren

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

HÅNDBOG. Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling

HÅNDBOG. Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling HÅNDBOG Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, 2010. Europarådet, 2010. Manuskriptet blev afsluttet i juli 2010. Gengivelse

Læs mere

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op HANDICAP ADVOKATER OG DOMMERE STRIDES OM BLINDE DOMSMÆND KRITIK KAMMERADVOKATEN UNDER ANKLAGE ADVOKATNÆVNET VARSLER STØRRE ÅBENHED ADVOKATERNES SERVIC 5 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET DANSKE ADVOKATER

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere