Gibson i maskinen: Et korpusbaseret studium af oversættelse af science fiction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gibson i maskinen: Et korpusbaseret studium af oversættelse af science fiction"

Transkript

1 : Et korpusbaseret studium af oversættelse af science fiction Jakob Halskov og Frank Holdt DAO 10 DANSKE AFHANDLINGER OM OVERSÆTTELSE Center for Oversættelse, Københavns Universitet 2003

2 DAO 10 DANSKE AFHANDLINGER OM OVERSÆTTELSE Serien udsendes af Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, Københavns Universitet. I serien optages afhandlinger på dansk af personer med tilknytning til Centeret. Afhandlingerne forsynes normalt med et resumé på engelsk Serien redigeres af Viggo Hjørnager Pedersen Redaktion af dette bind: Viggo Hjørnager Pedersen assisteret af Christina Witting Estrup Forfatterne samt Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, Københavns Universitet. ISBN ISSN Tryk: Reproafdelingen Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 82, 2300 København S

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ordliste 6 0 Indledning 20 1 Introduktion til science fiction Science fictions historie Rejsebeskrivelser Utopier The Scientific Romance Moderne science fiction Litteraturteoretiske overvejelser omkring genren Suvins model Malmgrens bidrag Ekspansiv og implosiv science fiction At læse science fiction Science fictions to genretypiske træk 47 2 Teori om fagsprog og neologismer Teori om fagsprog Teori om neologismer 55 3 Korpusbaseret genrebestemmelse af science fiction Beskrivelse af den korpusbaserede tilgang Introduktion af korpuslingvistikken Valg af referencekorpora Design af SF2001-korpus Vores værktøj Vores undersøgelser Fagsprog Søgning: verbets morfologi og argumentstruktur Søgning: fordeling af ordklasser Søgning: tunge nominalfraser 85

4 Indholdsfortegnelse Søgning: nominaliserende morfemer Søgning: et kig på leksis Nonce-elementer Søgning: ukendte ord Delkonklusion Teori om oversættelse af science fiction Teorien Skoposteori Formel overfor funktionel ækvivalens Reiß teksttypologi Reiß modificeret Eksempler på fagsprog i SF Oversættelse Tilpasning Forklaring Fagsprogstyper i SF2001 et pilotstudium Eksempler på nonce-elementer i SF Oversættelse Kalkering Bibeholdelse Funktionen af nonce-elementer i SF2001 et pilotstudium Delkonklusion Gibson i Maskinen Introduktion til Neuromancer Neuromancer: En typisk science fiction-roman? Søgning: fordeling af ordklasser Søgning: tunge nominalfraser Søgning: nominaliserende morfemer Søgning: ukendte ord i Neuromancer Opsummering Kritisk og deskriptiv metode Traditionel oversættelseskritisk metode Moderne oversættelseskritik Oversættelsesbeskrivelse 153 4

5 5.3.4 Vores metode Oversættelseskritik af Neuromancer Indledende sammenligning og analyse af de to oversættelser Types og tokens Søgning på lange ord og bindestregsord Strategivalg i Neuromancer Empirien: de fire søgninger Strategivalg for fagsprog i Neuromancer Strategivalg for nonce-elementer i Neuromancer Perspektivering: nonce-elementer i japansk oversættelse Tematisk fordeling af fagsprog og nonce-elementer i 188 Neuromancer 5.5 Delkonklusion Opsamling 196 Bilag 198 Noter 199 Litteraturfortegnelse 212 Appendiks Abstract 222 5

6 Ordliste Ordene i denne ordliste er fremhævet med understregning første gang de forekommer i afhandlingen: Dette er gjort for at lette brugen af ordlisten. Afbalanceret Et tekstkorpus kan siges at være afbalanceret hvis de tekster det består af alle er indsamlet med korpussets formål for øje, således at de samlet set danner et repræsentativt hele. Almensprogligt korpus Et almensprogligt korpus har til formål at opbygge en afbalanceret model af et givet naturligt sprog, således at forskningsresultater baseret på korpusset må antages at holde stik for sproget generelt. Alternate history Subgenre af science fiction hvis bærende novum er baseret på en modsigelse af et historisk faktum (f.eks. at aksemagterne vandt 2. verdenskrig). BNC/fiction+ En udgave af den skønlitterære del af British National Corpus som af denne afhandlings forfattere er blevet modificeret med 1,5 millioner løbende ord (primært amerikansk skønlitteratur).

7 Cognition Et begreb som af Suvin (1979) bliver brugt til at betegne dels den proces hvorved en læser provokeres til at udvide sin horisont og dels den videnskabelighed som er en forudsætning for at processen i det hele taget kan finde sted. Collocation Ord der deler naboskab hyppigere end man kan forvente ud fra hvert ords individuelle hyppighed. Competence: se langue Cyberpunk En postmoderne retning inden for science fiction som dukkede op i 1980'erne. Denne stilistisk meget selvbevidste genre beskrev især skæringspunktet mellem moderne højteknologi og det rå punk-/gademiljø. Descriptive Translation Study (DTS) Skole inden for oversættelsesvidenskaben der mener at ren beskrivelse, modsat oversættelseskritik, er den eneste måde at opnå oversættelsesteoretisk erkendelse på. Ekspansiv Strømning inden for science fiction-genren hvis nova knytter sig til rumfart, astronomi og andre udadrettede videnskabsgrene. 7

8 Ordliste Ekstrapolerende: se extrapolation Estrangement: se fremmedgørelse Extrapolation En fremskrivning som sker ved at science fiction-forfatteren tager et givet element fra sin nulverden og forestiller sig hvordan det kunne se ud i relativt nær fremtid. Formel ækvivalens Ækvivalenstype som fokuserer på bevarelsen af kildetekstens form snarere end indhold eller effekt. Fremmedgørelse Et litterært virkemiddel som får læseren til at forundres og ideelt set til at reflektere over sin egen eksistens (se cognition). Funktionel ækvivalens Ækvivalenstype hvor fokus ligger på at sikre at målsprogslæseren får den samme oplevelse af målsprogsteksten som kildesprogsteksten gav kildesprogslæseren. 8

9 Guldalderen Science fiction-magasinernes storhedstid i 1930'erne og 1940'erne hvor science fiction-mastodonter som blandt andre Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Frank Herbert og Robert A. Heinlein kom på banen. Hapax legomena Ordformer som kun forekommer én gang i et korpus. Hard De nova man støder på i hard science fiction bliver ofte sandsynliggjort og forklaret ved hjælp af stærkt empirisk funderede videnskabsgrene som fysik, matematik, kemi og biologi. Implosiv Moderne strømning inden for science fiction-genren hvor de bærende nova især kommer fra indadrettede videnskabsgrene som biokemi, genetik, nanoteknologi med flere. Keyness Et statistisk udtryk for hvor signifikant en ordforms afvigelse i hyppighed mellem to tekstkorpora er. 9

10 Ordliste Konkordans Tekststumper der i et givet korpus viser et bestemt ord i alle de kontekster hvori det optræder. Konkordansprogram Et program som kan frembringe, præsentere og sortere konkordanser. Korpus Et korpus er en samling tekster der er indsamlet med et vist formål for øje. Der kan enten være tale om komplette tekster eller tekstudpluk (samples). Teksterne kan desuden stamme enten fra skriftlige eller transskriberede mundtlige kilder. Korpuslingvistik Bearbejdelse af store sproglige datamængder ved hjælp af edb. Kunstige sprog 100% denotative (dvs. blottet for konnotationer, polysemi og semantiske tvetydigheder), statiske (ikke underlagt sprogforandring) og normløse (dvs. uden regelbrud og distinktion mellem langue og parole) sprog. Eksempler på kunstige sprog er matematik, programkode og kemisk nomenklatur. KWIC-format Forkortelse for KeyWord In Context hvilket er en populær måde at præsentere konkordanslinjer på. 10

11 Langue Et sprogs abstrakte struktur, det vil sige de regelsæt der formelt afgør hvad der er grammatisk velformede sætninger på et givet sprog. Lemma Både grundform og samtlige bøjningsformer af en ordform (i leksikografien også kaldt et opslagsord) Lemmatisering En proces hvorved alle bøjningsformer af en ordform samles under det samme lemma Lexical closure Det fænomen at et tekstkorpus mættes leksikalsk - forstået på den måde at tilføjelse af flere løbende ord til korpusset ikke medfører nye ordformer. Læseprotokol Den særlige indstilling læseren må have for at maksimere det semantiske og kognitive udbytte af sin læsning af en given genre. Løbende ord Sekvens af bogstaver afgrænset af to skilletegn, typisk mellemrumstegn. 11

12 Ordliste Moderne oversættelseskritik En relativt ny skole inden for oversættelsesteorien der mener at man kan opnå ny viden og forbedre kvaliteten af fremtidige oversættelser ved aktivt at kritisere oversættelser i forhold til relevant oversættelsesteori. Morfosyntaktisk En samlebetegnelse for bøjningsendelser, ordklasse og grammatiske kategorier. Naturlige sprog (Modsat kunstige sprog) Negativt nøgleord Ordformer som forekommer med bemærkelsesværdigt lavere hyppighed i ét tekstkorpus frem for et andet. New Wave Ny, mere kunstnerisk retning inden for science fiction-genren anført af forfattere som Philip K. Dick og Brian Aldiss i 1960'erne. Noema En forkortelse af Noetic Representational Entities hvilket vil sige alle de fysiske eller mentale fænomener virkeligheden består af. Noemes: se noema. 12

13 Nonce-elementer Termen dækker over de kortlivede og idiosynkratiske nydannelser som forekommer i science fiction. Noun-verb ratio Forholdet mellem antallet af substantiver og verber i et korpus. Novum Det fremmedgørende element som skaber afvigelsen fra nulverdenen i en science fiction-roman. Nulverden Den samtid/virkelighed i hvilken en roman er forfattet modsat læserens nutid og fortællingens univers. Opmærkning Halv- eller helautomatisk proces i hvilken en algoritme hæfter en tag på hver enkelt løbende ord i et korpus. Disse tags klassificerer hvert af disse ord efter mere eller mindre detaljerede morfosyntaktiske kriterier. Ordform En given unik sekvens af bogstaver hvis hyppighed tælles op i antal løbende ord. 13

14 Ordliste Ordliste Liste hvor frekvensen af hver enkel ordform i et korpus er beregnet - både i absolutte og relative tal - og hvor samtlige ordformer derpå er ordnet enten alfabetisk eller efter frekvens. Parole Den praktiske sprogbrug, det vil sige summen af samtlige sproglige handlinger, mundtlige som skriftlige, i et givet sprogsamfund. Performance Se parole Positivt nøgleord Ordformer som forekommer med bemærkelsesværdigt større hyppighed i ét tekstkorpus frem for et andet. Ppm Forkortelse for parts per million, en term fra kemien der anvendes for at anskueliggøre hvor hyppigt et sprogligt fænomen forekommer i et korpus. Reading protocol Se læseprotokol. Referencekorpus Store, eller meget velfunderede, korpora man har valgt at bruge som sammenligningsgrundlag for egne korpusundersøgelser. 14

15 Sample korpus Et korpus, som består af en række tekstudpluk (normalt af sammenlignelig længde) i stedet for komplette tekster. Science-Fantasy Science fiction som skaber fremmedgørelse uden at rodfæste det i en videnskabelig diskurs (også kaldet mislykket science fiction af Darko Suvin). Scientific Romances En række gotiske romaner der fremkom i det 19. århundrede og som omhandler videnskabelige gennembrud og tankeeksperimenter af forskellige slags. Genren har været yderst betydningsfuld for såvel moderne science fiction som horror og fantasy. SF2001 Synkront science fiction-korpus på 1 million løbende ord kompileret af afhandlingens forfattere. Skopos Det formål oversættelsen af en tekst har. Bruges også om det formål en hvilken som helst tekst har. 15

16 Ordliste Skoposteori Fremsat af Hans Vermeer i slutningen af halvfjerserne og senere udbygget af ham selv og andre. Se i øvrigt skopos. SL Kildesprog (Source Language) Soft Soft science fiction refererer til romaner hvor nova typisk udspringer fra de mere subjektive dele af humanistiske videnskaber som sociologi, psykologi og antropologi. Soft science fiction beskæftiger sig dermed i højere grad med menneskets indre natur end med den fysiske verden. Space opera Science fiction hvor de bærende nova alle er velkendte, banale og derfor kun har en begrænset fremmedgørende effekt. Romaner af denne type ofte ikke andet end ektrapolerede western-historier (eksempelvis Star Wars). Specialiseret Se specialkorpus. Specialkorpus Et korpus som er indsamlet og opmærket med et særligt afgrænset formål for øje. Modsat almensprogligt. 16

17 Speculation Denne måde at skabe nova på afviger fra extrapolation ved ikke umiddelbart at være rodfæstet i nulverdenens teknologi. Der er altså som regel tale om relativt store afvigelser fra nulverdenen. ST Kildesprogstekst (Source Text) Sublanguages: Underafdelinger af et givet naturligt sprog der er defineret ved hurtigt at opnå lexical closure og kun udnytter en begrænset del af dette sprogs udtryksmuligheder, et godt eksempel er fagsprog. Synkron Korpora som kun indeholder tekster der er skrevet mere eller mindre samtidigt med korpussets design (i modsætning til diakrone eller historiske korpora). Tag Mærkat som klassificerer hvert løbende ord i et givet korpus efter mere eller mindre detaljerede morfosyntaktiske kriterier. Tagging Se opmærkning. Tagger Software som udfører tagging på tekstkorpora. 17

18 Ordliste Tagset Et tagset er en bestemt måde at opmærke en tekst på og dermed en specifik samling af tags. TL Målsprog (Target Language) Token Se løbende ord. Traditionel oversættelseskritik Den ældste, meget urefleksive, form for oversættelseskritik der ikke forsøger at indgå i nogen form for frugtbart samspil med oversættelsesteorien. TT Målsprogstekst (Target Text) Type Se ordform. Type/token rate Antallet af unikke sekvenser af bogstaver i et korpus divideret med korpussets samlede antal løbende ord. Antages at være et udtryk for graden af leksikalsk variation. 18

19 Ulemmatiseret Et korpus hvorpå der ikke er blevet foretaget lemmatisering. Zero world Se nulverden 19

20 0. Indledning SF often requires a sensibility that seems more relevant to poetry than prose fiction [ ] It is also necessary for the SF translator to be familiar with various sets of technical terminology, where the precise choice of terms will correctly convey the appropriate pseudo-advances in technology that the SF writer uses as a basis for his or her textual world. As one would expect, the difficulty in translating SF parallels that of its reading but it yields high rewards. (MacLean, 1997: 17). Denne afhandling omhandler oversættelse af science fiction. Man skulle tro at en søgning på WWW eller Modern Language Associations abstractdatabase på dette emne ville generere tusinder af fund, men dette er langt fra tilfældet. Meget langt. Faktum er at der er stort set ikke skrevet noget om oversættelse af science fiction. Vi har været i stand til at opsnuse én eneste videnskabelig artikel (MacLean, 1997) der på 5 dog tætskrevne sider beskriver de forskellige problemer man som oversætter må tage stilling til når man oversætter lige netop science fiction. McLean har (heldigvis) i denne artikel en række meget interessante pointer. Så interessante, faktisk, at vi blev suget ind i dette hidtil uudforskede emneområde vel vidende at det ville kræve en del sondering at navigere rundt i det uden at ende i ufremkommelige sumpe eller dybe faldgruber.

21 Denne afhandling forsøger at forene to fagområder der i skrivende stund er uden fælles berøringsflade, nemlig science fiction-studier og oversættelsesteori. Vi mener at science fiction globalt set skal oversættes som al anden skønlitteratur, men at der som sagt samtidig knytter sig visse problemstillinger til genren som bør have indflydelse på oversætteres overvejelser omkring lokale strategivalg. Vores hypotese er at: visse tekstsegmenter i science fiction kræver at oversætteren er i stand til at skelne mellem de to sproglige træk, fagsprog (science) og neologismer (fiction), som definerer genren og determinerer hans strategivalg på en skala der går fra kildesprogsorienteret til målsprogsorienteret. Selvom der blandt science fiction-teoretikere lader til at herske en vis grad af konsensus om at fagsprog og neologismer er særligt kendetegnende for science fiction, mener vi at denne påstand bør sandsynliggøres yderligere før vores hypotese kan efterprøves på det grundlag. Derfor kobles relevant litteraturteori om science fiction til sprogvidenskaben (afsnit 1 og 2) hvorpå vi ved hjælp af en række kontrastive søgninger i et faglitterært, et skønlitterært og et hjemmekonstrueret science fiction-korpus undersøger frekvensen af de sproglige fænomener hvorigennem fagsprog og neologismer antageligt kommer til udtryk (afsnit 3). Endvidere redegøres der for de oversættelsesteoretiske konsekvenser af fagsprog og neologismer i science fiction. Dernæst opstiller vi en teori for oversættelsen af disse to genretypiske træk og illustrerer denne på et helt generelt plan med eksempler fra 21

22 Indledning vores science fiction-korpus (afsnit 4). Slutteligt efterprøves teorien på de to danske oversættelser af William Gibsons roman Neuromancer (afsnit 5) 1. I afsnit 1, 2 og 4 bedriver vi altså traditionel humanistisk, det vil sige hermeneutisk, videnskab, mens vi i afsnit 3 og til dels 5 søger at skabe et mere solidt fundament for vores hypoteser ved hjælp af en empirisk (korpusbaseret og statistisk) tilgang. Det er en generel opfattelse at det er svært, om ikke umuligt, for humanister at bedrive videnskab: [Humaniora] fremstår med andre ord hverken som en videnskabelig eller praktisk viden, men som en kulturel viden-om-hvordan [deres fremhævning] man skal værdsætte, forbruge og anvende disse objekter [kanoniserede værker] [...] Hermed har man imidlertid også stiltiende accepteret, at de humanistiske videnskabers teoretiske status er så usikker og blottet for egentlige forskningsobjekter [vores fremhævning], at man lige så godt kan opgive. (Kristensen og Schmidt, 1995: 227) Kristensen og Schmidt mener altså at humaniora har ondt i sin videnskabelighed, idet der i mange tilfælde både savnes det de kalder objektsspecifikation og metodologisk specifikation og dermed altså et videnskabsteoretisk fundament. Vi mener dog at vi i kraft af en korpuslingvistisk metode kan tilføre vores teoridannelse noget af den systematik og objektivitet der ellers kendetegner mere empiriske og eksakte videnskaber. Det er vores håb at en velfunderet teori fører til mere velfunderede konklusioner. 22

23 Man kunne måske argumentere for at vores forsøg på at forene science fictionstudier med en korpuslingvistisk baseret oversættelsesteori gør afhandlingen til en art Frankensteins monster bestående af en masse dele der ikke som udgangspunkt passer sammen. Vi mener imidlertid at vi kun i kraft af en grundig og empirisk baseret undersøgelse af science fiction-genrens særpræg kan gøre os forhåbninger om at kaste lys over emneområdet oversættelse af science fiction. Samlet håber vi altså på at have fremstillet et landkort der, om ikke andet, kan hjælpe fremtidige praktikere og teoretikere som beskæftiger sig med oversættelse af science fiction til selv at tage de første skridt i udforskningen af denne hvide plet på den oversættelsesteoretiske globus. 23

24 1. Introduktion til science fiction I dette afsnit vil vi give et kort rids af science fictions historie, da et kendskab til denne danner god baggrund for læsningen af det efterfølgende afsnit hvor vi vil gennemgå de af science fiction-genrens litteraturteoretiske aspekter vi mener er relevante for vores fremstillings centrale hypotese. Mange teoretikere (eksempelvis Parrinder, 1980 og Aldiss & Wingrove, 2001) kæder deres gennemgang af science fictions historie sammen med science fiction-relevant litteraturteori. Vi vælger dog at splitte de to ting op, da den anden fremgangsmåde efter vores mening hurtigt bliver uoverskuelig. 1.1 Science fictions historie Et relevant udgangspunkt for en gennemgang af science fictions historie og et spørgsmål som mange teoretikere gennem tiden har forsøgt at besvare uden at nå til enighed er: Hvor og hvornår blev den første science fiction-tekst skrevet? Der er mange forslag til et svar på dette spørgsmål; nogle teoretikere mener at science fiction-genren er ældre end Bibelen og andre mener at genren blev født med pulpmagasinerne i 1920 erne. Nogle vil endog hævde at Bibelen selv (og specielt skabelsesberetningen) er et godt eksempel på et tidligt science fiction-værk. Én ting der er helt sikkert er dog at svaret på ovenstående spørgsmål nødvendigvis vil være betinget af den enkelte teoretikers egen indfaldsvinkel til genren som helhed altså vedkommendes definition af hvad der er science fiction og hvad der ikke er

25 science fiction. Som sagt i indledningen vil vi ikke i dette afsnit komme ind på de litteraturteoretiske aspekter af science fiction-genren, og derfor er det med ovenstående betragtning in mente en selvfølge at vi heller ikke her kan lægge os fast på en tekst som den første inden for genren. Til gengæld vil vi forsøge at spore moderne science fictions oprindelse 2 og se på de mest relevante tekster der har haft indflydelse på genren som den ser ud i dag. Mange værker er naturligvis svære at placere, men overordnet set kan disse tekster opdeles i tre hovedtyper: Rejsebeskrivelser Rejsebeskrivelser er den af de teksttyper der har haft indflydelse på science fictiongenrens fremkomst som har rødder længst tilbage i historien. Den første der skriver en rejsebeskrivelse som er så fantastisk at den kunne minde om science fiction er Lukianos i år ca Hans Sande Historie beskriver blandt andet en rejse til månen, men som Niels Dalgaard gør opmærksom på, er den ikke tænkt som science fiction. Snarere: skriver [Lukianos] netop om en sådan rejse, fordi han ønsker at parodiere [Dalgaards fremhævning] sin samtids rejsebeskrivelser. Disse kunne ofte antage fantastiske former der var jo trods alt ikke megen mulighed for at kontrollere, om indbyggerne på nogle fjerne øer nu virkeligt havde ét øje midt i panden (Dalgaard, 2000: 13). Lukianos er vigtig fordi hans bøger var direkte inspirationskilder for folk som Rabelais, Cyrano de Bergerac og Jonathan Swift der alle skrev fantastiske rejsehistorier omkring 1500 år senere (Aldiss & Wingrove, 2001: 58). Et andet værk i denne genre, der også fortjener at blive nævnt her, er Daniel Defoes Robinson Crusoe 25

26 Introduktion til science fiction (1719). En af nøglescenerne i romanen - den hvor han ser Fredags fodspor i sandet - må siges at være indbegrebet af det moderne menneskes (og dermed moderne science fictions) fascination af spørgsmålet: Er vi alene i verdensrummet? (Om end scenen måske ikke var tænkt sådan). Ingen af disse forfattere ville have kaldt sig selv science fiction-forfattere, men de har alle haft en enorm betydning for moderne science fiction. Dels finder man i dag direkte lån fra denne engang så vigtige genre, som eksempelvis i Rex Gordons No Man Friday (1956), og dels går temaet rejse/opdagelse igen i utallige science fictionværker af forskellige typer (et eksempel er Arthur C. Clarkes 2001: A Space Odyssey (1968)) Utopier En anden type af tekster der har haft stor indflydelse på moderne science fiction er Utopien. Ordet Utopi kommer fra græsk og kan tolkes både som betydende intet sted og et godt sted (Aldiss & Wingrove, 2001: 65). Den første rigtige utopi er Thomas Mores Utopia (1516), men genren kan føres helt tilbage til Platons Staten. Begge disse værker var, udover deres øvrige funktioner, også politiske kommentarer til deres samtid. Utopien fungerer perfekt som kommentar til forfatterens samtid, fordi den kan pege på ting der kunne gøres bedre eller anderledes uden at benævne dem direkte. Det giver den en uhyggelig gennemslagskraft, og derfor blev der også skrevet utopier helt frem til midten af sidste århundrede. Helt moderne utopier er dog sjældne (Aldiss and Wingrove, 2001: 67). Et eksempel er Aldous Huxley s Island 26

27 (1962), men i dag er de fleste science fiction-læseres mentalitet nok ikke gearet til utopier. Som Brian Aldiss og David Wingrove udtrykker det: Our belief in the perfectability of man and the triumph of altruism over self-interest is less strong than was the case in earlier centuries; desperate environmentalism has become the new utopianism (Aldiss & Wingrowe, 2001: 67). Eksempler på sådanne bøger om environmetalism (lad os bruge ordet økologi ) er Neal Stephensons øko-thrillere. Endvidere er det værd at nævne at utopien som genre i meget høj grad er blevet erstattet af dystopien som udtryk for moderne forfatteres forventninger (med videre) til fremtiden, mens utopiske træk i dag ofte finder udtryk i det man kalder alternate histories The scientific romance Scientific Romances er det navn man har givet den række af gotiske romaner der fremkom i det 19. århundrede, og som omhandler videnskabelige gennembrud og tankeeksperimenter af forskellige slags. Den tidligste - og måske mest berømte - af disse er Mary Shelleys Frankenstein: or, The Modern Prometheus (1816). Mary Shelley startede med at skrive romanen som en spøgelsesroman, men ændrede hurtigt indfaldsvinkel. Den bliver dog med god grund regnet som en milepæl inden for horrorgenren, for [...] stemningen [er] afgjort horror, som Niels Dalgaard udtrykker det (Dalgaard, 2000: 14). Det samme kan siges om en roman der kom lidt senere i århundredet, nemlig R. L. Stevensons The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886). Tematisk minder disse to romaner meget om hinanden med deres 27

28 Introduktion til science fiction dystre beskrivelser og menneskesyn, men det er ikke det der er væsentligt i denne sammenhæng. Det væsentlige er at de begge er Scientific Romances på grund af deres fundamentalt positivistiske og videnskabelige livssyn. I anden halvdel af århundredet kom to forfattere på science fiction-scenen der for bestandigt skulle ændre genren. Her tænkes naturligvis på Jules Verne og H. G. Wells. Deres betydning kan næsten ikke udtrykkes mere klart end Niels Dalgaard gør det i Guide til fantastisk litteratur: Jules Verne er mere and nogen anden enkelt forfatter den, der fik science fiction-genren til at udkrystallisere sig af 1800-tallets underholdningslitteratur (Dalgaard, 2000: 158), mens det var H. G. Wells ( ), der konsoliderede [science fiction i moderne forstand] og gav materiale til at vokse videre med (Dalgaard, 2000: 164). Det er i høj grad fra Scientific Romances at moderne science fiction har sit videnskabelige præg; det var i disse bøger at centrale temaer som rumrejser og kunstigt liv (samt mange flere) for første gang blev behandlet på en systematisk og gennemtænkt videnskabelig måde. Sammen med utopierne og rejsefortællingsgenren leder de altså frem til den sammensatte og komplekse størrelse der er moderne science fiction. Det er klart at kun meget få nye science fiction-tekster er rene eksemplarer af en af de tre genrer, men de fleste har træk fra mindst en af dem. 28

29 1.1.4 Moderne science fiction Ordet science fiction blev i 1926 taget i brug af Hugo Gernsback der var redaktør på bladet Amazing Stories 3. Fra 1920 erne og frem blev blade som Amazing (kaldet pulps på grund af den billige papirkvalitet de var fremstillet på) et af de vigtigste midler til at videreudvikle og udbrede science fiction, og fra starten blev der lagt væk på at rigtige videnskabelige facts skulle være en fast bestanddel i historierne. Disse var dog også ofte meget simple og overfladiske; en del af subgenren space opera. Denne subgenre er karakteriseret ved stereotype personbeskrivelser og megen actionmættet handling der ofte blot er cowboyhistorier som er transplanteret til rummet; hesten er blevet til et rumskib og seksløberen er blevet til en strålepistol, men kvinden er stadig smuk og i kløerne på en bande slyngler (Parrinder, 1980: 15). Ligesom i det vilde vesten er rummet også ofte delvis uudforsket og rummer uanede muligheder. Siden dengang har science fiction været igennem en række stadier, og genren som helhed er blevet mere populær. I magasinernes storhedstid, 1930'erne og 1940'erne, dukkede en del store navne op som skulle vise sig at bygge bro imellem pulp-serierne og nutidens foretrukne format: paperbacken. Aldiss og Wingrove nævner specielt: Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein, Frank Herbert, L. Ron Hubbard, Frederik Pohl and A. E. Van Vogt (Aldiss & Wingrowe, 2001: ). Disse syv forfattere skrev alle pulpinspirerede bøger og udgjorde det man senere har kaldt science fictions guldalder. 29

30 Introduktion til science fiction I tresserne, efter guldalderen, kom the New Wave hvor rammerne sprængtes og en ny (ofte mere kunstnerisk) skrivestil blev tilført science fiction (Parrinder, 1980: 16). Specielt Philip K. Dick, men også forfattere som Brian Aldiss, J. G. Ballard og mange flere er indbegrebet af denne nye bølge. Samtidig blev science fiction en kommerciel succes, idet flere begyndte at læse science fiction og oplagene voksede. Fra denne periode begyndte der også at komme en stor variation inden for selve genren således at nutidens science fiction er domineret af forskellige subgenrer som cyberpunk, nanotech, hard core, space opera, science-fantasy og så videre. Vi vil ikke udtale os yderligere om nutidens science fiction da en sådan gennemgang næppe kan siges at høre hjemme i en historisk oversigt. Derimod vil vi vende os mod de mere litteraturteoretiske aspekter af genren og behandle nogle af de temaer der er blevet nævnt i ovenstående afsnit mere indgående. 1.2 Litteraturteoretiske overvejelser omkring genren Selvom de fleste science fiction-teoretikere gang på gang understreger hvor alsidig og omdiskuteret en genre science fiction er, synes der dog at være en vis konsensus (Suvin (1979), Parrinder (1980, 2001), Delany (1984), Malmgren (1991), Roberts (2000)) om nogle helt centrale karakteristika der gør netop denne genre helt ulig al anden skønlitteratur. Hvor vi altså i sidste afsnit koncentrerede os om den historiske udvikling science fiction-genren har gennemgået, vil vi i dette afsnit redegøre for de litteraturteoretiske faktorer der adskiller science fiction fra anden skønlitteratur. 30

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

De hvide mænd - af Kenneth Bøgh Andersen

De hvide mænd - af Kenneth Bøgh Andersen Viborg, december 2009 Du er nøjagtig, hvad dette samfund behøver Kenneth Bøgh Andersens De hvide mænd er noget så sjældent som en nyere science-fiction-ungdomsroman. Forfatteren kalder selv bogen for en

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Eksempelvis: Fra matematik delen:

Eksempelvis: Fra matematik delen: Del 1. Vi har igennem hele bloggen skrevet i et enkelt og forståeligt sprog, da det er vigtigt, at vores målgruppe ikke bliver begrænset. *Udover i vores reform-tale, da det er politisk og derfor formelt.

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Københavns tekniske Gymnasium, Vibenhus htx Fag og niveau Engelsk A Lærer(e)

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru.

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru. 1.1 Introduktion: Euklids algoritme er berømt af mange årsager: Det er en af de første effektive algoritmer man kender i matematikhistorien og den er uløseligt forbundet med problemerne omkring de inkommensurable

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Bevidsthed, reduktion og (kunstig) intelligens.

Bevidsthed, reduktion og (kunstig) intelligens. Bevidsthed, reduktion og (kunstig) intelligens. Forbemærkning om den aktuelle situation Min baggrund: Forfatterskaberne: Marx Leontjev Kierkegaard Rorty Cassirer Searle Empirisk baggrund: Kul & Koks: Modellering

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg. Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.) Formålet med denne bog er, ifølge forfatteren, at kombinere

Læs mere

Implikationer og Negationer

Implikationer og Negationer Implikationer og Negationer Frank Villa 5. april 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Opgaveformulering Undersøg hvordan verbet bære er beskrevet semantisk i DDO, sammenhold beskrivelsen med Ruus beskrivelse i Kognitiv semantik på dansk. Undersøg hvordan

Læs mere

Star Wars Smartboard.notebook. January 22, 2013. 20 og 33 år. Luke Skywalker. Sherlock Holmes. Simba. Bank Aqua forum. jan 6 18:57

Star Wars Smartboard.notebook. January 22, 2013. 20 og 33 år. Luke Skywalker. Sherlock Holmes. Simba. Bank Aqua forum. jan 6 18:57 Luke Skywalker 20 og 33 år Sherlock Holmes Simba 1983 Bank Aqua forum jan 6 18:57 1 Genretræk ved science fiction fortællinger: Foregår ofte i en opdigtet fremtid. Historier der bygger videre på den videnskab

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig Videnskabelighed og videnskabelig begrundelse Kausalitetsproblemet Klinisk Kontrollerede undersøgelser? Kausale slutninger Kausale tolkninger Evidens hvad er det for noget? Er evidens det samme som sandhed?

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

VIDENSKABSTEORI FRA NEDEN

VIDENSKABSTEORI FRA NEDEN VIDENSKABSTEORI FRA NEDEN Religionsfaget som afsæt for videnskabsteoretisk refleksion Søren Harnow Klausen, IFPR, Syddansk Universitet Spørgsmål Hvad er religionsfagets g karakteristiske metoder og videnskabsformer?

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vinkelrette linjer. Frank Villa. 4. november 2014

Vinkelrette linjer. Frank Villa. 4. november 2014 Vinkelrette linjer Frank Villa 4. november 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Fortid kontra Historie

Fortid kontra Historie HistorieLab http://historielab.dk Fortid kontra Historie Date : 20. maj 2016 Ordet historie bruges med mange forskellige betydninger, når man interviewer lærere og elever om historiefaget og lytter til,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Humanioras videnskabsteori Opgaven giver en god og selvstændig fremstilling af Saussures begreber. Opgaven er præget af et højt refleksionsniveau,

Humanioras videnskabsteori Opgaven giver en god og selvstændig fremstilling af Saussures begreber. Opgaven er præget af et højt refleksionsniveau, Humanioras videnskabsteori Opgaven giver en god og selvstændig fremstilling af Saussures begreber. Opgaven er præget af et højt refleksionsniveau, gode eksemplificeringer og en fin og nuanceret forståelse

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Autistisk etik - værdier, kultur og robotetik

Autistisk etik - værdier, kultur og robotetik Autistisk etik - værdier, kultur og robotetik Vores væren i og samspil med verden har afgørende betydning for hvordan vi udvikler os som personer med forskellige personligheder, værdier og ønsker. Med

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Matematikkens filosofi filosofisk matematik

Matematikkens filosofi filosofisk matematik K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Det Naturvidenskabelige Fakultet Matematikkens filosofi filosofisk matematik Flemming Topsøe, topsoe@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Læs mere

Hvad er matematik? Indskolingskursus

Hvad er matematik? Indskolingskursus Hvad er matematik? Indskolingskursus Vordingborg 25. 29. april 2016 Matematikbog i 50 erne En bonde sælger en sæk kartofler for 40 kr. Fremstillingsomkostningerne er 4/5 af salgsindtægterne. Hvor stor

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering.

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Forløbets faglige mål: Dette forløb dækker dels over den obligatoriske danmarkshistoriske oversigtslæsning og dels

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL OVERSÆTTELSE AF SELSKABSRETLIG DOKUMENTATION. I den foreliggende

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Er det frugtbart at anskue datalogi som "ingeniørvidenskab"? Digital Forvaltning 2. kursusgang 10.9.03

Er det frugtbart at anskue datalogi som ingeniørvidenskab? Digital Forvaltning 2. kursusgang 10.9.03 Er det frugtbart at anskue datalogi som "ingeniørvidenskab"? Mindre vigtigt: begrebet "ingeniørvidenskab", alternativt: ingeniørfag eller -disciplin Vigtigt videnskab/fag/disciplin hvor det konstruktionsorienterede

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Synopsis oplæg. - et bud på hvordan en synopsis kan skrives. Åben Universitet 2008. Center for Visual Cognition @ www.psy.ku.

Synopsis oplæg. - et bud på hvordan en synopsis kan skrives. Åben Universitet 2008. Center for Visual Cognition @ www.psy.ku. Synopsis oplæg - et bud på hvordan en synopsis kan skrives Åben Universitet 2008 Synopsisskrivning Introduktion Hvad er en synopsis Krav Disposition Formalia Synopser og feedback Spørgsmål I er, som altid,

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 1. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er statistik? Det systematiske studium af tilfældighedernes spil!dyrkes af biostatistikere Anvendes som redskab til vurdering

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse.

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX htx Engelsk A Jeanette Sønderby,

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

FLERFAGLIGT SAMARBEJDE MED DANSKFAGET I HTX

FLERFAGLIGT SAMARBEJDE MED DANSKFAGET I HTX FLERFAGLIGT SAMARBEJDE MED DANSKFAGET I HTX Vejle, 27. januar 2014 Søren Harnow Klausen Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Gennemførlighed og sammenhæng Forskellige former for og grader

Læs mere

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI den 15-07-2017 kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Det narrative perspektiv Begrebet narrativ implicerer en relation. Der er en, som fortæller en historie til

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Funktionsterminologi

Funktionsterminologi Funktionsterminologi Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene 117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene Program Hvem er vi? Hvem er I? Sprog og naturvidenskab Lærerens redskabskasse Elevens redskabskasse 3 workshops (1 time, prøv det hele eller nørd) Feedback

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

Litteraturanalyse 3, 4. semester FS 08 Underviser: Jan Rosiek STRUKTURALISME

Litteraturanalyse 3, 4. semester FS 08 Underviser: Jan Rosiek STRUKTURALISME STRUKTURALISME Litteraturanalyse 3, 4. semester Strukturalisme kaldes en af de klassiske litteraturteorier. Få praktiserer den, mange tager afstand fra den, men alle forholder sig til den. Strukturalismen

Læs mere

SCIENCE FICTION-NOVELLEN

SCIENCE FICTION-NOVELLEN SCIENCE FICTION-NOVELLEN Aftale mellem forfatter og læser Handlingen foregår som regel i fremtiden. Science fiction er enten en positiv forestilling om fremtiden (utopi) eller en negativ forestilling om

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere