Gibson i maskinen: Et korpusbaseret studium af oversættelse af science fiction

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gibson i maskinen: Et korpusbaseret studium af oversættelse af science fiction"

Transkript

1 : Et korpusbaseret studium af oversættelse af science fiction Jakob Halskov og Frank Holdt DAO 10 DANSKE AFHANDLINGER OM OVERSÆTTELSE Center for Oversættelse, Københavns Universitet 2003

2 DAO 10 DANSKE AFHANDLINGER OM OVERSÆTTELSE Serien udsendes af Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, Københavns Universitet. I serien optages afhandlinger på dansk af personer med tilknytning til Centeret. Afhandlingerne forsynes normalt med et resumé på engelsk Serien redigeres af Viggo Hjørnager Pedersen Redaktion af dette bind: Viggo Hjørnager Pedersen assisteret af Christina Witting Estrup Forfatterne samt Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, Københavns Universitet. ISBN ISSN Tryk: Reproafdelingen Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 82, 2300 København S

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ordliste 6 0 Indledning 20 1 Introduktion til science fiction Science fictions historie Rejsebeskrivelser Utopier The Scientific Romance Moderne science fiction Litteraturteoretiske overvejelser omkring genren Suvins model Malmgrens bidrag Ekspansiv og implosiv science fiction At læse science fiction Science fictions to genretypiske træk 47 2 Teori om fagsprog og neologismer Teori om fagsprog Teori om neologismer 55 3 Korpusbaseret genrebestemmelse af science fiction Beskrivelse af den korpusbaserede tilgang Introduktion af korpuslingvistikken Valg af referencekorpora Design af SF2001-korpus Vores værktøj Vores undersøgelser Fagsprog Søgning: verbets morfologi og argumentstruktur Søgning: fordeling af ordklasser Søgning: tunge nominalfraser 85

4 Indholdsfortegnelse Søgning: nominaliserende morfemer Søgning: et kig på leksis Nonce-elementer Søgning: ukendte ord Delkonklusion Teori om oversættelse af science fiction Teorien Skoposteori Formel overfor funktionel ækvivalens Reiß teksttypologi Reiß modificeret Eksempler på fagsprog i SF Oversættelse Tilpasning Forklaring Fagsprogstyper i SF2001 et pilotstudium Eksempler på nonce-elementer i SF Oversættelse Kalkering Bibeholdelse Funktionen af nonce-elementer i SF2001 et pilotstudium Delkonklusion Gibson i Maskinen Introduktion til Neuromancer Neuromancer: En typisk science fiction-roman? Søgning: fordeling af ordklasser Søgning: tunge nominalfraser Søgning: nominaliserende morfemer Søgning: ukendte ord i Neuromancer Opsummering Kritisk og deskriptiv metode Traditionel oversættelseskritisk metode Moderne oversættelseskritik Oversættelsesbeskrivelse 153 4

5 5.3.4 Vores metode Oversættelseskritik af Neuromancer Indledende sammenligning og analyse af de to oversættelser Types og tokens Søgning på lange ord og bindestregsord Strategivalg i Neuromancer Empirien: de fire søgninger Strategivalg for fagsprog i Neuromancer Strategivalg for nonce-elementer i Neuromancer Perspektivering: nonce-elementer i japansk oversættelse Tematisk fordeling af fagsprog og nonce-elementer i 188 Neuromancer 5.5 Delkonklusion Opsamling 196 Bilag 198 Noter 199 Litteraturfortegnelse 212 Appendiks Abstract 222 5

6 Ordliste Ordene i denne ordliste er fremhævet med understregning første gang de forekommer i afhandlingen: Dette er gjort for at lette brugen af ordlisten. Afbalanceret Et tekstkorpus kan siges at være afbalanceret hvis de tekster det består af alle er indsamlet med korpussets formål for øje, således at de samlet set danner et repræsentativt hele. Almensprogligt korpus Et almensprogligt korpus har til formål at opbygge en afbalanceret model af et givet naturligt sprog, således at forskningsresultater baseret på korpusset må antages at holde stik for sproget generelt. Alternate history Subgenre af science fiction hvis bærende novum er baseret på en modsigelse af et historisk faktum (f.eks. at aksemagterne vandt 2. verdenskrig). BNC/fiction+ En udgave af den skønlitterære del af British National Corpus som af denne afhandlings forfattere er blevet modificeret med 1,5 millioner løbende ord (primært amerikansk skønlitteratur).

7 Cognition Et begreb som af Suvin (1979) bliver brugt til at betegne dels den proces hvorved en læser provokeres til at udvide sin horisont og dels den videnskabelighed som er en forudsætning for at processen i det hele taget kan finde sted. Collocation Ord der deler naboskab hyppigere end man kan forvente ud fra hvert ords individuelle hyppighed. Competence: se langue Cyberpunk En postmoderne retning inden for science fiction som dukkede op i 1980'erne. Denne stilistisk meget selvbevidste genre beskrev især skæringspunktet mellem moderne højteknologi og det rå punk-/gademiljø. Descriptive Translation Study (DTS) Skole inden for oversættelsesvidenskaben der mener at ren beskrivelse, modsat oversættelseskritik, er den eneste måde at opnå oversættelsesteoretisk erkendelse på. Ekspansiv Strømning inden for science fiction-genren hvis nova knytter sig til rumfart, astronomi og andre udadrettede videnskabsgrene. 7

8 Ordliste Ekstrapolerende: se extrapolation Estrangement: se fremmedgørelse Extrapolation En fremskrivning som sker ved at science fiction-forfatteren tager et givet element fra sin nulverden og forestiller sig hvordan det kunne se ud i relativt nær fremtid. Formel ækvivalens Ækvivalenstype som fokuserer på bevarelsen af kildetekstens form snarere end indhold eller effekt. Fremmedgørelse Et litterært virkemiddel som får læseren til at forundres og ideelt set til at reflektere over sin egen eksistens (se cognition). Funktionel ækvivalens Ækvivalenstype hvor fokus ligger på at sikre at målsprogslæseren får den samme oplevelse af målsprogsteksten som kildesprogsteksten gav kildesprogslæseren. 8

9 Guldalderen Science fiction-magasinernes storhedstid i 1930'erne og 1940'erne hvor science fiction-mastodonter som blandt andre Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Frank Herbert og Robert A. Heinlein kom på banen. Hapax legomena Ordformer som kun forekommer én gang i et korpus. Hard De nova man støder på i hard science fiction bliver ofte sandsynliggjort og forklaret ved hjælp af stærkt empirisk funderede videnskabsgrene som fysik, matematik, kemi og biologi. Implosiv Moderne strømning inden for science fiction-genren hvor de bærende nova især kommer fra indadrettede videnskabsgrene som biokemi, genetik, nanoteknologi med flere. Keyness Et statistisk udtryk for hvor signifikant en ordforms afvigelse i hyppighed mellem to tekstkorpora er. 9

10 Ordliste Konkordans Tekststumper der i et givet korpus viser et bestemt ord i alle de kontekster hvori det optræder. Konkordansprogram Et program som kan frembringe, præsentere og sortere konkordanser. Korpus Et korpus er en samling tekster der er indsamlet med et vist formål for øje. Der kan enten være tale om komplette tekster eller tekstudpluk (samples). Teksterne kan desuden stamme enten fra skriftlige eller transskriberede mundtlige kilder. Korpuslingvistik Bearbejdelse af store sproglige datamængder ved hjælp af edb. Kunstige sprog 100% denotative (dvs. blottet for konnotationer, polysemi og semantiske tvetydigheder), statiske (ikke underlagt sprogforandring) og normløse (dvs. uden regelbrud og distinktion mellem langue og parole) sprog. Eksempler på kunstige sprog er matematik, programkode og kemisk nomenklatur. KWIC-format Forkortelse for KeyWord In Context hvilket er en populær måde at præsentere konkordanslinjer på. 10

11 Langue Et sprogs abstrakte struktur, det vil sige de regelsæt der formelt afgør hvad der er grammatisk velformede sætninger på et givet sprog. Lemma Både grundform og samtlige bøjningsformer af en ordform (i leksikografien også kaldt et opslagsord) Lemmatisering En proces hvorved alle bøjningsformer af en ordform samles under det samme lemma Lexical closure Det fænomen at et tekstkorpus mættes leksikalsk - forstået på den måde at tilføjelse af flere løbende ord til korpusset ikke medfører nye ordformer. Læseprotokol Den særlige indstilling læseren må have for at maksimere det semantiske og kognitive udbytte af sin læsning af en given genre. Løbende ord Sekvens af bogstaver afgrænset af to skilletegn, typisk mellemrumstegn. 11

12 Ordliste Moderne oversættelseskritik En relativt ny skole inden for oversættelsesteorien der mener at man kan opnå ny viden og forbedre kvaliteten af fremtidige oversættelser ved aktivt at kritisere oversættelser i forhold til relevant oversættelsesteori. Morfosyntaktisk En samlebetegnelse for bøjningsendelser, ordklasse og grammatiske kategorier. Naturlige sprog (Modsat kunstige sprog) Negativt nøgleord Ordformer som forekommer med bemærkelsesværdigt lavere hyppighed i ét tekstkorpus frem for et andet. New Wave Ny, mere kunstnerisk retning inden for science fiction-genren anført af forfattere som Philip K. Dick og Brian Aldiss i 1960'erne. Noema En forkortelse af Noetic Representational Entities hvilket vil sige alle de fysiske eller mentale fænomener virkeligheden består af. Noemes: se noema. 12

13 Nonce-elementer Termen dækker over de kortlivede og idiosynkratiske nydannelser som forekommer i science fiction. Noun-verb ratio Forholdet mellem antallet af substantiver og verber i et korpus. Novum Det fremmedgørende element som skaber afvigelsen fra nulverdenen i en science fiction-roman. Nulverden Den samtid/virkelighed i hvilken en roman er forfattet modsat læserens nutid og fortællingens univers. Opmærkning Halv- eller helautomatisk proces i hvilken en algoritme hæfter en tag på hver enkelt løbende ord i et korpus. Disse tags klassificerer hvert af disse ord efter mere eller mindre detaljerede morfosyntaktiske kriterier. Ordform En given unik sekvens af bogstaver hvis hyppighed tælles op i antal løbende ord. 13

14 Ordliste Ordliste Liste hvor frekvensen af hver enkel ordform i et korpus er beregnet - både i absolutte og relative tal - og hvor samtlige ordformer derpå er ordnet enten alfabetisk eller efter frekvens. Parole Den praktiske sprogbrug, det vil sige summen af samtlige sproglige handlinger, mundtlige som skriftlige, i et givet sprogsamfund. Performance Se parole Positivt nøgleord Ordformer som forekommer med bemærkelsesværdigt større hyppighed i ét tekstkorpus frem for et andet. Ppm Forkortelse for parts per million, en term fra kemien der anvendes for at anskueliggøre hvor hyppigt et sprogligt fænomen forekommer i et korpus. Reading protocol Se læseprotokol. Referencekorpus Store, eller meget velfunderede, korpora man har valgt at bruge som sammenligningsgrundlag for egne korpusundersøgelser. 14

15 Sample korpus Et korpus, som består af en række tekstudpluk (normalt af sammenlignelig længde) i stedet for komplette tekster. Science-Fantasy Science fiction som skaber fremmedgørelse uden at rodfæste det i en videnskabelig diskurs (også kaldet mislykket science fiction af Darko Suvin). Scientific Romances En række gotiske romaner der fremkom i det 19. århundrede og som omhandler videnskabelige gennembrud og tankeeksperimenter af forskellige slags. Genren har været yderst betydningsfuld for såvel moderne science fiction som horror og fantasy. SF2001 Synkront science fiction-korpus på 1 million løbende ord kompileret af afhandlingens forfattere. Skopos Det formål oversættelsen af en tekst har. Bruges også om det formål en hvilken som helst tekst har. 15

16 Ordliste Skoposteori Fremsat af Hans Vermeer i slutningen af halvfjerserne og senere udbygget af ham selv og andre. Se i øvrigt skopos. SL Kildesprog (Source Language) Soft Soft science fiction refererer til romaner hvor nova typisk udspringer fra de mere subjektive dele af humanistiske videnskaber som sociologi, psykologi og antropologi. Soft science fiction beskæftiger sig dermed i højere grad med menneskets indre natur end med den fysiske verden. Space opera Science fiction hvor de bærende nova alle er velkendte, banale og derfor kun har en begrænset fremmedgørende effekt. Romaner af denne type ofte ikke andet end ektrapolerede western-historier (eksempelvis Star Wars). Specialiseret Se specialkorpus. Specialkorpus Et korpus som er indsamlet og opmærket med et særligt afgrænset formål for øje. Modsat almensprogligt. 16

17 Speculation Denne måde at skabe nova på afviger fra extrapolation ved ikke umiddelbart at være rodfæstet i nulverdenens teknologi. Der er altså som regel tale om relativt store afvigelser fra nulverdenen. ST Kildesprogstekst (Source Text) Sublanguages: Underafdelinger af et givet naturligt sprog der er defineret ved hurtigt at opnå lexical closure og kun udnytter en begrænset del af dette sprogs udtryksmuligheder, et godt eksempel er fagsprog. Synkron Korpora som kun indeholder tekster der er skrevet mere eller mindre samtidigt med korpussets design (i modsætning til diakrone eller historiske korpora). Tag Mærkat som klassificerer hvert løbende ord i et givet korpus efter mere eller mindre detaljerede morfosyntaktiske kriterier. Tagging Se opmærkning. Tagger Software som udfører tagging på tekstkorpora. 17

18 Ordliste Tagset Et tagset er en bestemt måde at opmærke en tekst på og dermed en specifik samling af tags. TL Målsprog (Target Language) Token Se løbende ord. Traditionel oversættelseskritik Den ældste, meget urefleksive, form for oversættelseskritik der ikke forsøger at indgå i nogen form for frugtbart samspil med oversættelsesteorien. TT Målsprogstekst (Target Text) Type Se ordform. Type/token rate Antallet af unikke sekvenser af bogstaver i et korpus divideret med korpussets samlede antal løbende ord. Antages at være et udtryk for graden af leksikalsk variation. 18

19 Ulemmatiseret Et korpus hvorpå der ikke er blevet foretaget lemmatisering. Zero world Se nulverden 19

20 0. Indledning SF often requires a sensibility that seems more relevant to poetry than prose fiction [ ] It is also necessary for the SF translator to be familiar with various sets of technical terminology, where the precise choice of terms will correctly convey the appropriate pseudo-advances in technology that the SF writer uses as a basis for his or her textual world. As one would expect, the difficulty in translating SF parallels that of its reading but it yields high rewards. (MacLean, 1997: 17). Denne afhandling omhandler oversættelse af science fiction. Man skulle tro at en søgning på WWW eller Modern Language Associations abstractdatabase på dette emne ville generere tusinder af fund, men dette er langt fra tilfældet. Meget langt. Faktum er at der er stort set ikke skrevet noget om oversættelse af science fiction. Vi har været i stand til at opsnuse én eneste videnskabelig artikel (MacLean, 1997) der på 5 dog tætskrevne sider beskriver de forskellige problemer man som oversætter må tage stilling til når man oversætter lige netop science fiction. McLean har (heldigvis) i denne artikel en række meget interessante pointer. Så interessante, faktisk, at vi blev suget ind i dette hidtil uudforskede emneområde vel vidende at det ville kræve en del sondering at navigere rundt i det uden at ende i ufremkommelige sumpe eller dybe faldgruber.

21 Denne afhandling forsøger at forene to fagområder der i skrivende stund er uden fælles berøringsflade, nemlig science fiction-studier og oversættelsesteori. Vi mener at science fiction globalt set skal oversættes som al anden skønlitteratur, men at der som sagt samtidig knytter sig visse problemstillinger til genren som bør have indflydelse på oversætteres overvejelser omkring lokale strategivalg. Vores hypotese er at: visse tekstsegmenter i science fiction kræver at oversætteren er i stand til at skelne mellem de to sproglige træk, fagsprog (science) og neologismer (fiction), som definerer genren og determinerer hans strategivalg på en skala der går fra kildesprogsorienteret til målsprogsorienteret. Selvom der blandt science fiction-teoretikere lader til at herske en vis grad af konsensus om at fagsprog og neologismer er særligt kendetegnende for science fiction, mener vi at denne påstand bør sandsynliggøres yderligere før vores hypotese kan efterprøves på det grundlag. Derfor kobles relevant litteraturteori om science fiction til sprogvidenskaben (afsnit 1 og 2) hvorpå vi ved hjælp af en række kontrastive søgninger i et faglitterært, et skønlitterært og et hjemmekonstrueret science fiction-korpus undersøger frekvensen af de sproglige fænomener hvorigennem fagsprog og neologismer antageligt kommer til udtryk (afsnit 3). Endvidere redegøres der for de oversættelsesteoretiske konsekvenser af fagsprog og neologismer i science fiction. Dernæst opstiller vi en teori for oversættelsen af disse to genretypiske træk og illustrerer denne på et helt generelt plan med eksempler fra 21

22 Indledning vores science fiction-korpus (afsnit 4). Slutteligt efterprøves teorien på de to danske oversættelser af William Gibsons roman Neuromancer (afsnit 5) 1. I afsnit 1, 2 og 4 bedriver vi altså traditionel humanistisk, det vil sige hermeneutisk, videnskab, mens vi i afsnit 3 og til dels 5 søger at skabe et mere solidt fundament for vores hypoteser ved hjælp af en empirisk (korpusbaseret og statistisk) tilgang. Det er en generel opfattelse at det er svært, om ikke umuligt, for humanister at bedrive videnskab: [Humaniora] fremstår med andre ord hverken som en videnskabelig eller praktisk viden, men som en kulturel viden-om-hvordan [deres fremhævning] man skal værdsætte, forbruge og anvende disse objekter [kanoniserede værker] [...] Hermed har man imidlertid også stiltiende accepteret, at de humanistiske videnskabers teoretiske status er så usikker og blottet for egentlige forskningsobjekter [vores fremhævning], at man lige så godt kan opgive. (Kristensen og Schmidt, 1995: 227) Kristensen og Schmidt mener altså at humaniora har ondt i sin videnskabelighed, idet der i mange tilfælde både savnes det de kalder objektsspecifikation og metodologisk specifikation og dermed altså et videnskabsteoretisk fundament. Vi mener dog at vi i kraft af en korpuslingvistisk metode kan tilføre vores teoridannelse noget af den systematik og objektivitet der ellers kendetegner mere empiriske og eksakte videnskaber. Det er vores håb at en velfunderet teori fører til mere velfunderede konklusioner. 22

23 Man kunne måske argumentere for at vores forsøg på at forene science fictionstudier med en korpuslingvistisk baseret oversættelsesteori gør afhandlingen til en art Frankensteins monster bestående af en masse dele der ikke som udgangspunkt passer sammen. Vi mener imidlertid at vi kun i kraft af en grundig og empirisk baseret undersøgelse af science fiction-genrens særpræg kan gøre os forhåbninger om at kaste lys over emneområdet oversættelse af science fiction. Samlet håber vi altså på at have fremstillet et landkort der, om ikke andet, kan hjælpe fremtidige praktikere og teoretikere som beskæftiger sig med oversættelse af science fiction til selv at tage de første skridt i udforskningen af denne hvide plet på den oversættelsesteoretiske globus. 23

24 1. Introduktion til science fiction I dette afsnit vil vi give et kort rids af science fictions historie, da et kendskab til denne danner god baggrund for læsningen af det efterfølgende afsnit hvor vi vil gennemgå de af science fiction-genrens litteraturteoretiske aspekter vi mener er relevante for vores fremstillings centrale hypotese. Mange teoretikere (eksempelvis Parrinder, 1980 og Aldiss & Wingrove, 2001) kæder deres gennemgang af science fictions historie sammen med science fiction-relevant litteraturteori. Vi vælger dog at splitte de to ting op, da den anden fremgangsmåde efter vores mening hurtigt bliver uoverskuelig. 1.1 Science fictions historie Et relevant udgangspunkt for en gennemgang af science fictions historie og et spørgsmål som mange teoretikere gennem tiden har forsøgt at besvare uden at nå til enighed er: Hvor og hvornår blev den første science fiction-tekst skrevet? Der er mange forslag til et svar på dette spørgsmål; nogle teoretikere mener at science fiction-genren er ældre end Bibelen og andre mener at genren blev født med pulpmagasinerne i 1920 erne. Nogle vil endog hævde at Bibelen selv (og specielt skabelsesberetningen) er et godt eksempel på et tidligt science fiction-værk. Én ting der er helt sikkert er dog at svaret på ovenstående spørgsmål nødvendigvis vil være betinget af den enkelte teoretikers egen indfaldsvinkel til genren som helhed altså vedkommendes definition af hvad der er science fiction og hvad der ikke er

25 science fiction. Som sagt i indledningen vil vi ikke i dette afsnit komme ind på de litteraturteoretiske aspekter af science fiction-genren, og derfor er det med ovenstående betragtning in mente en selvfølge at vi heller ikke her kan lægge os fast på en tekst som den første inden for genren. Til gengæld vil vi forsøge at spore moderne science fictions oprindelse 2 og se på de mest relevante tekster der har haft indflydelse på genren som den ser ud i dag. Mange værker er naturligvis svære at placere, men overordnet set kan disse tekster opdeles i tre hovedtyper: Rejsebeskrivelser Rejsebeskrivelser er den af de teksttyper der har haft indflydelse på science fictiongenrens fremkomst som har rødder længst tilbage i historien. Den første der skriver en rejsebeskrivelse som er så fantastisk at den kunne minde om science fiction er Lukianos i år ca Hans Sande Historie beskriver blandt andet en rejse til månen, men som Niels Dalgaard gør opmærksom på, er den ikke tænkt som science fiction. Snarere: skriver [Lukianos] netop om en sådan rejse, fordi han ønsker at parodiere [Dalgaards fremhævning] sin samtids rejsebeskrivelser. Disse kunne ofte antage fantastiske former der var jo trods alt ikke megen mulighed for at kontrollere, om indbyggerne på nogle fjerne øer nu virkeligt havde ét øje midt i panden (Dalgaard, 2000: 13). Lukianos er vigtig fordi hans bøger var direkte inspirationskilder for folk som Rabelais, Cyrano de Bergerac og Jonathan Swift der alle skrev fantastiske rejsehistorier omkring 1500 år senere (Aldiss & Wingrove, 2001: 58). Et andet værk i denne genre, der også fortjener at blive nævnt her, er Daniel Defoes Robinson Crusoe 25

26 Introduktion til science fiction (1719). En af nøglescenerne i romanen - den hvor han ser Fredags fodspor i sandet - må siges at være indbegrebet af det moderne menneskes (og dermed moderne science fictions) fascination af spørgsmålet: Er vi alene i verdensrummet? (Om end scenen måske ikke var tænkt sådan). Ingen af disse forfattere ville have kaldt sig selv science fiction-forfattere, men de har alle haft en enorm betydning for moderne science fiction. Dels finder man i dag direkte lån fra denne engang så vigtige genre, som eksempelvis i Rex Gordons No Man Friday (1956), og dels går temaet rejse/opdagelse igen i utallige science fictionværker af forskellige typer (et eksempel er Arthur C. Clarkes 2001: A Space Odyssey (1968)) Utopier En anden type af tekster der har haft stor indflydelse på moderne science fiction er Utopien. Ordet Utopi kommer fra græsk og kan tolkes både som betydende intet sted og et godt sted (Aldiss & Wingrove, 2001: 65). Den første rigtige utopi er Thomas Mores Utopia (1516), men genren kan føres helt tilbage til Platons Staten. Begge disse værker var, udover deres øvrige funktioner, også politiske kommentarer til deres samtid. Utopien fungerer perfekt som kommentar til forfatterens samtid, fordi den kan pege på ting der kunne gøres bedre eller anderledes uden at benævne dem direkte. Det giver den en uhyggelig gennemslagskraft, og derfor blev der også skrevet utopier helt frem til midten af sidste århundrede. Helt moderne utopier er dog sjældne (Aldiss and Wingrove, 2001: 67). Et eksempel er Aldous Huxley s Island 26

27 (1962), men i dag er de fleste science fiction-læseres mentalitet nok ikke gearet til utopier. Som Brian Aldiss og David Wingrove udtrykker det: Our belief in the perfectability of man and the triumph of altruism over self-interest is less strong than was the case in earlier centuries; desperate environmentalism has become the new utopianism (Aldiss & Wingrowe, 2001: 67). Eksempler på sådanne bøger om environmetalism (lad os bruge ordet økologi ) er Neal Stephensons øko-thrillere. Endvidere er det værd at nævne at utopien som genre i meget høj grad er blevet erstattet af dystopien som udtryk for moderne forfatteres forventninger (med videre) til fremtiden, mens utopiske træk i dag ofte finder udtryk i det man kalder alternate histories The scientific romance Scientific Romances er det navn man har givet den række af gotiske romaner der fremkom i det 19. århundrede, og som omhandler videnskabelige gennembrud og tankeeksperimenter af forskellige slags. Den tidligste - og måske mest berømte - af disse er Mary Shelleys Frankenstein: or, The Modern Prometheus (1816). Mary Shelley startede med at skrive romanen som en spøgelsesroman, men ændrede hurtigt indfaldsvinkel. Den bliver dog med god grund regnet som en milepæl inden for horrorgenren, for [...] stemningen [er] afgjort horror, som Niels Dalgaard udtrykker det (Dalgaard, 2000: 14). Det samme kan siges om en roman der kom lidt senere i århundredet, nemlig R. L. Stevensons The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886). Tematisk minder disse to romaner meget om hinanden med deres 27

28 Introduktion til science fiction dystre beskrivelser og menneskesyn, men det er ikke det der er væsentligt i denne sammenhæng. Det væsentlige er at de begge er Scientific Romances på grund af deres fundamentalt positivistiske og videnskabelige livssyn. I anden halvdel af århundredet kom to forfattere på science fiction-scenen der for bestandigt skulle ændre genren. Her tænkes naturligvis på Jules Verne og H. G. Wells. Deres betydning kan næsten ikke udtrykkes mere klart end Niels Dalgaard gør det i Guide til fantastisk litteratur: Jules Verne er mere and nogen anden enkelt forfatter den, der fik science fiction-genren til at udkrystallisere sig af 1800-tallets underholdningslitteratur (Dalgaard, 2000: 158), mens det var H. G. Wells ( ), der konsoliderede [science fiction i moderne forstand] og gav materiale til at vokse videre med (Dalgaard, 2000: 164). Det er i høj grad fra Scientific Romances at moderne science fiction har sit videnskabelige præg; det var i disse bøger at centrale temaer som rumrejser og kunstigt liv (samt mange flere) for første gang blev behandlet på en systematisk og gennemtænkt videnskabelig måde. Sammen med utopierne og rejsefortællingsgenren leder de altså frem til den sammensatte og komplekse størrelse der er moderne science fiction. Det er klart at kun meget få nye science fiction-tekster er rene eksemplarer af en af de tre genrer, men de fleste har træk fra mindst en af dem. 28

29 1.1.4 Moderne science fiction Ordet science fiction blev i 1926 taget i brug af Hugo Gernsback der var redaktør på bladet Amazing Stories 3. Fra 1920 erne og frem blev blade som Amazing (kaldet pulps på grund af den billige papirkvalitet de var fremstillet på) et af de vigtigste midler til at videreudvikle og udbrede science fiction, og fra starten blev der lagt væk på at rigtige videnskabelige facts skulle være en fast bestanddel i historierne. Disse var dog også ofte meget simple og overfladiske; en del af subgenren space opera. Denne subgenre er karakteriseret ved stereotype personbeskrivelser og megen actionmættet handling der ofte blot er cowboyhistorier som er transplanteret til rummet; hesten er blevet til et rumskib og seksløberen er blevet til en strålepistol, men kvinden er stadig smuk og i kløerne på en bande slyngler (Parrinder, 1980: 15). Ligesom i det vilde vesten er rummet også ofte delvis uudforsket og rummer uanede muligheder. Siden dengang har science fiction været igennem en række stadier, og genren som helhed er blevet mere populær. I magasinernes storhedstid, 1930'erne og 1940'erne, dukkede en del store navne op som skulle vise sig at bygge bro imellem pulp-serierne og nutidens foretrukne format: paperbacken. Aldiss og Wingrove nævner specielt: Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein, Frank Herbert, L. Ron Hubbard, Frederik Pohl and A. E. Van Vogt (Aldiss & Wingrowe, 2001: ). Disse syv forfattere skrev alle pulpinspirerede bøger og udgjorde det man senere har kaldt science fictions guldalder. 29

30 Introduktion til science fiction I tresserne, efter guldalderen, kom the New Wave hvor rammerne sprængtes og en ny (ofte mere kunstnerisk) skrivestil blev tilført science fiction (Parrinder, 1980: 16). Specielt Philip K. Dick, men også forfattere som Brian Aldiss, J. G. Ballard og mange flere er indbegrebet af denne nye bølge. Samtidig blev science fiction en kommerciel succes, idet flere begyndte at læse science fiction og oplagene voksede. Fra denne periode begyndte der også at komme en stor variation inden for selve genren således at nutidens science fiction er domineret af forskellige subgenrer som cyberpunk, nanotech, hard core, space opera, science-fantasy og så videre. Vi vil ikke udtale os yderligere om nutidens science fiction da en sådan gennemgang næppe kan siges at høre hjemme i en historisk oversigt. Derimod vil vi vende os mod de mere litteraturteoretiske aspekter af genren og behandle nogle af de temaer der er blevet nævnt i ovenstående afsnit mere indgående. 1.2 Litteraturteoretiske overvejelser omkring genren Selvom de fleste science fiction-teoretikere gang på gang understreger hvor alsidig og omdiskuteret en genre science fiction er, synes der dog at være en vis konsensus (Suvin (1979), Parrinder (1980, 2001), Delany (1984), Malmgren (1991), Roberts (2000)) om nogle helt centrale karakteristika der gør netop denne genre helt ulig al anden skønlitteratur. Hvor vi altså i sidste afsnit koncentrerede os om den historiske udvikling science fiction-genren har gennemgået, vil vi i dette afsnit redegøre for de litteraturteoretiske faktorer der adskiller science fiction fra anden skønlitteratur. 30

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering... 5 1.2. Læsevejledning... 6 2. Introduktion til Mount København... 7 2.1. Læsningen af Mount København... 7 2.2. Paratekster... 8 3. Metode...

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Computerspilgenrer og indeksering af computerspil. Bacheloropgave. Peter Olsen. Forår 2012. Det Informationsvidenskabelige Akademi

Computerspilgenrer og indeksering af computerspil. Bacheloropgave. Peter Olsen. Forår 2012. Det Informationsvidenskabelige Akademi Computerspilgenrer og indeksering af computerspil Bacheloropgave Peter Olsen Forår 2012 Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Rune Eriksson Antal ord: 11954 Resumé Opgaven undersøger og diskuterer

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter.

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter. Læsevejledning For at lette læsningen og forklare de formale stilistiske greb har vi udformet denne lille læsevejledning, der dog ikke foregriber det egentlige metodeafsnit. Citater der er direkte skrevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

En Kamp mellem Spil og Fortæ lling

En Kamp mellem Spil og Fortæ lling En Kamp mellem Spil og Fortæ lling Et speciale om computerspil og interaktiv fiktion Af Jesper Juul Vejleder: Torben Fledelius Knap Dansk, Institut for Nordisk Filologi. Københavns Universitet, februar

Læs mere

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Aalborg Universitet 31. maj 2013 EN UNDERSØGELSE AF MAGISK REALISME I NYERE DANSK LITTERATUR MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Specialerapport af Line Kjær Jørgensen og Magnus Klitgård Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indlæring af negative tal

Indlæring af negative tal Indlæring af negative tal Udarbejdet af gruppe 12 Elisabeth Krabbe, Jakob Damm og Rie Nissen Vejleder: Uffe Thomas Jankvist Afleveres til tryk 21-12-2006 1.1.1 3. semester - Naturvidenskabelig basis -

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Et studie i forfatteren H.P. Lovecraft som oversættelsesobjekt. SKREVET AF Oliver Hedegaard Holm. VEJLEDERE Rita Therkelsen & Bent Preisler

Et studie i forfatteren H.P. Lovecraft som oversættelsesobjekt. SKREVET AF Oliver Hedegaard Holm. VEJLEDERE Rita Therkelsen & Bent Preisler SKYGGER OVER TIDEN Et studie i forfatteren H.P. Lovecraft som oversættelsesobjekt SKREVET AF Oliver Hedegaard Holm VEJLEDERE Rita Therkelsen & Bent Preisler Kombineret speciale Dansk og Engelsk Foråret

Læs mere

1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract

1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract 1 Abstract 2 1 Abstract 1 Abstract 1.1 Dansk Centrale dele af naturvidenskaben er afhængige af teknologiske fremskridt. Derfor er det en fordel hvis der er en måde at forudsige fremtiden på. Fremtidsforskning

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education PhD afhandling Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education Tine Lynfort Jensen Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 METODE 11 INTERAKTION MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 15 HVAD ER KROPPEN?

FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 METODE 11 INTERAKTION MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 15 HVAD ER KROPPEN? FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 UDVIKLINGEN AF DEN MODERNE COMPUTER 7 FORHOLDET MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 8 PROBLEMSTILLING 10 METODE 11 VALG AF TEORI 11 BILLEDANALYSE 12

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil HUM-TEK Afhængighed af online computerspil Adriana Zak, Evelina Komarova, Anita Steffensen, Thomas Ege, Jonas Bjørn Høj & Trine Bentkjær 21. december 2009 Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere