NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL"

Transkript

1 Indhold 02 a. Forord b. Kassation... 3 Begrundelser for kassation... 3 Dårlig bevaringstilstand... 3 Praksis vedrørende kassation... 3 Arkiver c. Udskillelse til andre danske museer og institutioner... 4 Udskillelse af genstande og genstandssamlinger... 4 Udskillelse af arkivalier d. Repatriering og tilbageførsel af museumsgenstande... 5 Hvem spørger?... 5 Sagsbehandling... 6 Alternative strategier... 6 Humant materiale... 6 Dokumentation af genstandene... 7 Konservering af genstandene... 7 Transport af genstandene... 7 Afgivelse/Kassation eller ej e. Procedure for afgivelser fra en enhed til en anden enhed på Nationalmuseets Forsknings- og Formidlingsafdeling... 9 Indledning... 9 Afgivelser... 9 Den afgivende enhed... 9 Den nye ejer... 9 Kontrol... 9 Kvittering for afgivelse. Genstande, der afgives fra en enhed til en anden enhed på nationalmuseets forsknings- og formidlingsafdeling Bilag 1. Bilag til kvittering for afgivelse Bilag 2. Bilag til kvittering for afgivelse

2 02 a. Forord ICOM har fastlagt et sæt internationale retningslinier for museumssamlinger. Om udskillelse af museumsgenstande hedder det i stk. 4.1: A key function of almost every museum is to acquire objects and keep them for posterity. Consequently, there must always be a strong presumption against the disposal of objects or specimens to which a museum has assumed the formal title. Any form of disposal, whether by donation, exchange, sale or destruction requires high order of curatorial judgement and should be approved by the governing body only after considering this and any appropriate legal advice ICOM Code of Ethics for Museums, 2001 Det er en nøglefunktion for ethvert museum at erhverve sig genstande og bevare dem for eftertiden. Som en konsekvens deraf må der altid være stærke argumenter mod afgivelse af genstande eller andet materiale, som et museum besidder den formelle ret til. Enhver type af afgivelse, det være sig gave, bytte, salg eller destruktion, skal hvile på velfunderede museumsfaglige vurderinger. Enhver afgivelse skal vedtages af museets ledelse efter grundig museumsfaglig og juridisk vurdering af sagen. (Min oversættelse, RRU) Der kan være forskellige faglige, politiske eller praktiske årsager til ønsket om at de-accessionere en eller flere af Nationalmuseets genstande. Nationalmuseet kan de-accessionere genstande fra samlingerne for, at overføre dem til andre danske museer og undtagelsesvist til andre statsinstitutioner. Nationalmuseet kan de-accessionere og tilbageføre genstande til andre lande og udenlandske museer. Genstandene kan de-accessioneres på grund af manglende videnskabelig og formidlingsmæssig værdi. Genstandene kan de-accessioneres, hvis de skønnes at falde uden for rammerne af samlingen. Genstandene kan være af en sådan karakter, at en videnskabelig analyse med destruktion til følge vil bringe en særlig merviden. Genstandene kan være i så dårlig bevaringstilstand, at de-accession og kassation er den eneste løsning. Uanset begrundelse, tages beslutningen om de-accession af en eller flere af museets genstande på de respektive enheder efter nøje faglig overvejelse. Enheden udarbejder en samlet indstilling, som begrunder ønsket om de-accession samt vedhæfter genstandsliste og kopier af genstandsdokumentation (eks. blå kort eller protokoltekst). Indstillingen sendes til chefen for Forsknings- og Formidlingsafdelingen. Chefen for F&F sender indstillingen videre til godkendelse i Kulturministeriet. I de følgende afsnit er særlige typer af de-accessioner nøjere beskrevet. 2

3 02 b. Kassation Når en museumsgenstand kasseres, udgår den af Nationalmuseets samling. Kasserede genstande skal altid destrueres, og må ikke sælges eller overdrages til andre. Museets medarbejdere må ikke modtage kasserede genstande. Begrundelser for kassation Manglende videnskabelig og formidlingsmæssig værdi. Manglende videnskabelig værdi kan f.eks. skyldes manglende dokumentation. Genstanden skønnes at falde uden for rammerne af samlingen. Heri ligger som en konsekvens, at den pågældende genstand er fejlagtigt indsamlet eller i det mindste at præmisserne for indsamlingen har ændret sig radikalt. En genstand er af en sådan karakter, at en videnskabelig analyse med destruktion til følge, vil bringe en særlig og værdifuld merviden. Dårlig bevaringstilstand En genstands kulturhistoriske udsagnskraft kan vurderes ikke at stå i forhold til de økonomiske omkostninger til konservering. Praksis vedrørende kassation Beslutning om kassation af én eller flere af museets genstande tages på de respektive enheder efter nøje faglig overvejelse. Enheden udarbejder en samlet indstilling, som begrunder ønsket om kassation samt vedhæfter genstandsliste og kopier af genstandsdokumentation (eks. blå kort eller protokoltekst). Hvis tilladelsen gives, skal én eller flere af enhedens medarbejdere overvære destruktionen af de kasserede genstande. Er den kassable genstand modtaget som gave, skal den pågældende enhed søge at finde giver eller dennes pårørende med henblik på en tilbagelevering inden en evt. destruktion. Arkiver Deaccessionering og kassation fra museets faglige arkiver er underlagt samme regler som genstande. 3

4 02 c. Udskillelse til andre danske museer og institutioner Udskillelse af genstande og genstandssamlinger Nationalmuseet kan vælge at udskille genstande fra samlingerne til andre danske museer og undtagelsesvist til andre statsinstitutioner. Eksempelvis kan man udskille genstande med regional eller lokal betydning til lokale museer. Man kan også vælge at udskille genstande til et af de statsanerkendte specialmuseer, hvis det skønnes at genstande eller genstandssamlinger passer bedre ind i et specialmuseums samling end i Nationalmuseets. Ved udskillelse til andre danske museer er der en høj grad af sikkerhed for en forsvarlig og museumsfaglig behandling af genstandene. Udskillelse til andre danske museer kan være et ukompliceret alternativ til kassation af museumsgenstande. Udskillelse til andre danske museer kan også bruges som et redskab til et øget samarbejde omkring forskning og formidling. Beslutning om udskillelse af én eller flere af museets genstande tages på de respektive enheder efter nøje faglig overvejelse. Enheden udarbejder en samlet indstilling, som begrunder ønsket om udskillelse samt vedhæfter genstandsliste og kopier af genstandsdokumentation (eks. blå kort eller protokoltekst). Udskillelse af arkivalier Udskillelse af arkivalier fra museets faglige arkiver til andre museer og institutioner er underlagt de samme regler som genstande. Udskillelse fra museets administrative arkiver kan finde sted efter aftale med Rigsarkivet. 4

5 02 d. Repatriering og tilbageførsel af museumsgenstande Der kan være mange årsager til, at museet modtager forespørgsler om eller aktivt indleder samarbejder omkring tilbageførsel af museumsgenstande, både nationalt og internationalt. Ved en tilbageførsel/repatriering skifter ejerskabet til og ansvaret for genstandene helt og fuldt fra Nationalmuseet til anden ejer. Hvem spørger? Erfaringsmæssigt kommer de fleste henvendelser vedr. tilbageførsel eller repatriering i første omgang på uformel vis til den enkelte enhed, som drøfter sagen igennem med modparten. Mange af drøftelserne munder aldrig ud i en officiel anmodning om tilbageførsel. Hvis forespørgslen kommer fra en sammenlignelig statsinstitution, eks. et nationalt eller regionalt museum i et andet land, kan man vælge at bruge tilbageførsel som afsæt for et øget musealt og politisk samarbejde. Returneringen af genstande til Grønland og Færøerne et godt eksempel på et sådant samarbejde, hvor tilbageførslen af genstande var et led i opbygningen af nye museumsinstitutioner i hjemlandet. Nationalmuseet vil i den type sager have en høj grad af sikkerhed for at genstandene bevares og er fortsat tilgængelige i forskningsøjemed ifølge ICOMs internationale regler. Kulturministeriet kan på museets vegne vælge at se med velvillighed på en forespørgsel om tilbageførsel foretaget af en stat eller en statsinstitution fra et andet land. Som sådan kan en evt. tilbageførsel bruges som et politisk redskab til øget internationalt samarbejde. Hvis forespørgslen kommer fra enkeltpersoner eller repræsentanter fra befolkningsgrupper, er det noget vanskeligere at sikre sig at genstandene efter en evt. overdragelse vil være tilgængelige i formidlings- eller forskningsøjemed, og om genstandene fortsat bevares. Ved en tilbageførsel ligger det implicit i begrebet om den fulde og juridisk gyldige ejendomsret, at genstande overgives til ansøgerens ejerskab uden klausuler. Nationalmuseet har ikke, efter at en overgivelse har fundet sted, efterfølgende ret til at blande sig i genstandenes brug, opbevaringsforhold, senere overdragelse til andre parter mv. Derfor er det nødvendigt, at Nationalmuseet inden en afgørelse vurderer, om de gældende forhold hos modtageren sikrer, at de afgivne genstande fortsat bevares og tilgængeliggøres. En museumsfaglig vurdering af forhold omkring fortsat bevaring og tilgængelighed vil veje tungt i afgørelsen om accept eller afslag. Denne vurdering påhviler den involverede enhed som en del af beslutningsgrundlaget i indstillingen. Som hovedregel overvejer Nationalmuseet kun tilbageførsler, hvis anmodningen foretages gennem officielle kanaler, det være sig museer eller andre officielle institutioner. 5

6 Sagsbehandling Anmodninger om tilbageførsel tilgår den relevante enhed. Det er op til enheden at vurdere anmodningen, dens argumenter, og dens afsender på et museumsfagligt grundlag. Enheden formulerer en indstilling til enten afslag eller viderebehandling. Denne formulering sker på baggrund af inspektørernes viden om Nationalmuseets samlinger, samt deres viden om de museale/lokalpolitiske/kulturelle forhold, som vedrører anmoderen. Hvis man inden den endelige formulering af en indstilling har brug for at indhente uddybende oplysninger i sagen, påhviler dette enheden. Indstillingen med de relevante bilag (breve, dokumentation mv. fra anmoder) skal inden svarets afsendelse til modtager tilgå afdelingschefen i Forsknings- og Formidlingsafdelingen, som tager sagen op i direktionen. Ved imødekomne sager angives i sagen den præcise dato for overdragelsen af det formelle og juridiske ejerskab til modparten. Alternative strategier Inden en tilbageførsel sættes i værk, skal det overvejes, om Nationalmuseet er fuldt og helt indstillet på at overgive ansvaret for genstandene til modparten. Hvis ikke, kan andre former for overdragelse overvejes, eksempelvis inddeponering (ejerskabet overgår til anmoder, mens genstanden forbliver på museet) eller uddeponering (ejerskabet forbliver på museet, mens genstanden overgår til anmoder). Nationalmuseet anvender en bevidst liberal udlånspolitik i forbindelse med udstillinger og forskningsprojekter. Man sikrer på den måde et udstrakt samarbejde med museer og andre institutioner i ind- og udland, og samlingerne tilgængeliggøres for det bredest mulige publikum. Der kan henvises til museets udlånspolitik ved afslag på anmodninger om tilbageførsel. Nationalmuseet kan i særlige tilfælde vælge at tilbyde anmoderen at få fremstillet en kopi af genstanden. Det kan være en løsning i sager, hvor man ønsker et særligt politisk eller musealt samarbejde. Det skal da vurderes, om museet har de nødvendige ressourcer til fremstilling af en kopi, eller om anmoderen kan bekoste den. Humant materiale Ingen internationale regler pålægger et museum automatisk at returnere lovligt erhvervet humant materiale i tilfælde af en forespørgsel om tilbageførsel, men det fremhæves i ICOMs Code of Ethics stk. 6.6, at forespørgsler om returneringen af humant materiale indtager en særstatus, og at de skal sagsbehandles hurtigt og med respekt og følsomhed. På Nationalmuseet er sagsgangen for forespørgsler vedrørende humant materiale den samme som for andre typer af forespørgsler om tilbageførsel af museumsgenstande. På Nationalmuseet anerkendes det, at der kan knytte sig særlige følelser af religiøs, etisk eller menneskelig karakter til humant materiale, og at forespørgsler om returnering af humant materiale fra 6

7 andre nationalstater eller folkeslag af etiske, politiske og samarbejdsmæssige årsager bør anskues med åbenhed og velvillighed. Dokumentation af genstandene Når ejerskabet skifter hænder, mister museet principielt ansvaret for og kontrollen med genstandene. En tilbageførsel vil derfor kræve, at Nationalmuseet dokumenterer de tilbageførte genstande så grundigt og fuldstændigt som muligt, så viden om genstandene forbliver på museet. Kopier af dokumentationen følger så vidt muligt med genstandene tilbage til modtagerne. Tilbundsgående dokumentation kræver arbejdstid og penge. Det skal vurderes, om museet har ressourcer til dette arbejde i hver enkelt sag. Denne vurdering kan indgå som en del at beslutningsgrundlaget for eller imod en imødekommelse af kravet om tilbageførsel. Konservering af genstandene Nationalmuseet vil af museumsfaglige og samarbejdsmæssige årsager have en interesse i at tilbageføre genstande i en ordentlig bevaringstilstand. Det vil være rimeligt at bruge ressourcer på at efterse og evt. konservere genstande, som skal tilbageføres. Det skal vurderes, om museet har ressourcer til dette arbejde i hver enkelt sag. Denne vurdering kan indgå som en del af beslutningsgrundlaget for eller imod en imødekommelse af kravet om tilbageførsel. Det skal vurderes, om man i den enkelte sag kan bede anmoderen om at forestå evt. konserveringsudgifter inden tilbageførsel. Transport af genstandene Det vil være rimeligt at bede anmoderen om at sørge for at forestå afhentning og transport i tilfælde af en accepteret tilbageførsel. Men der kan opstå situationer, hvor det er i Nationalmuseets interesse at forestå og betale transporten for den anmodende part. Det skal vurderes, om museet har ressourcer i den enkelte sag. Afgivelse/Kassation eller ej Som hovedregel skal der være tungtvejende grunde til at tilbageføre museumsgenstande. Kan Nationalmuseet dokumentere, at internationale genstande efter 1970 er indkommet på museet i overensstemmelse med de gældende internationale regler for kulturarv og kulturgods, og at museet besidder den gyldige juridiske ejendomsret til genstandene, er museet i sin fulde ret til at afslå anmodninger om tilbageførsel fra international side. ICOMs Code of Ethics slår dog i stk. 4.4 fast, at anmodninger fra andre lande eller folkeslag, som vedrører genstande, der beviseligt er hjemført til museet i modstrid med de internationale, nugældende og af Danmark ratificerede regler om lovlig hjemtagelse af kulturgenstande, skal besvares prompte med henblik på hurtig tilbageførsel. 7

8 Hvis museet kan dokumentere, at dansk kulturgods fundet eller erhvervet inden for landets nuværende grænser i sin tid er indkommet til museet på juridisk gyldig vis, og at museet besidder ejendomsretten til genstandene, er Nationalmuseet i sin fulde ret til at afslå anmodningerne om tilbageførsel. (Eks. får museet af og til anmodninger om tilbageførsel af kirkegods). 8

9 02 e. Procedure for afgivelser fra en enhed til en anden enhed på Nationalmuseets Forsknings- og Formidlingsafdeling Indledning Afgivelse defineres som en varig afgivelse af genstanden fra en NM enhed til en anden NM enhed, som herefter er fuldt ansvarlig for genstanden. Ved afgivelse af genstande fra en af museets samlinger til en anden skal der ske en kontrol af genstandens tilstedeværelse samt en kontrol af korrekt registrering i GenReg og PladsReg. Afgivelser Den afgivende enhed betegnes i det følgende som ejeren. Hvis enhederne er enige om afgivelsen, udarbejdes en afgivelsesaftale med begge enheders underskrift. Den afgivende enhed Noterer genstanden som afgivet i relevante protokoller Noterer genstanden som afgivet i GenReg Noterer genstanden som afgivet i PladsReg Videregiver kopier af alle tilgængelige oplysninger og dokumenter, der knytter sig til den pågældende genstand Videregiver evt. kopier af relevante fotos Noterer genstandsnummeret hos den nye ejer Genstandsliste fra afgivende enhed, Bilag 1 (Genstandsliste fra afgivende Forskningsog Formidlingsenhed) Den nye ejer Accessionerer genstanden Indfører alle de videregivne oplysninger i registreringssystemet Det nye genstandsnummer meddeles den forrige ejer Genstandsliste fra modtagende enhed returneres til den forrige ejer, Bilag 2 (Genstandsliste fra modtagende Forsknings- og Formidlingsenhed) Kontrol Kontrollen af, at de afgivne genstande er til stede, varetages af ejeren i forbindelse med dennes egenkontrol af samlingen, samt af Det interne Revisionsudvalg i forbindelse med den løbende revision af museets enheder. 9

10 Kvittering for afgivelse. Genstande, der afgives fra en enhed til en anden enhed på nationalmuseets forsknings- og formidlingsafdeling Sagsnr. (Oprettes af afgivende enhed) Afgivende Forsknings- og Formidlingsenhed: xx Bilag: Genstandsliste med genstandsnummer, betegnelse og placering Modtagende Forsknings- og Formidlingsenhed: xx Afgivet (dato) Afgivende enhed. Overinspektør Modtaget (dato) Modtagende enhed. Overinspektør DU FINDER DENNE BLANKET I BIBLOTEKET HER: Samlingsforvaltning - Blanketbibliotek\Deaccession - Kvittering for afgivelse.docx 10

11 Bilag 1. Bilag til kvittering for afgivelse Genstandsliste fra afgivende Forsknings- og Formidlingsenhed Afgivelsesdato: Angiv dato. Hvis ikke muligt anføres tidligste dato (fx efter ) eller seneste dato (fx ). Helt ukendt dato anføres som: Dato ukendt. Genstandsnummer i afgivende enhed Genstandsbetegnelse Placering i afgivende enhed Midlertidig placering i modtagende enhed Særlige bemærkninger DU FINDER DENNE BLANKET I BIBLOTEKET HER: Samlingsforvaltning - Blanketbibliotek\Deaccession - Genstandsliste til afgivelse Bilag 1- afgiver.docx 11

12 Bilag 2. Bilag til kvittering for afgivelse Genstandsliste fra modtagende Forsknings- og Formidlingsenhed Modtagelsesdato: Angiv dato. Hvis ikke muligt anføres tidligste dato (fx efter ) eller seneste dato (fx ). Helt ukendt dato anføres som: Dato ukendt. Genstandsnummer i modtagende enhed Genstandsbetegnelse Genstandsnummer i afgivende enhed DU FINDER DENNE BLANKET I BIBLOTEKET HER: Samlingsforvaltning - Blanketbibliotek\Deaccession - Genstandsliste til afgivelse Bilag 2- modtager.docx 12

13 13

Deaccession og tilbageførsel af museumsgenstande

Deaccession og tilbageførsel af museumsgenstande Deaccession og tilbageførsel af museumsgenstande 2 a. Indledning Det er muligt og lovligt at udskille registrerede museumsgenstande fra Nationalmuseets samling. Udskillelsen skal foregå i henhold til museumsloven,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler. Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed. Indsamlings- og

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag.

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag. 2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. j.nr. 1894823 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Samlingsmanualens kapitel 6

Samlingsmanualens kapitel 6 Samlingsmanualens kapitel 6 Indhold Generelt om uddeponeringer Kontrolprocedurer for Uddeponeringer Før kontrolbesøget Lister udarbejdes Henvendelsen til det enkelte UDS (Uddeponeringssted) Ønsker om deponeringens

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Historiker - 2080. April 2014. 2. FAGETS MÅL Formålet med historikerkursus er at bibringe kursisten viden, færdigheder og kompetencer for selvstændigt at kunne varetage enhedens

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold A. Egenkontrol af Nationalmuseets Samlinger... 2 Indledning... 2 1. Egenkontrol, overordnet... 2 1.1. Hvornår anvendes revisionsproceduren... 2 1.2. Kontrol af tilstedevær... 3 1.3. Definition

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND Museum Midtjyllands vedtægter udskrevet 09-09-2015. Side 1 af 9 Administration: Museum Midtjylland c/o Herning Museum, Museumsgade 32,7400 Herning, tlf. 9626-1900, herningmuseum@museummidtjylland.dk,

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse Tillægsdagsorden Byrådet Tid Onsdag den 16. december 2015 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse...1 1. 15/23687

Læs mere

Nationalmuseets samlinger 2012. Foto: Nationalmuseet

Nationalmuseets samlinger 2012. Foto: Nationalmuseet Nationalmuseets samlinger 2012 Foto: Nationalmuseet Indholdsfortegnelse Samlingsrapport 2012 - Opsummering og konklusioner... 3 1. Nationalmuseets samlinger - rapport 2012... 3 1.1. Samlingernes omfang...

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum 1 Ejerforhold, navn, art, status og adresse 1.1 Ringkøbing Skjern Museum er en selvejende institution. 1.2 Ringkøbing Skjern er et statsanerkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold Generelt om uddeponeringer... 2 Kontrolprocedurer for Uddeponeringer... 2 Før kontrolbesøget... 2 Lister udarbejdes... 2 Henvendelsen til det enkelte UDS (Uddeponeringssted)... 2 Ønsker om deponeringens

Læs mere

Kapitel 5 Udlånsprocedure 2016

Kapitel 5 Udlånsprocedure 2016 Kapitel 5 Udlånsprocedure 2016 Indledning Nationalmuseet har som landets øvrige statslige og statsanerkendte museer, jf. museumslovens 2, blandt andet til opgave gennem formidling i et lokalt, nationalt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Forretningsorden for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden I medfør af 36, stk. 4 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Institutionens navn er: Danmarks Tekniske Museum. 1.2 Danmarks Tekniske Museum er en selvejende institution. Museets hjemsted

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af kulturværdier i Danmark

Bekendtgørelse om sikring af kulturværdier i Danmark BEK nr 391 af 30/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-018940 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om sikring

Læs mere