Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret"

Transkript

1 Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol

2 Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande aftalen om en fælleseuropæisk patentdomstol ("Unitary Patent Court"). Aftalen indebærer, at en lang række patentsager fremover skal anlægges ved den fælles patentdomstols afdelinger frem for ved de almindelige nationale retsinstanser. Aftalen indebærer også, at der bliver indført et europæisk enhedspatent, dvs. et patent med ensartet virkning i hele EU med undtagelse af Italien og Spanien, der valgte at stå uden for ordningen. Aftalen om den fælles patentdomstol skal efter planen træde i kraft den 1. januar 2014, eller når den er ratificeret af mindst 10 af de lande, der deltager i aftalen, samt af England, Frankrig og Tyskland. For at få virkning i Danmark kræves højst sandsynligt vedtagelse af 5/6 af Folketingets medlemmer, dvs. at mindst 150 medlemmer skal stemme "ja" til loven, eller vedtagelse ved en folkeafstemning. Hvad indebærer enhedspatentet? Et enhedspatent indebærer, at det bliver muligt at få et enkelt patent, der dækker alle EU-lande med undtagelse af Spanien og Italien. Patentet træder ikke i stedet for nationale patenter, Europæiske Patenter ("EP-patenter" - som bliver til nationale patenter) eller brugsmodeller. Disse enerettigheder kan stadig opnås som et alternativ til enhedspatentet. Man kan ikke få et enhedspatent og nationalt patent på samme opfindelse. Som det er tilfældet i dag efter dansk ret, kan en opfinder imidlertid stadig få et EP-patent samt et dansk patent på den samme opfindelse. Enhedspatenter skal - ligesom det i dag er tilfældet med EP-patenter - administreres af Den Europæiske Patentmyndighed i München, og ansøgningsprocessen bliver formentlig meget lig den, der gælder for EP-patenter i dag. Der er dog den væsentlige forskel fra EP-patenter, at enhedspatenter ikke skal oversættes til sproget i alle de lande, hvor patentet skal være gældende, men blot skal være publiceret på engelsk, tysk eller fransk og med patentkravene gengivet på alle de tre nævnte sprog. I en overgangsperiode på maksimalt 12 år skal der dog indleveres fuldstændige oversættelser af patentskriftet på engelsk (hvis behandlingssproget ved Den Europæiske Patentmyndighed er tysk eller fransk) eller på et hvilket som helst andet officielt EU-sprog (hvis behandlingssproget er engelsk). I tilfælde af retssager vedrørende patentkrænkelser kan den sagsøgte kræve en fuldstændig oversættelse af enhedspatentet til sproget i det land, hvor den formodede krænkelse har fundet sted, eller i det land, hvor den sagsøgte er boende. Fordelen ved et enhedspatent er, at der opnås ensartet retsbeskyttelse i alle de deltagende lande, uden at patentet skal oversættes til alle EU's sprog. Ulempen er omvendt, at patentet dermed også kan blive erklæret ugyldigt med virkning for hele EU af den nye fælles patentdomstols afdelinger. Hvad indebærer den fælles patentdomstol? Den fælles patentdomstol indebærer, at det fremover bliver én fælles europæisk domstol med lokale og/eller regionale afdelinger, der skal træffe afgørelser i patentsager vedrørende enhedspatentet og EP-patenter, herunder også supplerende beskyttelsescertifikater knyttet til de to typer patenter. Derimod skal sager vedrørende nationale patenter og brugsmodeller fortsat behandles ved de nationale domstole. Herudover indebærer aftalen, at det i begrænset omfang bliver muligt at indbringe afgørelser truffet af Den Europæiske Patentmyndighed i München vedrørende dens administration af enhedspatentet for den fælles patentdomstol. Der er lagt op til et retssystem, der stiller strenge krav til parternes sagsforberedelse. Sagsøger skal have sin fulde bevisførelse klar ved indlevering af stævningen. Dette gælder også nødvendige eksperterklæringer. En sagsøgt skal indgive svarskrift inden 3 måneder med alle de beviser, han vil påberåbe sig, herunder også eksperterklæringer. Indsigelser vedrørende den fælles patentdomstols kompetence, herunder værneting, skal fremsættes inden 1 måned. Dette skal ses i forhold til, at en sag kan anlægges alle steder, hvor den påståede krænkelse er foregået. En virksomhed, der har mistanke om at kunne blive sagsøgt for patentkrænkelse, bør således tidligt overveje at forberede et svar, samt overveje i hvilke lande produkter skal udbydes (og dermed give værneting), hvis der er en risiko for, at markedsføringen vil blive mødt med en forbudsbegæring som følge af påskud om patentkrænkelse.

3 Advokater uanset nationalitet er berettigede til at repræsentere parterne for alle afdelinger af den fælles patentdomstol, såvel de nationale og regionale kamre som det centrale kammer. Kompetence Den fælles patentdomstols afdelinger får kompetence med hensyn til krænkelsessager, herunder også spørgsmålet vedrørende erstatning, anerkendelsessøgsmål og sager vedrørende ugyldigkendelse af patenter. Herudover skal den fælles patentdomstols afdelinger også træffe afgørelse vedrørende foreløbige foranstaltninger, f.eks. midlertidige forbud og bevissikring. Søgsmål vedrørende retten til et patent eller en patentansøgning skal fortsat anlægges ved de nationale domstole. Organisation Domstolen kommer til at bestå af en førsteinstansdomstol og en appeldomstol. Førsteinstansdomstolen består af en central afdeling samt en række lokale og regionale afdelinger. Den centrale afdeling får hjemsted i Paris samt underafdelinger i München og London. Sagerne i den centrale afdeling fordeles således, at London-underafdelingen skal behandle sager vedrørende menneskelige fornødenheder (medicin) samt vedrørende kemi og metallurgi. Münchenunderafdelingen skal behandle sager vedrørende mekanik, belysning, opvarmning, våben og sprængning, mens hovedafdelingen i Paris skal behandle de resterende sager, f.eks. sager vedrørende bygge- og anlægsteknik. De lokale afdelinger oprettes i en medlemsstat efter anmodning. Hvis en medlemsstat har flere end hundrede påbegyndte patentsager pr. år, kan den få oprettet en ekstra afdeling pr. hundredende sag, dog maksimalt fire afdelinger. Flere medlemsstater kan gå sammen og danne en regional afdeling. Der er p.t. drøftelser om muligheden for at få oprettet et regionalt kammer for Danmark, Sverige, Finland og de baltiske lande. Appeldomstolen får hjemsted i Luxemburg. Sagsanlæg m.v. Sager om patentkrænkelser skal anlægges ved den lokale eller regionale afdeling, der vedrører det land, hvor krænkelsen har fundet sted, eller det land, hvor krænkeren har hjemme, hvis denne har hjemme i en af de deltagende medlemsstater. Ellers kan sagen anlægges ved den centrale afdeling i Paris. Anerkendelsessøgsmål, hvor der nedlægges påstand om, at et patent ikke er krænket, sager vedrørende ugyldigkendelse af patenter samt sager om anfægtelse af afgørelser truffet af Den Europæiske Patentmyndighed skal også anlægges ved den centrale afdeling. Ugyldighed kan dog også gøres gældende som modpåstand af en sagsøgt i en krænkelsessag, der foregår ved en af de lokale eller regionale afdelinger. I den situation kan den lokale eller regionale afdeling vælge at henskyde afgørelsen om ugyldighed til den centrale afdeling, men fortsætte behandlingen af krænkelsesspørgsmålet uanfægtet. Dette åbner op for såkaldt "bifurcation", hvor krænkelsesspørgsmålet altså afgøres før spørgsmålet om ugyldighed og isoleret fra dette spørgsmål, hvilket er ukendt i dansk ret. Muligheden for bifurcation giver patenthaveren en stærk position, fordi en krænkelsessag kan gennemføres hurtigt og udmunde i et forbud uden at blive forsinket af indsigelser om ugyldighed. Denne manøvre kan altså føre til, at usikre patenter køres i stilling som grundlag for forbudssager, uden at den påståede krænker samtidig får mulighed for at forsvare sig ved at anfægte patentets gyldighed. Hvilken lov gælder? Enhedspatentet er underlagt lovgivningen i det land, hvor ansøgeren havde sin bopæl eller hovedforretningssted på datoen for indleveringen af patentansøgningen. Det vil sige, at hvis patenthaveren havde hjemsted i Tyskland på tidspunktet for indleveringen af ansøgningen, skal tysk ret anvendes på spørgsmål vedrørende patentet, uanset at en eventuel krænkelse måske har fundet sted i Frankrig, og sagen derfor anlægges ved en fransk afdeling. Hvis patentansøgeren ikke har forretningssted i en af medlemsstaterne, anvendes altid tysk ret (da Den Europæiske Patentmyndighed ligger i Tyskland). For så vidt angår EP-patenter anvender patentdomstolens afdelinger national ret i det land, hvor EP-patentet er sat i kraft, i relation til krænkelser af denne nationale del af EPpatentet. I praksis vil den fælles patentdomstols afdelinger imidlertid både for så vidt angår krænkelser af enhedspatenter og EPpatenter kunne nøjes med at vurdere krænkelser i forhold til aftalen om den fælles patentdomstol: Aftalen om den fælles patentdomstol indeholder nemlig en række bestemmelser, der harmoniserer medlemsstaternes patentret for så vidt angår enhedspatenter og EP-patenter. Det gælder særligt reglerne om enerettens omfang, der, for så vidt angår enhedspatenter og EP-patenter, kommer til at følge af aftalen om den fælles patentdomstol. Beskyttel-

4 sesomfanget for de nationale patenter vil stadig følge af de nationale patentlove. Reglerne om nationale patenters beskyttelsesomfang har reelt været harmoniseret siden slutningen af 1970'erne, og disse regler har hidtil været anvendt på EP-patenter. Reglerne om enhedspatenter og EP-patenters beskyttelsesomfang i aftalen om den fælles patentdomstol svarer i meget vidt omfang til de regler, der i dag anvendes på nationale patenter og EP-patenter. Det afgørende nye bliver, at den fælles patentdomstols afdelinger nu skal fortolke reglerne angående enhedspatenter og EP-patenter ensartet for alle de deltagende lande. Den situation, som man tidligere har set, hvor domstolene i et land frifinder for patentkrænkelse, og domstolene i et andet land på samme grundlag dømmer for patentkrænkelse, bør altså ikke opstå i det nye system, og sker det, vil en appel til appeldomstolen kunne ensrette afgørelserne. En række forhold er dog ikke blevet harmoniseret og vil derfor fortsat være undergivet ren national ret. Eksempelvis er spørgsmål vedrørende opgørelsen af en eventuel erstatning i vidt omfang stadig overladt til de forskellige medlemsstaters lovgivning. Overgangsordning for EP-patenter For så vidt angår EP-patenter indebærer aftalen en overgangsordning, hvorefter der i en periode på 7 år efter aftalens ikrafttræden også kan anlægges søgsmål ved de nationale domstole, forudsat at patentejeren eller patentansøgeren ikke har fritaget EP-patentet fra ordningen. Patenthavere og patentansøgeren kan for så vidt angår EPpatenter fravælge den fælles patentdomstols kompetence. Dette gøres ved, senest en måned inden perioden på de 7 år udløber, at meddele den fælles patentdomstols registreringskontor, der kommer til at ligge ved appeldomstolen i Luxemburg, at et EP-patent skal være undtaget fra dets kompetence. Hvis der imidlertid bliver anlagt sag ved den fælles patentdomstol, inden patenthaveren når at få EP-patentet fritaget fra domstolens kompetence, er det for sent at få EP-patentet fritaget. Vil en patenthaver eller patentansøger derfor være sikker på, at et EP-patent ikke undergives den nye fælles patentdomstols kompetence, bør han altså hurtigst muligt inden ordningen træder i kraft (p.t. fastsat til 1. januar 2014) sende en fritagelsesanmodning til den fælles patentdomstol. Spørgsmål vedrørende enhedspatent og den fælleseuropæiske patentdomstol kan rettes til kontaktpersonerne nævnt i slutningen af dette nyhedsbrev.

5 Kontakt Peter-Ulrik Plesner Sture Rygaard Mikkel Vittrup De nævnte personer kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 400 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 400 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

Eneret - hvad er det?

Eneret - hvad er det? Marts 2006 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Eneret - hvad er det? 2 Må man låne penge af sit eget selskab? 3 Sygemeldinger 4 Aktieavancebeskatning Pensionsmidler og iværksætteri 5 Alder og direktørkontrakter

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

ARBEJDSVISA til USA. Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ARBEJDSVISA til USA. Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ARBEJDSVISA til USA Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Langt de fleste danske virksomheder, som etablerer sig i USA, får behov for at ansætte udenlandske

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning DANSK BIOTEK Nr. 4 december 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.biotechmed.dk læs inde i bladet LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere