Er oversættelse overhovedet en mulig opgave?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er oversættelse overhovedet en mulig opgave?"

Transkript

1 Er oversættelse overhovedet en mulig opgave? At oversætte litteratur - det (u)muliges kunst eller et muligt håndværk Hvordan er det muligt at forene to forskellige sprog ud fra den samme tekst. Er oversættelse overhovedet en mulig opgave? Eller forsøger oversætteren at løse en principiel umulig opgave? Hvad siger du? Sandt er det i hvert fald at oversættelse byder på mange problemer og vanskeligheder, både af sproglig og kulturel art, og måske er det netop derfor oversættelse er så fascinerende og udfordrende. Merete Birkelund, Lektor, Ph.d, aarhus Universitet. Etiske og praktiske overvejelser Mange traditionelle teorier om oversættelse giver anvisninger på, hvilke krav en oversættelse optimalt bør opfylde: den oversatte tekst bør udtrykke og gengive den samme betydning som den oprindelige kildetekst, dvs. oversætteren bør tage udgangspunkt i ordene i kildeteksten for derved at nå frem til forfatterens idéer og tanker, han bør tage højde for kildetekstens syntaks, sætningsstrukturer og formuleringer og semantik for derefter nærmest at gå den modsatte vej for således at nå frem til det endelige resultat, den oversatte tekst på målsproget. Men en eksplicitering og gen gengivelse af ord og referencer på målsproget er langt fra altid tilstrækkeligt. Forfatterens intention og selve teksten udgør en del af et sammenhængende hele bestående af konnotationer og referencer til historie, politik, traditioner og holdninger, levevis, litteratur og kultur osv., kort sagt referencer til alle slags områder, som forfatteren er en del af, men som er afvigende fra de konnotationer, sammenhænge og referencer, målsprogslæseren har omkring sig. Oversættelse kan forstås på mange måder og der findes efterhånden ganske megen litteratur om oversættelse og oversættelsesteori. Ligesom diskussionerne om, hvorvidt oversættelse skal betragtes som kunst eller som sprogligt håndværk med dertil knyttede metoder, praktiske fremgangsmåder og anvisninger er evigt tilbagevendende. Helt fra de tidligste teoretiske overvejelser om de overordnede teoretiske aspekter ved det at oversætte, er der en række etiske og praktiske krav til oversætteren og til oversættelsen, som går igen: Oversætteren skal have fuld indsigt i både kildesprog og målsprog. Oversætteren bør ikke oversætte ord for ord eller sætning for sætning, men skal have overblik over større tekstenheder og over den samlede diskurs. Oversætteren skal tilpasse sin oversættelse til målsproget, så den bliver lige så velformuleret og sprogligt korrekt som originalteksten. Oversættelsen skal gengive originaltekstens stil og tone. Oversættelsen skal fuldt ud modsvare de idéer og tanker, som ligger i originalteksten. Det er krav, der umiddelbart lyder indlysende og burde være nemme at efterleve, men ofte er virkeligheden langt mere kompliceret end det ser ud i teorien. Er oversættelse mulig? Man har i uendeligt mange år, blandt filosoffer,

2 teologer og filologer diskuteret om oversættelse er mulig. Menneskenes mange sprog er jo ifølge Bibelen Guds straf for menneskenes hovmod og så længe menneskene ikke har forbedret sig på det område, forbliver den sproglige mangfoldighed et faktum ifølge fortællingen om Babelstårnet. Der har været gjort diverse forsøg på at skabe internationale kunstsprog som fx volapyk og esperanto med henblik på at løse og ensrette de mange naturlige sprog, der findes i verden, men ingen af disse forsøg har vist sig bæredygtige i det lange løb. At man på det computertekniske og teknologiske område er nået ganske langt med maskinoversættelse og forskellige oversættelsesprogrammer, hindrer dog ikke, at der stadig eksisterer og sandsynligvis vil vedblive at eksistere et stort behov for menneskeskabte oversættelser. Og som Steiner siger Translation exists because men speak different languages. Spørgsmålet er da om man kan reducere oversættelse til et sæt af tekniske regler og metoder eller om oversætteren vitterlig kaster sig ud i en umulig opgave? Følger man Edward Sapir og Benjamin Lee Whorf, antropologer og lingvister, så er oversættelse en helt umulig opgave, da et menneske kun er i stand til at percipere og tænke det, éns sprog giver mulighed for. De postulerer, at ethvert sprog udtrykker sit eget billede af verden, hvorfor man umuligt kan oversætte og overføre dette billede eller den betydning, som oprindeligt er tænkt på ét sprog til et andet sprog. Denne sproglige relativisme ses tydeligt i det ofte citerede citat af Edward Sapir: The fact of the matter is that the real world is to a large extent unconsciously built up on the language habits of the group. No two languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social reality. The worlds in which different societies live are distinct worlds, not merely the same world with different labels attached. Også Paul Ricœur diskuterer om (litterær) oversættelse er en umulighed i sin interessante bog Sur la traduction. Ricœur tager udgangspunkt i to positioner: enten skal begrebet oversættelse opfattes snævert som en overførsel af et verbalt budskab fra ét sprog til et andet eller også skal det opfattes i en bredere betydning, som synonymt med fortolkning inden for det samme sproglige fællesskab. Herved følger han henholdsvis Antoine Berman, der ser oversættelse som et tegn på sprogenes pluralitet og diversitet og George Steiner, der hælder til opfattelsen af oversættelse som tolkning: Comprendre, c est traduire. Ricœur fortsætter derefter sin diskussion med konstateringen af sprogenes diversitet og siger med Wilhelm von Humboldt, at grunden til, at der findes oversættelser er fordi menneskene taler forskellige sprog. Og menneskene har altid oversat lige fra de tidligste rejsende: handelsrejsende, ambassadører, spioner, kulturfolk, så polyglotter og to- eller flersprogede har altid eksisteret, sandsynligvis fordi mennesket er i besiddelse af et inherent behov for at tale sprog, og fordi menneskene har evnen til lære og til at kunne tale andre sprog end deres modersmål. Disse betragtninger anvender Ricœur til at problematisere tanken om sprogenes heterogenitet, hvorved oversættelse enten bliver en teoretisk umulighed, dvs. sprogene er med andre ord indbyrdes uoversættelige eller også kan oversættelse forklares som et fælles grundlag for alle sprog, dvs. tanken om det universelle. Ricœur mener ikke, man kan nå videre i den diskussion, og at man derfor bør opgive tanken om sprogenes uoversættelighed. Derimod gør han sig til fortaler for en anden modsætning fidelité versus trahison. Hans position er, at oversættelse er teoretisk vanskeligt, ja faktisk uforståeligt, men ikke desto mindre er det muligt at praktisere. Ricœur anskuer oversættelsen som følger: traduire, c est servir deux maîtres, l étranger dans son étrangeté, le lecteur dans son désir

3 d appropriation. eller sagt med andre ord, oversætterens rolle er at føre læseren mod forfatteren og føre forfatteren mod læseren. Trods diskussionerne om det det vanskelige eller det umulige ved oversættelsen, oversættes der til stadighed; oversættelser udgør en væsentlig del af vores sproglige, litterære og kulturelle liv (cf. fx oversættelser af Molière, Proust, Flaubert ). Så spørgsmålet er måske ikke så meget om man skal og kan oversætte, men måske snarere hvordan man skal oversætte. Oversættelse og metoder Der findes som nævnt ganske megen litteratur om oversættelse og oversættelsesteori. Fælles for mange af disse udgivelser er enigheden om, at oversætteren i videst muligt omfang bør søge at overføre og fastholde kildetekstens stil og tone. Det, oversætteren skal gøre, er at finde de elementer i kildeteksten, som samlet udgør tekstens særlige stil; han skal med andre ord være bevidst om forskelle i sproglige niveauer og registre og samtidig være bevidst om teksters særlige stilistiske virkemidler. En af de bøger, der ofte henvises til og som anbefales inden for oversættelsesteorien er J.P. Vinay et J. Darbelnet (1958/1977): Stylistique comparé du français et de l anglais. De to forfattere er delvis inspireret af Bally og hans Traité de stylistique française. Hos Vinay og Darbelnet skelnes mellem le bon usage og la langue vulgaire på den ene side og på den anden side finder man forskellen mellem det æstetiske (l aspect esthétique), dvs. den litterære oversættelse og det funktionelle (l aspect fonctionnel) dvs. fx tekniske og juridiske oversættelser. Derudover er man nødt til at præcisere, hvilken teksttype der skal oversættes: er det en journalistisk tekst, en litterær tekst eller en videnskabelig tekst? Eller er det en oversættelse, der anvendes i en undervisningssammenhæng? Enhver type oversættelse byder på sine særlige problemer og kræver sine særlige teoretiske og praktiske tilgange. Udover forskellen mellem det æstetiske og det funktionelle giver de to forfattere anvisninger på syv forskellige fremgangsmåder/metoder, som en oversætter kan benytte sig af i oversættelsesprocessen. Det er vigtigt at skelne mellem den ordrette oversættelse (la traduction littérale) og den friere oversættelse (la traduction oblique). I visse tilfælde kan oversætteren overføre kildetekstens diskurs direkte til målsproget uden problemer, som regel fordi overførslen foregår mellem to sprog med en vis form for strukturel parallelisme. I andre tilfælde står oversætteren over for strukturelle sproglige divergenser mellem de to sprog, divergenser der ikke umiddelbart kan overføres uden syntaktiske, semantiske og leksikalske ændringer. Ifølge Vinay & Darbelnets system har oversætteren som nævnt syv forskellige metoder at gøre godt med, nemlig tre såkaldte procédés directs og fire såkaldte procédés obliques. Disse syv metoder ligger på en skala gående fra det ene yderpunkt til det andet, fra direkte lån til tilpasning af teksten til målsproget. Ingen af de syv metoder er mere rigtige eller mere anbefalelsesværdige end de andre, men det er mulige metoder at applikere i oversættelsen af henholdsvis leksikon, semantik og syntaks. De to forfattere deler de syv metoder op som følger: 1) Lånet (l Emprunt)er naturligvis den mest enkle og den nemmeste form for oversættelse idet man her blot overfører det fremmede ord til målsproget. Det kan skyldes et ønske om at tilføre målsprogsteksten kildesprogets særlige lokale og kulturelle karakteristika, fx ord som bistrot, brasserie. Meget ofte ender det med, at sådanne oprindelige lån indlemmes i sproget via oversættelse. 2) Calque (Calque) er en særlig form for lån, hvor man låner et syntagme eller en struktur fra kildesproget, fx science fiction. 3) Ordret oversættelse (Traduction littérale) er ofte den form for oversættelse, der

4 frarådes i undervisningen af oversættelse, men det kan lade sig gøre at overføre ord-ord direkte fra kildetekst til måltekst uden at oversætteren skal gøre sig nogen anstrengelser, fx Où es-tu? Hvor er du? Egentlig er denne form for oversættelse måske den mest fuldendte form for oversættelse og var da også den form for oversættelse, der var fremherskende helt frem til det 18. århundrede. At vælge denne form for oversættelse hang primært sammen med en vis frygt for at ødelægge den oprindelige teksts form, hvorfor man søgte at bevare den så vidt muligt ved at opretholde samme struktur. 4) Transponering (Transposition) består i at omformulere, at omskrive en del med noget andet, dog uden at ændre betydningen. Det er en metode man ofte ser anvendt inden for samme sprog, fx Il a annoncé qu il reviendrait Il a anonncé son retour. 5) Ved modulering (Modulation) ændrer man kildesprogets synsvinkel, fx Det er ikke vanskeligt at påvise at Il est facile de démontrer que. Der er jo ikke her tale om, at en tættere oversættelse ville være umulig eller grammatisk ukorrekt, men der kan være særlige grunde til at vælge en sådan ændring på målsproget, som fx kan skyldes den omgivende co-tekst. 6) Når der benyttes ækvivalens (Equivalence) har det som oftest at gøre med, at kilde- og målsprog udtrykker den samme situation på to vidt forskellige måder, det være sig grammatisk, pragmatisk eller leksikalsk; typeeksemplet er at man på dansk udtrykker smerte med Av! mens man på fransk vil sige Aïe! 7) Endelig er der tilpasning (Adaptation), som må opfattes som den metode, der fjerner sig mest radikalt fra, hvad man vil kalde oversættelse. Den bruges i de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for at kildesprog og målsprog kan referere til samme situation eller samme fænomen, fordi situationen eller fænomenet ganske enkelt ikke findes. Man søger derfor at finde situationer eller fænomener, som man mener, har nogenlunde samme status i de to sprogområder, fx Tour de France Danmark Rundt. Spørgsmålet er her, om man ikke ville stå sig bedre ved at anvende et lån i oversættelsen i stedet og derved fastholde det særlige og specifikt kulturelle? Vinay og Darbelnets skematiske oversigt over oversættelsesmetoder er en udmærket tilgang til det at oversætte, men oversætteren går dog næppe så firkantet til værks, men vil snarere benytte sig af en pragmatisk afvejning af hvilken metode, der egner sig bedst i den specifikke og konkrete situation. At man så bagefter kan analysere sig frem til hvilken præcis metode der er benyttet i det konkrete tilfælde, er mere en konklusion, der drages après-coup. Man kan derfor spørge sig selv om, hvad oversættelsesteorier skal bruges til. I undervisnings øjemed kan disse teorier være praktiske redskaber, der kan hjælpe eleven og den studerende i sit arbejde med oversættelse, men det vigtigt at holde fast i, at oversættelsesteorierne er idealiserende og vejledende. De udstikker normative regler og fastlægger en slags oversættelsens etik, hvis hovedbudskab er, at man skal gengive kildetekstens stil, udeladelser og fejl, hvorfor man heller ikke skal glemme diskussionen, der vedrører ligevægten mellem form og betydning. Om der er tale om en god eller en dårlig oversættelse er vel egentlig kun relevant for så vidt man mestrer både kildesproget og målsproget og har indsigt i og forståelse for den kultur og de traditioner, der gælder for begge sprog og derved er i stand til at sammenligne og vurdere. Konklusion I praksis er oversættelsens mål at efterlade sig spor af den anden (cf. det indledende citat). Man giver forfatteren et andet sprog og laver en genskrivning af det, man læser og ser. Oversætterens opgave består med andre ord i at få to sprogsystemer og to diskurser til at nærme sig hinanden mest muligt. Kildetekstens sprog og diskurs er

5 givet på forhånd, idet teksten allerede ligger udtrykt i sin færdige form; den anden diskurs, dvs. målsprogets tekst, derimod er endnu ikke produceret og skal først gendannes. Heri ligger altså oversætterens opgave: at nå fra et fast og konkret udgangspunkt til et ikke på forhånd givet mål. Oversætteren skal med sin oversættelse opnå en i hvert fald delvis symmetrisk effekt mellem originaltekst og sin oversættelse. Globaliseringen har gjort, at forskellige kulturer med den hastigt voksende teknologi nemmere støder sammen. Spørgsmålet er altså ikke, hvorfor eller om vi skal og kan oversætte litteratur. Globalisering er ikke mulig uden oversættelser, uden litterære oversættelser sådanne oversættelser bidrager til, at vi bedre kan forstå hinanden. Oversættelserne giver os nye måder at opfatte og favne verden på samtidig med at de hjælper os med at forstå os selv. Med oversættelser styrkes den kulturelle diversitet. Uden oversættelser risikerer vi måske, at vi aldrig lærer at forstå hinanden, hvorfor oversættelser er vigtige for at bevare den sproglige mangfoldighed. Referencer: Berman, Antoine (1995): L epreuve de l étranger. Paris : Gallimard. Ladmiral, Jean-René (1994): Traduire: théor`mes pour la traduction. Paris: Gallimard. Mandelbaum (1951): The selected Writing of Edward Sapir. Berkeley : University of California Press : 162. Ricæur, Paul (2004): Sur la traduction. Paris : Bayard. Steiner, George (1975): After Babel. Aspects of Language and Translation. New York/ London: Oxford University Press. Vinay, J.P. et Darbelnet, J. (1958/1977): Stylistique comparé du français et de l anglais. Paris : Les Editions Didier. (Merete Birkelund, Aarhus Universitet (2008): At oversætte litteratur - det(u)muliges kunst eller et muligt håndværk. In Fransk Nyt nr 254: pp ).

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1. Introduktion 1 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 2 Oversættelser vi elsker at hade 3 2.1 De professionelle tekstere 3 2.1.2 Ud med sproget (konsekvens

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man medborgerskabsforståelsen?...11 Teoriblok...11 Indledning til teori...11 Nationsforståelser...13

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 97 118 Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori Thomas Aastrup Rømer In this article, two major postmodern contributions are discussed: the book

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

For fa'n! Anita Sharma. Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Århus Universitet Institut for Sprog og Erhvervskommunikation

For fa'n! Anita Sharma. Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Århus Universitet Institut for Sprog og Erhvervskommunikation For fa'n! En komparativ analyse af de danske og spanske undertekster i filmen Gran Torino med fokus på fansubbing og tekstningen af bandeord og skældsord Anita Sharma Kandidatafhandling, Cand.ling.merc.

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere