Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil)."

Transkript

1 Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil). Akkrediteringsrådet har akkrediteret kandidatuddannelsen i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil) positivt. Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af den vedlagte akkrediteringsrapport, som ACE Denmark har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser, 3. udgave, 10. februar Opstartsdato: September 2013 Dato for rådsmøde: 2. november 2012 Akkrediteringsperioden gælder til: 31. december 2017 Censorkorps: Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for de erhvervssproglige uddannelser. Akkrediteringsrådet 6. december 2012 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 12/ Sprog: Uddannelsen udbydes på engelsk Udbudssted: København. Uddannelsen udbydes også på: Syddansk Universitet og Aarhus Universitet Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har 30. november 2012 truffet afgørelse (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, normeret studietid og maksimumramme: 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/2

2 Dansk titel: Cand.ling.merc. i engelsk Normerede studietid: 120 ECTS Maksimumramme: Nej, der er hverken fastsat en maksimumramme af universitetet eller en ministeriel fastsat maksimumramme. Engelsk titel: Master of Arts (MA) in International Business Communication in English Takst: Heltidstakst 1 Aktivitetsgruppekoden er 5950 Danmarks Statistik: UDD 5591 AUDD 5591 Andre oplysninger såsom uddannelsens formål, adgangskrav, udvælgelseskriterier og tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Rådet har på baggrund af styrelsens afgørelse godkendt jeres uddannelse, jf. universitetslovens 3, stk ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven). Side 2/2

3 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Copenhagen Business School Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings afgørelse vedrørende ny kandidatuddannelse i erhvervssprog og engelsk (med tolke og translatørprofil) Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 2. november 2012 behandlet Copenhagen Business Schools ansøgning om akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog og engelsk (med tolke og translatørprofil). Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen sendte ved brev af 9. november 2012 Rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har truffet følgende afgørelse i sagen: Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og engelsk (med tolke og translatørprofil) skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012, herunder november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Tine Tolstrup Petersen Telefon E-post Ref.-nr. 12/ Ad titel: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 18 og nr. 1.3 i bilag 1 fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Cand.ling.merc. i engelsk Master of Arts (MA) in International Business Communication in English Ad normeret studietid: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 17, fastlægges uddannelsens normering til 120 ECTS-point. Ad adgangskrav Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til kandidatuddannelsen: - Bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation, CBS Side 1/2

4 - Andre bacheloruddannelser med et indhold på minimum 40 ECTS inden for engelsk sprog og 30 ECTS-point inden for organisation/kommunikation (begge fagområder skal være repræsenteret). Universitetet har desuden oplyst, at der vil blive stillet krav om danskkundskaber forud for optagelsen på uddannelsen. Styrelsen har ikke bemærkninger til dette kriterium, da det er i overensstemmelse med kandidatadgangsbekendtgørelsens 5. Styrelsen bemærker dog, at kriterierne af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside Ad tilskudsmæssig indplacering: Kandidatuddannelsen indplaceres til heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 5950 Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for indberetning til Danmarks Statistik er fastsat følgende koder: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Danmarks Statistik: UDD 5591 AUDD 5591 Ad eventuel maksimumramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 213 af 21. februar 2012 om adgang m.v. ved kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). Styrelsen har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Herudover kan vi meddele følgende: Ad sprog: Vi har noteret os, at uddannelsen udbydes på engelsk. Vi bemærker hertil, at det fremgår af kandidatadgangsbekendtgørelsens 6, stk. 1, at hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Ad tilknytning til censorkorps: Vi har noteret os, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for erhvervskommunikation- og sprog. Med venlig hilsen Tine Tolstrup Petersen Fuldmægtig Side 2/2

5 Kandidat i erhvervssprog i engelsk (organisationskommunikation med tolke- og translatørprofil), Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2012

6 Ny uddannelse, 2011 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen... 8 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 18 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Særlige forhold

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af universitetets ansøgning. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af ACE Denmark med støtte fra et tværgående akkrediteringspanel. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af den faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den faglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 14. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Styrelsen for Universiteter og internationalisering Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold). 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et tværgående akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om arbejdsmarkedsforhold samt uddannelsesplanlægning, undervisning og forskning inden for uddannelsens faglige område. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i erhvervssprog i engelsk (organisationskommunikation med tolke- og translatørprofil) består af: Kernefaglig ekspert Anne Kari Bjørge er Førsteamanuensis (lektor) ved Institut for fagsprog og interkulturel kommunikation, Norges Handelshøyskole (NHH). Anne Kari Bjørge har en PhD-grad i engelsk sprogvidenskab. Hun er erfaring som underviser i blandt andre kandidatfaget cross-cultural management. Anne Kari er profilkoordinator for NHH`s kandidatprofil i International Business, og er endvidere leder for NHH`s optagskomite til de engelsksprogede kandidatuddannelser ved NHH. Anne Kari forsker blandt andet inden for engelsk som lingua franca (ELF) med fokus på forhandlingssprog og mailkommunikation. Anne Kari har publiceret i flere internationale tidsskrifter (peer-reviewed) så som Applied Linguistics, English for Specific Purposes og International Journal of Applied Linguistics. Aftagerrepræsentant Elizabeth Pratt er markedschef og leder kommunikationsrådgiverne i COWI. Hun er en erfaren facilitator og kommunikationsrådgiver med strategisk kommunikation og formidling som speciale. Desuden er hun en meget erfaren projektleder med stort kendskab til arbejdet med interkulturel kommunikation og ledelse. Hun har deltaget i akkrediteringer af både nye og eksisterende uddannelser, herunder bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation i Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1.juni 2011 med supplerende ansøgning 10. maj 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Supplerende oplysninger indhentet 21. juni 2011 af ACE Denmark om titel, kompetenceprofilens overensstemmelse med kvalifikationsrammen og antal forskere bag publikationsopgørelse. Supplerende oplysninger indhentet 4. juli 2011 om antallet af forskere bag publikationsopgørelse, om opgørelsen af niveauer i publikationer og antallet af forskere på de enkelte institutter. Supplerende oplysninger indhentet 20. juni 2012 om inddragelsen af aftagere med relevans for translatør- og tolkeprofilen. Supplerende oplysninger modtaget 3. oktober 2012 om dansk som adgangskrav. Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 4. oktober 2012 Høringssvar modtaget 16. oktober 2012 Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i vurderinger eller indstilling. 5

10 Sagsbehandling afsluttet 18. oktober 2012 Bemærkninger CBS ansøgte i juni 2011 om en kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med profilen multikulturel organisationskommunikation) I ansøgningen indeholdt uddannelsen en valgfagspakke, der skulle give autorisation som translatør og tolk. Efter aftale med ACE Denmark trak CBS i efteråret den autorisationsgivende valgfagspakke fra ansøgningen i 2011, da universitetet ikke havde fået en positiv udtalelse fra autorisationsgivende myndighed (Translatørkommissionen) om at valgfagspakken gav de nødvendige kvalifikationer til at opnå autorisation. 10. maj 2012 fremsendte CBS en ansøgning om en kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med profilen multikulturel organisationskommunikation) med autorisationsgivende valgfagsprofil. Det fremgår af ansøgningen, at Translatørkommissionen har godkendt udkastet til fagsammensætning i valgfagsprofilen. Ansøgningen ud over den del der omhandler valgfagsprofilen og et ændret adgangskrav om dansk er identisk med ansøgningen fra Efter aftale mellem universitetet og ACE Denmark benyttes Vejledningen til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser, 2. udgave 1. marts En del af denne akkrediteringsrapport er således identisk med den akkrediteringsrapport, der blev behandlet på Akkrediteringsrådets møde d. 18. november Tekst, der ikke indgår i akkrediteringsrapporten fra 2011, er, som dette afsnit, markeret med gråt. 6

11 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i erhvervssprog i engelsk (organisationskommunikation med tolke- og translatørprofil) på Copenhagen Business School indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne på tilfredsstillende vis. Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets proces med udvikling af uddannelsen og en analyse af behovet for uddannelsen på arbejdsmarkedet. Det er vurderingen, at universitetet har haft en solid proces, inddraget relevante aftagere, og at der er sandsynliggjort et behov for uddannelsen. Interessenterne har været involveret i udviklingen af uddannelsen, og uddannelsen fremstår som en sammenhængende uddannelse, hvis samlede tilrettelæggelse understøtter kompetenceprofilen og niveauet. Det er desuden vurderingen, at uddannelsen bygger på et bredt, solidt forskningsmiljø inden for fagområdet. Endeligt er det vurderingen, at universitetet har et kvalitetssikringssystem, der er velfungerende, og som vil kunne medvirke til fremover at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 7

12 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen Udbudssted København Sprog Engelsk Hovedområde Det humanistiske hovedområde Antal forventede studerende - Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1. september 2013 Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? Kandidatuddannelsen i erhvervssprog i engelsk (kommunikation) samt kandidatuddannelsen i erhvervssprog i engelsk (translatør og tolk) ved Copenhagen Business School 8

13 Universitetets beskrivelse af uddannelsen Formålet med uddannelsen Uddannelsen kvalificerer kandidaterne til at nagivere i et globalt videnssamfund, hvor de skal kunne arbejde med organisationernes interne kommunikation på professionelt engelsk på både det analytiske og det implementerende niveau (inkl. kvalitetssikring af organisationens engelsksprogede kommunikation). På baggrund af en bred virksomhedsforståelse kan kandidaterne arbejde strategisk med sprog og intern kommunikation i relation til en organisations overordnede mål, strukturer og værdier. Uddannelsens profil bygger på en forståelse af sammenhængene mellem sprog, kommunikation og organisering. Under hele uddannelsen arbejder de studerende med forskellige teknologiske platforme ifm. vidensproduktion og vidensdeling. Uddannelsens kompetenceprofil Kandidaterne skal erhverve sig viden og færdigheder inden for både mundtligt og skriftligt engelsk, både i relation til engelsk som koncernsprog i globale organisationer og i relation til ekspertkommunikation, som fx omsætte viden til en nærmere defineret kontekst og målgruppe, herunder tilpasse tekstens faglige indhold og relatere budskabet til modtagerens forståelsesramme. Kandidaterne skal kunne udføre målrettet, effektiv kommunikation på engelsk, i sammenhæng med tværfaglige og interkulturelle arbejdsopgaver. På baggrund af omfattende viden om teorier og metoder inden for fagområderne organisation, kommunikation og interkulturalitet, skal kandidaterne kunne finde strategiske løsninger på konkrete problemstillinger og argumentere for løsningerne samt for den konkrete praktiske kommunikation, som løsningerne munder ud i. Kandidaterne skal kunne identificere og analysere problemer ifm. videndeling og til at redegøre for plausible teoribaserede løsningsforslag samt til at implementere disse. Dimittendernes erhvervskompetencer og jobmuligheder Dimittenderne vil kunne matche fx nedenstående krav fra erhvervslivet: Strong command of English, networking accross cultures, cultural and professional diversity, global awareness, global sourcing of talents, excellent communication skills, managing internal communication, navigate among multiple stakeholders, working across culture Jobtitler (eksempler fra stillingsannoncer): Diversity Manager, Konsulent (fx ifm. engelsk som koncernsprog), Interkulturel kommunikationsrådgiver, Kommunikationsmedarbejder, Intranetredaktør, Communication Coordinator, Communication Manager, Learning and Competency Manager, Projektleder vedr. sprogpolitik 9

14 Uddannelsens kompetenceprofil Intellektuelle kompetencemål Som enhver anden kandidatuddannelse sigter også kandidatuddannelsen i multikulturel organisationskommunikation at sikre en fortsat udvikling af de studerendes analytiske evne, evne til problemløsning og kreativ tænkning, evne til kritisk refleksion samt evne til at strukturere og systematisere egne læreprocesser. Overordnede uddannelsesmål Uddannelsen skal ruste sine kandidater til at varetage kommunikationsopgaver i flerkulturelle virksomheder,der har engelsk som koncernsprog. I uddannelsen lægges der vægt på virksomhedens interne kommunikationsflow, netværk, vidensskabelse og diskurser. Uddannelsen afgrænses fra områder, der lægger op til et makroperspektiv på organisationer og et fokus på ekstern kommunikation som fx global studies og marketing, og skaber således en distinkt profil i relation til en række andre kommunikationsuddannelser. Efter endt uddannelse skal kandidaterne være i stand til - at varetage organisationers interne kommunikation, som forudsætter viden om og færdigheder i Corporate English, organiseringsprocesser og vidensdeling på højt videnskabeligt niveau - på baggrund af ovennævnte viden og færdigheder at arbejde strategisk med sprog (engelsk) og kommunikation i relation til en virksomheds overordnede mål, struktur og værdier - at identificere, analysere og løse sproglige, kommunikative og kulturelle problemstillinger - at kvalitetssikre organisationens engelsksprogede kommunikation, samt at arbejde med forskellige teknologiske platforme i forbindelse med vidensproduktion og vidensdeling. Ovennævnte uddannelsesmål bygger på en forståelse af sammenhængene mellem sprog, kommunikation og organisering. Heraf følger, at engelsk på højeste niveau ikke skal ses som adskilt fra kommunikation og kommunikation skal ikke ses som adskilt fra organisering. (Bilag: Kompetenceprofil for ny cand.ling.merc.) 10

15 (Supplerende oplysningerer indhentet d. 21. juni 2011) 11

16 Uddannelsens struktur Såfremt den studerende ønsker beskikkelse som translatør og tolk kræves endvidere, at den studerende tager faget Expert Communication med specialisering i dansk på 2. semester samt en 30 ECTS-point valgfagsprofil på uddannelsens 3. semester. Valgfagsprofilen består af følgende fire fag: - Juridisk oversættelse, 7,5 ECTS-point - Økonomisk oversættelse, 7,5 ECTS-point - Teknisk oversættelse, 7,5 ECTS-point - Tolkning, 7,5 ECTS-point 12

17 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Uddannelsens erhvervssigte Uddannelsen er en cand.ling.merc. i engelsk og kommer til at erstatte Copenhagen Business Schools eksisterende cand.ling.merc. uddannelse med specialiseringer i kommunikation samt translatør og tolk. Den nye cand.ling.merc skal desuden fungere som retskravsoverbygning for studerende fra bachelor i engelsk og organisationskommunikation (Ansøgning, s. 1). I udkastet til kompetenceprofil, beskrives uddannelsens erhvervssigte og særkende på følgende vis: Uddannelsen skal ruste sine kandidater til at varetage kommunikationsopgaver i flerkulturelle virksomheder, der har engelsk som koncernsprog. I uddannelsen lægges der vægt på virksomhedens interne kommunikationsflow, netværk, vidensskabelse og diskurser. Uddannelsen afgrænses fra områder, der lægger op til et makroperspektiv på organisationer og et fokus på ekstern kommunikation som fx global studies og marketing, og skaber således en distinkt profil i relation til en række andre kommunikationsuddannelser. (Bilag: Kompetenceprofil, samlet ansøgning 2011, s. 138) I ansøgningen har universitetet anført følgende stillinger som eksempler på relevante jobfunktioner for uddannelsens dimittender: Diversity Manager, Konsulent (fx ifm. engelsk som koncernsprog), Interkulturel kommunikationsrådgiver, Kommunikationsmedarbejder, Intranetredaktør, Communication Coordinator, Communication Manager, Learning and Competency Manager, Projektleder vedr. sprogpolitik (Ansøgning, s. 51) Akkrediteringspanelet bemærker, at uddannelsen retter sig primært mod jobfunktioner på vidensintensive arbejdspladser med engelsk som koncernsprog og medarbejdere, der har videregående uddannelser. Det fremgår ikke om uddannelsen også retter sig mod multikulturelle engelsksprogede arbejdspladser med medarbejdere, der er ufaglærte eller har kortere uddannelsesforløb. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen har et klart erhvervssigte. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at arbejdsmarkedet for dimittender, der har opnået autorisation som translatør og tolk typisk vil finde ansættelse i andre virksomheder og organisationer end ovenstående. Inddragelse af aftagere og aftagerpanel i udviklingen af uddannelsen Uddannelsen er blevet udviklet på baggrund af to større undersøgelser. CBS gennemførte i samarbejde med Forbundet for Sprog og Kommunikation en spørgeskemaundersøgelse blandt forbundets medlemmer i sommeren Undersøgelsen har 1181 respondenter, hvoraf 575 er kandidater. Universitetet anfører, at det ikke er muligt at spurgt til hvilken specifik uddannelse respondenterne har, men at undersøgelsen giver et bredt billede af erhvervssproglige dimittenders arbejdsmarked og jobfunktioner. Undersøgelsen er vedlagt som bilag. Efterfølgende gennemførte CBS i samarbejde med konsulentfirmaet Implement en kvalitativ undersøgelse. I undersøgelsen er 31 virksomheder, bl.a. CBS corporate partners, blevet interviewet. Virksomhederne dækker over et bredt spektrum af små, mellemstore og store, internationalt arbejdende virksomheder resp. organisationer (fra 10 til medarbejdere), og repræsenterer mange forskellige brancher, herunder medicinalbranchen, IT, ingeniør- og rådgivningsfirmaer, byggeri, fødevarer, den finansielle sektor, sprog- og kommunikationsvirksomheder samt den offentlige sektor. (Ansøgning, s. 3) 13

18 En del af de interviewede virksomheder vil desuden blive repræsentereret i et Advisory Board på studieniveau, der skal fungeres som fælles aftagerpanel for bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation og kandidatuddannelsen i engelsk erhvervskommunikation. - Pernille Kjeldgård, Kontorchef, Københavns Kommune - Lars Kjær Hansen, Consultant, Human Competence, Tryg - Lone Kaas Bræmer, Head of Communication Delivering and Group Translation, Nordea - Bente Børjesen, Team Leader, Widex Academy, translation & marketing coordination, WIDEX - Lars Stenius Stæhr, Novo Nordisk (tidligere lektor KU & adjunkt CBS) En række af medlemmerne har medvirket i den kvalitative undersøgelse og på den måde bidraget til udviklingen af uddannelsen. Universitetet har i supplerende oplysninger angivet de aftagere med specifik relevans for tolke- og translatørprofilen: - Anja Fabech, tolk og translatør, cand. ling. merc Sprog og kommunikationskonsulent COWI (rådgivende ingeniører) Initiativtager til og leder af Sprognetværket i COWI, arbejder på at afdække og gøre de sproglige kompetancer synlige i COWI. Et af målene er at synliggøre, at bevidst brug af sprog kan ses på bundlinjen. - Lone Kaas Bræmer, tolk & translatør, cand. ling. merc Head of Communication Delivering and Group Translation, Nordea (bank&finans) Har været med hele vejen i Nordeas omstillingsproces fra dansk bank til international bank med indgående kendskab til de dermed forandrede sproglige funktioner og udfordringer. - Bente Børjesen, tolk og translatør, cand. ling. merc Team Leder, Widex Academy, translation & marketing coordination Widex. Kontakt med ca. 30 datterselskab primært på engelsk - ansvar for kvalitetssikring af sprog. Sproggruppen er en del af marketingsafdelingen. (supplerende oplysninger af d. 20. juni 2012) CBS har desuden involveret universitetets overordnede Advisory Board, der rådgiver uddannelsesdekanen i forhold til udvikling af nye og eksisterende uddannelser. Deltagerne repræsenterer interesseorganisationer og store virksomheder: - Charlotte Rønhof, DI - Ove Munch Ovesen, Novozymes - Pia Irene Andreasen, Danske Bank - Inge Harder, COOP - Stina Vrang Elias, FUHU - Jannik Schack Linnemann, Danske Erhverv - Kim A. Bak, SKAT - Sven Bislev, prodekan for uddannelse - Jan Molin, dekan Det fremgår af referat af et møde d. 16. maj 2011, at uddannelsesdekanens Advisory Board har diskuteret uddannelsen, og at der kom bl.a. forslag til at uddannelsens studerende lærte at benytte sociale medier i forhold til arbejdet med virksomheders interne kommunikation. Det fremgår ikke af ansøgningen hvordan der er fulgt op på kommentarerne fra advisory boardet, men brug af sociale medier er planlagt integreret i uddannelsen, jf. bilaget caseundervisning via sociale medier. 14

19 Det fremgår de endvidere af ansøgningen, at tre studenterrepræsentanter fra bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation, der skal være retskravsbachelor til kandidatuddannelsen, deltaget i projektgruppen, der har udviklet uddannelsen (Ansøgning, s. 6) Som led i ansøgningsprocessen har universitetet desuden involveret den autorisationsgivende myndighed, Translatørkommissionen, i forhold til den autorisationsgivende valgfagsprofil. Det fremgår af ansøgningen, at translatørkommissionen ikke kunne godkende en tidligere fagsammensætning, da de studerende ikke fik kompetencer i danske forhold. Som opfølgning på translatørkommissionens vurdering har universitetet gjort det obligatorisk, at studerende der vil opnå autorisation tager faget Expert Communications med specialisering i dansk på 15 ECTS-point på uddannelsens andet semester. Translatørkommissionen har på den baggrund godkendt, at uddannelsen sammen med valgfagsblokken kan være autorisationsgivende. (supplerende ansøgning 2012, s. 9 ) Akkrediteringspanelet vurderer, at relevante aftagere og aftagerpaneler har været involveret i udviklingen af uddannelsen. Aftagernes behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Som beskrevet ovenfor knytter udviklingen af uddannelsen sig til to større analyser af henholdsvis arbejdsfunktionerne for erhvervssproglige medarbejdere og en række udvalgte virksomheders behov for sprogmedarbejdere. Blandt spørgeskemaundersøgelsens resultater fremhæver universitetet blandt andet, at mens et flertal af respondenternes virksomheder får udført oversættelsesarbejde, er oversættelse kun et af flere arbejdsområder for de erhvervssproglige dimittender, hvilket bemærkes som overraskende i forhold til de klassiske erhvervssproglige uddannelsers fokus på oversættelse. (Bilag: Dimittendundersøgelse ). Ligeledes fremhæves det, at behovet for engelskkompetencer er stort, i det at 97,6 % af de 1181 respondenter har svaret, at engelsk benyttes i deres virksomheder og at 95,2 % af de dimittender, der har angivet at de udfører oversættelsesarbejde, anfører at de oversætter til engelsk. Samtidig arbejder 55,3 % af respondenterne i virksomheder hvor koncernsproget er engelsk. (Bilag: Dimittendundersøgelse ). Et tredje resultat som CBS fremhæver, er, at de erhvervssproglige kandidater kun i mindre omfang deltager i virksomhedernes strategiske arbejde med sprog- og kommunikationspolitik. Hvilket analyseres som et udtryk for at sproglige kompetencer ikke anses som værende en del af virksomhedernes strategiske kompetencer (Bilag 3: Dimittendundersøgelse). I forhold til den kvalitative undersøgelse skriver CBS: Hovedformålet med undersøgelsen var at få afdækket brugen af engelsk i den globale organisation med henblik på at få afklaret behovet for en ny cand.ling.merc.-uddannelse. Samtidig ønskede vi at give de nuværende studerende mulighed for virksomhedskontakt samt medindflydelse og et medejerskab til deres nye uddannelse. Ud over de indledende volumenspørgsmål blev der mere specifikt spurgt om virksomhedens sprogpolitik, kvalitetssikring, sprog- og kommunikationsprocesser og metoder, medarbejdernes kompetencer og arbejdsopgaver samt kompetenceforventninger til fremtidens medarbejdere inden for engelsk og kommunikation. (Ansøgning, s. 3) CBS anfører, at undersøgelsen viser et stigende behov for at den erhvervssproglige kandidat flytter sig fra den isolerede til den integrerede sprog- og kommunikationsmedarbejder og, at undersøgelsen således tegner nogle tendenser for behovet for sprog- og kommunikationsmedarbejdere, som der er taget højde for i udviklingen af den nye cand.ling.merc. Sprog- og kommunikationsmedarbejderen er en person, der på en gang både er projektdeltager og projektleder. Vedkommende skal kunne påtage sig ansvar for projekt, budget og personale. Vedkommende skal have styr på det faglige og kunne navigere i organisationen. Vedkommende skal ikke kun kunne følge 15

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1 Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere