Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole"

Transkript

1 Jørgen Kühl Brug og nerkendelse f dnsksprogede dokumenter ved forvltningsmyndigheder og domstole Bggrund Det dnske mindretl i Sydslesvig er et nerkendt ntionlt mindretl i Forundsrepulikken Tysklnd og Slesvig-Holsten. Smtidig er det nerkendt som et sprogligt mindretl med dnsk som mindretlssprog. Det dnske mindretls sttus og rettigheder er fstholdt i en række forskellige retlige dokumenter og konventioner på delstts- og forundspln smt i folkeretten. De entrle ftler er: På delsttsniveu Den slesvig-holstenske delsttsforftning fr 1990 På forundsniveu: Køenhvn-Bonn Erklæringerne f 29. mrts 1955 Folkeretligt: Europrådets Europæiske Pgt om regionle sprog eller mindretlssprog fr 1992 Europrådets Rmmekonvention om eskyttelse f ntionle mindretl fr 1995 Det dnske mindretl hr ret til t gøre rug f sit eget sprog. Dette tilsikres i Køenhvn-Bonn Erklæringerne og i Europrådets konventioner, mens det ikke ekspliit fremgår f delsttsforftningen. D Slesvig-Holsten imidlertid er undet f Forundsrepulikken Tysklnds ftle med Dnmrk og f rtifieringen f de europæiske mindretlskonventioner, hr dette ikke nogen prktisk etydning. Således fstholder Bonn-Erklæringen i fsnit II., t: Personer, der tilhører det dnske mindretl og deres orgnistioner, må ikke hindres i, i tle og skrift, t enytte det sprog, de foretrækker. Anvendelsen f det dnske sprog for domstole og over for forvltningsmyndighederne retter sig efter de herom i lovgivningen fststte forskrifter. Det etyder, t retten til t nvende dnsk, fremlægge dnsksprogede ktstykker, dokumenter, regnsker, revisionseretninger, nsøgninger, vurderinger og ekspertiser et. er tilldt i det omfng, lovgivningen giver mulighed for det. Imidlertid er det således, t forvltningsloven i Forundsrepulikken og tilsvrende i forundslndet Slesvig-Holsten fstlægger, t forvltningssproget er tysk. Der findes ikke nogen undtgelse for rugere f det dnske mindretlssprog. Som sådn er mindretllet prinipielt 1

2 undet til t skulle fremlægge dokumenter, ktstykker et. i en tysk oversættelse, såfremt den pågældende myndighed og domstol måtte kræve det. Konkret foreskriver forundets Verwltungsverfhrensgesetz i 23, t forvltningssproget er tysk Tilsvrende foreskriver Slesvig-Holstens Lndesverwltungsgesetz i 82, t forvltningssproget er tysk - og t myndighederne kn kræve en oversættelse til tysk f dokumenter udfærdiget på ndre sprog. Selv om der loklt ydes en servie på dnsk, og dnsksprogede dokumenter i et vist omfng epteres, for så vidt den pågældende myndigheds medrejdere er i stnd til t forstå disse, hr mindretllets medlemmer og orgnistioner ikke ret til t fremlægge dokumenter på dnsk. Når myndighederne eller domstolene kræver det, skl dokumenterne fremlægges i tysk oversættelse. I Rmmekonventionen forpligter Artikel 10 Tysklnd til så vidt muligt t sikre etingelser, som gør det muligt t ruge dnsk over for de dministrtive myndigheder. Rmmekonventionen er på dette punkt lngt mindre detljeret end Sprogpgtens menu f forpligtelser, hvorf Tysklnd hr vlgt en minimumsstndrd. Det fremgår nemlig f Tysklnds rtifiering f Sprogpgten den 23. jnur 1998, t Tysklnd med hensyn til ivile retssger og forvltningsretssger [Artikel 9 i Sprogpgten] kun hr påtget sig forpligtelserne i Artikel 9, stk. 1 iii, iii (omhndlende retssger) smt stk. 2 (om retsgyldigheden f dokumenter). Det etyder konkret, t domstolene i ivil- og forvltningsretssger kn tillde, t dokumenter kn fremlægges på mindretlssproget, om nødvendigt ved rug f tolke eller oversættelser. Væsentligt er i denne forindelse, t Tysklnd ikke hr rtifieret Art. 9, d), der sikrer, t der ved rug f tolke og oversættelser ikke opstår yderligere udgifter hos mindretlsmedlemmerne. Medlemmer f det dnske mindretl kn således gnske vist fremlægge dokumenter på dnsk, men vil formentlig under lle omstændigehder live pålgt tillige t fremlægge disse i en tysk oversættelse, hvorved mindretllets orgnistioner og dets medlemmer skl dække udgifterne til oversættelser/tolkning. I så fld er effekten f grntien egrænset - og mindretllet skl selv etle for t få overst til tysk. Ønsker mindretllet t hævde sine sproglige rettigheder, sker det prinipielt på egen regning. En ept f dnsksprogede dokumenter synes kun relistisk i de efter lt t dømme meget få tilfælde, hvor dommerne og egge prter inkl. sgførere ehersker dnsk. Imidlertid vil en oversættelse skulle tilvejeringes, hvis en f prterne kærer dommen til et domstol, hvor dnskkundskerne ikke er tilstrækkelige hos lle prter. Prolemet er ikke lot teoretisk, men medfører llerede nu konkrete udfordringer for en række mindretlsorgnistioner i kontkten med myndighederne hhv. institutioner, som vretger offentlige opgver på myndighedernes vegne. Dette gælder i kontkten med skttevæsenet, soile myndigheder et. 2

3 På skoleområdet gerer Dnsk Skoleforening som hoheitlih eliehen, idet den vretger en offentlig opgve, og dens fgørelser er således omfttet f de forvltningsretlige estemmelser. Afgørelser såsom optgelse, krktergivning, eksminer et. er i denne forstnd forvltningsretlige fgørelser og kn indnkes for forvltningsdomstolene. Indsigelsesfristen er den smme som for lle forvltningsretlige fgørelser. Det smme gælder for klgeveje, selv om de dnske mindretlsskoler er privte skoler. I sådnne forvltningsretlige sger kræver domstolene tyske oversættelser f dnsksprogede dokumenter og ktstykker, som Skoleforeningen i hvert tilfælde vil skulle tilvejeringe. Dette gælder ikke tilsvrende de ndre dnske mindretlsorgnistioner, hvis dministrtion og virksomhed ikke er omfttet f forvltningsloven, men f nden lovgivning. Målsætning I 2015 mrkeres 60års-juilæet for Køenhvn-Bonn Erklæringerne, der emd rette hr fået tillgt en fgørende etydning som referenepunkt i og for den dnsk-tyske mindretlsmodel. Dette er senest i 2013 fremgået i forindelse med retssgen om SSW s fritgelse fr 5 %-spærregrænsen ved lnddgsvlg. I Køenhvn-Bonn Erklæringerne henvises der til, t det er lovgivningen, som konkret fstlægegr regler for rugen f dnsk over for domstole og forvltningsmyndigheder. Hidtil hr det imidlertid kun i egrænset omfng været muligt t gøre rug f dnsk. Europrådets Sprogpgt hr konkretiseret de dnske sprogrettigheder på en række punkter; men Forundsrepulikken Tysklnd hr hidtil ikke tilsluttet sig entrle rettigheder, som indgår i menuen f sprogrettigheder vedrørende rugen f dnsk over for retsinstnser og forvltnyngsmyndigheder. I lyset f en moderne, tidssvrende og forilledlig mindretlspolitik er det nærliggende med fsæt i juilæet t videreudvikle og konkretisere sprogrettighederne på en måde, så medlemmerne f det dnske mindretl og dets orgnistioner effektivt kn gøre rug f det dnske sprog ved domstolene og over for forvltningsmyndighederne. Forundsregeringen og delsttsregeringen opfordres på denne ggrund til t præisere de relevnte love og ekendtgørelser således, t dnsk som hjemmehørende sprog og nerkendt mindretlssprog fremover får tillgt en sttus, som i relevnte smmenhæng og på områder f særlig interesse for mindretllet kn jævnføres med forvltningssproget tysk. Det etyder konkret, t medlemmerne f det dnske mindretl og dets orgnistioner ør få ret til t fremlægge retsgyldige dokumenter på dnsk i lle forvltningssmmenhæng og ved domstolene i lle sger uden selv t skulle tilvejeringe og ekoste oversættelser til tysk. Dette kn fx. ske ved, t Forundsrepulikken Tysklnd udvider sin rtifiering f Sprogpgten således, t den nerkender rtikel 9d, som foreskriver, t en eventuel nødvendig rug f tolke og oversættelser ikke medfører merudgifter for de pågældende. 3

4 Som en konsekvens f denne udvidede rtifiering vil så de relevnte love på forunds- og delsttspln skulle justeres og præises egrundet i den folkeretlige forpligtelse. Desuden opfordres forundsregeringen til t undersøge mulighederne for og t genoverveje t udvide rtifieringen f Sprogpgten til t gælde hele rtikel 9 og 10, som omhndler rug f sprog ved hhv. retsinstnser og forvltningsmyndigheder og offentlige servieydelser. Bilg A. Europrådets Europæiske pgt om regionle sprog eller mindretlssprog (1992), Artikel 9 og 10*: Artikel 9 Retsinstnser 1 Prtnerne forpligter sig til, i henseende til de retskredse, hvor ntllet f indyggere, der ruger de regionle sprog eller mindretlssprogene, erettiger til nedennævnte fornstltninger, under hensyntgen til hvert f disse sprogs sitution og under forudsætning f, t rugen f de i nærværende stykke omtlte filiteter ikke f dommeren nses for t hindre en pssende retspleje: i strffesger: i t foreskrive, t domstolene på egæring f en f prterne skl føre sgen på de regionle sprog eller mindretlssprogene; og/eller ii t sikre tiltltes ret til t ruge sit regionle sprog eller mindretlssprog; og/eller iii t foreskrive, t egæringer og evismterile i enten skriftlig eller mundtlig form ikke må fvises, lene på grund f t de er formuleret på et regionlt sprog eller mindretlssprog; og/eller iv såfremt der fremsættes nmodning derom, t fremlægge de med retssgen forundne dokumenter på det relevnte regionle sprog eller mindretlssprog, om nødvendigt ved hjælp f tolke og oversættelser, som ikke må medføre merudgifter for de pågældende; i orgerlige sger: i t foreskrive, t domstolene på egæring f en f prterne skl føre sgen på de regionle sprog eller mindretlssprogene; og/eller ii t tillde, når en proesprt skl give personligt møde ved en domstol, t hn eller hun må ruge sit regionle sprog eller mindretlssprog uden derved t pådrge sig merudgifter; og/eller iii t tillde, t dokumenter og evismterile kn fremlægges på de regionle sprog eller mindretlssprogene, om nødvendigt ved hjælp f tolke og oversættelser; i sger om forvltningsspørgsmål, der ehndles ved domstole: i t foreskrive, t domstolene på egæring f en f prterne skl føre sgen på de regionle sprog eller mindretlssprogene; og/eller ii t tillde, når en proesprt skl give personligt møde ved en domstol, t hn eller hun må ruge sit regionle sprog eller mindretlssprog uden derved t pådrge sig merudgifter; og/eller iii t tillde, t dokumenter og evismterile kn fremlægges på de regionle sprog eller mindretlssprogene, om nødvendigt ved hjælp f tolke og oversættelser; 4

5 d t træffe fornstltninger til t sikre, t nvendelsen f i og iii i stk. og ovenfor og en eventuel nødvendig rug f tolke og oversættelser ikke medfører merudgifter for de pågældende. 2 Prterne forpligter sig til: ikke t nfægte gyldigheden f juridiske dokumenter, der er udfærdiget i stten, lene på grund f t de foreligger på et regionlt sprog eller mindretlssprog; eller ikke t nfægte gyldigheden, sgens prter imellem, f juridiske dokumenter, der er udfærdiget i lndet, lene på grund f t de foreligger på et regionlt sprog eller mindretlssprog, smt t foreskrive, t dokumenterne kn påeråes over for tredjemnd, som ikke ruger disse sprog, under forudsætning f, t de gøres ekendt med dokumenternes indhold f den eller de personer, der påeråer sig dem; eller ikke t nfægte gyldigheden, sgens prter imellem, f juridiske dokumenter, der er udfærdiget i lndet, lene på grund f t de foreligger på et regionlt sprog eller mindretlssprog. 3 Prterne forpligter sig til t sørge for, t de vigtigste ntionle lovtekster og tekster, som hr særlig relevns for rugere f regionle sprog eller mindretlssprog, foreligger på disse sprog, medmindre de er tilgængelige på nden måde. Artikel 10 Forvltningsmyndigheder og offentlige servieydelser 1 Inden for de f sttens forvltningsdistrikter, hvor ntllet f indyggere, der ruger regionle sprog eller mindretlssprog, erettiger til nedennævnte fornstltninger, og under hensyntgen til hvert sprogs sitution, forpligter prterne sig til, i det omfng dette med rimelighed kn lde sig gøre: i t sikre, t forvltningsmyndighederne ruger de regionle sprog eller mindretlssprogene; eller ii t sikre, t de f deres tjenestemænd, som er i kontkt med offentligheden, ruger de regionle sprog eller mindretlssprogene over for personer, som henvender sig til dem på disse sprog; eller iii t sikre, t rugere f regionle sprog eller mindretlssprog kn indgive mundtlige eller skriftlige nsøgninger og modtge svr på disse sprog; eller iv t sikre, t rugere f regionle sprog eller mindretlssprog kn indgive mundtlige eller skriftlige nsøgninger på disse sprog; eller v t sikre, t rugere f regionle sprog eller mindretlssprog med gyldig virkning kn fremlægge et dokument på disse sprog; t sørge for, t de lmindelige tekster og formulrer på forvltningsområdet, som henvender sig til efolkningen, foreligger på de regionle sprog eller mindretlssprogene eller i tosprogede versioner; t give forvltningsmyndighederne tilldelse til t udfærdige dokumenter på et regionlt sprog eller mindretlssprog. 2 Med hensyn til lokle og regionle myndigheder, inden for hvis område ntllet f indyggere, der ruger regionle sprog eller mindretlssprog, erettiger til nedennævnte fornstltninger, forpligter prtnere sig til t tillde og/eller fremme: rugen f regionle sprog eller mindretlssprog inden for rmmerne f den regionle eller lokle myndighed; muligheden for, t rugere f regionle sprog eller mindretlssprog kn indgive mundtlige eller skriftlige nsøgninger på disse sprog; 5

6 d e f g regionle myndigheders offentliggørelse f deres offiielle dokumenter også på de relevnte regionle sprog eller mindretlssprog; lokle myndigheders offentliggørelse f deres offiielle dokumenter også på de relevnte regionle sprog eller mindretlssprog; regionle myndigheders rug f regionle sprog eller mindretlssprog i deres forsmlingers detter, dog uden t udelukke rugen f sttens offiielle sprog; lokle myndigheders rug f regionle sprog eller mindretlssprog i deres forsmlingers detter, dog uden t udelukke rugen f sttens offiielle sprog; rugen eller indførelsen, om nødvendigt smmen med nvnet på det eller de offiielle sprog, f trditionelle og korrekte former f stednvne på regionle sprog eller mindretlssprog. 3 Med hensyn til offentlige servieydelser, der tilvejeringes f forvltningsmyndighederne eller disses repræsentnter, forpligter prterne sig til, inden for det område, hvor der ruges regionle sprog eller mindretlssprog, under hensyntgen til hvert sprogs sitution, og i det omfng dette med rimelighed kn lde sig gøre: t sikre, t de regionle sprog eller mindretlssprogene ruges ved ydelsens tilvejeringelse; eller t give rugere f regionle sprog eller mindretlssprog tilldelse til t indgive en egæring og modtge svr på disse sprog; eller t give rugere f regionle sprog eller mindretlssprog tilldelse til t indgive en egæring på disse sprog. 4 Med henlik på t gennemføre de estemmelser i stykke 1, 2 og 3, som prterne hr godkendt, forpligter prterne sig til t træffe en eller flere f følgende fornstltninger: oversættelse eller tolkning i fornødent omfng; nsættelse og, om nødvendigt, oplæring f de påkrævede tjenestemænd og ndre medrejdere i den offentlige forvltning; i videst muligt omfng imødekommelse f ønsker fr medrejdere i den offentlige forvltning med kendsk til et regionlt sprog eller mindretlssprog om t live nst i det område, hvor det pågældende sprog ruges. 5 Prtnerne forpligter sig til t give tilldelse til t ruge eller ntge efternvne på de regionle sprog eller mindretlssprogene på egæring f de pågældende personer. *Kursiv og understreget ngiver de dele, som p.t. er rtifieret f Forundsrepulikken Tysklnd til fordel for dnsk. B. Uddrg f Verwltungsverfhrensgesetz (Bund) 23 Amtssprhe (1) Die Amtssprhe ist deutsh. 6

7 (2) Werden ei einer Behörde in einer fremden Sprhe Anträge gestellt oder Eingen, Belege, Urkunden oder sonstige Dokumente vorgelegt, soll die Behörde unverzüglih die Vorlge einer Üersetzung verlngen. In egründeten Fällen knn die Vorlge einer egluigten oder von einem öffentlih estellten oder eeidigten Dolmetsher oder Üersetzer ngefertigten Üersetzung verlngt werden. Wird die verlngte Üersetzung niht unverzüglih vorgelegt, so knn die Behörde uf Kosten des Beteiligten selst eine Üersetzung eshffen. Ht die Behörde Dolmetsher oder Üersetzer herngezogen, erhlten diese in entsprehender Anwendung des Justizvergütungs- und -entshädigungsgesetzes eine Vergütung. (3) Soll durh eine Anzeige, einen Antrg oder die Age einer Willenserklärung eine Frist in Luf gesetzt werden, innerhl deren die Behörde in einer estimmten Weise tätig werden muss, und gehen diese in einer fremden Sprhe ein, so eginnt der Luf der Frist erst mit dem Zeitpunkt, in dem der Behörde eine Üersetzung vorliegt. (4) Soll durh eine Anzeige, einen Antrg oder eine Willenserklärung, die in fremder Sprhe eingehen, zugunsten eines Beteiligten eine Frist gegenüer der Behörde gewhrt, ein öffentlih-rehtliher Anspruh geltend gemht oder eine Leistung egehrt werden, so gelten die Anzeige, der Antrg oder die Willenserklärung ls zum Zeitpunkt des Eingngs ei der Behörde gegeen, wenn uf Verlngen der Behörde innerhl einer von dieser zu setzenden ngemessenen Frist eine Üersetzung vorgelegt wird. Andernflls ist der Zeitpunkt des Eingngs der Üersetzung mßgeend, soweit sih niht us zwishensttlihen Vereinrungen etws nderes ergit. Auf diese Rehtsfolge ist ei der Fristsetzung hinzuweisen. C. Uddrg f Allgemeines Verwltungsgesetz für ds Lnd Shleswig-Holstein - (Lndesverwltungsgesetz - LVwG -) 82 Amtssprhe (1) Die Amtssprhe ist Deutsh. (2) Werden ei einer Behörde in einer fremden Sprhe Anträge gestellt oder Eingen, Belege, Urkunden oder sonstige Dokumente vorgelegt, knn die Behörde die Vorlge einer Üersetzung verlngen. In egründeten Fällen knn die Vorlge einer egluigten oder von einer öffentlih estellten oder eeidigten Dolmetsherin oder Üersetzerin oder einem öffentlih estellten oder eeidigten Dolmetsher oder Üersetzer ngefertigten Üersetzung verlngt werden. Wird die verlngte Üersetzung niht unverzüglih vorgelegt, so knn die Behörde uf Kosten der oder des Beteiligten selst eine Üersetzung eshffen. Ht die Behörde Dolmetsherinnen oder Dolmetsher oder Üersetzerinnen oder Üersetzer herngezogen, werden diese in entsprehender Anwendung des Justizvergütungs- und -entshädigungsgesetzes vom 5. Mi 2004 (BGBl. I S. 718), zuletzt geändert durh Artikel 9 As. 2 des Gesetzes vom 16. August 2005 (BGBl. I S. 2437), vergütet. (3) Soll durh eine Anzeige, einen Antrg oder die Age einer Willenserklärung eine Frist in Luf gesetzt werden, innerhl derer die Behörde in einer estimmten Weise tätig werden muß, und gehen diese in einer fremden Sprhe ein, so eginnt der Luf der Frist erst mit dem Zeitpunkt, in dem der Behörde eine Üersetzung vorliegt. (4) Soll durh eine Anzeige, einen Antrg oder eine Willenserklärung, die in fremder Sprhe eingehen, zugunsten einer oder eines Beteiligten eine Frist gegenüer der Behörde gewhrt, ein öffentlih-rehtliher Anspruh geltend gemht oder eine Leistung egehrt werden, so gelten die Anzeige, der Antrg oder die Willenserklärung ls zum Zeitpunkt des Eingngs ei der Behörde gegeen, wenn uf verlngen der Behörde innerhl einer von dieser zu setzenden ngemessenen Frist eine Üersetzung vorgelegt wird. Andernflls ist der Zeitpunkt des Eingngs der Üersetzung mßgeend, soweit sih niht us zwishensttlihen Vereinrungen etws nderes ergit. Auf diese Rehtsfolge ist ei der Fristsetzung hinzuweisen. 7

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik.

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik. ktlog 2013/14 Columus er et fondsejet forlg, der er stiftet f Foreningen f lærere i smfundsfg (FALS) for t levere de fgligt edste øger til de lveste priser. Smfundsfg hr i fire årtier været vores hovedfg,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Differentialregning. integralregning

Differentialregning. integralregning Differentilregning og integrlregning Ib Micelsen Ikst 013 Indoldsfortegnelse Tegneøvelser...3 Introduktion... Definition f differentilkvotient og tngent...6 Tngentældninger...7 Den fledte funktion...7

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere