TOLKE OG TOLKEPROCESSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOLKE OG TOLKEPROCESSEN"

Transkript

1 TOLKE OG TOLKEPROCESSEN En analyse af tolkning som kommunikationsproces og tolkenes sprog- og personprofil som forudsætning for denne proces Speciale Københavns Handelshøjskole Željka C. Rasmussen København 2002

2 Indhold oversigt Resumé 1. Introduktion Oversættelse og tolkning som proces Den indre proces: Den lingvistiske transformationsproces Den ydre proces - oversættelses- og tolkepraksis Tolkning som kommunikation og lingvistisk transformation Tolkens sproglige og personlige profil Konklusion Referencer

3 Indhold detaljeret Indledning 1. Introduktion Indledning Definition af begreberne oversættelse og tolkning Definition af tolkning Definition af oversættelse tolkning og oversættelse forskelle og ligheder Begrebsdefinitioner Afgrænsning af specialet Specialets disposition Problemformulering Kilder og baggrundsinformation Oversættelse og tolkning som proces den enkle kommuikationsmodel Afsender Budskab Medium Støj Modtager Redundans Feed Back Kontekst Fælles rerenceramme Den udvidede kommunikationsmodel Den indre og den ydre proces Den indre proces: Den lingvistiske transformationsproces Sproglig afstand Sproggrupperne De eksotiske sprog Oversættelsesenhederne Sprogets byggesten Teksten det mundtlige udsagn Sætningen Sammenhænge Konnektorer Argumentative markører Anaforer Inferenser Ledstillingen og den kommunikative dynamik Deiksis og de ekstratekstuelle referencer Kollokation Metaforer Ord - grundbetydning og afledte betydninger Ord - lysemi og homonymi... 24

4 Denotation og konnotation Ords betydningsfelter Semer Tekstfunktioner De tre hoved-tekstfunktioner De tre supplerende tekstfunktioner Stil og genre Registre Almindeligt sprog og specialsprog De tre sprogkredse A/P/E Fagsprogets stilistiske konventioner Den faglige stils hovedelementer Kongruens mellem tolkens og oversætterens to sprog Fire vigtige fagområder Oversættelsesstrategier Globale oversættelsesstrategier imitativ oversættelse Funktionel oversættelse Lokale oversættelsesstrategier De tre direkte oversættelsesstrategier De fire indirekte oversættelsesstrategier sammenfatning ækvivalensbegrebet Den ydre proces - oversættelses- og tolkepraksis Oversættelsespraksis oversættelsen og dens tre faser Tekstanalyse Overførslen Revision Dårlige originaltekster Oversætterens arbejdsområder Tolkepraksis Forberedelse Tolkningen og typiske tolkesituationer Afslutning af tolkningen Tolkeformer Konsekutiv tolkning Dialogtolkning Foredragstolkning Debattolkning Gorbatjovtolkning Simultantolkning Hvisketolkning Supplementstolkning Tolkeretning Tolketeknik og etik Den neutrale tolk Dynamisk tolkning Samlet betragtning... 46

5 4.6 Tolkeetik Love og bestemmelser Tolkningens adfærdscodex Etiske problemområder Tolkning som kommunikation og lingvistisk transformation Tolkningsprocessens påvirkningsfelter Afsender/modtager-kongruens Specielle tolkesituationer Juridisk tolkning Psykolog-tolkning Tolkens sproglige og personlige profil 6.1 AIICs kravspecifisering Tolkens sprogkundskaber og sprogkombinationer Den nye befolkningsmæssige og sproglige situation Modersmål Fremmedsprog Tosprogethed Sproglig klassificering Sproglige varianter Bevidsthed om eget sprog Specielle tolkeegenskaber Evne til overføring mellem to sprog Hukommelse Tolkens samlede sprogprofil Personlige egenskaber Uddannelse Almen viden Specialviden Kendskab til tolkningens teknik og etik Samlet model for tolkes sproglige og personlige profil sproglig profil Personlig profil Samlet profilskema Een person to sprogprofiler Tre cases Andengenerations indvandrer Ældre indvandrer m. teknisk uddannelse Uddannet indvandrertolk Sprogprofiler konklusion Konklusion Referencer

6 1. Introduktion 1.1 Indledning Med den stigende internationalisering er de sproglige discipliner tolkning og oversættelse blevet helt nødvendige og almindelige redskaber i dagligdagen på mange områder i det danske samfund. Det danske samfund er med EUmedlemskabet i direkte nærkontakt med alle de europæiske lande med engelsk, tysk og fransk som de dominerende sprog, og disse udgør derfor naturligt det traditionelle undervisningsområde for kommende sprogformidlere. Med indvandringen af fremmedarbejdere fra begyndelsen af 70'erne blev der imidlertid brug for sprogformidlere i en række hidtil relativt upåagtede sprog: tyrkisk, serbokroatisk, græsk og urdu. Og med den store flygtningestrøm fra Bosnien, Kroatien og Serbien i 90'erne er behovet for bosnisk/kroatisk/serbiske tolke og oversættere steget eksplosivt. I de første år var flygtningene isolerede i flygtningecentrer, og behovet for kommunikation med omverdenen var begrænset til ansatte i Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors. Men med en relativt stor gruppe bosniere, som nu er defineret som indvandrere og på vej til integration i det danske samfund, er det klart, at behovet for kommunikation vil vokse. Det stiller krav til bosnierne om at gøre en indsats for at lære dansk, men i en årrække fremover vil det i mange vigtige situationer være alt for usikkert at basere kommunikationen på bosniernes egne danskkundskaber. Flygtningenes ændrede status fra flygtning til indvandrer har medført et mere differentieret behov for tolkning, som berører alle livets sider: sociale, juridiske medicinske o.s.v., og både bosnierne og det danske samfund vil være afhængige af tolkenes ekspertise. Derfor er det meget vigtigt, at tolkning er et klart defineret fag, og at tolkene kan leve op til de situationer de kommer ud for. Betegnelsen 'tolk' eller 'oversætter' dækker generelt over en bred vifte af fagfolk med ofte vidt forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Og indenfor de 'nye sprog' som bosnisk/kroatisk/serbisk, albansk og urdu er billedet endnu mere diffust end indenfor de traditionelle sprogområder - engelsk, tysk og fransk - som generelt tager udgangspunkt i de traditionelle sproguddannelser. Dette speciale belyser de krav der stilles - og bør stilles - til tolke indenfor det bosnisk/kroatisk/serbiske sprogområde. 1.2 Definition af begreberne tolkning og oversættelse Definition af begreberne tolkning og oversættelse er ikke helt så enkel, som mange umiddelbart tror Definition af tolkning Inge Baaring beskriver i sin bog Tolkning - hvor og hvordan tolkeprocessen således: To mennesker, der taler hver sit sprog bruger to forskellige koder, f.eks. dansk 5

7 og tysk, og kan kun forstå hinanden, hvis en af dem eller begge har lært den andens sprog som fremmedsprog...har de ikke det, kan de først forstå hinanden i det øjeblik, der træder en hjælper til - en person, som kan begge sprog, altså kender begge koder. Denne person kan fortælle parterne, hvad der bliver sagt på det sprog de ikke forstår. Hjælperen fungerer som formidler - han gengiver mundtligt på det ene sprog, hvad der bliver sagt på det andet sprog, dvs. at han fungerer som tolk mellem de to sprog.1 Denne brede definition af tolkens rolle: som hjælpende formidler af koder mellem to kommunikerende parter er et godt udgangspunkt for forståelsen af de bosnisk/- kroatiske/serbiske tolkes arbejdssituation. Det essentielle er, at Baaring ikke indskrænker tolkning til at være en rent sproglig gengivelse af et andet sprogs ord. Tolkning omfatter i hendes definition mere, nemlig det at bringe to kodesystemer i forståelse med hinanden, eller med andre ord at sikre eller hjælpe til med at bringe et budskab fra en afsender til en modtager. Vi har... at gøre med en kommunikationssituation med tre parter - en afsender af et budskab - en der formidler dette budskab videre - og en modtager af et budskab. 2 Kommunikationsprocessen vil i de følgende kapitler blive gjort til genstand for en nøjere analyse, men Baarings opfattelse af tolkning er temmelig almindeligt accepteret, og svarer f.eks. stort set overens med Kjeld K. Lings, der grundlæggende definerer tolkning som:...en mundtlig gengivelse på et sprog af et budskab, som er modtaget på et andet sprog. 3 Men herudover peger han på, at budskabet må passere et filter i form af ord og kropssprog i form af henholdsvis afsenderens og tolkens konkrete udtryk. Selve tolkeprocessen beskriver Lings således: En tolk koncentrerer sig om at forstå, huske og formidle indholdet i afsenderens budskab mere end om de enkelte ord og sætninger. I formen tager tolkning altid hensyn til og er rettet mod modtageren med henblik på at lette dennes forståelse af det afsendte budskab.4 Lings er her på linje med Baaring, der beskriver tolken som en hjælper, der formidler et budskab fra afsenderens kodesystem til modtagerens kodesystem. Men Lings udvider begrebet og understreger den holdning, at tolkning rækker ud over den rent sproglige transformation i sin beskrivelse af tolkning som selvstændig disciplin, ved at konstatere at: 1 Baaring, 1992, s Ibid. 3 Lings, 1988, s Lings, 1988, s

8 En sproglig indfaldsvinkel slår ikke til. Vi må tage andre videnskaber ind såsom sociologi, pædagogik, psykologi, kulturhistorie, etnologi, medicinsk antropologi, religionsforskning osv., som kan hjælpe os til at forstå, hvad vi har med at gøre...en tværvidenskabelig synsmåde er nødvendig Definition af oversættelse Beskrivelse af funktionen oversættelse har rødder meget langt tilbage i tiden, hvor især beskæftigelse med bibeloversættelser og oversættelse af litterære tekster var en beskæftigelse for højt uddannede specialister. Mange oversættere af litterære tekster klassificerer oversættelse som en kunst, og Niels Brunse (Hjørnager Pedersen og Krogh-Hansen, 1994, s. 79) definerer oversætterne som litteraturens udøvende kunstnere. Tytler definerer allerede i 1906 oversættelse som en proces eller en transformation: That, in which the merit of the original work is so completely transfused into another language, as to be as distinctly apprehended, and as strongly felt, by a native of a country to which that language belongs, as it is by those who speak the language of the original work 6 og han opstillede tre maksimer: I. Translation should give a complete transcript of the ideas of the original work, II. The style and manner of writing should be of the same character with that of the original, III. The translation should have all the ease of original composition 7 E.S.Bates (1936) beskriver problemerne med at møde de omfattende sproglige krav, som Tytler forudsætter: Now, knowledge of a language cannot be defined and cannot be achieved. A knowledge of English, for example, would mean acquiring a poet s English, a journalist s, a professor s, a scientist s...among others; and the English of districts, of occupations, of classes etc. A single individual must have several mutually incompatible temperaments and ways of living before he can start to acquire even any three of these.... One can know a language as one can know a person; no less, no more 8 Eugene Nida (1964), som hovedsagelig arbejdede med bibeloversættelse, brugte termen dynamisk oversættelse, som beskrivelse af processen: 5 Lings, 1988, s Hjørnager Pedersen, 1987, s Ibid. s Ibid

9 ...the tension between a dynamic pull in the direction of changing the text according to the context and an equivalent pull in the direction of fidelity to the original text. The sense is to sense the meaning of what is being said and to find words in another language which will evoke a similar meaning... 9 Savory (1969) 10 fastslår lidt polemisk, at der ikke findes nogen accepterede oversættelsesprincipper, fordi dem der kunne formulere dem aldrig er blevet enige. Og derfor har han opstillet en liste over 12 kontrasterende og selvmodsigende regler, hvorved han i virkeligheden opregner essensen af de problemer og valg oversættere stadig arbejder med hver dag: 1. A translation must give the words of the original 2. A translation must give the ideas of the original 3. A translation should read like an original work. 4. A translation should read like a translation 5. A translation should reflect the style of the original 6. A translation should possess the style of the translator 7. A translation should read as a contemporary of the original 8. A translation should read as a contemporary of the translator 9. A translation may add to or omit from the original 10. A translation may never add to or omit from the original 11. A translation of verse should be in prose 12. A translation of verse should be in verse Oversættelsesarbejdet omfatter i dag andet og langt mere end litterære oversættelser - juridiske, tekniske, journalistiske, formularbaserede tekster o.s.v. og det er derfor i dag klart, at oversættelse defineres udfra både indhold og den situation oversættelsen skal bruges i Tolkning og oversættelse forskelle og ligheder Tolkeprocessen og oversættelsesprocessen er i deres arbejdsform meget forskellige, eftersom der er tale om to forskellige medier - den mundtlige form og den skriftlige. Men de er også forskellige på den måde, at der som tidligere nævnt findes en betydeligt mere omfattende litteratur om det professionelle oversættelsearbejde. Litteraturen om tolkning er relativt sparsom. De væsentligste forskelle mellem de to processer kan beskrives således: Tolkning er en mundtlig (her og nu) gengivelse på målsproget (f.eks. dansk) af en mundtligt fremført tekst på udgangssproget (f.eks. engelsk) Oversættelse er en skriftlig (efterfølgende) gengivelse på målsproget (f.eks. dansk) af en skriftlig tekst på udgangssproget (f.eks. engelsk) Eugene Nida citeret i Mirdal The Interpreter in cross-cultural Therapy, 10 Hjørnager Pedersen, 1987, s Baaring, 1992, s. 12 8

10 Baaring fokuserer her på at de væsentligste forskelle er formen (mundtlig/skriftlig) og hastigheden (tolkning = her og nu /oversættelse = efterfølgende ). Herudover nævner hun en række objektive ligheder og forskelle som f.eks. at tolkens arbejde sjældent kan vurderes udover selve den proces som tolkningen er, men oversætterens arbejde må kunne stå for en efterfølgende granskning både på udgangssproget og målsproget, at tolken er i direkte kontakt med både den der tolkes for og målgruppen - ofte et enkelt menneske og derfor nemt kan registrere effekten af tolkningen direkte, mens oversætteren sjældent møder forfatteren og endnu sjældnere målgruppen (som ovenikøbet udgøres af mange mennesker med forskellig baggrund), at tolken aldrig har tid til at slå et ord op12 men har brug for en stor paratviden og en god hukommelse, ligesom tolken til trods for oftest meget begrænset forberedelsestid forventes at have tilstrækkelig indsigt i det emne der tales om. Disse forskelle er alle rationelle og objektive forskelle på de to discipliner. Men der findes også mindre objektive forskelsdefinitioner, som både er almindeligt udbredt, og som forekommer mere eller mindre tydeligt i litteraturen om (især) oversættelse og tolkning. Som eksempel tages her Lis Holms beskrivelse af oversættelsesprocessen. Hendes holdning til tolkning som den udtrykkes i indledningen til bogen Oversættelses teori og praksis er angribelig og helt ude af trit med den grundighed bogen ellers er udtryk for. Lis Holm skriver, at tolkning foregår...efter helt andre principper end oversættelse.. - uden dog at gå nærmere ind på hvorved de reelt adskiller sig, og hun skriver videre: Mundtlig oversættelse er en langt mere mekanisk proces, da der ikke levnes tolken megen tid til at tænke over, hvilken term på målsproget der er den mest korrekte, hvorimod skriftlig oversættelse er et løbende resultat af en hele tiden igangværende tankeproces og dermed et resultat af en række bevidste valg. 13 Lis Holm gør sig her skyldig i en ret almindelig misforståelse: at tolkning blot er at høre udgangssproget og at tale på målsproget. Hele processen med at transformere det ene sprog til det andet, arbejdet med lynhurtigt at finde dækkende udtryk, hensynet til den der taler og den der lytter - alt dette er reduceret til en mekanisk proces fordi der jo ikke er tid til at tænke sig om. Dette er imidlertid en alt for forenklet vurdering, som det skal blive dokumenteret i de følgende kapitler, og samtidig en opfattelse, der er medvirkende til at legitimere lavere 12 Anne Skjoldager gør dog opmærksom på, at visse formelle tolkeformer giver mulighed for forberedelse (f.eks. i forbindelse med forberedte taler eller foredrag) hvorved de i arbejdsform nærmer sig oversættelse, se Skjoldager Lis Holm, 1994, s. 7 9

11 krav til tolkning som selvstændig disciplin. Samtidig mærkes en vurdering af de to discipliner som kvalitativt forskellige med oversættelsesarbejdet som en mere videnskabeligt (...hele tiden igangværende tankeproces med en række bevidste valg... ) og dermed som højere rangerende. Det grundlæggende angribelige ved denne holdning er, at den helt ser bort fra, at tolken (den professionelle tolk) må have været igennem disse tankeprocesser på forhånd og foretaget en lang række bevidste valg m.h.t. valg af begreber o.lign. Og hvis tolkningen skal foregå glidende må det sproglige beredskab være så godt indlært og på et så højt niveau, at der er tale om et betydeligt krav om en meget stor paratviden på begge de to sprog der tolkes fra og til. 14 Vurderingen af den skriftlige form (oversættelse) som mere videnskabelig end den mundtlige (tolkning) afspejler sig også i den omstændighed, at litteraturen om tolkning er temmelig sparsom set i relation til litteratur om oversættelsesteori. Heri ligger sprogforskningen på linje med andre humanistiske forskningsdiscipliner hvor forskningen også har vægtet de skriftligt baserede områder højere end de mundtlige (eller ikkeskriftligt) baserede. Men man må gå ud fra, at dette forhold vil ændre sig løbende, eftersom netop sprogforskningen jo ofte som udgangspunkt har haft det talte sprog, selvom det indebærer en kompliceret proces med transskriptioner o.lign. En medvirkende årsag til at oversættelse er bedre og mere omfattende beskrevet end tolkning er naturligvis også, at tolkning som egentlig arbejdsdisciplin er relativt ung i forhold til arbejdet med oversættelser, som kan skrives meget langt tilbage i historien. Denne kritik af Lis Holms indledende bemærkninger skal ses som en principiel betragtning, idet oversættelse og tolkning som sproglig transformationsproces i det følgende vil blive betragtet som sideordnede sproglige discipliner, der udøves under meget forskellige vilkår. 1.3 Begrebsdefinitioner Barings definition på tolkning: To mennesker, der taler hver sit sprog bruger to forskellige koder...vi har... at gøre med en kommunikationssituation med tre parter - en afsender af et budskab - en der formidler dette budskab videre - og en modtager af et budskab. og Tytlers tre maksimer: I. Translation should give a complete transcript of the ideas of the original work, II. The style and manner of writing should be of the same character with that of the original, III. The translation should have all the ease of original composition danner et udgangspunkt for de følgende kapitler, hvor begge discipliner analyseres mere i dybden med henblik på at tydeliggøre både de ydre og de indre processer. 14 Dette synspunkt støttes af Skjoldager:...interpreting and translating are more similar than different, as the main difference between the two activities is to be found in transmission conditions rather than in the end result., Skjoldager

12 I analyser og beskrivelser benyttes sideordnet de almindelige betegnelser for de to sprog, der indgår i processen: Tolkning Kommunikationsmodeller Afsender Udgangssprog Kildesprog Source language SL Afsendersprog Modtager Målsprog Target language TL Modtagersprog Oversættelser Originalsprog Modtagersprog Skema 1. Og i forbindelse med gennemgangen af kommunikationsmodellen i kapitel 2 gennemgås de dertil knyttede begreber: afsender, modtager, budskab, støj, redundans, feed back o.s.v. I teksten som helhed anvendes uden yderligere forklaring almindelige sproglige termer og begreber. Termen bosnisk/kroatisk/serbisk dækker samme sprogområde, som tidligere blev dækket af termen serbokroatisk. Men betegnelsen bosnisk/kroatisk/serbisk bruges i dag som samlende betegnelse af følgende årsager: - det er de betegnelser indbyggerne i Bosnien og Hercegovina, Republikken Kroatien og Forbundsrepublikken Jugoslavien selv betegner deres nationalsprog med (Forbundsrepublikken Jugoslavien bruger dog rigssprogsbetegnelsen serbokroatisk ) - termen indikerer den sproglige (og skriftsprogsmæssige) forskel der er på de tre sprog - denne nomenklatur er stadfæstet af EU og modsvarer således gældende international skik. 1.4 Afgrænsning af specialet Specialet fokuserer på de bosnisk, kroatisk, serbiske tolke og de opgaver de løser, og gennemgangen af både de lingvistiske analyseafsnit og beskrivelser af opgaver ses derfor hovedsagelig fra denne synsvinkel. Indenfor dette sprogområde har der udviklet sig et behov for tolkning, som afviger væsentligt fra den tolkning der har været behov for indenfor de mere traditionelle sproggrupper. Bosnierne (og de tidligere indvandrede fremmedarbejdere) bor i Danmark, og tolkningen indgår derfor som en del af det helt almindelige daglige liv: hos lægen, hos socialrådgiveren, på hospitalet, hos politiet, i børnenes skole o.s.v. 11

13 Erhvervstolkning er derimod mindre almindelig indenfor dette område. 1.5 Specialets disposition Specialet belyser på basis af ovenstående, og med udgangspunkt i eksisterende litteratur og forfatterens personlige erfaringer, tolkning som et led i kommunikationsprocessen mellem to parter. sammenhængen mellem specialets forskellige dele fremgår af figur 1. disponeringen af den overordnede analyse fraviger af forståelsesmæssige årsager fra sammenhængen i denne model, men belyser i øvrigt sammenhængene undervejs. Kapitel 2 analyserer tolkens rolle som omdrejningspunkt i kommunikationsprocessen. Denne del af analysen beskæftiger sig også med problemerne omkring transformation af de sociale normer, tolkens baggrund og hele kontekstens betydning for tolkeprocessen. Kapitel 3 analyserer den indre proces - den lingvistiske transformationsproces - og Kommunikationsprocessen Tolkeprocessen (den ydre proces) Tolkens sprog- og personprofil Lingvistisk transformation (den indre proces) Figur 1. Analyseområdernes sammenhæng gennemgår de sproglige elementer i denne transformationsproces, sådan som den aktiveres i oversættelses- og tolkeprocessen Kapitel 4 analyserer og beskriver den ydre proces - oversættelses- og tolkepraksis - og gennemgår de praktiske arbejdsmetoder, som benyttes i disse processer. Kapitel 5 sammenfatter de to forrige kapitler til en samlet model for oversættelse og tolkning. Kapitel 6 gennemgår elementerne i tolkens sproglige og personlige profil, og endelig konkluderes der i kapitel 7 i forhold til specialets problemformulering. 1.6 Problemformulering Generel problemformulering: På basis af den almindelige kommunikationsmodel ( og med udgangspunkt i en beskrivelse af den lingvistiske overførselsproces og gældende oversættelses- og tolkepraksis inden for det bosnisk/serbisk/kroatiske sprogområde i Danmark) opstilles en samlet kommunikationsmodel, der beskriver tolkeprocessen med gennemgang af modellens enkelte elementer ved praktisk tolkning, samt en model til beskrivelse af tolkens sproglige og personlige profil. Denne generelle problemformulering kan udmøntes i tre spørgsmål, der har betydning for både tolke og brugere af tolke indenfor det bosniske/kroatiske/serbiske sprogområde i Danmark: 12

14 1. Hvilke elementer indgår i tolkeprocessen? 2. Hvilke sproglige og kommunikative valg skal en tolk foretage under tolkeprocessen? 3. Hvilke sproglige og personlige egenskaber definerer en tolks faglige profil? 1.7 Kilder og baggrundsinformation Som nævnt ovenfor er den eksisterende teoretisk-analytiske litteratur om tolkning relativt sparsom, sammenlignet med litteraturen om oversættelse. For at underbygge specialets fokus, som er tolkning og tolkeprocessen har det derfor været nødvendigt, at inddrage litteraturen om oversættelse, hvilket også retfærdiggøres af det synspunkt, som blev præsenteret ovenfor - at de sproglige processer grundlæggende er de samme men udøvet under forskellige vilkår. I tidsskrifter findes der op igennem 70'erne og 80'erne forskellige procesbeskrivelser fra det virkelige liv, som også er inddraget i baggrundsovervejelserne. Søgning på Internettet har givet et overblik over tolke og oversætteres organisationsforhold i dag, ligesom de forskellige organisationer viser deres professionelle krav til erhvervstolke - og derigennem beskrivelser af tolkes profil, sammen med codes of conduct - som også er inddraget her, bl.a. i afsnittet om tolke-etik. Herudover indrages forfatterens mangeårige erfaring som tolk og oversætter, egne sproglige erfaringer med dansk og kroatisk, samt praktisk undervisningserfaring på en række meget forskellige, men i sammenhængen relevante områder. Oplevelser i praksis med disse aktiviteter har netop vist behovet for en besvarelse af de spørgsmål som blev rejst i problemformuleringen. 17

15 2. OVERSÆTTELSE OG TOLKNING SOM KOMMUNIKATIONSPROCES I den moderne litteratur om oversættelse og tolkning er det blevet almindeligt at tage hensyn til andet end blot den sproglige omformning og betragte situationen som en samlet kommunikationsproces. Redundans Afsender Budskab Modtager Støj Feedback K o n t e k s t Figur 2, den almindelige kommunikationsmodel Den almindelige kommunikationsmodel beskriver en enkel situation med en afsender der skriver eller siger sit budskab, som modtages af en modtager, der læser eller lytter og afkoder budskabet. Modellen består altså af en afsender, et budskab og en modtager. Herudover knytter der sig nogle relationer mellem disse hovedelementer, som er beskrevet ud fra semantikkens begreber. 2.1 Den enkle kommunikationsmodel For forenklingens skyld beskrives situationen som en envejskomunikationsproces fra afsender til modtager. I virkelige samtalesituationer (og tolkesituationer) indtager de to parter oftest skiftevis rollen som afsender og modtager Afsender Afsenderen er den der afleverer et budskab, men er derfor også den der former budskabet rent sprogligt. Valg af sproglig form er dikteret af budskabets indhold, og der vil f.eks. være forskel på ordvalget afhængigt af om det er en dagligdags meddelelse eller et almindeligt medmenneskeligt spørgsmål eller om det er en indviklet information fra een ekspert til en anden. Men herudover udtrykker den sproglige kode afsenderens egen personlighed (alvorlig, humoristisk, formel, ønsker at kommunikere, ønsker at holde afstand osv.). Mængden af redundans (se definition nedenfor) kan dels være en personlig stil f.eks. en embedsmandsagtig formel kancelli(tale)stil eller en fabulerende og associerende sprogstil, dels et ønske om præcisering af budskabet, ligesom det kan være et oprigtigt ønske om at lette modtagerens forståelse af budskabet. 18

16 2.1.2 Budskab Budskabet er det centrale, og det er dét der skal formidles. Det består af dels et indhold og dels en form. Ved tolkning og oversættelse kan man sige, at indholdet i afsenderens budskab skal bevares eller gengives uforandret, selvom formen - sproget - ændres af hensyn til modtageren. I den normale ensproglige samtalesituation betjener afsender og modtager sig af samme sprog, og formen er derfor som udgangspunkt den samme for begge parter. Alligevel kan der være store forskelle på den sproglige referenceramme som afsender og modtager refererer til - selv mellem to parter af samme nationalitet og fælles sprog. Der kan være stor forskel i deres sociolekter eller i deres sproglige registre, hvilket nemt kan medføre misforståelser medmindre afsenderen gør sig meget umage med at præcisere budskabet evt. ved at tilføre megen redundans og ved at være opmærksom på om der er positiv (eller i hvert fald relevant) feedback fra modtageren. Kommunikationsprocessen er også afhængig af at afsenderen bruger et præcist og ordentligt artikuleret sprog. Hvad der er ordentligt artikuleret sprog defineres imidlertid ud fra de to personers fælles referenceramme. Jo større forskel der er i de to personers referencerammer jo større er kravet om præcision og tydelighed fordi genkendeligheden er mindre. Omvendt kan der slækkes betydeligt på kravet om denne præcision mellem to personer med identisk referenceramme, fordi de næsten tænker ens, og selv et utydeligt udtalt ord genkendes let Medium Med medium menes der generelt den form budskabet - her ordene - forefindes i - mundtligt eller skriftligt. Ved tolkning er der oftest udelukkende tale om en mundtlig form og oftest med afsenderen og modtageren til stede (varianter er foredrag holdt efter manuskript og telefontolkning). I forbindelse med tolkning vil det imidlertid være naturligt også at opfatte budskabets form - ordene - som det medie, der bærer budskabets indhold, ligesom selve tolkningens form af modtageren vil blive opfattet som det medie - den tekniske proces - der bringer ham budskabets indhold Støj Det er klart at mulighederne for problemfri kommunikation forringes i et fysisk støjfyldt lokale, men modtageren kan også opleve andre ting som situationsbestemt støj. F.eks. vil en meget religiøs person (modtager) kunne opfatte selve sproget hos en meget bandende person (afsender) som psykologisk støj. Selve formen - ordvalget - vil forstyrre og i nogle tilfælde overdøve opfattelsen af budskabet....på mange måder kan det være lige så svært at etablere forståelse mellem medlemmer af forskellige samfundsgrupper indenfor ét sprogområde som mellem medlemmer af sammenlignelige grupper, selvom de taler forskellige sprog Samme effekt opstår, når en veluddannet indfødt person bliver forstyrret 15 Hjørnager Pedersen, 1994, s

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN Program 1. Billedromanen som genre Medier og modaliteter lidt fra sidste gang I forhold til Bakhtin 2. Opgaver og øvelser omkring Engelbert H Analyse

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Lad talesproget komme til orde!

Lad talesproget komme til orde! Lad talesproget komme til orde! Af Erik Møller fra Auditorium X Dansk før, nu og i fremtiden? side 181 187, Forlaget Amanda, 1991 Talesprog contra skriftsprog... 2 Tale og skrift to forskellige kommunikationsformer...

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS)

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS) Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts [The use of infinite verb forms in French and Danish SugarTexts and equivalent expressions

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

Læsning og skrivning i matematik. Hvordan og hvorfor?

Læsning og skrivning i matematik. Hvordan og hvorfor? Læsning og skrivning i matematik Hvordan og hvorfor? Læsning og skrivning i matematik Lidt historik Det matematiske sprog Multimodale sider Er der redskaber, som kan hjælpe? Hvilke udfordringer har eleverne

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst. Niels Verner Larsen

En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst. Niels Verner Larsen En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst Skrevet af: Annette Dinesen Horsbøl Niels Verner Larsen Vejleder: Birthe Mousten Cand.ling.merc. speciale Engelsk Institut

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Clarified Communications

Clarified Communications Clarified Communications WebWorks Kapitel 1 Hvem er vi? WebWorks blev grundlagt med udgangspunkt i elektronikindustriens behov for danske vejledninger. Historien WebWorks blev grundlagt i 2004 som en direkte

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Redskaber til god kommunikation med frivillige

Redskaber til god kommunikation med frivillige Køb bøgerne i dag Redskaber til god kommunikation med frivillige Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Hvilke strategier er i spil?

Hvilke strategier er i spil? De mundtlige sprogprøver Hvilke strategier er i spil? strategi strategi PS 4 Af Danièle Eychenne Hvordan får vi samtalen til at lykkes og hvem har ansvaret for det? Hvad sker der, når eleven går i stå

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere