1. Overordnet beskrivelse af processen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Overordnet beskrivelse af processen"

Transkript

1 NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Uddannelseshjælp eller kontanthjælp er en ydelse, der kan søges af personer, der opfylder en række betingelser. Disse inkluderer, men er ikke er begrænset til, at Personen skal være udsat for en social begivenhed, fx arbejdsløshed, sygdom, samlivsophør, indkaldelse til aftjening af værnepligt, der medfører økonomisk trang, som ikke kan afhjælpes af andre ydelser. For at søge om uddannelseshjælp eller kontanthjælp skal en Person først henvende sig i Jobcenter og melde sig ledig. Herefter kan Personen henvende sig til Ydelsescentret for at søge uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Personen skal her redegøre for, at vedkommende er berettiget til at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Der skal bl.a. indgives information med redegørelse for den sociale begivenhed, der er indtruffet. Hvis Personen er fyldt 25 år og har fælles bopæl med en anden person, der er fyldt 25 år, skal kommunen efter LAS 2a og 2b træffe afgørelse om ansøgeren og en sambo anses for samlevende. Træffer kommunen afgørelse efter LAS 2a og 2b om, at Personen er samboende, skal sagen oplyses for såvel ansøgerens som den samboendes forhold, idet de så er omfattet af reglerne om forsørgelsespligt for samlevende. Ansøgeren og evt. samlever skal efter LAS 2a og 2b redegøre for egne og evt. ægtefælles eller 2a og 2b samlevers økonomiske forhold (formue og indtægt) inkluderende dokumentation. De Personen har oplyst vedr. indtægt, formue, og boligforhold valideres via eksterne og ligger til grund for en afgørelse om, hvorvidt Personen kan få uddannelseshjælp eller kontanthjælp og i givet fald hvilket beløb, der kan tildeles. Personen kan have ret til engangshjælp, hvis vedkommende af forskellige årsager ikke har et forsørgelsesgrundlag frem til 1. udbetaling af uddannelseshjælp eller kontanthjælp. For at være i stand til at bestemme det nøjagtige beløb til uddannelseshjælp eller kontanthjælp samt om engangshjælp er relevant, har kommunen muligvis behov for at indhente yderligere information. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/14

2 Hvis Personen er berettiget, bestilles en udbetaling af den beregnede ydelse fra kommunens Ydelsessystem som en løbende ydelse samt eventuelt en engangsydelse. En række hændelser kan få betydning for det løbende udbetalingsforløb. Disse kan inkludere ændringer omkring den sociale begivenhed, der ligger til grund (fx at modtageren kommer i arbejde), ændringer i personlige forhold (fx ændringer i ægteskabelig status), ændringer i økonomiske forhold, eller sanktioner i fht. rådighed (udeblivelser). 1.1 Hændelse, som igangsætter processen Personen ansøger om uddannelseshjælp eller kontanthjælp. 1.2 Der foreligger en ansøgning om uddannelseshjælp eller kontanthjælp. 1.3 Processen afsluttes, når sagen om uddannelseshjælp eller kontanthjælp afsluttes. Det sker, når ydelsesforløbet afsluttes eller ved et afslag på ansøgningen. 2. Aktivitetsbeskrivelser 2.1 Modtag ansøgning. At modtage og registrere en ansøgning med tilhørende bilag, så den er klar til behandling. Kommunen modtager en ansøgning fra Personen. Ansøgningen kan indgives gennem selvbetjeningsløsningen, som papirblanket og principielt som et håndskrevet brev. Ved kommunens modtagelse af ansøgningen påstemples modtagelsesdato, så sagsbehandleren hele tiden kan forholde sig til den generelle sagsbehandlingsfrist, som kommunalbestyrelsen har fastsat efter RTL 3. Der foreligger en ansøgning. Ansøgning inkl. bilag registreret på digital form klar til behandling. - Ansøgningen - Eventuelle bilag - KMD Sag - Elektronisk ansøgning modtages som mail via Outlook KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/14

3 - ESDH - KMD Aktiv 2.2 Opret sag At etablere en ydelsessag. Opret sag og tilknyt til Personen. Der oprettes en sag, uanset om alle nødvendige bilag og oplysninger foreligger. Personen oplyses om sin ret og pligter, herunder om sin oplysningspligt. Der er registreret en ansøgning fra Personen. Der er oprettet en ydelsessag.. - Oplysninger fra ansøgning og Jobcentret - Henvendelsesdato. - Ved oprettelse af sag som ansøgt i KMD-aktiv oprettes automatisk sag i KMD-sag. - ESDH 2.3 Oplys sag (delproces) Vurder oplysninger At vurdere om sagen er oplyst tilstrækkeligt til at træffe afgørelse. De foreliggende oplysninger vurderes med henblik på at beslutte, hvorvidt sagen er fuldt oplyst eller der skal indhentes supplerende oplysninger. I vurderingen indgår, om der er tilstrækkelige oplysninger til at træffe afgørelse om bevilling af ydelsen samt eventuel tilbagebetalingspligt. Som en del af dette vurderes det, om ansøgeren behandles som samlevende efter LAS 2a og 2b. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/14

4 Vurderingen kan foretages i forbindelse med en ny ansøgning eller ved genoplysning af en igangværende sag. I sager om uddannelseshjælp eller kontanthjælp indgår en vurdering af behovet for at foretage en ydelsesberegning. Der foreligger oplysninger i sagen, som kræver vurdering. Det er vurderet, om sagen er fuldt oplyst eller der mangler supplerende oplysninger. I uddannelseshjælp eller kontanthjælpssager endvidere hvorvidt der er behov for en ydelsesberegning. - Kontaktforløb (i jobcenter) - Personoplysninger, herunder opholdsgrundlag også for evt. ægtefæller eller 2a og 2b samlever - Social begivenhed - Formue (Person + evt. ægtefælle eller 2a og 2b samlever) - Indtægt (Person + evt. ægtefælle eller 2a og 2b samlever) - Bolig (Person + evt. ægtefælle eller 2a og 2b samlever) - Hængende sanktioner - Mellemkommunal refusion - Oplysninger angående tillæg mv. - Garantierklæring/Anfordringsbevis (ved familiesammenføring). - Ved tilflytter, diverse datoer og evt. sanktioner - Ved genoplysning evt. oplysninger om sanktioner. - Personoplysninger hentes fra o CPR / KMD Sag o UIP o Statsforvaltningen - Formueoplysninger hentes fra o Skat - Indtægter hentes fra o E-indkomst til kontrol.af indkomstoplysninger Andre offentlige (fx via KMD Sag) o Skat (relevant ved selvstændige) - Boligstøttesystemet - Jobcenterløsningen KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/14

5 2.3.2 Indhent supplerende oplysninger At indhente supplerende oplysninger fra Personen eller tredjepart til oplysning af sagen. Personen oplyses om hvilke oplysninger, der mangler samt om den frist, der gælder for at afgive oplysningerne. Hvis det er relevant, anmodes tredjepart (fx tidligere arbejdsgiver, pengeinstitut eller pensionskasse) om oplysninger. Dette må dog først ske efter samtykke, ellers skal borgere orienteres om, at hvis dokumentationen ikke modtages, vil der blive indhentet dokumentation under yderligere (Det kan komme på tale i forbindelse med genvurdering efter hjemvisning, da der nogle gange dukker ting op, som sagsbehandleren ikke var vidende om på behandlingstidspunktet og som skal medtages til evt. stillingtagen om social bedrageri.) Der oprettes erindringsadvis, så sagen kommer frem igen til videre behandling enten ved modtagelse af oplysninger eller ved udløb af fristen. Der mangler oplysninger i sagen. Personen og/eller tredjepart er anmodet om oplysninger. Det afventes, at Personen afgiver oplysninger inden fristens udløb eller at fristen nås. Potentielt de samme som under Vurder oplysninger. - KMD Sag - ESDH - KMD Aktiv Vurdér behov for partshøring At vurdere om der er indhentet oplysninger, som Personen ikke ved vil indgå i afgørelsen, og som kan være til ugunst for Personen. Er det tilfældet, skal der ske partshøring. Der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der er indhentet oplysninger, som Personen ikke ved vil indgå i afgørelsen, og som kan være til ugunst for personen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/14

6 Bemærk at partshøring, såfremt det er hensigtsmæssigt, kan foretages samtidig med, at der indhentes supplerende oplysninger fra Personen. Der foreligger oplysninger i sagen, som muligvis giver anledning til partshøring. har vurderet, om der skal ske partshøring eller ikke ske parthøring. Potentielt de samme som under Vurder oplysninger. - ESDH Foretag partshøring At give Personen lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til oplysninger, som personen hidtil ikke vidste ville indgå i afgørelsen. Partshøring kan ske mundtligt, telefonisk eller skriftligt. Der gives Personen en frist til at fremkomme med sine bemærkninger. Kommunen har indsamlet oplysninger, som Personen ikke ved vil indgå i afgørelsen og som kan være til ugunst for personen. Senest ved fristens udløb konstaterer sagsbehandler, om Personen har indgivet sine bemærkninger eller ikke har indgivet sine bemærkninger og sagen kan nu afgøres. Potentielt de samme som under Vurder oplysninger. - KMD Sag - ESDH system / brevskabelon. - Særlig registrering i aktiv ved partshøring 2.4 Beregn ydelse (delproces) Vurder berettigelse til engangshjælp At vurdere hvorvidt Personen er berettiget til engangshjælp jf. LAS 25a. Engangshjælp gives i de tilfælde, hvor der ansøges om uddan- KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/14

7 nelseshjælp eller kontanthjælp og Personen og evt. ægtefælle eller 2a og 2b samlever ikke er i stand til at forsørge sig selv i perioden frem til første uddannelseshjælp eller kontanthjælp udbetales. Ud fra de foreliggende oplysninger om Personens økonomiske situation vurderes det, hvorvidt Personen er berettiget til engangshjælp. Hvis det er tilfældet, udbetales engangshjælpen som en selvstændig ydelse. Sagen er fuldt oplyst og Personen er berettiget til uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Der er taget stilling til engangshjælp. - Indtægt - Formue - E-indkomst - ESDH - skat Fastsæt engangshjælp At fastsætte beløbet for engangshjælp. Ud fra sagens oplysninger fastsættes beløbet for engangshjælp. Bemærk at det kan forekomme, at der samtidig bevilges enkeltydelse jf. 81, men det sker så ved at gennemføre processen for enkeltydelser. Sagen er oplyst og det er vurderet, at der er behov for at fastsætte et beløb for engangshjælp. Engangshjælp er fastsat. - Indtægter i perioden fra opsigelsen til ansøgning og evt. afventende udbetaling af løn. - E-indkomst - Lommeregner KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/14

8 2.4.3 Beregn ydelse Når sagen er fuldt oplyst, kan der foretages en beregning af den uddannelseshjælp eller kontanthjælp, som Personen er berettiget til. Satsen for uddannelseshjælp eller kontanthjælp fastsættes ud fra sagens oplysninger. Se Aktivloven For uddannelsesparate og aktivitetsparate under 30 år sker en vurdering af om Personen har en erhvervskompetencegivende uddannelse om en forsørger under 30 år har barnet/børnene i hjemmet og modtager ekstra børnetilskud om en forsørger under 30 år har barnet/børnene i hjemmet og ikke modtager ekstra børnetilskud og er gift med eller bor sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år om en forsørger under 30 år har barnet/børnene i hjemmet og ikke modtager ekstra børnetilskud og er gift med eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år om en kvinde er gravid efter 12. svangerskabsuge om Jobcenteret har vurderet Personen til at have en alvorlig psykisk lidelse og Personen har forsørgelsespligt over for barn om Jobcenteret har vurderet Personen til at have en alvorlig psykisk lidelse og Personen ikke har barn om Personen er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre om Personen er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre om Personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre om Personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre om den unge skal have tillæg pga. bidragspligt for ikkehjemmeboende børn For jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med kompetencegivende uddannelse sker en vurdering af om en forsørger under 30 år har barnet/børnene i hjemmet og modtager ekstra børnetilskud om en forsørger under 30 år har barnet/børnene i hjemmet og ikke modtager ekstra børnetilskud og er gift med KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/14

9 eller bor sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år om en forsørger under 30 år har barnet/børnene i hjemmet og ikke modtager ekstra børnetilskud og er gift med eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år om en kvinde er gravid efter 12. svangerskabsuge om Jobcenteret har vurderet Personen til at have en alvorlig psykisk lidelse og Personen har forsørgelsespligt over for barn om Jobcenteret har vurderet Personen til at have en alvorlig psykisk lidelse og Personen ikke har barn om Personen er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre om Personen er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre om Personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre om Personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre om den unge skal have tillæg pga. bidragspligt for ikkehjemmeboende børn For personer fyldt 30 år Om Personen har forsørgelsespligt over for børn Om Personen har ikke forsørgelsespligt over for børn Der vurderes om Personen og evt. ægtefælle eller 2a og 2b samlever kan få hjælp efter 34 ved særligt høje boligudgifter. Endvidere skal eventuelle andre tillæg og fradrag bestemmes, ligesom eventuelle indtægter og sanktioner fratrækkes. Beregningen kan således i visse tilfælde resultere i, at selv om Personen er berettiget til ydelse, medfører indtægter hos Personen eller evt. ægtefælle eller 2a og 2b samlever, at der ikke kommer noget til udbetaling, fordi fradraget er større end den fastsatte ydelse. Sagen er fuldt oplyst, der er taget stilling til engangshjælp. Ydelsen er beregnet. Alvorlig psykisk lidelse, indtægter, udgifter. - KMD Aktiv - Excel eller anden regnehjælp KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/14

10 2.5 Træf afgørelse At træffe afgørelse i ydelsessagen. På baggrund af de foreliggende oplysninger og den eventuelt gennemførte beregning træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt ydelsen kan bevilges. Såfremt ydelsen bevilges, afgøres hvorvidt det sker med eller uden tilbagebetalingspligt. På en igangværende ydelsessag kan der træffes afgørelse om afslutning af ydelsesforløbet. Der sendes bevillingsskrivelse eller begrundet afslag med klagevejledning til Personen og evt. ægtefælle eller 2a og 2b samlever. Sagen er oplyst, der er eventuelt beregnet ydelse. Der er truffet en afgørelse om bevilling, afslag eller afslutning på ydelsesforløb. Personen er blevet oplyst om afgørelsen. Potentielt de samme som under Vurder oplysninger. KMD-aktiv ændres status fra ansøgt til afgjort KMD-sag til journal og brev om afgørelse. ESDH 2.6 Udbetal og følg op (subproces) Bestil udbetaling At igangsætte en løbende udbetaling af forsørgelsesydelsen. Der bestilles udbetaling af den bevilgede ydelse. Der kan bestilles løbende udbetalinger, der foretages indtil videre uden indgriben fra sagsbehandler eller udbetalinger, der skal godkendes ved hver udbetaling. I forbindelse med en udbetaling dannes en udbetalingsspecifika- KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/14

11 tion til modtageren af ydelsen. I tilfælde af at det drejer sig om en betinget udbetaling, sendes ikke udbetalingsspecifikation (udbetalingsspecifikationen sendes i dette tilfælde først i Godkend udbetaling). har truffet afgørelse om bevilling af hjælp, og hjælpens størrelse. På uddannelseshjælp eller kontanthjælp er frekvens for udbetalingen lovbestemt. Der skal være mulighed for at ændre frekvenser til bl.a. ugevis, to gange månedligt pga. administration af uddannelseshjælp eller kontanthjælpen. Der er bestilt en udbetaling, der løber, indtil det er tid til sagsopfølgning eller der kommer oplysning, der kan begrunde ændringer i, ophør eller midlertidigt ophør af den løbende ydelse. - Afgørelsen om ydelsen - KMD aktiv - OPUS Debitor (integration vedr. udbetaling) Godkend udbetaling I nogle tilfælde udbetales ydelsen ikke, medmindre Ydelsescentret har modtaget yderligere oplysninger. et med aktiviteten er at godkende en betinget udbetaling. Oplysning som er betingelse for godkendelse af udbetaling, modtages fra Personen (fx lønseddel) eller fra Jobcenter (fx at Personen er mødt til aktivering). Den allerede bestilte udbetaling godkendes. Der sendes en udbetalingsspecifikation (bemærk dette er ikke vist i diagrammet for overblikkets skyld) Hvis oplysningen ikke kommer inden en fastsat frist, undersøger sagsbehandler selv sagen, og det kan medføre ophør og afslutning af sagen. Der er modtaget en oplysning vedr. en betinget udbetaling, som fører til godkendelse af udbetalingen. Udbetalingen er godkendt, fristen er overskredet eller ingen udbetaling. Oplysninger fra Person eller Jobcenter KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/14

12 - Indberetning i KMD aktiv - Journalisering/brev af afgørelse i KMD-sag Modtag nye oplysninger At modtage og vurdere oplysninger som modtages, mens ydelsessagen er aktiv. Den nye oplysning modtages og vurderes. En ny oplysning kan give anledning til: Genberegning. Det kan fx være, hvis Personen får midlertidigt arbejde, kommer til formue eller Personen begynder eller afslutter et tilbud efter beskæftigelsesloven. Genoplysning med henblik på eventuel ny afgørelse. Det kan fx være en ændring i modtagerens civilstatus. Sanktioner fx hvis Personen udebliver fra jobsamtale eller aktivering. Der kan være tale om periodesanktioner, punktsanktioner eller ophør af ydelsen (ophør vil også gælde en evt. ægtefæller eller 2a og 2b samlever, såfremt denne modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp) Det registreres også, hvis administration af Personens ydelse påbegyndes, ændres eller afsluttes, således at beløbet udbetales/overføres korrekt. Der er modtaget nye oplysninger fra tredjepart eller Personen selv. Den modtagne oplysning er noteret, og det er vurderet om oplysningen - ingen konsekvenser har for sagsforløbet. - giver anledning til genoplysning af sagen - giver anledning til genberegning - giver anledning til sanktioner. - Oplysninger fra 3. part - Underretning om underretningspligtig hændelse - Advis - Jobcenterløsningen (integration vedr. standsning af udbetaling ifbm. 36 sanktion). - KMD Sag - Skat KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/14

13 2.6.4 Foretag sagsopfølgning - E-indkomst - KMD aktiv - Information fra Jobcentret via jobcenterløsningen. At følge op på sagen jf. LAS 10 samt at indskærpe Personens og evt. ægtefælle eller 2a og 2b samlevers oplysningspligt jf. RTL 11, stk. 2 Mens ydelsessagen løber, følges op på sagen hver 3. måned jf. LAS 10. indskærpes Personens og evt. ægtefælle eller 2a og 2b samlevers oplysningspligt hver 12. måned jf. RTL 11 ved at sende erklæring om oplysningspligt til Personen. OBS: 3 måneders opfølgning bør kunne udelades med anvendelse af KY, idet de nye oplysninger om sagen, som modtages og behandles i Modtag nye oplysninger antages at omfatte de årsager, der er til at foretage opfølgningen. Det er tid til at foretage sagsopfølgning. Opfølgning eller indskærpelse af oplysningspligten er foretaget. - Advis om sagsopfølgning hver 3. måned - Advis om erklæring om oplysningspligt 1 gang årligt - Advis i KMD-aktiv - Sagsopfølgning foretages i E-indkomst og evt. skat R75. - ESDH / skabelon 2.7 Afslut sag At afslutte sagsbehandlingen og registrere sagen som afsluttet. Sagsbehandling afsluttes, sagen arkiveres og registreres som afsluttet. Der er truffet afgørelse om at afslutte sagen, fordi ansøgningen er afslået eller at ydelsesforløbet er afsluttet. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/14

14 Sagen er registreret som afsluttet. - Sag - Diverse advis - Stopdato indberettes i KMD-aktiv med automatisk lukning af sag i KMD-sag. - ESDH / skabelon KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 14/14

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse NOTAT Behandling af ressourceforløbsydelse Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet ressourceforløbsydelse først er indført

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret.

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret. NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Ledighedsydelse Bemærk, at denne procesbeskrivelse er tilrettet i forhold til lovgivningen pr. 1. januar 2013 (jf. ændringer som følge af Lov nr. 1380 af 23/12/2012

Læs mere

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob.

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob. NOTAT Behandling af fleksløntilskud Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet fleksløntilskud er indført januar 2013. 1. Overordnet

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 1.1 Hændelse, som

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Administration af Person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager håndteret af kommunens

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Udbetaling af andre ydelser (merudgifter) - Børn & Unge, Pension, Social & Handicap, Diverse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces beskriver, hvordan sagsbehandlere på andre

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Underbilag 2.12: Eksempler på breve

Underbilag 2.12: Eksempler på breve Underbilag 2.12: Eksempler på breve Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 1.1 Eksempler på brevskabeloner... 3 1.2 Eksempler på breve... 9 1.3 Afslagsbrev... 10

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Administration af person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Brugervenlighedstestopgaver til sagsbehandlerdelen af Løsningen...

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Familie- og Socialudvalget 28. februar 2014 Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper og kategorisering (herunder gennemgang af

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem

Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 1.2 Læsevejledning... 3 2 Ledighedsydelse... 3 2.1 Fastsæt sats for ledighedsydelse og beløb

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt www.pwc.dk Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt Revision. Skat. Rådgivning. Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Underbilag 3.7: Lovgivning og beregningsregler

Underbilag 3.7: Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem 31. oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Underbilagets indhold... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2 Ledighedsydelse... 5 2.1 Fastsæt sats for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013 Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem Den 19. februar 2013 A. Idemodning Eksterne tests og pilot-drift F. Afslutning Tidsplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 C. Krav & kontrakter D. Udvikling & overtagelse

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 894. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato.

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen er også sekretariat for fire nævn: Klagenævnet for Specialundervisning

Læs mere

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Indmeldelse (ved tidligere udmelding) Tilmelding til fleksydelsesordning Besked om Fleksydelses (ved tilflytning) Modtag henvendelse Blanket til ydfyldelse (FL125) Opret

Læs mere

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Jobcenter Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Indmeldelse (ved tidligere udmelding) Besked om Fleksydelses (ved tilflytning) Blanket til ydfyldelse (FL125) (FL125) Blanket retur (Oplysninger om A-kasse medlemskab)

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Udbetaling Danmark bruger registersamkøring til at finde de sager, hvor der er en kombination af oplysninger, der rejser tvivl om, hvorvidt

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Navn: Fremsøgning af sager Beskrivelse: Brugeren har let adgang til søgefelt hvor sager kan fremsøges via

Navn: Fremsøgning af sager Beskrivelse: Brugeren har let adgang til søgefelt hvor sager kan fremsøges via 5.1 SAGS- OG OPGAVEFORDELING 5.1 SAGS- OG OPGAVEFORDELING Navn: Fremsøgning af sager Brugeren har let adgang til søgefelt hvor sager kan fremsøges via Sagsid CPR på part i sagen (viser i alle de sager

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP 2 TÅRNBY KOMMUNE Indhold 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP... 4 INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP...

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.13: Hændelsesliste Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Hændelsesliste Indgående beskeder... 4 3 Hændelsesliste udgående beskeder... 25 DETTE DOKUMENT

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014 Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge Deloitte Consulting 2. april 2014 Sygedagpenge Indledning I det følgende præsenteres den anbefalede opsætning af adviser på sygedagpenge. Dette

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne på beskæftigelsesområdet.

Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne på beskæftigelsesområdet. BIU, den 16. august 2007 Punkt 52 Beskrivelse af de væsentligste arbejdsprocesser Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM Funktionaliteten i hovedtræk Netværksmøder 5. og 6. november 2013 IKKE KUN IT OG MONOPOLBRUD OGSÅ KOMMUNAL FORANDRING! GLEM HVORDAN DU GØR DET I DAG KSD i kontekst Print

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere