0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER"

Transkript

1 Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør sig gældende for materiale distribueret under GNU FDL -- det er kun den originale engelske version af GNU FDL (se: ). Det er dog vores håb, at denne oversættelse vil hjælpe dansktalende til at forstå GNU FDL bedre. 0. Formål GNU Free Documentation License Version 1.2, November 2002 Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Enhver har lov til at kopiere og videregive ordrette kopier af dette licensdokument, men det er ikke tilladt at ændre det. Formålet med denne licens er for det første at gøre en manual, en håndbog eller et andet praktisk og nyttigt dokument "frit tilgængeligt" i denne betydning af frihed: at sikre enhver den anvendte frihed til at kopiere og videregive det, det være sig med eller uden ændringer og hvad enten det sker kommercielt eller ikkekommercielt. For det andet sikrer denne licens forfatteren eller udgiveren en måde at fastholde æren for deres arbejde, uden at de kan gøres ansvarlige for de ændringer, andre foretager. Denne licens er en slags "copyleft", dvs. at værker afledt af dokumentet skal være frit tilgængelige på samme måde. Den kompletterer GNU General Public License, der er en copyleft licens, som er beregnet på frit tilgængelig software. Vi har sammensat denne licens sådan, at den kan bruges om manualer til frit tilgængelig software, fordi frit tilgængelig software har behov for frit tilgængelig dokumentation: et frit tilgængeligt program bør ledsages af manualer, der yder de samme frihedsrettigheder, som softwaren er underlagt. Men licensen er ikke begrænset til softwaremanualer; den kan bruges til enhver tekst, ligegyldigt hvad indholdet er og uanset om den bliver offentliggjort som en trykt bog. Vi anbefaler først og fremmest denne licens til værker, der er tænkt anvendt til undervisning eller som håndbog. 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Denne licens kan bruges om enhver manual eller andre værker i et hvilket som helst medium, hvis det indeholder en meddelelse fra ejeren af ophavsretten om, at det må videregives under de vilkår, som denne licens opstiller. Sådan en meddelelse etablerer en verdensomspændende, afgiftsfri licens uden tidsmæssig begrænsning, og den tillader brug af værket under de betingelser, som er fastlagt her. Udtrykket "dokument" nedenfor henviser til alle den slags manualer eller værker. Enhver i offentligheden har licensrettigheder og omtales som "man". Man har accepteret licensen, hvis man kopierer, ændrer eller videregiver værket på en måde, som kræver tilladelse i henhold til lov om ophavsret. En "ændret version" af dokumentet skal forstås som ethvert værk, der indeholder dokumentet eller dele af det, enten ordret kopieret eller ændret og/eller oversat til et andet sprog. En "sekundær del" skal forstås som et navngivet appendix eller en del af dokumentet, som er et titelark, der udelukkende handler om det forhold, som dokumentets udgivere eller forfattere har til

2 dokumentets generelle emne (eller til beslægtede emner), og som ikke indeholder noget, der kan henføres direkte til dette generelle emne (hvis dokumentet således er en del af en lærebog om matematik må en sekundær del ikke forklare noget om matematik). Forholdet kunne dreje sig om en historisk forbindelse til emnet eller til beslægtet stof, eller det kunne være den juridiske, kommercielle, filosofiske, etiske eller politiske placering i forhold til stoffet. De "uforanderlige dele" er visse sekundære dele, der markeres som uforanderlige ved hjælp af en henvisning i meddelelsen om, at dokumentet frigives under denne licens. Hvis en del ikke passer til den ovennævnte definition af sekundær, må den ikke markeres som uforanderlig. Dokumentet kan være helt uden uforanderlige dele. Hvis dokumentet ikke udpeger nogen uforanderlige dele, så er der ikke nogen af dem. "Omslagstekster" er visse korte tekststykker, der udpeges som foromslagstekst eller bagomslagstekst i den meddelelse, der siger, at dokumentet frigives under denne licens. En foromslagstekst må højst bestå af 5 ord, og en bagomslagstekst kan højst bestå af 25 ord. En "gennemsigtig" kopi af dokumentet skal forstås som en kopi, der er læsbar ved hjælp af en maskine, som er fremstillet i et format, hvis specifikationer er tilgængelige for offentligheden, som gør det egnet til at revidere dokumentet uden besvær ved hjælp af almindeligt forekommende tekstbehandlingsprogrammer eller (for billeder, sammensat af pixels) ved hjælp af almindeligt forekommende grafikprogrammer eller (for tegninger) ved hjælp af almindeligt forekommende tegneprogrammer, og som er egnet som input for tekstformatering. En kopi, som er lavet ud fra et ellers gennemsigtigt filformat, men hvor markup eller fraværet af markup er ordnet sådan, at læserens senere muligheder for at ændre dokumentet hindres eller modvirkes, er ikke gennemsigtig. Et billedformat er ikke gennemsigtigt, hvis det bliver brugt for større dele af teksten. En kopi, som ikke er gennemsigtig, kaldes "uigennemsigtig". Eksempler på egnede formater til gennemsigtige kopier omfatter simpel ASCII uden markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML eller XML, der anvender en offentligt tilgængelig DTD, simpel HTML, som overholder standardreglerne, PostScript eller PDF, der er tilpasset manuelle ændringer. Eksempler på gennemsigtige billedformater omfatter PNG, XCF og JPG. Uigennemsigtige formater omfatter privatejede formater, som kun kan læses eller redigeres ved hjælp af privatejede tekstprogrammer, SGML eller XML, hvor DTD og/eller bearbejdningsværktøjer ikke er offentligt tilgængelige, og maskinskabt HTML, PostScript eller PDF, der er fremstillet af visse tekstprogrammer udelukkende til outputformål. "Titelblad" skal hvad angår trykte bøger forstås som selve titelbladet plus så mange efterfølgende sider, som skal til for at titelbladet kan omfatte det materiale, som denne licens kræver på titelbladet og i læsbar form. For værker, der findes i formater, som ikke har noget egentligt titelblad, betyder "titelblad" den tekst, der har den mest fremtrædende plads i nærheden af værkets titel, og som indleder den egentlige tekst. En del "benævnt XYZ" skal forstås som en benævnt underenhed af dokumentet, hvis titel enten er lige præcist XYZ, eller som rummer XYZ i en parentes, som følger teksten, hvor XYZ bliver oversat til et andet sprog. (XYZ står her for navnet på en bestemt del, som er omtalt nedenfor, som f.eks. anerkendelser, tilegnelser, påtegninger eller historie. At "bevare titlen" på sådan en del under

3 ændring af dokumentet betyder, at det forbliver et afsnit "benævnt XYZ" i henhold til denne definition. Dokumentet kan indeholde ansvarsfrasigelser lige efter meddelelsen, som fastslår, at denne licens har gyldighed for dokumentet. Disse ansvarsfrasigelser skal anses for at være medtaget, når man henviser til denne licens, men de drejer sig kun om frasigelse af ansvar: alle andre konsekvenser af disse ansvarsfrasigelser er ugyldige og har ingen virkning for betydningen af denne licens. 2. ORDRET KOPIERING Man må kopiere og videregive dokumentet via ethvert medie, hvad enten det er kommercielt eller ikke-kommercielt forudsat, at licensen bliver gentaget på alle kopier, sammen med meddelelserne om ophavsret og bemærkningen om, at licensen gives for det pågældende dokument, og at man ikke må tilføje nogen som helst yderligere betingelser til licensvilkårene. Man må ikke bruge tekniske tiltag for at hindre eller kontrollere læsning eller fortsat kopiering af de kopier, man laver eller videregiver. Derimod må man gerne modtage godtgørelse for kopierne. Hvis man vidergiver et tilstrækkeligt stort antal kopier, må man også opfylde betingelserne i afsnit 3. Man må også gerne udlåne kopierne under de samme vilkår, som er fastlagt ovenfor, og man må udstille kopier offentligt. 3. MASSEKOPIERING Hvis man offentliggør dokumentet i trykte kopier (eller kopier i medier, som almindeligvis har trykte omslagstekster) i mere end 100 styk, og hvis dokumentets licensmeddelelse kræver omslagstekster, må man indpakke kopierne i omslag, som rummer disse omslagstekster i klar og tydelig form: Foromslagstekster på foromslaget og bagomslagstekster på bagomslaget. Begge omslag må også klart og tydeligt fastslå dig som den, der udgiver disse kopier. Foromslaget skal vise hele titlen med alle titlens ord lige fremtrædende og synligt. Man kan derudover tilføje omslaget andet materiale. Når man kopierer med ændringer, der begrænser sig til omslagene, og når de bevarer dokumentets titel og opfylder disse betingelser, kan dokumentet i øvrigt betragtes som ordret kopieret. Hvis de krævede tekster til begge omslag er for omfattende til, at de kan indpasses i læselig form, bør man anbringe de første, som nævnes (og så mange som kan indpasses på en fornuftig måde), på det reelle omslag og fortsætte resten på de følgende sider. Hvis man offentliggør eller videregiver uigennemsigtige kopier af dokumentet i mere end 100 styk, skal man enten hæfte en maskinlæselig, gennemsigtig kopi sammen med hver uigennemsigtig kopi, eller også angive en placering på et computernetværk i eller sammen med hver uigennemsigtig kopi, hvor den netværksbrugende offentlighed har adgang til at downloade en fuldstændig og gennemsigtig kopi af dokumentet ved brug af offentlige standard netværksprotokoller og uden tilføjet materiale. Hvis man bruger den sidste mulighed, skal man træffe tilpas fornuftige forholdsregler, så man sikrer, at denne gennemsigtige kopi forbliver tilgængelig på den angivne placering i mindst ét år efter den sidste gang, man har videregivet en uigennemsigtig kopi (direkte eller gennem agenter eller forhandlere) af pågældende udgave til offentligheden.

4 Det er ønskeligt, men ikke påkrævet, at man kontakter dokumentets forfattere i god tid, før man videregiver et større antal kopier, for at give dem en mulighed for at levere en opdateret version af dokumentet. 4. ÆNDRINGER Man må gerne kopiere og videregive en ændret version af dokumentet under de vilkår, som er beskrevet i afsnit 2 og 3 ovenfor, forudsat man frigiver den ændrede udgave under nøjagtigt denne licens, sådan at den ændrede version udfylder dokumentets rolle og dermed giver licens til vidergivelse og ændring af den ændrede udgave til enhver, der har en kopi af den. Desuden skal man gøre følgende i den ændrede version: A. En titel, der er forskellig fra både dokumentets og de tidligere versioners (hvis der er tidligere versioner, bør de opregnes i historieafsnittet af dokumentet), skal bruges på titelbladet (og på omslagene, hvis der er nogle). B. På titelbladet skal én eller flere personer eller enheder, der er ansvarlige for at have forfattet ændringerne i den ændrede version, opføres som forfattere sammen med mindst fem af dokumentets hovedforfattere (alle de oprindelige forfattere, hvis der er færre end fem), med mindre de fritager én for denne forpligtelse. C. På titelbladet skal navnet på udgiveren af den ændrede version angives som udgiver. D. Alle dokumentets ophavsretlige meddelelser skal bevares. E. En passende ophavsretnotits vedrørende ændringerne skal indsættes ved siden af de andre notitser om ophavsret. F. En notits om licens, der giver offentligheden tilladelse til at bruge den ændrede version under vilkårene i denne licens, skal indsættes umiddelbart efter notitserne om ophavsret og i den form, som er vist i tilføjelsen nedenfor. G. Den fuldstændige liste over uforanderlige afsnit og påkrævede omslagstekster, som fremgår af dokumentets licensnotits, skal bevares i ovennævnte licensnotits. H. En uændret kopi af denne licens skal følge dokumentet. I. Afsnittet med titlen "historie" skal bevares, dets titel skal bevares, og det skal tilføjes en passus, der i det mindste fastslår titel, år, nye forfattere og udgiver af den ændrede version, benævnt som på titelbladet. Hvis der ikke er noget afsnit med titlen "Historie" i dokumentet, skal man lave et, der angiver titel, år, forfattere og udgiver af dokumentet, benævnt som på titelbladet, og derefter skal der tilføjes en passus, der beskriver den ændrede version, sådan som det er beskrevet i den foregående sætning.

5 J. Hvis der er angivet en netværksplacering i dokumentet, som giver offentligheden adgang til en gennemsigtig kopi af dokumentet, skal den bevares lige som de netværksplaceringer, der findes i dokumentet vedrørende de tidligere versioner, det er baseret på. De kan anbringes i "historie" afsnittet. Man må gerne udelade en netværksplacering for et værk, der blev offentliggjort mindst fire år før dokumentet selv, eller hvis den oprindelige udgiver af den version, der henvises til, giver sin tilladelse. K. I ethvert afsnit med titlen "anerkendelser" eller "tilegnelser" skal man bevare afsnittets titel og hele dets hovedindhold og tone for hver af bidragydernes anerkendelser og/eller de tilegnelser, som findes dér. L. Alle dokumentets uforanderlige afsnit skal bevares med uændret tekst og titel. Afsnitsnumre eller tilsvarende betragtes ikke som en del af afsnitstitlerne. M. Ethvert afsnit med titlen "påtegninger" skal fjernes. Sådan et afsnit må ikke blive i den ændrede version. N. Eksisterende afsnit må ikke omdøbes til "påtegninger" eller ændres sådan at titlen kommer i konflikt med titlen på nogen af de uforanderlige afsnit. O. Alle ansvarsfrasigelser skal bevares. Hvis den ændrede version omfatter nye forafsnit eller appendikser, der kan betegnes som sekundære dele, og som ikke indeholder noget, der er kopieret fra dokumentet, kan man vælge at betegne alle disse afsnit eller nogle af dem som uforanderlige. I så fald skal man føje deres titler til listen over uforanderlige i den ændrede versions licensnotits. Disse titler skal være tydeligt forskellige fra alle andre afsnits titler. Man har lov at indsætte et afsnit med titlen "påtegninger", forudsat det kun indeholder påtegninger af den ændrede version fra forskellige sider - f.eks. erklæringer om faglig bedømmelse eller om, at teksten er godkendt af en organisation som den autoritative definition af en standard. Man har lov at vedføje en passus på op til fem ord som foromslagstekst og en passus på op til 25 ord som bagomslagstekst, som anbringes sidst i listen over omslagstekster i den ændrede version. Ingen har lov at vedføje (eller stå bag) mere end én foromslagstekst og én bagomslagstekst. Hvis dokumentet allerede omfatter en omslagstekst til det samme omslag, som man tidligere selv har vedføjet, eller som er vedføjet af en organisation, som man repræsenterer, må man ikke vedføje en ny; men man må erstatte den gamle, hvis man har udtrykkelig tilladelse fra den tidligere udgiver, som indsatte omslagsteksten. Dokumentets forfatter(e) og udgiver(e) giver ikke med denne licens nogen tilladelse til at bruge deres navne i reklameøjemed eller til at fastslå eller antyde påtegninger af nogen ændret version.

6 5. SAMMENFØJNING AF DOKUMENTER Man må gerne kombinere dokumentet med andre dokumenter, der er frigivet under denne licens og under de betingelser, der er defineret i afsnit 4 ovenfor vedrørende ændrede versioner, forudsat at man medtager alle de uforanderlige afsnit fra alle de oprindelige dokumenter i uændret form og opfører dem alle som uforanderlige afsnit i det kombinerede værk i dettes licensnotits, og at man bevarer alle deres ansvarsfrasigelser. Det kombinerede værk behøver kun at rumme én kopi af denne licens, og flere identiske, uforanderlige afsnit kan erstattes af en enkelt kopi. Hvis der er flere uforanderlige afsnit med samme navn, men med forskelligt indhold, skal man gøre titlen på hvert af disse afsnit forskellig fra de andre ved at tilføje navnet på den oprindelige forfatter eller udgiver i parentes ved slutningen af afsnittet, hvis navnet er kendt, og ellers skal man tilføje et tal, som ikke bruges ved andre titler. De samme tilpasninger skal foretages med afsnittitlerne i listen over uforanderlige afsnit i licensnotitsen ved det kombinerede værk. I kombinationen skal man sammenlægge alle de afsnit, der er benævnt "historie", i de forskellige originale dokumenter, sådan at der skabes ét afsnit med titlen "historie"; tilsvarende skal man samle alle afsnit med titlen "anerkendelser" og alle afsnit med titlen "dedikationer". Man skal fjerne alle afsnit med titlen "påtegnelser". 6. DOKUMENTSAMLINGER Man har lov til at lave en samling, der består af dokumentet og andre dokumenter, der er frigivet under denne licens, og erstatte hver kopi af denne licens med en enkelt kopi, som indsættes i samlingen, forudsat at man følger reglerne for denne licens angående ordret kopiering af hvert af dokumenterne i alle andre henseender. Man har lov at udtage et enkelt dokument af sådan en samling og videregive det for sig og under denne licens, forudsat at man indsætter en kopi af denne licens i det udtagne dokument og følger denne licens i alle andre henseender med hensyn til ordret kopiering af det pågældende dokument. 7. KOMPILERING MED UAFHÆNGIGE VÆRKER En kompilering af dokumentet eller dets senere versioner med andre særskilte og uafhængige dokumenter eller værker i eller på et medium for lagring eller videregivelse kaldes et "aggregat", hvis de ophavsrettigheder, som udspringer af kompileringen, ikke bruges til at begrænse de lovmæssige rettigheder, som kompilationens brugere har, ud over det, som de individuelle værker tillader. Når dokumentet er indsat i et aggregat, kan denne licens ikke bruges for de andre værker i aggregatet, når de ikke selv er senere versioner af dokumentet. Hvis afsnit 3s krav til omslagstekst kan bruges for disse kopier af dokumentet, og hvis dokumentet er mindre end halvdelen af det samlede aggregat, så kan dokumentets omslagstekster anbringes på omslag, der adskiller dokumentet inden for aggregatet, eller hvad der svarer til et elektronisk omslag, hvis dokumentet findes i elektronisk form. Ellers må de findes på trykte omslag, som omfatter hele aggregatet. 8. OVERSÆTTELSE

7 Oversættelse betragtes som en slags ændring, så man kan videregive oversættelser af dokumentet under de betingelser, der findes i afsnit 4. Det kræver særlig tilladelse fra ejerne af ophavsretten, hvis man vil erstatte uforanderlige afsnit med oversættelser, men man har lov til at indsætte oversættelser af nogle af de uforanderlige afsnit eller dem alle, når man vedføjer de oprindelige versioner af disse uforanderlige afsnit. Man må gerne indsætte en oversættelse af denne licens og alle licensnotitserne i dokumentet sammen med enhver ansvarsfrasigelse, forudsat at man også vedføjer den oprindelige, engelske version af denne licens og de originale versioner af de nævnte notitser og frasigelser. Hvis der er uoverensstemmelse mellem oversættelsen og den originale version af denne licens eller en notits eller frasigelse, har den oprindelige version forrang. Hvis et afsnit i dokumentet har titlen "anerkendelser", "dedikationer" eller "historie", vil kravet (safsnit 4) om at bevare dets titel (afsnit 1) typisk medføre, at man må ændre den pågældende titel. 9. AFSLUTNING Man må ikke kopiere, ændre, give underlicens eller videregive dokumentet, med mindre det udtrykkeligt er muliggjort under denne licens. Alle andre forsøg på at kopiere, ændre, give underlicens eller videregive dokumentet er ugyldige og vil automatisk afslutte ens rettigheder under denne licens. Andre, som har modtaget kopier eller rettigheder fra én under denne licens, får ikke afsluttet deres licenser, så længe de fortsætter med at respektere denne licens. 10. FREMTIDIGE REVISIONER AF DENNE LICENS Free Software Foundation har lov til at offentliggøre nye, reviderede versioner af GNU Free Documentation License fra tid til anden. Sådanne nye versioner får en ånd, som svarer til denne version, men de kan afvige i detaljerne med hensyn til håndteringen af nye problemer eller bekymringer. Se GNU.org copyleft. Hver version af licensen får et karakteristisk versionsnummer. Hvis dokumentet fastslår, at det er underkastet en bestemt nummereret version af denne licens "eller en senere version", har man mulighed for at følge vilkår og betingelser i enten den bestemte version eller i en af de senere versioner, som er udgivet (men ikke som udkast) af Free Software Foundation. Hvis dokumentet ikke specificerer et versionsnummer for denne licens, kan man vælge en hvilken som helst af de versioner, der har været offentliggjort (men ikke som udkast) af Free Software Foundation. Hvordan man bruger denne licens til sine dokumenter Hvis man vil bruge denne licens i et dokument, som man har skrevet, skal man indsætte en kopi af licensen i dokumentet, og man skal anbringe følgende ophavsret- og licensmeddelelser lige efter titelbladet: Copyright (c) ÅR DIT NAVN. Det er tilladt at kopiere, videregive og/eller ændre dette dokument ifølge de betingelserne, som findes i GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller en senere version, der er offentliggjort af Free Software Foundation; uden uforanderlige dele, uden foromslagstekster og uden bagomslagstekster. En kopi af licensen findes i afsnittet, der hedder "GNU Free Documentation License". Hvis man har uforanderlige dele, foromslagstekster og bagomslagstekster, skal man erstatte "uden...bagomslagstekster." med dette: med følgende uforanderlige dele INDSÆT TITLERNE, følgende foromslagstekster INDSÆT DEM og med følgende

8 bagomslagstekster INDSÆT DEM. Hvis man har uforanderlige dele, men ingen omslagstekster, eller en anden kombination af de tre, skal man sammenføje disse to alternativer, så de passer til situationen. Hvis dokumentet indeholder betydningsfulde eksempler på programkode, anbefaler vi, at disse eksempler bliver frigivet parallelt med teksten under et passende valg af Free software license, som f.eks. GNU General Public License, sådan at det tillades at bruge dem i frit tilgængelig software. Hentet fra "Wikipedia" PDF'en findes på JNbassen.co.cc

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Tilbehør til opvarmnings- og fjernvarmeregulator TROVIS 5610 Monterings- og brugsanvisning Elektronik fra SAMSON EB 5610-1 DA

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM

Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo version 3.0.23, 16. May 2002 Opsummering Denne vejledning indeholder installationsinstruktioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Sådan udstiller du dine data

Sådan udstiller du dine data Sådan udstiller du dine data Teknisk vejledning til at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, august 2010 > Sådan udstiller du dine data Teknisk vejledning til at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Nyhus Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Finn Heidelberg DTP: Jes Nyhus Korrektur: Jens Lyng Tryk: Nørhaven

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere