0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER"

Transkript

1 Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør sig gældende for materiale distribueret under GNU FDL -- det er kun den originale engelske version af GNU FDL (se: ). Det er dog vores håb, at denne oversættelse vil hjælpe dansktalende til at forstå GNU FDL bedre. 0. Formål GNU Free Documentation License Version 1.2, November 2002 Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Enhver har lov til at kopiere og videregive ordrette kopier af dette licensdokument, men det er ikke tilladt at ændre det. Formålet med denne licens er for det første at gøre en manual, en håndbog eller et andet praktisk og nyttigt dokument "frit tilgængeligt" i denne betydning af frihed: at sikre enhver den anvendte frihed til at kopiere og videregive det, det være sig med eller uden ændringer og hvad enten det sker kommercielt eller ikkekommercielt. For det andet sikrer denne licens forfatteren eller udgiveren en måde at fastholde æren for deres arbejde, uden at de kan gøres ansvarlige for de ændringer, andre foretager. Denne licens er en slags "copyleft", dvs. at værker afledt af dokumentet skal være frit tilgængelige på samme måde. Den kompletterer GNU General Public License, der er en copyleft licens, som er beregnet på frit tilgængelig software. Vi har sammensat denne licens sådan, at den kan bruges om manualer til frit tilgængelig software, fordi frit tilgængelig software har behov for frit tilgængelig dokumentation: et frit tilgængeligt program bør ledsages af manualer, der yder de samme frihedsrettigheder, som softwaren er underlagt. Men licensen er ikke begrænset til softwaremanualer; den kan bruges til enhver tekst, ligegyldigt hvad indholdet er og uanset om den bliver offentliggjort som en trykt bog. Vi anbefaler først og fremmest denne licens til værker, der er tænkt anvendt til undervisning eller som håndbog. 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Denne licens kan bruges om enhver manual eller andre værker i et hvilket som helst medium, hvis det indeholder en meddelelse fra ejeren af ophavsretten om, at det må videregives under de vilkår, som denne licens opstiller. Sådan en meddelelse etablerer en verdensomspændende, afgiftsfri licens uden tidsmæssig begrænsning, og den tillader brug af værket under de betingelser, som er fastlagt her. Udtrykket "dokument" nedenfor henviser til alle den slags manualer eller værker. Enhver i offentligheden har licensrettigheder og omtales som "man". Man har accepteret licensen, hvis man kopierer, ændrer eller videregiver værket på en måde, som kræver tilladelse i henhold til lov om ophavsret. En "ændret version" af dokumentet skal forstås som ethvert værk, der indeholder dokumentet eller dele af det, enten ordret kopieret eller ændret og/eller oversat til et andet sprog. En "sekundær del" skal forstås som et navngivet appendix eller en del af dokumentet, som er et titelark, der udelukkende handler om det forhold, som dokumentets udgivere eller forfattere har til

2 dokumentets generelle emne (eller til beslægtede emner), og som ikke indeholder noget, der kan henføres direkte til dette generelle emne (hvis dokumentet således er en del af en lærebog om matematik må en sekundær del ikke forklare noget om matematik). Forholdet kunne dreje sig om en historisk forbindelse til emnet eller til beslægtet stof, eller det kunne være den juridiske, kommercielle, filosofiske, etiske eller politiske placering i forhold til stoffet. De "uforanderlige dele" er visse sekundære dele, der markeres som uforanderlige ved hjælp af en henvisning i meddelelsen om, at dokumentet frigives under denne licens. Hvis en del ikke passer til den ovennævnte definition af sekundær, må den ikke markeres som uforanderlig. Dokumentet kan være helt uden uforanderlige dele. Hvis dokumentet ikke udpeger nogen uforanderlige dele, så er der ikke nogen af dem. "Omslagstekster" er visse korte tekststykker, der udpeges som foromslagstekst eller bagomslagstekst i den meddelelse, der siger, at dokumentet frigives under denne licens. En foromslagstekst må højst bestå af 5 ord, og en bagomslagstekst kan højst bestå af 25 ord. En "gennemsigtig" kopi af dokumentet skal forstås som en kopi, der er læsbar ved hjælp af en maskine, som er fremstillet i et format, hvis specifikationer er tilgængelige for offentligheden, som gør det egnet til at revidere dokumentet uden besvær ved hjælp af almindeligt forekommende tekstbehandlingsprogrammer eller (for billeder, sammensat af pixels) ved hjælp af almindeligt forekommende grafikprogrammer eller (for tegninger) ved hjælp af almindeligt forekommende tegneprogrammer, og som er egnet som input for tekstformatering. En kopi, som er lavet ud fra et ellers gennemsigtigt filformat, men hvor markup eller fraværet af markup er ordnet sådan, at læserens senere muligheder for at ændre dokumentet hindres eller modvirkes, er ikke gennemsigtig. Et billedformat er ikke gennemsigtigt, hvis det bliver brugt for større dele af teksten. En kopi, som ikke er gennemsigtig, kaldes "uigennemsigtig". Eksempler på egnede formater til gennemsigtige kopier omfatter simpel ASCII uden markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML eller XML, der anvender en offentligt tilgængelig DTD, simpel HTML, som overholder standardreglerne, PostScript eller PDF, der er tilpasset manuelle ændringer. Eksempler på gennemsigtige billedformater omfatter PNG, XCF og JPG. Uigennemsigtige formater omfatter privatejede formater, som kun kan læses eller redigeres ved hjælp af privatejede tekstprogrammer, SGML eller XML, hvor DTD og/eller bearbejdningsværktøjer ikke er offentligt tilgængelige, og maskinskabt HTML, PostScript eller PDF, der er fremstillet af visse tekstprogrammer udelukkende til outputformål. "Titelblad" skal hvad angår trykte bøger forstås som selve titelbladet plus så mange efterfølgende sider, som skal til for at titelbladet kan omfatte det materiale, som denne licens kræver på titelbladet og i læsbar form. For værker, der findes i formater, som ikke har noget egentligt titelblad, betyder "titelblad" den tekst, der har den mest fremtrædende plads i nærheden af værkets titel, og som indleder den egentlige tekst. En del "benævnt XYZ" skal forstås som en benævnt underenhed af dokumentet, hvis titel enten er lige præcist XYZ, eller som rummer XYZ i en parentes, som følger teksten, hvor XYZ bliver oversat til et andet sprog. (XYZ står her for navnet på en bestemt del, som er omtalt nedenfor, som f.eks. anerkendelser, tilegnelser, påtegninger eller historie. At "bevare titlen" på sådan en del under

3 ændring af dokumentet betyder, at det forbliver et afsnit "benævnt XYZ" i henhold til denne definition. Dokumentet kan indeholde ansvarsfrasigelser lige efter meddelelsen, som fastslår, at denne licens har gyldighed for dokumentet. Disse ansvarsfrasigelser skal anses for at være medtaget, når man henviser til denne licens, men de drejer sig kun om frasigelse af ansvar: alle andre konsekvenser af disse ansvarsfrasigelser er ugyldige og har ingen virkning for betydningen af denne licens. 2. ORDRET KOPIERING Man må kopiere og videregive dokumentet via ethvert medie, hvad enten det er kommercielt eller ikke-kommercielt forudsat, at licensen bliver gentaget på alle kopier, sammen med meddelelserne om ophavsret og bemærkningen om, at licensen gives for det pågældende dokument, og at man ikke må tilføje nogen som helst yderligere betingelser til licensvilkårene. Man må ikke bruge tekniske tiltag for at hindre eller kontrollere læsning eller fortsat kopiering af de kopier, man laver eller videregiver. Derimod må man gerne modtage godtgørelse for kopierne. Hvis man vidergiver et tilstrækkeligt stort antal kopier, må man også opfylde betingelserne i afsnit 3. Man må også gerne udlåne kopierne under de samme vilkår, som er fastlagt ovenfor, og man må udstille kopier offentligt. 3. MASSEKOPIERING Hvis man offentliggør dokumentet i trykte kopier (eller kopier i medier, som almindeligvis har trykte omslagstekster) i mere end 100 styk, og hvis dokumentets licensmeddelelse kræver omslagstekster, må man indpakke kopierne i omslag, som rummer disse omslagstekster i klar og tydelig form: Foromslagstekster på foromslaget og bagomslagstekster på bagomslaget. Begge omslag må også klart og tydeligt fastslå dig som den, der udgiver disse kopier. Foromslaget skal vise hele titlen med alle titlens ord lige fremtrædende og synligt. Man kan derudover tilføje omslaget andet materiale. Når man kopierer med ændringer, der begrænser sig til omslagene, og når de bevarer dokumentets titel og opfylder disse betingelser, kan dokumentet i øvrigt betragtes som ordret kopieret. Hvis de krævede tekster til begge omslag er for omfattende til, at de kan indpasses i læselig form, bør man anbringe de første, som nævnes (og så mange som kan indpasses på en fornuftig måde), på det reelle omslag og fortsætte resten på de følgende sider. Hvis man offentliggør eller videregiver uigennemsigtige kopier af dokumentet i mere end 100 styk, skal man enten hæfte en maskinlæselig, gennemsigtig kopi sammen med hver uigennemsigtig kopi, eller også angive en placering på et computernetværk i eller sammen med hver uigennemsigtig kopi, hvor den netværksbrugende offentlighed har adgang til at downloade en fuldstændig og gennemsigtig kopi af dokumentet ved brug af offentlige standard netværksprotokoller og uden tilføjet materiale. Hvis man bruger den sidste mulighed, skal man træffe tilpas fornuftige forholdsregler, så man sikrer, at denne gennemsigtige kopi forbliver tilgængelig på den angivne placering i mindst ét år efter den sidste gang, man har videregivet en uigennemsigtig kopi (direkte eller gennem agenter eller forhandlere) af pågældende udgave til offentligheden.

4 Det er ønskeligt, men ikke påkrævet, at man kontakter dokumentets forfattere i god tid, før man videregiver et større antal kopier, for at give dem en mulighed for at levere en opdateret version af dokumentet. 4. ÆNDRINGER Man må gerne kopiere og videregive en ændret version af dokumentet under de vilkår, som er beskrevet i afsnit 2 og 3 ovenfor, forudsat man frigiver den ændrede udgave under nøjagtigt denne licens, sådan at den ændrede version udfylder dokumentets rolle og dermed giver licens til vidergivelse og ændring af den ændrede udgave til enhver, der har en kopi af den. Desuden skal man gøre følgende i den ændrede version: A. En titel, der er forskellig fra både dokumentets og de tidligere versioners (hvis der er tidligere versioner, bør de opregnes i historieafsnittet af dokumentet), skal bruges på titelbladet (og på omslagene, hvis der er nogle). B. På titelbladet skal én eller flere personer eller enheder, der er ansvarlige for at have forfattet ændringerne i den ændrede version, opføres som forfattere sammen med mindst fem af dokumentets hovedforfattere (alle de oprindelige forfattere, hvis der er færre end fem), med mindre de fritager én for denne forpligtelse. C. På titelbladet skal navnet på udgiveren af den ændrede version angives som udgiver. D. Alle dokumentets ophavsretlige meddelelser skal bevares. E. En passende ophavsretnotits vedrørende ændringerne skal indsættes ved siden af de andre notitser om ophavsret. F. En notits om licens, der giver offentligheden tilladelse til at bruge den ændrede version under vilkårene i denne licens, skal indsættes umiddelbart efter notitserne om ophavsret og i den form, som er vist i tilføjelsen nedenfor. G. Den fuldstændige liste over uforanderlige afsnit og påkrævede omslagstekster, som fremgår af dokumentets licensnotits, skal bevares i ovennævnte licensnotits. H. En uændret kopi af denne licens skal følge dokumentet. I. Afsnittet med titlen "historie" skal bevares, dets titel skal bevares, og det skal tilføjes en passus, der i det mindste fastslår titel, år, nye forfattere og udgiver af den ændrede version, benævnt som på titelbladet. Hvis der ikke er noget afsnit med titlen "Historie" i dokumentet, skal man lave et, der angiver titel, år, forfattere og udgiver af dokumentet, benævnt som på titelbladet, og derefter skal der tilføjes en passus, der beskriver den ændrede version, sådan som det er beskrevet i den foregående sætning.

5 J. Hvis der er angivet en netværksplacering i dokumentet, som giver offentligheden adgang til en gennemsigtig kopi af dokumentet, skal den bevares lige som de netværksplaceringer, der findes i dokumentet vedrørende de tidligere versioner, det er baseret på. De kan anbringes i "historie" afsnittet. Man må gerne udelade en netværksplacering for et værk, der blev offentliggjort mindst fire år før dokumentet selv, eller hvis den oprindelige udgiver af den version, der henvises til, giver sin tilladelse. K. I ethvert afsnit med titlen "anerkendelser" eller "tilegnelser" skal man bevare afsnittets titel og hele dets hovedindhold og tone for hver af bidragydernes anerkendelser og/eller de tilegnelser, som findes dér. L. Alle dokumentets uforanderlige afsnit skal bevares med uændret tekst og titel. Afsnitsnumre eller tilsvarende betragtes ikke som en del af afsnitstitlerne. M. Ethvert afsnit med titlen "påtegninger" skal fjernes. Sådan et afsnit må ikke blive i den ændrede version. N. Eksisterende afsnit må ikke omdøbes til "påtegninger" eller ændres sådan at titlen kommer i konflikt med titlen på nogen af de uforanderlige afsnit. O. Alle ansvarsfrasigelser skal bevares. Hvis den ændrede version omfatter nye forafsnit eller appendikser, der kan betegnes som sekundære dele, og som ikke indeholder noget, der er kopieret fra dokumentet, kan man vælge at betegne alle disse afsnit eller nogle af dem som uforanderlige. I så fald skal man føje deres titler til listen over uforanderlige i den ændrede versions licensnotits. Disse titler skal være tydeligt forskellige fra alle andre afsnits titler. Man har lov at indsætte et afsnit med titlen "påtegninger", forudsat det kun indeholder påtegninger af den ændrede version fra forskellige sider - f.eks. erklæringer om faglig bedømmelse eller om, at teksten er godkendt af en organisation som den autoritative definition af en standard. Man har lov at vedføje en passus på op til fem ord som foromslagstekst og en passus på op til 25 ord som bagomslagstekst, som anbringes sidst i listen over omslagstekster i den ændrede version. Ingen har lov at vedføje (eller stå bag) mere end én foromslagstekst og én bagomslagstekst. Hvis dokumentet allerede omfatter en omslagstekst til det samme omslag, som man tidligere selv har vedføjet, eller som er vedføjet af en organisation, som man repræsenterer, må man ikke vedføje en ny; men man må erstatte den gamle, hvis man har udtrykkelig tilladelse fra den tidligere udgiver, som indsatte omslagsteksten. Dokumentets forfatter(e) og udgiver(e) giver ikke med denne licens nogen tilladelse til at bruge deres navne i reklameøjemed eller til at fastslå eller antyde påtegninger af nogen ændret version.

6 5. SAMMENFØJNING AF DOKUMENTER Man må gerne kombinere dokumentet med andre dokumenter, der er frigivet under denne licens og under de betingelser, der er defineret i afsnit 4 ovenfor vedrørende ændrede versioner, forudsat at man medtager alle de uforanderlige afsnit fra alle de oprindelige dokumenter i uændret form og opfører dem alle som uforanderlige afsnit i det kombinerede værk i dettes licensnotits, og at man bevarer alle deres ansvarsfrasigelser. Det kombinerede værk behøver kun at rumme én kopi af denne licens, og flere identiske, uforanderlige afsnit kan erstattes af en enkelt kopi. Hvis der er flere uforanderlige afsnit med samme navn, men med forskelligt indhold, skal man gøre titlen på hvert af disse afsnit forskellig fra de andre ved at tilføje navnet på den oprindelige forfatter eller udgiver i parentes ved slutningen af afsnittet, hvis navnet er kendt, og ellers skal man tilføje et tal, som ikke bruges ved andre titler. De samme tilpasninger skal foretages med afsnittitlerne i listen over uforanderlige afsnit i licensnotitsen ved det kombinerede værk. I kombinationen skal man sammenlægge alle de afsnit, der er benævnt "historie", i de forskellige originale dokumenter, sådan at der skabes ét afsnit med titlen "historie"; tilsvarende skal man samle alle afsnit med titlen "anerkendelser" og alle afsnit med titlen "dedikationer". Man skal fjerne alle afsnit med titlen "påtegnelser". 6. DOKUMENTSAMLINGER Man har lov til at lave en samling, der består af dokumentet og andre dokumenter, der er frigivet under denne licens, og erstatte hver kopi af denne licens med en enkelt kopi, som indsættes i samlingen, forudsat at man følger reglerne for denne licens angående ordret kopiering af hvert af dokumenterne i alle andre henseender. Man har lov at udtage et enkelt dokument af sådan en samling og videregive det for sig og under denne licens, forudsat at man indsætter en kopi af denne licens i det udtagne dokument og følger denne licens i alle andre henseender med hensyn til ordret kopiering af det pågældende dokument. 7. KOMPILERING MED UAFHÆNGIGE VÆRKER En kompilering af dokumentet eller dets senere versioner med andre særskilte og uafhængige dokumenter eller værker i eller på et medium for lagring eller videregivelse kaldes et "aggregat", hvis de ophavsrettigheder, som udspringer af kompileringen, ikke bruges til at begrænse de lovmæssige rettigheder, som kompilationens brugere har, ud over det, som de individuelle værker tillader. Når dokumentet er indsat i et aggregat, kan denne licens ikke bruges for de andre værker i aggregatet, når de ikke selv er senere versioner af dokumentet. Hvis afsnit 3s krav til omslagstekst kan bruges for disse kopier af dokumentet, og hvis dokumentet er mindre end halvdelen af det samlede aggregat, så kan dokumentets omslagstekster anbringes på omslag, der adskiller dokumentet inden for aggregatet, eller hvad der svarer til et elektronisk omslag, hvis dokumentet findes i elektronisk form. Ellers må de findes på trykte omslag, som omfatter hele aggregatet. 8. OVERSÆTTELSE

7 Oversættelse betragtes som en slags ændring, så man kan videregive oversættelser af dokumentet under de betingelser, der findes i afsnit 4. Det kræver særlig tilladelse fra ejerne af ophavsretten, hvis man vil erstatte uforanderlige afsnit med oversættelser, men man har lov til at indsætte oversættelser af nogle af de uforanderlige afsnit eller dem alle, når man vedføjer de oprindelige versioner af disse uforanderlige afsnit. Man må gerne indsætte en oversættelse af denne licens og alle licensnotitserne i dokumentet sammen med enhver ansvarsfrasigelse, forudsat at man også vedføjer den oprindelige, engelske version af denne licens og de originale versioner af de nævnte notitser og frasigelser. Hvis der er uoverensstemmelse mellem oversættelsen og den originale version af denne licens eller en notits eller frasigelse, har den oprindelige version forrang. Hvis et afsnit i dokumentet har titlen "anerkendelser", "dedikationer" eller "historie", vil kravet (safsnit 4) om at bevare dets titel (afsnit 1) typisk medføre, at man må ændre den pågældende titel. 9. AFSLUTNING Man må ikke kopiere, ændre, give underlicens eller videregive dokumentet, med mindre det udtrykkeligt er muliggjort under denne licens. Alle andre forsøg på at kopiere, ændre, give underlicens eller videregive dokumentet er ugyldige og vil automatisk afslutte ens rettigheder under denne licens. Andre, som har modtaget kopier eller rettigheder fra én under denne licens, får ikke afsluttet deres licenser, så længe de fortsætter med at respektere denne licens. 10. FREMTIDIGE REVISIONER AF DENNE LICENS Free Software Foundation har lov til at offentliggøre nye, reviderede versioner af GNU Free Documentation License fra tid til anden. Sådanne nye versioner får en ånd, som svarer til denne version, men de kan afvige i detaljerne med hensyn til håndteringen af nye problemer eller bekymringer. Se GNU.org copyleft. Hver version af licensen får et karakteristisk versionsnummer. Hvis dokumentet fastslår, at det er underkastet en bestemt nummereret version af denne licens "eller en senere version", har man mulighed for at følge vilkår og betingelser i enten den bestemte version eller i en af de senere versioner, som er udgivet (men ikke som udkast) af Free Software Foundation. Hvis dokumentet ikke specificerer et versionsnummer for denne licens, kan man vælge en hvilken som helst af de versioner, der har været offentliggjort (men ikke som udkast) af Free Software Foundation. Hvordan man bruger denne licens til sine dokumenter Hvis man vil bruge denne licens i et dokument, som man har skrevet, skal man indsætte en kopi af licensen i dokumentet, og man skal anbringe følgende ophavsret- og licensmeddelelser lige efter titelbladet: Copyright (c) ÅR DIT NAVN. Det er tilladt at kopiere, videregive og/eller ændre dette dokument ifølge de betingelserne, som findes i GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller en senere version, der er offentliggjort af Free Software Foundation; uden uforanderlige dele, uden foromslagstekster og uden bagomslagstekster. En kopi af licensen findes i afsnittet, der hedder "GNU Free Documentation License". Hvis man har uforanderlige dele, foromslagstekster og bagomslagstekster, skal man erstatte "uden...bagomslagstekster." med dette: med følgende uforanderlige dele INDSÆT TITLERNE, følgende foromslagstekster INDSÆT DEM og med følgende

8 bagomslagstekster INDSÆT DEM. Hvis man har uforanderlige dele, men ingen omslagstekster, eller en anden kombination af de tre, skal man sammenføje disse to alternativer, så de passer til situationen. Hvis dokumentet indeholder betydningsfulde eksempler på programkode, anbefaler vi, at disse eksempler bliver frigivet parallelt med teksten under et passende valg af Free software license, som f.eks. GNU General Public License, sådan at det tillades at bruge dem i frit tilgængelig software. Hentet fra "Wikipedia" PDF'en findes på JNbassen.co.cc

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Velkommen til lærerens guide

Velkommen til lærerens guide 1 Velkommen til lærerens guide Denne guide giver dig en sikker og enkel introduktion til, hvordan du kan anvende Creative Commons i din undervisning. Både når du vil anvende andres materialer, men også

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Tilbehør til opvarmnings- og fjernvarmeregulator TROVIS 5610 Monterings- og brugsanvisning Elektronik fra SAMSON EB 5610-1 DA

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Avanceret PDF med OpenOffice.org

Avanceret PDF med OpenOffice.org Artikel om... Avanceret PDF med OpenOffice.org Nye funktioner i version 2.04 OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding: Vi har tidligere set på spørgsmålet om et XML dokuments encoding. Det er generelt altid en god ide at gemme et dokument

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

DATASIKRING OG E-DISCOVERY

DATASIKRING OG E-DISCOVERY DATASIKRING OG E-DISCOVERY Værktøjer til sikring og intelligent udsøgning af elektroniske informationer DATASIKRING Sikring af data er en klar forudsætning for valid udsøgning og analyse af økonomidata

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Indledning... 3 LESSOR PAYROLL Oprettelse af nye sammentællere... 3 Oprettelse af lønart 1002... 4 Oprettelse af lønart 1003 Gage, som vises

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Den Grafiske Højskole

Den Grafiske Højskole 1 Den Grafiske Højskole Den Grafiske Højskole Medieproduktion og ledelse MPL 2004-2007 Skriftlig eksamen i produktionstilrettelægning Fredag 6. januar 2006 kl. 9.00 til 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Sådan udstiller du dine data

Sådan udstiller du dine data Sådan udstiller du dine data Teknisk vejledning til at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, august 2010 > Sådan udstiller du dine data Teknisk vejledning til at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Gratis fotos og cliparts

Gratis fotos og cliparts Gratis fotos og cliparts Pep dine produktioner op! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvorfor lede efter gratis fotos og clipart?...4 Licenser?...4 Gratis fotos på nettet...4 www.morguefile.com...4

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere