ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler"

Transkript

1 ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009

2 2

3 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans 3.1 Konkurrencebegrænsende aftaler 3.2 Misbrug af dominans 3.3 Grundlæggende råd (herefter kaldet Do s and Don ts ) 3.4 Anmeldelse af brud på grundlæggende Do s and Don ts 4 Fusionskontrol 4.1 Fusionskontrol i EU 4.2 Fusionskontrol i USA (Hart Scott Rodino Act) 4.3 Fusionskontrol i andre lande 5 Retningslinier i forbindelse med uanmeldte kontrolbesøg (Dawn Raids) 5.1 Baggrund og ISS politik 5.2 Udnævnelse af ISS Kontaktperson 5.3 Grundlæggende retningslinier forberedelser 5.4 Forpligtelse til straks at informere ledelse og den juridiske rådgiver Bilag Bilag 1 Grundlæggende Råd Bilag 2 Grundlæggende Råd for landeledelse og andre nøglemedarbejdere Bilag 3 Grundlæggende Råd for receptionister

4 4

5 Konkurrencereglerne ISS erklærede politik Det er og har altid været ISS politik fuldt ud at overholde konkurrencereglerne i EU og USA samt tilsvarende lovgivning i de lande, hvor ISS driver virksomhed. Formålet med sådanne regler er at bevare den frie handel i en sund og konkurrencedygtig økonomi, som er grundlaget for ISS virksomhed. Konkurrencereglerne er både nationalt og internationalt blevet mere komplekse. Dette betyder, når væksten i og udvidelsen af ISS forretning endvidere tages i betragtning, at vi må forvente, at konkurrencereglernes indvirkning på ISS drift øges. Enhver misligholdelse af konkurrencereglerne kan have alvorlige konsekvenser for ISS og ISS ansatte. Det kan betyde langvarige og dyre undersøgelser og unødige forstyrrelser i ledelsens tid. ISS kan blive pålagt høje bøder og store erstatningskrav. Derudover kan involverede medarbejdere blive pålagt kriminelle sanktioner i flere lande. For at sikre at alle ledere i ISS er bekendte med de grundlæggende konkurrenceregler og for at undgå enhver overtrædelse af disse regler, har Bestyrelsen besluttet at udfærdige denne vejledning. Jeg vil gerne understrege, at ingen budgetmæssig forpligtelse kan retfærdiggøre en overtrædelse af denne vigtige ISS politik og jeg opfordrer jer således til løbende at sørge for, at ISS politik og de i vejledningen beskrevne retningslinier til enhver tid overholdes. Vejledningen har ikke til hensigt og kan heller ikke besvare alle spørgsmål, I måtte have inden for dette komplekse lovområde. Jeg skal derfor fremhæve kravet om, at I rådfører jer med den relevante juridiske rådgiver, så snart I har spørgsmål eller er i tvivl om anvendelsen af konkurrencereglerne. Derudover er det vigtigt, at påtænkte virksomhedskøb og andre transaktioner eller ændringer i salg- og marketingpraksis altid gennemgås af Group Legal eller af den lokale juridiske rådgiver. Vejledningen vil jævnligt blive opdateret i takt med, at indholdet i de vigtigste bestemmelser inden for konkurrencelovgivningen ændres. Med venlig hilsen Jørgen Lindegaard Group CEO / Koncerndirektør 5

6 1. Politik og regeloverholdelse Formålet med denne vejledning er at øge forståelsen af konkurrencereglerne inden for ISS-koncernen, således at alle ledere og medarbejdere (ikke mindst nyankomne) på alle niveauer får en bred og generel forståelse af konkurrencereglerne og hvordan de påvirker koncernens forretning. Det er et krav, at alle ledere læser de heri angivne retningslinier grundigt og bliver fortrolige med de grundlæggende Do s and Don ts angivet i afsnit 3.3 nedenfor for at sikre, at konkurrencereglerne overholdes. Alle spørgsmål til reglerne generelt eller til en specifik transaktion skal stilles til Group Legal eller den lokale juridiske rådgiver. Bliver du opmærksom på et brud på de grundlæggende Do s and Don ts skal du straks kontakte Group Legal på hotline telefonnummer Al kommunikation med Group Legal vil blive behandlet fortroligt. I nogle jurisdiktioner er korrespondance med den interne juridiske rådgiver beskyttet af et såkaldt legal privilege (beskyttelse af fortrolighedsforholdet mellem advokat/ juridisk rådgiver og klient). Det betyder, at myndighederne ikke har adgang til denne korrespondance. Der er imidlertid i mange jurisdiktioner, herunder EU, kun en begrænset form for legal privilege for så vidt angår intern korrespondance. For at overholde de gældende krav for så vidt angår fortrolig og priviligeret kommunikation skal de instruktioner, som Group Legal giver sag for sag, følges. I de fleste jurisdiktioner er korrespondance med ekstern juridisk rådgiver beskyttet af legal privilege. For at gøre opmærksom på, at korrespondancen er beskyttet af legal privilege skal den (i) mærkes Privilegeret og fortroligt advokat-klient korrespondance, (ii) ikke udbredes uden for ISS medmindre det er godkendt af Group Legal, (iii) ikke unødvendigt udbredes inden for ISS, og (iv) opbevares separat på kon-toret (i papirform eller som fil på computeren).

7 2. Indledning Konkurrencelovgivningen tilsigter at fremme den konkurrencedygtige markedsøkonomi ved at forbyde aftaler eller handlinger, der har eller formodes at kunne have en konkurrencebegrænsende effekt på markedet. Konkurrencereglerne er vedtaget for at sikre, at virksomheder konkurrerer med hinanden og i salgsøjemed løbende udvikler sig og tilbyder gode priser til forbrugerne. Reglerne har endvidere til formål at forhindre virksomheder i at lave aftaler med hinanden med henblik på at opdele markedet eller handle på en måde, der ikke giver konkurrenter adgang til markedet. Straffen for overtrædelse af konkurrencereglerne kan være streng og kan for den individuelle person betyde bøder, fængselsstraf og disciplinærstraf og for virksomheden kan det betyde bøder, ophævelse af ugyldige aftaler, offentliggørelse af domme, dårlig omtale og betaling af erstatning eller kompensation. Konkurrencereglerne dækker over tre hovedområder: - Konkurrencebegrænsende aftaler - Misbrug af dominerende stilling - Fusionskontrol Forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler samt misbrug af dominerende stilling er sammenfattet i afsnit 3 nedenfor. Dette afsnit indeholder ligeledes en liste over de grundlæggende Do s and Don ts. Reglerne om fusionskontrol, som gælder for fusioner og virksomhedsopkøb, der på forhånd skal anmeldes til og godkendes af konkurrencemyndighederne, er beskrevet i afsnit 4 nedenfor. Endelig indeholder afsnit 5 nedenfor retningslinierne for, hvordan man skal agere i tilfælde af at konkurrencemyndighederne foretager et uanmeldt kontrolbesøg (herefter kaldet Dawn Raids ). 7

8 3. Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling 3.1 Konkurrencebegrænsende aftaler Denne sammenfatning indeholder eksempler på aftaler og handlinger, som i de fleste tilfælde er ulovlige eller som minimum tvivlsomme i de fleste jurisdiktioner hvor ISS driver virksomhed 1. Samordning af priser Samordning af priser er en aftale mellem konkurrenter om at fastlægge en pris, som disse konkurrenter vil sælge deres produkter eller serviceydelser til (ofte kaldet priskarteller). En sådan aftale er ulovlig, hvad enten den resulterer i en højere eller lavere pris. Forbudet mod samordning af priser dækker ikke kun over prisen i snæver forstand, men gælder også rabatter, ekstra betaling, fortjeneste, marginer, afslag og kreditbetingelser. Samordning af priser kan være resultatet af forskellige handlinger, det være sig udtrykkelige aftaler om samordning af priser og uformelle samtaler eller udveksling af information, der vedrører omkostninger eller salgsbetingelser. Samordning af priser kan derudover udledes af handlinger såsom et møde mellem konkurrenter, hvor der bliver drøftet priser og hvor der efterfølgende bliver fastsat ens priser eller lignende prisregulerende mekanismer. Andre ulovlige aftaler, som enten direkte eller indirekte hindrer konkurrence på pris, er aftaler om ikke at afvige fra de offentliggjorte priser. Det kan være aftaler om listepriser (selv hvis det er tilladt at sælge til en lavere pris) og aftaler om ikke at afgive tilbud uden 8 1 De konkurrencebegrænsende aktiviteter, som i praksis er forbundet med en vis brug af distributører og agenter, er ikke fremhævet i disse retningslinier, da ISS ikke for tiden benytter agenter og distributører i sit salg. Såfremt denne situation ændres, bedes I kontakte jeres lokale juridiske rådgiver eller Group Legal for yderligere vejledning.

9 først at have talt med konkurrenterne herom. Forbudet mod samordning af priser gælder ligeledes for samordning af generelle salgsbetingelser. Koordinering af tilbud (Bid Rigging) Koordinering af tilbud er ulovlige aftaler mellem deltagerne i en udbudsproces (licitation), hvor konkurrenterne ved for eksempel at koordinere priserne på buddene eller helt afholde sig fra at afgive bud, forsøger at dele kunderne mellem sig og fjerne konkurrence på prisen. Aftaler af den karakter mellem konkurrenter er ikke kun ulovlig i henhold til de gældende konkurrenceregler, men er også en overtrædelse af straffeloven i de fleste lande. Eksempler på koordinering af tilbud kan være egentlige priskoordineringsmøder i forbindelse med afgivelse af tilbud på en kontrakt i udbud eller en uformel praksis mellem konkurrenter, hvorved retten til en kontrakt i udbud systematisk fordeles mellem konkurrenterne. Markedsdeling ved tildeling af kunder og opdeling af områder Enhver aftale mellem konkurrenter om tildeling af eksisterende eller mulige kunder er ulovlig, hvad enten tildelingen sker efter område, kunde eller på anden vis. Fælles afslag på at handle (Boykot) En aftale med tredjepart, herunder en konkurrent, om ikke at sælge til en kunde er forbudt. En brancheforenings opfordring til dens medlemmer om ikke at byde på bestemte kontrakter eller ikke at udføre arbejde for bestemte kunder vil højest sandsynligt have samme effekt og vil derfor uden tvivl være ulovlig. Vær opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende og kun angiver eksempler på ulovlige, konkurrencebegrænsende aftaler eller handlinger. Det understreges at eksemplerne dækker over aktiviteter, der er ulovlige i henhold til såvel EU s konkurrenceregler 2 som de fleste nationale konkurrencelovsystemer. Du må derfor aldrig indlade dig på ovennævnte aktiviteter. Hvis du er i tvivl, så kontakt Group Legal eller den lokale juridiske rådgiver. 3.2 Misbrug af dominerende stilling Dominerende stilling Såvel artikel 82 i EF-traktaten som de nationale konkurrenceregler forbyder misbrug af en dominerende stilling. Selve anstrengelserne for at opnå eller bibeholde en dominerende stilling på et marked er ikke ulovlige. Det er misbruget, der er ulovligt. Den nøjagtige definition på en dominerende stilling varierer fra land til land. Det er dog almindeligt anerkendt, at for at besidde en dominerende stilling skal virksomheden have opnået en markedsandel, der gør den i stand til i væsentlig grad at optræde uafhængigt af kunder og konkurrenter. 2 Jf. EU Traktatens artikel 81 9

10 EU s holdning, som også afspejles i de nationale konkurrenceregler i de fleste EU-lande, kan sammenfattes som følger: En markedsandel på under 30 % i et korrekt defineret marked er tilsyneladende ikke bevis på en dominerende stilling, bortset fra særlige tilfælde og ved tilstedeværelse af andre faktorer. Mellem 30 % og 40 % synes også at være under niveauet for dominans og der vil skulle kræves bevis for væsentlige skævheder i markedsandele, markante hindringer for at indtræde på et marked og så videre, før dominans kan siges at være til stede. Det ser ud som om, at over 40 % vil blive betragtet som relevante og markante i en vurdering af dominans, afhængigt af: (i) ændringer over tid i det absolutte niveau, (ii) niveauet set i forhold til de nærmeste konkurrenters niveau, og (iii) tilstedeværelsen af andre faktorer, der har tendens til at slå den dominerende stilling fast eller, modsat, true den. 3 For at man kan vurdere, om en virksomhed har en dominerende stilling på et marked, skal markedet, hvor virksomheden driver forretning, defineres. Disse retningslinier har ikke til formål at vejlede om definitionen af det relevante marked i alle relevante lande. Hvert land skal dog tage følgende forhold i betragtning, når det relevante marked defineres: Det relevante marked for produktet/serviceydelsen (baseret på muligheden for substitution med andre produkter/serviceydelser både for så vidt angår udbud og efterspørgsel), og Det relevante geografiske marked (defineret ud fra hvorvidt konkurrencen er global, europæisk, national eller lokal). Dominans i et marked afhænger tilsyneladende af, hvor snæver eller bred definitionen af det relevante marked er. Jo mere snævert det relevante marked defineres, jo større er risikoen for, at ISS anses for at have en dominerende stilling i et givent marked. På grund af den høje fragmentering af markedet for rengøring og relaterede facility services må det antages, at ISS ikke på nuværende tidspunkt besidder en dominerende stilling i markedet i de enkelte lande. Det skal dog understreges at denne antagelse er baseret på, at det relevante produktmarked defineres som markedet for rengøring og relaterede facility services for hvert land og at det relevante marked vil kunne afgrænses yderligere for så vidt angår visse særlige serviceydelser. En sådan afgrænsning vil kunne betyde, at ISS markedsandel øges Eksempler på misbrug af dominans Følgende opsummering giver eksempler på, hvad nationale og EU s konkurrenceregler opfatter som misbrug af dominerende stilling: - Urimelige priser (fx urimeligt høje priser). - Urimeligt lave priser (også kendt som predatory pricing eller konkurrencebegrænsende priskrig) med det formål at fortrænge en konkurrent fra markedet. - Diskrimination af kunder (fx aftaler eller handlinger der gør, at kunden behandles anderledes end andre tilsvarende kunder og således stilles dårligere i konkurrencen) Bellamy & Child; European Community law of Competition, 5th Edition, 2001, Sweet & Maxwell, se derudover Faul & Nikpay, the EC Law of Competition, 2nd Edition, 2007, Oxford University Press (uautoriseret oversættelse)

11 - Loyalitetsrabatter (fx rabatter eller salgsbetingelser der er fastlagt for at forhindre eller modvirke at kunder får leveringer fra konkurrenter ved at gøre det økonomisk attraktivt for kunder at bestille varer udelukkende fra en (dominerende) udbyder. Eksempler på sådanne ulovlige loyalitetsrabatter er (i) at knytte rabatter til afgivelse af ordre på kundens samlede behov til den dominerende virksomhed. (ii) at yde betydelige rabatter på ekstra services købt ud over eksisterende services for at sikre eller tilskynde at kunden afgiver ordrer på hele eller størstedelen af sit behov til den dominerende virksomhed. En dominerende virksomhed har ret til at yde mængderabat til sine kunder, det vil sige rabatter der udelukkende er knyttet til mængdekøb, objektivt fastsat og gældende for alle kunder. Sådanne rabatter kan selvfølgelig variere i forhold til mængden. Det vil sige, at jo mere, du køber, jo højere bliver rabatten. Det er dog vigtigt, at mængderabatter gives på en sådan måde, at rabatten afspejler den omkostningsbesparelse, som udbyderen opnår. - Ulovlig bundtning ( tying ) (det vil sige, at det er ulovligt at gøre en kundes køb af et produkt eller en serviceydelse betinget af et køb af et andet produkt eller en anden serviceydelse) - Langfristede eksklusive aftaler (det vil sige kontrakter med en løbetid på over fem år og som er eksklusive, det vil sige udelukker andre virksomheder fra at indgå tilsvarende aftaler). - Boykot (det vil sige at man afviser at handle med bestemte kunder eller nægter at levere til dem, medmindre det er på helt urimelige vilkår. Man kan ikke på et tilfældigt grundlag nægte at levere). Som nævnt i afsnit ovenfor er det kombinationen af en dominerende stilling og misbrug af denne dominans, såsom en eller flere af situationerne nævnt ovenfor, der udgør den ulovlige handling. Det vil altid være ISS politik ikke at udvise en adfærd eller indlade sig på aktiviteter, som vil kunne opfattes som misbrug af en dominerende stilling. Hvad enten ISS har en stærk position i et marked eller ej, er det vigtigt, at man under alle omstændigheder ikke indlader sig på ovenstående eller lignende aktiviteter uden først at have fået den nødvendige juridiske rådgivning. 11

12 3.3 Grundlæggende Do s and Don ts De Do s and Don ts, der angives nedenfor, er ikke udtømmende. De kan heller ikke erstatte behovet for specifik juridisk rådgivning når spørgsmål og problemer inden for det konkurrenceretlige område opstår. I alle situationer, hvor indgående kendskab og forståelse af reglerne er påkrævet, skal der søges rådgivning fra Group Legal eller den lokale juridiske rådgiver. Ovenstående eksempler på konkurrencebegrænsende aktiviteter og misbrug af dominerende stilling giver anledning til at fremhæve følgende: Drøft IKKE fortrolige forretningsmæssige anliggender med konkurrenter. Det gælder særligt prisfastsættelse, rabatter, bonuser, prisændringer (herunder forslag til samtidige prisforhøjelser) og andre forretnings- og salgsbetingelser. Dette gælder uanset om drøftelsen er med en enkelt konkurrent eller med flere, fx i en brancheforening eller lignende. Udveksl IKKE markedsinformation med konkurrenter. Dette gælder såvel en uopfordret som systematisk (fx gennem deltagelse i en brancheforening) udveksling af information om fx kunder, markedsandel, priser, rabatter osv. Deltag IKKE i brancheforeninger, grupper med repræsentanter fra konkurrerende virksomheder og lignende, hvis der her diskuteres priser, prisreguleringsmekanismer, salgsbetingelser, kundeinformation eller markedsandele osv. Deltag IKKE i møder med konkurrenter i brancheforeninger, grupper med repræsentanter fra konkurrerende virksomheder og lignende, hvis der ikke foreligger en præcis dagsorden for mødet og sørg for, at der tages referat af mødet og at dette opbevares. Drøft sådanne møder med den lokale juridiske rådgiver. Hvis drøftelserne ikke synes at gå i den rigtige retning, bed da om, at drøftelsen afsluttes eller forlad mødet. Hvis 12

13 mødet forlades, sørg da for, at dette tages til referat. Deltag IKKE i samordning af tilbud og udveksl IKKE information om tilbud med konkurrenter. Lav IKKE aftaler med konkurrenter om at allokere serviceydelser og salgskvoter for at fordele markederne mellem jer ved at dele kunder og geografiske områder. SØRG FOR at forretningsbeslutninger, herunder prisfastsættelser, træffes ensidigt af ISS. SØRG FOR omhyggeligt at notere oprindelsen af enhver form for information, der indhentes vedrørende konkurrenter (fx gennem faglige publikationer) så kildens lovlighed altid kan bevises. SØRG FOR at al kontakt med konkurrenter, herunder drøftelser i brancheforeninger, ikke udvikler sig til at omhandle områder som priser, kundetildeling, serviceniveau, budgetter og salgsbetingelser. SØRG FOR at alle tilfælde, hvor en konkurrent foreslår tiltag der overtræder konkurrencereglerne, øjeblikkeligt og klart afvises og herefter meddeles den relevante juridiske rådgiver. SØRG FOR at vælge nye kunder og beslut ensidigt hvilke der skal beholdes baseret på kundens værdi og betydning. Tving IKKE nogen til at købe serviceydelser de ikke ønsker, som en betingelse for at levere de serviceydelser, de ønsker, medmindre der foreligger forudgående juridisk godkendelse heraf. Kræv IKKE at en kunde køber sit samlede behov for serviceydelser hos ISS, medmindre der foreligger forudgående juridisk godkendelse heraf. Giv IKKE rabatter, afslag eller bonuser betinget af kundens loyalitet. Rabatter, afslag og bonuser må kun ydes på baggrund af volumen og skal betales eller fratrækkes regelmæssigt. Forlang IKKE forskellige priser af forskellige kunder for den samme vare, medmindre (a) der foreligger en konkurrencesituation, eller (b) den lavere pris afspejler den reelle mængdebesparelse eller et andet element i salget af disse serviceydelser. 13

14 3.4 Indberetning af brud på de grundlæggende Do s and Don ts Ovenstående Do s and Don ts er ikke udtømmende, men ethvert brud på disse grundlæggende regler vil formentlig betyde en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne. I de seneste år har konkurrencemyndighederne verden rundt optrappet deres håndhævelsesindsats. I et stadigt stigende antal jurisdiktioner bliver bøder ikke kun pålagt de involverede selskaber, men også medlemmer af selskabernes ledelse og selskabets medarbejdere kan pålægges administrative bøder og i nogle jurisdiktioner bøde- og fængselsstraffe. I flere jurisdiktioner har man sammen med de højere straffe indført et såkaldt straflempelsesprogram, som er målrettet de virksomheder eller personer, som har taget del i konkurrencebegrænsende aktiviteter og således har overtrådt konkurrencelovgivningen, men som ikke desto mindre ønsker at gøre rent bord ved at videregive beviser på sådanne aktiviteter til konkurrencemyndighederne. For at tilskynde virksomhederne til at indberette konkurrencebegrænsende opførsel til konkurrencemyndighederne giver lempelsesprogrammerne mulighed for enten fritagelse for eller nedsættelse af bøderne. På denne baggrund er det vigtigt at understrege, at enhver ISS medarbejder, der bliver bekendt med brud på de grundlæggende Do s and Don ts, øjeblikkeligt skal indberette bruddet til Group Legal på hotline telefonnummer Al kommunikation med Group Legal vil blive behandlet fortroligt. Al kommunikation til/fra den interne juridiske rådgiver skal følge de instrukser, som er udfærdiget af den juridiske rådgiver. Såfremt en ekstern juridisk rådgiver involveres, skal al korrespondance med denne (i) mærkes Privilegeret og fortroligt Advokat-klient korrespondance, (ii) ikke udbredes uden for ISS medmindre det er godkendt af Group Legal, (iii) ikke unødvendigt udbredes inden for ISS og (iv) opbevares separat på kontoret. 14

15 4. Fusioner & Virksomhedsopkøb 4. Fusionskontrol Virksomheder, som sammenlægger deres styrker, anses som hovedregel for at være fordelagtige for økonomien. De samlede aktiviteter kan medvirke til mere effektivt at udvikle nye produkter og reducere produktions- eller distributionsomkostninger. Nogle fusioner vil dog reducere konkurrencen i et marked, sædvanligvis ved at skabe eller styrke en dominerende aktør på markedet. Formålet med at undersøge foreslåede fusioner er at hindre en skadelig indvirkning på konkurrencen på et marked. Vær opmærksom på at for at sikre at markedet ikke skades er der i mange jurisdiktioner, fx i EU 4 og i USA, forbud mod at gennemføre en anmeldelsespligtig fusion medmindre og ikke førend den relevante konkurrencemyndighed har givet tilladelse hertil (eller alt efter omstændighederne en relevant frist, inden for hvilken myndighederne skulle have reageret, er udløbet). 4.1 Fusionskontrol i EU Hvis en transaktion involverer virksomheder i et eller flere EU medlemslande og har en såkaldt Fællesskabsdimension på grund af omsætningsniveauet for de involverede parter (jf. nedenfor), skal transaktionen anmeldes til og godkendes af EU Kommissionen. En sådan EU-anmeldelse fortrænger ethvert krav fra de nationale konkurrencemyndigheder om at fusionen skal anmeldes og godkendes i de enkelte EU medlemslande. Store transaktioner, der har Fællesskabsdimension inden for EU, skal på en særlig formular anmeldes til EU Kommissionen, der, som hovedregel, skal træffe sin beslutning inden for en måned. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en mere dybdegående undersøgelse har den dog op til fire måneder til at færdiggøre disse undersøgelser (som kan omfatte krav om yderligere information), før den når frem til en beslutning om fusionens tilladelse. 4 EU s medlemsstater er (pr. maj 2008): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjek-kiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Vær opmærksom på, at i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde gælder EU s konkurrenceregler også i Norge, Island og Liechtenstein. 15

16 I henhold til Artikel 1, stk. 2 i den såkaldte Fusionskontrolforordning 5, har et virksomhedsopkøb Fællesskabsdimension og skal således godkendes af EU Kommissionen, hvis: a) Den samlede omsætning på verdensplan for alle de involverede selskaber er mere end EUR 5 milliarder, og b) Den samlede omsætning inden for Fællesskabet af hvert af mindst to af de involverede selskaber er mere end EUR 250 millioner. medmindre det enkelte involverede selskab inden for Fællesskabet opnår mere end 2/3 af dets samlede omsætning i et enkelt medlemsland. I henhold til Artikel 1, stk. 3 i Fusionskontrolforordningen har en transaktion, der ikke opfylder tærskelkravene nedfældet i Artikel 1, stk. 2 (alligevel) Fællesskabsdimension når: a) Den samlede omsætning på verdensplan for alle involverede selskaber er mere ned EUR 2,5 milliarder, b) Den samlede omsætning for alle involverede selskaber i mindst tre medlemslande er mere end EUR 100 millioner, c) Den samlede omsætning for hvert af mindst to af de involverede selskaber i de i punkt (b) nævnte medlemslande (mindst tre) er mere end EUR 25 millioner, og d) Den samlede omsætning inden for Fællesskabet for hvert af mindst to af de involverede selskaber er mere end EUR 100 millioner. medmindre hvert af de involverede selskaber opnår mere end 2/3 af dets samlede omsætning inden for Fællesskabet i et og samme medlemsland. Ovenstående betingelser (a)-d)) er kumulative betingelser, hvilket betyder at for at transaktionen har Fællesskabsdimension skal hver enkelt betingelse opfyldes, og derudover må 2/3-reglen ikke være gældende. 5 Rådet forordning nr. 139/2004 af 20. januar Forordningen regulerer ligeledes akkvisitioner, der ikke har form af en fusion. 16

17 I en situation, hvor ISS ønsker at erhverve 100 % af aktiekapitalen i et givet selskab, kan nedenstående diagram være til hjælp: Samlet globale omsætning for ISS-koncernen og Target Co* EUR 5 mia.? Ja Omsætning for Target Co. i EU er over EUR 250 mio? Nej Omsætning for Target Co. i EU er over EUR 100 mio? Nej Ja Ja Mere end 2/3 af den samlede omsætning inden for EU for ISS-koncernen + Target Co. opnås i et enkelt EU-land Den samlede omsætning for ISS-koncernen og Target Co. i mindst 3 EU-lande er mere end EUR 100 mio?** Ja ISS-koncernen og Target Co. har hver en omsætning i de samme 3 EU-lande på mindst over EUR 25 mio? Nej Nej Ja Ja Nej Mere end 2/3 af den samlede omsætning i EU for ISS-koncernen og Target Co. er opnået i et og samme EU-land Ja Ingen anmeldelse til EU-Kommisionen, overvej anmeldelse til de nationale konkurrencemyndigheder Anmeldelse til EU-Kommisionen * I dette diagram betyder Target Co det selskab, som ønskes opkøbt samt dets datterselskaber. ** Denne tærskel opfyldes af ISS-koncernen alene. 17

18 Som det fremgår, er det kun ved store virksomhedsopkøb i EU, at forudgående anmeldelse til og godkendelse af virksomhedsopkøbet i EU Kommissionen er påkrævet. Ved udarbejdelsen af disse retningslinier har kun en enkelt ISS-akkvisition, nemlig købet af Abilis Group fra Vedior i 1999, opfyldt kriterierne og er således blevet gennemgået og godkendt af EU Kommissionen 6. Derudover har EQTs køb af de kontrollerende aktieposter i ISS Healthcare og Care Partner samt EQT og Goldman Sachs Capital Partners køb af ISS ligeledes opfyldt kriterierne og er blevet anmeldt til EU Kommissionen 7. Hvis en specifik transaktion inden for EU involverer mere end to parter eller hvis der er tale om etablering af et joint venture eller anden form for fælles kontrol, kan ovenstående diagram ikke anvendes. I sådanne tilfælde skal særskilt rådgivning indhentes fra Group Legal. Når anmeldelse til EU ikke er nødvendig, betyder det i de fleste tilfælde, at der i stedet skal ske anmeldelse til den relevante lokale konkurrencemyndighed, jf. afsnit 4.4 nedenfor Kommissionens beslutning af 5. juli Kommissionens beslutning af 3. marts 2005 og Kommissionens beslutning af 3. maj 2005

19 4.3 Fusionskontrol i USA (Hart Scott Rodino Act) Fusionskontrol i USA er reguleret af Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act ( HSR-loven ). HSR-loven kræver forudgående fusionsanmeldelse af visse større fusioner og akkvisitioner af virksomhedsandele og aktiver med stemmeret. Såfremt visse størrelsesrelaterede tærskler er opfyldt, skal parterne indgive forudgående anmeldelse af fusionen til den centrale amerikanske handelskommission, Federal Trade Commission ( FTC) og det amerikanske justitsministerium, Department of Justice ( DOJ ). Anmeldelsen skal indeholde oplysning om parternes driftsforhold samt den påtænkte transaktion. Hvis forudgående anmeldelse er påkrævet skal den opkøbende part indbetale et anmeldelsesgebyr (mellem USD og USD alt efter transaktionens størrelse). Når den forudgående anmeldelse er indgivet følger en ventetid på typisk 30 dage, hvor transaktionen ikke kan gennemføres. Den 30 dage lange ventetid kan forlænges (normalt med yderligere 30 dage) af enten FTC eller DOJ ved at der før uløbet af den oprindelige ventetid stilles krav om indgivelse af yderligere infor-mation. Hvis en transaktion gennemføres inden udløbet af ventetiden eller førend der er truffet en beslutning, vil selskabet og dets ledelse blive straffet med bøder på op til USD for hver dag, der er sket overtrædel-se. HSR-loven opererer med tre tærskelkriterier for forudgående fusionsanmeldelser: 1. Den erhvervende eller erhvervede person/selskab skal være beskæftiget med handel eller handelsrelaterede aktiviteter i USA. 2. Den erhvervende person/selskab besidder som følge af transaktionen for over USD 63,1 millioner selskabsandele eller aktiver med stemmeret. 3. For transaktioner med en værdi på mindre end USD 252,3 millioner, skal en person/ 19

20 virksomhed besidde mindst USD 12 millioner i samlede aktiver og den anden skal besidde for USD 119,6 millioner af de samlede aktiver. Bemærk - Hvis størrelsen på transaktionen vurderes til at overskride USD 252,3 millioner gælder kriterium 3, størrelsen af personen/virksomheden, ikke. Kriterierne 1 og 2 er således tilstrækkelige for, at der kan stilles krav om forudgående anmeldelse. Disse tærskler tilpasses årligt for at afspejle USA s bruttonationalprodukt (BNP). Tærsklerne nævnt ovenfor er gældende pr. februar ISS køb af Sanitor, Inc. i maj/juni 2007 opfyldte de amerikanske tærskelværdier beskrevet ovenfor. Forudgående anmeldelse og godkendelse var således påkrævet, førend transaktionen kunne gennemføres. 4.4 Fusionskontrol i andre lande De fleste lande, hvad enten de er medlem af EU eller ej, har i deres egne konkurrenceregler bestemmelser, som kræver, at der for alle eller kun visse virksomhedsopkøb skal indgives forudgående anmeldelse til og opnå godkendelse af transaktionen fra de lokale, nationale konkurrencemyndigheder. Denne vejledning har ikke til hensigt at beskrive detaljerne i de lokale konkurrenceregler i samtlige lande, hvor ISS er repræsenteret (pt. ca. 50 lande), men det er vigtigt, at de ISS ledere, der er ansvarlige for akkvisitioner, er bevidste om og således planlægger efter, at mange akkvisitioner kræver forudgående godkendelse fra konkurrencemyndighederne. Kravet om konkurrencemyndighedernes forudgående godkendelse af akkvisitionen betyder, at overtagelsen af det pågældende selskab ikke kan finde sted, før en sådan godkendelse foreligger. Godkendelsesprocessen kan være både byrdefuld og langvarig og transaktionsplanlægningen bør derfor give plads til uforudsete hændelser og udgifter, såfremt godkendelse ikke bliver givet, eller der bliver givet betinget godkendelse til gennemførelse af transaktionen (som for eksempel at et eller flere datterselskaber skal sælges fra). Dette gælder især for transaktioner med Fællesskabsdimension, jf. afsnit 4.1 ovenfor. Enhver leder, der er ansvarlig for et virksomhedsopkøb, skal derfor sikre sig at (i) der fra rette juridiske rådgiver er indhentet rådgivning for så vidt angår kravene om anmeldelse til både nationale og EU s konkurrencemyndigheder, før der indgås endelig købsaftale. (ii) indsendelse til godkendelse, såfremt dette kræves i de gældende konkurrenceregler, sker i rette tid til den relevante konkurrencemyndighed, og (iii) det selskab, som ønskes opkøbt, ikke overtages af ISS, før den relevante konkurrencemyndighed har godkendt akkvisitionen Bemærk at der er forskellige undtagelser for så vidt angår akkvisitioner af aktiver og selskabsandel med stemmeret uden for USA (fusioner mellem ikke-amerikanske selskaber), som ikke er behandlet i disse retningslinier.

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere