ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler"

Transkript

1 ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009

2 2

3 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans 3.1 Konkurrencebegrænsende aftaler 3.2 Misbrug af dominans 3.3 Grundlæggende råd (herefter kaldet Do s and Don ts ) 3.4 Anmeldelse af brud på grundlæggende Do s and Don ts 4 Fusionskontrol 4.1 Fusionskontrol i EU 4.2 Fusionskontrol i USA (Hart Scott Rodino Act) 4.3 Fusionskontrol i andre lande 5 Retningslinier i forbindelse med uanmeldte kontrolbesøg (Dawn Raids) 5.1 Baggrund og ISS politik 5.2 Udnævnelse af ISS Kontaktperson 5.3 Grundlæggende retningslinier forberedelser 5.4 Forpligtelse til straks at informere ledelse og den juridiske rådgiver Bilag Bilag 1 Grundlæggende Råd Bilag 2 Grundlæggende Råd for landeledelse og andre nøglemedarbejdere Bilag 3 Grundlæggende Råd for receptionister

4 4

5 Konkurrencereglerne ISS erklærede politik Det er og har altid været ISS politik fuldt ud at overholde konkurrencereglerne i EU og USA samt tilsvarende lovgivning i de lande, hvor ISS driver virksomhed. Formålet med sådanne regler er at bevare den frie handel i en sund og konkurrencedygtig økonomi, som er grundlaget for ISS virksomhed. Konkurrencereglerne er både nationalt og internationalt blevet mere komplekse. Dette betyder, når væksten i og udvidelsen af ISS forretning endvidere tages i betragtning, at vi må forvente, at konkurrencereglernes indvirkning på ISS drift øges. Enhver misligholdelse af konkurrencereglerne kan have alvorlige konsekvenser for ISS og ISS ansatte. Det kan betyde langvarige og dyre undersøgelser og unødige forstyrrelser i ledelsens tid. ISS kan blive pålagt høje bøder og store erstatningskrav. Derudover kan involverede medarbejdere blive pålagt kriminelle sanktioner i flere lande. For at sikre at alle ledere i ISS er bekendte med de grundlæggende konkurrenceregler og for at undgå enhver overtrædelse af disse regler, har Bestyrelsen besluttet at udfærdige denne vejledning. Jeg vil gerne understrege, at ingen budgetmæssig forpligtelse kan retfærdiggøre en overtrædelse af denne vigtige ISS politik og jeg opfordrer jer således til løbende at sørge for, at ISS politik og de i vejledningen beskrevne retningslinier til enhver tid overholdes. Vejledningen har ikke til hensigt og kan heller ikke besvare alle spørgsmål, I måtte have inden for dette komplekse lovområde. Jeg skal derfor fremhæve kravet om, at I rådfører jer med den relevante juridiske rådgiver, så snart I har spørgsmål eller er i tvivl om anvendelsen af konkurrencereglerne. Derudover er det vigtigt, at påtænkte virksomhedskøb og andre transaktioner eller ændringer i salg- og marketingpraksis altid gennemgås af Group Legal eller af den lokale juridiske rådgiver. Vejledningen vil jævnligt blive opdateret i takt med, at indholdet i de vigtigste bestemmelser inden for konkurrencelovgivningen ændres. Med venlig hilsen Jørgen Lindegaard Group CEO / Koncerndirektør 5

6 1. Politik og regeloverholdelse Formålet med denne vejledning er at øge forståelsen af konkurrencereglerne inden for ISS-koncernen, således at alle ledere og medarbejdere (ikke mindst nyankomne) på alle niveauer får en bred og generel forståelse af konkurrencereglerne og hvordan de påvirker koncernens forretning. Det er et krav, at alle ledere læser de heri angivne retningslinier grundigt og bliver fortrolige med de grundlæggende Do s and Don ts angivet i afsnit 3.3 nedenfor for at sikre, at konkurrencereglerne overholdes. Alle spørgsmål til reglerne generelt eller til en specifik transaktion skal stilles til Group Legal eller den lokale juridiske rådgiver. Bliver du opmærksom på et brud på de grundlæggende Do s and Don ts skal du straks kontakte Group Legal på hotline telefonnummer Al kommunikation med Group Legal vil blive behandlet fortroligt. I nogle jurisdiktioner er korrespondance med den interne juridiske rådgiver beskyttet af et såkaldt legal privilege (beskyttelse af fortrolighedsforholdet mellem advokat/ juridisk rådgiver og klient). Det betyder, at myndighederne ikke har adgang til denne korrespondance. Der er imidlertid i mange jurisdiktioner, herunder EU, kun en begrænset form for legal privilege for så vidt angår intern korrespondance. For at overholde de gældende krav for så vidt angår fortrolig og priviligeret kommunikation skal de instruktioner, som Group Legal giver sag for sag, følges. I de fleste jurisdiktioner er korrespondance med ekstern juridisk rådgiver beskyttet af legal privilege. For at gøre opmærksom på, at korrespondancen er beskyttet af legal privilege skal den (i) mærkes Privilegeret og fortroligt advokat-klient korrespondance, (ii) ikke udbredes uden for ISS medmindre det er godkendt af Group Legal, (iii) ikke unødvendigt udbredes inden for ISS, og (iv) opbevares separat på kon-toret (i papirform eller som fil på computeren).

7 2. Indledning Konkurrencelovgivningen tilsigter at fremme den konkurrencedygtige markedsøkonomi ved at forbyde aftaler eller handlinger, der har eller formodes at kunne have en konkurrencebegrænsende effekt på markedet. Konkurrencereglerne er vedtaget for at sikre, at virksomheder konkurrerer med hinanden og i salgsøjemed løbende udvikler sig og tilbyder gode priser til forbrugerne. Reglerne har endvidere til formål at forhindre virksomheder i at lave aftaler med hinanden med henblik på at opdele markedet eller handle på en måde, der ikke giver konkurrenter adgang til markedet. Straffen for overtrædelse af konkurrencereglerne kan være streng og kan for den individuelle person betyde bøder, fængselsstraf og disciplinærstraf og for virksomheden kan det betyde bøder, ophævelse af ugyldige aftaler, offentliggørelse af domme, dårlig omtale og betaling af erstatning eller kompensation. Konkurrencereglerne dækker over tre hovedområder: - Konkurrencebegrænsende aftaler - Misbrug af dominerende stilling - Fusionskontrol Forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler samt misbrug af dominerende stilling er sammenfattet i afsnit 3 nedenfor. Dette afsnit indeholder ligeledes en liste over de grundlæggende Do s and Don ts. Reglerne om fusionskontrol, som gælder for fusioner og virksomhedsopkøb, der på forhånd skal anmeldes til og godkendes af konkurrencemyndighederne, er beskrevet i afsnit 4 nedenfor. Endelig indeholder afsnit 5 nedenfor retningslinierne for, hvordan man skal agere i tilfælde af at konkurrencemyndighederne foretager et uanmeldt kontrolbesøg (herefter kaldet Dawn Raids ). 7

8 3. Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling 3.1 Konkurrencebegrænsende aftaler Denne sammenfatning indeholder eksempler på aftaler og handlinger, som i de fleste tilfælde er ulovlige eller som minimum tvivlsomme i de fleste jurisdiktioner hvor ISS driver virksomhed 1. Samordning af priser Samordning af priser er en aftale mellem konkurrenter om at fastlægge en pris, som disse konkurrenter vil sælge deres produkter eller serviceydelser til (ofte kaldet priskarteller). En sådan aftale er ulovlig, hvad enten den resulterer i en højere eller lavere pris. Forbudet mod samordning af priser dækker ikke kun over prisen i snæver forstand, men gælder også rabatter, ekstra betaling, fortjeneste, marginer, afslag og kreditbetingelser. Samordning af priser kan være resultatet af forskellige handlinger, det være sig udtrykkelige aftaler om samordning af priser og uformelle samtaler eller udveksling af information, der vedrører omkostninger eller salgsbetingelser. Samordning af priser kan derudover udledes af handlinger såsom et møde mellem konkurrenter, hvor der bliver drøftet priser og hvor der efterfølgende bliver fastsat ens priser eller lignende prisregulerende mekanismer. Andre ulovlige aftaler, som enten direkte eller indirekte hindrer konkurrence på pris, er aftaler om ikke at afvige fra de offentliggjorte priser. Det kan være aftaler om listepriser (selv hvis det er tilladt at sælge til en lavere pris) og aftaler om ikke at afgive tilbud uden 8 1 De konkurrencebegrænsende aktiviteter, som i praksis er forbundet med en vis brug af distributører og agenter, er ikke fremhævet i disse retningslinier, da ISS ikke for tiden benytter agenter og distributører i sit salg. Såfremt denne situation ændres, bedes I kontakte jeres lokale juridiske rådgiver eller Group Legal for yderligere vejledning.

9 først at have talt med konkurrenterne herom. Forbudet mod samordning af priser gælder ligeledes for samordning af generelle salgsbetingelser. Koordinering af tilbud (Bid Rigging) Koordinering af tilbud er ulovlige aftaler mellem deltagerne i en udbudsproces (licitation), hvor konkurrenterne ved for eksempel at koordinere priserne på buddene eller helt afholde sig fra at afgive bud, forsøger at dele kunderne mellem sig og fjerne konkurrence på prisen. Aftaler af den karakter mellem konkurrenter er ikke kun ulovlig i henhold til de gældende konkurrenceregler, men er også en overtrædelse af straffeloven i de fleste lande. Eksempler på koordinering af tilbud kan være egentlige priskoordineringsmøder i forbindelse med afgivelse af tilbud på en kontrakt i udbud eller en uformel praksis mellem konkurrenter, hvorved retten til en kontrakt i udbud systematisk fordeles mellem konkurrenterne. Markedsdeling ved tildeling af kunder og opdeling af områder Enhver aftale mellem konkurrenter om tildeling af eksisterende eller mulige kunder er ulovlig, hvad enten tildelingen sker efter område, kunde eller på anden vis. Fælles afslag på at handle (Boykot) En aftale med tredjepart, herunder en konkurrent, om ikke at sælge til en kunde er forbudt. En brancheforenings opfordring til dens medlemmer om ikke at byde på bestemte kontrakter eller ikke at udføre arbejde for bestemte kunder vil højest sandsynligt have samme effekt og vil derfor uden tvivl være ulovlig. Vær opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende og kun angiver eksempler på ulovlige, konkurrencebegrænsende aftaler eller handlinger. Det understreges at eksemplerne dækker over aktiviteter, der er ulovlige i henhold til såvel EU s konkurrenceregler 2 som de fleste nationale konkurrencelovsystemer. Du må derfor aldrig indlade dig på ovennævnte aktiviteter. Hvis du er i tvivl, så kontakt Group Legal eller den lokale juridiske rådgiver. 3.2 Misbrug af dominerende stilling Dominerende stilling Såvel artikel 82 i EF-traktaten som de nationale konkurrenceregler forbyder misbrug af en dominerende stilling. Selve anstrengelserne for at opnå eller bibeholde en dominerende stilling på et marked er ikke ulovlige. Det er misbruget, der er ulovligt. Den nøjagtige definition på en dominerende stilling varierer fra land til land. Det er dog almindeligt anerkendt, at for at besidde en dominerende stilling skal virksomheden have opnået en markedsandel, der gør den i stand til i væsentlig grad at optræde uafhængigt af kunder og konkurrenter. 2 Jf. EU Traktatens artikel 81 9

10 EU s holdning, som også afspejles i de nationale konkurrenceregler i de fleste EU-lande, kan sammenfattes som følger: En markedsandel på under 30 % i et korrekt defineret marked er tilsyneladende ikke bevis på en dominerende stilling, bortset fra særlige tilfælde og ved tilstedeværelse af andre faktorer. Mellem 30 % og 40 % synes også at være under niveauet for dominans og der vil skulle kræves bevis for væsentlige skævheder i markedsandele, markante hindringer for at indtræde på et marked og så videre, før dominans kan siges at være til stede. Det ser ud som om, at over 40 % vil blive betragtet som relevante og markante i en vurdering af dominans, afhængigt af: (i) ændringer over tid i det absolutte niveau, (ii) niveauet set i forhold til de nærmeste konkurrenters niveau, og (iii) tilstedeværelsen af andre faktorer, der har tendens til at slå den dominerende stilling fast eller, modsat, true den. 3 For at man kan vurdere, om en virksomhed har en dominerende stilling på et marked, skal markedet, hvor virksomheden driver forretning, defineres. Disse retningslinier har ikke til formål at vejlede om definitionen af det relevante marked i alle relevante lande. Hvert land skal dog tage følgende forhold i betragtning, når det relevante marked defineres: Det relevante marked for produktet/serviceydelsen (baseret på muligheden for substitution med andre produkter/serviceydelser både for så vidt angår udbud og efterspørgsel), og Det relevante geografiske marked (defineret ud fra hvorvidt konkurrencen er global, europæisk, national eller lokal). Dominans i et marked afhænger tilsyneladende af, hvor snæver eller bred definitionen af det relevante marked er. Jo mere snævert det relevante marked defineres, jo større er risikoen for, at ISS anses for at have en dominerende stilling i et givent marked. På grund af den høje fragmentering af markedet for rengøring og relaterede facility services må det antages, at ISS ikke på nuværende tidspunkt besidder en dominerende stilling i markedet i de enkelte lande. Det skal dog understreges at denne antagelse er baseret på, at det relevante produktmarked defineres som markedet for rengøring og relaterede facility services for hvert land og at det relevante marked vil kunne afgrænses yderligere for så vidt angår visse særlige serviceydelser. En sådan afgrænsning vil kunne betyde, at ISS markedsandel øges Eksempler på misbrug af dominans Følgende opsummering giver eksempler på, hvad nationale og EU s konkurrenceregler opfatter som misbrug af dominerende stilling: - Urimelige priser (fx urimeligt høje priser). - Urimeligt lave priser (også kendt som predatory pricing eller konkurrencebegrænsende priskrig) med det formål at fortrænge en konkurrent fra markedet. - Diskrimination af kunder (fx aftaler eller handlinger der gør, at kunden behandles anderledes end andre tilsvarende kunder og således stilles dårligere i konkurrencen) Bellamy & Child; European Community law of Competition, 5th Edition, 2001, Sweet & Maxwell, se derudover Faul & Nikpay, the EC Law of Competition, 2nd Edition, 2007, Oxford University Press (uautoriseret oversættelse)

11 - Loyalitetsrabatter (fx rabatter eller salgsbetingelser der er fastlagt for at forhindre eller modvirke at kunder får leveringer fra konkurrenter ved at gøre det økonomisk attraktivt for kunder at bestille varer udelukkende fra en (dominerende) udbyder. Eksempler på sådanne ulovlige loyalitetsrabatter er (i) at knytte rabatter til afgivelse af ordre på kundens samlede behov til den dominerende virksomhed. (ii) at yde betydelige rabatter på ekstra services købt ud over eksisterende services for at sikre eller tilskynde at kunden afgiver ordrer på hele eller størstedelen af sit behov til den dominerende virksomhed. En dominerende virksomhed har ret til at yde mængderabat til sine kunder, det vil sige rabatter der udelukkende er knyttet til mængdekøb, objektivt fastsat og gældende for alle kunder. Sådanne rabatter kan selvfølgelig variere i forhold til mængden. Det vil sige, at jo mere, du køber, jo højere bliver rabatten. Det er dog vigtigt, at mængderabatter gives på en sådan måde, at rabatten afspejler den omkostningsbesparelse, som udbyderen opnår. - Ulovlig bundtning ( tying ) (det vil sige, at det er ulovligt at gøre en kundes køb af et produkt eller en serviceydelse betinget af et køb af et andet produkt eller en anden serviceydelse) - Langfristede eksklusive aftaler (det vil sige kontrakter med en løbetid på over fem år og som er eksklusive, det vil sige udelukker andre virksomheder fra at indgå tilsvarende aftaler). - Boykot (det vil sige at man afviser at handle med bestemte kunder eller nægter at levere til dem, medmindre det er på helt urimelige vilkår. Man kan ikke på et tilfældigt grundlag nægte at levere). Som nævnt i afsnit ovenfor er det kombinationen af en dominerende stilling og misbrug af denne dominans, såsom en eller flere af situationerne nævnt ovenfor, der udgør den ulovlige handling. Det vil altid være ISS politik ikke at udvise en adfærd eller indlade sig på aktiviteter, som vil kunne opfattes som misbrug af en dominerende stilling. Hvad enten ISS har en stærk position i et marked eller ej, er det vigtigt, at man under alle omstændigheder ikke indlader sig på ovenstående eller lignende aktiviteter uden først at have fået den nødvendige juridiske rådgivning. 11

12 3.3 Grundlæggende Do s and Don ts De Do s and Don ts, der angives nedenfor, er ikke udtømmende. De kan heller ikke erstatte behovet for specifik juridisk rådgivning når spørgsmål og problemer inden for det konkurrenceretlige område opstår. I alle situationer, hvor indgående kendskab og forståelse af reglerne er påkrævet, skal der søges rådgivning fra Group Legal eller den lokale juridiske rådgiver. Ovenstående eksempler på konkurrencebegrænsende aktiviteter og misbrug af dominerende stilling giver anledning til at fremhæve følgende: Drøft IKKE fortrolige forretningsmæssige anliggender med konkurrenter. Det gælder særligt prisfastsættelse, rabatter, bonuser, prisændringer (herunder forslag til samtidige prisforhøjelser) og andre forretnings- og salgsbetingelser. Dette gælder uanset om drøftelsen er med en enkelt konkurrent eller med flere, fx i en brancheforening eller lignende. Udveksl IKKE markedsinformation med konkurrenter. Dette gælder såvel en uopfordret som systematisk (fx gennem deltagelse i en brancheforening) udveksling af information om fx kunder, markedsandel, priser, rabatter osv. Deltag IKKE i brancheforeninger, grupper med repræsentanter fra konkurrerende virksomheder og lignende, hvis der her diskuteres priser, prisreguleringsmekanismer, salgsbetingelser, kundeinformation eller markedsandele osv. Deltag IKKE i møder med konkurrenter i brancheforeninger, grupper med repræsentanter fra konkurrerende virksomheder og lignende, hvis der ikke foreligger en præcis dagsorden for mødet og sørg for, at der tages referat af mødet og at dette opbevares. Drøft sådanne møder med den lokale juridiske rådgiver. Hvis drøftelserne ikke synes at gå i den rigtige retning, bed da om, at drøftelsen afsluttes eller forlad mødet. Hvis 12

13 mødet forlades, sørg da for, at dette tages til referat. Deltag IKKE i samordning af tilbud og udveksl IKKE information om tilbud med konkurrenter. Lav IKKE aftaler med konkurrenter om at allokere serviceydelser og salgskvoter for at fordele markederne mellem jer ved at dele kunder og geografiske områder. SØRG FOR at forretningsbeslutninger, herunder prisfastsættelser, træffes ensidigt af ISS. SØRG FOR omhyggeligt at notere oprindelsen af enhver form for information, der indhentes vedrørende konkurrenter (fx gennem faglige publikationer) så kildens lovlighed altid kan bevises. SØRG FOR at al kontakt med konkurrenter, herunder drøftelser i brancheforeninger, ikke udvikler sig til at omhandle områder som priser, kundetildeling, serviceniveau, budgetter og salgsbetingelser. SØRG FOR at alle tilfælde, hvor en konkurrent foreslår tiltag der overtræder konkurrencereglerne, øjeblikkeligt og klart afvises og herefter meddeles den relevante juridiske rådgiver. SØRG FOR at vælge nye kunder og beslut ensidigt hvilke der skal beholdes baseret på kundens værdi og betydning. Tving IKKE nogen til at købe serviceydelser de ikke ønsker, som en betingelse for at levere de serviceydelser, de ønsker, medmindre der foreligger forudgående juridisk godkendelse heraf. Kræv IKKE at en kunde køber sit samlede behov for serviceydelser hos ISS, medmindre der foreligger forudgående juridisk godkendelse heraf. Giv IKKE rabatter, afslag eller bonuser betinget af kundens loyalitet. Rabatter, afslag og bonuser må kun ydes på baggrund af volumen og skal betales eller fratrækkes regelmæssigt. Forlang IKKE forskellige priser af forskellige kunder for den samme vare, medmindre (a) der foreligger en konkurrencesituation, eller (b) den lavere pris afspejler den reelle mængdebesparelse eller et andet element i salget af disse serviceydelser. 13

14 3.4 Indberetning af brud på de grundlæggende Do s and Don ts Ovenstående Do s and Don ts er ikke udtømmende, men ethvert brud på disse grundlæggende regler vil formentlig betyde en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne. I de seneste år har konkurrencemyndighederne verden rundt optrappet deres håndhævelsesindsats. I et stadigt stigende antal jurisdiktioner bliver bøder ikke kun pålagt de involverede selskaber, men også medlemmer af selskabernes ledelse og selskabets medarbejdere kan pålægges administrative bøder og i nogle jurisdiktioner bøde- og fængselsstraffe. I flere jurisdiktioner har man sammen med de højere straffe indført et såkaldt straflempelsesprogram, som er målrettet de virksomheder eller personer, som har taget del i konkurrencebegrænsende aktiviteter og således har overtrådt konkurrencelovgivningen, men som ikke desto mindre ønsker at gøre rent bord ved at videregive beviser på sådanne aktiviteter til konkurrencemyndighederne. For at tilskynde virksomhederne til at indberette konkurrencebegrænsende opførsel til konkurrencemyndighederne giver lempelsesprogrammerne mulighed for enten fritagelse for eller nedsættelse af bøderne. På denne baggrund er det vigtigt at understrege, at enhver ISS medarbejder, der bliver bekendt med brud på de grundlæggende Do s and Don ts, øjeblikkeligt skal indberette bruddet til Group Legal på hotline telefonnummer Al kommunikation med Group Legal vil blive behandlet fortroligt. Al kommunikation til/fra den interne juridiske rådgiver skal følge de instrukser, som er udfærdiget af den juridiske rådgiver. Såfremt en ekstern juridisk rådgiver involveres, skal al korrespondance med denne (i) mærkes Privilegeret og fortroligt Advokat-klient korrespondance, (ii) ikke udbredes uden for ISS medmindre det er godkendt af Group Legal, (iii) ikke unødvendigt udbredes inden for ISS og (iv) opbevares separat på kontoret. 14

15 4. Fusioner & Virksomhedsopkøb 4. Fusionskontrol Virksomheder, som sammenlægger deres styrker, anses som hovedregel for at være fordelagtige for økonomien. De samlede aktiviteter kan medvirke til mere effektivt at udvikle nye produkter og reducere produktions- eller distributionsomkostninger. Nogle fusioner vil dog reducere konkurrencen i et marked, sædvanligvis ved at skabe eller styrke en dominerende aktør på markedet. Formålet med at undersøge foreslåede fusioner er at hindre en skadelig indvirkning på konkurrencen på et marked. Vær opmærksom på at for at sikre at markedet ikke skades er der i mange jurisdiktioner, fx i EU 4 og i USA, forbud mod at gennemføre en anmeldelsespligtig fusion medmindre og ikke førend den relevante konkurrencemyndighed har givet tilladelse hertil (eller alt efter omstændighederne en relevant frist, inden for hvilken myndighederne skulle have reageret, er udløbet). 4.1 Fusionskontrol i EU Hvis en transaktion involverer virksomheder i et eller flere EU medlemslande og har en såkaldt Fællesskabsdimension på grund af omsætningsniveauet for de involverede parter (jf. nedenfor), skal transaktionen anmeldes til og godkendes af EU Kommissionen. En sådan EU-anmeldelse fortrænger ethvert krav fra de nationale konkurrencemyndigheder om at fusionen skal anmeldes og godkendes i de enkelte EU medlemslande. Store transaktioner, der har Fællesskabsdimension inden for EU, skal på en særlig formular anmeldes til EU Kommissionen, der, som hovedregel, skal træffe sin beslutning inden for en måned. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en mere dybdegående undersøgelse har den dog op til fire måneder til at færdiggøre disse undersøgelser (som kan omfatte krav om yderligere information), før den når frem til en beslutning om fusionens tilladelse. 4 EU s medlemsstater er (pr. maj 2008): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjek-kiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Vær opmærksom på, at i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde gælder EU s konkurrenceregler også i Norge, Island og Liechtenstein. 15

16 I henhold til Artikel 1, stk. 2 i den såkaldte Fusionskontrolforordning 5, har et virksomhedsopkøb Fællesskabsdimension og skal således godkendes af EU Kommissionen, hvis: a) Den samlede omsætning på verdensplan for alle de involverede selskaber er mere end EUR 5 milliarder, og b) Den samlede omsætning inden for Fællesskabet af hvert af mindst to af de involverede selskaber er mere end EUR 250 millioner. medmindre det enkelte involverede selskab inden for Fællesskabet opnår mere end 2/3 af dets samlede omsætning i et enkelt medlemsland. I henhold til Artikel 1, stk. 3 i Fusionskontrolforordningen har en transaktion, der ikke opfylder tærskelkravene nedfældet i Artikel 1, stk. 2 (alligevel) Fællesskabsdimension når: a) Den samlede omsætning på verdensplan for alle involverede selskaber er mere ned EUR 2,5 milliarder, b) Den samlede omsætning for alle involverede selskaber i mindst tre medlemslande er mere end EUR 100 millioner, c) Den samlede omsætning for hvert af mindst to af de involverede selskaber i de i punkt (b) nævnte medlemslande (mindst tre) er mere end EUR 25 millioner, og d) Den samlede omsætning inden for Fællesskabet for hvert af mindst to af de involverede selskaber er mere end EUR 100 millioner. medmindre hvert af de involverede selskaber opnår mere end 2/3 af dets samlede omsætning inden for Fællesskabet i et og samme medlemsland. Ovenstående betingelser (a)-d)) er kumulative betingelser, hvilket betyder at for at transaktionen har Fællesskabsdimension skal hver enkelt betingelse opfyldes, og derudover må 2/3-reglen ikke være gældende. 5 Rådet forordning nr. 139/2004 af 20. januar Forordningen regulerer ligeledes akkvisitioner, der ikke har form af en fusion. 16

17 I en situation, hvor ISS ønsker at erhverve 100 % af aktiekapitalen i et givet selskab, kan nedenstående diagram være til hjælp: Samlet globale omsætning for ISS-koncernen og Target Co* EUR 5 mia.? Ja Omsætning for Target Co. i EU er over EUR 250 mio? Nej Omsætning for Target Co. i EU er over EUR 100 mio? Nej Ja Ja Mere end 2/3 af den samlede omsætning inden for EU for ISS-koncernen + Target Co. opnås i et enkelt EU-land Den samlede omsætning for ISS-koncernen og Target Co. i mindst 3 EU-lande er mere end EUR 100 mio?** Ja ISS-koncernen og Target Co. har hver en omsætning i de samme 3 EU-lande på mindst over EUR 25 mio? Nej Nej Ja Ja Nej Mere end 2/3 af den samlede omsætning i EU for ISS-koncernen og Target Co. er opnået i et og samme EU-land Ja Ingen anmeldelse til EU-Kommisionen, overvej anmeldelse til de nationale konkurrencemyndigheder Anmeldelse til EU-Kommisionen * I dette diagram betyder Target Co det selskab, som ønskes opkøbt samt dets datterselskaber. ** Denne tærskel opfyldes af ISS-koncernen alene. 17

18 Som det fremgår, er det kun ved store virksomhedsopkøb i EU, at forudgående anmeldelse til og godkendelse af virksomhedsopkøbet i EU Kommissionen er påkrævet. Ved udarbejdelsen af disse retningslinier har kun en enkelt ISS-akkvisition, nemlig købet af Abilis Group fra Vedior i 1999, opfyldt kriterierne og er således blevet gennemgået og godkendt af EU Kommissionen 6. Derudover har EQTs køb af de kontrollerende aktieposter i ISS Healthcare og Care Partner samt EQT og Goldman Sachs Capital Partners køb af ISS ligeledes opfyldt kriterierne og er blevet anmeldt til EU Kommissionen 7. Hvis en specifik transaktion inden for EU involverer mere end to parter eller hvis der er tale om etablering af et joint venture eller anden form for fælles kontrol, kan ovenstående diagram ikke anvendes. I sådanne tilfælde skal særskilt rådgivning indhentes fra Group Legal. Når anmeldelse til EU ikke er nødvendig, betyder det i de fleste tilfælde, at der i stedet skal ske anmeldelse til den relevante lokale konkurrencemyndighed, jf. afsnit 4.4 nedenfor Kommissionens beslutning af 5. juli Kommissionens beslutning af 3. marts 2005 og Kommissionens beslutning af 3. maj 2005

19 4.3 Fusionskontrol i USA (Hart Scott Rodino Act) Fusionskontrol i USA er reguleret af Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act ( HSR-loven ). HSR-loven kræver forudgående fusionsanmeldelse af visse større fusioner og akkvisitioner af virksomhedsandele og aktiver med stemmeret. Såfremt visse størrelsesrelaterede tærskler er opfyldt, skal parterne indgive forudgående anmeldelse af fusionen til den centrale amerikanske handelskommission, Federal Trade Commission ( FTC) og det amerikanske justitsministerium, Department of Justice ( DOJ ). Anmeldelsen skal indeholde oplysning om parternes driftsforhold samt den påtænkte transaktion. Hvis forudgående anmeldelse er påkrævet skal den opkøbende part indbetale et anmeldelsesgebyr (mellem USD og USD alt efter transaktionens størrelse). Når den forudgående anmeldelse er indgivet følger en ventetid på typisk 30 dage, hvor transaktionen ikke kan gennemføres. Den 30 dage lange ventetid kan forlænges (normalt med yderligere 30 dage) af enten FTC eller DOJ ved at der før uløbet af den oprindelige ventetid stilles krav om indgivelse af yderligere infor-mation. Hvis en transaktion gennemføres inden udløbet af ventetiden eller førend der er truffet en beslutning, vil selskabet og dets ledelse blive straffet med bøder på op til USD for hver dag, der er sket overtrædel-se. HSR-loven opererer med tre tærskelkriterier for forudgående fusionsanmeldelser: 1. Den erhvervende eller erhvervede person/selskab skal være beskæftiget med handel eller handelsrelaterede aktiviteter i USA. 2. Den erhvervende person/selskab besidder som følge af transaktionen for over USD 63,1 millioner selskabsandele eller aktiver med stemmeret. 3. For transaktioner med en værdi på mindre end USD 252,3 millioner, skal en person/ 19

20 virksomhed besidde mindst USD 12 millioner i samlede aktiver og den anden skal besidde for USD 119,6 millioner af de samlede aktiver. Bemærk - Hvis størrelsen på transaktionen vurderes til at overskride USD 252,3 millioner gælder kriterium 3, størrelsen af personen/virksomheden, ikke. Kriterierne 1 og 2 er således tilstrækkelige for, at der kan stilles krav om forudgående anmeldelse. Disse tærskler tilpasses årligt for at afspejle USA s bruttonationalprodukt (BNP). Tærsklerne nævnt ovenfor er gældende pr. februar ISS køb af Sanitor, Inc. i maj/juni 2007 opfyldte de amerikanske tærskelværdier beskrevet ovenfor. Forudgående anmeldelse og godkendelse var således påkrævet, førend transaktionen kunne gennemføres. 4.4 Fusionskontrol i andre lande De fleste lande, hvad enten de er medlem af EU eller ej, har i deres egne konkurrenceregler bestemmelser, som kræver, at der for alle eller kun visse virksomhedsopkøb skal indgives forudgående anmeldelse til og opnå godkendelse af transaktionen fra de lokale, nationale konkurrencemyndigheder. Denne vejledning har ikke til hensigt at beskrive detaljerne i de lokale konkurrenceregler i samtlige lande, hvor ISS er repræsenteret (pt. ca. 50 lande), men det er vigtigt, at de ISS ledere, der er ansvarlige for akkvisitioner, er bevidste om og således planlægger efter, at mange akkvisitioner kræver forudgående godkendelse fra konkurrencemyndighederne. Kravet om konkurrencemyndighedernes forudgående godkendelse af akkvisitionen betyder, at overtagelsen af det pågældende selskab ikke kan finde sted, før en sådan godkendelse foreligger. Godkendelsesprocessen kan være både byrdefuld og langvarig og transaktionsplanlægningen bør derfor give plads til uforudsete hændelser og udgifter, såfremt godkendelse ikke bliver givet, eller der bliver givet betinget godkendelse til gennemførelse af transaktionen (som for eksempel at et eller flere datterselskaber skal sælges fra). Dette gælder især for transaktioner med Fællesskabsdimension, jf. afsnit 4.1 ovenfor. Enhver leder, der er ansvarlig for et virksomhedsopkøb, skal derfor sikre sig at (i) der fra rette juridiske rådgiver er indhentet rådgivning for så vidt angår kravene om anmeldelse til både nationale og EU s konkurrencemyndigheder, før der indgås endelig købsaftale. (ii) indsendelse til godkendelse, såfremt dette kræves i de gældende konkurrenceregler, sker i rette tid til den relevante konkurrencemyndighed, og (iii) det selskab, som ønskes opkøbt, ikke overtages af ISS, før den relevante konkurrencemyndighed har godkendt akkvisitionen Bemærk at der er forskellige undtagelser for så vidt angår akkvisitioner af aktiver og selskabsandel med stemmeret uden for USA (fusioner mellem ikke-amerikanske selskaber), som ikke er behandlet i disse retningslinier.

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere