ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler"

Transkript

1 ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009

2 2

3 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans 3.1 Konkurrencebegrænsende aftaler 3.2 Misbrug af dominans 3.3 Grundlæggende råd (herefter kaldet Do s and Don ts ) 3.4 Anmeldelse af brud på grundlæggende Do s and Don ts 4 Fusionskontrol 4.1 Fusionskontrol i EU 4.2 Fusionskontrol i USA (Hart Scott Rodino Act) 4.3 Fusionskontrol i andre lande 5 Retningslinier i forbindelse med uanmeldte kontrolbesøg (Dawn Raids) 5.1 Baggrund og ISS politik 5.2 Udnævnelse af ISS Kontaktperson 5.3 Grundlæggende retningslinier forberedelser 5.4 Forpligtelse til straks at informere ledelse og den juridiske rådgiver Bilag Bilag 1 Grundlæggende Råd Bilag 2 Grundlæggende Råd for landeledelse og andre nøglemedarbejdere Bilag 3 Grundlæggende Råd for receptionister

4 4

5 Konkurrencereglerne ISS erklærede politik Det er og har altid været ISS politik fuldt ud at overholde konkurrencereglerne i EU og USA samt tilsvarende lovgivning i de lande, hvor ISS driver virksomhed. Formålet med sådanne regler er at bevare den frie handel i en sund og konkurrencedygtig økonomi, som er grundlaget for ISS virksomhed. Konkurrencereglerne er både nationalt og internationalt blevet mere komplekse. Dette betyder, når væksten i og udvidelsen af ISS forretning endvidere tages i betragtning, at vi må forvente, at konkurrencereglernes indvirkning på ISS drift øges. Enhver misligholdelse af konkurrencereglerne kan have alvorlige konsekvenser for ISS og ISS ansatte. Det kan betyde langvarige og dyre undersøgelser og unødige forstyrrelser i ledelsens tid. ISS kan blive pålagt høje bøder og store erstatningskrav. Derudover kan involverede medarbejdere blive pålagt kriminelle sanktioner i flere lande. For at sikre at alle ledere i ISS er bekendte med de grundlæggende konkurrenceregler og for at undgå enhver overtrædelse af disse regler, har Bestyrelsen besluttet at udfærdige denne vejledning. Jeg vil gerne understrege, at ingen budgetmæssig forpligtelse kan retfærdiggøre en overtrædelse af denne vigtige ISS politik og jeg opfordrer jer således til løbende at sørge for, at ISS politik og de i vejledningen beskrevne retningslinier til enhver tid overholdes. Vejledningen har ikke til hensigt og kan heller ikke besvare alle spørgsmål, I måtte have inden for dette komplekse lovområde. Jeg skal derfor fremhæve kravet om, at I rådfører jer med den relevante juridiske rådgiver, så snart I har spørgsmål eller er i tvivl om anvendelsen af konkurrencereglerne. Derudover er det vigtigt, at påtænkte virksomhedskøb og andre transaktioner eller ændringer i salg- og marketingpraksis altid gennemgås af Group Legal eller af den lokale juridiske rådgiver. Vejledningen vil jævnligt blive opdateret i takt med, at indholdet i de vigtigste bestemmelser inden for konkurrencelovgivningen ændres. Med venlig hilsen Jørgen Lindegaard Group CEO / Koncerndirektør 5

6 1. Politik og regeloverholdelse Formålet med denne vejledning er at øge forståelsen af konkurrencereglerne inden for ISS-koncernen, således at alle ledere og medarbejdere (ikke mindst nyankomne) på alle niveauer får en bred og generel forståelse af konkurrencereglerne og hvordan de påvirker koncernens forretning. Det er et krav, at alle ledere læser de heri angivne retningslinier grundigt og bliver fortrolige med de grundlæggende Do s and Don ts angivet i afsnit 3.3 nedenfor for at sikre, at konkurrencereglerne overholdes. Alle spørgsmål til reglerne generelt eller til en specifik transaktion skal stilles til Group Legal eller den lokale juridiske rådgiver. Bliver du opmærksom på et brud på de grundlæggende Do s and Don ts skal du straks kontakte Group Legal på hotline telefonnummer Al kommunikation med Group Legal vil blive behandlet fortroligt. I nogle jurisdiktioner er korrespondance med den interne juridiske rådgiver beskyttet af et såkaldt legal privilege (beskyttelse af fortrolighedsforholdet mellem advokat/ juridisk rådgiver og klient). Det betyder, at myndighederne ikke har adgang til denne korrespondance. Der er imidlertid i mange jurisdiktioner, herunder EU, kun en begrænset form for legal privilege for så vidt angår intern korrespondance. For at overholde de gældende krav for så vidt angår fortrolig og priviligeret kommunikation skal de instruktioner, som Group Legal giver sag for sag, følges. I de fleste jurisdiktioner er korrespondance med ekstern juridisk rådgiver beskyttet af legal privilege. For at gøre opmærksom på, at korrespondancen er beskyttet af legal privilege skal den (i) mærkes Privilegeret og fortroligt advokat-klient korrespondance, (ii) ikke udbredes uden for ISS medmindre det er godkendt af Group Legal, (iii) ikke unødvendigt udbredes inden for ISS, og (iv) opbevares separat på kon-toret (i papirform eller som fil på computeren).

7 2. Indledning Konkurrencelovgivningen tilsigter at fremme den konkurrencedygtige markedsøkonomi ved at forbyde aftaler eller handlinger, der har eller formodes at kunne have en konkurrencebegrænsende effekt på markedet. Konkurrencereglerne er vedtaget for at sikre, at virksomheder konkurrerer med hinanden og i salgsøjemed løbende udvikler sig og tilbyder gode priser til forbrugerne. Reglerne har endvidere til formål at forhindre virksomheder i at lave aftaler med hinanden med henblik på at opdele markedet eller handle på en måde, der ikke giver konkurrenter adgang til markedet. Straffen for overtrædelse af konkurrencereglerne kan være streng og kan for den individuelle person betyde bøder, fængselsstraf og disciplinærstraf og for virksomheden kan det betyde bøder, ophævelse af ugyldige aftaler, offentliggørelse af domme, dårlig omtale og betaling af erstatning eller kompensation. Konkurrencereglerne dækker over tre hovedområder: - Konkurrencebegrænsende aftaler - Misbrug af dominerende stilling - Fusionskontrol Forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler samt misbrug af dominerende stilling er sammenfattet i afsnit 3 nedenfor. Dette afsnit indeholder ligeledes en liste over de grundlæggende Do s and Don ts. Reglerne om fusionskontrol, som gælder for fusioner og virksomhedsopkøb, der på forhånd skal anmeldes til og godkendes af konkurrencemyndighederne, er beskrevet i afsnit 4 nedenfor. Endelig indeholder afsnit 5 nedenfor retningslinierne for, hvordan man skal agere i tilfælde af at konkurrencemyndighederne foretager et uanmeldt kontrolbesøg (herefter kaldet Dawn Raids ). 7

8 3. Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling 3.1 Konkurrencebegrænsende aftaler Denne sammenfatning indeholder eksempler på aftaler og handlinger, som i de fleste tilfælde er ulovlige eller som minimum tvivlsomme i de fleste jurisdiktioner hvor ISS driver virksomhed 1. Samordning af priser Samordning af priser er en aftale mellem konkurrenter om at fastlægge en pris, som disse konkurrenter vil sælge deres produkter eller serviceydelser til (ofte kaldet priskarteller). En sådan aftale er ulovlig, hvad enten den resulterer i en højere eller lavere pris. Forbudet mod samordning af priser dækker ikke kun over prisen i snæver forstand, men gælder også rabatter, ekstra betaling, fortjeneste, marginer, afslag og kreditbetingelser. Samordning af priser kan være resultatet af forskellige handlinger, det være sig udtrykkelige aftaler om samordning af priser og uformelle samtaler eller udveksling af information, der vedrører omkostninger eller salgsbetingelser. Samordning af priser kan derudover udledes af handlinger såsom et møde mellem konkurrenter, hvor der bliver drøftet priser og hvor der efterfølgende bliver fastsat ens priser eller lignende prisregulerende mekanismer. Andre ulovlige aftaler, som enten direkte eller indirekte hindrer konkurrence på pris, er aftaler om ikke at afvige fra de offentliggjorte priser. Det kan være aftaler om listepriser (selv hvis det er tilladt at sælge til en lavere pris) og aftaler om ikke at afgive tilbud uden 8 1 De konkurrencebegrænsende aktiviteter, som i praksis er forbundet med en vis brug af distributører og agenter, er ikke fremhævet i disse retningslinier, da ISS ikke for tiden benytter agenter og distributører i sit salg. Såfremt denne situation ændres, bedes I kontakte jeres lokale juridiske rådgiver eller Group Legal for yderligere vejledning.

9 først at have talt med konkurrenterne herom. Forbudet mod samordning af priser gælder ligeledes for samordning af generelle salgsbetingelser. Koordinering af tilbud (Bid Rigging) Koordinering af tilbud er ulovlige aftaler mellem deltagerne i en udbudsproces (licitation), hvor konkurrenterne ved for eksempel at koordinere priserne på buddene eller helt afholde sig fra at afgive bud, forsøger at dele kunderne mellem sig og fjerne konkurrence på prisen. Aftaler af den karakter mellem konkurrenter er ikke kun ulovlig i henhold til de gældende konkurrenceregler, men er også en overtrædelse af straffeloven i de fleste lande. Eksempler på koordinering af tilbud kan være egentlige priskoordineringsmøder i forbindelse med afgivelse af tilbud på en kontrakt i udbud eller en uformel praksis mellem konkurrenter, hvorved retten til en kontrakt i udbud systematisk fordeles mellem konkurrenterne. Markedsdeling ved tildeling af kunder og opdeling af områder Enhver aftale mellem konkurrenter om tildeling af eksisterende eller mulige kunder er ulovlig, hvad enten tildelingen sker efter område, kunde eller på anden vis. Fælles afslag på at handle (Boykot) En aftale med tredjepart, herunder en konkurrent, om ikke at sælge til en kunde er forbudt. En brancheforenings opfordring til dens medlemmer om ikke at byde på bestemte kontrakter eller ikke at udføre arbejde for bestemte kunder vil højest sandsynligt have samme effekt og vil derfor uden tvivl være ulovlig. Vær opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende og kun angiver eksempler på ulovlige, konkurrencebegrænsende aftaler eller handlinger. Det understreges at eksemplerne dækker over aktiviteter, der er ulovlige i henhold til såvel EU s konkurrenceregler 2 som de fleste nationale konkurrencelovsystemer. Du må derfor aldrig indlade dig på ovennævnte aktiviteter. Hvis du er i tvivl, så kontakt Group Legal eller den lokale juridiske rådgiver. 3.2 Misbrug af dominerende stilling Dominerende stilling Såvel artikel 82 i EF-traktaten som de nationale konkurrenceregler forbyder misbrug af en dominerende stilling. Selve anstrengelserne for at opnå eller bibeholde en dominerende stilling på et marked er ikke ulovlige. Det er misbruget, der er ulovligt. Den nøjagtige definition på en dominerende stilling varierer fra land til land. Det er dog almindeligt anerkendt, at for at besidde en dominerende stilling skal virksomheden have opnået en markedsandel, der gør den i stand til i væsentlig grad at optræde uafhængigt af kunder og konkurrenter. 2 Jf. EU Traktatens artikel 81 9

10 EU s holdning, som også afspejles i de nationale konkurrenceregler i de fleste EU-lande, kan sammenfattes som følger: En markedsandel på under 30 % i et korrekt defineret marked er tilsyneladende ikke bevis på en dominerende stilling, bortset fra særlige tilfælde og ved tilstedeværelse af andre faktorer. Mellem 30 % og 40 % synes også at være under niveauet for dominans og der vil skulle kræves bevis for væsentlige skævheder i markedsandele, markante hindringer for at indtræde på et marked og så videre, før dominans kan siges at være til stede. Det ser ud som om, at over 40 % vil blive betragtet som relevante og markante i en vurdering af dominans, afhængigt af: (i) ændringer over tid i det absolutte niveau, (ii) niveauet set i forhold til de nærmeste konkurrenters niveau, og (iii) tilstedeværelsen af andre faktorer, der har tendens til at slå den dominerende stilling fast eller, modsat, true den. 3 For at man kan vurdere, om en virksomhed har en dominerende stilling på et marked, skal markedet, hvor virksomheden driver forretning, defineres. Disse retningslinier har ikke til formål at vejlede om definitionen af det relevante marked i alle relevante lande. Hvert land skal dog tage følgende forhold i betragtning, når det relevante marked defineres: Det relevante marked for produktet/serviceydelsen (baseret på muligheden for substitution med andre produkter/serviceydelser både for så vidt angår udbud og efterspørgsel), og Det relevante geografiske marked (defineret ud fra hvorvidt konkurrencen er global, europæisk, national eller lokal). Dominans i et marked afhænger tilsyneladende af, hvor snæver eller bred definitionen af det relevante marked er. Jo mere snævert det relevante marked defineres, jo større er risikoen for, at ISS anses for at have en dominerende stilling i et givent marked. På grund af den høje fragmentering af markedet for rengøring og relaterede facility services må det antages, at ISS ikke på nuværende tidspunkt besidder en dominerende stilling i markedet i de enkelte lande. Det skal dog understreges at denne antagelse er baseret på, at det relevante produktmarked defineres som markedet for rengøring og relaterede facility services for hvert land og at det relevante marked vil kunne afgrænses yderligere for så vidt angår visse særlige serviceydelser. En sådan afgrænsning vil kunne betyde, at ISS markedsandel øges Eksempler på misbrug af dominans Følgende opsummering giver eksempler på, hvad nationale og EU s konkurrenceregler opfatter som misbrug af dominerende stilling: - Urimelige priser (fx urimeligt høje priser). - Urimeligt lave priser (også kendt som predatory pricing eller konkurrencebegrænsende priskrig) med det formål at fortrænge en konkurrent fra markedet. - Diskrimination af kunder (fx aftaler eller handlinger der gør, at kunden behandles anderledes end andre tilsvarende kunder og således stilles dårligere i konkurrencen) Bellamy & Child; European Community law of Competition, 5th Edition, 2001, Sweet & Maxwell, se derudover Faul & Nikpay, the EC Law of Competition, 2nd Edition, 2007, Oxford University Press (uautoriseret oversættelse)

11 - Loyalitetsrabatter (fx rabatter eller salgsbetingelser der er fastlagt for at forhindre eller modvirke at kunder får leveringer fra konkurrenter ved at gøre det økonomisk attraktivt for kunder at bestille varer udelukkende fra en (dominerende) udbyder. Eksempler på sådanne ulovlige loyalitetsrabatter er (i) at knytte rabatter til afgivelse af ordre på kundens samlede behov til den dominerende virksomhed. (ii) at yde betydelige rabatter på ekstra services købt ud over eksisterende services for at sikre eller tilskynde at kunden afgiver ordrer på hele eller størstedelen af sit behov til den dominerende virksomhed. En dominerende virksomhed har ret til at yde mængderabat til sine kunder, det vil sige rabatter der udelukkende er knyttet til mængdekøb, objektivt fastsat og gældende for alle kunder. Sådanne rabatter kan selvfølgelig variere i forhold til mængden. Det vil sige, at jo mere, du køber, jo højere bliver rabatten. Det er dog vigtigt, at mængderabatter gives på en sådan måde, at rabatten afspejler den omkostningsbesparelse, som udbyderen opnår. - Ulovlig bundtning ( tying ) (det vil sige, at det er ulovligt at gøre en kundes køb af et produkt eller en serviceydelse betinget af et køb af et andet produkt eller en anden serviceydelse) - Langfristede eksklusive aftaler (det vil sige kontrakter med en løbetid på over fem år og som er eksklusive, det vil sige udelukker andre virksomheder fra at indgå tilsvarende aftaler). - Boykot (det vil sige at man afviser at handle med bestemte kunder eller nægter at levere til dem, medmindre det er på helt urimelige vilkår. Man kan ikke på et tilfældigt grundlag nægte at levere). Som nævnt i afsnit ovenfor er det kombinationen af en dominerende stilling og misbrug af denne dominans, såsom en eller flere af situationerne nævnt ovenfor, der udgør den ulovlige handling. Det vil altid være ISS politik ikke at udvise en adfærd eller indlade sig på aktiviteter, som vil kunne opfattes som misbrug af en dominerende stilling. Hvad enten ISS har en stærk position i et marked eller ej, er det vigtigt, at man under alle omstændigheder ikke indlader sig på ovenstående eller lignende aktiviteter uden først at have fået den nødvendige juridiske rådgivning. 11

12 3.3 Grundlæggende Do s and Don ts De Do s and Don ts, der angives nedenfor, er ikke udtømmende. De kan heller ikke erstatte behovet for specifik juridisk rådgivning når spørgsmål og problemer inden for det konkurrenceretlige område opstår. I alle situationer, hvor indgående kendskab og forståelse af reglerne er påkrævet, skal der søges rådgivning fra Group Legal eller den lokale juridiske rådgiver. Ovenstående eksempler på konkurrencebegrænsende aktiviteter og misbrug af dominerende stilling giver anledning til at fremhæve følgende: Drøft IKKE fortrolige forretningsmæssige anliggender med konkurrenter. Det gælder særligt prisfastsættelse, rabatter, bonuser, prisændringer (herunder forslag til samtidige prisforhøjelser) og andre forretnings- og salgsbetingelser. Dette gælder uanset om drøftelsen er med en enkelt konkurrent eller med flere, fx i en brancheforening eller lignende. Udveksl IKKE markedsinformation med konkurrenter. Dette gælder såvel en uopfordret som systematisk (fx gennem deltagelse i en brancheforening) udveksling af information om fx kunder, markedsandel, priser, rabatter osv. Deltag IKKE i brancheforeninger, grupper med repræsentanter fra konkurrerende virksomheder og lignende, hvis der her diskuteres priser, prisreguleringsmekanismer, salgsbetingelser, kundeinformation eller markedsandele osv. Deltag IKKE i møder med konkurrenter i brancheforeninger, grupper med repræsentanter fra konkurrerende virksomheder og lignende, hvis der ikke foreligger en præcis dagsorden for mødet og sørg for, at der tages referat af mødet og at dette opbevares. Drøft sådanne møder med den lokale juridiske rådgiver. Hvis drøftelserne ikke synes at gå i den rigtige retning, bed da om, at drøftelsen afsluttes eller forlad mødet. Hvis 12

13 mødet forlades, sørg da for, at dette tages til referat. Deltag IKKE i samordning af tilbud og udveksl IKKE information om tilbud med konkurrenter. Lav IKKE aftaler med konkurrenter om at allokere serviceydelser og salgskvoter for at fordele markederne mellem jer ved at dele kunder og geografiske områder. SØRG FOR at forretningsbeslutninger, herunder prisfastsættelser, træffes ensidigt af ISS. SØRG FOR omhyggeligt at notere oprindelsen af enhver form for information, der indhentes vedrørende konkurrenter (fx gennem faglige publikationer) så kildens lovlighed altid kan bevises. SØRG FOR at al kontakt med konkurrenter, herunder drøftelser i brancheforeninger, ikke udvikler sig til at omhandle områder som priser, kundetildeling, serviceniveau, budgetter og salgsbetingelser. SØRG FOR at alle tilfælde, hvor en konkurrent foreslår tiltag der overtræder konkurrencereglerne, øjeblikkeligt og klart afvises og herefter meddeles den relevante juridiske rådgiver. SØRG FOR at vælge nye kunder og beslut ensidigt hvilke der skal beholdes baseret på kundens værdi og betydning. Tving IKKE nogen til at købe serviceydelser de ikke ønsker, som en betingelse for at levere de serviceydelser, de ønsker, medmindre der foreligger forudgående juridisk godkendelse heraf. Kræv IKKE at en kunde køber sit samlede behov for serviceydelser hos ISS, medmindre der foreligger forudgående juridisk godkendelse heraf. Giv IKKE rabatter, afslag eller bonuser betinget af kundens loyalitet. Rabatter, afslag og bonuser må kun ydes på baggrund af volumen og skal betales eller fratrækkes regelmæssigt. Forlang IKKE forskellige priser af forskellige kunder for den samme vare, medmindre (a) der foreligger en konkurrencesituation, eller (b) den lavere pris afspejler den reelle mængdebesparelse eller et andet element i salget af disse serviceydelser. 13

14 3.4 Indberetning af brud på de grundlæggende Do s and Don ts Ovenstående Do s and Don ts er ikke udtømmende, men ethvert brud på disse grundlæggende regler vil formentlig betyde en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne. I de seneste år har konkurrencemyndighederne verden rundt optrappet deres håndhævelsesindsats. I et stadigt stigende antal jurisdiktioner bliver bøder ikke kun pålagt de involverede selskaber, men også medlemmer af selskabernes ledelse og selskabets medarbejdere kan pålægges administrative bøder og i nogle jurisdiktioner bøde- og fængselsstraffe. I flere jurisdiktioner har man sammen med de højere straffe indført et såkaldt straflempelsesprogram, som er målrettet de virksomheder eller personer, som har taget del i konkurrencebegrænsende aktiviteter og således har overtrådt konkurrencelovgivningen, men som ikke desto mindre ønsker at gøre rent bord ved at videregive beviser på sådanne aktiviteter til konkurrencemyndighederne. For at tilskynde virksomhederne til at indberette konkurrencebegrænsende opførsel til konkurrencemyndighederne giver lempelsesprogrammerne mulighed for enten fritagelse for eller nedsættelse af bøderne. På denne baggrund er det vigtigt at understrege, at enhver ISS medarbejder, der bliver bekendt med brud på de grundlæggende Do s and Don ts, øjeblikkeligt skal indberette bruddet til Group Legal på hotline telefonnummer Al kommunikation med Group Legal vil blive behandlet fortroligt. Al kommunikation til/fra den interne juridiske rådgiver skal følge de instrukser, som er udfærdiget af den juridiske rådgiver. Såfremt en ekstern juridisk rådgiver involveres, skal al korrespondance med denne (i) mærkes Privilegeret og fortroligt Advokat-klient korrespondance, (ii) ikke udbredes uden for ISS medmindre det er godkendt af Group Legal, (iii) ikke unødvendigt udbredes inden for ISS og (iv) opbevares separat på kontoret. 14

15 4. Fusioner & Virksomhedsopkøb 4. Fusionskontrol Virksomheder, som sammenlægger deres styrker, anses som hovedregel for at være fordelagtige for økonomien. De samlede aktiviteter kan medvirke til mere effektivt at udvikle nye produkter og reducere produktions- eller distributionsomkostninger. Nogle fusioner vil dog reducere konkurrencen i et marked, sædvanligvis ved at skabe eller styrke en dominerende aktør på markedet. Formålet med at undersøge foreslåede fusioner er at hindre en skadelig indvirkning på konkurrencen på et marked. Vær opmærksom på at for at sikre at markedet ikke skades er der i mange jurisdiktioner, fx i EU 4 og i USA, forbud mod at gennemføre en anmeldelsespligtig fusion medmindre og ikke førend den relevante konkurrencemyndighed har givet tilladelse hertil (eller alt efter omstændighederne en relevant frist, inden for hvilken myndighederne skulle have reageret, er udløbet). 4.1 Fusionskontrol i EU Hvis en transaktion involverer virksomheder i et eller flere EU medlemslande og har en såkaldt Fællesskabsdimension på grund af omsætningsniveauet for de involverede parter (jf. nedenfor), skal transaktionen anmeldes til og godkendes af EU Kommissionen. En sådan EU-anmeldelse fortrænger ethvert krav fra de nationale konkurrencemyndigheder om at fusionen skal anmeldes og godkendes i de enkelte EU medlemslande. Store transaktioner, der har Fællesskabsdimension inden for EU, skal på en særlig formular anmeldes til EU Kommissionen, der, som hovedregel, skal træffe sin beslutning inden for en måned. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en mere dybdegående undersøgelse har den dog op til fire måneder til at færdiggøre disse undersøgelser (som kan omfatte krav om yderligere information), før den når frem til en beslutning om fusionens tilladelse. 4 EU s medlemsstater er (pr. maj 2008): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjek-kiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Vær opmærksom på, at i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde gælder EU s konkurrenceregler også i Norge, Island og Liechtenstein. 15

16 I henhold til Artikel 1, stk. 2 i den såkaldte Fusionskontrolforordning 5, har et virksomhedsopkøb Fællesskabsdimension og skal således godkendes af EU Kommissionen, hvis: a) Den samlede omsætning på verdensplan for alle de involverede selskaber er mere end EUR 5 milliarder, og b) Den samlede omsætning inden for Fællesskabet af hvert af mindst to af de involverede selskaber er mere end EUR 250 millioner. medmindre det enkelte involverede selskab inden for Fællesskabet opnår mere end 2/3 af dets samlede omsætning i et enkelt medlemsland. I henhold til Artikel 1, stk. 3 i Fusionskontrolforordningen har en transaktion, der ikke opfylder tærskelkravene nedfældet i Artikel 1, stk. 2 (alligevel) Fællesskabsdimension når: a) Den samlede omsætning på verdensplan for alle involverede selskaber er mere ned EUR 2,5 milliarder, b) Den samlede omsætning for alle involverede selskaber i mindst tre medlemslande er mere end EUR 100 millioner, c) Den samlede omsætning for hvert af mindst to af de involverede selskaber i de i punkt (b) nævnte medlemslande (mindst tre) er mere end EUR 25 millioner, og d) Den samlede omsætning inden for Fællesskabet for hvert af mindst to af de involverede selskaber er mere end EUR 100 millioner. medmindre hvert af de involverede selskaber opnår mere end 2/3 af dets samlede omsætning inden for Fællesskabet i et og samme medlemsland. Ovenstående betingelser (a)-d)) er kumulative betingelser, hvilket betyder at for at transaktionen har Fællesskabsdimension skal hver enkelt betingelse opfyldes, og derudover må 2/3-reglen ikke være gældende. 5 Rådet forordning nr. 139/2004 af 20. januar Forordningen regulerer ligeledes akkvisitioner, der ikke har form af en fusion. 16

17 I en situation, hvor ISS ønsker at erhverve 100 % af aktiekapitalen i et givet selskab, kan nedenstående diagram være til hjælp: Samlet globale omsætning for ISS-koncernen og Target Co* EUR 5 mia.? Ja Omsætning for Target Co. i EU er over EUR 250 mio? Nej Omsætning for Target Co. i EU er over EUR 100 mio? Nej Ja Ja Mere end 2/3 af den samlede omsætning inden for EU for ISS-koncernen + Target Co. opnås i et enkelt EU-land Den samlede omsætning for ISS-koncernen og Target Co. i mindst 3 EU-lande er mere end EUR 100 mio?** Ja ISS-koncernen og Target Co. har hver en omsætning i de samme 3 EU-lande på mindst over EUR 25 mio? Nej Nej Ja Ja Nej Mere end 2/3 af den samlede omsætning i EU for ISS-koncernen og Target Co. er opnået i et og samme EU-land Ja Ingen anmeldelse til EU-Kommisionen, overvej anmeldelse til de nationale konkurrencemyndigheder Anmeldelse til EU-Kommisionen * I dette diagram betyder Target Co det selskab, som ønskes opkøbt samt dets datterselskaber. ** Denne tærskel opfyldes af ISS-koncernen alene. 17

18 Som det fremgår, er det kun ved store virksomhedsopkøb i EU, at forudgående anmeldelse til og godkendelse af virksomhedsopkøbet i EU Kommissionen er påkrævet. Ved udarbejdelsen af disse retningslinier har kun en enkelt ISS-akkvisition, nemlig købet af Abilis Group fra Vedior i 1999, opfyldt kriterierne og er således blevet gennemgået og godkendt af EU Kommissionen 6. Derudover har EQTs køb af de kontrollerende aktieposter i ISS Healthcare og Care Partner samt EQT og Goldman Sachs Capital Partners køb af ISS ligeledes opfyldt kriterierne og er blevet anmeldt til EU Kommissionen 7. Hvis en specifik transaktion inden for EU involverer mere end to parter eller hvis der er tale om etablering af et joint venture eller anden form for fælles kontrol, kan ovenstående diagram ikke anvendes. I sådanne tilfælde skal særskilt rådgivning indhentes fra Group Legal. Når anmeldelse til EU ikke er nødvendig, betyder det i de fleste tilfælde, at der i stedet skal ske anmeldelse til den relevante lokale konkurrencemyndighed, jf. afsnit 4.4 nedenfor Kommissionens beslutning af 5. juli Kommissionens beslutning af 3. marts 2005 og Kommissionens beslutning af 3. maj 2005

19 4.3 Fusionskontrol i USA (Hart Scott Rodino Act) Fusionskontrol i USA er reguleret af Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act ( HSR-loven ). HSR-loven kræver forudgående fusionsanmeldelse af visse større fusioner og akkvisitioner af virksomhedsandele og aktiver med stemmeret. Såfremt visse størrelsesrelaterede tærskler er opfyldt, skal parterne indgive forudgående anmeldelse af fusionen til den centrale amerikanske handelskommission, Federal Trade Commission ( FTC) og det amerikanske justitsministerium, Department of Justice ( DOJ ). Anmeldelsen skal indeholde oplysning om parternes driftsforhold samt den påtænkte transaktion. Hvis forudgående anmeldelse er påkrævet skal den opkøbende part indbetale et anmeldelsesgebyr (mellem USD og USD alt efter transaktionens størrelse). Når den forudgående anmeldelse er indgivet følger en ventetid på typisk 30 dage, hvor transaktionen ikke kan gennemføres. Den 30 dage lange ventetid kan forlænges (normalt med yderligere 30 dage) af enten FTC eller DOJ ved at der før uløbet af den oprindelige ventetid stilles krav om indgivelse af yderligere infor-mation. Hvis en transaktion gennemføres inden udløbet af ventetiden eller førend der er truffet en beslutning, vil selskabet og dets ledelse blive straffet med bøder på op til USD for hver dag, der er sket overtrædel-se. HSR-loven opererer med tre tærskelkriterier for forudgående fusionsanmeldelser: 1. Den erhvervende eller erhvervede person/selskab skal være beskæftiget med handel eller handelsrelaterede aktiviteter i USA. 2. Den erhvervende person/selskab besidder som følge af transaktionen for over USD 63,1 millioner selskabsandele eller aktiver med stemmeret. 3. For transaktioner med en værdi på mindre end USD 252,3 millioner, skal en person/ 19

20 virksomhed besidde mindst USD 12 millioner i samlede aktiver og den anden skal besidde for USD 119,6 millioner af de samlede aktiver. Bemærk - Hvis størrelsen på transaktionen vurderes til at overskride USD 252,3 millioner gælder kriterium 3, størrelsen af personen/virksomheden, ikke. Kriterierne 1 og 2 er således tilstrækkelige for, at der kan stilles krav om forudgående anmeldelse. Disse tærskler tilpasses årligt for at afspejle USA s bruttonationalprodukt (BNP). Tærsklerne nævnt ovenfor er gældende pr. februar ISS køb af Sanitor, Inc. i maj/juni 2007 opfyldte de amerikanske tærskelværdier beskrevet ovenfor. Forudgående anmeldelse og godkendelse var således påkrævet, førend transaktionen kunne gennemføres. 4.4 Fusionskontrol i andre lande De fleste lande, hvad enten de er medlem af EU eller ej, har i deres egne konkurrenceregler bestemmelser, som kræver, at der for alle eller kun visse virksomhedsopkøb skal indgives forudgående anmeldelse til og opnå godkendelse af transaktionen fra de lokale, nationale konkurrencemyndigheder. Denne vejledning har ikke til hensigt at beskrive detaljerne i de lokale konkurrenceregler i samtlige lande, hvor ISS er repræsenteret (pt. ca. 50 lande), men det er vigtigt, at de ISS ledere, der er ansvarlige for akkvisitioner, er bevidste om og således planlægger efter, at mange akkvisitioner kræver forudgående godkendelse fra konkurrencemyndighederne. Kravet om konkurrencemyndighedernes forudgående godkendelse af akkvisitionen betyder, at overtagelsen af det pågældende selskab ikke kan finde sted, før en sådan godkendelse foreligger. Godkendelsesprocessen kan være både byrdefuld og langvarig og transaktionsplanlægningen bør derfor give plads til uforudsete hændelser og udgifter, såfremt godkendelse ikke bliver givet, eller der bliver givet betinget godkendelse til gennemførelse af transaktionen (som for eksempel at et eller flere datterselskaber skal sælges fra). Dette gælder især for transaktioner med Fællesskabsdimension, jf. afsnit 4.1 ovenfor. Enhver leder, der er ansvarlig for et virksomhedsopkøb, skal derfor sikre sig at (i) der fra rette juridiske rådgiver er indhentet rådgivning for så vidt angår kravene om anmeldelse til både nationale og EU s konkurrencemyndigheder, før der indgås endelig købsaftale. (ii) indsendelse til godkendelse, såfremt dette kræves i de gældende konkurrenceregler, sker i rette tid til den relevante konkurrencemyndighed, og (iii) det selskab, som ønskes opkøbt, ikke overtages af ISS, før den relevante konkurrencemyndighed har godkendt akkvisitionen Bemærk at der er forskellige undtagelser for så vidt angår akkvisitioner af aktiver og selskabsandel med stemmeret uden for USA (fusioner mellem ikke-amerikanske selskaber), som ikke er behandlet i disse retningslinier.

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

ISS A/S Politik vedrørende konkurrenceregler

ISS A/S Politik vedrørende konkurrenceregler Juni 2014 ISS A/S Politik vedrørende konkurrenceregler 2 ISS Politik vedrørende konkurrenceregler 2014 INDHOLD 0. ISS' ERKLÆREDE POLITIK... 5 1. INDLEDNING... 6 Politik vedrørende konkurrenceregler og

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud.

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud. Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder i udvalgte EU/EØS-lande Nedenfor er foretaget en sammenligning af udvalgte EU/EØS-landes udnyttelse af en række lempelsesmuligheder i såvel de

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Dawn raid-manual 1. Dawn raid-manual. Forholdsregler ved uanmeldt besøg fra konkurrencemyndighederne

Dawn raid-manual 1. Dawn raid-manual. Forholdsregler ved uanmeldt besøg fra konkurrencemyndighederne Dawn raid-manual 1 Dawn raid-manual Forholdsregler ved uanmeldt besøg fra konkurrencemyndighederne og SØIK Indhold Brug af denne manual 3 Den første time 4 Under selve undersøgelsen 5 Det efterfølgende

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere