Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1"

Transkript

1 1 Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1. En kort sammenfatning vedrørende kommunernes ret til pålægning af skat. Den første januar 2004 fandes der 105 kommuner i Island. Kommunerne er de eneste lokal myndigheder som har skattepålægninsret i Island. Kommunernes skatteindtægtsgrundlag reguleres ved lov nr. 4/1995 om kommunernes indkomstgrundlag og kan sammenfattes på følgende måde: i) Ejendomsskatt ii) Biddrag fra Udjævningsfonden (dens indtægter sammenstår av: a) tilskud fra Statsfonden i form af 2.12% af statens indkasseret skatteindkomst; b) årligt tilskud fra statsfonden som udgjør 0,264% af kommunernes skatteudlingningsgrundlag fra forrige år; c) en del af kommuneskatten som nu udgjør 0,77% af kommunernes skatteudlingningsgrundlag hvert år og d) interesseindtægter). iii) Special kommuneindkomstskat For indkomståret 2004 udgjørde kommuneskatten imellem 12.46%-13.03% af skatteberegningsgrundlaget med et gennemsnit på 12.83%. iv) Andre indtægter I tillæg har kommunerne intægter fra deres ejendommer såvel som fra deres ejen selvstændige bedrifter og institutioner som drives i samfundets interesse såsom vandforsyning, el-forsyning og varmeforsyning. De har også forskellige tjenesteindtægter, f. eks. i forbindelse med udstedelse af bevillinger, i form af leje for grundstykker og afgifter for kloakindretning. 2. Forfatningsretlige problemstillinger I forfatnings artikkel 78 findes der en skattepålægningsret for kommuner som lyder følgende (min oversættelse): 1 Avdelingschef, Finansministeriet i Island.

2 2 Kommunernes ret til at bestemme i ejen anliggenheder under statens opsyn skal reguleres ved lov. Kommunernes skatteindtægtsgrundlag skal reguleres ved lov såvel som deres ret til at bestemme om eller på hvilken måde de skal benyttes til. Den islandske forfatning blev forandret med lov 97/1995, bl.a. vedrørende kommunernes skattepålægningsret. I den dagældende forfatning hed det i artikkel 76: Kommunens ret til at bestemme i ejen anliggenheder under regeringens opsyn skal bestemmes ved lov. I udkastets artikkel 16 til lov 97/1995 var der i begyndelsen foreslået at forfatningens artikkel 76 fik efterfølgende ordlyd: Kommunernes ret til at bestemme i ejen anliggenheder under statens opsyn skal bestemmes ved lov. Kommunernes skatteindtægtsgrundlag skal bestemmes ved lov. I udkastets bemærkinger siges om dette: Til en nærmere forklaring bemærkes det at i artikklens stk. 1 er det fastsat at kommunernes ret til selv at bestemme i egen anliggenheder skal bestemmes ved lov. Indholdsmæssig er bestemmelsen derfor i fuld overensstemmelse med forfatningens nugældende artikkel 76. I artikklens stk. 2 fremkommer på den anden side en regel som ikke forefindes i artikklen men i bestemmelsen er der foreskrivet at kommunernes skatteindtægtsgrundlag skal bestemmes ved lov. Bestemmelsen har kun til hensigt at fastslå at kommunernes indtægtsgrundlag skal bestemmes ved lov og skal derfor ikke bestemmes adminisstrativt. På den anden siden tages der ikke afstand til hvilken indtægtsgrundlag der her drejer sig om eller beregningsgrundlaget iøvrigt når man bestemmer skattens omfang. Derfor går man ud fra som hidtil at Althingi bestemmer om disse tinge.

3 3 Ved udkastets behandling af artikkel 16 blev den forændret derhen at stk. 2 fik den ordlyd som forfatningens artikkel 78 har i dag. 2 I forfatningsnæmdens vurdering siges om den sidstnævnet forændring: Tillige var artikklens 16, stk. 2 behandlet især om det skulle heller indføres i artikkel 15 som drejer sig om skatteanliggenhedernes system. Ifølge artikklens 15 har statsmyndighederne ikke hjemmel til at bestemme skattens beløb omend indenfor visse rammer. På den anden side har man i artikklens 16, stk. 2 forudsat at den kan fortolkes som hidtil således at Kommunerne kan gives ret til at bestemme deres kommunalskat indenfor en hvis ramme. Derfor har man bortset fra at indsætte bestemmelsen i artikkel 15 og for at udelukke al tvivl om kommunernes ret til at bestemme kommunalskattens proportion m.m, hvis lovgivningsmagten bestemmer en slik ret, foreslår næmden at en bestemmelse tilføjes til stk. 2 om deres ret til at bestemme om eller på hvilken måde de benytter lovbestemte indtægtsgrundlage. Ifølge forfatningens artikkel 77 skal al skat bestemmes ved lov og myndighederne kan ikke tilføres ret til pålægning af skat, dens forændring eller afskaffelse. I forfatningens artikkel 40 fremkommer at ingen skat kan pålægges eller forandres uden lov. Følgelig er det derfor kun i lovgiverens magt at bestemme hvilken skat kan indkræves fra myndighedernes side. Indkrævelse af skat kræver derfor en gyldig skattehjemmel i lov. Det betyder at i vanlig lov skal der være bestemmelser om skattepligten, skattegrundlaget, regler om proceduren ved skattebestemmelsen og så videre. Forfatningsgiverens hensigt med forannævnte bestemmelser om kommunernes skatteindtægtsgrundlag har øjensynligt været at delegere til kommunerne en hvis magt til selv at bestemme skatten indenfor visse grænser. Denne ordning er i overensstemmelse med princippet om kommunernes sælvstændighed, jfr. forfatningens artikkel 78 stk. 1. Dette princip har været gjælende her i landet alt fra 2 D.v.s. at stk. 2 blev forlænget med ordene: såvel som deres ret til at bestemme om eller på hvilken måde de skal benyttes til.

4 4 Island fik sin første forfatning i Delegationen af en begrænset skattebestemmelsesmagt til kommunerne rammer ikke kun den specielle kommuneskat men i princippet også alle deres skatteindtægter. På den anden side er klart at skattepålægningshjemmelen må i alle tilfælde opfylde forfatningens krav som fremkommer bl.a. i den artikkel 40 og 77 skønt det her drejer sig om kommunernes indtægtsgrundlag. 3. Indkomstskat og formueskat Ifølge lov 4/1995 om kommunernes indtægtsgrundlag, artikkel 21, skal grundlaget til pålægning af kommuneindkomstskat være det samme og det grundlag som benyttes ved pålægning af den almindelige indkomstskat ifølge lov om indkomst- og formueskat, 90/2003, artikkel 62. Den kommunale indkomstskat skal udgjøre en bestemt procentsats af indtægter (som udregnes til et hvist grundlag) hvert år men kan dog ikke overstige 13,03% eller være lavere end 11.24%, jfr. lov 4/1995, artikkel 23. Med hensyn til børn yngre en 16 år skal skatten udgøre 2% af indkomster som overstiger islandske kroner Kommunerne har ingen valgfrihet når det gælder barn. Kommuneskatten bergegnes af alle indtægter uden hensyn til deres form, d.v.s. af alle goder, udbytte samt alle indtægter som skattyderene modtager og kan beregnes til pengeverdi. Her til hører også gengæld for al slags arbejde, poster eller tjeneste (herunder ventepenge, løn, næmdeløn, honorar, pension, livrente, klæder, kost, logi o.s.v.) Grundlaget er her det samme som hos statsskatten. Ingen særregler om bregningsgrundlaget gælder derfor for kommunernes vedkommende. Kommunerne skal bestemme før 1. desember hvert år hvilken procentsats de vil benytte for følgende år, jfr. lov 4/1995, artikkel 24, stk. 1. En kommune kan bestemme en yderligere nedsættelse af den kommunale indkomstskat i en enkelt sag på grundlag af lovens indkomst- og formueskat artikkel

5 5 65, stk. 1 3, hvis den mener at det er grund til at forændre skattedirektørens beslutning i henhold til den nævnte artikkel jfr. artikkel 25, stk. 1, lof 4/1995. I lov 4/1995, artikkel 24, stk. 5, siges (min oversættelse): Hvis fremkommer at en kommunes indtægt ikke dækker dens udgifter kan kommunen forhøje kommuneskatten om op til 10% fra det som tidligere har været besluttet. På den samme måde kan en kommune nedsætte skatten om op til 10%. Ifølge artikkel 25 stk. 6 kan en kommune i tilfælde af pengekrise pålægge et særskilt beløb på den årlige kommuneskat, jfr. kommunebestyrelseslovens artikkel 90. Sluttelig siges der i artikkel 25: stk. 7: En melding om forændring af pålagt kommuneskat ifølge stk. 5 og 6 skal sendes til vedkommende skattedirektør ikke senere end 31. marts det undligningsår forændringen gjælder. Som fremhævet her foran må kommunernes skatteudligningshjemmel ifølge lov opfylde de forfatningsmæssige krav som kan udledes af forfatningens artikkel 40 og 77. Det kan derfor diskuteres om den hjemmel som kommunerne har til at forhøje kommuneskatten (jfr. art. 24 i loven om kommunernes indtægtsgrundlag, skt. 5 og 6) holder stik i lyset af forfatningens artikkel 77 stk. 2 som har følgende ordlyd: Ingen skat kan pålægges uden at der var grundlag for den i lov når de begivenheder fandt sted som skattepligten baseres på. Den almindelige regel gjælder for indtægtsskat at personafslag skal fratrækkes fra ens indkomst. Det samme gjælder kommuneskatten. Personafslaget ved udligningen i året 2004 udgjør islandske kroner år. Børn får ikke personafslag. Hvis gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt er svohljóðandi: Skattstjóri skal taka til greina umsókn manns um lækkun tekjuskattsstofns þegar svo stendur á sem hér greinir: 1. Ef ellihrörleiki, veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol manns verulega. 2. Ef á framfæri manns er barn sem haldið er langvinnum sjúkdómum eða er fatlað eða vangefið og veldur framfæranda verulegum útgjöldum umfram venjulegan framfærslukostnað og mótteknar bætur. 3. Ef maður hefur foreldra eða aðra vandamenn sannanlega á framfæri sínu. 4. Ef maður hefur veruleg útgjöld vegna menntunar barna sinna 16 ára og eldri. 5. Ef maður hefur orðið fyrir verulegu eignartjóni sem hann hefur ekki fengið bætt úr hendi annarra aðila. 6. Ef gjaldþol manns hefur skerst verulega vegna tapa á útistandandi kröfum sem ekki stafa frá atvinnurekstri hans. Nánari ákvæði um skilyrði fyrir framangreindum ívilnunum skulu sett af ríkisskattstjóra. 1) Skattstjóri getur veitt ívilnanir samkvæmt þessari grein án umsóknar. Ákvörðun skattstjóra samkvæmt þessari grein má skjóta til ríkisskattstjóra sem tekur endanlega ákvörðun í málinu. Ríkisskattstjóri skal sérstaklega fylgjast með ívilnunum, sem skattstjórar veita samkvæmt þessari grein, og sjá til þess að samræmis sé gætt og réttum reglum fylgt.

6 6 personafslaget udgjør et højere beløb end indkomstskatten ifølge det beregnede indkomstgrundlag skal statsfonden fremlægge penge som udgjør op til differensen. Disse pengen skal disponeres til vedkommende skattesubjekt til betaling af dens kommuneskat i udlingsåret, jfr. lov 90/2003 om indkomstskat og formueskat, art. 67 A, stk. 2. Den enste bidrag som kommununerne får fra staten er igjennem Udjævningsfonden jfr. pkt. 1. Denne bidrag har ingen indflydelse på kommunernes beslutning af beløbet af kommuneindkomstskat. En kommune kan kun bestemme beløbet indenfor de ovenfor nævnte lovfæstede grænser dvs. imellem 12,46%-13,03% Ifølge lovens artikkel 22 om kommunernes indtægtsgrundlag skal skattedirektørene udligne kommuneskatten. Statens indkassatorer indkasserer denne skat ifølge en særlig avtale med vedkommende kommune. Den gennemsnittlige kommuneindkomstskat utgjørde 12,84% i året 2003 og 12,83 i året Der findes 105 kommuner i Island for tiden (pr. 1. januar 2004). Det laveste kommuneindkomstskat ved udligningen 2003 blev konstateret 12,46% (to kommuner). Størstedelen af kommunerne benytter hele sin hjemmel og pålægger maksimalkommuneskat 13,03%. Resten af kommunerne ligger mellem disse to satser. Kommunernes porportion af indkomstskatten er bestemt efter en nøjaktig gennemgåelse af kommunernes indkomstbehov. Kommunernes indkomstbehov er ikke den samme i alle kommuner. I nogle tilfælde har enkelte kommuner indtægter af elektricitetskraftværke i form af ejendomsskatte og indkomstskatt fra deres ansatte som kan være ganske mange særdeles når kraftværket er under opbygning. Det fører til at disse kommuner kan holde sig ved minimumsgrænsen. Men kommunerne kan dog aldrig gå under minimumsgrænsen Skatteadministration Skattedirektørene pålægger kommuneindkomstskat hver i sin distrikt. Statens indkassering tilhører sysselmændens funktion ut på landet men i Reykjavík varetages denne funktion af tolddirektoratet. De lov og regler som gjælder om indkassering og udlinging af den almindelige indkomstskat gjælder derfor også for

7 7 kommuneindkomstskatten. Skattedirektørene og overskattenæmden fungerer som besluttende myndigheder og ankeinstans (overskattenæmden) også vedrørende kommuneindkomstskatten. Generelt findes der ingen særregler for skatteudlinging, kæremål og indkassering af kommuneindkomstskat Aftaler om skat Ifølge islandske regler findes der ingen lovhjemmel for kommuner at forhandle afslag eller nedsættelse på kommuneindkomstskatten. Skattesatsen er fastsat i lov med et bestemt minimum og maksimum. Den samme skattesats skal gjælde for alle individer indenfor en bestemt kommune. Deraf følger at de som er personlig næringsdrviende betaler lokalindkomstskat af deres indtægter og deriblandt af den fortjeneste som følger af deres drift eller virksomhed, men virksomheder (anpartselskaber og aktieselskaper) betaler ikke kommuneindkomstskat. På den anden side har kommunerne et vist spillerum vedrørende ejendomsskatten og kan i visse tilfælde nedsætte skatten i tilfælde som loven nærmere angiver 4 jfr. nærmere pkt Komunal skattested Individer skal betaler kommuneindkomstskat til den kommune hvor de havde deres lovbestemte hjemsted pr. 1. desember i indkomståret. De parter som har en begrænset skattepligt, jfr. lov 90/2003 (om indkomstskat og formueskat) artikkel 3, skal betale kommuneindkomstskat til den kommune hvor de tjente størstedelen af sin indkomst i indkomståret Aktieselskaber og anpartsselskaber Aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskaber betaler ikke kommuneindkomstskat. Den betaler kun den almindelige indkomstskat til staten. Der findes ingen bestemmelser om kommunernes ret til delvis betaling af statens indkomstskat. Aktieselskaber betaler på den anden side ejendomsskatt til 4 Samkvæmt 5. gr. laga nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga eru undanþegin fasteignaskatti... sjúkrastofnanir samkvæmt heilbrigðislögum, kirkjur, skólar, heimavistir, barnaheimili, íþróttahús, skipbrotsmannaskýli, sæluhús, bókasöfn og önnur safnahús og hús annarra ríkja að svo miklu leyti sem þau eru notið af sendimönnum þeirra í milliríkjaerindum. Sama gildir um lóðir slíkra húsa. Heimilt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt af heilsuhælum, endurhæfingarstöðvum og húsum sem einvörðungu eru notuð til tómstundaiðju sem viðurkennd eru af hlutaðeigandi sveitarstjórn. Sama gildir um lóðir þessara húsa. Nú eru hús þau, sem um ræðir í 1. og 2. mgr. þessarar greinar, jafnframt notuð til annars en að framan greinir, svo sem til íbúðar fyrir aðra en húsverði, og greiðist skatturinn þá hlutfallslega miðað við slík afnot. Heimilt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt sem tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða. Heimilt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt af útihúsum í sveitum ef þau eru einungis nýtt að hluta eða standa ónotuð.

8 8 kommunerne og derigjennem har de nogle indtægter. Kommunerne har et bestemt spillerum (se nærmere nedenfor) til at pålægge ejendomsskatt som kan påvirke selskabernes beslutning om hjemmested, d.v. s. at selskaberne har en vis tendens til at nedsætte sig der hvor ejendomsskatten er lav. Antallet af aktieselskaber og især anpartsselskaber har forøget sig radikalt i de sidste to år som følge af at den almindelige indkomstskat blev nedsat fra 30% til 18%. Individer i bedrift har derfor stiftet anpartsselskaber for at opfylde lovens krav til en lavere skattesats. Denne tendens har ført til at kommuneindkomstskatten er blevet mindre uden at andre indtægter har kommet i stedet. Derfor har kommunerne stadigt krævet at få nye lovhjemmler til at lægge skat på selskaber og andre virksomheder men hidtil forgæves. Ifølge en vurdering af den Islandske Kommuneforbund taber kommunerne årligt kommuneindkomstskat på et beløb mellem millon islandske kroner på grund af de nævnte tilførsel fra privatvirksomhed til drift i form af anpartsselskaber. Det som sker også efter forandringen fra et privatselskab til anpartsselskab er at mange betaler sig selv en udbytte og betaler derigennem 10% kapitalskat til staten men kommuneindkomstskat behøver de ikke at betale af udbytte. Statens og kommunernes fælles næmd som har til formål at gennemgå kommunernes indkomstgrundlag vurderer nu for tiden disse sager bl. a. med hensyn til om indtægterne rækker til at varetage de opgaver som kommunerne har fået tildelt. Det er en udbredt anskuelse fra kommunernes talsmænd at kommunernes indkomstgrundlag må bestyrkes Forhold til skatteavtalene og international dobbeltbeskatning Lokale inntekts- og formuskatter er stort sett omfattet av skatteavtalene og der findes ikke nogen undtagelser fra det i islandske skatteavtaler, medmindre i skatteavtalen med USA. Gjelder internrettslige kreditregler for lokale skatter for lokale skatter i andre land?

9 9 I Islands lov findes ikke direkte lovstemmelser som tillader fradrag for lokale skatter i andre land. Men med tilladelsen i lov 4/1995 (om kommunernes indkomstgrundlag), artikkel 34, stk. 2 har problemet været løst sålydende: Hvis der findes ingen avtale med en anden stat til at undkomme dobbelbeskatning på indtægter ifølge stk. 1 og en person, som er pligtig til at betale kommuneindkomstskat her i landet ifølge artikkel 19, betaler kommuneindkomstskat til offentligheden i en anden stat af sine indtægter som er kommuneskattepligtig her i landet, kan skattedirektøren, ifølge en ansøgning fra vedkommende person eller en påpegning fra rigsskatschefen beslutte at nedsætte dens kommuneindkomstskat her i landet under hensyntagen til betaling af disse kommuneindkomstskatte. Kredit (skattefradrag) er følgelig avhængig av samtykke fra skattemyndighederne. Det er ikke foreskrvet nogen vilkår for skattemyndighedernes samtykke og det kan normalt fås mod forevisning af dokument fra udenlandske skattemyndigheder. Hvis regler i skatteavtaler eller internrettslige kreditregler ikke gjelder, kan det da kreves inntektsfradrag for utenlandske lokale skatter? Virksomheder kan fratrække fra deres indkomst alle betalte lokalbeskatning som de har betalt i utlandet Har de oppstått noen EF/EØS-retttslige problemstillinger knyttet til lokale skatter? Ifølge oplysinger fra det Islandske Kommuneforbund findes der ingen sager som vedrører EØS ret i forbindelse med kommuneskat eller kommunernes opkrævning af denne. 4.0 Ejendomsskat 4.1. Indledning Ejendomsskat udlignes af kommunerne. De har ikke lov til at pålægge formueskat men det har staten på den anden side. I Island arbejder man med to forskellige begreper. Eignarskattur (ejendomsskatt til staten) og fasteignaskattur (ejendomsskatt/fastighedsskatt til kommunerne). Eignarskattur er pålagt af staten men fasteignaskattur af kommunerne. Ejendomsskat til staten for individer og bedrifter udgjør ifølge gjældende lov 0,6% af et ejendomsgrundlag som overstiger islandske

10 10 kroner Skattesatsen for ejendomskatt til kommunerne udgjør 0,5% eller 1,32% iføen vis gruppering sem gennemgås nedenfor. Beregningsgrundlaget for begge skattene er det samme dvs. fastighedsvurdering som statens fastighedsvurderingnæmd bestemmer. Ifølge gældende lov nr. 4/1995, skal ejendomsskatten til kommunerne udgjøre op til 0,5% (gruppe a) eller op til 1,32% (gruppe b) af pålægningsgrundlaget. De betyder at skatten kan maksimalt udgjøre 0,5% eller 1,32%. Kommunerne kan bestemme skattens højde indenfor de nævnte grænser. Ejendomsskatten kan derfor være forskellig indenfor disse grænser og ført til konkurrense imellem kommunerne i enkelte tilfælde. Om dette virker på i realiteten er på den anden side ikke sikkert Kommunenes valgfrihet med hensyn til ejendomsskatt Ifølge lov. 4/1995 (om kommunernes indkomstgrundlag), artikkel 3 skal der årligt pålægges ejendomsskat på alle ejendommer som er vurderet ifølge fastighedsvurdering pr. 31. desember forige år. Fra dette princip findes der nogle undtagelser som er udtømmende optalt i lovens artikkel 5, jfr. nedenfor. Følgelig er skattepålæggelsen obligatorisk og kommunerne kan derfor ikke bestemme om de utskriver ejendomsskatt. Kommunerne har et meget begrænset spillerum til at bestemme hvilke ejendommer skal pålægge ejendomsskat. Princippet er som allerede antydet at ejendomskat bør pålægges alle ejendommer, jfr. lov. 4/1995 (om kommunernes indkomstgrundlag), artikkel 3. I lovens artikkel 5, stk. 2 findes der hjemmel til at nedsætte ejendomskat eller lade den bortfalde når det drejer sig om sanatorium, rehabilitationsanstalter eller huser som kun er benyttet til fritidsarbejde som er vedtaget af vedkommende kommune. Det samme gjælder for de grundstykker som tilhører disse huse. Kommunerne kan endvidere nedsætte ejendomsskatt eller lade den bortfalde i tilfælde af personer på folkepension eller invalidpension med en lav indkomst, jfr. lovens artikkel 5, stk. 4. Til slut kan kommunerne nedsætte ejendomsskat eller lade den bortfalde når det drejer sig om udhuse ud på landet som kun benyttes delvis eller som overhoved ikke benyttes.

11 11 Ifølge lov. 4/1995 (om kommunernes indkomstgrundlag), artikkel 3 skal grundlaget for ejendomskatten være deres ejendomsvurdering. Ifølge artikklens stk. 3 er maksimalskatten fastsat ved lov men kommunerne kan stort set beslutte skattens minimumbeløb. De kan på den anden side ikke bestemme helt at bortse fra ejendomskatten, jfr. Ordene skal lægges. Men kan kommunerne i virkeligheden bestemme helt frit om skattens minimalbeløb? Kommunerne har som tidligere berørt på grund af forfatningens artikkel 78 et vist spillerum (jfr. forfatningsnæmdens skøn). Spillerummet ifølge den nævnet artikkel 3 synes på den anden side at være meget vidt for kommunerne og et spørgsmål opstår derfor om det er videre end forfatningen hjemler Ejendomsskatten udforming Ifølge lov. 4/1995 (om kommunernes indkomstgrundlag), indeholder artikkel 3 stk. 3 regler um grundlag til pålægning af ejendomskat. Der findes to grupper af skattesatser som retter sig efter arten af vedkommende fastighed. I gruppe A skal ejendommer udgjøre op til 0,5% af pålægningsgrundlaget. Dette gjælder lejligheder og lejlighedshus samt grund, arvefestegrund ud på landet, jord, udhuse og anlæg på landbrugsjorde, som har forbindelse med landbrug, al faciliteter og sommerhuse samt grunde. I gruppe B skal ejendomskatten pålægges op til 1,32% af pålægningsgrundlaget på alle ejendommer, så som lokaler som benyttes til industri såvel som kontorer og handelslokaler, bygninger for fiskeopdræt, fiskehus og anlæg som benyttes for turisme. Ifølge lovens artikkel 3 stk. 4 kan en kommune forhøje ejendomskatten om op til 25% på både A og B gruppe. Der findes ikke i loven foreskrevet nogen betingelser for en sådan forhøjelse. Ifølge artikklens stk. 5 har kommunerne lov til at undtage ejendommer ud på landet og sommerhuse fra denne forhøjelse.

12 12 Grundlaget til pålægning af ejendomsskat er ejendomsvurdering som statens ejendomsvurdering beslutter. Vurderingen dækker både hus og grund som er vurderet særskilt hver for sig. Ejendomssvurderingens grundlag er fastighedens handelsverdi omregnet til kontantverdi i den næste novembermåned foran vurderingen. Vurderingen skal tage sigte på den mulige og lovlige benyttelse af vedkommende ejendom på hver tidspunkt. Man kan med ret sige at i dag er takstnivået det samme som det reelle omsetningsværdie. I året 2001 blev alle fastigheder i Island genvurderet med det resultat at fastighedsvurderingen blev forhøjet op til omsætningsværdien. Følgelig er den offentlige ejendomsvurdering idag i takt med omsætningsværdien af ejendommer. Enkelte undtagelser kan selfølgelig findes fra denne hovedregel. Fastighedsvurderingen forændres årligt i samsvar til undviklingen på ejendomsmarkedet. En ny ejendomsvurdering udgives 31. desember hvert år. Det er ejeren av en ejendom som er skattepligtig og dermed ansvarlig for skatten, undtagen er lejejorde og lejegrund og i tilfælde af avtalemæssig benyttelse af jord. Individer kan ikke fratrække ejendomsskatter fra sine indtægter ved beskatning. På den anden side er dette muligt for juridiske personer, jfr. artikkel 31 i lov 90/2003 om indkomstskat og formueskat Proveny Ved undligning i 2003 udgjørte ejendomskatten 12,5% af kommunernes samlede indtægter. Helhedsudligningen blev islandsk kroner Andet Kommunerne tager sig af med skattens påligning som bliver kun beregnet i hel tusend kroner. Kommunerne kan overlade til et særlig inkassinstitution at indkassere skatten. I de fleste tilfælde er det statens inkassatorer som tager sig af med indkasseringen. Toldmesteren i Reykjavík indkasserer for eksempel denne skat for Reykjavíkkommune.

13 13 Beslutninger af Statens Fastighedsvurdering kan påkæres til overfastighedsnævnden til en endelig bestemmelse. Næmden fungerer endvidere som en besluttende myndighed i tvister mellem kommune og skattepligtige om skattepligten. 5.0 Andre skatter/skatteudtrykket Kommunernes indkomst af andre skatter udgjør 0,2% af deres samlede indtægter. Som eksempler på andre skatter kan nævnes kloakafgifter, afgifter for vandforsyning, samt afgifter for renovation og forbrænding af affald.

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Beskatning af usikre og ustabile indkomster.

Beskatning af usikre og ustabile indkomster. 1 Beskatning af usikre og ustabile indkomster. Sammendrag af Stefán M. Stefánsson, 25. oktober 2005. Juridisk generalraport NSFR s seminar i Reykjavík den 27.-28. oktober 2005 2 1. Afgrænsning. Reglerne

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD

BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD AFGIVET DEN 13. OKTOBER 1954 AF DEN AF FINANSMINISTEREN NEDSATTE KOMMISSION TIL LINDERSØGELSE AF SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold:

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold: Side 1 Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger Indledning Revisionen af landsregnskabet og andre offentlige regnskaber samt behandlingen og godkendelsen i Lagtinget er vigtige elementer i

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skatteberegningsreglerne gennem 100 år

Skatteberegningsreglerne gennem 100 år Skatteberegningsreglerne gennem 100 år Af chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, Skatteministeriet Skatteberegningen har altid været et omdiskuteret emne i forbindelse med indkomstskattesystemet. Her

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere