2. Systematisk kronikeromsorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Systematisk kronikeromsorg"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: 10/4687 Dato: 31. maj 2011 Udarbejdet af: Frank Ingemann/Peter Simonsen/Mads Haugaard E mail: Telefon: Notat Fokus på det nyttige evidensbaseret klinik: 2. Systematisk kronikeromsorg Baggrund Der er udarbejdet en ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet for Strategien udstikker de overordnede rammer for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark de kommende fire år. Som første led i udmøntningen af kvalitetsstrategien er der udarbejdet et kort notat, der under overskriften Fokus på det nyttige evidensbaseret klinik udpeger tre prioriterede indsatsområder: 1. Den akutte patient i mål med FAM 2. Systematisk kronikeromsorg 3. Patientsikkerhed Desuden vil indsatsen for at lette arbejdet med dokumentation og monitorering blive intensiveret. Der udarbejdes særskilte notater for de tre indsatsområder, der nærmere beskriver de konkrete initiativer inden for hvert af indsatsområderne. Dette notat vil beskrive indsatsområde 2. Systematisk kronikeromsorg med udgangspunkt i Region Syddanmarks strategi for indsatsen for personer med kronisk sygdom (juni 2008). Opgave Borgeren med kronisk sygdom lever det meste af sit liv udenfor sygehuset. Derfor ligger hovedparten af opgaverne med at yde service til denne gruppe borgere i primær/ praksissektoren. Det er helt afgørende for en god og systematisk kronikeromsorg, at opgaven løftes i et tæt samarbejde mellem kommunen, borgerens egen læge, sygehuset og borgeren selv. Målet med systematisk kronikeromsorg er at sikre forebyggelse, tidlig opsporing, identifikation af kvalitetsbrist og sikre en hensigtsmæssig, rationel arbejdsdeling mellem primær og sekundær sektor (stratificering) under hensyntagen til patientens sygdom og egenomsorgsevne. Indsatsen skal koncentreres om at sikre, at allerede indgåede aftaler i højere grad implementeres i praksis. Der er med andre ord ikke behov for at opfinde noget nyt; i stedet skal der fokuseres på de initiativer, der har størst effekt. Dette betyder også, at unødvendige kontrolbesøg blandt andet på sygehusene skal minimeres efter principperne om behandling på lavest mulige effektive omkostningsniveau til gavn for både patient og økonomi i alle sektorer. Arbejdet tilrettelægges og prioriteres ud fra følgende præmisser: Udgangspunktet for et godt samarbejde er, at parterne har orden i eget hus. Derfor skal der ydes en særlig indsats for, at sygehusene får implementeret de indgåede aftaler på kronikerområdet. Samarbejdet med de øvrige sektorer tager udgangspunkt i 1. sundhedsaftalerne 2. de vedtagne kronikerforløbsprogrammer 3. den nye overenskomst med PLO, hvor de udvidede muligheder skal udnyttes

2 Der skal tilstræbes løbende monitorering af indsatsen i forhold til opstillede mål. Nedenfor redegøres for de prioriterede indsatser under følgende overskrifter: 1. Praksissektoren: Hvordan sikrer vi størst udbytte af landsoverenskomsten? 2. Sygehusene: Konsolidering af kronikeromsorgen som afsæt for et styrket samarbejde 3. Kommunerne: Hvor skal der sættes ind i forhold til kronikerprogrammer, IT, telemedicin og monitorering? 4. Samarbejdet mellem kommuner og praksissektoren har Region Syddanmark en rolle at spille? 1. Praksissektoren: Hvordan sikrer vi størst udbytte af landsoverenskomsten? Almen praksis rolle i forhold til kronikeromsorg er defineret flere steder i den nye landsoverenskomst for almen lægegerning af Det fastslås bl.a., at almen praksis udreder og behandler kroniske patienter i systematiske og planlagte forløb, og at almen praksis agerer proaktivt for denne patientgruppe og tager initiativ til at sikre en effektiv behandlingsindsats. Det er endvidere beskrevet, at almen praksis følger sundhedsaftaler, forløbsprogrammer samt retningslinjer og aftaler mv. om arbejdsdeling og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. I overenskomsten er beskrevet roller og opgaver på kronikerområdet for den alment praktiserende læge. Hovedansvaret for kronikeromsorg ligger i almen praksis. Et af disse ansvarsområder er stratificeringen af patienterne. Den praktiserende læge skal ud fra sværhedsgraden og kompleksiteten af patientens sygdom samt patientens egenomsorgsevne tage stilling til, om indsatsen for patienten primært skal ske i almen praksis eller på sygehuset. Stratificeringskriterierne er beskrevet i regionens patientforløbsprogrammer for de kroniske sygdomsområder. Implementering af systematisk kronikeromsorg i almen praksis Implementeringen af systematisk kronikeromsorg i almen praksis understøttes af nyere IT redskaber, som muliggør overblik over kronikerpopulationerne og deres behandling via ICPC kodning, datafangst og anvendelse af det Fælles Medicinkort (FMK). Med den nye overenskomst forpligtes almen praksis til at ICPC kode og anvende datafangst. Det er vigtigt, at almen praksis understøttes i opfyldelsen af de nye krav og forventninger beskrevet i den nye overenskomst og at regionen og Praksisudvalget går hånd i hånd omkring denne indsats. Regionen har derfor i samarbejde med Praksisudvalget udarbejdet en fælles plan for implementeringen af den nye overenskomst i almen praksis med fokus på kronikeromsorg. Dette vil ske i løbet af De overordnede elementer i den fælles plan for understøtning af almen praksis i forbindelse med den nye overenskomst er: 5 lokalt baserede møder om den nye overenskomst med særligt fokus på, hvordan praksis kan understøttes i ICPC kodning, datafangst m.m. Finder sted i april og maj 2011 Værktøjsmøder systemhusvis, fra maj 2011 og fortløbende Praksisbesøg, oprustningen sker fra maj 2011 Undervisning i ICPC kodning, feedbackrapporter, medicingennemgang samt tilbud om organisationsudvikling ved SydPol Derudover vil der foregå en understøttende indsats vedr. indførelse af Fælles MedicinKort, FMK og der er indgået en aftale med praksisudvalget om fremme af de praktiserende lægers arbejde ift. medicingennemgang. Side 2 af 7

3 Der vil ske en løbende monitorering af omfanget af medicingennemgang i almen praksis samt omfanget af lægernes anvendelse af ICPC kodning, datafangst og FMK. Udover ovennævnte gennemfører regionen udviklingsprojekter vedrørende den fremadrettede udvikling af kronikeromsorgen i almen praksis. Samspillet mellem almen praksis og sygehusene Stratificeringen af patienterne og vurderingen af kvaliteten skal foregå i et samspil mellem almen praktiserende læger og specialisterne på sygehusene. Patienter, der er henvist til sygehusbehandling bør således vurderes på sygehuset ud fra stratificeringsprincipperne. Resultatet af en forkert stratificering er spild af ressourcer og kan samtidig være udtryk for dårlig kvalitet. Det er derfor centralt, at stratificeringen bringes i overensstemmelse med de faglige anbefalinger. der iværksættes en fælles audit mellem almen praksis og sygehusene, hvor en række patienter fra de to sektorer vurderes ud fra stratificeringsprincipperne med henblik på at få belyst, i hvilket omfang principperne følges. Sådanne audits gentages med passende mellemrum, på baggrund af første fælles audit foretages en gennemgang på sygehusene, hvor igangværende patienter vurderes ud fra stratificeringsprincipperne, og forkert stratificerede patienter henvises til fortsat kontrol hos egen læge, praksiskonsulentordningen anmodes om at iværksætte en særlig indsats for at implementere stratificeringen. der iværksættes en evaluering af PKO ordningen med henblik på, at det tværgående patientforløbsorienterede kan styrkes på bekostning af det afdelingsorienterede. Diabetesområdet tages op som det første område. Formanden for diabetesudvalget og andre repræsentanter fra udvalget indkaldes til møde med henblik på at drøfte, hvordan indsatsen kan tilrettelægges. Støtte til almen praksis: Sygehusene skal tilrettelægge arbejdet, så det understøttes, at kronikeromsorgen fortrinsvist kan foregå ude i almen praksis. Det kan f.eks. ske via oprettelse af hotlines og etablering af subakutte tider i de relevante ambulatorier som beslutningsstøtte til almen praksis. 2. Sygehusene: Konsolidering af kronikeromsorgen som afsæt for et styrket samarbejde Som fundamentale elementer i sygehusenes kronikeromsorg bør indgå: Systematisk stratificering Koordination Forløb tilpasset patientens individuelle behov Tjekliste ved udskrivning hhv. afslutning Endvidere er der udviklingsmuligheder og vigtig viden om kronikeromsorg at hente i forhold til: Patientskoler Driftsplanlægning og styring Projekter på kronikerområdet finansieret af puljemidler Side 3 af 7

4 Systematisk stratificering af patienterne sker/starter allerede i almen praksis. Stratificeringen er imidlertid ikke statisk: Patientens situation og sygdom udvikler sig, og det er derfor vigtigt, at patienten på sygehuset genvurderes i forhold til indplacering i stratificeringsmatricen. Koordination: Sygehusene skal have styr på patientforløbene i eget regi: Vore ydelser skal have det rette indhold, og vi skal levere sammenhængende og velkoordinerede forløb i nødvendigt omfang via forløbskoordinatorer og kontaktpersonordninger. Individuelle forløb: Der skal fortsat arbejdes med udvikling af pakkeforløb, for at skabe ensartede, sikre, effektive forløb. Men indenfor disse rammer skal medarbejderne have fokus på individuel tilpasning af patientforløbet til den enkelte patients aktuelle behov, så der f.eks. hverken planlægges for få eller for mange kontrolbesøg. Tjekliste ved udskrivning hhv. afslutning: I forbindelse med udskrivning og hjemsendelse af patienter, er det vigtigt at sikre, at der om nødvendigt foreligger en plan for patientens videre forløb, at der er lavet medicinafstemning, at der er skrevet epikrise eller udskrivningsnotat, og at egen læge og eventuelt kommunen er kontaktet. Patientskoler: Vi skal naturligvis sikre, at patienterne får den rette lægelige behandling, men det er også vigtigt at patienterne får passende patientskoletilbud, så flest mulige patienter får kørekort til håndtering af deres sygdom. Patientuddannelserne indenfor hjerte, diabetes og KOL er udbredte på regionens sygehuse, men indhold, omfang og registreringspraksis varierer meget. Driftsplanlægning og styring: Omfanget af ambulant aktivitet på kronikerområdet på Region Syddanmarks sygehuse er steget markant ud over hvad der måtte forventes som følge af omlægninger fra stationær til ambulant aktivitet: Antallet af ambulante besøg er vokset kraftigt i årene : Indenfor de kirurgiske specialer er væksten 5 procent om året i denne periode, mens der indenfor de medicinske specialer er en vækst på 7,5 procent om året. Stigningen er kraftig i mange specialer, så der er tale om en generel tendens. Væksten i antallet af behandlede personer er noget lavere end væksten i antallet af besøg. For de kirurgiske specialer er væksten 2,7 pct, om året, dvs. godt det halve af væksten i besøg. For de medicinske specialer er væksten i antallet af behandlede personer 5,8 pct om året. Rundt regnet 1/3 af den vækst, vi oplever i den ambulante aktivitet, skyldes altså, at patienterne indkaldes hyppigere, end det før har været tilfældet. Projekter på kronikerområdet: Region Syddanmark gennemfører i en lang række projekter med det formål at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdom. Heraf gennemføres 19 projekter på sygehusene, bl.a. omhandlende udredning og behandling, patientuddannelse og forløbskoordination. Projekterne forventes at resultere i et løft på kronikerområdet bl.a. via opkvalificeret personale, forbedrede patientforløb og forbedrede patientuddannelsestilbud. Der iværksættes fælles audit mellem almen praksis og sygehusene (jf. afsnit 1), og på baggrund heraf gennemføres stratificeringsgennemgang på sygehusene, Der udarbejdes kliniske retningslinier til sikring af sammenhængende og velkoordinerede patientforløb. Der iværksættes i en harmoniseringsproces på patientskoleområdet med det formål at skabe mere ensartede tilbud til patienterne. Arbejdsgrupper nedsættes for hver af de fire di Side 4 af 7

5 agnoser: hjerte, KOL, diabetes og ryg. Patientskoletilbuddene skal indeholde det nødvendige og det tilstrækkelige i forhold til nationale anbefalinger, bedst tilgængelige viden og sundhedsaftalernes arbejdsdeling mellem regionen og kommunerne. Desuden implementeres ensartet registreringspraksis. Væksten i ambulant behandling skal kortlægges nærmere, herunder hvor stor en andel der udgøres af patienter med kronisk sygdom. Tendensen til hyppigere indkaldelser skal undersøges; det skal bl.a. afklares, om en del af stigningen af ambulante indkaldelser skyldes overbehandling af patienter (f.eks. at der planlægges kontrolbesøg ud over hvad der er tilstrækkeligt). 3. Kommunerne: Hvor skal der sættes ind i forhold til kronikerprogrammer, IT, telemedicin og monitorering? Implementering af forløbsprogrammer: På kronikerområdet udgør de tværsektorielle patientforløbsprogrammer for hjerte, diabetes, KOL og rygområdet rammerne for det lokale samarbejde mellem de tre sektorer. Forløbsprogrammerne er endnu ikke fuldt ud implementeret, men der arbejdes lokalt med den praktiske udvikling og realisering af samarbejdet mellem sektorerne, blandt andet i regi af kronikerprojekterne. De lokale samordningsfora er ansvarlige for implementeringen af forløbsprogrammerne, og det er vigtigt, at initiativet og ejerskabet ligger i samordningsforaene. Det er vigtigt, at det lykkes at omsætte forløbsprogrammernes gode intentioner til virkelighed, og samordningsforaenes initiativer skal derfor understøttes bedst muligt. Regionen gennemfører i projektet Udvikling af patientuddannelse på tværs af diagnoser, der resulterer i et koncept, som vil kunne bidrage positivt til kommunernes etablering af patientuddannelsestilbud i overensstemmelse med forløbsprogrammerne. Elektronisk kommunikation: Samarbejdsaftalen SAM:BO beskriver retningslinierne for samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksis i Region Syddanmark, et samarbejde der understøttes af veludbygget it teknologi, der sikrer at den nødvendige kommunikation mellem parterne sker digitalt, hurtigt og effektivt. Den elektroniske kommunikation mellem parterne udbygges, således at praktiserende læger kan henvise elektronisk til de kommunale forebyggelsestilbud og således at praktiserende læger og kommuner kan udveksle LÆ blanketter elektronisk. Elektronisk kommunikation medfører hurtigere information mellem parterne og bevirker, at data ikke skal indtastes flere gange, men blot overføres mellem de anvendte it systemer. Shared care: For at understøtte implementeringen af forløbsprogrammerne er en shared care portal (fælles elektronisk kronikerjournal ) under udvikling. Portalen skal give mulighed for at de sundhedsprofessionelle på tværs af sektorerne har adgang til de samme data om patienten, hvorved et bedre beslutningsgrundlag for behandlingsindsatsen sikres. Endvidere vil portalen indeholde en funktion til Patientens plan, hvor aftalte mål og indsatser i forhold til patientens egenomsorg kan noteres og udskrives til patienten. Desuden vil det være muligt at tilkoble monitoreringsudstyr, således at patienten kan foretage relevante målinger derhjemme, fx blodtryksmåling, lungefunktion, vægt, puls mv. VisinfoSyd: Vigtige aktiviteter til understøttelse af kommunernes arbejde på sundhedsområdet er endvidere den fortsatte udbygning og forbedring af VisInfoSyd, den fælles informationsplatform til det tværfaglige samarbejde om kronisk syge, og Sundhedsprofilen for Region Syddanmark, der bidrager med viden, som kan danne baggrund for kommunernes sundhedsplanlægning og beslutningstagning. Side 5 af 7

6 Telemedicin: Region Syddanmark bidrager endvidere med udviklingsprojekter indenfor telemedicin som bl.a. kan anvendes som redskab til hjemmemonitorering og egenbehandling. Der samarbejdes også med kommuner i forhold til råd og vejledning, f.eks. telemedicinsk sårbehandling. DAK opfordres til at bede de lokale samordningsfora udarbejde konkrete implementeringsplaner for at sikre fremdrift i implementeringen af forløbsprogrammer. Eventuelt nedsættes tværsektoriel følgegruppe i DAK regi til sikring af fortsat fokus på implementeringen. Til understøttelse af samordningsforaenes arbejde tilbyder regionen desuden efterspørgselsbestemt processtøtte til foraene til såvel planlægning som egentlige implementeringsaktiviteter. Der udvikles indikatorer til monitorering af udviklingen af implementeringen af forløbsprogrammerne. Der gennemføres en videreudvikling af den elektroniske kommunikation i relation til SAM:BO, således at de nationale standarder for de forskellige meddelelsestyper tages i anvendelse både på sygehusene og i den kommunale hjemmepleje. Projektet er relateret til ibrugtagningen af Cosmic systemet på sygehusene og forventes at følge udrulningen af denne med afslutning Der gennemføres en generel ibrugtagning af henvisningshotellet, når det er færdigudviklet, således at alle lægepraksis kan henvise elektronisk til kommunale forebyggelsestilbud. Kommunerne kan i takt med at de indfører it understøttelse af forebyggelsesarbejdet tage automatiseringen i anvendelse. Hen over sommeren 2011påbegyndes udviklingen af en model for en tværsektoriel kronikerjournal/shared care platform. Kronikerjournalen/shared care platformen udvikles primært som en generisk tværsektoriel basisjournal, og de nødvendige funktioner udvikles successivt startende med at integration med Cosmic, lægesystemer og kommunale sundhedssystemer implementeres. 4. Samarbejdet mellem kommuner og praksissektoren har Region Syddanmark en rolle at spille? Samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne må betragtes som et vigtigt udviklingsfelt i de kommende år med henblik på at sikre samordning i sundhedsvæsnet. Med kommunernes nye opgaver inden for sundhedsvæsenet er der behov for en udvikling af samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne bl.a. vedrørende forebyggelses og rehabiliteringstilbud til kronikere, sygemeldinger og arbejdsfastholdelse. Den nye Landsoverenskomst om almen lægehjælp fastsætter principper for almen praksis inddragelse i arbejdet med sundhedsaftaler. Parterne har aftalt, at man i overenskomstperioden vil fremkomme med ideer til arbejdet i praksiskonsulentordningen på det kommunale område. Det fremgår af overenskomsten, at alle kommuner skal nedsætte et kommunalt lægeligt udvalg. Regionen har via arbejdet i samarbejdsudvalget ved almen lægehjælp mulighed for at skabe formelle rammer for at de praktiserende læger kan indgå i samarbejdet. Regionen har allerede indgået 2 aftaler, som sikrer, at de praktiserende læger kan indgå i samarbejde med kommunernes sundhedspersonale om terminal pleje, opfølgning efter udskrivning fra sygehus og medicingennemgang for ældre. Regionen har endvidere et konsulentkorps af praktiserende læger, som kan bistå med at iscenesætte det konkrete samarbejde om patienterne. Også på IT området kan regionen bidrage med at skabe forudsætninger for at elektronisk kommunikation kan foregå mellem praksis og kommune. Side 6 af 7

7 At de alment praktiserende lægers praksisudvalg og de nedsatte kommunalt lægelige udvalg anmodes om forslag til, hvordan regionen yderligere kan understøtte samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne At spørgsmålet drøftes i DAK og Samarbejdsudvalget. Side 7 af 7

Implementering af systematisk kronikeromsorg på baggrund af kvalitetsstrategien

Implementering af systematisk kronikeromsorg på baggrund af kvalitetsstrategien Område: Sundhedsområdet Afdeling: Journal nr.: 10/4687 Dato: 23. september 2011 Udarbejdet af: Peter Simonsen/Frank Ingemann/Mads Haugaard E mail: Telefon: Notat Implementering af systematisk kronikeromsorg

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

1. Den akutte patient: I mål med FAM

1. Den akutte patient: I mål med FAM 1. Den akutte patient: I mål med FAM Speciallæger i front STP Uddannelsesplan Forskning Ændringer kortlagt på det medicinske område. Aktuelt udarbejdes tilsvarende for ortopædkirurgi og kirurgi STP erne

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Grøn = vi er i mål Gul = vi er i gang, men ikke i mål Rød = vi er endnu ikke i gang (de røde indsatsområder er uddybet) Visionsindsats Succeskriterium Status

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni 2012 Shared Care Platform Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Vigtigheden af en ny tilgang til sundhedsydelser Sundhedsøkonomisk udfordring: De

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 8. oktober 2012 Notat Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan 1. Baggrunden Som led i satspuljeaftalen

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Sundhedsområdet Dato 26. marts 2014 Sagsnr. 14/4401 Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Lørdag den 1. marts 2014 lykkes

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Rammeaftale for kronikerområdet Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Godkendt december 2015 Rammeaftale for Kronikerområdet 1. Rammeaftalens generelle

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015 Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj Mål i sundhedsplanen Status på målopfyldelse: Afrapportering 1. 70% af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen.

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Disposition: 1. Indledning 2. Formål 3. Indsatsområder

Læs mere

Resumé af indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Resumé af indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Resumé af indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Mål Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark er en strategi for, hvordan vi i fremtiden tilrettelægger indsatsen

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen om forebyggelse DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Tid: Fredag

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektoriel telemedicin og velfærdsteknologi i Syddanmark

Implementeringsplan for tværsektoriel telemedicin og velfærdsteknologi i Syddanmark Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 7. marts 2013 Udarbejdet af: Tove Lehrmann, Tanja Jusslin E-mail: Tove.Lehrmann@regionsyddanmark.dk Telefon: Notat Implementeringsplan for

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringshandleplan for 2017, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Opfølgning på visionen Fælles Sundhed

Opfølgning på visionen Fælles Sundhed Opfølgning på visionen Fælles Sundhed Vision Fælles Sundhed Opfølgning på visionen Fælles Sundhed Indledning Fælles Sundhed er Sundhedskoordinationsudvalgets fremtidsbillede af sammenhæng i sundhed. Visionen

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner 9. oktober 2017 Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner Baggrund Alle borgere har ret til udredning og behandling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Kronikerjournal med Datafangst fra EPJ IT støttet monitorering af kronisk syge i almen praksis

Kronikerjournal med Datafangst fra EPJ IT støttet monitorering af kronisk syge i almen praksis Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/1266 Dato: 9. april 20122 Udarbejdet af: Allan Nasser E-mail: Allan.Nasser@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631478 Projektbeskrivelse

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 29-09-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. finanslovsaftalen for 2015. Initiativet

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Præsentation af Integrated Care-projektet

Præsentation af Integrated Care-projektet Præsentation af Integrated Care-projektet De næste 25 minutter 1. Den overordnede ramme for Integrated Care 2. Integrated Care-modellen 3. En aktuel status og de første konklusioner 4. Spørgsmål Den overordnede

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere