Oversættelse af oprindelige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af oprindelige"

Transkript

1 Oversættelse af oprindelige AVANTI SERVICE LIFT Brugsanvisning og Installationsvejledning Model SHARK

2

3 Udgivelsesdato: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Producent: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød Denmark P: F: E: I: Salg & Service: Australien Avanti Wind Systems PTY LTD P: +61 (0) Kina Avanti Wind Systems P: Danmark Avanti Wind Systems A/S P: Tyskland Avanti Wind Systems GmbH P: +49 (0) Spanien Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: USA Avanti Wind Systems,Inc P: +1 (262) Indien Avanti Wind Systems,PL P:

4 Kun uddannede personer må benytte denne lift. Denne manual skal altid være tilgængelig for personalet under installation og drift. Yderligere eksemplarer kan rekvireres fra producenten. Alle mål er vejledende og kan ændres uden varsel. Indhold Side Brugsanvisning 1. Begrænset garanti Forklaring på anvendte symboler Advarsler Beskrivelse af materiel Formål Funktion Servicelift modeller Temperatur Accesories Komponenter Oversigt over kabine Kabine med faldbremse, spil, elskab og hængekontakt Tekniske data for servicelift M, L og XL Drivmekanisme, faldbremse og styring Kørewire, sikkerhedswire og styrewire Sikkerhedsindretninger Sikkerhedsbremse NØDSTOP NØDSTOP (tilvalg) Tilsidesættelse af automatisk drift kontakt Mekanisk løftekraftbegrænser Faldbremse Nedfældelig sikkerhedsbom (tilvalg) Gult blink (tilvalg) Nødlys (tilvalg) Dørstopkontakt Skydedør: Svingdør: Halvsvingdør: Aflåsningssystem med faldrigel (tilvalg): Endestopkontakt Top endestopkontakt Nød-topendestopkontakt Sikkerhedsstop, bund Sikkerhedsstop, top (tilvalg) Sikkerhedsanordninger for gitre med dør Skjoldlåsesystem Aflåsningssystem med faldrigel Daglig kontrol ved den tilsynsførende Servicelift Aktionsområde Styrefunktioner Afprøvning af automatisk drift Afprøvning af fjernbetjening Faldbremse Wirer og ophængning Drift - lift-transport Ind- og udstigning Stop/NØDSTOP Normal drift Automatik Fjernbetjent drift AVANTI servicelift til Vindmøller

5 6.6 Løftekraftbegrænser Manuel drift NØD nedstigning Manuel opstigning Forholdsregler ved tilkobling af faldbremse Afhjælpning af driftsforstyrrelser Ude af drift At fjerne wirer for udskiftning Parkering af serviceliften Wire-ender Fjernelse af kørewire Fjernelse af sikkerhedswire Vedligeholdelse Årlig kontrolgennemgang Spil Sikkerhedsbremse Servicelift Ophængning/wirer/kabler Overlastbegrænser/oplysningsskilte Istandsættelse Bestilling af reservedele Wire/tov Motor og bremse Elektrisk styring Sikkerhedsbremse Typeskilte og oplysningsskilte Installationsvejledning 1. Montering af SHARK kabine Stykliste - SHARK L/XL skydedør Stykliste - Shark L/XL svingdør Stykliste - Shark L/XL Rulledør, halv Stykliste - SHARK M Stykliste - SHARK M Rulledør Montering af wirer Tårntop Udmåling for placering af wire Fastgørelse af styrewire - terrænhøjde Metode 1: Kile anker Metode 2: Trefod Metode 3: Stålbjælke Stramning af styrewirer Ø12 mm Elektricitetstilslutning Strømforsyning Tilførselskabel Strømtilslutning Installation af kørewire og sikkerhedswire i lift Installation af kørewire Installation af sikkerhedswire Sikring af køre- og sikkerhedswire Stålbjælke Metode 1: Kørewire kontravægt Metode 2: Sikkerhedswire - kileanker med fjeder Metode 3: Sikkerhedswire - trykfjeder Opstilling af wirefix Justering af sikkerhedszoneplader Justering af topstopskive Farezone! Skilt Demontering Kontrol før ibrugtagning Bilag A: Indstilling af overbelastningsbegrænser Bilag B: Afprøvningsrapport ved årlig kontrolgennemgang Bilag C: Mangelrapport Brugsanvisning 5

6 1. Begrænset garanti Avanti Wind Systems A/S garanterer, at fra og med forsendelsesdatoen til kunden og i en periode på 365 dage herefter, eller i den periode, som er fastsat i Avantis standardgaranti, vil Avantis servicelift ( produkt ), som er beskrevet i denne brugervejledning, være fri for materialefejl eller fabrikationsfejl ved normal brug og betjening, når den installeres og betjenes i overensstemmelse med forholdsreglerne i denne brugervejledning. Denne garanti er kun udfærdiget til produktets oprindelige bruger. Avantis eneste afhjælpning og hele garantiforpligtelse under denne begrænsede garanti vil, efter Avantis valg, være en erstatning af produktet (inklusiv heraf følgende udgifter og fragtomkostninger, som er betalt af kunden) med et nyt lignende eller repareret produkt med tilsvarende værdi eller en refundering af købsprisen, hvis produktet sendes retur til Avanti med forudbetalt fragt og forsikring. Avantis forpligtelser er udtrykkeligt betinget af produktets tilbagesendelse i nøje overensstemmelse med Avantis returprocedurer. Denne garanti gælder ikke, hvis produktet (i) er blevet ændret uden tilladelse fra Avanti eller dennes autoriserede repræsentant. (ii) Hvis produktet ikke er blevet installeret, betjent, repareret eller vedligeholdt i overensstemmelse med denne brugervejledning eller andre vejledninger fra Avanti. (iii) Hvis produktet har været genstand for misbrug, forsømmelse, uheld eller uagtsomhed. Hvis produktet er blevet leveret af Avanti til kunden uden omkostninger. Eller (v) hvis produktet er blevet solgt på AS-IS basis. Bortset fra det, der er specifikt fremsat i denne begrænsede garanti, ER ALLE UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE VILKÅR, FREMSTILLINGER OG GARANTIER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER IMPLI- CIT GARANTI ELLER VILKÅR FOR SALGBAR- HED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, HANDELSGANG, LOV, HANDELS- SÆDVANE ELLER HANDELSPRAKSIS HER- MED IKKE MEDREGNET TIL DET MAKSIMUMS OMFANG, SOM ER TILLADT AF ANVENDELIG LOV, OG AFVISES UDTRYKKELIGT AF AVANTI. HVIS, IFØLGE ENHVER ANVENDELIG LOV, EN IMPLICIT GARANTI IKKE KAN UDELUKKES IFØLGE DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ER ENHVER IMPLICIT GARANTI BEGRÆNSET I TID TIL DEN SAMME VARIGHED SOM DEN UDTRYKKELIGE GARANTIPERIODE ANFØRT OVENFOR. DA NOGLE STATER IKKE TILLA- DER BEGRÆNSNINGER I VARIGHEDEN AF IMPLICITTE GARANTIER, KAN DETTE MULIG- VIS IKKE GÆLDE FOR EN GIVEN KUNDE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER KUNDEN SÆRLIGE JURIDISKE RETTIGHE- DER, OG KUNDEN KAN HAVE ANDRE JURIDI- SKE RETTIGHEDER UNDER ANVENDELIGE LOVE. Denne ansvarsfraskrivelse skal gælde, også selvom den udtrykkelige garanti ikke opfylder dets obligatoriske formål. I tilfælde af tvist skal den engelske original være den gældende. 6 AVANTI servicelift til Vindmøller

7 2. Forklaring på anvendte symboler Symbol Signalord Betydning Mulige skader ved tilsidesættelse Sikkerhedsanvisninger STOP FARE! UMIDDELBAR eller muligvis truende fare: Død eller svære kvæstelser! FARE! UMIDDELBAR eller muligvis truende fare ved farlig elektrisk spænding: Død eller svære kvæstelser! FORSIGTIG! Muligvis farlig situation: Lette kvæstelser eller materiel skade. Yderligere anvisninger! Advarsel! Muligvis farlig situation: Skade på udstyr eller omgivelser Vigtig! Nyttige tip for optimalt arbejde Ingen Påbud Henvisning til skriftlig redegørelse/dokumentation Brugsanvisning 7

8 3. Advarsler STOP FARE! Brug ikke liften i tilfælde af brand. STOP 8 Forsigtig! Undgå kvæstelser følg alle anvisninger! a) Montage og/eller vedligeholdelse og/eller drift af serviceliften og dens ophængning må kun betros personer, der er fortrolig hermed. De skal være bestilt til den relevante opgave af arbejdsgiveren. b) Personalet skal være mindst 18 år. Personalet skal kende de pågældende ulykkesforebyggende anvisninger og være behørigt undervist deri. c) Personalet skal have læst og forstået denne brugsanvisning. d) Et eksemplar af brugsanvisningen skal udleveres til personalet og skal til enhver tid være tilgængelig. e) Hvis mere end en person er betroet en af ovennævnte opgaver, skal arbejdsgiveren udnævne en tilsynsførende, der har myndigheden. FARE! f) Når der er nedstyrtningsfare ved montering, opstigning og/eller nedstigning, skal alle personer i fareområdet bære en personlig beskyttelsesudrustning, der ved hjælp af et sikkerhedssystem fastgjort til bygningen sikrer mod nedstyrtning. g) Kun fejlfri ophængningsanordninger, kabinedele, spil, faldbremse, originale trækwirer og stopmidler må anvendes. h) Den elektriske tilslutning af anlægget skal udføres i henhold til EN i) Før monteringen påbegyndes skal alle dele afprøves mht. fuldtallighed og fejlfrihed. j) Selvlåsende møtrikker, skal altid benyttes, og følgende skal altid overholdes: Skruen skal stikke ud af møtrikken med mindst halvdelen af gevinddiameteren Møtrikken må ikke anvendes mere, når den kan løsnes med hånden! k) Før montering af ophængningssystemet skal sikres, at de bygningsdele, der er tale om, kan holde til belastningen. AVANTI servicelift til Vindmøller l) Hvis fejl eller beskadigelser konstateres ved driften, eller der indtræder omstændigheder, som truer sikkerheden: Afbryd straks arbejdet og underret den tilsynsførende eller arbejdsgiveren! m) Afprøvninger/reparationer af de elektriske installationer må kun udføres af kvalificerede elektrikere. n) Reparation af spil, faldbremse og anlæggets bærende dele må kun udføres af kvalificerede montører. o) Hvis bærende dele istandsættes eller udskiftes, skal en sagkyndig afprøve anlæggets driftssikkerhed. p) Ved anvendelse af andet end original-dele, især en anden end den foreskrevne, originale trækwire, bortfalder garantikravet over for producenten, og CE-godkendelsen er ikke mere gyldig. q) Ændringer, til- og ombygninger af serviceliften uden skriftlig samtykke fra producenten er forbudt. r) Der garanteres ikke for skader på grund af ombygninger eller ændringer af udstyr eller på grund af brug af ikke-originale dele, der ikke er godkendt af producenten. s) Før serviceliften benyttes, skal den efterses af den autoriserede sikkerhedsorganisation. t) Serviceliften skal efterses mindst en gang om året af en ekspert, som er uddannet af AVANTI. Spil og sikkerhedsbremsen skal efterses grundigt på et autoriseret værksted og forsynes med et nyt certifikat for hver 250 driftstimer. u) Serviceliften må ikke benyttes af personer, som er påvirket af alkohol eller narkotikum, som kan sætte arbejdssikkerheden på spil. Tårnejeren skal verificere nødvendigheden af tredjemands inspektion af serviceliften hos de lokale myndigheder og efterkomme de specificerede standarder. FORSIGTIG! Serviceliften må kun benyttes efter ejers eller Avantis godkendelse af den max. vindhastighed, så det sikres, at serviceliften kan bruges uden farer. Maks. vindhastighed afhænger af vægtkonstruktion.

9 4. Beskrivelse af materiel 4.1 Formål Serviceliften beskrevet i denne brugsanvisning tjener følgende formål: transport af personale og materiel indvendig i vindmølleanlæg, gittermaster til vindmøller og telekommunikationstårne. til montage, inspektion og reparation. Serviceliften kan transportere to (tre) personer samt deres værktøj og materiel til den gunstigste arbejdshøjde. Serviceliften er bestemt for et bestemt tårn, hvori den installeres permanent. Liften er ikke bestemt for brug i siloer, ved boringer, som fastinstalleret facadeelevator som krankurv i eksplosionsfarlige omgivelser 4.3 Servicelift modeller Denne brugsanvisning og installationsvejledning beskriver følgende modeller: SHARK M skydedør med 240 kg bæreevne SHARK L skydedør/svingdør/4-dørs med 240/320 kg bæreevne SHARK XL skydedør med 320 kg bæreevne. 4.4 Temperatur Driftstemperatur -15ºC - +60ºC. Overlevelsestemperatur -25ºC - +80ºC. Udstyr til lave temperaturer er også tilgængelig. Driftstemperatur lav temperatur udstyr -25ºC - +40ºC. 4.2 Funktion Serviceliften bæres af et spil med gennemløb, der kører op og ned på en wire der er fastgjort i top og bund af tårnet. En faldbremse sikrer serviceliften til en yderligere sikkerhedswire. Op- og nedkørsel styres manuelt fra serviceliften i manuel drift ved hjælp af fjernbetjening (tilvalg) eller automatisk udefra i automatisk drift (tilvalg). En løftekraftbegrænser forhindrer opkørsel ved en overbelastning af spil. To styrewirer på begge sider af serviceliften forhindrer dreje- og svinge/pendul-bevægelser. 4.5 Tilbehør Med henblik på overholdelse af de vigtigste sundheds- og sikkerhedskrav i henhold til gældende bestemmelser skal vindmøllens konstruktion og dens komponenter udgøre et supplement til de sikkerhedssystemer, der leveres i forbindelse med serviceliften, så det samlede hele udgør en sikker enhed. Der skal udfyldes en detaljeret evaluering af EHSR (miljø-, sundheds- og sikkerhedsrisici) samt en sikkerhedsvurdering. Avanti skal godkende overensstemmelsen med sådanne krav, inden der foretages installation. Systemer, der kan anses for at supplere serviceliften, omfatter: Gitre & skjolde Serviceliftens hul skal beskyttes tilstrækkeligt, så det forhindres, at personer falder eller bliver kvæstet i forbindelse med serviceliftens bevægelser. Gitre og skjoldes konstruktion skal være i overensstemmelse med relevante standarder og lokale forskrifter Sikkerhedssystem for adgangsdøre til platform Serviceliftens hul skal beskyttes tilstrækkeligt for at beskytte mod risikoen for fald. Når serviceliften ikke befinder sig ud for en platform, må åbning af adgangsdøre ikke være mulig. En sådan funktion kan opnås ved at bruge aflåsningssystemer på adgangsdøre forbundet til serviceliftens position. Brugsanvisning 9

10 4.6 Komponenter Oversigt over kabine Fig. 1a SHARK L skydedør Fig. 1b SHARK L svingdør Kabine 2 Skydedør 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 1 Kabine 2 Skydedør 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 10 AVANTI servicelift til Vindmøller

11 Fig. 1c SHARK L 4-dørs version Fig. 1b SHARK M skydedør Kabine 2 4 døre 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 1 Kabine 2 Skydedør 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) Brugsanvisning 11

12 Fig. 1e SHARK L Halv rulledør Fig. 1f SHARK M Rulledør Kabine 2 Døre 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 1 Kabine 2 Døre 3 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 12 AVANTI servicelift til Vindmøller

13 4.6.2 Kabine med faldbremse, spil, elskab og hængekontakt Fig Kabine 2 Spil 3 Elskab 4 Anhugningspunkt 5 Faldbremse 6 Kabeltilslutning (bagved liften) 7 NØDSTOP-kontakt fast (indvendig i kabine) 8 Hængekontakt 9 Kontakt til tilsidesættelse af automatisk drift 10 Dørstopkontakt 11 Sikkerhedsstop, bund 12 Sjækel 13 Nødstopskontakt 14 Topstopkontakt Brugsanvisning 13

14 4.6.3 Tekniske data for servicelift M, L og XL Fig. 3a Dimensioner, skydedør Shark M bæreevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 1 person) Shark L bærevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 2 personer) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max. 3 personer) H Shark XL bæreevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 2 personer) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max. 3 personer) B F Liftens egenvægt: M: kg 90 L: kg 110 XL: kg 120 Vægten på tilførselskablet skal tillægges liftens egenvægt (ca. 0,23 kg pr. m). D C A Ståhøjde Under spine: Under spil: 1980 mm 2100 mm E N G Skydedørsåbning: M: 500 mm X - XL: 550 mm Støj niveau: max. 75 db (A). Dimensioner i mm: Shark A B C D E F G 1) N H M / L / XL / ) Standard wireguide/lav wireguide. (Detaljer s. 52) 14 AVANTI servicelift til Vindmøller

15 Fig. 3b Dimensioner, svingdør Bæreevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 2 personer) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max. 3 personer) Liftens egenvægt: L: kg 115 XL: kg 125 Vægten på tilførselskablet skal tillægges liftens egenvægt (ca. 0,23 kg pr. m). H Ståhøjde: Under spine: Under spil: 1980 mm 2100 mm B D Rækværk C A E N G Dimensioner i mm: Shark A B C D E F G 1) N H L / ) Standard wireguide/lav wireguide. (Detaljer s. 52) Brugsanvisning 15

16 4.6.4 Drivsystem, Faldbremse og betjeninger Fig. 4 Spil Tirak M Fig. 6 Elektrisk kontaktskab Tirak M Fig. 5 Faldbremse BSO OSL Fig. 7 a Mobil styrepult Fig. 7 b Fjernbetjening 1 Isætningspunkt for bremsehåndtag 2 Motor 3 Wiretræk med overbelastningsbeskyttelse 4 Drivsystem/ gearkasse 5 Betjeningshåndtag/ bremsehåndtag 6 Faldbremse stop-knap 7 Forbindelseskabel 8 Kontrolvindue 9 Sikkerhedswire 10 TÆNDT Override knap grænsestop (nøglekontakt) 11 Klar-lampe 12 Manuel/ Automatisk 13 NØDSTOP-knap 14 OP 15 NED Tabel 1. Spil Talje Træktaljewire Løfte Wirehastighestrøm ca. Mærke- Rumvægt Mål/dimensioner Effekt evne Ø a b c Spil Kg m/min kw A mm Kg mm mm mm X402P/400V X402P/690V L502P/400V L502P/690V M500/400V M500/690V Tabel 2. Faldbremse Faldbremse Løfteevne Ved maks. wirehastighed Spil wire Ø Rumvægt ca. Mål/dimensioner a b c Sikkerhedsbremsetype kg m/min mm kg mm mm mm BSO 504 E BSO 1004 E 1) OSL ) Motor L502P skal installeres med BSO 1004 E Tabel 3. Trækwire, sikkerhedswire og styrewire Wiretype Wire Overfladebehandling funktion modstand Fastgjortmed Forankring Opspand Mærke/ Min. bremse- diameter til X402P / BSO504 8mm, 4x26 1 rød snor/ 2 t bøjle galvaniseret 55 kn L502P / BSO1004 E eller 5x19 line Form C - - Styrewire 12mm galvaniseret - 55 kn Bøjle,2t Min. hver 35m 2 til 4 kn M500 / OSL mm, 5x26 galvaniseret ingen 51.5 kn 2 t bøjle Form C AVANTI servicelift til Vindmøller

17 4.7 Sikkerhedsindretninger Sikkerhedsbremse Elektromagnetisk fjedertryksbremse, som bremser automatisk når motor ikke kører ved strømudfald Ved tryk på NØD-STOP-kontakten kan faldbremsen i nødstilfælde også lukkes med hånden. Vinduet tjener til kontrol af centrifugalkraftmekanismens funktion under drift. For information om adfærd når faldbremsen tilsluttes, se afsnit 8 på side NØD-STOP Ved tryk på den røde NØD-STOP kontakt (hængekontakt) i nødstilfælde, afbrydes al styring. Efter afhjælpning af fejlen, åbnes den igen ved at dreje kontakten med uret, til kontakten igen springer ud. Fig. 8 Faldbremse BSO OSL500 Fig. 9 Nødstop og bundstopkontakt NØD-STOP fast Kun i servicelifte med AUTOMATISK funktion installeret. En backup-kontakt til hængekontaktens NØD-STOP er placeret på panelet til højre inde i liften. For funktion, se ovenfor. (Fig. 9) Kontakt til automatisk drift En kontakt placeret indeni liften. Den forhindrer liften i at blive betjent indefra, når betjeningen er sat på automatik Mekanisk løftekraftbegrænser Løftekraftbegrænseren er indbygget i spillet og stopper opkørslen ved overbelastning. Der udløses et advarselssignal (summer), som først slukkes, når årsagen til overbelastningen er fjernet. Mulige årsager til aktivering af begrænseren: Overbelastning af serviceliften eller Serviceliften møder en forhindring ved opkørslen. Adfærd ved aktivering: Reducér byrden så meget, at der ikke mere er overbelastning, eller nedkørsel, til serviceliften kommer fri af forhindringen, som må fjernes før videre kørsel. Vindue Stop kontakt ON/Låst OFF/åben Nedfældelig sikkerhedsbom (tilvalg) Denne anordning kan monteres på lifte med skydedøre og beskytter mod utilsigtet fald, hvis døren åbnes under arbejde mellem platforme. Bommen holdes i lukket position ved hjælp af en pal. Bommen åbnes ved aktivering af palen og et let løft af bommen. (Fig. 9c) Se Skjoldlåsekontakt, hvordan skydedøren åbnes mellem platforme. Fig. 9a Fig. 9b Fig. 9c Nødstop kontakt Tillad automatisk drift kontakt Faldbremse Hejsbare personbefordringsmidler skal være udstyret med faldbremse, som sikrer mod styrt. Faldbremse Type BSO+OSL Sikkerhedsbremsen BSO+OSL Faldbremse åbnes manuelt. (Fig. 8). Hastigheden på den gennemløbende sikkerhedswire bliver løbende kontrolleret, og klemmemekanismen lukker automatisk ved pludseligt forekommende høj hastighed. Derved er liften sikret mod a) Bærewirebrud og b) Spil-svigt Gult blink (tilvalg) Som tilvalg kan monteres et ekstra sæt blink på liftens top og bund. Blinkene indikerer, når liften er i bevægelse (Fig. 9a) Nødlys (tilvalg) Der kan monteres nødlys til belysningen af liften indvendig med eller uden strømforsyning. Driftstilstandene kan vælges ved hjælp af en kontakt. (Fig. 9b) Brugsanvisning 17

18 Dørstopkontakt Skydedør: Skydedøren lukkes ved at skubbe aktivatoren ind i låsekontakten på dørskjoldet. (Fig. 15) Kontakten låses op ved at trykke på den grønne knap, hvis kabinen befinder sig i en højde svarende til en platform. I tilfælde af nødevakuering mellem platforme oplåses aflåsningsmekanismen ved at trykke på den røde nødudløserknap fra kabinens yderside såvel som ved brug af en M5 trekantnøgle indvendig i kabinen Svingdør: En kontakt (fig.12) vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt Halvsvingdør: En kontakt vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt Aflåsningssystem med faldrigel (tilvalg): Styringen afbrydes ved at dreje kontakten til faldriglen til stillingen OFF, hvorefter nøglen kan fjernes. Med nøglen kan brugeren åbne platformens gitterdøre. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til aflåsningssystemet med faldrigel. Fig Grøn trykknap 2 Rød trykknap til nødudløsning 3 M5 trekantnøgle til nødudløsning Endestopkontakt Topstopkontakt På kabinetaget er monteret en topstopkontakt, der stopper opkørslen ved aktivering. (Fig. 10). Nedkørsel er stadig mulig. En topstopskive som aktiverer topstopkontakten er monteret under wirefastgørelsen. (Fig. 5, afsnit 2 i installationsvejledn ingen) Sikkerhedsstop, bund Sikkerhedsstopkontakten i bunden (fig. 11a eller fig. 11b, der viser en valgfri konfigurering) stopper nedkørslen, hvis serviceliften støder på en forhindring eller støder på grunden. Opkørsel er mulig, f.eks. for at fjerne forhindringen. For at stille serviceliften helt ned på jorden, kan man forbigå bundkontakten ved brug af nøglekontakten ved styringen. Hvis det er muligt at komme ind under serviceliften, skal der monteres en dobbelt sikkerhedsstopbøjle Dørstopkontakt Skydedør: Den røde dørlåsekontakt vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt. Dobbeltdør: En kontakt (fig. 12) vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt Sikkerhedsstop, top (tilvalg) Sikkerhedsstopkontakten i toppen standser opkørsel, hvis liften: - Type 1: Støder på en forhindring (fig. 13). - Type 2: Kontakten fungerer også som topstopkontakt. Der er monteret en topstopendestang under wirefastgørelsen, og den aktiverer topsikkerhedsstoppet. I så tilfælde erstatter topstopendestangen topstopskiven (fig. 14). Nedkørsel er mulig f.eks. for at fjerne forhindringen. 4.8 Sikkerhedsanordninger for gitre med dør Sikkerhedsanordninger til gitre omfatter enheder til at forhindre personer adgang til serviceliftens område, medmindre serviceliften befinder sig i en tilstand, så det er sikkert at bruge den. Endvidere sikrer anordningen, at serviceliften ikke bevæger sig på noget tidspunkt, hvor beskyttelsesgitterets døre er åbne. Der findes to former for sikkerhedsanordninger til gitre: Skjoldlåsesystem Skjoldlåsesystemet anvender et system af sikkerhedslåsekontakter monteret på gitterværk. En anden positionskontakt registrerer korrekt position for serviceliften på den beskyttede platform. Hovedafbryder Klar-lampe! GIV AGT! Når topstopkontakten udløses - aktivér NED-kontakt indtil topstopkontakt igen er fri NØD topstopkontakt Slår styringen fra, hvis topstopkontakt svigter (Fig. 10). Nedkørsel ved håndkraft er mulig. WARNING! OFF ON 18 FORSIGTIG! Benyt ikke serviceliften, før fejlen ved topendestopkontakten er afhjulpet. AVANTI servicelift til Vindmøller Switch ON only when the wind turbine generator has been stopped. Switch OFF before start up of the wind turbine generator. Conectar: Sólo con turbina parada. Desconectar: Antes del arranque de turbina Control box U5 UL ENES.indd 1 2/16/2012 9:49:26 AM

19 Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Aantis skjoldaflåsningssystem. Serviceliften kan ikke køre, før alle beskyttelsesgitre er lukkede og låst. Gitrene forbliver lukkede og låst, til serviceliften standses og befinder sig i korrekt position i forhold til platformen, hvilket aktiverer platformens positionskontakt. I denne position kan skjoldlåsen låses op ved tryk på den grønne knap med lys. Aflåsningssystemets kontaktskab er udstyret med en hovedafbryder. Ved at dreje kontakten til stillingen OFF, afbrydes strømmen til serviceliften. Hovedafbryderen skal stå på OFF, når liften ikke er i brug, vindmøllen forlades, og vindmøllen er i drift. Den skal stilles på OFF, før en elektrisk generator startes. Se manualen til AVANTI Skjoldlåsesystem for yderligere oplysninger Aflåsningssystem med faldrigel Aflåsningssystemet med faldrigel anvender et system af sikkerhedslåse monteret på gitre. Disse låse kan åbnes med en nøgle placeret inde i liften. Nøglen aktiverer også den generelle tænd-/slukkontakt placeret i serviceliftens kabine. Nøglen er fastgjort til liften med en wire og kan kun fjernes ved anvendelse af et skæreværktøj. Nøgle kan ikke fjernes fra den generelle tænd-/ sluk-kontakt i liften, medmindre den befinder sig i stillingen OFF, og liften derfor holder stille.. På samme måde kan nøglen ikke fjernes fra gitterets lås, medmindre gitterlågen er lukket, og døraktivatoren anbringes i dørlåsen. Gitrene forbliver lukkede og låst, til serviceliften standses på platformen, og nøglen flyttes fra liftens kabine til gitterlåsen. Yderligere oplysninger findes i Avantis brugervejledning til aflåsningssystemet med faldrigel. Nøgle Sikkerhedslås på gitter Låsekontakt Fig. 10 Topstopkontakt, normal drift Fig. 11a Fig. 11b Fig. 12 Grøn adgangsknap med lys Gitterpal med aktivator Positionskontakt Nød-topstopkontakt Sikkerhedsstop, bund NØDSTOP kontakt Fig. 13 Dørstopkontakt (I dørkarm) Aktivator Faldrigelkontakt Fig. 14 Brugsanvisning 19

20 5. Daglig kontrol ved den tilsynsførende Hvis der er monteret sikkerhedsanordning til gitterlåger (se kapitel 4.7 i brugervejledningen), skal alle gitterlåger lukkes, før der kan køres med kabinen. 5.1 Servicelift a) Før enhver funktion skal sikres, at trækspil, faldbremse og alle hjælpekomponenter (stop, wireguidehjul osv.) er monteret i overensstemmelse med specifikationerne og er uden mærkbare fejl. b) Check om kørewirer og sikkerhedswirer løber korrekt rundt om de to wireguidehjul. c) Wire-ender (på 3 m eller længere) skal rulles op enkeltvis ved gulv og bindes sammen med strips mindst 3 steder. d) Check bæreevne: (se typeskilt eller Afsnit 3.5.3) ekstra last (personer og materiel!) må ikke overstige den tilladte bæreevne. 5.2 Aktionsområde a) Man skal sikre sig, at der ikke befinder sig forhindringer i serviceliftens aktionsområde, der kan være i vejen for kabinen eller føre til, at kabinen støder på grund. b) Man skal sikre sig, at de i givet fald nødvendige beskyttelsesindretninger nedenfor kabinen alle er til stede. Det kan være halvtag eller afspærringer, for at beskytte personer mod nedfaldende genstande.! STOP nedkørsel må være muligt. Servicelift med skydedør: Flyt kabinen til en højde, der ikke svarer til en platform. Det bør ikke være muligt at åbne døren. Døren kan kun åbnes ved at trykke på den røde nødudløserknap fra kabinens yderside såvel som ved brug af en M5 trekantnøgle indvendig i kabinen. f) Hvis den valgfri AUTOMATISK funktion er installeret. Sæt HAND/AUTOM. vælgeren på AUTOM. Når håndtaget fastholdes, skal liften blive stående, selv om OP eller NED kontakterne aktiveres. g) Hvis der er monteret aflåsningssystem med faldrigel. Drej kontakten til faldriglen til stillingen OFF. Det bør ikke være muligt at køre kabinen op eller ned. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til aflåsningssystemet med faldrigel. Advarsel! Hvis fejl opstår under drift, - stop arbejdet, - hvis nødvendigt, skal arbejdsstedet afsikres og - afhjælp fejlen!(se side 25). FARE! Vær sikker på, at ingen er i fare under serviceliften, f.eks. pga. nedfaldende genstande. Passende forholdsregler: Halvtag eller afspærringer. 5.3 Styrefunktioner a) Luk dørene. Tryk på NØDSTOP kontakten. Liften skal blive stående, når OP/NED kontakten trykkes ind. For at genstarte, drej NØDSTOP kontakten med uret. Hvis en fast NØDSTOP kontakt er installeret (Fig. 9), afprøves denne som ovenfor. b) Afprøv topstopkontakten: Ved opkørsel trykkes udløserarmen ind med hånden, og serviceliften skal straks stoppe. Ved tryk på topstopkontakten bør liften kunne køre ned igen. c) NØD-topstopkontakt afprøves: Ved opkørsel trykkes udløserarmen ind med hånden, og serviceliften skal straks stoppe. Hverken op- eller nedkørsel må nu være mulig. d) Sikkerhedsstop, bund. Kør liften nedad, den skal stoppe, inden kabinens gummifødder når bunden. Ved at aktivere forbigåelseskontakten skal liften gå helt ned til bunden. e) Dørstopkontakt: Åbn dørene - hverken op- eller Elskab X402P/L502P Hængekontakt M500 HAND/ AUTOM. Klar-lampe TIL Tilsidesættelse af sikkerhedsstop i bund NØDSTOP OP NED Fig AVANTI servicelift til Vindmøller

AVANTI SERVICE LIFT. Brugsanvisning og Installationsvejledning Model SHARK

AVANTI SERVICE LIFT. Brugsanvisning og Installationsvejledning Model SHARK AVANTI SERVICE LIFT Brugsanvisning og Installationsvejledning Model SHARK Udgivelsesdato: 9. CE-udgave: JulI 2010 Revision 3: 17/9/10 Producent: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød Denmark

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr Dokumentation iht. EC retningsliner nr. 89/392/EWG For Produkt: Aluminiums Portal Kran, FELTES, Artikel: 12000 Indhold: 1. Anvendelsesområde 2. Artikel specificerede retningslinjer for anvendelse 3. Funktionstegning

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods.

Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods. Manual LV-W200E-250E300E-300E1-500E1-750E1-1000E1 Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods. 1 2 Egenskaber og anvendelse LV-W serien bygger på KDJ grundmodellen produceret

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB.

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. 2 INDEXLISTE: Generel information...4 Produktbeskrivelse...5 Vægt...5 Montage...6 Reparation...6 Vedligeholdelse...7 Demontage...7 Sikkerhedsforanstaltninger...7 Sikkerhedsanordninger...7

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Sikkerhedsanvisning:

Sikkerhedsanvisning: Denne anvisning omhandler drifts-, vedligeholdelses- samt sikkerhedsanvisninger og bør læses grundigt før ibrugtagning af produktet. Anvisningen er udarbejdet til såvel professionel installatør, som til

Læs mere

Teckno- Trading-dk BRUGERMANUAL PA 250-500-800-990. www.elspil.com tel: +45 40 40 72 25

Teckno- Trading-dk BRUGERMANUAL PA 250-500-800-990. www.elspil.com tel: +45 40 40 72 25 BRUGERMANUAL PA 250-500-800-990 Brugermanual 220V elhejs Indledning: Denne manual dækker alle PA spil. Tilslutning 220 volt 50 Hz Anvendelse: Elhejsene er kun fremstillet tilløfteopgaver og bør kun betienes

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere