Oversættelse af oprindelige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af oprindelige"

Transkript

1 Oversættelse af oprindelige AVANTI SERVICE LIFT Brugsanvisning og Installationsvejledning Model SHARK

2

3 Udgivelsesdato: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Producent: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød Denmark P: F: E: I: Salg & Service: Australien Avanti Wind Systems PTY LTD P: +61 (0) Kina Avanti Wind Systems P: Danmark Avanti Wind Systems A/S P: Tyskland Avanti Wind Systems GmbH P: +49 (0) Spanien Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: USA Avanti Wind Systems,Inc P: +1 (262) Indien Avanti Wind Systems,PL P:

4 Kun uddannede personer må benytte denne lift. Denne manual skal altid være tilgængelig for personalet under installation og drift. Yderligere eksemplarer kan rekvireres fra producenten. Alle mål er vejledende og kan ændres uden varsel. Indhold Side Brugsanvisning 1. Begrænset garanti Forklaring på anvendte symboler Advarsler Beskrivelse af materiel Formål Funktion Servicelift modeller Temperatur Accesories Komponenter Oversigt over kabine Kabine med faldbremse, spil, elskab og hængekontakt Tekniske data for servicelift M, L og XL Drivmekanisme, faldbremse og styring Kørewire, sikkerhedswire og styrewire Sikkerhedsindretninger Sikkerhedsbremse NØDSTOP NØDSTOP (tilvalg) Tilsidesættelse af automatisk drift kontakt Mekanisk løftekraftbegrænser Faldbremse Nedfældelig sikkerhedsbom (tilvalg) Gult blink (tilvalg) Nødlys (tilvalg) Dørstopkontakt Skydedør: Svingdør: Halvsvingdør: Aflåsningssystem med faldrigel (tilvalg): Endestopkontakt Top endestopkontakt Nød-topendestopkontakt Sikkerhedsstop, bund Sikkerhedsstop, top (tilvalg) Sikkerhedsanordninger for gitre med dør Skjoldlåsesystem Aflåsningssystem med faldrigel Daglig kontrol ved den tilsynsførende Servicelift Aktionsområde Styrefunktioner Afprøvning af automatisk drift Afprøvning af fjernbetjening Faldbremse Wirer og ophængning Drift - lift-transport Ind- og udstigning Stop/NØDSTOP Normal drift Automatik Fjernbetjent drift AVANTI servicelift til Vindmøller

5 6.6 Løftekraftbegrænser Manuel drift NØD nedstigning Manuel opstigning Forholdsregler ved tilkobling af faldbremse Afhjælpning af driftsforstyrrelser Ude af drift At fjerne wirer for udskiftning Parkering af serviceliften Wire-ender Fjernelse af kørewire Fjernelse af sikkerhedswire Vedligeholdelse Årlig kontrolgennemgang Spil Sikkerhedsbremse Servicelift Ophængning/wirer/kabler Overlastbegrænser/oplysningsskilte Istandsættelse Bestilling af reservedele Wire/tov Motor og bremse Elektrisk styring Sikkerhedsbremse Typeskilte og oplysningsskilte Installationsvejledning 1. Montering af SHARK kabine Stykliste - SHARK L/XL skydedør Stykliste - Shark L/XL svingdør Stykliste - Shark L/XL Rulledør, halv Stykliste - SHARK M Stykliste - SHARK M Rulledør Montering af wirer Tårntop Udmåling for placering af wire Fastgørelse af styrewire - terrænhøjde Metode 1: Kile anker Metode 2: Trefod Metode 3: Stålbjælke Stramning af styrewirer Ø12 mm Elektricitetstilslutning Strømforsyning Tilførselskabel Strømtilslutning Installation af kørewire og sikkerhedswire i lift Installation af kørewire Installation af sikkerhedswire Sikring af køre- og sikkerhedswire Stålbjælke Metode 1: Kørewire kontravægt Metode 2: Sikkerhedswire - kileanker med fjeder Metode 3: Sikkerhedswire - trykfjeder Opstilling af wirefix Justering af sikkerhedszoneplader Justering af topstopskive Farezone! Skilt Demontering Kontrol før ibrugtagning Bilag A: Indstilling af overbelastningsbegrænser Bilag B: Afprøvningsrapport ved årlig kontrolgennemgang Bilag C: Mangelrapport Brugsanvisning 5

6 1. Begrænset garanti Avanti Wind Systems A/S garanterer, at fra og med forsendelsesdatoen til kunden og i en periode på 365 dage herefter, eller i den periode, som er fastsat i Avantis standardgaranti, vil Avantis servicelift ( produkt ), som er beskrevet i denne brugervejledning, være fri for materialefejl eller fabrikationsfejl ved normal brug og betjening, når den installeres og betjenes i overensstemmelse med forholdsreglerne i denne brugervejledning. Denne garanti er kun udfærdiget til produktets oprindelige bruger. Avantis eneste afhjælpning og hele garantiforpligtelse under denne begrænsede garanti vil, efter Avantis valg, være en erstatning af produktet (inklusiv heraf følgende udgifter og fragtomkostninger, som er betalt af kunden) med et nyt lignende eller repareret produkt med tilsvarende værdi eller en refundering af købsprisen, hvis produktet sendes retur til Avanti med forudbetalt fragt og forsikring. Avantis forpligtelser er udtrykkeligt betinget af produktets tilbagesendelse i nøje overensstemmelse med Avantis returprocedurer. Denne garanti gælder ikke, hvis produktet (i) er blevet ændret uden tilladelse fra Avanti eller dennes autoriserede repræsentant. (ii) Hvis produktet ikke er blevet installeret, betjent, repareret eller vedligeholdt i overensstemmelse med denne brugervejledning eller andre vejledninger fra Avanti. (iii) Hvis produktet har været genstand for misbrug, forsømmelse, uheld eller uagtsomhed. Hvis produktet er blevet leveret af Avanti til kunden uden omkostninger. Eller (v) hvis produktet er blevet solgt på AS-IS basis. Bortset fra det, der er specifikt fremsat i denne begrænsede garanti, ER ALLE UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE VILKÅR, FREMSTILLINGER OG GARANTIER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER IMPLI- CIT GARANTI ELLER VILKÅR FOR SALGBAR- HED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, HANDELSGANG, LOV, HANDELS- SÆDVANE ELLER HANDELSPRAKSIS HER- MED IKKE MEDREGNET TIL DET MAKSIMUMS OMFANG, SOM ER TILLADT AF ANVENDELIG LOV, OG AFVISES UDTRYKKELIGT AF AVANTI. HVIS, IFØLGE ENHVER ANVENDELIG LOV, EN IMPLICIT GARANTI IKKE KAN UDELUKKES IFØLGE DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ER ENHVER IMPLICIT GARANTI BEGRÆNSET I TID TIL DEN SAMME VARIGHED SOM DEN UDTRYKKELIGE GARANTIPERIODE ANFØRT OVENFOR. DA NOGLE STATER IKKE TILLA- DER BEGRÆNSNINGER I VARIGHEDEN AF IMPLICITTE GARANTIER, KAN DETTE MULIG- VIS IKKE GÆLDE FOR EN GIVEN KUNDE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER KUNDEN SÆRLIGE JURIDISKE RETTIGHE- DER, OG KUNDEN KAN HAVE ANDRE JURIDI- SKE RETTIGHEDER UNDER ANVENDELIGE LOVE. Denne ansvarsfraskrivelse skal gælde, også selvom den udtrykkelige garanti ikke opfylder dets obligatoriske formål. I tilfælde af tvist skal den engelske original være den gældende. 6 AVANTI servicelift til Vindmøller

7 2. Forklaring på anvendte symboler Symbol Signalord Betydning Mulige skader ved tilsidesættelse Sikkerhedsanvisninger STOP FARE! UMIDDELBAR eller muligvis truende fare: Død eller svære kvæstelser! FARE! UMIDDELBAR eller muligvis truende fare ved farlig elektrisk spænding: Død eller svære kvæstelser! FORSIGTIG! Muligvis farlig situation: Lette kvæstelser eller materiel skade. Yderligere anvisninger! Advarsel! Muligvis farlig situation: Skade på udstyr eller omgivelser Vigtig! Nyttige tip for optimalt arbejde Ingen Påbud Henvisning til skriftlig redegørelse/dokumentation Brugsanvisning 7

8 3. Advarsler STOP FARE! Brug ikke liften i tilfælde af brand. STOP 8 Forsigtig! Undgå kvæstelser følg alle anvisninger! a) Montage og/eller vedligeholdelse og/eller drift af serviceliften og dens ophængning må kun betros personer, der er fortrolig hermed. De skal være bestilt til den relevante opgave af arbejdsgiveren. b) Personalet skal være mindst 18 år. Personalet skal kende de pågældende ulykkesforebyggende anvisninger og være behørigt undervist deri. c) Personalet skal have læst og forstået denne brugsanvisning. d) Et eksemplar af brugsanvisningen skal udleveres til personalet og skal til enhver tid være tilgængelig. e) Hvis mere end en person er betroet en af ovennævnte opgaver, skal arbejdsgiveren udnævne en tilsynsførende, der har myndigheden. FARE! f) Når der er nedstyrtningsfare ved montering, opstigning og/eller nedstigning, skal alle personer i fareområdet bære en personlig beskyttelsesudrustning, der ved hjælp af et sikkerhedssystem fastgjort til bygningen sikrer mod nedstyrtning. g) Kun fejlfri ophængningsanordninger, kabinedele, spil, faldbremse, originale trækwirer og stopmidler må anvendes. h) Den elektriske tilslutning af anlægget skal udføres i henhold til EN i) Før monteringen påbegyndes skal alle dele afprøves mht. fuldtallighed og fejlfrihed. j) Selvlåsende møtrikker, skal altid benyttes, og følgende skal altid overholdes: Skruen skal stikke ud af møtrikken med mindst halvdelen af gevinddiameteren Møtrikken må ikke anvendes mere, når den kan løsnes med hånden! k) Før montering af ophængningssystemet skal sikres, at de bygningsdele, der er tale om, kan holde til belastningen. AVANTI servicelift til Vindmøller l) Hvis fejl eller beskadigelser konstateres ved driften, eller der indtræder omstændigheder, som truer sikkerheden: Afbryd straks arbejdet og underret den tilsynsførende eller arbejdsgiveren! m) Afprøvninger/reparationer af de elektriske installationer må kun udføres af kvalificerede elektrikere. n) Reparation af spil, faldbremse og anlæggets bærende dele må kun udføres af kvalificerede montører. o) Hvis bærende dele istandsættes eller udskiftes, skal en sagkyndig afprøve anlæggets driftssikkerhed. p) Ved anvendelse af andet end original-dele, især en anden end den foreskrevne, originale trækwire, bortfalder garantikravet over for producenten, og CE-godkendelsen er ikke mere gyldig. q) Ændringer, til- og ombygninger af serviceliften uden skriftlig samtykke fra producenten er forbudt. r) Der garanteres ikke for skader på grund af ombygninger eller ændringer af udstyr eller på grund af brug af ikke-originale dele, der ikke er godkendt af producenten. s) Før serviceliften benyttes, skal den efterses af den autoriserede sikkerhedsorganisation. t) Serviceliften skal efterses mindst en gang om året af en ekspert, som er uddannet af AVANTI. Spil og sikkerhedsbremsen skal efterses grundigt på et autoriseret værksted og forsynes med et nyt certifikat for hver 250 driftstimer. u) Serviceliften må ikke benyttes af personer, som er påvirket af alkohol eller narkotikum, som kan sætte arbejdssikkerheden på spil. Tårnejeren skal verificere nødvendigheden af tredjemands inspektion af serviceliften hos de lokale myndigheder og efterkomme de specificerede standarder. FORSIGTIG! Serviceliften må kun benyttes efter ejers eller Avantis godkendelse af den max. vindhastighed, så det sikres, at serviceliften kan bruges uden farer. Maks. vindhastighed afhænger af vægtkonstruktion.

9 4. Beskrivelse af materiel 4.1 Formål Serviceliften beskrevet i denne brugsanvisning tjener følgende formål: transport af personale og materiel indvendig i vindmølleanlæg, gittermaster til vindmøller og telekommunikationstårne. til montage, inspektion og reparation. Serviceliften kan transportere to (tre) personer samt deres værktøj og materiel til den gunstigste arbejdshøjde. Serviceliften er bestemt for et bestemt tårn, hvori den installeres permanent. Liften er ikke bestemt for brug i siloer, ved boringer, som fastinstalleret facadeelevator som krankurv i eksplosionsfarlige omgivelser 4.3 Servicelift modeller Denne brugsanvisning og installationsvejledning beskriver følgende modeller: SHARK M skydedør med 240 kg bæreevne SHARK L skydedør/svingdør/4-dørs med 240/320 kg bæreevne SHARK XL skydedør med 320 kg bæreevne. 4.4 Temperatur Driftstemperatur -15ºC - +60ºC. Overlevelsestemperatur -25ºC - +80ºC. Udstyr til lave temperaturer er også tilgængelig. Driftstemperatur lav temperatur udstyr -25ºC - +40ºC. 4.2 Funktion Serviceliften bæres af et spil med gennemløb, der kører op og ned på en wire der er fastgjort i top og bund af tårnet. En faldbremse sikrer serviceliften til en yderligere sikkerhedswire. Op- og nedkørsel styres manuelt fra serviceliften i manuel drift ved hjælp af fjernbetjening (tilvalg) eller automatisk udefra i automatisk drift (tilvalg). En løftekraftbegrænser forhindrer opkørsel ved en overbelastning af spil. To styrewirer på begge sider af serviceliften forhindrer dreje- og svinge/pendul-bevægelser. 4.5 Tilbehør Med henblik på overholdelse af de vigtigste sundheds- og sikkerhedskrav i henhold til gældende bestemmelser skal vindmøllens konstruktion og dens komponenter udgøre et supplement til de sikkerhedssystemer, der leveres i forbindelse med serviceliften, så det samlede hele udgør en sikker enhed. Der skal udfyldes en detaljeret evaluering af EHSR (miljø-, sundheds- og sikkerhedsrisici) samt en sikkerhedsvurdering. Avanti skal godkende overensstemmelsen med sådanne krav, inden der foretages installation. Systemer, der kan anses for at supplere serviceliften, omfatter: Gitre & skjolde Serviceliftens hul skal beskyttes tilstrækkeligt, så det forhindres, at personer falder eller bliver kvæstet i forbindelse med serviceliftens bevægelser. Gitre og skjoldes konstruktion skal være i overensstemmelse med relevante standarder og lokale forskrifter Sikkerhedssystem for adgangsdøre til platform Serviceliftens hul skal beskyttes tilstrækkeligt for at beskytte mod risikoen for fald. Når serviceliften ikke befinder sig ud for en platform, må åbning af adgangsdøre ikke være mulig. En sådan funktion kan opnås ved at bruge aflåsningssystemer på adgangsdøre forbundet til serviceliftens position. Brugsanvisning 9

10 4.6 Komponenter Oversigt over kabine Fig. 1a SHARK L skydedør Fig. 1b SHARK L svingdør Kabine 2 Skydedør 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 1 Kabine 2 Skydedør 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 10 AVANTI servicelift til Vindmøller

11 Fig. 1c SHARK L 4-dørs version Fig. 1b SHARK M skydedør Kabine 2 4 døre 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 1 Kabine 2 Skydedør 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) Brugsanvisning 11

12 Fig. 1e SHARK L Halv rulledør Fig. 1f SHARK M Rulledør Kabine 2 Døre 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 1 Kabine 2 Døre 3 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 12 AVANTI servicelift til Vindmøller

13 4.6.2 Kabine med faldbremse, spil, elskab og hængekontakt Fig Kabine 2 Spil 3 Elskab 4 Anhugningspunkt 5 Faldbremse 6 Kabeltilslutning (bagved liften) 7 NØDSTOP-kontakt fast (indvendig i kabine) 8 Hængekontakt 9 Kontakt til tilsidesættelse af automatisk drift 10 Dørstopkontakt 11 Sikkerhedsstop, bund 12 Sjækel 13 Nødstopskontakt 14 Topstopkontakt Brugsanvisning 13

14 4.6.3 Tekniske data for servicelift M, L og XL Fig. 3a Dimensioner, skydedør Shark M bæreevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 1 person) Shark L bærevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 2 personer) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max. 3 personer) H Shark XL bæreevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 2 personer) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max. 3 personer) B F Liftens egenvægt: M: kg 90 L: kg 110 XL: kg 120 Vægten på tilførselskablet skal tillægges liftens egenvægt (ca. 0,23 kg pr. m). D C A Ståhøjde Under spine: Under spil: 1980 mm 2100 mm E N G Skydedørsåbning: M: 500 mm X - XL: 550 mm Støj niveau: max. 75 db (A). Dimensioner i mm: Shark A B C D E F G 1) N H M / L / XL / ) Standard wireguide/lav wireguide. (Detaljer s. 52) 14 AVANTI servicelift til Vindmøller

15 Fig. 3b Dimensioner, svingdør Bæreevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 2 personer) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max. 3 personer) Liftens egenvægt: L: kg 115 XL: kg 125 Vægten på tilførselskablet skal tillægges liftens egenvægt (ca. 0,23 kg pr. m). H Ståhøjde: Under spine: Under spil: 1980 mm 2100 mm B D Rækværk C A E N G Dimensioner i mm: Shark A B C D E F G 1) N H L / ) Standard wireguide/lav wireguide. (Detaljer s. 52) Brugsanvisning 15

16 4.6.4 Drivsystem, Faldbremse og betjeninger Fig. 4 Spil Tirak M Fig. 6 Elektrisk kontaktskab Tirak M Fig. 5 Faldbremse BSO OSL Fig. 7 a Mobil styrepult Fig. 7 b Fjernbetjening 1 Isætningspunkt for bremsehåndtag 2 Motor 3 Wiretræk med overbelastningsbeskyttelse 4 Drivsystem/ gearkasse 5 Betjeningshåndtag/ bremsehåndtag 6 Faldbremse stop-knap 7 Forbindelseskabel 8 Kontrolvindue 9 Sikkerhedswire 10 TÆNDT Override knap grænsestop (nøglekontakt) 11 Klar-lampe 12 Manuel/ Automatisk 13 NØDSTOP-knap 14 OP 15 NED Tabel 1. Spil Talje Træktaljewire Løfte Wirehastighestrøm ca. Mærke- Rumvægt Mål/dimensioner Effekt evne Ø a b c Spil Kg m/min kw A mm Kg mm mm mm X402P/400V X402P/690V L502P/400V L502P/690V M500/400V M500/690V Tabel 2. Faldbremse Faldbremse Løfteevne Ved maks. wirehastighed Spil wire Ø Rumvægt ca. Mål/dimensioner a b c Sikkerhedsbremsetype kg m/min mm kg mm mm mm BSO 504 E BSO 1004 E 1) OSL ) Motor L502P skal installeres med BSO 1004 E Tabel 3. Trækwire, sikkerhedswire og styrewire Wiretype Wire Overfladebehandling funktion modstand Fastgjortmed Forankring Opspand Mærke/ Min. bremse- diameter til X402P / BSO504 8mm, 4x26 1 rød snor/ 2 t bøjle galvaniseret 55 kn L502P / BSO1004 E eller 5x19 line Form C - - Styrewire 12mm galvaniseret - 55 kn Bøjle,2t Min. hver 35m 2 til 4 kn M500 / OSL mm, 5x26 galvaniseret ingen 51.5 kn 2 t bøjle Form C AVANTI servicelift til Vindmøller

17 4.7 Sikkerhedsindretninger Sikkerhedsbremse Elektromagnetisk fjedertryksbremse, som bremser automatisk når motor ikke kører ved strømudfald Ved tryk på NØD-STOP-kontakten kan faldbremsen i nødstilfælde også lukkes med hånden. Vinduet tjener til kontrol af centrifugalkraftmekanismens funktion under drift. For information om adfærd når faldbremsen tilsluttes, se afsnit 8 på side NØD-STOP Ved tryk på den røde NØD-STOP kontakt (hængekontakt) i nødstilfælde, afbrydes al styring. Efter afhjælpning af fejlen, åbnes den igen ved at dreje kontakten med uret, til kontakten igen springer ud. Fig. 8 Faldbremse BSO OSL500 Fig. 9 Nødstop og bundstopkontakt NØD-STOP fast Kun i servicelifte med AUTOMATISK funktion installeret. En backup-kontakt til hængekontaktens NØD-STOP er placeret på panelet til højre inde i liften. For funktion, se ovenfor. (Fig. 9) Kontakt til automatisk drift En kontakt placeret indeni liften. Den forhindrer liften i at blive betjent indefra, når betjeningen er sat på automatik Mekanisk løftekraftbegrænser Løftekraftbegrænseren er indbygget i spillet og stopper opkørslen ved overbelastning. Der udløses et advarselssignal (summer), som først slukkes, når årsagen til overbelastningen er fjernet. Mulige årsager til aktivering af begrænseren: Overbelastning af serviceliften eller Serviceliften møder en forhindring ved opkørslen. Adfærd ved aktivering: Reducér byrden så meget, at der ikke mere er overbelastning, eller nedkørsel, til serviceliften kommer fri af forhindringen, som må fjernes før videre kørsel. Vindue Stop kontakt ON/Låst OFF/åben Nedfældelig sikkerhedsbom (tilvalg) Denne anordning kan monteres på lifte med skydedøre og beskytter mod utilsigtet fald, hvis døren åbnes under arbejde mellem platforme. Bommen holdes i lukket position ved hjælp af en pal. Bommen åbnes ved aktivering af palen og et let løft af bommen. (Fig. 9c) Se Skjoldlåsekontakt, hvordan skydedøren åbnes mellem platforme. Fig. 9a Fig. 9b Fig. 9c Nødstop kontakt Tillad automatisk drift kontakt Faldbremse Hejsbare personbefordringsmidler skal være udstyret med faldbremse, som sikrer mod styrt. Faldbremse Type BSO+OSL Sikkerhedsbremsen BSO+OSL Faldbremse åbnes manuelt. (Fig. 8). Hastigheden på den gennemløbende sikkerhedswire bliver løbende kontrolleret, og klemmemekanismen lukker automatisk ved pludseligt forekommende høj hastighed. Derved er liften sikret mod a) Bærewirebrud og b) Spil-svigt Gult blink (tilvalg) Som tilvalg kan monteres et ekstra sæt blink på liftens top og bund. Blinkene indikerer, når liften er i bevægelse (Fig. 9a) Nødlys (tilvalg) Der kan monteres nødlys til belysningen af liften indvendig med eller uden strømforsyning. Driftstilstandene kan vælges ved hjælp af en kontakt. (Fig. 9b) Brugsanvisning 17

18 Dørstopkontakt Skydedør: Skydedøren lukkes ved at skubbe aktivatoren ind i låsekontakten på dørskjoldet. (Fig. 15) Kontakten låses op ved at trykke på den grønne knap, hvis kabinen befinder sig i en højde svarende til en platform. I tilfælde af nødevakuering mellem platforme oplåses aflåsningsmekanismen ved at trykke på den røde nødudløserknap fra kabinens yderside såvel som ved brug af en M5 trekantnøgle indvendig i kabinen Svingdør: En kontakt (fig.12) vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt Halvsvingdør: En kontakt vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt Aflåsningssystem med faldrigel (tilvalg): Styringen afbrydes ved at dreje kontakten til faldriglen til stillingen OFF, hvorefter nøglen kan fjernes. Med nøglen kan brugeren åbne platformens gitterdøre. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til aflåsningssystemet med faldrigel. Fig Grøn trykknap 2 Rød trykknap til nødudløsning 3 M5 trekantnøgle til nødudløsning Endestopkontakt Topstopkontakt På kabinetaget er monteret en topstopkontakt, der stopper opkørslen ved aktivering. (Fig. 10). Nedkørsel er stadig mulig. En topstopskive som aktiverer topstopkontakten er monteret under wirefastgørelsen. (Fig. 5, afsnit 2 i installationsvejledn ingen) Sikkerhedsstop, bund Sikkerhedsstopkontakten i bunden (fig. 11a eller fig. 11b, der viser en valgfri konfigurering) stopper nedkørslen, hvis serviceliften støder på en forhindring eller støder på grunden. Opkørsel er mulig, f.eks. for at fjerne forhindringen. For at stille serviceliften helt ned på jorden, kan man forbigå bundkontakten ved brug af nøglekontakten ved styringen. Hvis det er muligt at komme ind under serviceliften, skal der monteres en dobbelt sikkerhedsstopbøjle Dørstopkontakt Skydedør: Den røde dørlåsekontakt vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt. Dobbeltdør: En kontakt (fig. 12) vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt Sikkerhedsstop, top (tilvalg) Sikkerhedsstopkontakten i toppen standser opkørsel, hvis liften: - Type 1: Støder på en forhindring (fig. 13). - Type 2: Kontakten fungerer også som topstopkontakt. Der er monteret en topstopendestang under wirefastgørelsen, og den aktiverer topsikkerhedsstoppet. I så tilfælde erstatter topstopendestangen topstopskiven (fig. 14). Nedkørsel er mulig f.eks. for at fjerne forhindringen. 4.8 Sikkerhedsanordninger for gitre med dør Sikkerhedsanordninger til gitre omfatter enheder til at forhindre personer adgang til serviceliftens område, medmindre serviceliften befinder sig i en tilstand, så det er sikkert at bruge den. Endvidere sikrer anordningen, at serviceliften ikke bevæger sig på noget tidspunkt, hvor beskyttelsesgitterets døre er åbne. Der findes to former for sikkerhedsanordninger til gitre: Skjoldlåsesystem Skjoldlåsesystemet anvender et system af sikkerhedslåsekontakter monteret på gitterværk. En anden positionskontakt registrerer korrekt position for serviceliften på den beskyttede platform. Hovedafbryder Klar-lampe! GIV AGT! Når topstopkontakten udløses - aktivér NED-kontakt indtil topstopkontakt igen er fri NØD topstopkontakt Slår styringen fra, hvis topstopkontakt svigter (Fig. 10). Nedkørsel ved håndkraft er mulig. WARNING! OFF ON 18 FORSIGTIG! Benyt ikke serviceliften, før fejlen ved topendestopkontakten er afhjulpet. AVANTI servicelift til Vindmøller Switch ON only when the wind turbine generator has been stopped. Switch OFF before start up of the wind turbine generator. Conectar: Sólo con turbina parada. Desconectar: Antes del arranque de turbina Control box U5 UL ENES.indd 1 2/16/2012 9:49:26 AM

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere