Oversættelse af oprindelige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af oprindelige"

Transkript

1 Oversættelse af oprindelige AVANTI SERVICE LIFT Brugsanvisning og Installationsvejledning Model SHARK

2

3 Udgivelsesdato: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Producent: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød Denmark P: F: E: I: Salg & Service: Australien Avanti Wind Systems PTY LTD P: +61 (0) Kina Avanti Wind Systems P: Danmark Avanti Wind Systems A/S P: Tyskland Avanti Wind Systems GmbH P: +49 (0) Spanien Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: USA Avanti Wind Systems,Inc P: +1 (262) Indien Avanti Wind Systems,PL P:

4 Kun uddannede personer må benytte denne lift. Denne manual skal altid være tilgængelig for personalet under installation og drift. Yderligere eksemplarer kan rekvireres fra producenten. Alle mål er vejledende og kan ændres uden varsel. Indhold Side Brugsanvisning 1. Begrænset garanti Forklaring på anvendte symboler Advarsler Beskrivelse af materiel Formål Funktion Servicelift modeller Temperatur Accesories Komponenter Oversigt over kabine Kabine med faldbremse, spil, elskab og hængekontakt Tekniske data for servicelift M, L og XL Drivmekanisme, faldbremse og styring Kørewire, sikkerhedswire og styrewire Sikkerhedsindretninger Sikkerhedsbremse NØDSTOP NØDSTOP (tilvalg) Tilsidesættelse af automatisk drift kontakt Mekanisk løftekraftbegrænser Faldbremse Nedfældelig sikkerhedsbom (tilvalg) Gult blink (tilvalg) Nødlys (tilvalg) Dørstopkontakt Skydedør: Svingdør: Halvsvingdør: Aflåsningssystem med faldrigel (tilvalg): Endestopkontakt Top endestopkontakt Nød-topendestopkontakt Sikkerhedsstop, bund Sikkerhedsstop, top (tilvalg) Sikkerhedsanordninger for gitre med dør Skjoldlåsesystem Aflåsningssystem med faldrigel Daglig kontrol ved den tilsynsførende Servicelift Aktionsområde Styrefunktioner Afprøvning af automatisk drift Afprøvning af fjernbetjening Faldbremse Wirer og ophængning Drift - lift-transport Ind- og udstigning Stop/NØDSTOP Normal drift Automatik Fjernbetjent drift AVANTI servicelift til Vindmøller

5 6.6 Løftekraftbegrænser Manuel drift NØD nedstigning Manuel opstigning Forholdsregler ved tilkobling af faldbremse Afhjælpning af driftsforstyrrelser Ude af drift At fjerne wirer for udskiftning Parkering af serviceliften Wire-ender Fjernelse af kørewire Fjernelse af sikkerhedswire Vedligeholdelse Årlig kontrolgennemgang Spil Sikkerhedsbremse Servicelift Ophængning/wirer/kabler Overlastbegrænser/oplysningsskilte Istandsættelse Bestilling af reservedele Wire/tov Motor og bremse Elektrisk styring Sikkerhedsbremse Typeskilte og oplysningsskilte Installationsvejledning 1. Montering af SHARK kabine Stykliste - SHARK L/XL skydedør Stykliste - Shark L/XL svingdør Stykliste - Shark L/XL Rulledør, halv Stykliste - SHARK M Stykliste - SHARK M Rulledør Montering af wirer Tårntop Udmåling for placering af wire Fastgørelse af styrewire - terrænhøjde Metode 1: Kile anker Metode 2: Trefod Metode 3: Stålbjælke Stramning af styrewirer Ø12 mm Elektricitetstilslutning Strømforsyning Tilførselskabel Strømtilslutning Installation af kørewire og sikkerhedswire i lift Installation af kørewire Installation af sikkerhedswire Sikring af køre- og sikkerhedswire Stålbjælke Metode 1: Kørewire kontravægt Metode 2: Sikkerhedswire - kileanker med fjeder Metode 3: Sikkerhedswire - trykfjeder Opstilling af wirefix Justering af sikkerhedszoneplader Justering af topstopskive Farezone! Skilt Demontering Kontrol før ibrugtagning Bilag A: Indstilling af overbelastningsbegrænser Bilag B: Afprøvningsrapport ved årlig kontrolgennemgang Bilag C: Mangelrapport Brugsanvisning 5

6 1. Begrænset garanti Avanti Wind Systems A/S garanterer, at fra og med forsendelsesdatoen til kunden og i en periode på 365 dage herefter, eller i den periode, som er fastsat i Avantis standardgaranti, vil Avantis servicelift ( produkt ), som er beskrevet i denne brugervejledning, være fri for materialefejl eller fabrikationsfejl ved normal brug og betjening, når den installeres og betjenes i overensstemmelse med forholdsreglerne i denne brugervejledning. Denne garanti er kun udfærdiget til produktets oprindelige bruger. Avantis eneste afhjælpning og hele garantiforpligtelse under denne begrænsede garanti vil, efter Avantis valg, være en erstatning af produktet (inklusiv heraf følgende udgifter og fragtomkostninger, som er betalt af kunden) med et nyt lignende eller repareret produkt med tilsvarende værdi eller en refundering af købsprisen, hvis produktet sendes retur til Avanti med forudbetalt fragt og forsikring. Avantis forpligtelser er udtrykkeligt betinget af produktets tilbagesendelse i nøje overensstemmelse med Avantis returprocedurer. Denne garanti gælder ikke, hvis produktet (i) er blevet ændret uden tilladelse fra Avanti eller dennes autoriserede repræsentant. (ii) Hvis produktet ikke er blevet installeret, betjent, repareret eller vedligeholdt i overensstemmelse med denne brugervejledning eller andre vejledninger fra Avanti. (iii) Hvis produktet har været genstand for misbrug, forsømmelse, uheld eller uagtsomhed. Hvis produktet er blevet leveret af Avanti til kunden uden omkostninger. Eller (v) hvis produktet er blevet solgt på AS-IS basis. Bortset fra det, der er specifikt fremsat i denne begrænsede garanti, ER ALLE UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE VILKÅR, FREMSTILLINGER OG GARANTIER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER IMPLI- CIT GARANTI ELLER VILKÅR FOR SALGBAR- HED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, HANDELSGANG, LOV, HANDELS- SÆDVANE ELLER HANDELSPRAKSIS HER- MED IKKE MEDREGNET TIL DET MAKSIMUMS OMFANG, SOM ER TILLADT AF ANVENDELIG LOV, OG AFVISES UDTRYKKELIGT AF AVANTI. HVIS, IFØLGE ENHVER ANVENDELIG LOV, EN IMPLICIT GARANTI IKKE KAN UDELUKKES IFØLGE DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ER ENHVER IMPLICIT GARANTI BEGRÆNSET I TID TIL DEN SAMME VARIGHED SOM DEN UDTRYKKELIGE GARANTIPERIODE ANFØRT OVENFOR. DA NOGLE STATER IKKE TILLA- DER BEGRÆNSNINGER I VARIGHEDEN AF IMPLICITTE GARANTIER, KAN DETTE MULIG- VIS IKKE GÆLDE FOR EN GIVEN KUNDE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER KUNDEN SÆRLIGE JURIDISKE RETTIGHE- DER, OG KUNDEN KAN HAVE ANDRE JURIDI- SKE RETTIGHEDER UNDER ANVENDELIGE LOVE. Denne ansvarsfraskrivelse skal gælde, også selvom den udtrykkelige garanti ikke opfylder dets obligatoriske formål. I tilfælde af tvist skal den engelske original være den gældende. 6 AVANTI servicelift til Vindmøller

7 2. Forklaring på anvendte symboler Symbol Signalord Betydning Mulige skader ved tilsidesættelse Sikkerhedsanvisninger STOP FARE! UMIDDELBAR eller muligvis truende fare: Død eller svære kvæstelser! FARE! UMIDDELBAR eller muligvis truende fare ved farlig elektrisk spænding: Død eller svære kvæstelser! FORSIGTIG! Muligvis farlig situation: Lette kvæstelser eller materiel skade. Yderligere anvisninger! Advarsel! Muligvis farlig situation: Skade på udstyr eller omgivelser Vigtig! Nyttige tip for optimalt arbejde Ingen Påbud Henvisning til skriftlig redegørelse/dokumentation Brugsanvisning 7

8 3. Advarsler STOP FARE! Brug ikke liften i tilfælde af brand. STOP 8 Forsigtig! Undgå kvæstelser følg alle anvisninger! a) Montage og/eller vedligeholdelse og/eller drift af serviceliften og dens ophængning må kun betros personer, der er fortrolig hermed. De skal være bestilt til den relevante opgave af arbejdsgiveren. b) Personalet skal være mindst 18 år. Personalet skal kende de pågældende ulykkesforebyggende anvisninger og være behørigt undervist deri. c) Personalet skal have læst og forstået denne brugsanvisning. d) Et eksemplar af brugsanvisningen skal udleveres til personalet og skal til enhver tid være tilgængelig. e) Hvis mere end en person er betroet en af ovennævnte opgaver, skal arbejdsgiveren udnævne en tilsynsførende, der har myndigheden. FARE! f) Når der er nedstyrtningsfare ved montering, opstigning og/eller nedstigning, skal alle personer i fareområdet bære en personlig beskyttelsesudrustning, der ved hjælp af et sikkerhedssystem fastgjort til bygningen sikrer mod nedstyrtning. g) Kun fejlfri ophængningsanordninger, kabinedele, spil, faldbremse, originale trækwirer og stopmidler må anvendes. h) Den elektriske tilslutning af anlægget skal udføres i henhold til EN i) Før monteringen påbegyndes skal alle dele afprøves mht. fuldtallighed og fejlfrihed. j) Selvlåsende møtrikker, skal altid benyttes, og følgende skal altid overholdes: Skruen skal stikke ud af møtrikken med mindst halvdelen af gevinddiameteren Møtrikken må ikke anvendes mere, når den kan løsnes med hånden! k) Før montering af ophængningssystemet skal sikres, at de bygningsdele, der er tale om, kan holde til belastningen. AVANTI servicelift til Vindmøller l) Hvis fejl eller beskadigelser konstateres ved driften, eller der indtræder omstændigheder, som truer sikkerheden: Afbryd straks arbejdet og underret den tilsynsførende eller arbejdsgiveren! m) Afprøvninger/reparationer af de elektriske installationer må kun udføres af kvalificerede elektrikere. n) Reparation af spil, faldbremse og anlæggets bærende dele må kun udføres af kvalificerede montører. o) Hvis bærende dele istandsættes eller udskiftes, skal en sagkyndig afprøve anlæggets driftssikkerhed. p) Ved anvendelse af andet end original-dele, især en anden end den foreskrevne, originale trækwire, bortfalder garantikravet over for producenten, og CE-godkendelsen er ikke mere gyldig. q) Ændringer, til- og ombygninger af serviceliften uden skriftlig samtykke fra producenten er forbudt. r) Der garanteres ikke for skader på grund af ombygninger eller ændringer af udstyr eller på grund af brug af ikke-originale dele, der ikke er godkendt af producenten. s) Før serviceliften benyttes, skal den efterses af den autoriserede sikkerhedsorganisation. t) Serviceliften skal efterses mindst en gang om året af en ekspert, som er uddannet af AVANTI. Spil og sikkerhedsbremsen skal efterses grundigt på et autoriseret værksted og forsynes med et nyt certifikat for hver 250 driftstimer. u) Serviceliften må ikke benyttes af personer, som er påvirket af alkohol eller narkotikum, som kan sætte arbejdssikkerheden på spil. Tårnejeren skal verificere nødvendigheden af tredjemands inspektion af serviceliften hos de lokale myndigheder og efterkomme de specificerede standarder. FORSIGTIG! Serviceliften må kun benyttes efter ejers eller Avantis godkendelse af den max. vindhastighed, så det sikres, at serviceliften kan bruges uden farer. Maks. vindhastighed afhænger af vægtkonstruktion.

9 4. Beskrivelse af materiel 4.1 Formål Serviceliften beskrevet i denne brugsanvisning tjener følgende formål: transport af personale og materiel indvendig i vindmølleanlæg, gittermaster til vindmøller og telekommunikationstårne. til montage, inspektion og reparation. Serviceliften kan transportere to (tre) personer samt deres værktøj og materiel til den gunstigste arbejdshøjde. Serviceliften er bestemt for et bestemt tårn, hvori den installeres permanent. Liften er ikke bestemt for brug i siloer, ved boringer, som fastinstalleret facadeelevator som krankurv i eksplosionsfarlige omgivelser 4.3 Servicelift modeller Denne brugsanvisning og installationsvejledning beskriver følgende modeller: SHARK M skydedør med 240 kg bæreevne SHARK L skydedør/svingdør/4-dørs med 240/320 kg bæreevne SHARK XL skydedør med 320 kg bæreevne. 4.4 Temperatur Driftstemperatur -15ºC - +60ºC. Overlevelsestemperatur -25ºC - +80ºC. Udstyr til lave temperaturer er også tilgængelig. Driftstemperatur lav temperatur udstyr -25ºC - +40ºC. 4.2 Funktion Serviceliften bæres af et spil med gennemløb, der kører op og ned på en wire der er fastgjort i top og bund af tårnet. En faldbremse sikrer serviceliften til en yderligere sikkerhedswire. Op- og nedkørsel styres manuelt fra serviceliften i manuel drift ved hjælp af fjernbetjening (tilvalg) eller automatisk udefra i automatisk drift (tilvalg). En løftekraftbegrænser forhindrer opkørsel ved en overbelastning af spil. To styrewirer på begge sider af serviceliften forhindrer dreje- og svinge/pendul-bevægelser. 4.5 Tilbehør Med henblik på overholdelse af de vigtigste sundheds- og sikkerhedskrav i henhold til gældende bestemmelser skal vindmøllens konstruktion og dens komponenter udgøre et supplement til de sikkerhedssystemer, der leveres i forbindelse med serviceliften, så det samlede hele udgør en sikker enhed. Der skal udfyldes en detaljeret evaluering af EHSR (miljø-, sundheds- og sikkerhedsrisici) samt en sikkerhedsvurdering. Avanti skal godkende overensstemmelsen med sådanne krav, inden der foretages installation. Systemer, der kan anses for at supplere serviceliften, omfatter: Gitre & skjolde Serviceliftens hul skal beskyttes tilstrækkeligt, så det forhindres, at personer falder eller bliver kvæstet i forbindelse med serviceliftens bevægelser. Gitre og skjoldes konstruktion skal være i overensstemmelse med relevante standarder og lokale forskrifter Sikkerhedssystem for adgangsdøre til platform Serviceliftens hul skal beskyttes tilstrækkeligt for at beskytte mod risikoen for fald. Når serviceliften ikke befinder sig ud for en platform, må åbning af adgangsdøre ikke være mulig. En sådan funktion kan opnås ved at bruge aflåsningssystemer på adgangsdøre forbundet til serviceliftens position. Brugsanvisning 9

10 4.6 Komponenter Oversigt over kabine Fig. 1a SHARK L skydedør Fig. 1b SHARK L svingdør Kabine 2 Skydedør 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 1 Kabine 2 Skydedør 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 10 AVANTI servicelift til Vindmøller

11 Fig. 1c SHARK L 4-dørs version Fig. 1b SHARK M skydedør Kabine 2 4 døre 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 1 Kabine 2 Skydedør 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) Brugsanvisning 11

12 Fig. 1e SHARK L Halv rulledør Fig. 1f SHARK M Rulledør Kabine 2 Døre 3 Kørewire og sikkerhedswirer 4 Styrewire 5 Wireguide 6 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 1 Kabine 2 Døre 3 Bund-sikkerhedsstop (For detaljer se side 14-18) 12 AVANTI servicelift til Vindmøller

13 4.6.2 Kabine med faldbremse, spil, elskab og hængekontakt Fig Kabine 2 Spil 3 Elskab 4 Anhugningspunkt 5 Faldbremse 6 Kabeltilslutning (bagved liften) 7 NØDSTOP-kontakt fast (indvendig i kabine) 8 Hængekontakt 9 Kontakt til tilsidesættelse af automatisk drift 10 Dørstopkontakt 11 Sikkerhedsstop, bund 12 Sjækel 13 Nødstopskontakt 14 Topstopkontakt Brugsanvisning 13

14 4.6.3 Tekniske data for servicelift M, L og XL Fig. 3a Dimensioner, skydedør Shark M bæreevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 1 person) Shark L bærevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 2 personer) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max. 3 personer) H Shark XL bæreevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 2 personer) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max. 3 personer) B F Liftens egenvægt: M: kg 90 L: kg 110 XL: kg 120 Vægten på tilførselskablet skal tillægges liftens egenvægt (ca. 0,23 kg pr. m). D C A Ståhøjde Under spine: Under spil: 1980 mm 2100 mm E N G Skydedørsåbning: M: 500 mm X - XL: 550 mm Støj niveau: max. 75 db (A). Dimensioner i mm: Shark A B C D E F G 1) N H M / L / XL / ) Standard wireguide/lav wireguide. (Detaljer s. 52) 14 AVANTI servicelift til Vindmøller

15 Fig. 3b Dimensioner, svingdør Bæreevne: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 2 personer) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max. 3 personer) Liftens egenvægt: L: kg 115 XL: kg 125 Vægten på tilførselskablet skal tillægges liftens egenvægt (ca. 0,23 kg pr. m). H Ståhøjde: Under spine: Under spil: 1980 mm 2100 mm B D Rækværk C A E N G Dimensioner i mm: Shark A B C D E F G 1) N H L / ) Standard wireguide/lav wireguide. (Detaljer s. 52) Brugsanvisning 15

16 4.6.4 Drivsystem, Faldbremse og betjeninger Fig. 4 Spil Tirak M Fig. 6 Elektrisk kontaktskab Tirak M Fig. 5 Faldbremse BSO OSL Fig. 7 a Mobil styrepult Fig. 7 b Fjernbetjening 1 Isætningspunkt for bremsehåndtag 2 Motor 3 Wiretræk med overbelastningsbeskyttelse 4 Drivsystem/ gearkasse 5 Betjeningshåndtag/ bremsehåndtag 6 Faldbremse stop-knap 7 Forbindelseskabel 8 Kontrolvindue 9 Sikkerhedswire 10 TÆNDT Override knap grænsestop (nøglekontakt) 11 Klar-lampe 12 Manuel/ Automatisk 13 NØDSTOP-knap 14 OP 15 NED Tabel 1. Spil Talje Træktaljewire Løfte Wirehastighestrøm ca. Mærke- Rumvægt Mål/dimensioner Effekt evne Ø a b c Spil Kg m/min kw A mm Kg mm mm mm X402P/400V X402P/690V L502P/400V L502P/690V M500/400V M500/690V Tabel 2. Faldbremse Faldbremse Løfteevne Ved maks. wirehastighed Spil wire Ø Rumvægt ca. Mål/dimensioner a b c Sikkerhedsbremsetype kg m/min mm kg mm mm mm BSO 504 E BSO 1004 E 1) OSL ) Motor L502P skal installeres med BSO 1004 E Tabel 3. Trækwire, sikkerhedswire og styrewire Wiretype Wire Overfladebehandling funktion modstand Fastgjortmed Forankring Opspand Mærke/ Min. bremse- diameter til X402P / BSO504 8mm, 4x26 1 rød snor/ 2 t bøjle galvaniseret 55 kn L502P / BSO1004 E eller 5x19 line Form C - - Styrewire 12mm galvaniseret - 55 kn Bøjle,2t Min. hver 35m 2 til 4 kn M500 / OSL mm, 5x26 galvaniseret ingen 51.5 kn 2 t bøjle Form C AVANTI servicelift til Vindmøller

17 4.7 Sikkerhedsindretninger Sikkerhedsbremse Elektromagnetisk fjedertryksbremse, som bremser automatisk når motor ikke kører ved strømudfald Ved tryk på NØD-STOP-kontakten kan faldbremsen i nødstilfælde også lukkes med hånden. Vinduet tjener til kontrol af centrifugalkraftmekanismens funktion under drift. For information om adfærd når faldbremsen tilsluttes, se afsnit 8 på side NØD-STOP Ved tryk på den røde NØD-STOP kontakt (hængekontakt) i nødstilfælde, afbrydes al styring. Efter afhjælpning af fejlen, åbnes den igen ved at dreje kontakten med uret, til kontakten igen springer ud. Fig. 8 Faldbremse BSO OSL500 Fig. 9 Nødstop og bundstopkontakt NØD-STOP fast Kun i servicelifte med AUTOMATISK funktion installeret. En backup-kontakt til hængekontaktens NØD-STOP er placeret på panelet til højre inde i liften. For funktion, se ovenfor. (Fig. 9) Kontakt til automatisk drift En kontakt placeret indeni liften. Den forhindrer liften i at blive betjent indefra, når betjeningen er sat på automatik Mekanisk løftekraftbegrænser Løftekraftbegrænseren er indbygget i spillet og stopper opkørslen ved overbelastning. Der udløses et advarselssignal (summer), som først slukkes, når årsagen til overbelastningen er fjernet. Mulige årsager til aktivering af begrænseren: Overbelastning af serviceliften eller Serviceliften møder en forhindring ved opkørslen. Adfærd ved aktivering: Reducér byrden så meget, at der ikke mere er overbelastning, eller nedkørsel, til serviceliften kommer fri af forhindringen, som må fjernes før videre kørsel. Vindue Stop kontakt ON/Låst OFF/åben Nedfældelig sikkerhedsbom (tilvalg) Denne anordning kan monteres på lifte med skydedøre og beskytter mod utilsigtet fald, hvis døren åbnes under arbejde mellem platforme. Bommen holdes i lukket position ved hjælp af en pal. Bommen åbnes ved aktivering af palen og et let løft af bommen. (Fig. 9c) Se Skjoldlåsekontakt, hvordan skydedøren åbnes mellem platforme. Fig. 9a Fig. 9b Fig. 9c Nødstop kontakt Tillad automatisk drift kontakt Faldbremse Hejsbare personbefordringsmidler skal være udstyret med faldbremse, som sikrer mod styrt. Faldbremse Type BSO+OSL Sikkerhedsbremsen BSO+OSL Faldbremse åbnes manuelt. (Fig. 8). Hastigheden på den gennemløbende sikkerhedswire bliver løbende kontrolleret, og klemmemekanismen lukker automatisk ved pludseligt forekommende høj hastighed. Derved er liften sikret mod a) Bærewirebrud og b) Spil-svigt Gult blink (tilvalg) Som tilvalg kan monteres et ekstra sæt blink på liftens top og bund. Blinkene indikerer, når liften er i bevægelse (Fig. 9a) Nødlys (tilvalg) Der kan monteres nødlys til belysningen af liften indvendig med eller uden strømforsyning. Driftstilstandene kan vælges ved hjælp af en kontakt. (Fig. 9b) Brugsanvisning 17

18 Dørstopkontakt Skydedør: Skydedøren lukkes ved at skubbe aktivatoren ind i låsekontakten på dørskjoldet. (Fig. 15) Kontakten låses op ved at trykke på den grønne knap, hvis kabinen befinder sig i en højde svarende til en platform. I tilfælde af nødevakuering mellem platforme oplåses aflåsningsmekanismen ved at trykke på den røde nødudløserknap fra kabinens yderside såvel som ved brug af en M5 trekantnøgle indvendig i kabinen Svingdør: En kontakt (fig.12) vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt Halvsvingdør: En kontakt vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt Aflåsningssystem med faldrigel (tilvalg): Styringen afbrydes ved at dreje kontakten til faldriglen til stillingen OFF, hvorefter nøglen kan fjernes. Med nøglen kan brugeren åbne platformens gitterdøre. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til aflåsningssystemet med faldrigel. Fig Grøn trykknap 2 Rød trykknap til nødudløsning 3 M5 trekantnøgle til nødudløsning Endestopkontakt Topstopkontakt På kabinetaget er monteret en topstopkontakt, der stopper opkørslen ved aktivering. (Fig. 10). Nedkørsel er stadig mulig. En topstopskive som aktiverer topstopkontakten er monteret under wirefastgørelsen. (Fig. 5, afsnit 2 i installationsvejledn ingen) Sikkerhedsstop, bund Sikkerhedsstopkontakten i bunden (fig. 11a eller fig. 11b, der viser en valgfri konfigurering) stopper nedkørslen, hvis serviceliften støder på en forhindring eller støder på grunden. Opkørsel er mulig, f.eks. for at fjerne forhindringen. For at stille serviceliften helt ned på jorden, kan man forbigå bundkontakten ved brug af nøglekontakten ved styringen. Hvis det er muligt at komme ind under serviceliften, skal der monteres en dobbelt sikkerhedsstopbøjle Dørstopkontakt Skydedør: Den røde dørlåsekontakt vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt. Dobbeltdør: En kontakt (fig. 12) vil afbryde styringen, hvis døren ikke er lukket korrekt Sikkerhedsstop, top (tilvalg) Sikkerhedsstopkontakten i toppen standser opkørsel, hvis liften: - Type 1: Støder på en forhindring (fig. 13). - Type 2: Kontakten fungerer også som topstopkontakt. Der er monteret en topstopendestang under wirefastgørelsen, og den aktiverer topsikkerhedsstoppet. I så tilfælde erstatter topstopendestangen topstopskiven (fig. 14). Nedkørsel er mulig f.eks. for at fjerne forhindringen. 4.8 Sikkerhedsanordninger for gitre med dør Sikkerhedsanordninger til gitre omfatter enheder til at forhindre personer adgang til serviceliftens område, medmindre serviceliften befinder sig i en tilstand, så det er sikkert at bruge den. Endvidere sikrer anordningen, at serviceliften ikke bevæger sig på noget tidspunkt, hvor beskyttelsesgitterets døre er åbne. Der findes to former for sikkerhedsanordninger til gitre: Skjoldlåsesystem Skjoldlåsesystemet anvender et system af sikkerhedslåsekontakter monteret på gitterværk. En anden positionskontakt registrerer korrekt position for serviceliften på den beskyttede platform. Hovedafbryder Klar-lampe! GIV AGT! Når topstopkontakten udløses - aktivér NED-kontakt indtil topstopkontakt igen er fri NØD topstopkontakt Slår styringen fra, hvis topstopkontakt svigter (Fig. 10). Nedkørsel ved håndkraft er mulig. WARNING! OFF ON 18 FORSIGTIG! Benyt ikke serviceliften, før fejlen ved topendestopkontakten er afhjulpet. AVANTI servicelift til Vindmøller Switch ON only when the wind turbine generator has been stopped. Switch OFF before start up of the wind turbine generator. Conectar: Sólo con turbina parada. Desconectar: Antes del arranque de turbina Control box U5 UL ENES.indd 1 2/16/2012 9:49:26 AM

19 Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Aantis skjoldaflåsningssystem. Serviceliften kan ikke køre, før alle beskyttelsesgitre er lukkede og låst. Gitrene forbliver lukkede og låst, til serviceliften standses og befinder sig i korrekt position i forhold til platformen, hvilket aktiverer platformens positionskontakt. I denne position kan skjoldlåsen låses op ved tryk på den grønne knap med lys. Aflåsningssystemets kontaktskab er udstyret med en hovedafbryder. Ved at dreje kontakten til stillingen OFF, afbrydes strømmen til serviceliften. Hovedafbryderen skal stå på OFF, når liften ikke er i brug, vindmøllen forlades, og vindmøllen er i drift. Den skal stilles på OFF, før en elektrisk generator startes. Se manualen til AVANTI Skjoldlåsesystem for yderligere oplysninger Aflåsningssystem med faldrigel Aflåsningssystemet med faldrigel anvender et system af sikkerhedslåse monteret på gitre. Disse låse kan åbnes med en nøgle placeret inde i liften. Nøglen aktiverer også den generelle tænd-/slukkontakt placeret i serviceliftens kabine. Nøglen er fastgjort til liften med en wire og kan kun fjernes ved anvendelse af et skæreværktøj. Nøgle kan ikke fjernes fra den generelle tænd-/ sluk-kontakt i liften, medmindre den befinder sig i stillingen OFF, og liften derfor holder stille.. På samme måde kan nøglen ikke fjernes fra gitterets lås, medmindre gitterlågen er lukket, og døraktivatoren anbringes i dørlåsen. Gitrene forbliver lukkede og låst, til serviceliften standses på platformen, og nøglen flyttes fra liftens kabine til gitterlåsen. Yderligere oplysninger findes i Avantis brugervejledning til aflåsningssystemet med faldrigel. Nøgle Sikkerhedslås på gitter Låsekontakt Fig. 10 Topstopkontakt, normal drift Fig. 11a Fig. 11b Fig. 12 Grøn adgangsknap med lys Gitterpal med aktivator Positionskontakt Nød-topstopkontakt Sikkerhedsstop, bund NØDSTOP kontakt Fig. 13 Dørstopkontakt (I dørkarm) Aktivator Faldrigelkontakt Fig. 14 Brugsanvisning 19

20 5. Daglig kontrol ved den tilsynsførende Hvis der er monteret sikkerhedsanordning til gitterlåger (se kapitel 4.7 i brugervejledningen), skal alle gitterlåger lukkes, før der kan køres med kabinen. 5.1 Servicelift a) Før enhver funktion skal sikres, at trækspil, faldbremse og alle hjælpekomponenter (stop, wireguidehjul osv.) er monteret i overensstemmelse med specifikationerne og er uden mærkbare fejl. b) Check om kørewirer og sikkerhedswirer løber korrekt rundt om de to wireguidehjul. c) Wire-ender (på 3 m eller længere) skal rulles op enkeltvis ved gulv og bindes sammen med strips mindst 3 steder. d) Check bæreevne: (se typeskilt eller Afsnit 3.5.3) ekstra last (personer og materiel!) må ikke overstige den tilladte bæreevne. 5.2 Aktionsområde a) Man skal sikre sig, at der ikke befinder sig forhindringer i serviceliftens aktionsområde, der kan være i vejen for kabinen eller føre til, at kabinen støder på grund. b) Man skal sikre sig, at de i givet fald nødvendige beskyttelsesindretninger nedenfor kabinen alle er til stede. Det kan være halvtag eller afspærringer, for at beskytte personer mod nedfaldende genstande.! STOP nedkørsel må være muligt. Servicelift med skydedør: Flyt kabinen til en højde, der ikke svarer til en platform. Det bør ikke være muligt at åbne døren. Døren kan kun åbnes ved at trykke på den røde nødudløserknap fra kabinens yderside såvel som ved brug af en M5 trekantnøgle indvendig i kabinen. f) Hvis den valgfri AUTOMATISK funktion er installeret. Sæt HAND/AUTOM. vælgeren på AUTOM. Når håndtaget fastholdes, skal liften blive stående, selv om OP eller NED kontakterne aktiveres. g) Hvis der er monteret aflåsningssystem med faldrigel. Drej kontakten til faldriglen til stillingen OFF. Det bør ikke være muligt at køre kabinen op eller ned. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til aflåsningssystemet med faldrigel. Advarsel! Hvis fejl opstår under drift, - stop arbejdet, - hvis nødvendigt, skal arbejdsstedet afsikres og - afhjælp fejlen!(se side 25). FARE! Vær sikker på, at ingen er i fare under serviceliften, f.eks. pga. nedfaldende genstande. Passende forholdsregler: Halvtag eller afspærringer. 5.3 Styrefunktioner a) Luk dørene. Tryk på NØDSTOP kontakten. Liften skal blive stående, når OP/NED kontakten trykkes ind. For at genstarte, drej NØDSTOP kontakten med uret. Hvis en fast NØDSTOP kontakt er installeret (Fig. 9), afprøves denne som ovenfor. b) Afprøv topstopkontakten: Ved opkørsel trykkes udløserarmen ind med hånden, og serviceliften skal straks stoppe. Ved tryk på topstopkontakten bør liften kunne køre ned igen. c) NØD-topstopkontakt afprøves: Ved opkørsel trykkes udløserarmen ind med hånden, og serviceliften skal straks stoppe. Hverken op- eller nedkørsel må nu være mulig. d) Sikkerhedsstop, bund. Kør liften nedad, den skal stoppe, inden kabinens gummifødder når bunden. Ved at aktivere forbigåelseskontakten skal liften gå helt ned til bunden. e) Dørstopkontakt: Åbn dørene - hverken op- eller Elskab X402P/L502P Hængekontakt M500 HAND/ AUTOM. Klar-lampe TIL Tilsidesættelse af sikkerhedsstop i bund NØDSTOP OP NED Fig AVANTI servicelift til Vindmøller

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen elero Danmark Holmbladsvej 4 6 8600 Silkeborg elero@elero.dk www.elero.dk 0709 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere