Grobund. Virksomhedsstrategi Virksomhedsstrategi NaturErhvervstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen"

Transkript

1 Grobund Virksomhedsstrategi

2 2

3 NaturErhvervstyrelsen Virksomhedsstrategi En af de største udfordringer, verden står overfor i dag, er at udnytte naturressourcerne på den mest fornuftige måde. Jordens befolkningstal stiger hastigt, og efterspørgslen på fødevarer øges i samme takt. Samtidig truer overudnyttelse af naturressourcerne med at ødelægge grundlaget for, at vi kan producere fødevarer nok til alle. Løsningen er en omstilling til mere bæredygtige produktionsformer. En sådan omstilling rummer et enormt potentiale for Danmark. Hvis vi udnytter vores naturressourcer bæredygtigt, kan det bidrage til vækst i erhvervene. Det vil styrke vores position på verdensmarkedet som en ansvarlig leverandør af kvalitetsfødevarer, og det vil sikre fødevareproducenternes livsgrundlag på langt sigt. Samtidig får vi et renere miljø og mere natur til gavn for alle. NaturErhvervstyrelsen støtter denne udvikling og ønsker at bidrage til udviklingen i erhvervene gennem de redskaber, vi har som styrelse. For at opnå størst effekt vælger vi at gøre det gennem dialog med de involverede interessenter. NaturErhvervstyrelsens strategi tager udgangspunkt i at udvikle fødevarererhvervene, så der både skabes vækst i erhvervene og en bæredygtig udvikling af naturen. Her kan du læse om de konkrete initiativer, Natur- Erhvervstyrelsen sætter i værk i 2013, vores strategi, og hvilken retning strategien sætter for NaturErhvervstyrelsen i

4 Visioner og ambitioner for strategien NaturErhvervstyrelsen arbejder i et felt, hvor samspillet mellem natur, forvaltning af naturen og de erhverv, der lever af naturen, skal gå op i en højere enhed. I dette samspil ser NaturErhvervstyrelsen det som sin opgave at sikre, at landbrugs- og fiskerisektoren kan forvalte sine erhverv på et bæredygtigt grundlag samtidig med, at der skabes gode betingelser for vækst. Det er denne opgave, Grobund skal understøtte. NaturErhvervstyrelsen arbejder strategisk med både bæredygtighed og vækst, men har også følgende ambitioner: Mission og Vision NaturErhvervstyrelsen har formuleret en mission og vision, der har afsæt i de globale udfordringer og har vækst og bæredygtighed som sit fokus. Begge har et mål om at skabe vækst for erhvervet gennem en bæredygtig udvikling af naturen. Kernebudskabet er, at vi ikke ser vækst og bæredygtighed som hinandens modsætninger, men som hinandens forudsætninger, og at vi ser dialog som et vigtigt redskab. Styrelsen vil levere en åben og professionel kontakt med kunderne, hvor de oplever, de bliver hørt, og at styrelsen er let tilgængelig. At styrelsen kan indgå i samspil med erhvervene og interesseorganisationerne om udviklingen af den fremtidige politik. Der skabes dialog om, hvordan erhvervene udvikler sig i en mere grøn retning, og erhvervets vækstbetingelser fremmes. At styrelsen bliver/er policyskabende og dagsordensættende. Styrelsen har fokus på nytænkning, både når det gælder interne processer, samspillet med erhvervene, og når det gælder grøn omstilling. Mission: Vi sikrer samspillet mellem natur og erhverv gennem regulering, tilskud, kontrol og dialog. Vision: Vækst i erhvervet gennem en bæredygtig udvikling af naturen. Styrelsen har en høj faglighed, er troværdig og leverer (meningsfuld) regulering, tilskud til tiden og en effektiv kontrol. Styrelsen skal opfylde sine kerneopgaver i forhold til erhvervene, borgerne og i forhold til EU. At kunne indfri ambitionerne og arbejde for grøn omstilling indenfor de eksisterende økonomiske rammer. 4

5 Strategiens kerne Hvis vi skal nå visionen om vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen, skal vi udvikle os som organisation frem mod Der er 3 områder, hvor det er vigtigt, at vi er særligt stærke for at kunne lykkes, og som folder vores strategiske retning ud. Vi har kaldt dem: Grøn omstilling, Omverden og Handlekraftig organisation. Grøn omstilling Grøn omstilling er den kurs, vi skal tage mod vores vision om vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen. Målet er at give de erhverv, der lever af naturen, de rette vækstbetingelser og samtidig gøre Danmark til et grønnere sted. Derfor bliver vores faglige fokus de kommende år at skabe rammer, som på en og samme tid øger konkurrenceevnen og bæredygtigheden i erhvervene og som derved skaber motivation til grøn omstilling. Omverden Visionen forudsætter, at vi samler stærke interesser i samfundet om en fælles retning. Det kan vi kun gøre i aktivt samspil med vores omverden. Vi skal som en moderne styrelse udvikle stærke relationer til vores kunder og interessenter. Vi skal forstå, inddrage og balancere deres interesser i vores arbejde. Og vi skal hver dag levere vores ydelser til dem på den bedst mulige måde. Handlekraftig organisation Vi har som ny styrelse behov for at udvikle nye, fælles systemer og arbejdsformer samt en kultur, som ruster os til de opgaver, vi står overfor. Vores vision kræver, at vi opbygger en fælles kapacitet til at finde nye løsninger på svære udfordringer. Derfor skal vores fremtidige organisation stå på et stærkt fundament af handlekraft, nytænkning og et fælles fokus på, at alt, hvad vi gør, bringer os tættere på vores mål. 5

6 6

7 er 2013 Her kan du se de initiativer, vi sætter i værk i De er det første skridt i vores arbejde med Grobund og vores vision om en bæredygtig udvikling og vækst i erhvervet. erne er valgt ud fra vores 13 kritiske aktiviteter, der afspejler vores mål om balance mellem vores visionære arbejde, vores økonomi, vores drift og den interne udvikling. Den balance skal sikre, at vi har fundament og er fremtidsorienteret i vores arbejde. Under hver kritisk aktivitet kan du læse, hvilke initiativer der sættes i gang i Ud for initiativet kan du læse, hvilke aktiviteter, der ligger i hvert initiativ, hvilke resultater der forventes, og hvad tidshorisonten er for arbejdet. Kritisk aktivitet: Bæredygtighed Bæredygtigt fiskeri Forhandling og udmøntning af reformen af EU s fælles fiskeripolitik Udmøntning af EU s miljødirektiver på fiskeriområdet Sikring af sameksistens mellem fiskeriaktiviteter samt natur bl.a. gennem udvikling af teknologier til bæredygtig fiskeriforvaltning Løbende frem mod 2015 Månegrisen Vækst og bedre miljø i den animalske produktion Etablering af partnerskaber der kan realisere vision og mål Identificering af udfordringer, løsninger og finansiering af aktiviteter Udvikling af løsninger Nationalt innovationspartnerskab, der munder ud i udvikling af nødvendige teknologier, systemer og rammer, der skaber grundlag for reguleringsændringer, som kan sikrer grøn omstilling i landbruget Løbende til 2015 Bæredygtigt landbrug Skabe solidt fundament for politikudvikling inden for bioøkonomi og planteforædling. NAER analyserer potentialerne for grøn omstilling i Danmark, gennem bioøkonomi og planteforædling. 1. halvår af 2013 NAER som rollemodel for grøn omstilling Reducere NAERs energiforbrug i bygninger og på fartøjer Mobilisere medarbejdere til grøn adfærd i styrelsen NAER er kendt i den offentlige sektor som trendsetter for bæredygtighed og grøn omstilling 1. halvår af

8 Kritisk aktivitet: Virkemidler Intelligente tilskud, regulering og kontrol Virkemiddelkatalog: Kortlægning af anvendte virkemidler i tilskudsordninger og indenfor regulering Overblik over huller i anvendelse af virkemidler At virkemidler i tilskudsordninger har det optimale samspil mellem regulering, tilskud og kontrol i forhold til en grøn omstilling af erhvervene 2013 Kritisk aktivitet: Servicerende myndighedskultur Implementering af kundestrategi Forankre en ambitiøs og kundeorienteret kundestrategi Øget transparens for kunderne og bedre kundekommunikation gennem andre kanaler Øget effektivitet og lave enhedsomkostninger pr. kunde Løbende i de tre første kvartaler af 2013 Kontrolstrategi Etablere og forankre en overordnet og samlet kontrolstrategi for NAER Øget kvalitet i kontrolarbejdet og optimeret samspil mellem kontrolområdet og de øvrige områder i styrelsen Analyse: 1. halvår af 2013 Implementering: April Kritisk aktivitet: Involvering Inddragelse og deltagelse ift. interessenter Der udarbejdes principper for involvering af interessenter Principperne skal bruges i centre og enheder NAER skal være parat til at indgå i strategiske partnerskaber, som kan bidrage til vores vision Kritisk aktivitet: Forenkling Forenkling på KO-området Undersøge muligheden for forenkling inden for administration af KO-området Sikre gennemsigtighed for den enkelte jordbruger i administrationsprocessen Fairness i KO-kontrollen og troværdighed hos kunderne såvel som den øvrige omverden 8

9 Kritisk aktivitet: Tilskudsvirksomhed Forebyggelse af underkendelse Analyse af hektarstøttedommen for at vurdere de økonomiske omkostninger/ gevinster ved nye initiativer, der skal forbedre NAER s EU-tilskudsadministration Opfølgning på Projekt Bedre Kontrol Iværksættelse af tiltag der forbedrer administration og kontrol og dermed giver færre underkendelser Sammenhæng i tilskudsordningerne Tjek af eksisterende EU-støtte ordninger i forhold til effekt og omkostninger Der udarbejdes koncept for udformning af fremtidige ordninger Optimering af effekt af støtte til udvikling i erhvervene og bedre mulighed for grøn udvikling i erhvervene Effektiv tilskudsadministration inklusiv sagsbehandlingstider og klagesager Analyse af arealstøtteordningerne i CAP post 13 og projektstøtteordningerne Opbygning af produktionsstyringssystem og ledelsesinformationssystem til styring af tilskudsmidler Effektiv tilskudsadministration og produktionsafvikling Kritisk aktivitet: Økonomisk råderum Økonomistyring Mål og resultatstyring. Retningslinjer for ressourcebehov, kvalitetstjek af økonomikompetencer Udskiftning af budgetsystem og implementering af BI-system Optimering af styrelsens økonomistyring Effektiviseringsstrategi Udarbejde effektiviseringsstrategi, som sætter rammer for styrelsens fortsatte arbejde med omkostningsminimering og effektiviseringer Effektiviseringsstrategi 9

10 Kritisk aktivitet: Forretningsforståelse Business Intelligence og udvikling af bæredygtigheds indikatorer Tage første skridt i ift. at udvikle en samlet business intelligence strategi Overbliv over data Gennemføre pilotprojekter Udarbejde BI-roadmap En business intelligence strategi der sikre bedre udnyttelse af data i styrelsen og som kan understøtte arbejdet med mission og vision Kritisk aktivitet: Rette kompetencer Ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsprojekt Retningslinjer for individuel lederudvikling Ledertalentudvikling Klarhed om ledernes ledelsesrum, ledelsesopgaver og hvad god ledelse er i NAER Kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Sparringsteams og kompetenceløft for medarbejdere m. ministerbetjening Politisk bevidsthed i sagerne De rette medarbejderkompetencer og overblik over kompetenceudviklingen i styrelsen Styrket kompetencer for ministerbetjening og politikudvikling og frem til 2016 Juridisk kvalitetssikring Juridisk kvalitetssikring Overblik over den juridiske bemanding 2-3 kvalitetssikringsprojekter Forum for juridisk kvalitetssikring Overblik over juridiske ressourcer Højne den juridiske kvalitet på udvalgte områder med store økonomiske eller politiske risici Kritisk aktivitet: Eksekvering Hverdagens infrastruktur Optimering af fællesarealer Bedre intern kommunikation til/fra stabs- og støttefunktionerne Optimering af it-løsninger og nyt servicedesk system Bedre møder Et godt arbejdsmiljø i form af en let forståelig og velsmurt infrastruktur for alle medarbejdere i NAER 10

11 Kritisk aktivitet: Attraktiv virksomhedskultur Implementering af værdierne Kampagne med fokus på de 5 fælles værdier Værdierne indarbejdes i MUS og LUS Værdierne bliver en del af personalepolitikken. Værdi tjek af større strategier og planer. White paper om organisationsudvikling Værdierne bruges aktivt og er del af en fælles kultur Politikker, regler og større projekter er i overenstemmelse m. værdierne Platform for organisationsudvikling og primo 2014 Mobilitet Mobilitetsordning Implementering af porteføljestyring Øget mobilitet blandt medarbejdere i ministeriet Øget inddragelse af medarbejdere på tværs af styrelsen qua projektarbejde 1. halvår af 2013 Kritisk aktivitet: Intelligente løsninger Implementering af it-strategi Udarbejde samlet masterplan for implementering af it-strategien Sikring af sammenhængende og prioriteret itudvikling for styrelsen Øget performance CAP langt sigt Sikring af performance og stabilitet på CAP langt sigt systemet herunder Tast selv service Stabilt system og overholde udmeldte svartider 11

12 12

13 Værdierne vores rettesnore i hverdagen I NaturErhvervstyrelsen har vi 5 værdier, som udgør grundlaget for vores opgaveløsning og fælles arbejdskultur i styrelsen. Værdierne er: Åbenhed, Faglighed, Nytænkning, Ansvarlighed og Engagement. Værdierne kendetegner os som organisation og udgør retningslinjerne for vores arbejde, vores adfærd som kollegaer og samspillet med kunderne. Der er lavet to oversættelser af værdierne. En der primært peger ud mod omverdenen og har fokus på, at styrelsen kan nå sine mål, og hvad omverden kan forvente af NaturErhvervstyrelsen, og en oversættelse der har et internt fokus og retter sig mod samspillet medarbejderne imellem. Dermed har vi et værdisæt, der guider medarbejderne i forhold til internt arbejde i styrelsen og i vores møde med omverdenen. Vi arbejder med værdierne for at sikre, at vi har en fælles forståelse af, hvad vores 5 værdier betyder, så de giver os en fælles retning i vores daglige arbejde. På den måde giver værdierne os et fælles sprog og en rettesnor for, hvordan vi går til opgaveløsningen. Eksternt rettet oversættelse Internt rettet oversættelse Nytænkning Vi tør gå nye veje, fordi den gængse vej ikke altid er løsningen. Vi vil selv gå forrest, når vi beder andre tænke nyt. Åbenhed Vi har en åben dialog med vores omverden, fordi vi skal forstå og lade os inspirere af vores kunder og interessenter. Ansvarlighed Vi tager hver især ansvar for, at alt, hvad vi gør, skaber resultater. Faglighed Vi bruger høj faglighed som afsæt for konstruktivt tværfagligt samarbejde. Engagement Vi engagerer os i vores opgaver, fordi de alle bidrager til et vigtigt formål. Nytænkning Al nytænkning medfører øget risiko for fejl. Vi tør begå fejl og accepterer, at vores kolleger gør det fra tid til anden. Åbenhed Vi møder hinanden med åbenhed, for uanset hvor vi kommer fra, skal vi alle i samme retning. Ansvarlighed Vi tager ansvar for vores handlinger og skubber det ikke over på vores kolleger. Faglighed Vi udvikler løbende vores faglighed, fordi vi lever af at vide, hvad vi taler om. Engagement Vi engagerer os i hinanden, fordi vi kun kan nå vores mål ved at gøre en fælles indsats. 13

14 14

15 Afslutning Med strategien Grobund er NaturErhvervstyrelsen kommet godt på vej. Ambitionerne for NaturErhvervstyrelsen er kommet på dagsordenen, der arbejdes strategisk med den valgte retning for styrelsen, og nu glæder vi os til i de kommende år at se resultaterne. Både dem som udspringer direkte af initiativerne men også dem, som kommer fra, at vi arbejder strategisk med vores drift og udvikling. Hvis du vil vide mere om NaturErhvervstyrelsen kan du finde det her 15

16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf ISBN Design: Clienti. Januar Foto: Colourbox. Tryk: GP-Tryk A/S 16

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere