Grobund. Virksomhedsstrategi Virksomhedsstrategi NaturErhvervstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen"

Transkript

1 Grobund Virksomhedsstrategi

2 2

3 NaturErhvervstyrelsen Virksomhedsstrategi En af de største udfordringer, verden står overfor i dag, er at udnytte naturressourcerne på den mest fornuftige måde. Jordens befolkningstal stiger hastigt, og efterspørgslen på fødevarer øges i samme takt. Samtidig truer overudnyttelse af naturressourcerne med at ødelægge grundlaget for, at vi kan producere fødevarer nok til alle. Løsningen er en omstilling til mere bæredygtige produktionsformer. En sådan omstilling rummer et enormt potentiale for Danmark. Hvis vi udnytter vores naturressourcer bæredygtigt, kan det bidrage til vækst i erhvervene. Det vil styrke vores position på verdensmarkedet som en ansvarlig leverandør af kvalitetsfødevarer, og det vil sikre fødevareproducenternes livsgrundlag på langt sigt. Samtidig får vi et renere miljø og mere natur til gavn for alle. NaturErhvervstyrelsen støtter denne udvikling og ønsker at bidrage til udviklingen i erhvervene gennem de redskaber, vi har som styrelse. For at opnå størst effekt vælger vi at gøre det gennem dialog med de involverede interessenter. NaturErhvervstyrelsens strategi tager udgangspunkt i at udvikle fødevarererhvervene, så der både skabes vækst i erhvervene og en bæredygtig udvikling af naturen. Her kan du læse om de konkrete initiativer, Natur- Erhvervstyrelsen sætter i værk i 2013, vores strategi, og hvilken retning strategien sætter for NaturErhvervstyrelsen i

4 Visioner og ambitioner for strategien NaturErhvervstyrelsen arbejder i et felt, hvor samspillet mellem natur, forvaltning af naturen og de erhverv, der lever af naturen, skal gå op i en højere enhed. I dette samspil ser NaturErhvervstyrelsen det som sin opgave at sikre, at landbrugs- og fiskerisektoren kan forvalte sine erhverv på et bæredygtigt grundlag samtidig med, at der skabes gode betingelser for vækst. Det er denne opgave, Grobund skal understøtte. NaturErhvervstyrelsen arbejder strategisk med både bæredygtighed og vækst, men har også følgende ambitioner: Mission og Vision NaturErhvervstyrelsen har formuleret en mission og vision, der har afsæt i de globale udfordringer og har vækst og bæredygtighed som sit fokus. Begge har et mål om at skabe vækst for erhvervet gennem en bæredygtig udvikling af naturen. Kernebudskabet er, at vi ikke ser vækst og bæredygtighed som hinandens modsætninger, men som hinandens forudsætninger, og at vi ser dialog som et vigtigt redskab. Styrelsen vil levere en åben og professionel kontakt med kunderne, hvor de oplever, de bliver hørt, og at styrelsen er let tilgængelig. At styrelsen kan indgå i samspil med erhvervene og interesseorganisationerne om udviklingen af den fremtidige politik. Der skabes dialog om, hvordan erhvervene udvikler sig i en mere grøn retning, og erhvervets vækstbetingelser fremmes. At styrelsen bliver/er policyskabende og dagsordensættende. Styrelsen har fokus på nytænkning, både når det gælder interne processer, samspillet med erhvervene, og når det gælder grøn omstilling. Mission: Vi sikrer samspillet mellem natur og erhverv gennem regulering, tilskud, kontrol og dialog. Vision: Vækst i erhvervet gennem en bæredygtig udvikling af naturen. Styrelsen har en høj faglighed, er troværdig og leverer (meningsfuld) regulering, tilskud til tiden og en effektiv kontrol. Styrelsen skal opfylde sine kerneopgaver i forhold til erhvervene, borgerne og i forhold til EU. At kunne indfri ambitionerne og arbejde for grøn omstilling indenfor de eksisterende økonomiske rammer. 4

5 Strategiens kerne Hvis vi skal nå visionen om vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen, skal vi udvikle os som organisation frem mod Der er 3 områder, hvor det er vigtigt, at vi er særligt stærke for at kunne lykkes, og som folder vores strategiske retning ud. Vi har kaldt dem: Grøn omstilling, Omverden og Handlekraftig organisation. Grøn omstilling Grøn omstilling er den kurs, vi skal tage mod vores vision om vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen. Målet er at give de erhverv, der lever af naturen, de rette vækstbetingelser og samtidig gøre Danmark til et grønnere sted. Derfor bliver vores faglige fokus de kommende år at skabe rammer, som på en og samme tid øger konkurrenceevnen og bæredygtigheden i erhvervene og som derved skaber motivation til grøn omstilling. Omverden Visionen forudsætter, at vi samler stærke interesser i samfundet om en fælles retning. Det kan vi kun gøre i aktivt samspil med vores omverden. Vi skal som en moderne styrelse udvikle stærke relationer til vores kunder og interessenter. Vi skal forstå, inddrage og balancere deres interesser i vores arbejde. Og vi skal hver dag levere vores ydelser til dem på den bedst mulige måde. Handlekraftig organisation Vi har som ny styrelse behov for at udvikle nye, fælles systemer og arbejdsformer samt en kultur, som ruster os til de opgaver, vi står overfor. Vores vision kræver, at vi opbygger en fælles kapacitet til at finde nye løsninger på svære udfordringer. Derfor skal vores fremtidige organisation stå på et stærkt fundament af handlekraft, nytænkning og et fælles fokus på, at alt, hvad vi gør, bringer os tættere på vores mål. 5

6 6

7 er 2013 Her kan du se de initiativer, vi sætter i værk i De er det første skridt i vores arbejde med Grobund og vores vision om en bæredygtig udvikling og vækst i erhvervet. erne er valgt ud fra vores 13 kritiske aktiviteter, der afspejler vores mål om balance mellem vores visionære arbejde, vores økonomi, vores drift og den interne udvikling. Den balance skal sikre, at vi har fundament og er fremtidsorienteret i vores arbejde. Under hver kritisk aktivitet kan du læse, hvilke initiativer der sættes i gang i Ud for initiativet kan du læse, hvilke aktiviteter, der ligger i hvert initiativ, hvilke resultater der forventes, og hvad tidshorisonten er for arbejdet. Kritisk aktivitet: Bæredygtighed Bæredygtigt fiskeri Forhandling og udmøntning af reformen af EU s fælles fiskeripolitik Udmøntning af EU s miljødirektiver på fiskeriområdet Sikring af sameksistens mellem fiskeriaktiviteter samt natur bl.a. gennem udvikling af teknologier til bæredygtig fiskeriforvaltning Løbende frem mod 2015 Månegrisen Vækst og bedre miljø i den animalske produktion Etablering af partnerskaber der kan realisere vision og mål Identificering af udfordringer, løsninger og finansiering af aktiviteter Udvikling af løsninger Nationalt innovationspartnerskab, der munder ud i udvikling af nødvendige teknologier, systemer og rammer, der skaber grundlag for reguleringsændringer, som kan sikrer grøn omstilling i landbruget Løbende til 2015 Bæredygtigt landbrug Skabe solidt fundament for politikudvikling inden for bioøkonomi og planteforædling. NAER analyserer potentialerne for grøn omstilling i Danmark, gennem bioøkonomi og planteforædling. 1. halvår af 2013 NAER som rollemodel for grøn omstilling Reducere NAERs energiforbrug i bygninger og på fartøjer Mobilisere medarbejdere til grøn adfærd i styrelsen NAER er kendt i den offentlige sektor som trendsetter for bæredygtighed og grøn omstilling 1. halvår af

8 Kritisk aktivitet: Virkemidler Intelligente tilskud, regulering og kontrol Virkemiddelkatalog: Kortlægning af anvendte virkemidler i tilskudsordninger og indenfor regulering Overblik over huller i anvendelse af virkemidler At virkemidler i tilskudsordninger har det optimale samspil mellem regulering, tilskud og kontrol i forhold til en grøn omstilling af erhvervene 2013 Kritisk aktivitet: Servicerende myndighedskultur Implementering af kundestrategi Forankre en ambitiøs og kundeorienteret kundestrategi Øget transparens for kunderne og bedre kundekommunikation gennem andre kanaler Øget effektivitet og lave enhedsomkostninger pr. kunde Løbende i de tre første kvartaler af 2013 Kontrolstrategi Etablere og forankre en overordnet og samlet kontrolstrategi for NAER Øget kvalitet i kontrolarbejdet og optimeret samspil mellem kontrolområdet og de øvrige områder i styrelsen Analyse: 1. halvår af 2013 Implementering: April Kritisk aktivitet: Involvering Inddragelse og deltagelse ift. interessenter Der udarbejdes principper for involvering af interessenter Principperne skal bruges i centre og enheder NAER skal være parat til at indgå i strategiske partnerskaber, som kan bidrage til vores vision Kritisk aktivitet: Forenkling Forenkling på KO-området Undersøge muligheden for forenkling inden for administration af KO-området Sikre gennemsigtighed for den enkelte jordbruger i administrationsprocessen Fairness i KO-kontrollen og troværdighed hos kunderne såvel som den øvrige omverden 8

9 Kritisk aktivitet: Tilskudsvirksomhed Forebyggelse af underkendelse Analyse af hektarstøttedommen for at vurdere de økonomiske omkostninger/ gevinster ved nye initiativer, der skal forbedre NAER s EU-tilskudsadministration Opfølgning på Projekt Bedre Kontrol Iværksættelse af tiltag der forbedrer administration og kontrol og dermed giver færre underkendelser Sammenhæng i tilskudsordningerne Tjek af eksisterende EU-støtte ordninger i forhold til effekt og omkostninger Der udarbejdes koncept for udformning af fremtidige ordninger Optimering af effekt af støtte til udvikling i erhvervene og bedre mulighed for grøn udvikling i erhvervene Effektiv tilskudsadministration inklusiv sagsbehandlingstider og klagesager Analyse af arealstøtteordningerne i CAP post 13 og projektstøtteordningerne Opbygning af produktionsstyringssystem og ledelsesinformationssystem til styring af tilskudsmidler Effektiv tilskudsadministration og produktionsafvikling Kritisk aktivitet: Økonomisk råderum Økonomistyring Mål og resultatstyring. Retningslinjer for ressourcebehov, kvalitetstjek af økonomikompetencer Udskiftning af budgetsystem og implementering af BI-system Optimering af styrelsens økonomistyring Effektiviseringsstrategi Udarbejde effektiviseringsstrategi, som sætter rammer for styrelsens fortsatte arbejde med omkostningsminimering og effektiviseringer Effektiviseringsstrategi 9

10 Kritisk aktivitet: Forretningsforståelse Business Intelligence og udvikling af bæredygtigheds indikatorer Tage første skridt i ift. at udvikle en samlet business intelligence strategi Overbliv over data Gennemføre pilotprojekter Udarbejde BI-roadmap En business intelligence strategi der sikre bedre udnyttelse af data i styrelsen og som kan understøtte arbejdet med mission og vision Kritisk aktivitet: Rette kompetencer Ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsprojekt Retningslinjer for individuel lederudvikling Ledertalentudvikling Klarhed om ledernes ledelsesrum, ledelsesopgaver og hvad god ledelse er i NAER Kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Sparringsteams og kompetenceløft for medarbejdere m. ministerbetjening Politisk bevidsthed i sagerne De rette medarbejderkompetencer og overblik over kompetenceudviklingen i styrelsen Styrket kompetencer for ministerbetjening og politikudvikling og frem til 2016 Juridisk kvalitetssikring Juridisk kvalitetssikring Overblik over den juridiske bemanding 2-3 kvalitetssikringsprojekter Forum for juridisk kvalitetssikring Overblik over juridiske ressourcer Højne den juridiske kvalitet på udvalgte områder med store økonomiske eller politiske risici Kritisk aktivitet: Eksekvering Hverdagens infrastruktur Optimering af fællesarealer Bedre intern kommunikation til/fra stabs- og støttefunktionerne Optimering af it-løsninger og nyt servicedesk system Bedre møder Et godt arbejdsmiljø i form af en let forståelig og velsmurt infrastruktur for alle medarbejdere i NAER 10

11 Kritisk aktivitet: Attraktiv virksomhedskultur Implementering af værdierne Kampagne med fokus på de 5 fælles værdier Værdierne indarbejdes i MUS og LUS Værdierne bliver en del af personalepolitikken. Værdi tjek af større strategier og planer. White paper om organisationsudvikling Værdierne bruges aktivt og er del af en fælles kultur Politikker, regler og større projekter er i overenstemmelse m. værdierne Platform for organisationsudvikling og primo 2014 Mobilitet Mobilitetsordning Implementering af porteføljestyring Øget mobilitet blandt medarbejdere i ministeriet Øget inddragelse af medarbejdere på tværs af styrelsen qua projektarbejde 1. halvår af 2013 Kritisk aktivitet: Intelligente løsninger Implementering af it-strategi Udarbejde samlet masterplan for implementering af it-strategien Sikring af sammenhængende og prioriteret itudvikling for styrelsen Øget performance CAP langt sigt Sikring af performance og stabilitet på CAP langt sigt systemet herunder Tast selv service Stabilt system og overholde udmeldte svartider 11

12 12

13 Værdierne vores rettesnore i hverdagen I NaturErhvervstyrelsen har vi 5 værdier, som udgør grundlaget for vores opgaveløsning og fælles arbejdskultur i styrelsen. Værdierne er: Åbenhed, Faglighed, Nytænkning, Ansvarlighed og Engagement. Værdierne kendetegner os som organisation og udgør retningslinjerne for vores arbejde, vores adfærd som kollegaer og samspillet med kunderne. Der er lavet to oversættelser af værdierne. En der primært peger ud mod omverdenen og har fokus på, at styrelsen kan nå sine mål, og hvad omverden kan forvente af NaturErhvervstyrelsen, og en oversættelse der har et internt fokus og retter sig mod samspillet medarbejderne imellem. Dermed har vi et værdisæt, der guider medarbejderne i forhold til internt arbejde i styrelsen og i vores møde med omverdenen. Vi arbejder med værdierne for at sikre, at vi har en fælles forståelse af, hvad vores 5 værdier betyder, så de giver os en fælles retning i vores daglige arbejde. På den måde giver værdierne os et fælles sprog og en rettesnor for, hvordan vi går til opgaveløsningen. Eksternt rettet oversættelse Internt rettet oversættelse Nytænkning Vi tør gå nye veje, fordi den gængse vej ikke altid er løsningen. Vi vil selv gå forrest, når vi beder andre tænke nyt. Åbenhed Vi har en åben dialog med vores omverden, fordi vi skal forstå og lade os inspirere af vores kunder og interessenter. Ansvarlighed Vi tager hver især ansvar for, at alt, hvad vi gør, skaber resultater. Faglighed Vi bruger høj faglighed som afsæt for konstruktivt tværfagligt samarbejde. Engagement Vi engagerer os i vores opgaver, fordi de alle bidrager til et vigtigt formål. Nytænkning Al nytænkning medfører øget risiko for fejl. Vi tør begå fejl og accepterer, at vores kolleger gør det fra tid til anden. Åbenhed Vi møder hinanden med åbenhed, for uanset hvor vi kommer fra, skal vi alle i samme retning. Ansvarlighed Vi tager ansvar for vores handlinger og skubber det ikke over på vores kolleger. Faglighed Vi udvikler løbende vores faglighed, fordi vi lever af at vide, hvad vi taler om. Engagement Vi engagerer os i hinanden, fordi vi kun kan nå vores mål ved at gøre en fælles indsats. 13

14 14

15 Afslutning Med strategien Grobund er NaturErhvervstyrelsen kommet godt på vej. Ambitionerne for NaturErhvervstyrelsen er kommet på dagsordenen, der arbejdes strategisk med den valgte retning for styrelsen, og nu glæder vi os til i de kommende år at se resultaterne. Både dem som udspringer direkte af initiativerne men også dem, som kommer fra, at vi arbejder strategisk med vores drift og udvikling. Hvis du vil vide mere om NaturErhvervstyrelsen kan du finde det her 15

16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf ISBN Design: Clienti. Januar Foto: Colourbox. Tryk: GP-Tryk A/S 16

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Intro I virksomhedsplanen for 2017 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet har fokus på i 2017. Vi følger løbende

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Intro I virksomhedsplanen for 2016 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet mere konkret har fokus på i 2016.

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Resultatkontrakt 2013 Mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets departement

Resultatkontrakt 2013 Mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets departement Resultatkontrakt 2013 Mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets departement Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Figur Kolofon Resultatkontrakt 2013 Denne resultatkontrakt

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland Peter Hansen, Finansdepartemnetet Økonomisk Råds Seminar om produktivitet og effektiviseringer Lørdag den 9. april 2016 Oversigt Udfordringer: Strukturelle

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Resultatkontrakt 2014 Mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets departement

Resultatkontrakt 2014 Mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets departement Resultatkontrakt 2014 Mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets departement Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Figur Kolofon Resultatkontrakt 2014 Denne resultatkontrakt

Læs mere