Juridiske)rammer)og)udfordringer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridiske)rammer)og)udfordringer)"

Transkript

1 !!! Afdækning!B! Juridiske)rammer)og)udfordringer) Dansk!lovgivning!af!relevans!for!forskningsdata!management! Om)bilaget) Juridisk!institut,!AAU,!har!på!styregruppens!opfordring!udarbejdet!en!oversigt!over!områdets!juridiske!rammer! og!udfordringer.! 1. Den!retlige!regulering!af!forskningsdata!D!Rammeskabende!lovgivning!og!juridiske!udfordringer!vedr.! indsamling,!bearbejdning,!publicering!og!videreanvendelse!af!forskningsdata! Denne!oversigt!er!efterfølgende!suppleret!af!tre!notater:!! 2. Statens!Arkivers!vurdering!af,!hvilke!regler!der!iflg.!dansk!lovgivning!m.v.!gælder!for!de!data,!som! offentligt!ansatte!forskere!skaber!eller!tilvejebringer!som!en!del!af!deres!tjenstlige!virksomhed!! 3. Det!Kongelige!Biblioteks!vurdering!af!pligtafleveringslovens!betydning!for!datamanagement!af! forskningsdata!!!! 4. Syddansk!Universitets!oversigt!over!lovgivning!om!videnskabsetisk!behandling!af! sundhedsvidenskabelige!forskningsprojekter! Bilaget!består!således!af!disse!fire!dokumenter.!! Bilag!07.!Afdækning!B:!Juridiske!rammer!og!udfordringer!!!

2 Den retlige regulering af forskningsdata Rammeskabende lovgivning og juridiske udfordringer indsamling bearbejdning publicering videreanvendelse af forskningsdata Ulla Steen, lektor, ph.d. og Birgitte Krejsager, ph.d.stipendiat Juridisk Institut, Aalborg Universitet April Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 1 af 21

3 1. Indledning Forskningen i Danmark foregår inden for rammerne af en række love, der overordnet fastlægger det institutionelle set up og samspillet mellem diverse aktører. Forskningsinstitutioner søges i videst muligt omfang sikret ensartede rammebetingelser og er eksempelvis underlagt krav om formidling og publicering, krav til forvaltningen af offentlige midler og krav til at overdragelse af enerettigheder til forskningsresultater ikke er konkurrenceforvridende. Det er inden for disse overordnede rammer, at aktiviteterne på hvert af trinene i det, der kan betegnes som forskningsdatas livscyklus, foregår. Dvs. aktiviteter, der er knyttet til indsamling og opbevaring af forskningsdata, publicering og valg af publiceringsform mm. Herudover er der aktuelt et voksende nationalt og EU-ønske om nyttiggørelse og kommercialisering af forskningen gældende fra grunddata til publiceret viden. Netop ønsket om nyttiggørelse og kommercialisering af forskning giver anledning til en række juridiske problemstillinger, der er knyttet til såvel forskellige former for data som etablering og drift af den (IT) infrastruktur, der skal sikre enten adgang eller begrænsning af adgang til forskningsdata. Ejerskabet til forskningsdata fastlægges eksempelvis af ophavsretlige og patentretlige regler og principper, mens etablering og benyttelse af infrastruktur reguleres af persondataret, it-retlige regler mv. I det omfang, at IT infrastrukturen misbruges, sker der en bevægelse ind i feltet for strafferet/cybercrime Formålet med dette korte oplæg er at skitsere de forskellige typer af lovgivning og retsområder, der sættes i spil i data management-processens forskellige trin med henblik på at etablere et grundlag for videre uddybning af de juridiske rammer og udfordringer, der er knyttet til indsamling og håndtering af forskningsdata. Videreanvendelse af data Aftaler - Konkurrenceret, Public service information direktiv/dansk lov Persondataret, databasesikkerhed, opbevaring Data indsamling/generering Persondataret, Ophavsret, off.ret forskerpatent Ophavsret, patentret, markedsføringsret Persondataret, rettigheder/pligter database, væsentlig økonomisk interesse, cloud computing Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 2 af 21

4 2. Forskningsdata og samarbejdsrelationer Samarbejdsrelationerne mellem forskere/forskningskonsortier, bevillingsgivere mfl. er tværgående og foregår i forskellige fora og i en løbende proces på alle trin i data management-cyclen Den samlede mængde af lovgivning, der har betydning for organisering og samarbejde mellem forskere/forskningskonsortier, er meget omfattende. Primære love er de love, der regulerer de forskellige uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark se oversigten over relevant lovgivning bagest i dette notat. Forskningsrådene og andre udbyderes udbuds- og bevillingsvirksomhed er foruden lovgivning reguleret gennem omfattende retningslinjer for ansøgning, projektafvikling og afrapportering mv. Også EU s mange forskningsprogrammer er reguleret af EU-retten og en betydelig mængde af retningslinjer og aftaleretlige dokumenter. Paradigmer for aftaler mellem forskningskonsortier/forskere/projektdeltagere indgår i større og større omfang som led i de udbudspakker, der anvendes i forbindelse med ansøgning om forskningsmidler. Dvs. at de privatretlige joint venture- og samarbejdsaftaler, der tidligere anvendtes som grundlag for samarbejde i konsortier nu har fået et mere offentligt og standardiseret udtryk, da udbyderen nu har mulighed for at præge de underliggende aftaler for projektgennemførelse mv. Det er inden for disse rammer, at det må vurderes, hvorledes der fremadrettet kan åbnes op for en hensigtsmæssig (aftalebaseret) deling af rettigheder til data, samt for nyttiggørelse og kommercialisering af forskningsdata vel at mærke uden at krænke forskeres ophavsret og beskyttelsen af personfølsomme oplysninger. Der er behov for en beskrivende overordnet afdækning af de lovgivningsmæssige rammer for forskningssamarbejder. Der kan på baggrund heraf foretages en vurdering af, om det er behov for særlige regler, der fastlægger ejerskab til/deling af ejerskab til data/beskyttelse af data eller ophavsrettigheder - eller hvorvidt stillingtagen hertil bedst og mest hensigtsmæssigt kan foregå ved hjælp af underliggende aftaler, herunder bevillingsgiverretningslinjer og/eller aftaler mellem samarbejdende forskere/konsortier. 3. Indsamling og generering af data ejerskab/rettigheder og forpligtelser Ophavs- og patentretlige regler giver rettighedshaveren adgang til at forhindre andre i at udnytte enerettens genstand. De klassiske enerettigheder efter ophavsretsloven opstår hos ophavsmanden. Ofte skabes et værk i samarbejde mellem flere, der deler ophavsretten til værket eller hver part får ophavsret til udskilte dele. I forbindelse med forskningsdata management er der behov for at klarlægge, hvilke enerettigheder, der knytter sig til forskningsdata - forstået som digitale data -, der indsamles eller genereres med henblik på forskning Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 3 af 21

5 Digitale forskningsdata antager meget forskellig karakter og det er nødvendigt at beskrive de konkrete forskningsdata mere præcist i forhold til de krav, der kvalificerer et værk i ophavsretlig forstand. Som udgangspunkt overgår ansattes ophavsret ikke i videre omfang end nødvendigt for virksomhedens sædvanlige virksomhed. Ansatte forskere ved universiteter og andre højere læreranstalter bevarer derfor normalt retten til forskningsmateriale. I forskningspatent-sammenhæng pålægges forskere og studerende indberetningspligt og pligt til evt. overdragelse af rettigheder til forskningsresultater, der patenteres eller brugsmodelbeskyttes. Hvis ikke kravene til at beskytte en datasamling som et ophavsretligt værk er opfyldte, kan datasamlingen evt. være beskyttelst som en database efter EU's databasedirektivsregler, der giver fremstilleren af en database visse ophavsretslignende rettigheder. Der er på indsamlings- og genereringstrinene i datamanagement-cyclen behov for kvalificering af forskellige typer af data i lyset af ophavs- og patentretlige regler og principper med henblik på at fastlægge de glidende overgange mellem rettigheders opståen og beskyttelse og benyttelse af data. Forskerforpligtelser ifm indsamling af data Enkelte forskningsområder som sundhedsvidenskabelig og biomedicinsk forskning er særskilt og tæt reguleret, men det gælder for alle typer af forskning, at man i forbindelse med stillingtagen til spørgsmålet om forskerens forpligtelser i forbindelse med dataindsamling må skelne mellem persondata og andre data. I forbindelse med indsamling af forskningsdata, der indeholder personoplysninger, skal forskeren overholde de principper, som findes i persondataloven. Dette indebærer navnlig, at er der tale om personhenførbare data, gælder der en lang række krav til behandling af disse data. Herunder særligt, hvis der er tale om følsomme data f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger om væsentlige sociale forhold Forskerens forpligtelser i forhold til indsamling af data er tætreguleret med en række forpligtelser, der bør nærmere afdækkes med henblik på nærmere kvalificering ift. eksempelvis indsamling af meget store datamængder fra forskellige kilder (BIG data), samt i lyset af kvantitative og kvalitative forskningstilgange. 4. Lagring af aktive data Infrastruktur for lagring af forskningsdata jura og teknologiske muligheder må ses i sammenhæng Lagring af aktive data er et relativt ureguleret felt. Dvs. at eventuelle fremadrettede reguleringsinitiativer må vurderes i lyset af de teknologiske udviklinger, der løbende giver nye muligheder for lagring af data, herunder cloud computing Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 4 af 21

6 Persondataretlige regler og principper regulerer i et vist omfang sikkerhed vedrørende og opbevaring af personfølsomme oplysninger, ligesom EU s databasedirektiv, som gennemført i ophavsretsloven også til en vis grad er rammeskabende. Cloud -computing CC er en løsning, hvor data lagres på servere et eller andet sted i verden. Tanken er, at man ikke selv skal have ansvaret for hardware, og at man kan købe sig til mere lagringsplads, hvis man har brug for det. Cloud-udbyderen vil helst kunne flytte oplysninger rundt mellem sine servere til det sted, hvor der er optimal/bedst plads Ovenstående medfører, at den dataansvarlige kan miste kontrol over sine data (hvilket er specielt problematisk, hvis det er personoplysninger, som den dataansvarlige efter persondataloven har pligt til at kunne identificere både geografisk og på rack-niveau (der hvor data er lagret)). Ydermere skaber det udfordringer, hvis data lagres i clouds udenfor EU, så derfor har flere af de store cloud-udbydere etableret clouds i EU. Det har i praksis vist sig, at gode cloududbydere har meget høj grad af sikkerhed, men der vil altid bestå en vis risiko for brud på den retssikkerhed, som den person, personoplysningerne vedrører, har krav på. I dansk sammenhæng har Datatilsynet afvist brug af Google Apps (en cloud-løsning) i Odense Kommune pga. manglende overholdelse af persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen, utilstrækkelig risikovurdering, databehandlingsaftale, manglende mulighed for kontrol med overholdelse af sikkerhedskrav. Lagring af aktive data er vidt omfang ureguleret, udover de regler, der følger af persondataretten og regler om databasehåndtering. En fremadrettet stillingtagen til evt. regulering må ses i lyset af den løbende teknologiske udvikling. De allerede identificerede problemstillinger ifm. cloud computing kan danne udgangspunkt en vurdering af, hvilke særlige problemstillinger denne lagringsform indebærer i kontekst af forskningsdata. 5. Bearbejdning, rettigheder til afledte data og overdragelse af data Bearbejdning af data i lyset af persondataretten Bearbejdning af data må tage udgangspunkt i, hvilke typer af data, der er tale om. Er der eksempelvis tale om personfølsomme oplysninger, vil forskere fra to forskningsinstitutioner, der behandler persondata sammen, være fælles dataansvarlige i persondataretlig forstand. Det betyder, at de begge skal overholde persondatalovgivningen - hvis et forskerkonsortium omfatter forskere fra flere lande, så skal de overholde lovgivningen i alle lande. Bearbejdning og rettigheder til afledte data Spørgsmålet om rettighederne til afledte data skal ses i lyset af, at den, som oversætter, omarbejder eller på anden måde bearbejder data, der er ophavsretligt beskyttede, herunder overfører de beskyttede data til et andet udtryksmedie f.eks. en kompilation, får ophavsret til værket i denne Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 5 af 21

7 skikkelse, men kan ikke råde over det på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk. Udgør de pågældende data således et værk i ophavsretlig forstand, kræver videre behandling af dem samtykke fra dem, der har frembragt de pågældende data. Ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk, som er frembragt gennem fri benyttelse af et andet, er ikke afhængig af ophavsretten til det oprindelige værk. Den, som ved at sammenstille værker eller dele af værker frembringer et samleværk en kompilation, har ophavsret til dette, men retten gør ingen indskrænkning i ophavsretten til de enkelte værker. Også i forbindelse med kompilerede og afledte data er det en udfordring, at rettighedserhvervelsen er formløs, men indtræder når det frembragte er en manifestation af ophavsmandens originale intellektuelle frembringelse. Ophavsretlig beskyttelse og beskyttelse af data efter databasedirektivet er baseret på konkrete bedømmelser, hvilket gør retstilstanden usikker, før der foreligger en domstolsprøvelse. På de trin af datamanagement-cyclen, hvor data bearbejdes og afledes data genereres, består der nogle juridiske problemstillinger, der i et vist omfang er afdækket i den ophavsretlige litteratur, men som trænger til nærmere afklaring i kontekst af bearbejdning af forskningsdata og frembringelse af afledte data. Aftalebestemt overdragelse af rettigheder Overdragelse af enerettigheder til udnyttelse eller ejerskab til forskningsdata sker ved aftale. Forsknings- og udviklingsaftaler mellem universiteter og virksomheder/myndigheder regulerer ligeledes hensyn til erhvervshemmeligheder, knowhow etc., og skal desuden overholde konkurrenceretten. Immaterialretsaftaler karakteriseres ofte ved standardisering af aftalegrundlaget og aftaleindgåelsen. Aftaler er således vigtige instrumenter, også i data management sammenhæng. I forbindelse med techtrans-lovgivningsarbejdet blev der i 2008 udarbejdet en række modelaftaler for rettighedsoverdragelse mellem universitet og virksomheder, som kan downloades fra Forskningsog Innovationsstyrelsens hjemmeside. I bilaget til dette notat er vist det aftalerum, som knytter sig til aftaler om teknologioverførsel. Aftaler må vurderes fremadrettet at udgøre et helt afgørende instrument i forbindelse med deling af rettigheder og overdragelse af rettigheder til forskningsdata, og der må bygges videre på de erfaringer, der er gjort i Techtrans-sammenhæng og i forbindelse med EU-programmer 6. Publicering af data Publicering er en nødvendig del af den akademiske forskning. Danske universiteter er selvejende institutioner under den offentlige forvaltning og skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelse uden forskning. For den Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 6 af 21

8 enkelte forsker gælder mundheldet "publish or perish". Som udgangspunkt kan forskere ved offentlige forskningsinstitutioner frit publicere deres forskningsresultater. Et forskningsresultat, der vil kunne patenteres efter patentloven eller registreres som brugsmodel efter brugsmodelloven, er omfattet af forskerpatentloven. Forskeren må ikke offentliggøre eller disponere over en opfindelse, før institutionen skriftligt har bekræftet modtagelsen af underretning herom. Institutionen skal inden for 2 måneder få foretaget en vurdering af muligheden for at udnytte opfindelsen erhvervsmæssigt og for at beskytte de til opfindelsen knyttede rettigheder samt drøfte med arbejdstageren, hvorledes rettighederne til opfindelsen kan udnyttes erhvervsmæssigt. Institutionen kan samtidig pålægge arbejdstageren ikke at offentliggøre eller disponere over en opfindelse i op til 2 måneder fra modtagelsen af underretningen. Efter aftale med forskeren kan fristerne forlænges. Som indledningsvist beskrevet under punkt 2, vil en afdækning af den overordnede lovgivning for forskningssamarbejde i Danmark, og bevillingsgiveres underliggende retningslinjer og allerede anvendte aftaleparadigmer kunne danne grundlag for stillingtagen til regler om deling af rettigheder, herunder også forskningsresultater. 7. Videreanvendelse af data Videreanvendelse af offentlige informationer PSI II direktivet 2013/37 om videreanvendelse af offentlige informationer indfører en generel ret til, at al offentlig information, der ikke udtrykkeligt er omfattet af en af undtagelserne, kan videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Undtaget er dokumenter, som uddannelses- og forskningsinstitutioner er i besiddelse af, herunder organisationer, der som opgave har overførsel af forskningsresultater, skoler og universiteter, undtagen universitetsbiblioteker. Direktivet, der udvider det tidligere PSI direktiv, regulerer videreanvendelse af kulturinstitutionernes herunder universitetsbibliotekernes informationer enten med en klar IPR-rettighedsstatus som institutionerne råder over eller frit tilgængelige public domain-informationer. Forskningsdata, der er omfattet af ophavsrettigheder, er således ikke omfattet af direktivet, men der består en evt. en grænseflade, hvor forskere eller studerende har stillet data til rådighed via open access-politikker. Denne grænseflade bør undersøges nærmere. Udnyttelse af datasamlinger UBVA har i talrige sager fastslået, at den, der "blot" råder over en datasamling, ikke uden videre kan benytte denne rådighed til at effektuere en slags indirekte ejerskab til de data, der findes herpå. Undlader en forsker at afgive data, som de øvrige forskere i projektet bør have adgang til, kan dette betragtes som en misligholdelse af samarbejdsaftalen. De forskellige forsknings- og udviklingsaftaler, der indgås mellem udbyder/bevillingsgiver regulerer typisk de data, samarbejdsparterne indskyder i projektet og rettighederne til samarbejdets forskningsresultater. Rettighederne til at videreanvende forskningsdata fra samarbejdsprojektet i andre sammenhænge kan ligeledes reguleres i aftalenjf. Pkt. 2, hvor der lægges op til belysning og vurdering af de samlede rammebetingelser for forskningssamarbejder Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 7 af 21

9 8. Opsummering Der er i vidt omfang direkte eller indirekte i den eksisterende lovgivning eller uddybende retningslinjer taget stilling til indsamling og håndtering af forskningsdata. Ligeledes omfatter den juridiske forskning og litteratur på forskellige områder som ophavsret, patentret, persondataret, IT-ret mv. stillingtagen til mange af de juridiske problemstillinger, der er knyttet til indsamling og håndtering af forskningsdata. Opsummerende kan det anføres, at der er behov for en beskrivende afdækning af relevante dele af eksisterende lovgivning, identifikation og analyse af forskningsdata-problemstillinger i lyset af forskning/ state of the art på diverse relevante retsområder, samt en samlende beskrivelse i et dynamisk data management-perspektiv Bilag med oversigt over relevant lovgivning findes i separat dokument Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 8 af 21

10 Den retlige regulering af forskningsdata Rammeskabende lovgivning og juridiske udfordringer indsamling bearbejdning publicering videreanvendelse af forskningsdata Bilag Oversigt over relevant lovgivning Ulla Steen, lektor, ph.d. og Birgitte Krejsager, ph.d.stipendiat Juridisk Institut, Aalborg Universitet April Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 9 af 21

11 Bilag relevant lovgivning LBK nr 1673 af 11/12/2013 af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner LBK nr 531 af 28/05/2013 af lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje LBK nr 367 af 25/03/2013 af lov om universiteter (universitetsloven) LBK nr 205 af 27/02/2013 af lov om medie- og journalisthøjskolen LOV nr 326 af 05/05/2004 Lov om sektorforskningsinstitutioner Periferi: LBK nr 215 af 27/02/2013 af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser LBK nr 214 af 27/02/2013 af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser LBK nr 228 af 17/03/2006 af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. LBK nr 1064 af 06/09/2010 af lov om forskningsrådgivning m.v. senest ændret ved LOV nr 310 af 29/03/2014 BEK nr 318 af 30/03/2014 Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om forskningsrådgivning m.v. Bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 144 af 20. februar Forretningsordnen for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed LBK nr 353 af 25/03/2013 af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (techtransloven) LBK nr 210 af 17/03/2009 af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 1216 af 25/09/2013 af lov om markedsføring LBK nr 833 af 13/08/2008 af lov om Danmarks Grundforskningsfond LBK nr 835 af 13/08/2008 af lov om teknologi og innovation LOV nr 306 af 29/03/2014 af lov om Danmarks Innovationsfond bygger på et forlig mellem regeringen og alle Folketingets partier. Loven samler tre støtteområder (Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation) i én ny organisation: Danmarks Innovationsfond Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation. Tre lovforslag behandles under ét i Folketinget for at gennemføre omlægningen: L 107, L 108 og L Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 10 af 21

12 Lov om ændring af lov om videreanvendelse af offentlige informationer (implementering af EU direktiv 2013/37 i PSI-loven) Tilskud til forskning og innovation: Om sundhedsvidenskabelig forskning og komitésystemet: Lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Vejledning om anmeldelse m.v. af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt til det videnskabsetiske komitésystem Bekendtgørelse nr. 178 af 28. februar 2012 om indstilling af forskningsaktive medlemmer til de regionale videnskabsetiske komiteer og vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer Bekendtgørelse nr af 30. september 2013 om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Bekendtgørelse nr af 8. december 2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige projekter SKR nr af 18. november 2013 om Regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter til 2014-niveau Bekendtgørelse nr. 806 af 12. juli 2004 om information og samtykke ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske forskningsprojekter Anordning nr. 862 af om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Direktiv 2001/20/EF om god klinisk praksis. GCP-direktivet Sundhedsstyrelsens Vejledning af 2. juli 1999 om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet Andre love og regler: Lovbekendtgørelse nr.923 af 4. september 2006 af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli Sundhedsloven Vejledning nr. 83 af 22. september 2004 om biobanker inden for sundhedsområdet: Patientrettigheder og myndighedskrav Cirkulæreskrivelse af 24.juli 2003 om forskning på embryonale stamceller (DOC) Bekendtgørelse nr. 65 af 11. december 2000 af Europarådets konvention af 4. april 1997 om menneskerettigheder og biomedicin, og Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 11 af 21

13 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research (CETS No. 195), samt Explanatory Report Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger Vejledning af 2. juli 1999 om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet Helsinkideklarationen Vancouverkonventionen The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities of 22 October 2003 Om lægemiddelforsøg: Bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om gebyr for kliniske forsøg Samarbejdsaftalen af 31. maj 2010 mellem Lægeforeningen og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg og non-interventionsforsøg Bekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2006 om ændring af bkg. om kliniske forsøg med lægemidler på mennesker Bekendtgørelse nr. 744 af 29. juni 2006 om god klinisk praksis i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler på mennesker Lov nr af 12. december 2005 om lægemidler Bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2004 om kliniske forsøg med lægemidler på mennesker Direktiv 2001/20/EF om god klinisk praksis Direktiv 2005/28/EF om principper og detaljerede retningslinier for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til human brug og om krav i forbindelse med tilladelse til fremstilling eller import af sådanne præparater (EF) Forordning nr. 1394/2007 af 13. november 2007 om lægemidler til avanceret terapi og om ændring af direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 Eudralex, Volume 10 - Clinical trials (EU-Kommissionen har samlet alle relevante retningslinier, vejledninger, lovgivning, spørgsmål og svar mv. vedrørende kliniske forsøg i et Volume 10) EMAs guideline om first-in-man kliniske forsøg, juli 2007 Om medicinsk udstyr: Bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om medicinsk udstyr Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 12 af 21

14 Bekendtgørelse nr. 292 af 19. marts 2010 om ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr på mennesker Vejledning i hvordan man ansøger om tilladelse til at udføre en klinisk afprøvning af medicinsk udstyr på mennesker, maj 2011 LBK nr 253 af 08/03/2013 Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg UVVU's vejledninger om god videnskabelig praksis Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger Techtrans aftaler: Lovmæssig regulering af samarbejds- og rettighedsaftaler mellem offentlige forskningsvirksomheder og private virksomheder: Techtrans- og forskerpatentlovene er snævert fokuseret på patent- eller brugsmodelrettigheder. Fokus på kommercielt potentiale (nyhedsbeskyttelse og patentrettigheder) udfordrer uformelle og åbne samarbejdsrelationer mellem forskerne og samfundet Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 13 af 21

15 1 Notat Ang: Dansk lovgivning af relevans for datamanagement af forskningsdata. Udkast 2. Til: Styregruppen for datamanagement Fra: Kirsten Villadsen Kristmar Dato: 13. maj 2014 Journalnummer: Formålet med dette notat er at afklare, hvilke regler der iflg. dansk lovgivning m.v. gælder for de data, som offentligt ansatte forskere skaber eller tilvejebringer som en del af deres tjenstlige virksomhed. Det er Statens Arkivers vurdering, at de data, som offentligt ansatte forskere skaber eller tilvejebringer i projekter, der er finansieret på anden vis, er omfattet af de samme regler. Følgende love er relevante: persondatalov arkivlov pligtafleveringslov Hertil kommer ISO sikkerhedsstandarden, som statens institutioner siden januar 2014 har skullet følge 1. Derimod er offentlighedsloven og forvaltningsloven ikke relevante 2. Jf. offentlighedslovens 27, nr. 5, hvori det hedder, at retten til aktindsigt ikke omfatter materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser samt forvaltningslovens 2, hvori det hedder, loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Persondatalov Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling 3. Loven gælder således også for forskningsdata. Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) 4. Ved behandling forstås bl.a. indsamling, registrering, systematisering, sammenstilling 5. 1 Jf. 2 Jf. offentlighedslovens 27, nr. 5 samt forvaltningslovens 2 3 Jf. 1 4 Jf. 3 5 Jf. 3. Rigsdagsgården 9. dk-1218 København K Telefon: (+45) Telefax: (+45) Hjemmeside: Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 14 af 21

16 For behandlinger, der udelukkende finder sted i videnskabeligt eller statistisk øjemed gælder, at Datatilsynets udtalelse skal indhentes 6 Behandlingen af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik 7. Af relevans i denne sammenhæng er først og fremmest, at de indsamlede oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Oplysninger, der er omfattet af persondataloven, kan dog overføres til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen 8. Af relevans er også, at den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven 9. Endelig sætter persondataloven som generel betingelse, at data, der er indsamlet udelukkende til forskningsformål, ikke senere anvendes til andet formål end forskning 10. Arkivlov Arkivloven (lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002) gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning og domstolene 11. Arkivloven gælder derfor også for de data, som forskere skaber som led i deres ansættelse. Det indebærer, at it-systemer der indeholder forskningsdata, skabt af statsansatte forskere, skal anmeldes til Statens Arkiver 12. Statens Arkiver afgør, om data fra it-systemet skal bevares for eftertiden 13. Hvis ja, skal en arkiveringsversion af data afleveres til Statens Arkiver i den form og på det tidspunkt, som Statens Arkiver fastsætter 14. Ved afleveringen overtager Statens Arkiver ansvaret for den fremtidige bevaring af data 15. Når data er slettet hos den institution, hvis forskere har skabt eller tilvejebragt dem, overtager Statens Arkiver også ansvaret for at stille data til rådighed efter reglerne i arkivloven. Reglerne indebærer, at data som udgangspunkt er almindelig tilgængelige, når de er 20 år gamle 16. Der gælder dog følgende undtagelser: 6 Jf. 45, stk. 1, nr. 3 7 Jf Jf Jf 41, stk Jf , stk Jf. arkivlovens 1, stk Jf. cirkulære nr af 21. juni 2013 om anmeldelse og godkendelse af it-systemer 13 Jf. bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivaliers virksomhed 5 14 Jf. bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivaliers virksomhed 11, stk. 2 og 13, stk Jf. arkivlovens 8, stk Jf. arkivlovens Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 15 af 21

17 1. Hvis data indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, er data først tilgængelige, når de er 75 år gamle Hvis data indeholder oplysninger af relevans for fx: a. det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelse af det offentliges forretningsvirksomhed, b. enkeltpersoners eller private selskabers interesser i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgagsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende c. private eller offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. kan den afleverende myndighed, d.v.s. den institution, hvor forskeren er ansat, efter drøftelse med Statens Arkiver fastsætte en tilgængelighedsfrist på op til 60 år. En længere frist kan fastsættes af den relevante minister efter samråd med Kulturministeren 18. Brugerne kan søge dispensation fra fristerne. Hvis data er omfattet af punkt 1, skal Datatilsynet give samtykke 19. Hvis data er omfattet af punkt 2, skal den afleverende myndighed, d.v.s. den institution hvor forskeren var ansat, give samtykke 20. For it-systemer der indeholder forskningsdata, skabt af kommunalt eller regionalt ansatte forskere som led i deres ansættelse, gælder at de skal bevares efter de retningslinjer, som fremgår af de regler, som Statens Arkiver udsteder i bekendtgørelsesform 21. Mest relevant i denne sammenhæng er bekendtgørelse nr. 994 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler. Kommunale og regionale forskningsdata kan principielt afleveres både til Statens Arkiver og til kommunen eller regionens offentlige arkiv. Ingen regioner har dog endnu oprettet offentlige arkiver. Kommunale og regionale forskningsdata skal i øvrigt afleveres på samme måde som statslige forskningsdata, og der gælder de samme regler for tilgængelighed. Pligtafleveringsloven [KB eller SB bør skrive dette afsnit] ISO sikkerhedsstandarden Standarden indebærer bl.a., at enhver institution skal: have overblik over sine informationsaktiver vurdere værdien af hvert aktiv i forhold til institutionens virksomhed foretage en risikovurdering af hvert aktiv, som er en analyse og vurdering af, hvilke trusler der er mod informationsaktivets fortrolighed, tilgængelighed og integritet skal implementere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger set i forhold til informationsaktivets værdi og truslerne imod det 17 Jf. arkivlovens Jf. arkivlovens Jf. arkivlovens Jf. arkivlovens Jf Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 16 af 21

18 Samlinger af forskningsdata må i denne sammenhæng også betragtes om informationsaktiver. Rigsrevisionen fører som led i sin almindelige virksomhed tilsyn med statslige institutioners itsikkerhed Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 17 af 21

19 N O T A T DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK CHEFKONSULENT LEIF ANDRESEN J.nr Lov om pligtaflevering Til beskrivelse af dansk lovgivning af relevans for datamanagement af forskningsdata Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale (Lov nr af 22. december 2004) indebærer, at materiale, som er udgivet i Danmark eller med henblik på spredning i Danmark, skal pligtafleveres. Der opereres med et Danica-begreb, som siger at materiale publiceret i Danmark eller materiale, som har en specifik dansk målgruppe, er omfattet af loven. Dansk materiale publiceret digitalt høstes af netarkivet, som drives af Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, dels fra det frit tilgængelige indhold på internettet og dels materiale, som forudsætter licensbetaling m.v. Dette indebærer, at netarkivet kan anmode om at få udleveret de nødvendige login/password for at kunne høste dette materiale. Indenfor det netbårne materiale fortolkes Danica som materiale publiceret på internetdomæner tildelt Danmark (p.t..dk ) og på andre internetdomæner, som er rettet mod et publikum i Danmark. Der er ingen specifikke regler eller undtagelser for output, som er skabt som led i forskningsaktiviteter. Falder materialet inde for Danica, dvs. er det tilgængeligt for offentligheden fra en dansk server enten gratis eller mod betaling er det omfattet af pligtafleveringsloven. Vurderes offentliggjort materiale have speciel dansk relevans, vil det også hører under Danica. Det betyder, at eksempelvis datasæt opnået i internationale samarbejder ikke automatisk hører under Danica, men publiceres de via eksempelvis KU s hjemmeside, så er de omfattet af pligtafleveringsloven. Det indhøstede digitale materiale bevares i elektroniske arkiver på henholdsvis Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket. Der kan gives adgang til arkivet efter reglerne i lov om ophavsret og lov om behandling af personoplysninger. Det vil i praksis sige, at der til hovedparten af materialet i arkivet kun er adgang til forskningsformål efter ansøgning.! Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 18 af 21

20 Da afleveringspligten alene gælder for offentliggjort materiale, gælder afleveringspligten bl.a. ikke hvis en publikation alene er til internt brug på en institution (herunder lukkede intranet) og s kun er til en begrænset kreds. Nye uforandrede optryk og særtryk af f.eks. tidsskriftsartikler skal ikke afleveres. Edb-programmer skal ikke afleveres, medmindre programmet udgør en del af et værk af en anden art og udgives sammen med dette. Undtaget fra afleveringspligten er endvidere værker, som fremstilles her i landet med henblik på spredning til et internationalt publikum, såfremt værkets indhold ikke har tilknytning til Danmark. Denne bestemmelse har ingen praktisk betydning for danske forskningsinstitutioner. Lovteksten, bekendtgørelsen og nærmere vejledning m.v. på Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 19 af 21

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Big Data i fremtidens persondataret

Big Data i fremtidens persondataret Big Data i fremtidens persondataret Charlotte Bagger Tranberg, persondataspecialist, ph.d. Den 2. oktober 2013 2 Udnyttelse af Big Data i den offentlige sektor Den offentlige sektor har adgang til store

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S Customer Managed Hvorfor vælger man som kunde Cloud? Customer Customer No cloud (On-Premise)

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Lever din myndighed op til persondatalovens krav?

Lever din myndighed op til persondatalovens krav? Lever din myndighed op til persondatalovens krav? COMPLIANCE-TJEK Persondataloven har gennem de seneste år fået større betydning, og antallet af sager ved Datatilsynet stiger. Alene fra 2012 til 2013 steg

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Retten til at blive glemt - og medierne Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Agenda Begrebet Retten til at blive glemt EU-Domstolens dom i Googlesagen og rækkevidden

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Anvendelse af billeder, video og digitale medier Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter December 2004 Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet. Cloud og persondataloven Forskningsnetkonferencen 2011 Klarskovgaard Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Sten Hansen IT-chef

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer v/ partner Anne Buhl Bjelke & Den offentlige uddannelsesdag 2014 persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg Persondataretlige aspekter Personoplysninger kun

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Persondataretlige aspekter ved cloud computing

Persondataretlige aspekter ved cloud computing Persondataretlige aspekter ved cloud computing Anne Ermose, advokat, Microsoft Danmark Michael Hopp, partner, Plesner Dansk Forum for IT-ret, 28. november 2012 1 28 November 2012 Oversigt 1. Introduktion

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Thomas Ploug, biobanker

Thomas Ploug, biobanker Thomas Ploug, Formand for Det Etiske Råds Arbejdsgruppe vedrørende Forskning i sundhedsdata og biobanker Forskning i sundhedsdata og biobanker - hvad er dilemmaet? Forskning i sundhedsdata og biobanker

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere