Juridiske)rammer)og)udfordringer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridiske)rammer)og)udfordringer)"

Transkript

1 !!! Afdækning!B! Juridiske)rammer)og)udfordringer) Dansk!lovgivning!af!relevans!for!forskningsdata!management! Om)bilaget) Juridisk!institut,!AAU,!har!på!styregruppens!opfordring!udarbejdet!en!oversigt!over!områdets!juridiske!rammer! og!udfordringer.! 1. Den!retlige!regulering!af!forskningsdata!D!Rammeskabende!lovgivning!og!juridiske!udfordringer!vedr.! indsamling,!bearbejdning,!publicering!og!videreanvendelse!af!forskningsdata! Denne!oversigt!er!efterfølgende!suppleret!af!tre!notater:!! 2. Statens!Arkivers!vurdering!af,!hvilke!regler!der!iflg.!dansk!lovgivning!m.v.!gælder!for!de!data,!som! offentligt!ansatte!forskere!skaber!eller!tilvejebringer!som!en!del!af!deres!tjenstlige!virksomhed!! 3. Det!Kongelige!Biblioteks!vurdering!af!pligtafleveringslovens!betydning!for!datamanagement!af! forskningsdata!!!! 4. Syddansk!Universitets!oversigt!over!lovgivning!om!videnskabsetisk!behandling!af! sundhedsvidenskabelige!forskningsprojekter! Bilaget!består!således!af!disse!fire!dokumenter.!! Bilag!07.!Afdækning!B:!Juridiske!rammer!og!udfordringer!!!

2 Den retlige regulering af forskningsdata Rammeskabende lovgivning og juridiske udfordringer indsamling bearbejdning publicering videreanvendelse af forskningsdata Ulla Steen, lektor, ph.d. og Birgitte Krejsager, ph.d.stipendiat Juridisk Institut, Aalborg Universitet April Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 1 af 21

3 1. Indledning Forskningen i Danmark foregår inden for rammerne af en række love, der overordnet fastlægger det institutionelle set up og samspillet mellem diverse aktører. Forskningsinstitutioner søges i videst muligt omfang sikret ensartede rammebetingelser og er eksempelvis underlagt krav om formidling og publicering, krav til forvaltningen af offentlige midler og krav til at overdragelse af enerettigheder til forskningsresultater ikke er konkurrenceforvridende. Det er inden for disse overordnede rammer, at aktiviteterne på hvert af trinene i det, der kan betegnes som forskningsdatas livscyklus, foregår. Dvs. aktiviteter, der er knyttet til indsamling og opbevaring af forskningsdata, publicering og valg af publiceringsform mm. Herudover er der aktuelt et voksende nationalt og EU-ønske om nyttiggørelse og kommercialisering af forskningen gældende fra grunddata til publiceret viden. Netop ønsket om nyttiggørelse og kommercialisering af forskning giver anledning til en række juridiske problemstillinger, der er knyttet til såvel forskellige former for data som etablering og drift af den (IT) infrastruktur, der skal sikre enten adgang eller begrænsning af adgang til forskningsdata. Ejerskabet til forskningsdata fastlægges eksempelvis af ophavsretlige og patentretlige regler og principper, mens etablering og benyttelse af infrastruktur reguleres af persondataret, it-retlige regler mv. I det omfang, at IT infrastrukturen misbruges, sker der en bevægelse ind i feltet for strafferet/cybercrime Formålet med dette korte oplæg er at skitsere de forskellige typer af lovgivning og retsområder, der sættes i spil i data management-processens forskellige trin med henblik på at etablere et grundlag for videre uddybning af de juridiske rammer og udfordringer, der er knyttet til indsamling og håndtering af forskningsdata. Videreanvendelse af data Aftaler - Konkurrenceret, Public service information direktiv/dansk lov Persondataret, databasesikkerhed, opbevaring Data indsamling/generering Persondataret, Ophavsret, off.ret forskerpatent Ophavsret, patentret, markedsføringsret Persondataret, rettigheder/pligter database, væsentlig økonomisk interesse, cloud computing Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 2 af 21

4 2. Forskningsdata og samarbejdsrelationer Samarbejdsrelationerne mellem forskere/forskningskonsortier, bevillingsgivere mfl. er tværgående og foregår i forskellige fora og i en løbende proces på alle trin i data management-cyclen Den samlede mængde af lovgivning, der har betydning for organisering og samarbejde mellem forskere/forskningskonsortier, er meget omfattende. Primære love er de love, der regulerer de forskellige uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark se oversigten over relevant lovgivning bagest i dette notat. Forskningsrådene og andre udbyderes udbuds- og bevillingsvirksomhed er foruden lovgivning reguleret gennem omfattende retningslinjer for ansøgning, projektafvikling og afrapportering mv. Også EU s mange forskningsprogrammer er reguleret af EU-retten og en betydelig mængde af retningslinjer og aftaleretlige dokumenter. Paradigmer for aftaler mellem forskningskonsortier/forskere/projektdeltagere indgår i større og større omfang som led i de udbudspakker, der anvendes i forbindelse med ansøgning om forskningsmidler. Dvs. at de privatretlige joint venture- og samarbejdsaftaler, der tidligere anvendtes som grundlag for samarbejde i konsortier nu har fået et mere offentligt og standardiseret udtryk, da udbyderen nu har mulighed for at præge de underliggende aftaler for projektgennemførelse mv. Det er inden for disse rammer, at det må vurderes, hvorledes der fremadrettet kan åbnes op for en hensigtsmæssig (aftalebaseret) deling af rettigheder til data, samt for nyttiggørelse og kommercialisering af forskningsdata vel at mærke uden at krænke forskeres ophavsret og beskyttelsen af personfølsomme oplysninger. Der er behov for en beskrivende overordnet afdækning af de lovgivningsmæssige rammer for forskningssamarbejder. Der kan på baggrund heraf foretages en vurdering af, om det er behov for særlige regler, der fastlægger ejerskab til/deling af ejerskab til data/beskyttelse af data eller ophavsrettigheder - eller hvorvidt stillingtagen hertil bedst og mest hensigtsmæssigt kan foregå ved hjælp af underliggende aftaler, herunder bevillingsgiverretningslinjer og/eller aftaler mellem samarbejdende forskere/konsortier. 3. Indsamling og generering af data ejerskab/rettigheder og forpligtelser Ophavs- og patentretlige regler giver rettighedshaveren adgang til at forhindre andre i at udnytte enerettens genstand. De klassiske enerettigheder efter ophavsretsloven opstår hos ophavsmanden. Ofte skabes et værk i samarbejde mellem flere, der deler ophavsretten til værket eller hver part får ophavsret til udskilte dele. I forbindelse med forskningsdata management er der behov for at klarlægge, hvilke enerettigheder, der knytter sig til forskningsdata - forstået som digitale data -, der indsamles eller genereres med henblik på forskning Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 3 af 21

5 Digitale forskningsdata antager meget forskellig karakter og det er nødvendigt at beskrive de konkrete forskningsdata mere præcist i forhold til de krav, der kvalificerer et værk i ophavsretlig forstand. Som udgangspunkt overgår ansattes ophavsret ikke i videre omfang end nødvendigt for virksomhedens sædvanlige virksomhed. Ansatte forskere ved universiteter og andre højere læreranstalter bevarer derfor normalt retten til forskningsmateriale. I forskningspatent-sammenhæng pålægges forskere og studerende indberetningspligt og pligt til evt. overdragelse af rettigheder til forskningsresultater, der patenteres eller brugsmodelbeskyttes. Hvis ikke kravene til at beskytte en datasamling som et ophavsretligt værk er opfyldte, kan datasamlingen evt. være beskyttelst som en database efter EU's databasedirektivsregler, der giver fremstilleren af en database visse ophavsretslignende rettigheder. Der er på indsamlings- og genereringstrinene i datamanagement-cyclen behov for kvalificering af forskellige typer af data i lyset af ophavs- og patentretlige regler og principper med henblik på at fastlægge de glidende overgange mellem rettigheders opståen og beskyttelse og benyttelse af data. Forskerforpligtelser ifm indsamling af data Enkelte forskningsområder som sundhedsvidenskabelig og biomedicinsk forskning er særskilt og tæt reguleret, men det gælder for alle typer af forskning, at man i forbindelse med stillingtagen til spørgsmålet om forskerens forpligtelser i forbindelse med dataindsamling må skelne mellem persondata og andre data. I forbindelse med indsamling af forskningsdata, der indeholder personoplysninger, skal forskeren overholde de principper, som findes i persondataloven. Dette indebærer navnlig, at er der tale om personhenførbare data, gælder der en lang række krav til behandling af disse data. Herunder særligt, hvis der er tale om følsomme data f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger om væsentlige sociale forhold Forskerens forpligtelser i forhold til indsamling af data er tætreguleret med en række forpligtelser, der bør nærmere afdækkes med henblik på nærmere kvalificering ift. eksempelvis indsamling af meget store datamængder fra forskellige kilder (BIG data), samt i lyset af kvantitative og kvalitative forskningstilgange. 4. Lagring af aktive data Infrastruktur for lagring af forskningsdata jura og teknologiske muligheder må ses i sammenhæng Lagring af aktive data er et relativt ureguleret felt. Dvs. at eventuelle fremadrettede reguleringsinitiativer må vurderes i lyset af de teknologiske udviklinger, der løbende giver nye muligheder for lagring af data, herunder cloud computing Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 4 af 21

6 Persondataretlige regler og principper regulerer i et vist omfang sikkerhed vedrørende og opbevaring af personfølsomme oplysninger, ligesom EU s databasedirektiv, som gennemført i ophavsretsloven også til en vis grad er rammeskabende. Cloud -computing CC er en løsning, hvor data lagres på servere et eller andet sted i verden. Tanken er, at man ikke selv skal have ansvaret for hardware, og at man kan købe sig til mere lagringsplads, hvis man har brug for det. Cloud-udbyderen vil helst kunne flytte oplysninger rundt mellem sine servere til det sted, hvor der er optimal/bedst plads Ovenstående medfører, at den dataansvarlige kan miste kontrol over sine data (hvilket er specielt problematisk, hvis det er personoplysninger, som den dataansvarlige efter persondataloven har pligt til at kunne identificere både geografisk og på rack-niveau (der hvor data er lagret)). Ydermere skaber det udfordringer, hvis data lagres i clouds udenfor EU, så derfor har flere af de store cloud-udbydere etableret clouds i EU. Det har i praksis vist sig, at gode cloududbydere har meget høj grad af sikkerhed, men der vil altid bestå en vis risiko for brud på den retssikkerhed, som den person, personoplysningerne vedrører, har krav på. I dansk sammenhæng har Datatilsynet afvist brug af Google Apps (en cloud-løsning) i Odense Kommune pga. manglende overholdelse af persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen, utilstrækkelig risikovurdering, databehandlingsaftale, manglende mulighed for kontrol med overholdelse af sikkerhedskrav. Lagring af aktive data er vidt omfang ureguleret, udover de regler, der følger af persondataretten og regler om databasehåndtering. En fremadrettet stillingtagen til evt. regulering må ses i lyset af den løbende teknologiske udvikling. De allerede identificerede problemstillinger ifm. cloud computing kan danne udgangspunkt en vurdering af, hvilke særlige problemstillinger denne lagringsform indebærer i kontekst af forskningsdata. 5. Bearbejdning, rettigheder til afledte data og overdragelse af data Bearbejdning af data i lyset af persondataretten Bearbejdning af data må tage udgangspunkt i, hvilke typer af data, der er tale om. Er der eksempelvis tale om personfølsomme oplysninger, vil forskere fra to forskningsinstitutioner, der behandler persondata sammen, være fælles dataansvarlige i persondataretlig forstand. Det betyder, at de begge skal overholde persondatalovgivningen - hvis et forskerkonsortium omfatter forskere fra flere lande, så skal de overholde lovgivningen i alle lande. Bearbejdning og rettigheder til afledte data Spørgsmålet om rettighederne til afledte data skal ses i lyset af, at den, som oversætter, omarbejder eller på anden måde bearbejder data, der er ophavsretligt beskyttede, herunder overfører de beskyttede data til et andet udtryksmedie f.eks. en kompilation, får ophavsret til værket i denne Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 5 af 21

7 skikkelse, men kan ikke råde over det på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk. Udgør de pågældende data således et værk i ophavsretlig forstand, kræver videre behandling af dem samtykke fra dem, der har frembragt de pågældende data. Ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk, som er frembragt gennem fri benyttelse af et andet, er ikke afhængig af ophavsretten til det oprindelige værk. Den, som ved at sammenstille værker eller dele af værker frembringer et samleværk en kompilation, har ophavsret til dette, men retten gør ingen indskrænkning i ophavsretten til de enkelte værker. Også i forbindelse med kompilerede og afledte data er det en udfordring, at rettighedserhvervelsen er formløs, men indtræder når det frembragte er en manifestation af ophavsmandens originale intellektuelle frembringelse. Ophavsretlig beskyttelse og beskyttelse af data efter databasedirektivet er baseret på konkrete bedømmelser, hvilket gør retstilstanden usikker, før der foreligger en domstolsprøvelse. På de trin af datamanagement-cyclen, hvor data bearbejdes og afledes data genereres, består der nogle juridiske problemstillinger, der i et vist omfang er afdækket i den ophavsretlige litteratur, men som trænger til nærmere afklaring i kontekst af bearbejdning af forskningsdata og frembringelse af afledte data. Aftalebestemt overdragelse af rettigheder Overdragelse af enerettigheder til udnyttelse eller ejerskab til forskningsdata sker ved aftale. Forsknings- og udviklingsaftaler mellem universiteter og virksomheder/myndigheder regulerer ligeledes hensyn til erhvervshemmeligheder, knowhow etc., og skal desuden overholde konkurrenceretten. Immaterialretsaftaler karakteriseres ofte ved standardisering af aftalegrundlaget og aftaleindgåelsen. Aftaler er således vigtige instrumenter, også i data management sammenhæng. I forbindelse med techtrans-lovgivningsarbejdet blev der i 2008 udarbejdet en række modelaftaler for rettighedsoverdragelse mellem universitet og virksomheder, som kan downloades fra Forskningsog Innovationsstyrelsens hjemmeside. I bilaget til dette notat er vist det aftalerum, som knytter sig til aftaler om teknologioverførsel. Aftaler må vurderes fremadrettet at udgøre et helt afgørende instrument i forbindelse med deling af rettigheder og overdragelse af rettigheder til forskningsdata, og der må bygges videre på de erfaringer, der er gjort i Techtrans-sammenhæng og i forbindelse med EU-programmer 6. Publicering af data Publicering er en nødvendig del af den akademiske forskning. Danske universiteter er selvejende institutioner under den offentlige forvaltning og skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelse uden forskning. For den Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 6 af 21

8 enkelte forsker gælder mundheldet "publish or perish". Som udgangspunkt kan forskere ved offentlige forskningsinstitutioner frit publicere deres forskningsresultater. Et forskningsresultat, der vil kunne patenteres efter patentloven eller registreres som brugsmodel efter brugsmodelloven, er omfattet af forskerpatentloven. Forskeren må ikke offentliggøre eller disponere over en opfindelse, før institutionen skriftligt har bekræftet modtagelsen af underretning herom. Institutionen skal inden for 2 måneder få foretaget en vurdering af muligheden for at udnytte opfindelsen erhvervsmæssigt og for at beskytte de til opfindelsen knyttede rettigheder samt drøfte med arbejdstageren, hvorledes rettighederne til opfindelsen kan udnyttes erhvervsmæssigt. Institutionen kan samtidig pålægge arbejdstageren ikke at offentliggøre eller disponere over en opfindelse i op til 2 måneder fra modtagelsen af underretningen. Efter aftale med forskeren kan fristerne forlænges. Som indledningsvist beskrevet under punkt 2, vil en afdækning af den overordnede lovgivning for forskningssamarbejde i Danmark, og bevillingsgiveres underliggende retningslinjer og allerede anvendte aftaleparadigmer kunne danne grundlag for stillingtagen til regler om deling af rettigheder, herunder også forskningsresultater. 7. Videreanvendelse af data Videreanvendelse af offentlige informationer PSI II direktivet 2013/37 om videreanvendelse af offentlige informationer indfører en generel ret til, at al offentlig information, der ikke udtrykkeligt er omfattet af en af undtagelserne, kan videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Undtaget er dokumenter, som uddannelses- og forskningsinstitutioner er i besiddelse af, herunder organisationer, der som opgave har overførsel af forskningsresultater, skoler og universiteter, undtagen universitetsbiblioteker. Direktivet, der udvider det tidligere PSI direktiv, regulerer videreanvendelse af kulturinstitutionernes herunder universitetsbibliotekernes informationer enten med en klar IPR-rettighedsstatus som institutionerne råder over eller frit tilgængelige public domain-informationer. Forskningsdata, der er omfattet af ophavsrettigheder, er således ikke omfattet af direktivet, men der består en evt. en grænseflade, hvor forskere eller studerende har stillet data til rådighed via open access-politikker. Denne grænseflade bør undersøges nærmere. Udnyttelse af datasamlinger UBVA har i talrige sager fastslået, at den, der "blot" råder over en datasamling, ikke uden videre kan benytte denne rådighed til at effektuere en slags indirekte ejerskab til de data, der findes herpå. Undlader en forsker at afgive data, som de øvrige forskere i projektet bør have adgang til, kan dette betragtes som en misligholdelse af samarbejdsaftalen. De forskellige forsknings- og udviklingsaftaler, der indgås mellem udbyder/bevillingsgiver regulerer typisk de data, samarbejdsparterne indskyder i projektet og rettighederne til samarbejdets forskningsresultater. Rettighederne til at videreanvende forskningsdata fra samarbejdsprojektet i andre sammenhænge kan ligeledes reguleres i aftalenjf. Pkt. 2, hvor der lægges op til belysning og vurdering af de samlede rammebetingelser for forskningssamarbejder Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 7 af 21

9 8. Opsummering Der er i vidt omfang direkte eller indirekte i den eksisterende lovgivning eller uddybende retningslinjer taget stilling til indsamling og håndtering af forskningsdata. Ligeledes omfatter den juridiske forskning og litteratur på forskellige områder som ophavsret, patentret, persondataret, IT-ret mv. stillingtagen til mange af de juridiske problemstillinger, der er knyttet til indsamling og håndtering af forskningsdata. Opsummerende kan det anføres, at der er behov for en beskrivende afdækning af relevante dele af eksisterende lovgivning, identifikation og analyse af forskningsdata-problemstillinger i lyset af forskning/ state of the art på diverse relevante retsområder, samt en samlende beskrivelse i et dynamisk data management-perspektiv Bilag med oversigt over relevant lovgivning findes i separat dokument Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 8 af 21

10 Den retlige regulering af forskningsdata Rammeskabende lovgivning og juridiske udfordringer indsamling bearbejdning publicering videreanvendelse af forskningsdata Bilag Oversigt over relevant lovgivning Ulla Steen, lektor, ph.d. og Birgitte Krejsager, ph.d.stipendiat Juridisk Institut, Aalborg Universitet April Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 9 af 21

11 Bilag relevant lovgivning LBK nr 1673 af 11/12/2013 af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner LBK nr 531 af 28/05/2013 af lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje LBK nr 367 af 25/03/2013 af lov om universiteter (universitetsloven) LBK nr 205 af 27/02/2013 af lov om medie- og journalisthøjskolen LOV nr 326 af 05/05/2004 Lov om sektorforskningsinstitutioner Periferi: LBK nr 215 af 27/02/2013 af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser LBK nr 214 af 27/02/2013 af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser LBK nr 228 af 17/03/2006 af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. LBK nr 1064 af 06/09/2010 af lov om forskningsrådgivning m.v. senest ændret ved LOV nr 310 af 29/03/2014 BEK nr 318 af 30/03/2014 Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om forskningsrådgivning m.v. Bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 144 af 20. februar Forretningsordnen for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed LBK nr 353 af 25/03/2013 af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (techtransloven) LBK nr 210 af 17/03/2009 af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 1216 af 25/09/2013 af lov om markedsføring LBK nr 833 af 13/08/2008 af lov om Danmarks Grundforskningsfond LBK nr 835 af 13/08/2008 af lov om teknologi og innovation LOV nr 306 af 29/03/2014 af lov om Danmarks Innovationsfond bygger på et forlig mellem regeringen og alle Folketingets partier. Loven samler tre støtteområder (Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation) i én ny organisation: Danmarks Innovationsfond Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation. Tre lovforslag behandles under ét i Folketinget for at gennemføre omlægningen: L 107, L 108 og L Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 10 af 21

12 Lov om ændring af lov om videreanvendelse af offentlige informationer (implementering af EU direktiv 2013/37 i PSI-loven) Tilskud til forskning og innovation: Om sundhedsvidenskabelig forskning og komitésystemet: Lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Vejledning om anmeldelse m.v. af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt til det videnskabsetiske komitésystem Bekendtgørelse nr. 178 af 28. februar 2012 om indstilling af forskningsaktive medlemmer til de regionale videnskabsetiske komiteer og vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer Bekendtgørelse nr af 30. september 2013 om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Bekendtgørelse nr af 8. december 2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige projekter SKR nr af 18. november 2013 om Regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter til 2014-niveau Bekendtgørelse nr. 806 af 12. juli 2004 om information og samtykke ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske forskningsprojekter Anordning nr. 862 af om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Direktiv 2001/20/EF om god klinisk praksis. GCP-direktivet Sundhedsstyrelsens Vejledning af 2. juli 1999 om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet Andre love og regler: Lovbekendtgørelse nr.923 af 4. september 2006 af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli Sundhedsloven Vejledning nr. 83 af 22. september 2004 om biobanker inden for sundhedsområdet: Patientrettigheder og myndighedskrav Cirkulæreskrivelse af 24.juli 2003 om forskning på embryonale stamceller (DOC) Bekendtgørelse nr. 65 af 11. december 2000 af Europarådets konvention af 4. april 1997 om menneskerettigheder og biomedicin, og Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 11 af 21

13 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research (CETS No. 195), samt Explanatory Report Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger Vejledning af 2. juli 1999 om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet Helsinkideklarationen Vancouverkonventionen The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities of 22 October 2003 Om lægemiddelforsøg: Bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om gebyr for kliniske forsøg Samarbejdsaftalen af 31. maj 2010 mellem Lægeforeningen og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg og non-interventionsforsøg Bekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2006 om ændring af bkg. om kliniske forsøg med lægemidler på mennesker Bekendtgørelse nr. 744 af 29. juni 2006 om god klinisk praksis i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler på mennesker Lov nr af 12. december 2005 om lægemidler Bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2004 om kliniske forsøg med lægemidler på mennesker Direktiv 2001/20/EF om god klinisk praksis Direktiv 2005/28/EF om principper og detaljerede retningslinier for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til human brug og om krav i forbindelse med tilladelse til fremstilling eller import af sådanne præparater (EF) Forordning nr. 1394/2007 af 13. november 2007 om lægemidler til avanceret terapi og om ændring af direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 Eudralex, Volume 10 - Clinical trials (EU-Kommissionen har samlet alle relevante retningslinier, vejledninger, lovgivning, spørgsmål og svar mv. vedrørende kliniske forsøg i et Volume 10) EMAs guideline om first-in-man kliniske forsøg, juli 2007 Om medicinsk udstyr: Bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om medicinsk udstyr Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 12 af 21

14 Bekendtgørelse nr. 292 af 19. marts 2010 om ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr på mennesker Vejledning i hvordan man ansøger om tilladelse til at udføre en klinisk afprøvning af medicinsk udstyr på mennesker, maj 2011 LBK nr 253 af 08/03/2013 Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg UVVU's vejledninger om god videnskabelig praksis Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger Techtrans aftaler: Lovmæssig regulering af samarbejds- og rettighedsaftaler mellem offentlige forskningsvirksomheder og private virksomheder: Techtrans- og forskerpatentlovene er snævert fokuseret på patent- eller brugsmodelrettigheder. Fokus på kommercielt potentiale (nyhedsbeskyttelse og patentrettigheder) udfordrer uformelle og åbne samarbejdsrelationer mellem forskerne og samfundet Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 13 af 21

15 1 Notat Ang: Dansk lovgivning af relevans for datamanagement af forskningsdata. Udkast 2. Til: Styregruppen for datamanagement Fra: Kirsten Villadsen Kristmar Dato: 13. maj 2014 Journalnummer: Formålet med dette notat er at afklare, hvilke regler der iflg. dansk lovgivning m.v. gælder for de data, som offentligt ansatte forskere skaber eller tilvejebringer som en del af deres tjenstlige virksomhed. Det er Statens Arkivers vurdering, at de data, som offentligt ansatte forskere skaber eller tilvejebringer i projekter, der er finansieret på anden vis, er omfattet af de samme regler. Følgende love er relevante: persondatalov arkivlov pligtafleveringslov Hertil kommer ISO sikkerhedsstandarden, som statens institutioner siden januar 2014 har skullet følge 1. Derimod er offentlighedsloven og forvaltningsloven ikke relevante 2. Jf. offentlighedslovens 27, nr. 5, hvori det hedder, at retten til aktindsigt ikke omfatter materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser samt forvaltningslovens 2, hvori det hedder, loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Persondatalov Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling 3. Loven gælder således også for forskningsdata. Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) 4. Ved behandling forstås bl.a. indsamling, registrering, systematisering, sammenstilling 5. 1 Jf. 2 Jf. offentlighedslovens 27, nr. 5 samt forvaltningslovens 2 3 Jf. 1 4 Jf. 3 5 Jf. 3. Rigsdagsgården 9. dk-1218 København K Telefon: (+45) Telefax: (+45) Hjemmeside: Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 14 af 21

16 For behandlinger, der udelukkende finder sted i videnskabeligt eller statistisk øjemed gælder, at Datatilsynets udtalelse skal indhentes 6 Behandlingen af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik 7. Af relevans i denne sammenhæng er først og fremmest, at de indsamlede oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Oplysninger, der er omfattet af persondataloven, kan dog overføres til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen 8. Af relevans er også, at den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven 9. Endelig sætter persondataloven som generel betingelse, at data, der er indsamlet udelukkende til forskningsformål, ikke senere anvendes til andet formål end forskning 10. Arkivlov Arkivloven (lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002) gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning og domstolene 11. Arkivloven gælder derfor også for de data, som forskere skaber som led i deres ansættelse. Det indebærer, at it-systemer der indeholder forskningsdata, skabt af statsansatte forskere, skal anmeldes til Statens Arkiver 12. Statens Arkiver afgør, om data fra it-systemet skal bevares for eftertiden 13. Hvis ja, skal en arkiveringsversion af data afleveres til Statens Arkiver i den form og på det tidspunkt, som Statens Arkiver fastsætter 14. Ved afleveringen overtager Statens Arkiver ansvaret for den fremtidige bevaring af data 15. Når data er slettet hos den institution, hvis forskere har skabt eller tilvejebragt dem, overtager Statens Arkiver også ansvaret for at stille data til rådighed efter reglerne i arkivloven. Reglerne indebærer, at data som udgangspunkt er almindelig tilgængelige, når de er 20 år gamle 16. Der gælder dog følgende undtagelser: 6 Jf. 45, stk. 1, nr. 3 7 Jf Jf Jf 41, stk Jf , stk Jf. arkivlovens 1, stk Jf. cirkulære nr af 21. juni 2013 om anmeldelse og godkendelse af it-systemer 13 Jf. bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivaliers virksomhed 5 14 Jf. bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivaliers virksomhed 11, stk. 2 og 13, stk Jf. arkivlovens 8, stk Jf. arkivlovens Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 15 af 21

17 1. Hvis data indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, er data først tilgængelige, når de er 75 år gamle Hvis data indeholder oplysninger af relevans for fx: a. det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelse af det offentliges forretningsvirksomhed, b. enkeltpersoners eller private selskabers interesser i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgagsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende c. private eller offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. kan den afleverende myndighed, d.v.s. den institution, hvor forskeren er ansat, efter drøftelse med Statens Arkiver fastsætte en tilgængelighedsfrist på op til 60 år. En længere frist kan fastsættes af den relevante minister efter samråd med Kulturministeren 18. Brugerne kan søge dispensation fra fristerne. Hvis data er omfattet af punkt 1, skal Datatilsynet give samtykke 19. Hvis data er omfattet af punkt 2, skal den afleverende myndighed, d.v.s. den institution hvor forskeren var ansat, give samtykke 20. For it-systemer der indeholder forskningsdata, skabt af kommunalt eller regionalt ansatte forskere som led i deres ansættelse, gælder at de skal bevares efter de retningslinjer, som fremgår af de regler, som Statens Arkiver udsteder i bekendtgørelsesform 21. Mest relevant i denne sammenhæng er bekendtgørelse nr. 994 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler. Kommunale og regionale forskningsdata kan principielt afleveres både til Statens Arkiver og til kommunen eller regionens offentlige arkiv. Ingen regioner har dog endnu oprettet offentlige arkiver. Kommunale og regionale forskningsdata skal i øvrigt afleveres på samme måde som statslige forskningsdata, og der gælder de samme regler for tilgængelighed. Pligtafleveringsloven [KB eller SB bør skrive dette afsnit] ISO sikkerhedsstandarden Standarden indebærer bl.a., at enhver institution skal: have overblik over sine informationsaktiver vurdere værdien af hvert aktiv i forhold til institutionens virksomhed foretage en risikovurdering af hvert aktiv, som er en analyse og vurdering af, hvilke trusler der er mod informationsaktivets fortrolighed, tilgængelighed og integritet skal implementere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger set i forhold til informationsaktivets værdi og truslerne imod det 17 Jf. arkivlovens Jf. arkivlovens Jf. arkivlovens Jf. arkivlovens Jf Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 16 af 21

18 Samlinger af forskningsdata må i denne sammenhæng også betragtes om informationsaktiver. Rigsrevisionen fører som led i sin almindelige virksomhed tilsyn med statslige institutioners itsikkerhed Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 17 af 21

19 N O T A T DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK CHEFKONSULENT LEIF ANDRESEN J.nr Lov om pligtaflevering Til beskrivelse af dansk lovgivning af relevans for datamanagement af forskningsdata Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale (Lov nr af 22. december 2004) indebærer, at materiale, som er udgivet i Danmark eller med henblik på spredning i Danmark, skal pligtafleveres. Der opereres med et Danica-begreb, som siger at materiale publiceret i Danmark eller materiale, som har en specifik dansk målgruppe, er omfattet af loven. Dansk materiale publiceret digitalt høstes af netarkivet, som drives af Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, dels fra det frit tilgængelige indhold på internettet og dels materiale, som forudsætter licensbetaling m.v. Dette indebærer, at netarkivet kan anmode om at få udleveret de nødvendige login/password for at kunne høste dette materiale. Indenfor det netbårne materiale fortolkes Danica som materiale publiceret på internetdomæner tildelt Danmark (p.t..dk ) og på andre internetdomæner, som er rettet mod et publikum i Danmark. Der er ingen specifikke regler eller undtagelser for output, som er skabt som led i forskningsaktiviteter. Falder materialet inde for Danica, dvs. er det tilgængeligt for offentligheden fra en dansk server enten gratis eller mod betaling er det omfattet af pligtafleveringsloven. Vurderes offentliggjort materiale have speciel dansk relevans, vil det også hører under Danica. Det betyder, at eksempelvis datasæt opnået i internationale samarbejder ikke automatisk hører under Danica, men publiceres de via eksempelvis KU s hjemmeside, så er de omfattet af pligtafleveringsloven. Det indhøstede digitale materiale bevares i elektroniske arkiver på henholdsvis Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket. Der kan gives adgang til arkivet efter reglerne i lov om ophavsret og lov om behandling af personoplysninger. Det vil i praksis sige, at der til hovedparten af materialet i arkivet kun er adgang til forskningsformål efter ansøgning.! Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 18 af 21

20 Da afleveringspligten alene gælder for offentliggjort materiale, gælder afleveringspligten bl.a. ikke hvis en publikation alene er til internt brug på en institution (herunder lukkede intranet) og s kun er til en begrænset kreds. Nye uforandrede optryk og særtryk af f.eks. tidsskriftsartikler skal ikke afleveres. Edb-programmer skal ikke afleveres, medmindre programmet udgør en del af et værk af en anden art og udgives sammen med dette. Undtaget fra afleveringspligten er endvidere værker, som fremstilles her i landet med henblik på spredning til et internationalt publikum, såfremt værkets indhold ikke har tilknytning til Danmark. Denne bestemmelse har ingen praktisk betydning for danske forskningsinstitutioner. Lovteksten, bekendtgørelsen og nærmere vejledning m.v. på Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer Side 19 af 21

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Dansk Selskab for GCP - 3. november 2014 Annette Sand juridisk konsulent www.regionmidtjylland.dk Program Præsentation og formål Kort om persondataloven

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring.

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring. Dato: 12. oktober 2017 Sagsnr.: SJ-STD- MOA.DKETIK Dok.nr.: 449540 Sagsbeh.: MOA.DKETIK Ørestads Boulevard 5 Bygning 37K, st. 2300 København S M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Vedr. Det Etiske

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

Det videnskabsetiske komitesystem

Det videnskabsetiske komitesystem Det videnskabsetiske komitesystem DanPedMed 2017 Jesper Johannesen Overlæge, klinisk lektor, dr.med Herlev Hospital Den historiske udvikling: Forsøg på mennesker under 2. verdenskrig Nürenbergproces Nürenbergkodeks

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer:

Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Høring over forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. Lovforslaget har været i høring i perioden fra den 2. december 2013 til den 6. januar 2014 Lovforslaget

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Offentlig forskning for private midler

Offentlig forskning for private midler Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende fonde og private virksomheder Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende

Læs mere

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger Artikel til METODE & DATA november 2008 Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik Forskning med personoplysninger Specialkonsulent, mag. art. Camilla Daasnes, Datatilsynet Artiklen

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Bemærk: Der henvises til vejledningen ved udfyldelsen af nedenstående anmeldelsesskema. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v. UDKAST 30. juni 2008 Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.) 1 I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Nr. 862 30. november 1999 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Kapitel 1 Komitésystemet A. nr. 862 frá 30.

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Vejledning om akutte forsøg

Vejledning om akutte forsøg Holbergsgade 6 1057 København K T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@nvk.dk W: www.nvk.dk Vejledning om akutte forsøg 1. Indledning 2. Generelle krav ved akutte forsøg a. Forskning med indhentning af et efterfølgende

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Big Data i fremtidens persondataret

Big Data i fremtidens persondataret Big Data i fremtidens persondataret Charlotte Bagger Tranberg, persondataspecialist, ph.d. Den 2. oktober 2013 2 Udnyttelse af Big Data i den offentlige sektor Den offentlige sektor har adgang til store

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter I medfør af 7, 15, stk.

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger til høringssvar Bemærkninger til høringssvar Høringssvar fra Bemærkninger Lægemiddelstyrelsens bemærkninger Den Videnskabsetiske Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Komité for Region Nordjylland GCP-enheden ved Odense

Læs mere

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering 7. Oktober 2015 Datatilsynet og forskningsregistrering Forskningsregistrering Rådgivning omkring datasikkerhed i forbindelse med forskningsdata Forskningsregistrering til regionens paraplyanmeldelse Registrering

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN

PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN KIROPRAKTIK 2014 PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Kort om Persondataloven og Sundhedsloven Sundhedsloven 'Hovedloven' på området Relevant i ft. oplysninger er særligt:» Tavshedspligt, indhentelse og videregivelse

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Vejledning om akutte forsøg

Vejledning om akutte forsøg Dato: 19. december 2016 Sagsnr. 1608526 Dok.nr. 259875 MLN.DKETIK Holbergsgade 6 1057 København K T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@nvk.dk W: www.nvk.dk Vejledning om akutte forsøg 1. Indledning 2. Generelle

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven LBK nr 1201 af 28/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j. nr. 15/00613 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere