Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed"

Transkript

1 Lovforslag nr. L xx Folketinget Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed med flere love (Piratkopiering af immaterielle rettigheder mv.) 1 I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001, som ændret ved 4 i lov nr. 451 af 10. juni 2003, 2 i lov nr af 21. december 2005 og 32 lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer: affattes således:» 42. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt krænker en varemærkeret, der er stiftet ved registrering eller brug. Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge, hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbar retsstridig vinding. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 4. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af den forurettede. Overtrædelser, som omfattes af stk. 2, påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.«2. Efter 45 indsættes i kapitel 6:» 45 a. Hvis told- og skatteforvaltningen i forbindelse med varetagelse af sine myndighedsopgaver får en formodning om krænkelser omfattet af 42 i denne lov, kan oplysninger herom videregives til rettighedshaverne.«2 I designloven, jf. lov nr af 20. december 2000, som ændret ved 2 i lov nr. 451 af 10. juni 2003, 3 i lov nr af 21. december 2005 og 35 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer: affattes således:» 36. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt gør indgreb i en designret (designindgreb).

2 Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge, hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbar retsstridig vinding. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 4. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af den forurettede. Overtrædelser, som omfattes af stk. 2, påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.«2. Efter 41 indsættes i kapitel 7:» 41 a. Hvis told- og skatteforvaltningen i forbindelse med varetagelse af sine myndighedsopgaver får en formodning om krænkelser omfattet af 36 i denne lov, kan oplysninger herom videregives til rettighedshaverne.«3 I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. november 2004, som ændret ved 1 i lov nr af 21. december 2005, ved 33 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og 1 i lov nr. 546 af 8. juni 2006 samt ved 1 i lov nr. 399 af 30. april 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Patentskriftet kan efter ansøgerens anmodning herom publiceres på dansk eller på engelsk med patentkrav på dansk.«stk. 3 bliver herefter stk , stk. 1, affattes således:»ønsker ansøgeren at videreføre en international ansøgning for Danmark, skal han inden 31 måneder fra den internationale indleveringsdag, eller hvis prioritet begæres fra prioritetsdagen, til patentmyndigheden betale det fastsatte gebyr samt indlevere en oversættelse til dansk eller engelsk af den internationale ansøgning i det omfang, som økonomi- og erhvervsministeren fastsætter, eller, såfremt ansøgningen er affattet på dansk eller engelsk, en genpart af ansøgningen.«3. 57 affattes således:» 57. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt gør indgreb i den eneret, som patent medfører (patentindgreb). Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge, hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbar retsstridig vinding. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 4. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af den forurettede. Overtrædelser, som omfattes af stk. 2, påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.«4. Efter 65 indsættes i kapitel 9:

3 » 65 a. Hvis told- og skatteforvaltningen i forbindelse med varetagelse af sine myndighedsopgaver får en formodning om krænkelser omfattet af 57 i denne lov, kan oplysninger herom videregives til rettighedshaverne.«5. I 91, stk. 2, indsættes efter»indlevering af ansøgning om certifikat,«:»for indlevering af ansøgning om forlængelse af certifikat,«. 4 I brugsmodelloven, jf. lov nr af 21. december 2005, som ændret ved 34 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer: affattes således:» 54. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt gør indgreb i den eneret, som en brugsmodelregistrering medfører (brugsmodelindgreb). Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge, hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbar retsstridig vinding. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 4. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af den forurettede. Overtrædelser, som omfattes af stk. 2, påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.«2. Efter 61 indsættes i kapitel 10:» 61 a. Hvis told- og skatteforvaltningen i forbindelse med varetagelse af sine myndighedsopgaver får en formodning om krænkelser omfattet af 54 i denne lov, kan oplysninger herom videregives til rettighedshaverne.«5 I ophavsretsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 30. juni 2006, som ændret ved 1 i lov nr. 231 af 8. april 2008, foretages følgende ændringer: 1. Efter 84 a indsættes i kapitel 7:»Videregivelse af oplysninger 84 b. Hvis told- og skatteforvaltningen i forbindelse med varetagelse af sine myndighedsopgaver får en formodning om krænkelser omfattet af i denne lov, kan oplysninger herom videregives til rettighedshaverne.«6 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007, foretages følgende ændringer: 1. 94, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:»med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 91.

4 Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge i tilfælde, hvor udbredelse m.v. sker i erhvervsmæssigt øjemed, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende overtrædelser.«stk. 2 bliver herefter stk I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 316 af 30. april 2008, 1 i lov nr. 490 af 17. juni 2008, 1 i lov nr. 494 af 17. juni 2008, 2 i lov nr. 498 af 17. juni 2008, 1 i lov nr. 500 af 17. juni 2008 og lov nr. 501 af 17. juni 2008 foretages følgende ændringer: b affattes således:» 299 b. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller som i øvrigt under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i 1) ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter, jf. ophavsretslovens 76, stk. 2, eller ulovlig import af særlig grov karakter, jf. ophavsretslovens 77, stk. 2, 2) varemærkekrænkelser af særlig grov karakter, jf. varemærkelovens 42, stk. 2, 3) designindgreb af særlig grov karakter, jf. designlovens 36, stk. 2, 4) patentindgreb af særlig grov karakter, jf. patentlovens 57, stk. 2, 5) brugsmodelindgreb af særlig grov karakter, jf. brugsmodellovens 54, stk. 2, eller 6) overtrædelse af særlig grov karakter af 91, jf. 94, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.«loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Lovens 1-6 kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne eller Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger. Stk. 3. Lovens 7 kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

5 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovforslagets formål Hovedpunkter i lovforslaget 6 2. Piratkopiering Baggrund for forslaget Gældende ret Lovforslagets indhold Generelt Ansvarsgrundlag Strafferammer Bødeniveau Påtale Told- og skatteforvaltningens beføjelser til at videregive informationer Patent meddelt på engelsk med patentkrav på dansk Baggrund for forslaget Gældende ret Lovforslagets indhold Ændring af reglerne for indlevering af oversættelse af internationale ansøgninger, 12 der søges videreført i Danmark 4.1. Baggrund for forslaget Gældende ret Lovforslagets indhold Hjemmel til opkrævning af gebyr for behandlingen af ansøgninger om forlængelse 12 af supplerende beskyttelsescertifikater 5.1. Begrundelse for forslaget Lovforslagets indhold 13 6 Udbredelse af dekodere mv. til kodede radio- og tv-programmer ( pirateri ) Gældende ret Lovforslagets udformning Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Hørte myndigheder, organisationer mv Sammenfattende skema Indledning 1.1. Lovforslagets formål Lovforslaget har primært til formål at gennemføre regeringens initiativer om en styrket indsats mod piratkopiering, herunder særligt at skærpe sanktionerne for de virksomheder og personer, der udøver piratkopieringsvirksomhed.

6 De initiativer, som regeringen vil iværksætte, fremgår af en rapport om en styrket indsats mod piratkopiering, som økonomi- og erhvervsministeren offentliggjorde i marts Rapporten er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe. Piratkopiering er et stadigt stigende problem til skade for både forbrugerne, virksomhederne og samfundsøkonomien. Et særligt problem er, at piratkopierede produkter typisk ikke overholder de krav, der stilles til lovlige produkter. Brugen af piratkopierede produkter kan således medføre sundheds- og sikkerhedsmæssige risici for forbrugerne. Forslaget sigter på at reducere omfanget af piratkopiering. Forslaget indebærer en skærpelse af sanktionerne for piratkopieringsvirksomhed, blandt andet gennem højere strafferammer. Ligeledes vil forslaget give myndighederne bedre mulighed for at efterforske og agere i sagerne. Det er forventningen, at disse ændringer vil have en præventiv effekt, ligesom de vil styrke virksomhedernes mulighed for at håndhæve deres rettigheder, når de bliver udsat for piratkopiering. Ændringerne vil ligeledes bringe straffe- og påtalebestemmelserne i henholdsvis varemærke-, design-, patent- og brugsmodelloven i harmoni med de tilsvarende bestemmelser i ophavsretsloven, der blev skærpet i Baggrunden herfor er et ønske om at skabe et ensartet grundlag for efterforskning, påtale og sanktionering af piratkopiering, uanset hvilke immaterielle rettigheder en krænkelse omfatter. Piratkopiering har væsentlige negative konsekvenser, uanset om det drejer sig om ophavsretligt beskyttede værker eller eksempelvis forfalskede lægemidler, hygiejneartikler eller elektroniske apparater. Lovforslaget har endvidere til formål at smidiggøre en række regler, der gælder i forbindelse med ansøgning om patent. Derudover foretages en enkelt justering, der tager højde for ændrede regler vedrørende supplerende beskyttelsescertifikater, jævnfør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92. Endelig omfatter lovforslaget en forhøjelse af strafferammerne for udbredelse af dekodningsudstyr, som giver uautoriseret adgang til indholdet af kodede radio- og tv-programmer Hovedpunkter i lovforslaget Lovforslaget omfatter en udvidelse af ansvarsgrundlaget i straffebestemmelserne i henholdsvis varemærkeloven, designloven, patentloven og brugsmodelloven, således at groft uagtsomme handlinger kan straffes. I dag er alene forsætlige handlinger strafbare. Forslaget svarer til de gældende regler på ophavsretsområdet. Endvidere indebærer forslaget en forhøjelse af strafferammerne til fængsel i 1 år og 6 måneder for grove krænkelser og fængsel i 6 år for særligt grove overtrædelser af disse love. I dag er strafferammen 1 år. Med ændringen sker der en harmonisering i forhold til ophavsretten og til straffebestemmelserne om tyveri i straffeloven. Det følger af de gældende regler i retsplejeloven, at en forhøjelse af strafferammerne til 6 år samtidig medfører, at politiet får beføjelser til at benytte flere og mere effektive efterforskningsmidler. Parallelt med forslaget om at hæve strafferammerne lægges der op til, at bødeniveauet for grove eller særligt grove krænkelser forhøjes. Et skærpet bødeniveau vil i praksis navnlig have betydning for overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer), da udgangspunktet i forhold til grove overtrædelser begået af fysiske personer vil være, at der idømmes en fængselsstraf. Forslaget omfatter endvidere en ændring af reglerne om påtaleforhold i varemærkeloven, designloven mv., således at der kan rejses offentlig påtale i alle tilfælde, hvor almene hensyn kræver dette. Dette svarer til, hvad der gælder efter ophavsretsloven. Med lovforslaget skabes der endvidere hjemmel til, at told- og skatteforvaltningen kan kontakte rettighedshaverne i tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen finder produkter, som formodes at være piratkopierede, under varetagelsen af sædvanlige myndighedsopgaver inde i landet eller i forbindelse med spotkontrol ved indførsel af varer fra EU-lande. I dag har toldmyndighederne alene en sådan hjemmel i forbindelse med kontrol i forhold til varer, som bliver indført fra tredjelande. Forslaget vil skabe bedre mulighed for, at rettighedshaverne kan håndhæve deres rettigheder.

7 Desuden indeholder lovforslaget en række forenklinger af Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling på patentområdet, der vil styrke konkurrenceevnen og forbedre vilkårene for innovation i Danmark. Der lægges op til, at Patent- og Varemærkestyrelsen kan træffe afgørelser på engelsk i det omfang, ansøgerne ønsker det. Dog skal de såkaldte patentkrav, der bestemmer omfanget af patentbeskyttelsen i forhold til tredjemand, foreligge på dansk. Dette vil samtidig betyde, at reglerne om oversættelse af patenter bliver ens for de patenter, der bliver meddelt med virkning i Danmark, af henholdsvis Den Europæiske Patentorganisation (EPO) og af Patent- og Varemærkestyrelsen, som er patentmyndigheden i Danmark. Forslaget skal desuden skabe hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for opkrævningen af gebyr for den sagsbehandling, som Patent- og Varemærkestyrelsen skal gennemføre i forbindelse med ansøgninger om forlængelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler til pædiatrisk brug. Baggrunden for dette er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, der indfører en mulighed for at søge om 6 måneders forlængelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler til pædiatrisk brug. Endelig har lovforslaget til formål at hæve strafferammerne til 6 år for særligt grove tilfælde af omsætning mv. af dekodningsudstyr, som giver uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller TV-program. 2. Piratkopiering 2.1. Baggrund for forslaget Økonomi- og erhvervsministeren nedsatte i januar 2007 en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle analysere omfang og konsekvenser mv. af piratkopiering samt komme med forslag til, hvordan man kan styrke indsatsen mod piratkopiering. Ligeledes indgår det i regeringsgrundlaget fra november 2007, at regeringen ville fremsætte en række forslag til øget bekæmpelse af piratkopiering. Økonomi- og erhvervsministeren offentliggjorde den 14. marts 2008 rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe, herunder de initiativer, som regeringen vil iværksætte. Med det foreliggende lovforslag gennemføres en række af disse initiativer Gældende ret Piratkopiering forekommer, når nogen ulovligt kopierer andres produkter eller forretningskendetegn, der er beskyttet af immaterielle rettigheder. De immaterielle rettigheder, der er relevante i forhold til piratkopiering er ophavsrettigheder, varemærker, design, patenter og brugsmodeller. Et produkt kan være beskyttet af flere rettigheder samtidigt. I dette lovforslag benyttes begrebet piratkopiering som overbegreb for piratkopiering og varemærkeforfalskning. Varemærkeforfalskning omfatter ulovlig benyttelse af andres varemærker og dermed krænkelse af varemærkerettigheder. Straffebestemmelserne vedrørende piratkopiering findes i varemærkeloven, designloven, patentloven, brugsmodelloven samt ophavsretsloven. Forsætlige krænkelser af varemærke-, design-, patent- og brugsmodelrettigheder straffes med bøde. Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 1 år. Straffe- og påtalebestemmelserne for piratkopiering i forhold til disse rettigheder adskiller sig fra de tilsvarende bestemmelser om piratkopiering baseret på ophavsrettigheder. Ansvarsgrundlaget i varemærkeloven, designloven mv. er således forsæt, hvorimod ansvarsgrundlaget for krænkelser af ophavsrettigheder tillige omfatter grov uagtsomhed. Sanktionerne for krænkelser er som udgangspunkt bøde i både varemærkeloven, designloven mv. og i ophavsretsloven. Foreligger der strafskærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 1 år i varemærkeloven, designloven mv., hvorimod strafferammen inden for ophavsretten er 1 år og 6 måneder. Inden for ophavsretten er der etableret en overbygning i straffelovens 299 b, således at særligt grove krænkelser kan straffes med fængsel indtil 6 år. Med den nuværende lovgivning er der forskel på, hvem der har påtaleret i sager om overtrædelse af ophavsretsloven henholdsvis sager om overtrædelse af varemærkeloven, designloven mv. Simple overtrædelser af varemærkeloven, designloven, patentloven og brugsmodelloven skal som udgangspunkt påtales af rettighedshaver (privat påtale), jf. straffebestemmelserne i disse love. I de særlige til-

8 fælde, hvor almene hensyn kræver det, kan anklagemyndigheden påtale sådanne sager af egen drift (offentlig påtale, hvis almene hensyn er til stede), jf. retsplejelovens 727, stk. 2. Øvrige overtrædelser af varemærkeloven, designloven mv. påtales af anklagemyndigheden, såfremt rettighedshaver begærer det (betinget offentlig påtale). Der er ved disse overtrædelser ikke hjemmel til offentlig påtale uden en begæring fra rettighedshaveren, hvis almene hensyn er til stede. Simple overtrædelser af ophavsretsloven skal som udgangspunkt påtales af rettighedshaver (privat påtale), jf. ophavsretslovens 81, stk. 1. I de særlige tilfælde, hvor almene hensyn kræver det, kan anklagemyndigheden påtale sådanne sager af egen drift (offentlig påtale, hvis almene hensyn er til stede), jf. retsplejelovens 727, stk. 2. Er krænkelsen af ophavsretten foretaget forsætligt og under skærpende omstændigheder, påtales krænkelsen af anklagemyndigheden, såfremt rettighedshaver begærer det (betinget offentlig påtale). I de særlige tilfælde, hvor almene hensyn kræver påtale, kan anklagemyndigheden påtale sagen af egen drift (offentlig påtale, hvis almene hensyn er til stede), jf. ophavsretslovens 82. Er krænkelsen så grov, at forholdet er omfattet af straffelovens 299 b, påtales forholdet af anklagemyndigheden (offentlig påtale). For så vidt angår told- og skatteforvaltningens beføjelser henvises til afsnit Lovforslagets indhold Generelt Arbejdsgruppen om en styrket indsats mod piratkopiering har ønsket at harmonisere straffebestemmelserne i varemærke-, design-, patent- og brugsmodelloven med de tilsvarende bestemmelser i ophavsretsloven. Baggrunden herfor er et ønske om at skabe et ensartet grundlag for efterforskning, påtale og sanktionering af piratkopiering, uanset hvilket eller hvilke regelsæt om immaterielle rettigheder en krænkelse omfatter. Piratkopiering har væsentlige negative konsekvenser for forbrugerne, rettighedshaverne og samfundsøkonomien, uanset om det drejer sig om ophavsretligt beskyttede værker eller eksempelvis forfalskede lægemidler, legetøj eller beklædning. Danmark er først og fremmest konkurrencedygtig på viden, teknologi og kreative idéer, og piratkopiering reducerer virksomhedernes incitament til innovation og videreudvikling. En anden alvorlig konsekvens af piratkopiering er, at brugen af piratkopierede varer kan indebære risiko for sikkerheds- og sundhedsfare. Det skyldes, at piratkopierede produkter typisk ikke overholder de specielle krav i lovgivningen vedrørende indholdsstoffer, komponentsammensætninger, godkendelser mv. Eksempler herpå er forfalskede lægemidler, piratkopierede batterier til mobiltelefoner som eksploderer, samt legetøj der indeholder sundhedsskadelige, ulovlige kemiske stoffer Ansvarsgrundlag Ansvarsgrundlaget i straffebestemmelser uden for straffeloven omfatter ifølge straffelovens 19 ikke blot forsæt men også uagtsomhed, medmindre dette er fraveget med særlig hjemmel. Arbejdsgruppen om en styrket indsats mod piratkopiering har anbefalet, at ansvarsgrundlaget i varemærke-, design-, patent-, og brugsmodelloven skærpes, så det ud over forsæt også omfatter grov uagtsomhed, hvorved ansvarsgrundlaget harmoniseres i forhold til ophavsretsloven. Det er arbejdsgruppens vurdering, at beskyttelsesbehovet og behovet for at kunne straffe for piratkopiering ved groft uagtsomme krænkelser er det samme på alle immaterialretsområderne Strafferammer Arbejdsgruppen om en styrket indsats mod piratkopiering har anbefalet, at strafferammerne for grove tilfælde af piratkopiering bør hæves fra 1 år til 1 år og 6 måneder i henholdsvis varemærke-, design-, patent- og brugsmodelloven. Arbejdsgruppen har ligeledes anbefalet, at der gennem en overbygning i straffeloven bliver indført en strafferamme på 6 år for særligt grove tilfælde af piratkopiering. Herved harmoniseres strafferammerne for overtrædelse af disse love med strafferammerne for ophavsretlige krænkelser.

9 Arbejdsgruppen har vurderet, at de forhold, som kan begrunde en overbygning i straffeloven inden for ophavsrettens område, ligeledes foreligger inden for de fire øvrige rettighedsområder. Der er således også inden for disse rettighedsområder en stigende tendens til systematiske krænkelser, ligesom piratkopiering også på disse områder kan sammenlignes med tyveri. En skærpelse af strafferammerne til 1 år og 6 måneder for grove tilfælde og 6 år for særligt grove tilfælde vil betyde, at strafferammerne kommer i bedre overensstemmelse med de skadevirkninger, som krænkelserne har. Den nuværende forskel i strafferammerne er ikke begrundet i forskellige samfundsmæssige eller økonomiske beskyttelsesbehov. Forskellen beror alene på, at reglerne på ophavsretsområdet blev behandlet særskilt i relation til IT-kriminalitet, jf. lov nr. 352 af 19. maj 2004 om ændring af straffeloven m.fl., der byggede på betænkning nr. 1417/2002 om IT-kriminalitet, afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet (Brydensholt-udvalget) i september Indførelse af en strafferamme på 6 år for krænkelse af varemærkeloven, designloven mv. vil betyde, at politiet vil få øgede efterforskningsbeføjelser, herunder mulighed for indgreb i meddelelseshemmeligheden. Dette følger af bestemmelserne om strafferetspleje i retsplejeloven. Herved vil politiet få bedre muligheder for at foretage en fremadrettet efterforskning i sager om særligt grove tilfælde af piratkopiering. Grove tilfælde af piratkopiering forekommer i de tilfælde, hvor der forligger skærpende omstændigheder. I øjeblikket bliver udtrykket særligt skærpende omstændigheder anvendt i varemærke-, design-, patent- og brugsmodelloven, mens udtrykket skærpende omstændigheder bliver anvendt i ophavsretsloven. Arbejdsgruppen har anbefalet, at ordlyden i henholdsvis varemærke-, design-, patent- og brugsmodelloven bliver ændret fra særligt skærpende omstændigheder til skærpende omstændigheder. Der er ikke ved ændringen fra særligt skærpende til skærpende tilsigtet en ændring i bestemmelsernes anvendelsesområde. Den ændrede formulering har alene sammenhæng med, at overbygningsbestemmelsen i straffeloven, der tager sigter på de helt grove krænkelser, foreslås udvidet til også at omfatte særligt grove overtrædelser af varemærke-, design-, patent- og brugsmodelloven, jf. ovenfor Bødeniveau Arbejdsgruppen om en styrket indsats mod piratkopiering har anbefalet, at bødeniveauet for grove overtrædelser af varemærkeloven, designloven mv. bliver hævet til et niveau, som ligger over det, der anvendes i dag. Ligeledes har arbejdsgruppen anbefalet, at bødeniveauet for særligt grove krænkelser, jf. den foreslåede udvidelse af straffelovens 299 b, bliver hævet til et niveau, som ligger over bødeniveauet for grove tilfælde af piratkopiering. Det skærpede bødeniveau vil i praksis navnlig have betydning for overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer), da udgangspunktet i forhold til grove overtrædelser begået af fysiske personer vil være, at der idømmes en fængselsstraf. Der foreligger kun begrænset retspraksis om idømmelse af bøde- eller fængselsstraf for krænkelser i form af piratkopiering. Inden for de seneste få år er der afsagt et begrænset antal domme, hvor der er idømt bødestraf for sådanne krænkelser. I disse sager er personer blevet idømt bøder på mellem og kr. Endvidere er der i et begrænset antal sager idømt ubetingede fængselsstraffe på mellem 3 måneder og 1 år og betingede fængselsstraffe på mellem 30 dage og 3 måneder Påtale Arbejdsgruppen om en styrket indsats mod piratkopiering har anbefalet, at der indføres mulighed for offentlig påtale ved overtrædelse af varemærkeloven, designloven mv. i alle tilfælde, hvor almene hensyn kræver det. Herved harmoniseres påtalebestemmelserne i disse love med bestemmelserne i ophavsretsloven, idet de samfundsmæssige skadevirkninger ved piratkopiering efter arbejdsgruppens opfattelse er ens, uanset om det er varemærkerettigheder mv. eller ophavsrettigheder, som bliver krænket. Samtidig imødegås den nuværende uhensigtsmæssige retsstilling inden for varemærke-, design-, patent- og brugsmodelområdet, hvor der er mulighed for offentlig påtale uden begæring fra rettighedshaver, når almene hensyn kræver det ved simple krænkelser, mens dette ikke er tilfældet ved grove krænkelser.

10 Told- og skatteforvaltningens beføjelser til at videregive informationer Offentlige forvaltningsmyndigheder er omfattet af tavshedspligtsbestemmelserne i forvaltningsloven. For told- og skatteforvaltningen gælder endvidere skatteforvaltningsloven 17, der betyder, at told- og skatteforvaltningen har en ubetinget tavshedspligt for uvedkommende om forhold, som told- og skatteforvaltningen under varetagelsen af sit arbejde bliver bekendt med. En fravigelse af denne bestemmelse kræver en klar hjemmel i anden lovgivning. Arbejdsgruppen om en styrket indsats mod piratkopiering har derfor anbefalet, at der bliver etableret hjemmel for, at told- og skatteforvaltningen kan videregive oplysninger om formodede krænkelser af immaterielle rettigheder til rettighedshaverne. Anbefalingen omfatter såvel krænkelser af ophavsrettigheder som af varemærke-, design-, patent- og brugsmodelrettigheder. Anbefalingen skal ses i sammenhæng med arbejdsgruppens anbefaling om, at told- og skatteforvaltningen i forbindelse med sædvanlige myndighedsopgaver i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen i virksomheder mv. og ved sædvanlig spotkontrol i forbindelse med indførsel af varer fra EU-medlemslande også skal være opmærksom på forekomsten af eventuelt piratkopierede produkter. Der er tale om tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen i forvejen udfører sine myndighedsopgaver og tilfældigt bliver opmærksom på produkter, som formodes at være piratkopierede. I anbefalingen indgår, at told- og skatteforvaltningen i sådanne tilfælde, hvor der opstår formodning om krænkelser af immaterielle rettigheder, retter henvendelse til rettighedshaver, således at denne får mulighed for at forholde sig hertil. Til sammenligning kan toldmyndighederne i henhold til EU s toldforordning (Rådets forordning nr.1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, som mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder) tilbageholde varer fra tredjelande, som mistænkes for at være piratkopier. Samtidig har toldmyndighederne en forpligtelse til at kontakte den konkrete rettighedshaver om tilbageholdelsen. Rettighedshaveren vurderer herefter, om man vil forfølge sagen. Formålet med arbejdsgruppens anbefalinger er at styrke told- og skatteforvaltningens muligheder for at yde et effektivt bidrag til bekæmpelse af piratkopiering inde i landet og i forbindelse med indførsel af varer fra EU-lande. De foreslåede beføjelser til told- og skatteforvaltningen udelukker ikke, at told- og skatteforvaltningen kontakter politiet, ligesom det indgår i arbejdsgruppens anbefalinger, at told- og skatteforvaltningen kontakter politiet ved fund af større mængder. Den foreslåede bestemmelse vil blive administreret i overensstemmelse med persondataloven. Der tilsigtes således ikke med bestemmelsen en fravigelse fra persondataloven. Endvidere indeholder den foreslåede bestemmelse ikke en oplysningspligt i forhold til myndighederne. Bestemmelsen er derfor ikke omfattet af retssikkerhedslovens Patent meddelt på engelsk med patentkrav på dansk 3.1. Baggrund for forslaget I Danmark kan patentmyndigheden meddele patent enten på baggrund af en ansøgning om patent indleveret i Danmark eller på baggrund af et europæisk meddelt patent, der efterfølgende valideres i Danmark. Europæiske patenter meddeles af Den Europæiske Patentorganisation (herefter omtalt som EPO) i medfør af den europæiske patentkonvention (herefter omtalt som EPK), hvilket sker enten på engelsk, tysk eller fransk. Validering i Danmark af et europæisk patent sker ved indlevering af en oversættelse af patentskriftet samt betaling af et gebyr herfor. Når et europæisk patent er valideret korrekt, får det virkning og status som et dansk patent. Folketinget har med lov nr. 451 af 10. juni 2003 om ændring af patentloven foretaget en lempelse af de krav, der gælder for omfanget af den oversættelse, der skal indsendes ved valideringen af europæiske patenter i Danmark. Det følger heraf, at det alene er patentkrav(ene), der skal foreligge i dansk oversættelse, når det drejer sig om europæisk meddelte patenter, mens resten af patentskriftet kan foreligge på engelsk.

11 Lovændringen, der har baggrund i en multilateral aftale mellem en række af EPO s medlemslande benævnt London-aftalen, er trådt i kraft den 1. maj 2008 efter udstedelsen af en ikrafttrædelsesbekendtgørelse, jævnfør bekendtgørelse nr. 260 af 22. april Fra og med den 1. maj 2008 har den såkaldte validering af europæiske patenter i Danmark kunnet ske ved indbetaling af det påkrævede gebyr herfor og med fremsendelse af en engelsk udgave af patentskriftet med patentkrav(ene) oversat til dansk eller i en fuld dansk oversættelse til patentmyndigheden. Forud for 1. maj 2008 kunne validering alene ske ved fremsendelse af en dansk oversættelse af hele patentskriftet. Patentkrav(ene) er den del af patentet, der fastlægger patentbeskyttelsens omfang, hvilket følger af patentlovens 39. Patent- og Varemærkestyrelsen er i dag i stand til at gennemføre sagsbehandlingen af patentansøgninger på basis af dokumenter affattet på dansk, engelsk, svensk eller norsk. I takt med globaliseringen af markederne er det stadig mere relevant at erhverve immaterielle rettigheder på internationalt plan. Det vil udgøre en lettelse for såvel danske som for udenlandske virksomheder, hvis disse i forbindelse med meddelelsen af et dansk patent får mulighed for at vælge, om styrelsen skal meddele patentet på basis af en dansk tekst eller på basis af en engelsk tekst med patentkrav(ene) på dansk. En opgørelse over patenter, der var i kraft i Danmark pr. 30. juni 2007, viser, at det samlet set drejede sig om patenter. Heraf var patenter rent nationale patenter meddelt af Patent- og Varemærkestyrelsen, mens de resterede patenter var meddelt af EPO og efterfølgende valideret i Danmark. De dansk meddelte patenter udgjorde således medio 2007 alene 4,29 % af det samlede antal gældende patenter. Denne tendens vil fortsætte, og derfor må det forventes, at langt størstedelen af alle patenter i Danmark også fremover vil være patenter meddelt af EPO. Det forventes ydermere, at indehavere af de europæiske patenter, der søges valideret efter 1. maj 2008, vil benytte muligheden for at indlevere en engelsk udgave af patentskriftet med patentkrav(ene) oversat til dansk, da dette betyder en besparelse i oversættelsesomkostninger. På den baggrund lægges op til en harmonisering af reglerne vedrørende meddelelsen af danske patenter med reglerne for de europæiske patenter, der valideres i Danmark. Repræsentanter fra flere erhvervs- og opfinderorganisationer har fremhævet dette som et ønske. Øget anvendelse af engelsk i sagsbehandlingen, og det forhold at afgørelserne efter ansøgers eget valg i vidt omfang kan ske på engelsk, giver Patent- og Varemærkestyrelsen bedre mulighed for at udvikle sin forretning i tråd med såvel danske som udenlandske brugeres ønsker og behov. Der har i forbindelse med London-aftalens gennemførelse ikke været rejst tvivl om behovet for oversættelse til dansk af hele patentskriftet i den situation, hvor et meddelt patent søges omprøvet administrativt af tredjemand. I tilfælde af at en patenthaver tager et retsligt skridt over for en påstået krænker, det være sig ved en stævning eller begæring om fogedforbud, vil den påståede krænker i medfør af Retsplejelovens 149, stk. 2, kunne anmode om en oversættelse af hele patentskriftet Gældende ret Efter de gældende regler meddeler patentmyndigheden i Danmark patentet til ansøgeren, når ansøgningen er fundet i overensstemmelse med forskrifterne, og intet er fundet til hinder for meddelelse af patent, og det er konstateret, at ansøgeren er enig i den tekst, hvormed patent vil kunne meddeles. Meddelelsen af patentet er baseret på en dansk tekst indeholdende en titel, en beskrivelse, et sammendrag og patentkrav. Før den 1. maj 2008 var det ifølge patentbekendtgørelsen, der indeholder de nærmere regler for behandlingen af danske patentansøgninger, et krav, at engelske dokumenter skulle oversættes til dansk efter styrelsens førstebehandling af ansøgningen. Da Patent- og Varemærkestyrelsen har de fornødne kompetencer til at behandle ansøgningerne på engelsk, stilles først krav om en sådan oversættelse til dansk, når Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet, at patentet kan meddeles. Dette gælder for nye ansøgninger indleveret fra og med den 1. maj 2008, jævnfør bekendtgørelse nr. 299 af 28. april 2008 om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater.

12 3.3. Lovforslagets indhold Det foreslås, at en ansøger af et dansk patent gives mulighed for at vælge, hvorvidt denne ønsker, at det patent, Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet kan meddeles, skal meddeles på dansk eller på engelsk med patentkrav(ene) på dansk. I det omfang en patentansøgning er indleveret til patentmyndigheden på engelsk og behandlet på engelsk, vil udgangspunktet for patentmyndighedens meddelelse af patentet være, at det vil ske på basis af den engelske tekst med patentkrav(ene) på dansk, men det står ansøgeren frit for at vælge meddelelse af patentet på basis af et dansk patentskrift. Uanset om ansøgeren vælger, at patentet skal meddeles på dansk eller på engelsk med patentkrav(ene) på dansk, er patentbeskyttelsens omfang alene defineret af den danske udgave af patentkravene. Patentkrav(ene) fastlægger beskyttelsens omfang og i kraft af, at disse foreligger på dansk, kan tredjemand umiddelbart gøre sig bekendt med patentets omfang. For at undgå tvivl om hvorvidt dansk formulerede patentkrav svarer til de patentkrav, som forelå på engelsk ved indleveringen af ansøgningen og er blevet behandlet på engelsk af Patent- og Varemærkestyrelsen, kan styrelsen kræve patentkrav oversat af en autoriseret translatør forud for meddelelsen af patentet. 4. Ændring af reglerne for indlevering af oversættelse af internationale ansøgninger, der søges videreført i Danmark 4.1. Baggrund for forslaget I forbindelse med justeringen af reglerne for styrelsens sagsbehandling af danske patentansøgninger, som gennemført med bekendtgørelse nr. 299 af 28. april 2008 har Patent- og Varemærkestyrelsen givet ansøgere mulighed for, at sagsbehandlingen af deres ansøgning kan foretages på engelsk og på basis af dokumenter på engelsk op til det tidspunkt, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet, at patentet kan meddeles. Herefter skal ansøgeren indsende en oversættelse til dansk af patentkravene Gældende ret Det følger af patentlovens 31, at en ansøger, der søger en international PCT-ansøgning videreført som en dansk ansøgning, skal indlevere en dansk oversættelse af ansøgningen inden udløbet af en nærmere fastsat frist på 31 måneder regnet fra den internationale indleveringsdag eller, hvis prioritet begæres, fra prioritetsdagen. Følgen af ikke at indlevere en oversættelse til dansk inden udløbet af denne frist er, at ansøgningen anses for tilbagetaget for så vidt angår Danmark Lovforslagets indhold Det foreslås, at det fremover gøres valgfrit for ansøgeren, om denne ønsker at indlevere en dansk oversættelse af den ansøgning, der ønskes videreført, eller alternativt en engelsk udgave af ansøgningen (med patentkrav oversat til dansk). Derudover foretages en sproglig rettelse, så bestemmelsens ordlyd gøres kønsneutral. 5. Hjemmel til opkrævning af gebyr for behandlingen af ansøgninger om forlængelse af supplerende beskyttelsescertifikater 5.1. Baggrunden for forslaget Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92 blev indført en mulighed for, at indehavere af supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler ville kunne opnå et halvt års ekstra beskyttelse under forudsætning af, at forordningens krav om fornøden dokumentation var opfyldt. Da Patent- og Varemærkestyrelsen skal behandle denne type ansøgninger om forlængelse, er det påkrævet at fastsætte en hjemmel til, at der kan opkræves et gebyr for denne sagsbehandling. Det konkrete gebyr herfor vil blive fastsat i Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrbekendtgørelse.

13 5.2. Forslagets indhold. Den generelle bestemmelse om økonomi- og erhvervsministerens mulighed for at fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af supplerende beskyttelsescertifikater justeres, således at det klart fremgår af denne, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte et gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af denne type sager. 6. Udbredelse af dekodere mv. til kodede radio- og tv-programmer ( pirateri ) 6.1. Gældende ret Efter 91 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed er det ikke tilladt at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-program. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er heller ikke tilladt. Strafferammen for at overtræde dette forbud er i normaltilfælde bøde og under særligt skærpende omstændigheder bøde eller fængsel indtil 2 år, jf. 94 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslagets udformning Som anført i pkt ovenfor findes der i straffelovens 299 b en overbygning på straffebestemmelser i ophavsretsloven om særligt grove ophavsretskrænkelser mv. Efter regeringens opfattelse kan der ved uberettiget udbredelse af dekodere mv. til kodede radio- og tvprogrammer være tale om forhold af tilsvarende strafværdighed som ved særligt grove ophavsretskrænkelser, f.eks. hvis der er tale om udbredelse af professionel karakter af et betydeligt antal dekodere mv., hvor rettighedshaverne efter omstændighederne kan blive påført betydelige økonomiske tab. Regeringen finder på denne baggrund, at den strafferetlige beskyttelse mod uberettiget udbredelse af dekodere mv. til kodede radio- og tv-programmer bør styrkes ved en særlig overbygningsbestemmelse i straffeloven om overtrædelser af særlig grov karakter af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91 (som ikke foreslås ændret), jf. samme lovs 94, stk. 2 (som affattet ved lovforslagets 6, nr. 1). Den nye overbygningsbestemmelse foreslås indsat i den gældende overbygningsbestemmelse i straffelovens 299 b om ophavsretskrænkelser mv. af særlig grov karakter (som ved lovforslaget også foreslås udvidet til tillige at omfatte krænkelser af særlig grov karakter af varemærker, patenter mv., jf. pkt ovenfor). En sådan overbygningsbestemmelse til overtrædelser af særlig grov karakter af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91 vil bl.a. være med til at understrege, at sådanne særligt grove overtrædelser med hensyn til uberettiget udbredelse af dekodere mv. til kodede radio- og tv-programmer anses som alvorlige forbrydelser, der har en sådan strafværdighed, at samfundets reaktion bør komme til udtryk ved, at forholdet straffes efter straffeloven. Det foreslåede nye led i straffelovens 299 b vil være en overbygning på straffebestemmelsen i 94, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Bestemmelsen forudsættes anvendt ved særligt grove overtrædelser af 91 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, hvor en strafferamme på fængsel indtil 1 år og 6 måneder (som efter lovforslaget vil være strafferammen i denne bestemmelse, jf. nedenfor) ikke findes tilstrækkelig. Dette gælder også, selv om den konkret forskyldte straf fastsættes til mindre end 1 år og 6 måneder. På samme måde som den gældende bestemmelse i straffelovens 299 b omfatter det foreslåede nye led i denne bestemmelse overtrædelser af særlig grov karakter, der sker for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller i øvrigt under særligt skærpende omstændigheder. Foruden i tilfælde, hvor udbredelse mv. af særlig grov karakter sker med forsæt til berigelse, vil bestemmelsen navnlig være anvendelig i situationer, hvor der med udbredelsen mv. påføres rettighedshaverne et meget betydeligt tab, eller hvor udbredelsen mv. indebærer en risiko for et sådant tab. Bestemmelsen kan eksempelvis tænkes anvendt i tilfælde, hvor der er tale om meget omfattende og systematisk udbredelse mv., hvilket typisk vil være tilfældet, hvor der er tale om en mere professionelt organiseret fremstillings- og/eller salgsproces.

14 Som følge af forslaget om at medtage overtrædelser af særlig grov karakter af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91 i overbygningsbestemmelsen i straffelovens 299 b foreslås der visse mindre ændringer af den gældende straffebestemmelse i 94 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Ændringerne indebærer, at bestemmelsen opbygges på samme måde som f.eks. ophavsretslovens 76, stk. 1 og 2, der er omfattet af den gældende overbygningsbestemmelse i straffelovens 299 b. Det foreslås således at opdele det gældende 94, stk. 1, i to stykker, således at stk. 1 fremover omfatter de almindelige (simple) overtrædelser af lovens 91, mens stk. 2 omfatter de grove overtrædelser. Som følge af det foreslåede nye led i overbygningsbestemmelsen i straffelovens 299 b, der efter forslaget skal finde anvendelse under særligt skærpende omstændigheder, foreslås det at ændre særlig skærpende omstændigheder til skærpende omstændigheder i det gældende 94, stk. 1, 2. pkt., som efter forslaget bliver 94, stk. 2. Endvidere foreslås maksimum i strafferammen i 94, stk. 2, fastsat til fængsel indtil 1 år og 6 måneder (mod 2 år i den gældende bestemmelse), og det foreslås, at 94, stk. 2, alene skal omfatte forsætlige overtrædelser. Der henvises til lovforslagets 7, nr. 1 (forslag til straffelovens 299 b), og 6, nr. 1 (forslag til ændring af 94 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed), og bemærkningerne hertil. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget forventes ikke at få økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner. 8. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vil medføre positive strukturelle erhvervsøkonomiske konsekvenser for virksomheder, der har patent-, varemærke-, design- eller brugsmodelrettigheder, da de skærpede sanktioner vil virke præventivt mod piratkopiering samt styrke virksomhedernes mulighed for at håndhæve deres rettigheder, hvilket vil øge virksomhedernes incitamenter til at udvikle og investere i patenter, varemærker, design og brugsmodeller. Forslaget ikke vil medføre administrative konsekvenser for virksomhederne. Det vurderes, at forslaget om muligheden for at få meddelt et patent på engelsk med patentkrav(ene) på dansk vil medføre positive afledte erhvervsøkonomiske konsekvenser for virksomheder, der har patentrettigheder. Det forhold, at virksomhederne får mulighed for at modtage afgørelser på engelsk, betyder at de for en stor dels vedkommende kan reducere omkostninger til oversættelse, såfremt de ønsker at anvende den danske ansøgning som prioritet for ansøgning om patent i andre lande. Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering med henblik på at vurdere, om forslaget skal forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler. Styrelsen vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser, og lovforslaget bør derfor ikke forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler Forslaget indeholder ikke konkurrencebegrænsende regler. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget indebærer ikke administrative konsekvenser for borgerne. 10. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Uagtet at der med forslaget lægges op til indførelse af en hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for opkrævning af gebyrer for ansøgninger vedrørende forlængelser af supplerende beskyttelsescertifikater, har forslaget ingen relevante EU-retlige aspekter, da selve forlængelsen af certifikatet kan ske i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92.

15 12. Hørte myndigheder, organisationer mv. Følgende parter er hørt: 13. Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindre-udgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og Ingen amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommu- Ingen ner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for Erhvervslivet De skærpede sanktioner vil virke præventivt mod piratkopiering samt styrke virksomhedernes mulighed for at håndhæve deres rettigheder, hvilket vil øge virksomhedernes incitamenter til at udvikle og investere i patenter, varemærker, design og brugsmodeller. Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Muligheden for at få meddelt et patent på engelsk med patentkrav på dansk vil medføre positive afledte konsekvenser for virksomhederne grundet muligheden for reduktion af omkostningerne til oversættelse. Ingen Ingen Ingen Ingen EU-retlige konsekvenser Ingen Ingen Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Med den foreslåede bestemmelse gennemføres en række anbefalinger fra regeringens rapport fra marts 2008 om en styrket indsats mod piratkopiering. Herved bliver straffe- og påtalebestemmelserne for krænkelser af varemærke-, design, patent- og brugsmodelrettigheder harmoniseret i forhold til de tilsvarende bestemmelser på ophavsretsområdet.

16 Det foreslås at hæve strafferammen i den strafskærpende bestemmelse i 42, stk. 2 fra fængsel i 1 år til fængsel i 1 år og 6 måneder. I den foreslåede affattelse af bestemmelsen er særligt skærpende omstændigheder ændret til skærpende omstændigheder. Der er ikke herved tilsigtet nogen ændring i anvendelsesområdet. Den ændrede formulering har alene sammenhæng med, at overbygningsbestemmelsen i straffelovens 299 b foreslås udvidet til også at omfatte særligt grove krænkelser af varemærke-, design- patent- og brugsmodelrettigheder. Der henvises herom til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Den foreslåede formulering af bestemmelsens stk. 4 indebærer, at krænkelser, som er omfattet af den strafskærpende bestemmelse i 42, stk. 2, vil kunne påtales af det offentlige, såfremt almene hensyn kræver offentlig påtale. Sådanne hensyn kan bl.a. være baseret på krænkelsens art og omfang. Med forslaget vil der således blive mulighed for offentlig påtale i alle sager om krænkelse af immaterielle rettigheder, når almene hensyn kræver dette. Det forudsættes, at bødeniveauet for grove overtrædelser af varemærkeloven (dvs. overtrædelser, der er omfattet af stk. 2) bliver hævet til et niveau, som ligger over det, der anvendes i dag. Det skærpede bødeniveau vil i praksis navnlig have betydning for overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer), da udgangspunktet i forhold til grove overtrædelser begået af fysiske personer vil være, at der idømmes en fængselsstraf. Der henvises til pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Den foreslåede bestemmelse indgår i gennemførelsen af anbefalingerne i regeringens rapport fra marts 2008 om en styrket indsats mod piratkopiering, som er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe. Med den foreslåede bestemmelse fraviges den ubetingede tavshedspligtsbestemmelse i skatteforvaltningslovens 17. Den foreslåede bestemmelse skaber hjemmel for, at told- og skatteforvaltningen ved fund af produkter, som formodes at være piratkopierede, kan informere den konkrete rettighedshaver om denne formodning. Der er tale om tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen tilfældigt bliver opmærksom på sådanne produkter, når forvaltningen udfører sine sædvanlige myndighedsopgaver, såsom ved kontrol af en virksomheds køb og salg af varer og ydelser. Formålet hermed er at give den enkelte rettighedshaver mulighed for at agere på formodningen om krænkelse af dennes rettigheder. I den forbindelse vil told- og skatteforvaltningen bl.a. kunne benytte de kontaktoplysninger om rettighedshaverne, som toldmyndighederne har erhvervet fra de generelle anmodninger fra rettighedshaverne om indgriben i henhold til EU s toldforordning. Der henvises til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 2 Til nr. 1 Med den foreslåede bestemmelse gennemføres en række anbefalinger fra regeringens rapport fra marts 2008 om en styrket indsats mod piratkopiering. Herved bliver straffe- og påtalebestemmelserne for krænkelser af varemærke-, design, patent- og brugsmodelrettigheder harmoniseret i forhold til de tilsvarende bestemmelser på ophavsretsområdet. Det foreslås at hæve strafferammen i den strafskærpende bestemmelse i 36, stk. 2 fra fængsel i 1 år til fængsel i 1 år og 6 måneder. I den foreslåede affattelse af bestemmelsen er særligt skærpende omstændigheder ændret til skærpende omstændigheder. Der er ikke herved tilsigtet nogen ændring i anvendelsesområdet. Den ændrede formulering har alene sammenhæng med, at overbygningsbestemmelsen i straffelovens 299 b foreslås udvidet til også at omfatte særligt grove krænkelser af varemærke-, design- patent- og brugsmodelrettigheder. Der henvises herom til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Den foreslåede formulering af bestemmelsens stk. 4 indebærer, at krænkelser, som er omfattet af den strafskærpende bestemmelse i 36, stk. 2, vil kunne påtales af det offentlige, såfremt almene hensyn kræver of-

17 fentlig påtale. Sådanne hensyn kan bl.a. være baseret på krænkelsens art og omfang. Med forslaget vil der således blive mulighed for offentlig påtale i alle sager om krænkelse af immaterielle rettigheder, når almene hensyn kræver dette. Det forudsættes, at bødeniveauet for grove overtrædelser af designloven (dvs. overtrædelser, der er omfattet af stk. 2) bliver hævet til et niveau, som ligger over det, der anvendes i dag. Det skærpede bødeniveau vil i praksis navnlig have betydning for overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer), da udgangspunktet i forhold til grove overtrædelser begået af fysiske personer vil være, at der idømmes en fængselsstraf. Der henvises til pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Den foreslåede bestemmelse indgår i gennemførelsen af anbefalingerne i regeringens rapport fra marts 2008 om en styrket indsats mod piratkopiering, som er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe. Med den foreslåede bestemmelse fraviges den ubetingede tavshedspligtsbestemmelsen i skatteforvaltningslovens 17. Den foreslåede bestemmelse skaber hjemmel for, at told- og skatteforvaltningen ved fund af produkter, som formodes at være piratkopierede, kan informere den konkrete rettighedshaver om denne formodning. Der er tale om tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen tilfældigt bliver opmærksom på sådanne produkter, når forvaltningen udfører sine sædvanlige myndighedsopgaver, såsom ved kontrol af en virksomheds køb og salg af varer og ydelser. Formålet hermed er at give den enkelte rettighedshaver mulighed for at agere på formodningen om krænkelse af dennes rettigheder. I den forbindelse vil told- og skatteforvaltningen bl.a. kunne benytte de kontaktoplysninger om rettighedshaverne, som toldmyndighederne har erhvervet fra de generelle anmodninger fra rettighedshaverne om indgriben i henhold til EU s toldforordning. Der henvises til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 3 Til nr. 1 Med indførelsen af et nyt stk. 3 i 19 gives ansøgeren mulighed for at vælge, hvorvidt Patent- og Varemærkestyrelsen skal meddele patentet på dansk eller på engelsk med patentkrav på dansk. I det omfang, ansøgningen er blevet indleveret på engelsk, vil Patent- og Vare-mærkestyrelsen efter anmodning herom foretage sin behandling heraf på engelsk og således også meddeler patentet på engelsk med patentkrav på dansk. Det står dog ansøger frit for undervejs i sagsbehandlingen at skifte til dansk sagsbehandling. Ansøger kan også vælge, at patentet skal meddeles på dansk. Skal patentet meddeles på engelsk med patentkrav på dansk, skal den danske udgave af patentkravene fremsendes til patentmyndigheden, når ansøgeren har fremsendt en tilkendegivelse af, at patentet som det foreligger, vil kunne meddeles. Det vil være en forudsætning for meddelelsen af patentet, at de dansk affattede patentkrav stemmer overens med de på engelsk affattede krav, som patentmyndigheden har fundet patenterbare. Det er ansøgerens ansvar, at en dansk oversættelse af patentkrav(ene) stemmer overens med de på engelsk affattede patentkrav. En oversættelse til dansk af en ansøgning og herunder ansøgningens patentkrav, der hidtil har været behandlet på engelsk, vil i medfør af 120, stk. 2 i patentbekendtgørelsen kunne kræves bekræftet af en translatør. Vælger ansøgeren, at patentet skal meddeles på dansk, skal ansøgeren fremsende en dansk udgave af patentet, som stemmer overens med den tekst, som patentmyndigheden har fundet patenterbar. I tilfælde af, at patenthaver tager et retsligt skridt overfor en påstået krænker, det være sig ved en stævning eller begæring om fogedforbud, vil den påståede krænker, i overensstemmelse med retsplejelovens 149, stk. 2, kunne anmode om en oversættelse af hele patentskriftet til dansk. Vedrører en sag spørgsmålet om

18 patentbeskyttelsens omfang, vil omfanget heraf ikke omfatte mere, end hvad der fremgår af den danske ordlyd af patentkravene. Til nr. 2 Den foreslåede ændring af 31, stk. 1 skal ses i sammenhæng med, at det fra 1. maj 2008 først er påkrævet at indsende en oversættelse af patentet til dansk, når patentmyndigheden på baggrund af en engelsksproget ansøgning har vurderet, at patentet kan meddeles. For at sikre harmonisering mellem danske ansøgninger og internationale ansøgninger, der videreføres i Danmark, gives der mulighed for, at oversættelsen af den internationale ansøgning kan fremsendes såvel på dansk som på engelsk. Til nr. 3 Med den foreslåede bestemmelse gennemføres en række anbefalinger fra regeringens rapport fra marts 2008 om en styrket indsats mod piratkopiering. Herved bliver straffe- og påtalebestemmelserne for krænkelser af varemærke-, design, patent- og brugsmodelrettigheder harmoniseret i forhold til de tilsvarende bestemmelser på ophavsretsområdet. Det foreslås at hæve strafferammen i den strafskærpende bestemmelse i 57, stk. 2 fra fængsel i 1 år til fængsel i 1 år og 6 måneder. I den foreslåede affattelse af bestemmelsen er særligt skærpende omstændigheder ændret til skærpende omstændigheder. Der er ikke herved tilsigtet nogen ændring i anvendelsesområdet. Den ændrede formulering har alene sammenhæng med, at overbygningsbestemmelsen i straffelovens 299 b foreslås udvidet til også at omfatte særligt grove krænkelser af varemærke-, design- patent- og brugsmodelrettigheder. Der henvises herom til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Den foreslåede formulering af bestemmelsens stk. 4 indebærer, at krænkelser, som er omfattet af den strafskærpende bestemmelse i 57, stk. 2, vil kunne påtales af det offentlige, såfremt almene hensyn kræver offentlig påtale. Sådanne hensyn kan bl.a. være baseret på krænkelsens art og omfang. Med forslaget vil der således blive mulighed for offentlig påtale i alle sager om krænkelse af immaterielle rettigheder, når almene hensyn kræver dette. Det forudsættes, at bødeniveauet for grove overtrædelser af patentloven (dvs. overtrædelser, der er omfattet af stk. 2) bliver hævet til et niveau, som ligger over det, der anvendes i dag. Det skærpede bødeniveau vil i praksis navnlig have betydning for overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer), da udgangspunktet i forhold til grove overtrædelser begået af fysiske personer vil være, at der idømmes en fængselsstraf. Der henvises til pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 4 Den foreslåede bestemmelse indgår i gennemførelsen af anbefalingerne i regeringens rapport fra marts 2008 om en styrket indsats mod piratkopiering, som er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe. Med den foreslåede bestemmelse fraviges den ubetingede tavshedspligtsbestemmelsen i skatteforvaltningslovens 17. Den foreslåede bestemmelse skaber hjemmel for, at told- og skatteforvaltningen ved fund af produkter, som formodes at være piratkopierede, kan informere den konkrete rettighedshaver om denne formodning. Der er tale om tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen tilfældigt bliver opmærksom på sådanne produkter, når forvaltningen udfører sine sædvanlige myndighedsopgaver, såsom ved kontrol af en virksomheds køb og salg af varer og ydelser. Formålet hermed er at give den enkelte rettighedshaver mulighed for at agere på formodningen om krænkelse af dennes rettigheder. I den forbindelse vil told- og skatteforvaltningen bl.a. kunne benytte de kontaktoplysninger om rettighedshaverne, som told-myndighederne har erhvervet fra de generelle anmodninger fra rettighedshaverne om indgriben i henhold til EU s toldforordning. Der henvises til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger.

19 Til nr. 5 Med den foreslåede ændring indføres der lovhjemmel til opkrævning af et gebyr for indlevering af ansøgning om forlængelse af supplerende beskyttelsescertifikater. Reglerne om forlængelse af gyldighedsperioden for supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler til pædiatrisk brug blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 1901/2006. Forlængelse af gyldighedsperioden for supplerende beskyttelsescertifikat kan alene opnås for lægemidler til pædiatrisk brug, under forudsætning af at betingelserne i forordningen er opfyldt. Forordning nr. 1901/2006 medførte en række ændringer af Rådets Forordning nr. 1768/92 om indførelse af supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler. Hjemmelen til opkrævning af gebyr for ansøgning om forlængelse af certifikaters gyldighedsperiode blev således indført i art. 8, stk. 2 i Forordning 1768/1992. Til 4 Til nr. 1 Med den foreslåede bestemmelse gennemføres en række anbefalinger fra regeringens rapport fra marts 2008 om en styrket indsats mod piratkopiering. Herved bliver straffe- og påtalebestemmelserne for krænkelser af varemærke-, design, patent- og brugsmodelrettigheder harmoniseret i forhold til de tilsvarende bestemmelser på ophavsretsområdet. Det foreslås at hæve strafferammen i den strafskærpende bestemmelse i 54, stk. 2 fra fængsel i 1 år til fængsel i 1 år og 6 måneder. I den foreslåede affattelse af bestemmelsen er særligt skærpende omstændigheder ændret til skærpende omstændigheder. Der er ikke herved tilsigtet nogen ændring i anvendelsesområdet. Den ændrede formulering har alene sammenhæng med, at overbygningsbestemmelsen i straffelovens 299 b foreslås udvidet til også at omfatte særligt grove krænkelser af varemærke-, design- patent- og brugsmodelrettigheder. Der henvises herom til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Den foreslåede formulering af bestemmelsens stk. 4 indebærer, at krænkelser, som er omfattet af den strafskærpende bestemmelse i 54, stk. 2, vil kunne påtales af det offentlige, såfremt almene hensyn kræver offentlig påtale. Sådanne hensyn kan bl.a. være baseret på krænkelsens art og omfang. Med forslaget vil der således blive mulighed for offentlig påtale i alle sager om krænkelse af immaterielle rettigheder, når almene hensyn kræver dette. Det forudsættes, at bødeniveauet for grove overtrædelser af brugsmodelloven (dvs. overtrædelser, der er omfattet af stk. 2) bliver hævet til et niveau, som ligger over det, der anvendes i dag. Det skærpede bødeniveau vil i praksis navnlig have betydning for overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer), da udgangspunktet i forhold til grove overtrædelser begået af fysiske personer vil være, at der idømmes en fængselsstraf. Der henvises til pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Den foreslåede bestemmelse indgår i gennemførelsen af anbefalingerne i regeringens rapport fra marts 2008 om en styrket indsats mod piratkopiering, som er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe. Med den foreslåede bestemmelse fraviges den ubetingede tavshedspligtsbestemmelsen i skatteforvaltningslovens 17. Den foreslåede bestemmelse skaber hjemmel for, at told- og skatteforvaltningen ved fund af produkter, som formodes at være piratkopierede, kan informere den konkrete rettighedshaver om denne formodning. Der er tale om tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen tilfældigt bliver opmærksom på sådanne produkter, når forvaltningen udfører sine sædvanlige myndighedsopgaver, såsom ved kontrol af en virksomheds køb og salg af varer og ydelser. Formålet hermed er at give den enkelte rettighedshaver mulighed for at agere på formodningen om krænkelse af dennes rettigheder. I den forbindelse vil told- og skatteforvaltningen bl.a.

20 kunne benytte de kontaktoplysninger om rettighedshaverne, som toldmyndighederne har erhvervet fra de generelle anmodninger fra rettighedshaverne om indgriben i henhold til EU s toldforordning. Der henvises til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 5 Til nr. 1 Den foreslåede bestemmelse indgår i gennemførelsen af anbefalingerne i regeringens rapport fra marts 2008 om en styrket indsats mod piratkopiering, som er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe. Med den foreslåede bestemmelse fraviges den ubetingede tavshedspligtsbestemmelsen i skatteforvaltningslovens 17. Den foreslåede bestemmelse skaber hjemmel for, at told- og skatteforvaltningen ved fund af produkter, som formodes at være piratkopierede, kan informere den konkrete rettighedshaver om denne formodning. Der er tale om tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen tilfældigt bliver opmærksom på sådanne produkter, når forvaltningen udfører sine sædvanlige myndighedsopgaver, såsom ved kontrol af en virksomheds køb og salg af varer og ydelser. Formålet hermed er at give den enkelte rettighedshaver mulighed for at agere på formodningen om krænkelse af dennes rettigheder. I den forbindelse vil told- og skatteforvaltningen bl.a. kunne benytte de kontaktoplysninger om rettighedshaverne, som toldmyndighederne har erhvervet fra de generelle anmodninger fra rettighedshaverne om indgriben i henhold til EU s toldforordning. Ved produkter forstås i denne bestemmelse fysiske produkter. Der henvises til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 6 Til nr. 1 Som følge af forslaget om at medtage overtrædelser af særlig grov karakter af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91 i overbygningsbestemmelsen i straffelovens 299 b (lovforslagets 7, nr. 1) foreslås der visse mindre ændringer af den gældende straffebestemmelse i 94 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Ændringerne indebærer, at bestemmelsen opbygges på samme måde som f.eks. ophavsretslovens 76, stk. 1 og 2, der er omfattet af den gældende overbygningsbestemmelse i straffelovens 299 b. Det foreslås således at opdele det gældende 94, stk. 1, i to stykker, således at stk. 1 fremover omfatter de almindelige (simple) overtrædelser af lovens 91, mens stk. 2 omfatter de grove overtrædelser. Som følge af det foreslåede nye led i overbygningsbestemmelsen i straffelovens 299 b, der efter forslaget skal finde anvendelse under særligt skærpende omstændigheder, foreslås det at ændre særlig skærpende omstændigheder til skærpende omstændigheder i det gældende 94, stk. 1, 2. pkt., som efter forslaget bliver 94, stk. 2. Endvidere foreslås maksimum i strafferammen i 94, stk. 2, fastsat til fængsel indtil 1 år og 6 måneder (mod 2 år i den gældende bestemmelse), og det foreslås, at 94, stk. 2, alene skal omfatte forsætlige overtrædelser. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 7 Til nr. 1 Den foreslåede ændring af bestemmelsen indgår bl.a. i gennemførelsen af anbefalingerne fra regeringens rapport fra marts 2008 om en styrket indsats mod piratkopiering. Med bestemmelsen kommer strafferammen for særligt grove krænkelser af varemærke-, design-, patent- og brugsmodelrettigheder til at svare til strafferammen for særligt grove overtrædelser på ophavsretsområdet. Endvidere foreslås det, at bestemmelsen også

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 272 Offentligt Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love 2008/1 LSF 6 Offentliggørelsesdato: 09-10-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fylgiskjal nr 54 Sagsforløb 2008/1 LF 6 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 8. oktober 2008 af økonomi- og

Læs mere

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag.

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag. 2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 08/205 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven Fremsat 31. marts 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 Behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) Lovtidende A 2013 Udgivet den 25. januar 2013 18. januar 2013. Nr. 48. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og Varemærkestyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller. Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller. Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller (Styrket indsats

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 10, stk. 2 i lov nr.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker...

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009 IMMATERIALRET Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... 4 Styrkelse af indsats mod piratkopiering Af

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Lov om brugsmodeller m.v.

Lov om brugsmodeller m.v. Lov om brugsmodeller m.v. (Brugsmodelloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Almindelige

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 15 Bilag 6 Offentligt 12. november 2015 J.nr. 15-1958420 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 15 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank (Hjemmel til indsamling af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen Forslag til Lov om ændring af patentloven, varemærkeloven, designloven, lov om brugsmodeller samt forskellige andre love (Gebyrer for

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

LBK nr 190 af 12/03/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2009 Fødevareministeriet. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

LBK nr 190 af 12/03/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2009 Fødevareministeriet. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst LBK nr 190 af 12/03/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2009 Fødevareministeriet Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Anmeldelse Kapitel 3 Afprøvning og registrering Kapitel 4 Beskyttelsens omfang

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og Side 1 af 7 Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) LOV nr 542 af 08/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til Bilag 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=95611 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2002 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence-

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 7 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2011 Forslag til Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 4. marts 2016. Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 1) 1. marts 2016. Nr. 190.

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 4. marts 2016. Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 1) 1. marts 2016. Nr. 190. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. marts 2016 1. marts 2016. Nr. 190. Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 1) Herved bekendtgøres lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 24. januar 2012,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af personoplysninger

Forslag. Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af personoplysninger 2008/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. april 2009 af Karen Hækkerup (S), René Skau Björnsson (S), Thomas Jensen (S), Bjarne Laustsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere