Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 8. februar 2018 Ansøgning til pulje om etablering af lægehuse Københavns Kommune ansøger hermed Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Københavns Kommune ønsker med nærværende ansøgning at etablere lægehuse i to geografiske områder, der er præget af sårbarhed og samtidig oplever udfordringer med lægedækningen. Det er således Københavns Kommunes hensigt dels at styrke indsatsen med lighed i sundhed og samtidig at fremtidssikre almen praksis i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Thomas Rye 1. Projektbeskrivelse Introduktion Helt centralt i Københavns Kommunes sundhedspolitik er visionen om lighed i sundhed for byens borgere. Én af hjørnestenene i lighed i sundhed er lige adgang til sundhedsydelser herunder lige adgang til almen praksis. Særligt i sårbare områder har det dog de seneste år været svært at tiltrække praktiserende læger. To af disse områder i Københavns Kommune er henholdsvis Amager og Brønshøj/Husum. Fælles for begge område er, at store dele er præget af sårbarhed, hvor en stor andel af borgerne bl.a. står uden for arbejdsmarkedet, hvor andelen af borgerne uden uddannelse er høj, ligesom områderne har en stor andel af borgere, der ikke har dansk baggrund. Samtidig med udfordringerne med sårbarhed oplever begge byområder betydelige udfordringer med lægedækning i området, hvilket bl.a. gør sig gældende i at: Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang Nye kapaciteter ikke kan besættes Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre Udfordringerne skyldes bl.a., at begge områder er karakteriseret ved mange solopraksis. For eksempel har 9 ud af 18 praktiserende læger i Brønshøj/Husum og 27 ud af 40 praktiserende læger på Amager nedsat sig som enkeltmandspraksis 1, hvilket ikke er en attraktiv 1 Data fra PLO s medlemsregister Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen Sjællandsgade 40, Bygning H, 2. sal 2200 København N EAN nummer Telefontid kl

2 praksisform for særligt yngre læger, hvor ønsket om stærke faglige miljøer bl.a. vægtes højt 2. Den store andel af solopraksis skyldes bl.a., at mange praktiserende læger i Københavns Kommune praktiserer i små lejligheder uden mulighed for at praktisere flere læger sammen eller ansættelse af praksispersonale. Hermed vanskeliggøres det generelle ønske om, at almen praksis etablerer sig i større faglige fællesskaber, der kan være med til at skabe rammerne for udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor almen praksis og kommunerne f.eks. skal varetage et langt større antal borgere med kroniske sygdomme. Derfor søger Københavns Kommune Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af to lægehuse i henholdsvis Amager og Brønshøj/ Husum. Der søges om midler til følgende: Til hvert område søges der om midler til at etablere moderne lægehuse på cirka 500 m2, som kan huse op til 5 praktiserende læger samt uddannelseslæger. Derudover skal lægehusene kunne huse praksispersonale såsom sygeplejersker eller bioanalytikere. Endvidere er det tanken, at der i lægehusene også skal være plads til kommunale funktioner som f.eks. en socialrådgiver, der i samarbejde med almen praksis skal være med til at skabe en mere helhedsorienteret indsats for borgerne i de sårbare områder. Herudover søges der om midler til indkøb af nødvendigt udstyr til varetagelse af behandling i almen praksis, der skal være med til at sikre to moderne lægehuse, og som kan løfte de mange nye opgaver almen praksis skal varetage i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 2. Ansøgningskriterier Københavns kommune søger Sundheds- og Ældreministeriets pulje med fokus på følgende kriterier: 2 Thorsen, Thorkild & Dyhr Lise(2010) Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder. En undersøgelse fra Region Hovedstaden Side 2 af 5

3 Koordineret indsats med PLO-Hovedstaden, PLO-København og Region Hovedstaden Københavns Kommune har indgået i et tæt samarbejde med PLO- Hovedstaden, når det gælder behovet for opførelse og placering af de to lægehuse. PLO-Hovedstaden er bl.a. i gang med rekrutteringsprocessen for at finde interesserede læger til de to lægehuse. Københavns Kommune er, som resultat af PLO- Hovedstaden indsats, i dialog med flere læger, der har ytret interesse i at nedsætte sig i de nye lægehuse. Nærværende ansøgning har samlet set fuld opbakning fra PLO-Hovedstaden. Ligeledes har Københavns Kommune og PLO-København indgået i et samarbejde om lægedækningen i Brønshøj/Husum, hvor der er nedsat en task force for at forbedre lægedækningen i området. Taskforcens hovedformål er at få oprettet bæredygtige lægehuse i området, som skal sikre lægedækningen samt den faglige udvikling fremadrettet. Der er således også fuld opbakning til ansøgning til etablering af lægehuse i de to områder fra PLO-København. Københavns Kommune har samtidig indgået i et samarbejde med Region Hovedstaden, hvor regionen vil understøtte rekrutteringen af praktiserende læger til lægehusene. Københavns Kommune er administrativ projektejer. Nye lægehuse skal sikre lægedækning og understøtte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt lighed i sundhed. Der vil være tale om oprettelse af flerlægepraksis på cirka 500 m2 i begge områder, der skal kunne huse op til 5 fuldtidslæger samt mulighed for uddannelseslæger. Hermed understøttes et højt fagligt miljø med gode muligheder for faglig sparring. For Københavns Kommune er det vigtigt, at de to lægehuse har mulighed for at få uddannelseslæger tilknyttet, idet uddannelseslægerne hermed får indblik i almen praksis i sårbare områder, hvilket kan være med til at nedbryde fordomme om almen praksis i disse områder med positiv effekt for lægedækningen til følge 3. Ligeledes vil der i de nye lægehuse være plads til praksispersonale som f.eks. bioanalytiker, sygeplejersker eller jordemødre. Ansættelse af praksispersonale skal bl.a. sikre aflastning af de praktiserende læger, således at de nye lægehuse kan varetage flere patienter, hvilket 3 Thorsen, Thorkild & Dyhr Lise(2010) Side 3 af 5

4 vil have en positiv effekt for områdets borgere. Ligeledes skal praksispersonalet bidrage til en styrkelse af det faglige miljø i praksis. Desuden er det hensigten, at de nye lægehuse skal indrettes med udstyr, der f.eks. kan understøtte udviklingen inden for telemedicin, ligesom ansættelse af sygeplejersker eller bioanalytikere fordrer, at lægehusene indrettes med udstyr til f.eks. blodprøvetagning. Slutteligt skal de nye lægehuse evt. kunne huse kommunale funktioner som f.eks. en socialrådgiver. Det er Københavns Kommunes erfaring, at der er god synergi i at have sociale funktioner tæt knyttet til lægepraksis i sårbare områder, idet social medicin fylder en del i sårbare områder. Egenfinansiering Københavns Kommune har i forbindelse med Budget 2018 bevilliget 3 mio. kr. til at understøtte lægehuse i udsatte boligområder. Det er hensigten, at disse midler bl.a. kan anvendes til ansættelse af sundhedsfaglig eller socialfaglig personale, der skal skabe synergi mellem de kommunale indsatser og almen praksis. Ansættelse af f.eks. socialfagligt personale kan med fordel kobles op på de nye lægehuse. 3. Tidsplan Der er udarbejdet følgende tentative tidsplan for etablering af lægehuse i Københavns Kommune. Det forventes, at lægehusene vil stå klar medio 2019 / ultimo I denne periode skal følgende bl.a. iværksættes: Primo 2018: Dialog med boligselskaber vedr. køb af ældreboliger Medio 2018: Politisk godkendelse i Københavns Borgerrepræsentation Medio 2018: Rekruttering af læger til lægehuse Medio 2018: Høring af borgere i lokalområderne Medio 2018: Forventet køb af ældreboliger Ultimo 2018 og primo 2019: Udflytning af borgere i ældreboliger Primo 2019: Ombygning af ældreboliger til lægehuse Medio 2019: Indretning af lægehuse Side 4 af 5

5 4. Budget Der søges samlet set om 31,6 mio. kr. til oprettelse af to lægehuse i henholdsvis Brønshøj/Husum og på Amager. Det vil være Københavns Kommune, der ansøger om det fulde beløb. Det ansøgte beløb uddybes i tabel 1. Tabel 1. Budget for opførelse af lægehuse Lægehus Amager Brønshøj/Husum Samlet Køb af 8 ældreboliger af 65 m2 Renovering, Istandsættelse af ældrebolig til lægehus samt indkøb af inventar 8* kr. 8* kr kr. 7,5. mio. kr. 7,5. mio.kr kr. Projektledelse kr kr kr. I alt 15,8 mio 15,8 mio 31,6 mio kr. Københavns Kommune er i dialog med boligselskaber i begge områder for at frikøbe ældreboliger, hvorefter disse omkonverteres, istandsættes og udlejes til almen praksis på markedsvilkår jf. Sundhedslovens 205 a -205c. I forhold til midler til istandsættelse regnes der ud fra en renoveringspris pr. m2 på cirka kr. Derudover vurderes det, at lægehuse, der skal huse op til 5 læger, og som skal være rustet til de nye opgaver, almen praksis skal løfte i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, kræver investering i relevant og tidssvarende udstyr for cirka 2,5 mio. kr. for hvert lægehus. Slutteligt er der afsat til projektledelse. Opførelse af to lægehuse vil kræve stor grad af koordinering mellem Københavns Kommune og almen praksis bl.a. i renoveringsfasen såvel som i indkøbsfasen. Der tages i ansøgningen forbehold for politisk godkendelse. Side 5 af 5

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) 21. januar 2019 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20. marts 2019 kl. 12.00. 1. Formål Regeringen ønsker at investere i moderne læge- og

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Sundheds- og Ældreministeriet 5. januar 2018 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgningsfrist: 5. marts 2018 kl. 12 1. Formål Regeringen ønsker at investere

Læs mere

STRATEGI FOR LÆGEDÆKNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

STRATEGI FOR LÆGEDÆKNING I KØBENHAVNS KOMMUNE STRATEGI FOR LÆGEDÆKNING I KØBENHAVNS KOMMUNE STRATEGI KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD INDLEDNING s. 5 VISION s. 6 STRATEGIENS FORUDSÆTNINGER s. 9 UDFORDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE s. 10 PRINCIPPER s. 14 STRATEGI

Læs mere

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 1. Projektets titel Ansøgning om midler til opkøb og udbygning af Vivild

Læs mere

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 1. Projektets titel Skriv titel på projektet: 2. Ansøger Skriv: Navn på ansøger

Læs mere

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger.

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Dette notat

Læs mere

Praksisplan for almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, som beskriver:

Praksisplan for almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, som beskriver: N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Sundhed og Omsorg Emne Lægedækning Afdeling Sundhed og Omsorg Telefon 99741554 E-post natascha.damgaard@rksk.dk Dato 23.

Læs mere

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 1. Projektets titel Etablering af Frederiksberg Lægehus og Sygeplejeklinikker

Læs mere

Ansøgning om midler til etablering af digitalt lægetilbud på Endelave og Tunø

Ansøgning om midler til etablering af digitalt lægetilbud på Endelave og Tunø Ansøgning om midler til etablering af digitalt lægetilbud på Endelave og Tunø Tunø og Endelave er to mindre øer i Kattegat vest og sydvest for Samsø med hhv. 110 og 150 indbyggere. I dag er der en læge

Læs mere

Region Midtjylland har i fællesskab med Samsø Kommune søgt om tilskud fra Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

Region Midtjylland har i fællesskab med Samsø Kommune søgt om tilskud fra Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (209,5 mio. kr. i 2019) Tilrettet projektbeskrivelse vedr. midler til udstyr samt udbygning af Samsø Lægehus Vedlagte bilag: Revideret projektbeskrivelse (dette

Læs mere

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 1. Projektets titel Skriv titel på projektet: Hirtshals Lægehus 2. Ansøger

Læs mere

Sundhedshuse på Ærø. Projektbeskrivelse. Ærø Kommune. Et fælles kommunalt og regionalt projekt støttet af indenrigs- og sundhedsministeriet

Sundhedshuse på Ærø. Projektbeskrivelse. Ærø Kommune. Et fælles kommunalt og regionalt projekt støttet af indenrigs- og sundhedsministeriet Projektbeskrivelse Sundhedshuse på Ærø Et fælles kommunalt og regionalt projekt støttet af indenrigs- og sundhedsministeriet Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Projektet... 5 2.1 Del

Læs mere

PLO Analyse Ansatte i almen praksis

PLO Analyse Ansatte i almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. maj 2017 Sagsnr. 2016-7376 PLO Analyse Ansatte i almen praksis Aktid. 543717 Hovedbudskaber Almen praksis er meget andet end den praktiserende læge. I alt 5.149

Læs mere

Etablering af klinik til praktiserende læger og kommunal sygeplejeklinik på det tidligere Varde Sygehus

Etablering af klinik til praktiserende læger og kommunal sygeplejeklinik på det tidligere Varde Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 15 32651 Dato: 1. oktober 2015 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

Ansøgning om midler til udbygning af Center for Sundhed, Holstebro.

Ansøgning om midler til udbygning af Center for Sundhed, Holstebro. Ansøgning om midler til udbygning af Center for Sundhed, Holstebro. Ansøgning om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af lægeog sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018). Indledning

Læs mere

Kommune. Lemvig. af læge- etablering. Parterne. høj læger til Lemvig

Kommune. Lemvig. af læge- etablering. Parterne. høj læger til Lemvig Lemvig Kommune Ansøgning om midler til etablering og udbygning fa sundhedshus i Lemvig. Pulje til etablering af læge-- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Region Midtjylland søger i fællesskab med Lemvig

Læs mere

Ansøgning om midler til udbygning af Sundhedshus Tarm

Ansøgning om midler til udbygning af Sundhedshus Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgning om midler til udbygning af Sundhedshus Tarm Region Midtjylland søger i fællesskab med Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse.

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Kommunerne skal levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret

Læs mere

Den 5. marts 2018 Sagsnr. 18/8045

Den 5. marts 2018 Sagsnr. 18/8045 Til Sundheds- og Ældreministeriet Pulje til etablering af læge og sundhedshuse - ansøgning fra Syddjurs Kommune Den 5. marts 2018 Sagsnr. 18/8045 Gode rammer for lægedækning i Ebeltoft og omegn ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 1. Projektets titel Sundhedshus Hørsholm 2. Ansøger Hørsholm Kommune Ådalsparkvej

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Lægedækningsundersøgelse for 2019 Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Ansøgning om midler til udbygning af Sundhedshus Ringkøbing.

Ansøgning om midler til udbygning af Sundhedshus Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgning om midler til udbygning af Sundhedshus Ringkøbing. Region Midtjylland søger i fællesskab med Ringkøbing-Skjern

Læs mere

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 10:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fanø Kommune som demensvenlig kommune

Projektbeskrivelse. Fanø Kommune som demensvenlig kommune Titel på projekt Fanø Kommune som demensvenlig kommune Sagsnr. 2017-3233 Dokument nr. 2018-6601 Udarbejdet af: DL/LA Udarbejdet/revideret d. 17.11.2017 Version nr. 1 Projektleder: Dorthe Lodberg Projektejer:

Læs mere

PLO Analyse Næsten 800 speciallæger i almen medicin arbejder uden for almen praksis

PLO Analyse Næsten 800 speciallæger i almen medicin arbejder uden for almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Næsten 800 speciallæger i almen medicin arbejder uden for almen praksis Hovedbudskaber Ud af 4.404 speciallæger i almen medicin er 770 beskæftiget uden for

Læs mere

Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (209,5 mio. kr. i 2019)

Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (209,5 mio. kr. i 2019) Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 20-05-2019 1-31-72-166-19 Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Læs mere

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00 1. Projektets titel Lemvig Sundheds- og Akuthus: Etablering af flerlægepraksis

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

25. september Sagsnr

25. september Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 25. september 2018 Bilag 3. Spørgeguide for indsamling af skriftlige bidrag Socialforvaltningen foreslår, at der iværksættes

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed 1 Velfærdens Danmarkskort - Sundhed Det danske sundhedsvæsen er både regionalt og kommunalt forankret, og dækker over alt fra sygehuse og psykiatri, kommunal genoptræning og forebyggende indsatser og meget

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Sundhedshus i Støvring. Ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Sundhedshus i Støvring. Ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse Sundhedshus i Støvring Ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse Indholdsfortegnelse Et aktivt liv sammen i et sundhedshus 4 Vision, formål og realisering 4 Vision 4 Formålet 4 Realisering

Læs mere

Oplæg til drøftelse af modeller for kapacitetsrokade indenfor almen praksis i Region Nordjylland

Oplæg til drøftelse af modeller for kapacitetsrokade indenfor almen praksis i Region Nordjylland Notat Oplæg til drøftelse af modeller for kapacitetsrokade indenfor almen praksis i Region Nordjylland Primær Sundhed Almen praksis På mødet i Samarbejdsudvalget for almen praksis den 16. december 2013

Læs mere

Notat til mødet den i styregruppen

Notat til mødet den i styregruppen Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Dato: 26. april 2017 Telefon: 4022 0107 Notat til mødet den 26-04-2017 i styregruppen Status og anbefalinger

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området. Status på lægedækningssituationen. Konklusioner fra lægedækningsberegning

Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området. Status på lægedækningssituationen. Konklusioner fra lægedækningsberegning SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 9. MARTS 2017 TEAMLEDER HEIDI TRAP OVERSKRIFTER LÆGEDÆKNING ALMEN PRAKSIS Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området Status på lægedækningssituationen Konklusioner

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet:

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet: Trivsel og Sundhed Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indats

Læs mere

Referat. Praksisplanudvalg. 24. april 2019, Kl Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220

Referat. Praksisplanudvalg. 24. april 2019, Kl Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Referat Praksisplanudvalg 24. april 2019, Kl. 12.00 Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ansøgning om flytning af ydernummer på tværs af lægedækningsområder J.nr.

Læs mere

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget

Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Kontaktudvalget i relation til en drøftelse om kommunernes deltagelse i etablering

Læs mere

sundhedshuset i Ribe

sundhedshuset i Ribe Byggeprogram I tilfælde af, at I har flere aktiviteter i forskellige faser i et byggeprojekt, så bedes I, for at kunne bestemme Etablering hvilken fase byggeprojektet af er i, vurdere lægeklinik ud fra

Læs mere

ekstrabevilling på kr

ekstrabevilling på kr Vesthimmerlands Kommune Att. ØK-udvalget Aalestrup den 29. maj 2019. På vegne af Initiativgruppen til opførelse af et læge- og sundhedshus i Aalestrup skal vi hermed ansøge om, at VHK vil finansiere en

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber

Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT 03-03-2017 Til Henrik Appel (A) Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber Medlem af

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016 Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland September - november 2016 Baggrund Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til praksisplan i høring frem til den 8. november

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering

Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 17-01-2013 Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering Som opfølgning på Strukturudvalgets rapport fra 2. halvår 2012 besluttede

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

Høringssvar fra faglige organisationer

Høringssvar fra faglige organisationer Høringssvar fra faglige organisationer Høringspart: Kiropraktorkredsforeningen Region Sjælland 1. Formål og rammer for Praksisplanen 2. Udfordringer og visioner 3. Fem indsatsområder 4. Sundhedsaftale

Læs mere

Klippekortsmodel med valgfri hjælp og årlig hovedrengøring til alle, som modtager praktisk hjælp

Klippekortsmodel med valgfri hjælp og årlig hovedrengøring til alle, som modtager praktisk hjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 14-03-2014 Sagsnr. 2014-0053978 Bilag 2. Uddybende information om enkelte indsatser Enkelte indsatser er blevet konkretiseret

Læs mere

Lægehus Nørre Snede. Baggrund for ansøgningen

Lægehus Nørre Snede. Baggrund for ansøgningen Ansøgning til puljen fra finanslovsaftalen 2009 2010 vedrørende styrkelse af de nære sundhedstilbud i udkantsområder Region Midtjylland og Ikast-Brande Kommune Regionshuset Holstebro Primær Sundhed Praksisenheden

Læs mere

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 10. december Fremtidens hjemmehjælp udrednings- og rehabiliteringsforløb

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 10. december Fremtidens hjemmehjælp udrednings- og rehabiliteringsforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 10. december 2015 Fremtidens hjemmehjælp udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds-

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter

Læs mere

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob Baggrund En taskforce nedsat af Beskæftigelses-

Læs mere

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Brørup Fase 2

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Brørup Fase 2 Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Brørup Fase 2 Vejen Kommune 28. januar 2011 Projektbeskrivelse for etablering af fase 2 af sundhedshus i det tidligere sygehus i Brørup Sygehusaktiviteterne

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

PLO Analyse Behov for 100 ekstra uddannelsesforløb i almen

PLO Analyse Behov for 100 ekstra uddannelsesforløb i almen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Behov for 100 ekstra uddannelsesforløb i almen medicin Hovedbudskaber Der skal en ambitiøs plan til for at vende udviklingen med mangel på praktiserende læger

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Notat Potentialer for udvidelse af sundhedstilbud i Sundheds- og Akuthus Lemvig

Notat Potentialer for udvidelse af sundhedstilbud i Sundheds- og Akuthus Lemvig 12. september 2018 VELFÆRDSSEKRETARIATET Rådhusgade 2, 7620 Lemvig T: 96 63 12 00 E: velfaerdssekretariatet@lemvig.dk Notat Potentialer for udvidelse af sundhedstilbud i Sundheds- og Akuthus Lemvig Notatet

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Visionen om sammenhængende sundhed på Frederiksberg

Visionen om sammenhængende sundhed på Frederiksberg Visionen om sammenhængende sundhed på Frederiksberg Indhold 1. Visionen om sammenhængende sundhed på Frederiksberg 2. Beskrivelse af sammenhæng mellem vision og temaer 3. Forudsætninger for at tage skridtet

Læs mere

Halsnæs Kommune har ingen kommentarer til del 2 i praksisplanen.

Halsnæs Kommune har ingen kommentarer til del 2 i praksisplanen. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

9. MARTS 2017 / VAGN NØRGAARD

9. MARTS 2017 / VAGN NØRGAARD SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 9. MARTS 2017 / VAGN NØRGAARD BUDGET 2017- REGIONEN ØNSKER FLERE HANDLEMULIGHEDER Handlemuligheder Større frihedsgrader, hvor det ikke er muligt at sikre lægedækning med nuværende

Læs mere

Sundhedscenter Højvang i Esbjerg

Sundhedscenter Højvang i Esbjerg Byggeprogram I tilfælde af, at I har flere aktiviteter i forskellige faser i et byggeprojekt, så bedes I, for at kunne bestemme Etablering hvilken fase byggeprojektet af er i, vurdere lægeklinik ud fra

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 22.06.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt Tværsektoriel stuegang 3 Det nære

Læs mere

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Region Syddanmark og Praksisudvalget i Region Syddanmark. 2 Formål

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2018 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Praksisformer i Region Sjælland

Praksisformer i Region Sjælland Praksisformer i Region Sjælland Mulighederne er mange. Klinik på distance? Generationsskifteaftaler? Nedsat patienttal i en årrække? Praksis på prøve? Praksisbus? Kombinationsstillinger? Eller alternativ

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Sjælland

PLO faktaark 2017 Region Sjælland PLO faktaark 2017 Region Sjælland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter pr.

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900247 Fremsat den 26. marts

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Nordjylland

PLO faktaark 2017 Region Nordjylland PLO faktaark 2017 Region Nordjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeopslag: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Ansøgningsfrist den 18. maj 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 er der

Læs mere

Erfaringer med udbudsklinikker, jf. Sundhedslovens 227, stk. 3-4

Erfaringer med udbudsklinikker, jf. Sundhedslovens 227, stk. 3-4 Til: Danske Regioner Fra: Dato: 5. marts 2018 Erfaringer med udbudsklinikker, jf. Sundhedslovens 227, stk. 3-4 Denne besvarelsen følger Danske Regioners spørgeramme til opsamling af erfaringer med regions-

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

GIVER REGIONSKLINIKKER I HOVEDSTADEN BORGERNE EN FAST LÆGE?

GIVER REGIONSKLINIKKER I HOVEDSTADEN BORGERNE EN FAST LÆGE? PLO-HOVEDSTADEN Til medlemmerne af Regionsrådet i Region Hovedstaden Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 44 10 94 post.hpl@dadl.dk Den 04-09-2018 Sagsnr.: 2016-2934/1416996 KA/BE/AnV Kære Regionsråd

Læs mere

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 06-03-2014 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet den 27. februar

Læs mere

Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes

Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes Satspuljeopslag: Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes Ansøgningsfrist den 22. november 2018 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner til

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere