Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1)"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 24. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1561 af 17/12/2013 Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1) I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 30, stk. 5, 31, stk. 7 og 8, 32, stk. 2, og 36, stk. 1 og 2, i lov nr af 28. november 2012 om CO 2 -kvoter samt 5, stk. 2, og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen fastsætter betingelser for følgende kontotyper, som administreres af Erhvervsstyrelsen i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register: 1) EU s CO 2 -kvoteregister: a) Driftslederbeholdningskonti. b) Luftfartøjsoperatørbeholdningskonti. c) Verifikatorkonti. d) Handelskonti. e) Personbeholdningskonti. f) Auktionsleveringskonti. g) Eksterne handelsplatformskonti. 2) Personbeholdningskonti i Det Danske Kyoto-register, herunder tidligere driftslederbeholdningskonti. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 1) Anmelder: En fysisk person, som anmelder et forhold til Erhvervsstyrelsen på vegne af en potentiel eller eksisterende kontohaver. 2) Auktionsleveringskonto: Særlig konto tilhørende en kvoteudbyder, et clearingsystem eller et afviklingssystem, som defineret i Kommissionens Forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, eller en auktionsplatform, der udpeges i henhold til artikel 26 eller artikel 30 i nævnte forordning. 3) Bemyndiget repræsentant: En fysisk person, der, medmindre denne kun har læseadgang, på en kontohavers vegne kan igangsætte transaktioner og andre processer i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. 4) Daglig ledelse: De personer, som i praksis leder en juridisk persons daglige virksomhed. Den daglige ledelse i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og kapitalselskaber mv. defineres som virksomhedens direktion eller tilsvarende ledelsesorgan. 5) Driftslederbeholdningskonto: Særlig konto tilhørende en driftsleder, jf. lov om CO 2 -kvoter. 6) Ekstern handelsplatformskonto: Særlig konto tilhørende en multilateral handelscentral af enhver art, der samler eller medvirker til at samle forskellige tredjeparters interesser i køb og salg, jf. artikel 4 i 1

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, hvor det, der er interesse i at købe eller sælge, er CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder. 7) Handelskonto: Konto, der som udgangspunkt kan indehaves af enhver fysisk eller juridisk person. 8) Juridisk enhed: En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person, en statslig administrativ enhed, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab. 9) Kontohaver: En fysisk eller juridisk person, der har en konto i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. 10) Kyoto-enhed: En landekvote (AAU), emissionsreduktionsenhed (ERU) eller certificeret emissionsreduktion (CER, RMU, lcer eller tcer). 11) Luftfartøjsoperatørbeholdningskonto: Særlig konto tilhørende en luftfartøjsoperatør, jf. lov om CO 2 - kvoter. 12) National beholdningskonto: Konto tilhørende den danske stat. 13) Personbeholdningskonto: Konto, der som udgangspunkt kan indehaves af enhver fysisk eller juridisk person. 14) Verifikatorkonto: Særlig konto tilhørende et verifikationsorgan, jf. artikel 3, nr. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 af 21. juni 2012 om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF. 15) Yderligere bemyndiget repræsentant: En fysisk person, hvis godkendelse på en kontohavers vegne kan være påkrævet ud over godkendelse fra en bemyndiget repræsentant for at foretage transaktioner og andre processer i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. Kapitel 2 Fælles bestemmelser Oprettelse af en konto 3. Anmeldelse om oprettelse af en konto kan indsendes elektronisk via til adressen jf. dog stk. 2. Anmeldelsen skal ledsages af de oplysninger og dokumenter, som følger af kapitel 4 eller 5. Stk. 2. En driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto oprettes efter anmeldelse fra Energistyrelsen, når driftslederen eller luftfartøjsoperatøren omfattes af lov om CO 2 -kvoter. Erhvervsstyrelsen kontakter efter anmeldelse driftslederen eller luftfartsoperatøren med henblik på at indhente de oplysninger og dokumenter, som følger af kapitel En konto oprettes, når de nødvendige oplysninger og dokumenter foreligger, jf. dog stk. 2. I forbindelse med oprettelse af en konto skal kontohaverens bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter forestå registrering i EU s CO 2 -kvotereregister eller Det Danske Kyoto-register i overensstemmelse med, hvad der fremgår af it-systemet. Stk. 2. Hvis der skal betales gebyr i forbindelse med oprettelse af en konto, jf. 18, kan kontoen først oprettes, når gebyret er betalt. Ændringer i registrerede oplysninger 5. En kontohaver skal inden 10 hverdage skriftligt anmelde ændringer i de oplysninger eller dokumenter, der er forelagt Erhvervsstyrelsen i forbindelse med oprettelse eller ajourføring af en konto, jf. dog stk. 2. Med anmeldelsen skal følge de oplysninger og dokumenter efter kapitel 3-6, som er relevante for ændringen. 2

3 Stk. 2. En kontohaver fritages for anmeldelsespligten i stk. 1, hvis en ændring i virksomhedsoplysninger er meddelt Erhvervsstyrelsen i medfør af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 kan indsendes elektronisk via til adressen Anmeldelsen kan endvidere indsendes via EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type anmeldelse. Stk. 4. Ændringen registreres, når de nødvendige oplysninger og dokumenter foreligger. I forbindelse med registrering af en ændring skal kontohaverens bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter forestå registrering i EU s CO 2 -kvotereregister eller Det Danske Kyoto-register i overensstemmelse med, hvad der fremgår af it-systemet. 6. En kontohaver skal senest den 31. december hvert år skriftligt bekræfte over for Erhvervsstyrelsen, at de oplysninger og dokumenter, der er forelagt Erhvervsstyrelsen i forbindelse med oprettelse eller ajourføring af dennes konto, fortsat er fuldstændige, ajourførte, nøjagtige og korrekte. Stk. 2. Bekræftelsen kan indsendes elektronisk via til adressen Bekræftelsen kan endvidere indsendes via EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type bekræftelse. 7. En kontohaver kan ikke sælge eller afhænde ejerskabet af en konto til en anden fysisk eller juridisk person, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En driftsleder kan sælge eller afhænde sin driftslederbeholdningskonto sammen med den produktionsenhed, som er knyttet til kontoen, jf. lov om CO 2 -kvoter. Ansvar for registreringen m.v. og ansvar for den indsendte anmeldelse 8. Kontohaveren eller den potentielle kontohaver bemyndiger anmelderen, de bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter til at optræde som fuldmægtige på virksomhedens eller personens vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Ved anmeldelse om udnævnelse af bemyndigede repræsentanter eller yderligere bemyndigede repræsentanter skal anmeldelsen underskrives af de tegningsberettigede for kontohaveren eller af en person, som kontohaveren har givet skriftlig fuldmagt hertil. 9. En anmelder, en bemyndiget repræsentant eller en yderligere bemyndiget repræsentant, der registrerer et forhold i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register eller indsender anmeldelse herom til Erhvervsstyrelsen, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er fuldstændig, ajourført, nøjagtig og korrekt. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan kræve, at der indsendes bevis for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, jf. 2 i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Generelt om oplysninger 10. En kontohaver skal efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen afgive enhver oplysning, som styrelsen finder nødvendig til varetagelse af styrelsens opgaver i forhold til EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. 11. Erhvervsstyrelsen kan kræve supplerende dokumentation udover, hvad der fremgår af kapitel 3-6, hvis det konkret skønnes nødvendigt. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering dispensere fra kravene i kapitel

4 Bekræftelse og legalisering af dokumenter 12. En kopi af et dokument udstedt i Danmark, der sendes som dokumentation efter kapitel 4-6, skal bekræftes som en retvisende kopi af den udstedende myndighed, en dansk kommunes borgerservicecenter, et domstolskontor i Danmark eller en uafhængig advokat eller notar i Danmark. 13. En kopi af et dokument udstedt i udlandet, der sendes som dokumentation efter kapitel 4-6, skal legaliseres, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En kopi af et dokument udstedt i et land, som har ratificeret konventionen af 25. maj 1987 om afskaffelse af legalisering af dokumenter i De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, skal bekræftes som en retvisende kopi af en myndighed eller person nævnt i 12 eller af en uafhængig advokat eller notar i anmelderens hjemland. 14. Datoen for en bekræftelse eller legalisering i henhold til 12 eller 13 må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentet modtages i Erhvervsstyrelsen. Oversættelse af dokumenter 15. Er et dokument eller en kopi af et dokument, der sendes som dokumentation efter kapitel 3-6, ikke affattet på dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal det ledsages af en bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk. Tilsvarende gælder for bekræftelser og legaliseringer efter 12 og 13 samt dokumentation efter stk. 3, 2. punktum. Stk. 2. En bekræftet oversættelse, der udarbejdes i Danmark, skal foretages af en person, som er beskikket som translatør af Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. En bekræftet oversættelse, der udarbejdes i udlandet, skal foretages af en person, der er beskikket som translatør i dennes hjemland. Den bekræftede oversættelse skal ledsages af dokumentation for translatørens beskikkelse i det pågældende land. Minimumssikkerhedskrav 16. En kontohaver samt dennes bemyndigede repræsentanter skal sikre, at minimumssikkerhedskravene i bilag 1 overholdes. Stk. 2. Hvis en bemyndiget repræsentants eller en yderligere bemyndiget repræsentants autentificeringsdata til EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register ikke længere er sikre, skal repræsentanten straks suspendere sin adgang til den relevante konto og oplyse Erhvervsstyrelsen herom sammen med en anmodning om at udskifte repræsentantens autentificeringsdata. Stk. 3. En bemyndiget repræsentant og en yderligere bemyndiget repræsentant skal ved anvendelse af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register træffe alle nødvendige foranstaltninger til at hindre, at data mistes, stjæles eller kompromitteres. En repræsentant skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis data mistes, stjæles eller kompromitteres. Kontogebyr 17. Den årlige gebyrsats for at have en konto i EU s CO 2 -kvoteregister er følgende: 1) kr. for en driftslederbeholdningskonto samt 0,14 kr. pr. tildelt gratiskvote. 2) kr. for en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto samt 0,14 kr. pr. tildelt gratiskvote. 3) kr. for en verifikatorkonto. 4) kr. for en handelskonto. 5) kr. for en personbeholdningskonto. 6) kr. for en auktionsleveringskonto. 7) kr. for en ekstern handelsplatformskonto. Stk. 2. Den årlige gebyrsats for at have en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register er kr. 4

5 Stk. 3. Den årlige gebyrsats for opbevaring af CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder på en national beholdningskonto, jf. 21, stk. 1, er kr. Gebyret påhviler den tidligere kontohaver. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr efter stk. 1, nr. 1 og 2, én gang årligt medio året for det indeværende kalenderår. Gebyret opkræves uanset, om kontohaveren indehaver kontoen i hele kalenderåret. Driftsledere og luftfartøjsoperatører anses i forhold til opkrævning af gebyr for at have en beholdningskonto fra det tidspunkt, Energistyrelsen har anmeldt kontoen, jf. 3, stk. 2, uanset om kontoen er oprettet. En luftfartøjsoperatørbeholdningskonto, der på opkrævningstidspunktet har status som inaktiv, opkræves ikke gebyr. Stk. 5. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr efter stk. 1, nr. 3-7, og stk. 2 og 3 én gang årligt primo året for det indeværende kalenderår. Gebyret opkræves uanset, om kontohaveren indehaver kontoen i hele kalenderåret. 18. Ved oprettelse af en konto nævnt i 17, stk. 1, nr. 3-7, og stk. 2 og 3, opkræver Erhvervsstyrelsen et gebyr svarende til det årlige gebyr for den pågældende kontotype. Gebyret gælder for oprettelse af kontoen samt for den resterende del af det indeværende kalenderår. Stk. 2. Hvis en anmeldelse om oprettelse af en konto ikke fører til oprettelse, skal der ikke betales gebyr. 19. Gebyr efter 17 og 18 samt betaling efter 36, stk. 3, forfalder til betaling 32 dage efter datoen for opkrævningens udstedelse. Stk. 2. Betaling af gebyr skal ske via de betalingsopkrævninger, som er udsendt af Erhvervsstyrelsen. Styrelsen forbeholder sig ret til at afvise anden form for indbetaling, f.eks. indbetaling i checks eller kontanter. Stk. 3. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr på 100 kr. til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver kontogebyret eller omkostningerne med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet eller omkostningerne til inkasso, og Erhvervsstyrelsen kan lukke kontoen eller afvise anmeldelse om oprettelse af en konto. CO 2 -kvoters gyldighed 20. CO 2 -kvoter, som udstedes fra den 1. januar 2013, gælder for udledninger i perioder på 8 år, som begynder den 1. januar Stk måneder efter begyndelsen af hver af perioderne i stk. 1 sletter Erhvervsstyrelsen CO 2 -kvoter, som ikke længere er gyldige, og som ikke er returneret og slettet i overensstemmelse med artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen overfører CO 2 -kvoter til kontohavere for den igangværende periode til erstatning af CO 2 -kvoter, som disse havde, men som er slettet i overensstemmelse med stk. 2. Overskud af CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder ved lukning af en konto eller ikrafttræden af brugsbegrænsninger 21. Skal et overskud af CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder overføres til en national beholdningskonto ved lukning af en konto eller ved ikrafttræden af brugsbegrænsninger, jf. artikel 32 og 115 i Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, overfører Erhvervsstyrelsen CO 2 -kvoterne eller Kyoto-enhederne til en særskilt national beholdningskonto, hvor de opbevares på vegne af den tidligere kontohaver, jf. dog stk. 2. 5

6 Stk. 2. Har kontohaveren en anden konto, som administreres af Erhvervsstyrelsen i EU s CO 2 -kvoteregister, overfører Erhvervsstyrelsen så vidt muligt CO 2 -kvoterne eller Kyoto-enhederne til denne konto. Har kontohaveren både en handelskonto og en beholdningskonto, overfører styrelsen CO 2 -kvoterne eller Kyoto-enhederne til en beholdningskonto. Har kontohaveren en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register, kan Erhvervsstyrelsen i stedet overføre Kyoto-enhederne til denne konto. 22. CO 2 -kvoter, som opbevares på en national beholdningskonto efter 21, stk. 1, vedbliver at være den tidligere kontohavers ejendom indtil udløbet af den periode, som kvoterne er gyldige for, jf. 20, stk , stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på CO 2 -kvoter, der opbevares på nationale beholdningskonti efter 21, stk. 1. Stk. 2. Kyoto-enheder, som opbevares på en national beholdningskonto efter 21, stk. 1, vedbliver at være den tidligere kontohavers ejendom indtil udløbet af den periode, som de er udstedt for i henhold til FN s klimakonvention og Kyotoprotokollen. 23. En tidligere kontohaver, hvis CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder opbevares på en national beholdningskonto efter 21, stk. 1, har ikke råderet over de pågældende CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder. Stk. 2. Den tidligere kontohaver kan gøre krav på sine CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder ved at oprette en handelskonto eller beholdningskonto, som administreres af Erhvervsstyrelsen i EU s CO 2 -kvoteregister, jf. 3, og anmode styrelsen om at overføre CO 2 -kvoterne eller Kyoto-enhederne til denne konto. Er der tale om Kyoto-enheder, som ikke kan indehaves på en handelskonto eller beholdningskonto i EU s CO 2 - kvoteregister, skal den tidligere kontohaver i stedet oprette en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register, jf. 3, og anmode styrelsen om at overføre Kyoto-enhederne til denne konto. Kapitel 3 Driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti 24. En driftsleder af en produktionsenhed, jf. lov om CO 2 -kvoter, skal have en driftslederbeholdningskonto pr. produktionsenhed. 25. En luftfartøjsoperatør, jf. lov om CO 2 -kvoter, skal have en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto. 26. Ved oprettelse af en driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto for en juridisk enhed registreret i Danmark skal driftslederen eller luftfartøjsoperatøren angive sit CVR-nummer til Erhvervsstyrelsen og levere dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke kan indhente følgende oplysninger om den juridiske enhed fra Det Centrale Virksomhedsregister og SKAT, tager styrelsen kontakt til driftslederen eller luftfartøjsoperatøren for at indhente disse oplysninger: 1) Registreret virksomhedsadresse. 2) Tegningsregel. 3) Bekræftelse af momsregistrering. Stk. 3. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 2, nr. 1-3, som indhentes fra en driftsleder eller en luftfartøjsoperatør, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. 27. Ved oprettelse af en driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto for en juridisk person registreret i udlandet skal driftslederen eller luftfartøjsoperatøren levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Kopi af registreringsbevis, udskrift fra virksomhedsregister eller andet bevis for den juridiske persons registrering i et nationalt virksomheds- eller selskabsregister. 2) Dokumentation for registreret virksomhedsadresse, hvis denne ikke fremgår af nr. 1. 6

7 3) Dokumentation for de tegningsberettigede i den udenlandske virksomhed. 4) Bekræftelse af momsregistrering i hjemlandet. 5) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 1-4, må, bortset fra originalt registreringsbevis efter stk. 1, nr. 1, ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. Kapitel 4 Verifikatorkonti Juridiske enheder mv. 28. Ved oprettelse af en verifikatorkonto for en juridisk enhed registreret i Danmark skal anmelderen angive verifikatorens CVR-nummer til Erhvervsstyrelsen og levere dokumentation til bevis for, at virksomheden er akkrediteret som verifikator i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF. Stk. 2. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke kan indhente følgende oplysninger om den juridiske enhed fra Det Centrale Virksomhedsregister, tager styrelsen kontakt til anmelderen for at indhente disse oplysninger: 1) Registreret virksomhedsadresse. 2) Tegningsregel. Stk. 3. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2, som indhentes fra en anmelder, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. 29. Ved oprettelse af en verifikatorkonto for en juridisk person registreret i udlandet skal anmelderen levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Kopi af registreringsbevis, udskrift fra virksomhedsregister eller andet bevis for den juridiske persons registrering i et nationalt virksomheds- eller selskabsregister. 2) Dokumentation for registreret virksomhedsadresse, hvis denne ikke fremgår af nr. 1. 3) Dokumentation for de tegningsberettigede i den udenlandske virksomhed. 4) Bevis for at virksomheden er akkrediteret som verifikator i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF. 5) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 1-3, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. Fysiske personer 30. Ved oprettelse af en verifikatorkonto for en fysisk person skal anmelderen angive CVR-nummeret for personens erhvervsmæssige virksomhed, hvis sådan haves, og levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Dokumentation til identifikation af den fysiske person. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter: a) Et gyldigt rejsepas. b) Et gyldigt ID-kort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). 2) Bevis for at den fysiske person er akkrediteret som verifikator i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel 7

8 med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF. 3) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Hvis den fysiske person har fast bopæl i Danmark, indhenter Erhvervsstyrelsen dennes bopælsadresse fra Det Centrale Personregister. Stk. 3. Hvis den fysiske person har fast bopæl i udlandet, skal anmelderen levere dokumentation til bekræftelse af personens faste bopælsadresse til Erhvervsstyrelsen. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter: 1) Det forelagte identitetsdokument, jf. stk. 1, nr. 1, hvis det indeholder den faste bopælsadresse. 2) Et andet officielt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse. 3) En erklæring fra de lokale myndigheder i personens hjemland med bekræftelse af den fysiske persons faste bopæl, hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse. Stk. 4. Datoen for udstedelse af erklæring nævnt i stk. 3, nr. 3, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. Kapitel 5 Handelskonti, personbeholdningskonti, auktionsleveringskonti og eksterne handelsplatformskonti Juridiske enheder mv. 31. Ved oprettelse af en handelskonto, personbeholdningskonto, auktionsleveringskonto eller ekstern handelsplatformskonto for en juridisk enhed registreret i Danmark skal anmelderen angive enhedens CVR-nummer og levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Erklæring fra virksomheden der oplyser om, hvilke fysiske personer der er virksomhedens reelle ejere, som defineret i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, herunder navn og adresse samt hvilken form for ejerskab eller kontrol det er, som ejerne udøver. 2) Erklæring fra en bank i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der bekræfter, at virksomheden har en åben konto i denne bank samt oplyser bankkontonummeret for den åbne konto. 3) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for hvert medlem af den juridiske enheds daglige ledelse, som har fast bopæl i Danmark. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside. 4) Straffeattest for hvert medlem af den juridiske enheds daglige ledelse, som har fast bopæl i udlandet. 5) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke kan indhente følgende oplysninger om den juridiske enhed fra Det Centrale Virksomhedsregister og SKAT, tager styrelsen kontakt til anmelderen for at indhente disse: 1) Kopi af stiftelsesdokument. 2) Registreret virksomhedsadresse. 3) Medlemmer af den daglige ledelse. 4) Tegningsregel. 5) Seneste årsrapport eller det senest reviderede regnskab eller, hvis der ikke findes noget revideret regnskab, en kopi af regnskabet påtegnet af virksomhedens økonomidirektør. 6) Bekræftelse af momsregistrering. Stk. 3. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 1, 2 og 4, og stk. 2, nr. 2-4 og 6, som indhentes fra en anmelder, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. 8

9 32. Ved oprettelse af en handelskonto, personbeholdningskonto, auktionsleveringskonto eller ekstern handelsplatformskonto for en juridisk person registreret i udlandet skal anmelderen levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Kopi af stiftelsesdokument. 2) Kopi af registreringsbevis, udskrift fra virksomhedsregister eller andet bevis for den juridiske persons registrering i et nationalt virksomheds- eller selskabsregister. 3) Dokumentation for registreret virksomhedsadresse, hvis denne ikke fremgår af nr. 2. 4) Dokumentation for de tegningsberettigede i den udenlandske virksomhed. 5) Kopi af seneste årsrapport eller det senest reviderede regnskab eller, hvis der ikke findes noget revideret regnskab, en kopi af regnskabet påtegnet af virksomhedens økonomidirektør. 6) Bekræftelse af momsregistrering i Danmark eller hjemlandet, jf ) Erklæring fra virksomheden der oplyser om, hvilke fysiske personer der er virksomhedens reelle ejere, som defineret i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, herunder navn og adresse samt hvilken form for ejerskab eller kontrol det er, som ejerne udøver. 8) Erklæring fra en bank i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der bekræfter, at virksomheden har en åben konto i denne bank samt oplyser bankkontonummeret for den åbne konto. 9) Liste over medlemmer af virksomhedens daglige ledelse. 10) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for hvert medlem af den juridiske persons daglige ledelse, som har fast bopæl i Danmark. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside. 11) Straffeattest for hvert medlem af den juridiske persons daglige ledelse, som har fast bopæl i udlandet. 12) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 2-4, 6-9 og 11, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. Fysiske personer 33. Ved oprettelse af en handelskonto eller en personbeholdningskonto for en fysisk person skal anmelderen angive CVR-nummeret for personens erhvervsmæssige virksomhed, hvis sådan haves, samt levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Dokumentation til identifikation af personen. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter: a) Et gyldigt rejsepas. b) Et gyldigt ID-kort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). 2) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for personen. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside. 3) Erklæring fra en bank i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der bekræfter, at personen har en åben konto i denne bank samt oplyser bankkontonummeret for den åbne konto. 4) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Det er en betingelse for oprettelse af en handelskonto eller personbeholdningskonto for en fysisk person, at personen har fast bopæl i Danmark. Erhvervsstyrelsen indhenter personens bopælsadresse fra Det Centrale Personregister. 9

10 Momsregistrering 34. Det er en betingelse for oprettelse af en handelskonto eller en personbeholdningskonto, at kontohaveren er momsregistreret i Danmark, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Krav om momsregistrering gælder ikke for en kontohaver, som er en fysiske person, i det omfang personens erhvervsmæssige virksomhed ligger under omsætningsgrænsen for obligatorisk momsregistrering. Særligt om auktionsleveringskonti og eksterne handelsplatformskonti 35. Ved oprettelse af en auktionsleveringskonto eller en ekstern handelsplatformskonto til en juridisk person, der i Danmark driver virksomhed vedrørende finansielle instrumenter som anført i artikel 3, nr. 1, 2 og 4, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 i form af clearing, afvikling, drift af et reguleret marked som en auktionsplatform, eller drift af et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet med henblik på at muliggøre sekundær handel, skal anmelderen til Erhvervsstyrelsen levere dokumentation for, at personen har tilladelse hertil fra Finanstilsynet. 36. Ved oprettelse af en ekstern handelsplatformskonto skal anmelderen endvidere levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Dokumentation for at den eksterne handelsplatform har et sikkerhedsniveau, som er svarende til eller højere end den sikkerhed, som EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register giver i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og at den eksterne handelsplatform har iværksat sikkerhedsforanstaltninger, som mindst tilbyder et beskyttelsesniveau svarende til godkendelsen af en yderligere bemyndiget repræsentant, jf. artikel 23, stk. 3, i nævnte forordning. 2) Dokumentation for at den eksterne handelsplatform tager hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige krav, der er beskrevet i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer nævnt i artikel 105 i Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF. Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1 må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. Erhvervsstyrelsens omkostninger til enhver sagkyndig bistand, som Erhvervsstyrelsen finder nødvendig til vurdering af dokumentationen efter stk. 1, påhviler den potentielle kontohaver. Forinden Erhvervsstyrelsen indgår endelig aftale om sådan bistand, sender styrelsen et prisoverslag til den potentielle kontohaver. Hvis den potentielle kontohaver ikke indvilliger i at afholde de nævnte omkostninger, afviser Erhvervsstyrelsen oprettelse af den eksterne handelsplatformskonto. Særligt om personbeholdningskonti i Det Danske Kyoto-register 37. Reglerne for personbeholdningskonti i EU s CO 2 -kvoteregister, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, finder tilsvarende anvendelse for personbeholdningskonti i Det Danske Kyoto-register. Kapitel 6 Bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter 38. En konto kan have tilknyttet op til 6 bemyndigede repræsentanter og op til 10 yderligere bemyndigede repræsentanter. 10

11 Stk. 2. En konto skal have tilknyttet mindst 2 bemyndigede repræsentanter, som ikke kun har læseadgang, jf. stk. 3. En verifikatorkonto skal dog kun have tilknyttet mindst én bemyndiget repræsentant, som ikke kun har læseadgang, jf. stk. 3. Stk. 3. En konto kan udover de bemyndigede repræsentanter, jf. stk. 2, have tilknyttet en eller flere bemyndigede repræsentanter, som kun har læseadgang. 39. Bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter skal være fysiske personer over 18 år. Stk. 2. Alle bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter tilknyttet en konto skal være forskellige personer, men den samme person kan være bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant for mere end én konto. Stk. 3. En bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant må ikke overdrage sin status som repræsentant til en anden person. 40. Ved oprettelse af en konto skal driftslederen, luftfartøjsoperatøren eller anmelderen levere følgende oplysninger og dokumentation til Erhvervsstyrelsen om hver repræsentant, som ønskes tilknyttet kontoen: 1) Udfyldt bemyndigelses- og samtykkeerklæring underskrevet i overensstemmelse med 8, stk. 2. Erklæringen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 2) Dokumentation til identifikation af repræsentanten. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter: a) Et gyldigt rejsepas. b) Et gyldigt ID-kort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). 3) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for repræsentanten, hvis denne har fast bopæl i Danmark. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside. 4) Straffeattest for repræsentanten, hvis denne har fast bopæl i udlandet. Stk. 2. Hvis repræsentanten har fast bopæl i Danmark, indhenter Erhvervsstyrelsen dennes bopælsadresse fra Det Centrale Personregister. Stk. 3. Hvis repræsentanten har fast bopæl i udlandet, skal driftslederen, luftfartøjsoperatøren eller anmelderen endvidere levere dokumentation til bekræftelse af repræsentantens faste bopælsadresse til Erhvervsstyrelsen. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter: 1) Det forelagte identitetsdokument, jf. stk. 1, nr. 2, hvis det indeholder den faste bopælsadresse. 2) Et andet officielt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse. 3) En erklæring fra de lokale myndigheder i personens hjemland med bekræftelse af repræsentantens faste bopæl, hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse. Stk. 4. Mindst én af de bemyndigede repræsentanter, jf. 38, stk. 2, tilknyttet en driftslederbeholdningskonto, handelskonto, personbeholdningskonto, auktionsleveringskonto eller ekstern handelsplatformskonto skal have fast bopæl i Danmark. Stk. 5. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 4, og stk. 3, nr. 3, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. 41. Anmeldelse om tilføjelse af en ny repræsentant kan indsendes elektronisk via til adressen Anmeldelsen kan endvidere indsendes via EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type anmeldelse. Anmeldelsen skal ledsages af den dokumentation, som følger af 40. Stk. 2. Anmeldelse om at afsætte en repræsentant kan indsendes elektronisk via til adressen Anmeldelsen kan endvidere indsendes via EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske 11

12 Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type anmeldelse. 42. Hvis en bemyndiget repræsentant, jf. 38, stk. 2, af tekniske eller andre grunde ikke kan få adgang til EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, kan Erhvervsstyrelsen på skriftlig anmodning fra den bemyndigede repræsentant igangsætte en transaktion på vegne af denne, hvis 1) den bemyndigede repræsentant har haft teknisk adgang til den relevante konto i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, 2) den manglende adgang er midlertidig, 3) der ikke er udestående forhold i forbindelse med godkendelse af oplysninger eller dokumentation om den bemyndigede repræsentant, 4) den bemyndigede repræsentants adgang ikke er suspenderet efter Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF og 5) den afsendende konto tillader transaktionens igangsættelse. Stk. 2. En anmodning efter stk. 1 skal af den bemyndigede repræsentant sendes elektronisk til Erhvervsstyrelsen via til adressen senest 3 hverdage før transaktionen ønskes igangsat. Anmodningen skal ledsages af de oplysninger, som er nødvendige for at igangsætte transaktionen, herunder 1) kontonummeret for den afsendende konto, 2) kontonummeret for den modtagende konto, 3) mængde af hver enhedstype, som skal indeholdes i transaktionen, og 4) ønsket tidspunkt for transaktionens igangsættelse. Kapitel 7 Ansvarsbegrænsning, klageafskæring, straf m.v. 43. Erhvervsstyrelsen er ikke ansvarlig for noget forhold, der indtræder som følge af, at en anmelder eller en kontohaver eller dennes bemyndigede repræsentanter eller yderligere bemyndigede repræsentanter ikke kan kontaktes via de kontaktinformationer, som er registreret i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. 44. Erhvervsstyrelsen er endvidere ikke ansvarlig for noget forhold, der skyldes, at en kontohaver eller dennes bemyndigede repræsentanter eller yderligere bemyndigede repræsentanter ikke har overholdt en sikker opførsel i datahåndtering og brug af internettet, herunder minimumssikkerhedskravene i Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen efter denne bekendtgørelse samt Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF kan ikke indbringes for Energiklagenævnet eller erhvervs- og vækstministeren. 46. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) undlader at informere rettidigt om ændringer i de forelagte oplysninger, jf. 5, stk. 1, 2) undlader at afgive oplysninger efter 10 eller 3) fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, der har betydning for Erhvervsstyrelsens sagsbehandling i forhold til EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 12

13 Kapitel 8 Ikrafttræden mv. 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om konti i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register ophæves. Stk. 3. Gebyr efter 17, stk. 1, nr. 1 og 2, opkræves for 2013 straks efter bekendtgørelsens ikrafttræden og erstatter for 2013 gebyr i henhold til 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om konti i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. Stk. 4. Gebyrsatserne i 17, stk. 1, nr. 3-7, og stk. 2 og 3 er for konti, som er oprettet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, først gældende fra 1. januar Stk. 5. Kontodokumentation, som er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om konti i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register samt Erhvervsstyrelsens vilkår for brug af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register af 10. august 2012, betragtes som godkendt i henhold til denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Verifikatorkonti, som er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om konti i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register samt Erhvervsstyrelsens vilkår for brug af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register af 10. august 2012, suspenderes. Hvis kontohaveren ikke senest den 1. marts 2014 har sendt dokumentation til Erhvervsstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelses 28, stk. 1, 29, stk. 1, nr. 4, eller 30, stk. 1, nr. 3, lukkes kontoen. Stk. 7. Anmeldelser og kontodokumentation mv., som ved denne bekendtgørelses ikrafttræden er under sagsbehandling i henhold til bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om konti i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register samt Erhvervsstyrelsens vilkår for brug af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register af 10. august 2012, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Erhvervsstyrelsen, den 9. oktober 2013 VICTOR KJÆR / Søren Houen 13

14 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, EU-Tidende 2003, nr. L 275, side 32, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/101/EF af 27. oktober 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 338, side 18, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008, EU-Tidende 2009, nr. L 8, side 3, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 63. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011, EU-Tidende 2013, nr. L 122, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 14

15 Bilag 1 Minimumssikkerhedskrav for anvendelse af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register I bilaget benævnes en bemyndiget repræsentant og en yderligere bemyndiget repræsentant begge som en bruger. Ved administrator forstås i bilaget kontohaverens it-systemadministrator. 1. Opdateringer Operativsystemer (OS) og andre programmer installeret på brugerens computer bør være opdateret med seneste sikkerhedsopdateringer fra programudgiveren. 2. Begrænsning i administratorrettigheder Administratorkonti på brugerens computer bør kun anvendes af betroede personer og kun til at installerede tilladte og betroede programmer (se pkt. 6 nedenfor). Generelt bør computeren være så godt beskyttet som muligt. I forbindelse med adgang til EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register samt internettet skal en bruger anvende en computer, hvor brugeren er logget ind som bruger og aldrig som administrator. 3. Antimalware- og antivirus-politik Brugeren er forpligtet til at anvende et antivirusprogram og et firewall-program samt at opdatere disse programmer regelmæssigt, som minimum ugentligt. En fuld og omfattende skanning efter ondsindet virus eller spyware skal som minimum foretages hver anden uge ved hjælp af opdaterede antivirus- og anti-malware-programmer. Ideelt bør en brugers computer samtidigt anvende to forskellige antivirusprogrammer (fra to forskellige udgivere). 4. Låsning af computeren Computeren bør have en pauseskærm opsat således, at brugerens computer låses efter maksimum 3 minutters inaktivitet. 5. Kontrol af flytbare medier En bruger må ikke tilslutte usikre USB-medier eller lignende til sin computer. En computer bør være opsat således, at den afviser tilslutning af USB-medier eller lignende eller som minimum logger tilslutning af sådanne medier. 6. Positivliste over programmer En udtømmende liste over tilladte programmer på brugeres computer skal defineres. Administratoren skal gennem overvågning eller skanning sikre sig, at ingen andre programmer er installeret på brugerens computer. Ethvert uautoriseret program skal fjernes. 7. Logning og loggennemgang Anvendelse af eksterne adgange såvel som brugeradgange til brugerens computer skal logges og analyseres ofte af administratoren. Enhver uregelmæssighed skal føre til en nærmere undersøgelse. 8. Sikker internetforbindelse Enhver brug af EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register skal ske gennem en sikker internetforbindelse. 15

16 Den sikre internetforbindelse skal indeholde en logisk (firewall-baseret) sikring mellem det interne netværk, hvor brugeres computer er tilsluttet, og internettet, herunder et indtrængningssporingssystem på både netværks- og værtsniveau (HIDS) samt antivirus-funktionalitet. Den sikre internetforbindelse skal begrænse adgang til internettet gennem sortlistningsfunktionalitet. 9. Brugerundervisning En bruger skal være oplært i at anvende EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register og skal være gjort opmærksom på informationssikkerhedsspørgsmål. En bruger skal undgå at dele den computer, som anvendes til at tilgå EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, med andre personer. EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register må aldrig tilgås via hyperlinks i s. Europa-Kommissionen og Erhvervsstyrelsen vil aldrig sende en bruger s med hyperlinks eller vedhæftninger, som skal bruges for at tilgå EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, og vil aldrig bede om en brugers kodeord eller om, at brugeren skal anvende et bestemt program. Brugeren bør kun åbne vedhæftninger i s efter grundige overvejelser i forhold til ens afsender og indhold, og må aldrig åbne vedhæftninger, der i Microsoft Windows har filendelserne. com,. bat,. vbs,. wsh eller. exe, eller lignende. En bruger vil altid blive informeret om vigtige nyheder via s eller via opslag på Erhvervsstyrelsens hjemmeside (www.erst.dk) eller EU s CO 2 -kvoteregisters og Det Danske Kyoto-registers hjemmeside (https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/dk/index.xhtml). Erhvervsstyrelsen sender alle s i forbindelse med EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister fra adresserne eller Hvis en bruger har grundlag for mistanke vedrørende s eller lignende modtaget i forbindelse med EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, skal brugeren straks kontakte Erhvervsstyrelsen elektronisk via -adressen eller pr. telefon på telefonnummer (hverdage kl ). 10. Konfiguration af en brugers computer Computeren skal være opsat således, at den automatiske log-in-funktion ikke anvendes. Efter boot af OS eller opstart af et program skal computeren altid bede om det relevante kodeord. Internetbrowseren skal være opsat således, at brugeroplysninger ikke kan gemmes i browseren. Boot fra CD/DVD eller USB-medie (gennem BIOS-konfiguration) skal undgås. En bruger må ikke have adgang til computerens BIOS-opsætning, der skal være låst med et stærkt kodeord, som skal være forskelligt fra det kodeord, der anvendes til log-in. Computeren skal være opsat således, at ingen delte ressourcer (fx mapper og printere) er tilgængelige, og således, at ingen servere (fx http(s), ftp, osv.) eller fildelingstjenester (fx BitTorrent) kører i baggrunden. Computeren skal være opsat således, at en bruger ikke har adgang til internettet med administratorrettigheder, men kun med begrænsede rettigheder. Brugeren må ikke have adgang til at installere programmer via den brugerkonto, som brugeren anvender til at tilgå internettet og EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. 11. Brug af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Et kodeord til EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er strengt personligt. En bruger anses for at være ansvarlig for enhver handling i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, som foretages med brugerens brugernavn og kodeord. 16

17 En bruger af EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register skal sikre sig, at vedkommendes brugernavn, kodeord eller SMS-éngangskode ikke kommer til andre personers kendskab, herunder brugere og kontohavere i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. Hverken Europa- Kommissionen eller Erhvervsstyrelsen vil bede en bruger om at sende sit brugernavn og kodeord via . Brugeradgange, der ikke har været anvendt i 6 måneder, deaktiveres. For at tilgå EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register anbefales det, at internetadressen altid tastes ind i internetbrowserens adressefelt. Adressen til EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er: https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/dk/index.xhtml. Hvis brugeren ikke taster adressen ind, hver gang siden tilgås, skal brugeren kontrollere, at SSL-forbindelsen er aktiv (ved at "https" og ikke "http" fremgår af internetbrowserens adressefelt) og at det SSL-certifikat, som fremkommer, når brugeren klikker på internetbrowserens låseikon eller lignende, er udstedt af "GlobalSign Organization Validation CA G2" til "ets-registry.webgate.ec.europa.eu" og er gyldigt fra den 30. november 2011 til den 30. november Når en bruger forlader sin computer, skal brugeren logge ud af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register, sådan at ingen uautoriserede personer kan få adgang til brugerens konto i EU s CO 2 - kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. En bruger skal tage rimelige forholdsregler for at forhindre uautoriseret brug af mobile enheder, hvis numre anvendes i forbindelse med kommunikation med EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. Den mobile enhed, som modtager SMS-éngangskoder i forbindelse med EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, må ikke samtidig anvendes til internettrafik. 12. Annullering af svigagtige transaktioner Hvis en bruger har mistanke om, at en transaktion er blevet igangsat i svigagtigt (kriminelt) øjemed, kan brugeren senest 2 timer inden udløbet af transaktionsforsinkelsen anmode Erhvervsstyrelsen om at annullere transaktionen på dennes vegne. Brugeren skal i så fald straks kontakte Erhvervsstyrelsen elektronisk via -adressen og pr. telefon på telefonnummer (hverdage kl ) eller til nødtelefonen på telefonnummer (hverdage kl og lørdage, søndage, helligdage og lukkedage kl ). Henvendelse til nødtelefonen må ikke foretages med andre formål. Kontohaveren skal anmelde den mistænkte svig til politiet straks efter anmodningen til Erhvervsstyrelsen, jf. artikel 39, stk. 4, i Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj Kopi af denne anmeldelse skal sendes til Erhvervsstyrelsen inden for 7 kalenderdage. 17

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister [Høringsudkast af 16. december 2014] Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister 1 I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 30, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, 32, stk.

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen:

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen: Lovtidende A 2015 Udgivet den 14. marts 2015 10. marts 2015. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere