Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1)"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 24. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1561 af 17/12/2013 Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1) I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 30, stk. 5, 31, stk. 7 og 8, 32, stk. 2, og 36, stk. 1 og 2, i lov nr af 28. november 2012 om CO 2 -kvoter samt 5, stk. 2, og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen fastsætter betingelser for følgende kontotyper, som administreres af Erhvervsstyrelsen i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register: 1) EU s CO 2 -kvoteregister: a) Driftslederbeholdningskonti. b) Luftfartøjsoperatørbeholdningskonti. c) Verifikatorkonti. d) Handelskonti. e) Personbeholdningskonti. f) Auktionsleveringskonti. g) Eksterne handelsplatformskonti. 2) Personbeholdningskonti i Det Danske Kyoto-register, herunder tidligere driftslederbeholdningskonti. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 1) Anmelder: En fysisk person, som anmelder et forhold til Erhvervsstyrelsen på vegne af en potentiel eller eksisterende kontohaver. 2) Auktionsleveringskonto: Særlig konto tilhørende en kvoteudbyder, et clearingsystem eller et afviklingssystem, som defineret i Kommissionens Forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, eller en auktionsplatform, der udpeges i henhold til artikel 26 eller artikel 30 i nævnte forordning. 3) Bemyndiget repræsentant: En fysisk person, der, medmindre denne kun har læseadgang, på en kontohavers vegne kan igangsætte transaktioner og andre processer i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. 4) Daglig ledelse: De personer, som i praksis leder en juridisk persons daglige virksomhed. Den daglige ledelse i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og kapitalselskaber mv. defineres som virksomhedens direktion eller tilsvarende ledelsesorgan. 5) Driftslederbeholdningskonto: Særlig konto tilhørende en driftsleder, jf. lov om CO 2 -kvoter. 6) Ekstern handelsplatformskonto: Særlig konto tilhørende en multilateral handelscentral af enhver art, der samler eller medvirker til at samle forskellige tredjeparters interesser i køb og salg, jf. artikel 4 i 1

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, hvor det, der er interesse i at købe eller sælge, er CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder. 7) Handelskonto: Konto, der som udgangspunkt kan indehaves af enhver fysisk eller juridisk person. 8) Juridisk enhed: En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person, en statslig administrativ enhed, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab. 9) Kontohaver: En fysisk eller juridisk person, der har en konto i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. 10) Kyoto-enhed: En landekvote (AAU), emissionsreduktionsenhed (ERU) eller certificeret emissionsreduktion (CER, RMU, lcer eller tcer). 11) Luftfartøjsoperatørbeholdningskonto: Særlig konto tilhørende en luftfartøjsoperatør, jf. lov om CO 2 - kvoter. 12) National beholdningskonto: Konto tilhørende den danske stat. 13) Personbeholdningskonto: Konto, der som udgangspunkt kan indehaves af enhver fysisk eller juridisk person. 14) Verifikatorkonto: Særlig konto tilhørende et verifikationsorgan, jf. artikel 3, nr. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 af 21. juni 2012 om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF. 15) Yderligere bemyndiget repræsentant: En fysisk person, hvis godkendelse på en kontohavers vegne kan være påkrævet ud over godkendelse fra en bemyndiget repræsentant for at foretage transaktioner og andre processer i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. Kapitel 2 Fælles bestemmelser Oprettelse af en konto 3. Anmeldelse om oprettelse af en konto kan indsendes elektronisk via til adressen jf. dog stk. 2. Anmeldelsen skal ledsages af de oplysninger og dokumenter, som følger af kapitel 4 eller 5. Stk. 2. En driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto oprettes efter anmeldelse fra Energistyrelsen, når driftslederen eller luftfartøjsoperatøren omfattes af lov om CO 2 -kvoter. Erhvervsstyrelsen kontakter efter anmeldelse driftslederen eller luftfartsoperatøren med henblik på at indhente de oplysninger og dokumenter, som følger af kapitel En konto oprettes, når de nødvendige oplysninger og dokumenter foreligger, jf. dog stk. 2. I forbindelse med oprettelse af en konto skal kontohaverens bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter forestå registrering i EU s CO 2 -kvotereregister eller Det Danske Kyoto-register i overensstemmelse med, hvad der fremgår af it-systemet. Stk. 2. Hvis der skal betales gebyr i forbindelse med oprettelse af en konto, jf. 18, kan kontoen først oprettes, når gebyret er betalt. Ændringer i registrerede oplysninger 5. En kontohaver skal inden 10 hverdage skriftligt anmelde ændringer i de oplysninger eller dokumenter, der er forelagt Erhvervsstyrelsen i forbindelse med oprettelse eller ajourføring af en konto, jf. dog stk. 2. Med anmeldelsen skal følge de oplysninger og dokumenter efter kapitel 3-6, som er relevante for ændringen. 2

3 Stk. 2. En kontohaver fritages for anmeldelsespligten i stk. 1, hvis en ændring i virksomhedsoplysninger er meddelt Erhvervsstyrelsen i medfør af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 kan indsendes elektronisk via til adressen Anmeldelsen kan endvidere indsendes via EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type anmeldelse. Stk. 4. Ændringen registreres, når de nødvendige oplysninger og dokumenter foreligger. I forbindelse med registrering af en ændring skal kontohaverens bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter forestå registrering i EU s CO 2 -kvotereregister eller Det Danske Kyoto-register i overensstemmelse med, hvad der fremgår af it-systemet. 6. En kontohaver skal senest den 31. december hvert år skriftligt bekræfte over for Erhvervsstyrelsen, at de oplysninger og dokumenter, der er forelagt Erhvervsstyrelsen i forbindelse med oprettelse eller ajourføring af dennes konto, fortsat er fuldstændige, ajourførte, nøjagtige og korrekte. Stk. 2. Bekræftelsen kan indsendes elektronisk via til adressen Bekræftelsen kan endvidere indsendes via EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type bekræftelse. 7. En kontohaver kan ikke sælge eller afhænde ejerskabet af en konto til en anden fysisk eller juridisk person, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En driftsleder kan sælge eller afhænde sin driftslederbeholdningskonto sammen med den produktionsenhed, som er knyttet til kontoen, jf. lov om CO 2 -kvoter. Ansvar for registreringen m.v. og ansvar for den indsendte anmeldelse 8. Kontohaveren eller den potentielle kontohaver bemyndiger anmelderen, de bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter til at optræde som fuldmægtige på virksomhedens eller personens vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Ved anmeldelse om udnævnelse af bemyndigede repræsentanter eller yderligere bemyndigede repræsentanter skal anmeldelsen underskrives af de tegningsberettigede for kontohaveren eller af en person, som kontohaveren har givet skriftlig fuldmagt hertil. 9. En anmelder, en bemyndiget repræsentant eller en yderligere bemyndiget repræsentant, der registrerer et forhold i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register eller indsender anmeldelse herom til Erhvervsstyrelsen, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er fuldstændig, ajourført, nøjagtig og korrekt. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan kræve, at der indsendes bevis for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, jf. 2 i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Generelt om oplysninger 10. En kontohaver skal efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen afgive enhver oplysning, som styrelsen finder nødvendig til varetagelse af styrelsens opgaver i forhold til EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. 11. Erhvervsstyrelsen kan kræve supplerende dokumentation udover, hvad der fremgår af kapitel 3-6, hvis det konkret skønnes nødvendigt. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering dispensere fra kravene i kapitel

4 Bekræftelse og legalisering af dokumenter 12. En kopi af et dokument udstedt i Danmark, der sendes som dokumentation efter kapitel 4-6, skal bekræftes som en retvisende kopi af den udstedende myndighed, en dansk kommunes borgerservicecenter, et domstolskontor i Danmark eller en uafhængig advokat eller notar i Danmark. 13. En kopi af et dokument udstedt i udlandet, der sendes som dokumentation efter kapitel 4-6, skal legaliseres, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En kopi af et dokument udstedt i et land, som har ratificeret konventionen af 25. maj 1987 om afskaffelse af legalisering af dokumenter i De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, skal bekræftes som en retvisende kopi af en myndighed eller person nævnt i 12 eller af en uafhængig advokat eller notar i anmelderens hjemland. 14. Datoen for en bekræftelse eller legalisering i henhold til 12 eller 13 må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentet modtages i Erhvervsstyrelsen. Oversættelse af dokumenter 15. Er et dokument eller en kopi af et dokument, der sendes som dokumentation efter kapitel 3-6, ikke affattet på dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal det ledsages af en bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk. Tilsvarende gælder for bekræftelser og legaliseringer efter 12 og 13 samt dokumentation efter stk. 3, 2. punktum. Stk. 2. En bekræftet oversættelse, der udarbejdes i Danmark, skal foretages af en person, som er beskikket som translatør af Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. En bekræftet oversættelse, der udarbejdes i udlandet, skal foretages af en person, der er beskikket som translatør i dennes hjemland. Den bekræftede oversættelse skal ledsages af dokumentation for translatørens beskikkelse i det pågældende land. Minimumssikkerhedskrav 16. En kontohaver samt dennes bemyndigede repræsentanter skal sikre, at minimumssikkerhedskravene i bilag 1 overholdes. Stk. 2. Hvis en bemyndiget repræsentants eller en yderligere bemyndiget repræsentants autentificeringsdata til EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register ikke længere er sikre, skal repræsentanten straks suspendere sin adgang til den relevante konto og oplyse Erhvervsstyrelsen herom sammen med en anmodning om at udskifte repræsentantens autentificeringsdata. Stk. 3. En bemyndiget repræsentant og en yderligere bemyndiget repræsentant skal ved anvendelse af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register træffe alle nødvendige foranstaltninger til at hindre, at data mistes, stjæles eller kompromitteres. En repræsentant skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis data mistes, stjæles eller kompromitteres. Kontogebyr 17. Den årlige gebyrsats for at have en konto i EU s CO 2 -kvoteregister er følgende: 1) kr. for en driftslederbeholdningskonto samt 0,14 kr. pr. tildelt gratiskvote. 2) kr. for en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto samt 0,14 kr. pr. tildelt gratiskvote. 3) kr. for en verifikatorkonto. 4) kr. for en handelskonto. 5) kr. for en personbeholdningskonto. 6) kr. for en auktionsleveringskonto. 7) kr. for en ekstern handelsplatformskonto. Stk. 2. Den årlige gebyrsats for at have en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register er kr. 4

5 Stk. 3. Den årlige gebyrsats for opbevaring af CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder på en national beholdningskonto, jf. 21, stk. 1, er kr. Gebyret påhviler den tidligere kontohaver. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr efter stk. 1, nr. 1 og 2, én gang årligt medio året for det indeværende kalenderår. Gebyret opkræves uanset, om kontohaveren indehaver kontoen i hele kalenderåret. Driftsledere og luftfartøjsoperatører anses i forhold til opkrævning af gebyr for at have en beholdningskonto fra det tidspunkt, Energistyrelsen har anmeldt kontoen, jf. 3, stk. 2, uanset om kontoen er oprettet. En luftfartøjsoperatørbeholdningskonto, der på opkrævningstidspunktet har status som inaktiv, opkræves ikke gebyr. Stk. 5. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr efter stk. 1, nr. 3-7, og stk. 2 og 3 én gang årligt primo året for det indeværende kalenderår. Gebyret opkræves uanset, om kontohaveren indehaver kontoen i hele kalenderåret. 18. Ved oprettelse af en konto nævnt i 17, stk. 1, nr. 3-7, og stk. 2 og 3, opkræver Erhvervsstyrelsen et gebyr svarende til det årlige gebyr for den pågældende kontotype. Gebyret gælder for oprettelse af kontoen samt for den resterende del af det indeværende kalenderår. Stk. 2. Hvis en anmeldelse om oprettelse af en konto ikke fører til oprettelse, skal der ikke betales gebyr. 19. Gebyr efter 17 og 18 samt betaling efter 36, stk. 3, forfalder til betaling 32 dage efter datoen for opkrævningens udstedelse. Stk. 2. Betaling af gebyr skal ske via de betalingsopkrævninger, som er udsendt af Erhvervsstyrelsen. Styrelsen forbeholder sig ret til at afvise anden form for indbetaling, f.eks. indbetaling i checks eller kontanter. Stk. 3. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr på 100 kr. til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver kontogebyret eller omkostningerne med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet eller omkostningerne til inkasso, og Erhvervsstyrelsen kan lukke kontoen eller afvise anmeldelse om oprettelse af en konto. CO 2 -kvoters gyldighed 20. CO 2 -kvoter, som udstedes fra den 1. januar 2013, gælder for udledninger i perioder på 8 år, som begynder den 1. januar Stk måneder efter begyndelsen af hver af perioderne i stk. 1 sletter Erhvervsstyrelsen CO 2 -kvoter, som ikke længere er gyldige, og som ikke er returneret og slettet i overensstemmelse med artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen overfører CO 2 -kvoter til kontohavere for den igangværende periode til erstatning af CO 2 -kvoter, som disse havde, men som er slettet i overensstemmelse med stk. 2. Overskud af CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder ved lukning af en konto eller ikrafttræden af brugsbegrænsninger 21. Skal et overskud af CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder overføres til en national beholdningskonto ved lukning af en konto eller ved ikrafttræden af brugsbegrænsninger, jf. artikel 32 og 115 i Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, overfører Erhvervsstyrelsen CO 2 -kvoterne eller Kyoto-enhederne til en særskilt national beholdningskonto, hvor de opbevares på vegne af den tidligere kontohaver, jf. dog stk. 2. 5

6 Stk. 2. Har kontohaveren en anden konto, som administreres af Erhvervsstyrelsen i EU s CO 2 -kvoteregister, overfører Erhvervsstyrelsen så vidt muligt CO 2 -kvoterne eller Kyoto-enhederne til denne konto. Har kontohaveren både en handelskonto og en beholdningskonto, overfører styrelsen CO 2 -kvoterne eller Kyoto-enhederne til en beholdningskonto. Har kontohaveren en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register, kan Erhvervsstyrelsen i stedet overføre Kyoto-enhederne til denne konto. 22. CO 2 -kvoter, som opbevares på en national beholdningskonto efter 21, stk. 1, vedbliver at være den tidligere kontohavers ejendom indtil udløbet af den periode, som kvoterne er gyldige for, jf. 20, stk , stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på CO 2 -kvoter, der opbevares på nationale beholdningskonti efter 21, stk. 1. Stk. 2. Kyoto-enheder, som opbevares på en national beholdningskonto efter 21, stk. 1, vedbliver at være den tidligere kontohavers ejendom indtil udløbet af den periode, som de er udstedt for i henhold til FN s klimakonvention og Kyotoprotokollen. 23. En tidligere kontohaver, hvis CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder opbevares på en national beholdningskonto efter 21, stk. 1, har ikke råderet over de pågældende CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder. Stk. 2. Den tidligere kontohaver kan gøre krav på sine CO 2 -kvoter eller Kyoto-enheder ved at oprette en handelskonto eller beholdningskonto, som administreres af Erhvervsstyrelsen i EU s CO 2 -kvoteregister, jf. 3, og anmode styrelsen om at overføre CO 2 -kvoterne eller Kyoto-enhederne til denne konto. Er der tale om Kyoto-enheder, som ikke kan indehaves på en handelskonto eller beholdningskonto i EU s CO 2 - kvoteregister, skal den tidligere kontohaver i stedet oprette en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register, jf. 3, og anmode styrelsen om at overføre Kyoto-enhederne til denne konto. Kapitel 3 Driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti 24. En driftsleder af en produktionsenhed, jf. lov om CO 2 -kvoter, skal have en driftslederbeholdningskonto pr. produktionsenhed. 25. En luftfartøjsoperatør, jf. lov om CO 2 -kvoter, skal have en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto. 26. Ved oprettelse af en driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto for en juridisk enhed registreret i Danmark skal driftslederen eller luftfartøjsoperatøren angive sit CVR-nummer til Erhvervsstyrelsen og levere dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke kan indhente følgende oplysninger om den juridiske enhed fra Det Centrale Virksomhedsregister og SKAT, tager styrelsen kontakt til driftslederen eller luftfartøjsoperatøren for at indhente disse oplysninger: 1) Registreret virksomhedsadresse. 2) Tegningsregel. 3) Bekræftelse af momsregistrering. Stk. 3. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 2, nr. 1-3, som indhentes fra en driftsleder eller en luftfartøjsoperatør, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. 27. Ved oprettelse af en driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto for en juridisk person registreret i udlandet skal driftslederen eller luftfartøjsoperatøren levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Kopi af registreringsbevis, udskrift fra virksomhedsregister eller andet bevis for den juridiske persons registrering i et nationalt virksomheds- eller selskabsregister. 2) Dokumentation for registreret virksomhedsadresse, hvis denne ikke fremgår af nr. 1. 6

7 3) Dokumentation for de tegningsberettigede i den udenlandske virksomhed. 4) Bekræftelse af momsregistrering i hjemlandet. 5) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 1-4, må, bortset fra originalt registreringsbevis efter stk. 1, nr. 1, ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. Kapitel 4 Verifikatorkonti Juridiske enheder mv. 28. Ved oprettelse af en verifikatorkonto for en juridisk enhed registreret i Danmark skal anmelderen angive verifikatorens CVR-nummer til Erhvervsstyrelsen og levere dokumentation til bevis for, at virksomheden er akkrediteret som verifikator i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF. Stk. 2. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke kan indhente følgende oplysninger om den juridiske enhed fra Det Centrale Virksomhedsregister, tager styrelsen kontakt til anmelderen for at indhente disse oplysninger: 1) Registreret virksomhedsadresse. 2) Tegningsregel. Stk. 3. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2, som indhentes fra en anmelder, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. 29. Ved oprettelse af en verifikatorkonto for en juridisk person registreret i udlandet skal anmelderen levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Kopi af registreringsbevis, udskrift fra virksomhedsregister eller andet bevis for den juridiske persons registrering i et nationalt virksomheds- eller selskabsregister. 2) Dokumentation for registreret virksomhedsadresse, hvis denne ikke fremgår af nr. 1. 3) Dokumentation for de tegningsberettigede i den udenlandske virksomhed. 4) Bevis for at virksomheden er akkrediteret som verifikator i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF. 5) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 1-3, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. Fysiske personer 30. Ved oprettelse af en verifikatorkonto for en fysisk person skal anmelderen angive CVR-nummeret for personens erhvervsmæssige virksomhed, hvis sådan haves, og levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Dokumentation til identifikation af den fysiske person. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter: a) Et gyldigt rejsepas. b) Et gyldigt ID-kort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). 2) Bevis for at den fysiske person er akkrediteret som verifikator i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel 7

8 med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF. 3) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Hvis den fysiske person har fast bopæl i Danmark, indhenter Erhvervsstyrelsen dennes bopælsadresse fra Det Centrale Personregister. Stk. 3. Hvis den fysiske person har fast bopæl i udlandet, skal anmelderen levere dokumentation til bekræftelse af personens faste bopælsadresse til Erhvervsstyrelsen. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter: 1) Det forelagte identitetsdokument, jf. stk. 1, nr. 1, hvis det indeholder den faste bopælsadresse. 2) Et andet officielt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse. 3) En erklæring fra de lokale myndigheder i personens hjemland med bekræftelse af den fysiske persons faste bopæl, hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse. Stk. 4. Datoen for udstedelse af erklæring nævnt i stk. 3, nr. 3, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. Kapitel 5 Handelskonti, personbeholdningskonti, auktionsleveringskonti og eksterne handelsplatformskonti Juridiske enheder mv. 31. Ved oprettelse af en handelskonto, personbeholdningskonto, auktionsleveringskonto eller ekstern handelsplatformskonto for en juridisk enhed registreret i Danmark skal anmelderen angive enhedens CVR-nummer og levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Erklæring fra virksomheden der oplyser om, hvilke fysiske personer der er virksomhedens reelle ejere, som defineret i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, herunder navn og adresse samt hvilken form for ejerskab eller kontrol det er, som ejerne udøver. 2) Erklæring fra en bank i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der bekræfter, at virksomheden har en åben konto i denne bank samt oplyser bankkontonummeret for den åbne konto. 3) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for hvert medlem af den juridiske enheds daglige ledelse, som har fast bopæl i Danmark. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside. 4) Straffeattest for hvert medlem af den juridiske enheds daglige ledelse, som har fast bopæl i udlandet. 5) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke kan indhente følgende oplysninger om den juridiske enhed fra Det Centrale Virksomhedsregister og SKAT, tager styrelsen kontakt til anmelderen for at indhente disse: 1) Kopi af stiftelsesdokument. 2) Registreret virksomhedsadresse. 3) Medlemmer af den daglige ledelse. 4) Tegningsregel. 5) Seneste årsrapport eller det senest reviderede regnskab eller, hvis der ikke findes noget revideret regnskab, en kopi af regnskabet påtegnet af virksomhedens økonomidirektør. 6) Bekræftelse af momsregistrering. Stk. 3. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 1, 2 og 4, og stk. 2, nr. 2-4 og 6, som indhentes fra en anmelder, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. 8

9 32. Ved oprettelse af en handelskonto, personbeholdningskonto, auktionsleveringskonto eller ekstern handelsplatformskonto for en juridisk person registreret i udlandet skal anmelderen levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Kopi af stiftelsesdokument. 2) Kopi af registreringsbevis, udskrift fra virksomhedsregister eller andet bevis for den juridiske persons registrering i et nationalt virksomheds- eller selskabsregister. 3) Dokumentation for registreret virksomhedsadresse, hvis denne ikke fremgår af nr. 2. 4) Dokumentation for de tegningsberettigede i den udenlandske virksomhed. 5) Kopi af seneste årsrapport eller det senest reviderede regnskab eller, hvis der ikke findes noget revideret regnskab, en kopi af regnskabet påtegnet af virksomhedens økonomidirektør. 6) Bekræftelse af momsregistrering i Danmark eller hjemlandet, jf ) Erklæring fra virksomheden der oplyser om, hvilke fysiske personer der er virksomhedens reelle ejere, som defineret i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, herunder navn og adresse samt hvilken form for ejerskab eller kontrol det er, som ejerne udøver. 8) Erklæring fra en bank i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der bekræfter, at virksomheden har en åben konto i denne bank samt oplyser bankkontonummeret for den åbne konto. 9) Liste over medlemmer af virksomhedens daglige ledelse. 10) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for hvert medlem af den juridiske persons daglige ledelse, som har fast bopæl i Danmark. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside. 11) Straffeattest for hvert medlem af den juridiske persons daglige ledelse, som har fast bopæl i udlandet. 12) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 2-4, 6-9 og 11, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. Fysiske personer 33. Ved oprettelse af en handelskonto eller en personbeholdningskonto for en fysisk person skal anmelderen angive CVR-nummeret for personens erhvervsmæssige virksomhed, hvis sådan haves, samt levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Dokumentation til identifikation af personen. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter: a) Et gyldigt rejsepas. b) Et gyldigt ID-kort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). 2) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for personen. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside. 3) Erklæring fra en bank i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der bekræfter, at personen har en åben konto i denne bank samt oplyser bankkontonummeret for den åbne konto. 4) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6. Stk. 2. Det er en betingelse for oprettelse af en handelskonto eller personbeholdningskonto for en fysisk person, at personen har fast bopæl i Danmark. Erhvervsstyrelsen indhenter personens bopælsadresse fra Det Centrale Personregister. 9

10 Momsregistrering 34. Det er en betingelse for oprettelse af en handelskonto eller en personbeholdningskonto, at kontohaveren er momsregistreret i Danmark, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Krav om momsregistrering gælder ikke for en kontohaver, som er en fysiske person, i det omfang personens erhvervsmæssige virksomhed ligger under omsætningsgrænsen for obligatorisk momsregistrering. Særligt om auktionsleveringskonti og eksterne handelsplatformskonti 35. Ved oprettelse af en auktionsleveringskonto eller en ekstern handelsplatformskonto til en juridisk person, der i Danmark driver virksomhed vedrørende finansielle instrumenter som anført i artikel 3, nr. 1, 2 og 4, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 i form af clearing, afvikling, drift af et reguleret marked som en auktionsplatform, eller drift af et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet med henblik på at muliggøre sekundær handel, skal anmelderen til Erhvervsstyrelsen levere dokumentation for, at personen har tilladelse hertil fra Finanstilsynet. 36. Ved oprettelse af en ekstern handelsplatformskonto skal anmelderen endvidere levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen: 1) Dokumentation for at den eksterne handelsplatform har et sikkerhedsniveau, som er svarende til eller højere end den sikkerhed, som EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register giver i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og at den eksterne handelsplatform har iværksat sikkerhedsforanstaltninger, som mindst tilbyder et beskyttelsesniveau svarende til godkendelsen af en yderligere bemyndiget repræsentant, jf. artikel 23, stk. 3, i nævnte forordning. 2) Dokumentation for at den eksterne handelsplatform tager hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige krav, der er beskrevet i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer nævnt i artikel 105 i Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF. Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1 må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. Erhvervsstyrelsens omkostninger til enhver sagkyndig bistand, som Erhvervsstyrelsen finder nødvendig til vurdering af dokumentationen efter stk. 1, påhviler den potentielle kontohaver. Forinden Erhvervsstyrelsen indgår endelig aftale om sådan bistand, sender styrelsen et prisoverslag til den potentielle kontohaver. Hvis den potentielle kontohaver ikke indvilliger i at afholde de nævnte omkostninger, afviser Erhvervsstyrelsen oprettelse af den eksterne handelsplatformskonto. Særligt om personbeholdningskonti i Det Danske Kyoto-register 37. Reglerne for personbeholdningskonti i EU s CO 2 -kvoteregister, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, finder tilsvarende anvendelse for personbeholdningskonti i Det Danske Kyoto-register. Kapitel 6 Bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter 38. En konto kan have tilknyttet op til 6 bemyndigede repræsentanter og op til 10 yderligere bemyndigede repræsentanter. 10

11 Stk. 2. En konto skal have tilknyttet mindst 2 bemyndigede repræsentanter, som ikke kun har læseadgang, jf. stk. 3. En verifikatorkonto skal dog kun have tilknyttet mindst én bemyndiget repræsentant, som ikke kun har læseadgang, jf. stk. 3. Stk. 3. En konto kan udover de bemyndigede repræsentanter, jf. stk. 2, have tilknyttet en eller flere bemyndigede repræsentanter, som kun har læseadgang. 39. Bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter skal være fysiske personer over 18 år. Stk. 2. Alle bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter tilknyttet en konto skal være forskellige personer, men den samme person kan være bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant for mere end én konto. Stk. 3. En bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant må ikke overdrage sin status som repræsentant til en anden person. 40. Ved oprettelse af en konto skal driftslederen, luftfartøjsoperatøren eller anmelderen levere følgende oplysninger og dokumentation til Erhvervsstyrelsen om hver repræsentant, som ønskes tilknyttet kontoen: 1) Udfyldt bemyndigelses- og samtykkeerklæring underskrevet i overensstemmelse med 8, stk. 2. Erklæringen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 2) Dokumentation til identifikation af repræsentanten. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter: a) Et gyldigt rejsepas. b) Et gyldigt ID-kort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). 3) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for repræsentanten, hvis denne har fast bopæl i Danmark. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside. 4) Straffeattest for repræsentanten, hvis denne har fast bopæl i udlandet. Stk. 2. Hvis repræsentanten har fast bopæl i Danmark, indhenter Erhvervsstyrelsen dennes bopælsadresse fra Det Centrale Personregister. Stk. 3. Hvis repræsentanten har fast bopæl i udlandet, skal driftslederen, luftfartøjsoperatøren eller anmelderen endvidere levere dokumentation til bekræftelse af repræsentantens faste bopælsadresse til Erhvervsstyrelsen. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter: 1) Det forelagte identitetsdokument, jf. stk. 1, nr. 2, hvis det indeholder den faste bopælsadresse. 2) Et andet officielt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse. 3) En erklæring fra de lokale myndigheder i personens hjemland med bekræftelse af repræsentantens faste bopæl, hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse. Stk. 4. Mindst én af de bemyndigede repræsentanter, jf. 38, stk. 2, tilknyttet en driftslederbeholdningskonto, handelskonto, personbeholdningskonto, auktionsleveringskonto eller ekstern handelsplatformskonto skal have fast bopæl i Danmark. Stk. 5. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 4, og stk. 3, nr. 3, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen. 41. Anmeldelse om tilføjelse af en ny repræsentant kan indsendes elektronisk via til adressen Anmeldelsen kan endvidere indsendes via EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type anmeldelse. Anmeldelsen skal ledsages af den dokumentation, som følger af 40. Stk. 2. Anmeldelse om at afsætte en repræsentant kan indsendes elektronisk via til adressen Anmeldelsen kan endvidere indsendes via EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske 11

12 Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type anmeldelse. 42. Hvis en bemyndiget repræsentant, jf. 38, stk. 2, af tekniske eller andre grunde ikke kan få adgang til EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, kan Erhvervsstyrelsen på skriftlig anmodning fra den bemyndigede repræsentant igangsætte en transaktion på vegne af denne, hvis 1) den bemyndigede repræsentant har haft teknisk adgang til den relevante konto i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, 2) den manglende adgang er midlertidig, 3) der ikke er udestående forhold i forbindelse med godkendelse af oplysninger eller dokumentation om den bemyndigede repræsentant, 4) den bemyndigede repræsentants adgang ikke er suspenderet efter Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF og 5) den afsendende konto tillader transaktionens igangsættelse. Stk. 2. En anmodning efter stk. 1 skal af den bemyndigede repræsentant sendes elektronisk til Erhvervsstyrelsen via til adressen senest 3 hverdage før transaktionen ønskes igangsat. Anmodningen skal ledsages af de oplysninger, som er nødvendige for at igangsætte transaktionen, herunder 1) kontonummeret for den afsendende konto, 2) kontonummeret for den modtagende konto, 3) mængde af hver enhedstype, som skal indeholdes i transaktionen, og 4) ønsket tidspunkt for transaktionens igangsættelse. Kapitel 7 Ansvarsbegrænsning, klageafskæring, straf m.v. 43. Erhvervsstyrelsen er ikke ansvarlig for noget forhold, der indtræder som følge af, at en anmelder eller en kontohaver eller dennes bemyndigede repræsentanter eller yderligere bemyndigede repræsentanter ikke kan kontaktes via de kontaktinformationer, som er registreret i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. 44. Erhvervsstyrelsen er endvidere ikke ansvarlig for noget forhold, der skyldes, at en kontohaver eller dennes bemyndigede repræsentanter eller yderligere bemyndigede repræsentanter ikke har overholdt en sikker opførsel i datahåndtering og brug af internettet, herunder minimumssikkerhedskravene i Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen efter denne bekendtgørelse samt Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF kan ikke indbringes for Energiklagenævnet eller erhvervs- og vækstministeren. 46. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) undlader at informere rettidigt om ændringer i de forelagte oplysninger, jf. 5, stk. 1, 2) undlader at afgive oplysninger efter 10 eller 3) fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, der har betydning for Erhvervsstyrelsens sagsbehandling i forhold til EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 12

13 Kapitel 8 Ikrafttræden mv. 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om konti i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register ophæves. Stk. 3. Gebyr efter 17, stk. 1, nr. 1 og 2, opkræves for 2013 straks efter bekendtgørelsens ikrafttræden og erstatter for 2013 gebyr i henhold til 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om konti i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. Stk. 4. Gebyrsatserne i 17, stk. 1, nr. 3-7, og stk. 2 og 3 er for konti, som er oprettet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, først gældende fra 1. januar Stk. 5. Kontodokumentation, som er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om konti i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register samt Erhvervsstyrelsens vilkår for brug af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register af 10. august 2012, betragtes som godkendt i henhold til denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Verifikatorkonti, som er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om konti i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register samt Erhvervsstyrelsens vilkår for brug af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register af 10. august 2012, suspenderes. Hvis kontohaveren ikke senest den 1. marts 2014 har sendt dokumentation til Erhvervsstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelses 28, stk. 1, 29, stk. 1, nr. 4, eller 30, stk. 1, nr. 3, lukkes kontoen. Stk. 7. Anmeldelser og kontodokumentation mv., som ved denne bekendtgørelses ikrafttræden er under sagsbehandling i henhold til bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om konti i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register samt Erhvervsstyrelsens vilkår for brug af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register af 10. august 2012, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Erhvervsstyrelsen, den 9. oktober 2013 VICTOR KJÆR / Søren Houen 13

14 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, EU-Tidende 2003, nr. L 275, side 32, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/101/EF af 27. oktober 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 338, side 18, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008, EU-Tidende 2009, nr. L 8, side 3, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 63. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011, EU-Tidende 2013, nr. L 122, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 14

15 Bilag 1 Minimumssikkerhedskrav for anvendelse af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register I bilaget benævnes en bemyndiget repræsentant og en yderligere bemyndiget repræsentant begge som en bruger. Ved administrator forstås i bilaget kontohaverens it-systemadministrator. 1. Opdateringer Operativsystemer (OS) og andre programmer installeret på brugerens computer bør være opdateret med seneste sikkerhedsopdateringer fra programudgiveren. 2. Begrænsning i administratorrettigheder Administratorkonti på brugerens computer bør kun anvendes af betroede personer og kun til at installerede tilladte og betroede programmer (se pkt. 6 nedenfor). Generelt bør computeren være så godt beskyttet som muligt. I forbindelse med adgang til EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register samt internettet skal en bruger anvende en computer, hvor brugeren er logget ind som bruger og aldrig som administrator. 3. Antimalware- og antivirus-politik Brugeren er forpligtet til at anvende et antivirusprogram og et firewall-program samt at opdatere disse programmer regelmæssigt, som minimum ugentligt. En fuld og omfattende skanning efter ondsindet virus eller spyware skal som minimum foretages hver anden uge ved hjælp af opdaterede antivirus- og anti-malware-programmer. Ideelt bør en brugers computer samtidigt anvende to forskellige antivirusprogrammer (fra to forskellige udgivere). 4. Låsning af computeren Computeren bør have en pauseskærm opsat således, at brugerens computer låses efter maksimum 3 minutters inaktivitet. 5. Kontrol af flytbare medier En bruger må ikke tilslutte usikre USB-medier eller lignende til sin computer. En computer bør være opsat således, at den afviser tilslutning af USB-medier eller lignende eller som minimum logger tilslutning af sådanne medier. 6. Positivliste over programmer En udtømmende liste over tilladte programmer på brugeres computer skal defineres. Administratoren skal gennem overvågning eller skanning sikre sig, at ingen andre programmer er installeret på brugerens computer. Ethvert uautoriseret program skal fjernes. 7. Logning og loggennemgang Anvendelse af eksterne adgange såvel som brugeradgange til brugerens computer skal logges og analyseres ofte af administratoren. Enhver uregelmæssighed skal føre til en nærmere undersøgelse. 8. Sikker internetforbindelse Enhver brug af EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register skal ske gennem en sikker internetforbindelse. 15

16 Den sikre internetforbindelse skal indeholde en logisk (firewall-baseret) sikring mellem det interne netværk, hvor brugeres computer er tilsluttet, og internettet, herunder et indtrængningssporingssystem på både netværks- og værtsniveau (HIDS) samt antivirus-funktionalitet. Den sikre internetforbindelse skal begrænse adgang til internettet gennem sortlistningsfunktionalitet. 9. Brugerundervisning En bruger skal være oplært i at anvende EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register og skal være gjort opmærksom på informationssikkerhedsspørgsmål. En bruger skal undgå at dele den computer, som anvendes til at tilgå EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, med andre personer. EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register må aldrig tilgås via hyperlinks i s. Europa-Kommissionen og Erhvervsstyrelsen vil aldrig sende en bruger s med hyperlinks eller vedhæftninger, som skal bruges for at tilgå EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, og vil aldrig bede om en brugers kodeord eller om, at brugeren skal anvende et bestemt program. Brugeren bør kun åbne vedhæftninger i s efter grundige overvejelser i forhold til ens afsender og indhold, og må aldrig åbne vedhæftninger, der i Microsoft Windows har filendelserne. com,. bat,. vbs,. wsh eller. exe, eller lignende. En bruger vil altid blive informeret om vigtige nyheder via s eller via opslag på Erhvervsstyrelsens hjemmeside ( eller EU s CO 2 -kvoteregisters og Det Danske Kyoto-registers hjemmeside ( Erhvervsstyrelsen sender alle s i forbindelse med EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister fra adresserne eller Hvis en bruger har grundlag for mistanke vedrørende s eller lignende modtaget i forbindelse med EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, skal brugeren straks kontakte Erhvervsstyrelsen elektronisk via -adressen eller pr. telefon på telefonnummer (hverdage kl ). 10. Konfiguration af en brugers computer Computeren skal være opsat således, at den automatiske log-in-funktion ikke anvendes. Efter boot af OS eller opstart af et program skal computeren altid bede om det relevante kodeord. Internetbrowseren skal være opsat således, at brugeroplysninger ikke kan gemmes i browseren. Boot fra CD/DVD eller USB-medie (gennem BIOS-konfiguration) skal undgås. En bruger må ikke have adgang til computerens BIOS-opsætning, der skal være låst med et stærkt kodeord, som skal være forskelligt fra det kodeord, der anvendes til log-in. Computeren skal være opsat således, at ingen delte ressourcer (fx mapper og printere) er tilgængelige, og således, at ingen servere (fx http(s), ftp, osv.) eller fildelingstjenester (fx BitTorrent) kører i baggrunden. Computeren skal være opsat således, at en bruger ikke har adgang til internettet med administratorrettigheder, men kun med begrænsede rettigheder. Brugeren må ikke have adgang til at installere programmer via den brugerkonto, som brugeren anvender til at tilgå internettet og EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. 11. Brug af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Et kodeord til EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er strengt personligt. En bruger anses for at være ansvarlig for enhver handling i EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, som foretages med brugerens brugernavn og kodeord. 16

17 En bruger af EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register skal sikre sig, at vedkommendes brugernavn, kodeord eller SMS-éngangskode ikke kommer til andre personers kendskab, herunder brugere og kontohavere i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. Hverken Europa- Kommissionen eller Erhvervsstyrelsen vil bede en bruger om at sende sit brugernavn og kodeord via . Brugeradgange, der ikke har været anvendt i 6 måneder, deaktiveres. For at tilgå EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register anbefales det, at internetadressen altid tastes ind i internetbrowserens adressefelt. Adressen til EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er: Hvis brugeren ikke taster adressen ind, hver gang siden tilgås, skal brugeren kontrollere, at SSL-forbindelsen er aktiv (ved at "https" og ikke "http" fremgår af internetbrowserens adressefelt) og at det SSL-certifikat, som fremkommer, når brugeren klikker på internetbrowserens låseikon eller lignende, er udstedt af "GlobalSign Organization Validation CA G2" til "ets-registry.webgate.ec.europa.eu" og er gyldigt fra den 30. november 2011 til den 30. november Når en bruger forlader sin computer, skal brugeren logge ud af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register, sådan at ingen uautoriserede personer kan få adgang til brugerens konto i EU s CO 2 - kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. En bruger skal tage rimelige forholdsregler for at forhindre uautoriseret brug af mobile enheder, hvis numre anvendes i forbindelse med kommunikation med EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. Den mobile enhed, som modtager SMS-éngangskoder i forbindelse med EU s CO 2 -kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, må ikke samtidig anvendes til internettrafik. 12. Annullering af svigagtige transaktioner Hvis en bruger har mistanke om, at en transaktion er blevet igangsat i svigagtigt (kriminelt) øjemed, kan brugeren senest 2 timer inden udløbet af transaktionsforsinkelsen anmode Erhvervsstyrelsen om at annullere transaktionen på dennes vegne. Brugeren skal i så fald straks kontakte Erhvervsstyrelsen elektronisk via -adressen og pr. telefon på telefonnummer (hverdage kl ) eller til nødtelefonen på telefonnummer (hverdage kl og lørdage, søndage, helligdage og lukkedage kl ). Henvendelse til nødtelefonen må ikke foretages med andre formål. Kontohaveren skal anmelde den mistænkte svig til politiet straks efter anmodningen til Erhvervsstyrelsen, jf. artikel 39, stk. 4, i Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj Kopi af denne anmeldelse skal sendes til Erhvervsstyrelsen inden for 7 kalenderdage. 17

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister [Høringsudkast af 16. december 2014] Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister 1 I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 30, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, 32, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1 Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1 I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 30, stk. 5, 31, stk. 7 og 8, 32, stk. 2, og 36, stk. 1, i lov nr. 1095

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1

Udkast til Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1 Udkast til Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1 I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 29, stk. 4, 30, stk. 4 og 5, 31, stk. 7 og 8, 32, stk. 2, 33,

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1)

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1) BEK nr 95 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-10366 Senere ændringer

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter 1)

Bekendtgørelse om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter 1) BEK nr 118 af 27/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 072501/85304-0007 Senere

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1182 af 12/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1606/1123-0057

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1619 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10510

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen (CO2-Kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Scanenergi A/S OVER Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter LOV nr 1497 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j. nr. 5002/5005-0024

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet BEK nr 155 af 10/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0016 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Brugervejledning i CO 2 -kvoteregisteret

Brugervejledning i CO 2 -kvoteregisteret Brugervejledning i CO 2 -kvoteregisteret Version april 2017 Denne brugervejledning er med det nye EU Login (version 8.08) Brugervejledningen er kun en vejledning i at benytte de forskellige funktioner

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere