Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser"

Transkript

1 Udbudsmateriale 2007/S Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser

2 Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling

3 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser Indhold september 2007 Side 3 Indhold Indhold Indledning Baggrund Organisering af udbudsopgaven Situationsbeskrivelse Århus Kommunes organisation Århus Kommunes interne juridiske virksomhed Århus Kommunes nuværende brug af advokatydelser Århus Kommunes fremtidige aftaler om juridisk rådgivning Procedurer og konkurrencevilkår Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Alternative tilbud Forbehold Ejendomsret til udbudsmaterialet Vederlag Formkrav til tilbudets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Tilbudsbehandling Registrering og åbning Forhandlingsprocedure Underretning om valg af tilbud Udgifter ved tilbudsgivning Tildelingskriterium Tildelingskriterium og delkriterier Tildeling af konkrete opgaver Kravspecifikation Indledning Fagområder Ansættelsesret Entrepriseret, herunder licitation Lejeret, herunder erhvervslejeret Erstatning uden for kontrakt Forsyning Miljø- og planret Socialret Rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af byprojekter... 14

4 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser Indhold september 2007 Side Advokatfirmaets ydelser Minimumskrav Forventninger Tilbudsdisposition Generelle formkrav Disposition for tilbudet Udkast til rammeaftale Tidsfrister og kontaktpersoner Bilag...27

5 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 1. Indledning september 2007 Side 5 1. Indledning 1.1 Baggrund Århus Byråd besluttede på sit møde den 4. februar 2004 at gennemføre et udbud af Århus Kommunes advokatydelser. På baggrund heraf blev der i efteråret 2004 gennemført et udbud efter forhandling, som mundede ud i indgåelse af rammeaftaler med 6 advokatvirksomheder inden for en række fagområder. De nuværende rammeaftaler udløber pr. 30. november 2007, hvorfor opgaven nu på ny sendes i udbud. De nye rammeaftaler skal således træde i kraft 1. december Rammeaftaler med advokatfirmaer kan omfatte et eller flere fagområder. Der ønskes indgået rammeaftaler, således at hvert fagområde er omfattet af op til 3 rammeaftaler. Århus Kommune har valgfrihed mellem de firmaer med hvem, der er indgået rammeaftaler. Århus Kommune har derudover mulighed for særskilt at konkurrenceudsætte konkrete opgaver mellem de advokatfirmaer, der er indgået rammeaftale med på det konkrete fagområde. Rammeaftalerne vil have status af ikke-obligatoriske aftaler, hvilket vil sige, at rammeaftalerne som hovedregel skal anvendes, men at magistratsafdelingerne ud fra en konkret vurdering kan vælge at anvende et advokatfirma, der ikke er omfattet af rammeaftalerne. 1.2 Organisering af udbudsopgaven Der er til gennemførelse af udbudet nedsat en tværmagistratslig arbejdsgruppe under Borgmesterens Afdelings formandskab. Arbejdsgruppen består af Frede Markussen, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Jørn Nielsen, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Peter Møller, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, Anja Farver Boll, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Kirsten Rehling Hedegaard, Borgmesterens Afdeling.

6 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 2. Situationsbeskrivelse september 2007 Side 6 2. Situationsbeskrivelse 2.1 Århus Kommunes organisation Århus Kommune er med sine knap indbyggere landets næststørste kommune. Kommunen er organiseret i et magistratsstyre og består af 6 magistratsafdelinger. De 5 af magistratsafdelingerne varetager hver især afgrænsede kommunale forretningsområder, hver under ledelse af en politisk valgt rådmand. Borgmesterens Afdeling varetager under borgmesterens ledelse fællesfunktioner inden for økonomi, jura, erhvervsforhold, personaleforhold samt IT og organisation. De 5 magistratsafdelinger varetager følgende opgaver: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er ansvarlig for kommunens tilbud til handicappede, sindslidende, misbrugere og udstødte, udsatte børn og unge, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere og nyankomne flygtninge og indvandrere. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø varetager opgaver inden for alle grene af teknik- og miljøområdet, bl.a. inden for byggeri og planlægning, trafik og veje, natur og miljø, forsyning med vand og spildevand samt affald og varme. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg varetager driften af lokalcentre og plejehjem og yder pleje og praktisk hjælp til alle borgere uanset alder bl.a. i form af hjælpemidler og aktivitets- og sundhedsfremmende tilbud. Endvidere forestår afdelingen administrationen af pension, boligstøtte og personlige tillæg. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice er ansvarlig for en lang række opgaver og tilbud inden for bl.a. kultur, idræt, borgerservice, biblioteker og musik. Magistratsafdelingen for Børn og Unge administrerer kommunens tilbud til børn i alderen 0 18 år. Tilbudene omfatter kommunens daginstitutioner, dagplejer, skoler, fritidstilbud og børnesundhedstilbud. For en mere uddybende beskrivelse af Århus Kommunes organisatoriske struktur henvises til Århus Kommunes hjemmeside: 2.2 Århus Kommunes interne juridiske virksomhed Alle magistratsafdelinger er organiseret med et centralt placeret ledelsessekretariat, som bl.a. varetager sekretariatsfunktioner i forhold til rådmand og direktør, kommunikationsopgaver samt koordinering og udvikling af opgaverne i magistratsafdelingen. I alle ledelsessekretariater er ansat jurister, som yder juridisk rådgivning og bistand til den pågældende magistratsafdeling.

7 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 2. Situationsbeskrivelse september 2007 Side 7 Herudover er der i de enkelte fagforvaltninger ansat jurister, f.eks. i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs afdeling for Planlægning og Byggeri, i forskellige kommunale bestillerenheder samt i de enkelte magistratsafdelingers bygningsafdelinger. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående juridiske opgaver over for Byråd, Magistrat, de faste udvalg og magistratsafdelingerne. 2.3 Århus Kommunes nuværende brug af advokatydelser Århus Kommunes anvendelse af ekstern juridisk bistand sker på baggrund af en konkret vurdering decentralt, men koordineres ofte med Borgmesterens Afdeling. Opgaverne er meget forskelligartede og inden for eller på tværs af en bred vifte af juridiske discipliner, herunder primært: Ansættelsesret Entrepriseret, herunder licitation Lejeret, herunder erhvervslejeret Erstatning uden for kontrakt Forsyning Miljø- og planret Socialret Hertil kommer juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelsen af større byprojekter. Denne rådgivning vil typiske omhandle problemstillinger af såvel privatretlig som offentligretlig karakter samt udbudsspørgsmål. Århus Kommunes samlede anvendelse af advokatbistand udgør ca mio. kr. pr. år, men kan variere betydeligt fra år til år. 2.4 Århus Kommunes fremtidige aftaler om juridisk rådgivning Århus Kommune vil med indgåelsen af nye rammeaftaler fortsat lægge vægt på honorarernes størrelse samt søge at kvalificere den juridiske bistand i forhold til de konkrete opgaver, hvor der ydes juridisk rådgivning. Århus Kommune vil i den kommende kontraktperiode overveje at afprøve mediation som konfliktløsningsmiddel i dertil egnede sager. Rammeaftalerne forudsættes indgået med flere advokatfirmaer og er ikke til hinder for, at magistratsafdelingerne efter en konkret vurdering kan vælge en advokat, der ikke er omfattet af rammeaftalerne. Der lægges ikke op til, at Århus Kommune med indgåelse af rammeaftaler med eksterne advokatfirmaer vil anvende ekstern juridisk bistand i videre omfang, end det er tilfældet i dag. De enkelte magistratsafdelinger vil således alene købe advokatbistand i det omfang, der som hidtil vurderes at være behov herfor.

8 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 8 Rådgivning i relation til de enkelte magistratsafdelinger afregnes direkte over for disse. Det bemærkes i den forbindelse, at ved førelse af rets- og voldgiftssager indebærer Århus Kommunes interne retningslinier, at magistratsafdelingerne kompenseres via kommunekassen for en del af de dermed forbundne udgifter. Retningslinierne indebærer således, at der ydes kompensation i forbindelse med rets- og voldgiftssager, som rejses af eller mod kommunen, for den del af udgifterne, der overstiger kr. Der ydes som udgangspunkt kun kompensation for udgifter i tilfælde, hvor magistratsafdelingen har valgt et advokatfirma med hvem, der er indgået rammeaftale. Baggrunden er at tilstræbe, at rammeaftalerne bliver anvendt i videst muligt omfang.

9 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 3. Procedurer og konkurrencevilkår september 2007 Side 9 3. Procedurer og konkurrencevilkår 3.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Udbudet angår ikke prioriterede ydelser omfattet af bilag II B i EU s Klassiske Udbudsdirektiv 2004/18/EF. Udbudet gennemføres som et udbud efter forhandling Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud (varianter) Vedståelsesfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 4 måneder fra fristen for modtagelse af tilbud Forbehold Det præciseres, at forbehold, der strider imod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, kan medføre, at Århus Kommune har pligt til at se bort fra tilbudet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Århus Kommune ret til at se bort fra tilbudet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås Ejendomsret til udbudsmaterialet Udbudsmaterialet og de informationer, der findes heri, er Århus Kommunes ejendom. Såfremt Århus Kommune stiller krav herom, skal det udleverede materiale returneres eller destrueres Vederlag Der ydes ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivning og forhandlinger. 3.2 Formkrav til tilbudets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Tilbudet skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiver vil opfylde kravene til opgavens udførelse, jf. kapitel 4. Løsningsbeskrivelsen skal opstilles og specificeres som beskrevet i afsnit 5.2: Disposition for tilbudet.

10 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side Spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for modtagelse af uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet er den 12. oktober 2007, kl Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og spørgsmål og svar vil blive udsendt til alle tilbudsgivere i anonymiseret form senest den 16. oktober Spørgsmål, der fremsendes efter fristens udløb, vil kun blive besvaret i det omfang, det er muligt at besvare dem senest den 16. oktober Spørgsmålene skal fremsendes til Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Rådhuset, postboks 36, 8100 Århus C, att.: Kirsten Rehling Hedegaard eller pr. til Tilbudsfrist Tilbudet skal være Århus Kommune, Juridisk Afdeling, i hænde senest den 22. oktober 2007, kl Tilbudet bedes fremsendt i 6 eksemplarer til Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Rådhuset, Postboks 36, 8100 Århus C, Att.: Kirsten Rehling Hedegaard. Eller afleveret personligt på Rådhuset, værelse 489. Tilbudet bedes mærket Advokatudbud må ikke åbnes i poståbningen. Tilbudet bedes tillige fremsendt elektronisk til 3.3 Tilbudsbehandling Registrering og åbning Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages. Tilbudene vil blive åbnet den 22. oktober 2007, kl Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen. Alle tilbud vil blive behandlet fortroligt Forhandlingsprocedure De indkomne tilbud vil blive vurderet i forhold til det angive tildelingskriterium. Århus Kommune vil herefter indbyde 1 5 tilbudsgivere pr. fagområde blandt de tilbudsgivere, der i henhold til de opstillede delkriterier vurderes at have afgivet de for Århus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for de udbudte fagområder, til separate forhandlingsmøder. Møderne, som vil blive indledt med en kort præsentation af tilbudsgivernes tilbud, forventes afholdt i uge Juridisk Chef Christian Mølgaard og jurist Kirsten Rehling Hedegaard vil deltage i forhandlingerne.

11 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 11 På baggrund af de indledende forhandlinger anmodes tilbudsgiverne herefter om at afgive et justeret tilbud, som vil danne baggrund for en ny vurdering i henhold til det opstillede tildelingskriterium. De 1-3 tilbudsgivere, som har afgivet de i henhold til delkriterierne økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for hvert af de udbudte fagområder, vil herefter blive indbudt til afsluttende forhandlinger med henblik på endeligt valg af leverandører. Det pointeres, at tilbudsgiverne alene kan fremsætte tilbud på grundlag af udtrykkelig opfordring fra Århus Kommune fremsat som led i forhandlingerne. Tilbud, der ikke er fremsat efter udtrykkelig opfordring fra Århus Kommune som led i forhandlingerne, vil blive afvist Underretning om valg af tilbud Når arbejdsgruppens afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om valg af leverandører. Indgåelse af kontrakt med de valgte leverandører vil dog tidligst ske 10 dage efter afsendelse af underretningen, jf. bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni Der vil endvidere ske offentliggørelse i "Den Europæiske Unions Tidende" i henhold til de gældende regler for offentliggørelse af indgåede aftaler Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Århus Kommune uvedkommende. Modtagne tilbud vil ikke blive returneret eller udleveret. 3.4 Tildelingskriterium Tildelingskriterium og delkriterier Rammeaftaler vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver de for Århus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for hvert af de udbudte fagområder, idet følgende delkriterier i prioriteret rækkefølge lægges til grund for tilbudsvurderingen. Delkriterier: Vægt 1. Pris 50 % 2. Kvalitet, organisering og service 30 % 3. Faglig ajourføring 20 % Delkriterium 1: Pris Ved delkriterium 1 forstås en samlet vurdering af: Den tilbudte timepris fordelt på medarbejderkategorier og eventuelt aktivitetstyper, herunder pris for rejsetid Den tilbudte pris for eventuelle tillægsydelser Kapitalisering af eventuelle forbehold

12 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 12 De angivne tilbudte økonomiske vilkår vurderes som en samlet helhed, og den ovenfor nævnte rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering. Delkriterium 2: Kvalitet, organisering og service Ved delkriterium 2 forstås en samlet vurdering af: Tilbudsgivers beskrivelse af de ydelser der afgives tilbud på fordelt på grundydelser, supplerende ydelser og tillægsydelser Tilbudsgivers beskrivelse af sin organisatoriske struktur inden for de tilbudte fagområder Tilbudsgivers beskrivelse af interne arbejdsgange, herunder kvalitetssikring De angivne tilbudte vilkår vurderes som en samlet helhed, idet rækkefølgen ikke er udtryk for en prioritering. Delkriterium 3: Faglig ajourføring Ved delkriterium 3 forstås en samlet vurdering af: Tilbudsgivers beskrivelse af, hvordan personaleressourcernes faglige kvalifikationer og kompetencer vedligeholdes og udbygges Tilbudsgivers beskrivelse af firmaets videnstyrings- og -delingssystemer De angivne tilbudte vilkår vurderes som en samlet helhed, idet rækkefølgen ikke er udtryk for en prioritering. Samlet vurdering Rammeaftaler vil blive tildelt de tilbudsgivere, hvis tilbud efter den skitserede bedømmelsesmodel har opnået flest point og dermed vurderes at være de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved bedømmelsen tildeles point fra Tildeling af konkrete opgaver Århus Kommune har valgfrihed mellem de advokatfirmaer med hvem, der er indgået rammeaftaler. Århus Kommune har herudover mulighed for særskilt at konkurrenceudsætte konkrete opgaver mellem de firmaer, som der er indgået rammeaftale med inden for det konkrete fagområde.

13 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 4. Kravspecifikation september 2007 Side Kravspecifikation 4.1 Indledning Århus Kommune ønsker at indgå 3-årige rammeaftaler med advokatfirmaer med mulighed for forlængelse i op til yderligere ét år på uændrede vilkår. En rammeaftale er ensbetydende med, at advokatfirmaet forpligter sig til at levere de tilbudte ydelser til den aftalte pris og på de aftalte vilkår, såfremt Århus Kommune ønsker at købe ydelser under aftalen. Omvendt er Århus Kommune ikke forpligtet til at aftage ydelser fra advokatfirmaerne. Rammeaftaler forudsættes indgået med flere advokatfirmaer og er ikke til hinder for, at magistratsafdelingerne efter en konkret vurdering kan vælge et advokatfirma, der ikke er omfattet af rammeaftalerne. Indgåelse af rammeaftaler vil afspejle Århus Kommunes forskelligartede behov for juridisk bistand. Bistand i forbindelse med en konkret opgave ydes således med baggrund i et eller flere af de fagområder, som er nævnt i afsnit 4.2, men kan efter omstændighederne tillige vedrøre andre relevante fagområder. Advokatbistand ydes tillige under hensyntagen til det faktum, at Århus Kommune er en kommunal myndighed og derfor er undergivet en række forskelligartede og efter omstændighederne komplekse regler, der kan have betydning for rådgivningens indhold. 4.2 Fagområder Advokatfirmaet skal forestå juridisk rådgivning samt yde advokatbistand i rets- og voldgiftssager i forbindelse med Århus Kommunes virksomhed inden for et eller flere af følgende juridiske fagområder: Ansættelsesret Entrepriseret, herunder licitation Lejeret, herunder erhvervslejeret Erstatning uden for kontrakt Forsyning Miljø- og planret Socialret Rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af større byprojekter, der både omhandler problemstillinger af privatretlig og offentligretlig karakter samt udbudsspørgsmål De anførte fagområder afspejler i et vist omfang sagens forankring i de enkelte magistratsafdelinger og skal ikke tages som udtryk for en eksakt afgrænsning af sagsområder. En lang række sager indeholder således aspekter af flere af de nævnte discipliner, hvilket advokatfirmaet skal være i stand til at håndtere.

14 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 4. Kravspecifikation september 2007 Side Ansættelsesret Der er primært tale om juridisk bistand i forbindelse med afskedigelsessager. Bistanden indebærer rådgivning inden for såvel den individuelle og kollektive ansættelsesret som tjenestemandsretten. Bistanden indebærer endvidere førelse af sager i såvel Arbejdsretten, Tjenestemandsretten, Afskedigelsesnævnet som ved domstolene Entrepriseret, herunder licitatitation Ydelsen omfatter rådgivning i løbende sager samt bistand ved voldgift, klagenævnsbehandling og retssager Lejeret, herunder erhvervslejeret Ydelsen omfatter lejeretlig rådgivning og bistand i forbindelse med indgåelse af kontrakter og afklaring af tvister Erstatning uden for kontrakt Ydelsen omfatter typisk rådgivning i sager vedrørende sygedagpengeregres og personskadeerstatning. Der vil ofte være tale om retssagsbehandling Forsyning Ydelsen omfatter rådgivning i forhold til strukturelle ændringer, lovgivningsforhold samt løbende sager Miljø- og planret Ydelsen omfatter rådgivning i forbindelse med komplekse løbende sager i tilknytning til miljø- og planlovgivning, herunder forureninger, overtagelseskrav m.v Socialret Der er primært tale om bistand i forbindelse med retssager indenfor den sociale lovgivning, herunder folke- og førtidspension, boligstøtte, social service samt beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af større byprojekter Ydelsen omfatter samlet rådgivning omkring store byomdannelsesprojekter, der forudsætter ekspertise indenfor planlovning, eu-udbudsretlige problemstillinger, offentlig/private samarbejdsformer samt udarbejdelse af juridiske dokumenter i tilknytning hertil. 4.3 Advokatfirmaets ydelser Minimumskrav Advokatfirmaet skal kunne bistå de enkelte magistratsafdelinger med specialiseret juridisk bistand på et ensartet højt niveau i forbindelse med de i afsnit 4.2 nævnte fagområder. Advokatfirmaet skal have forståelse for, at den juridiske bistand ydes til en kommunal myndighed, som er undergivet en række forskelligartede regler og krav, hvilket efter omstændighederne kan have betydning for den juridiske bistands indhold.

15 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 15 Advokatfirmaets organisatoriske struktur skal indebære, at firmaet til stadighed kan levere rådgivning på højeste niveau til Århus Kommune. Advokatfirmaets videnstyrings- og delingssystemer skal indebære, at firmaet til stadighed kan levere rådgivning på højeste niveau til Århus Kommune. Videnudvikling sker på forkant, således at den nødvendige viden er til stede, når Århus Kommune efterspørger denne. Advokatfirmaet skal kunne håndtere habilitetskonflikter på en måde, som indebærer mindst mulig gene for alle parter. Århus Kommune accepterer, at et advokatfirma, med hvem der er indgået rammeaftale, kan repræsentere en modpart, idet firmaet uanset firmaets struktur dog ikke i den konkrete sag samtidig kan repræsentere Århus Kommune. Advokatfirmaets informationspolitik skal indebære korte svartider, løbende og loyal opfølgning samt en fast kontaktperson. Advokatfirmaet skal af hensyn til kommunens journaliseringssystem kommunikere elektronisk med Århus Kommune, medmindre andet konkret aftales. Hvis korrespondancen indeholder fortrolige oplysninger, skal den fremsendes med digital signatur. Retsbærende dokumenter skal fremsendes såvel krypteret som signeret. Århus Kommune har valgt at anvende OCES-certifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) til sikker elektronisk kommunikation. Certifikaterne er tilknyttet en række afdelingspostkasser. Det er således p.t. ikke muligt at sende sikker e-post til den enkelte medarbejder i Århus Kommune. Ydelsen skal udføres i forhold til de enkelte magistratsafdelinger/forvaltninger i Århus Kommune og afregnes direkte overfor disse Forventninger Århus Kommune lægger vægt på: At advokatfirmaet udviser forståelse for det politiske system og beslutningsprocesserne i en kommune af Århus Kommunes størrelse At advokatfirmaet engagerer sig i Århus Kommunes problemstillinger og gør en indsats for at lære Århus Kommune at kende At rådgivningen tilfører Århus Kommune værdi eller sparer Århus Kommunes egne juridiske medarbejdere for arbejde At der i forbindelse med den konkrete sag tildeles en fast kontaktperson, der under hensyntagen til sagens karakter kan besvare henvendelser om sagen hurtigst muligt

16 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 5. Tilbudsdisposition september 2007 Side Tilbudsdisposition 5.1 Generelle formkrav Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for besvarelse af kravene i kapitel 4, som tilbudsgiverne skal besvare i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelse, samt at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbudet. Vedrørende forbehold skal disse samlet oplyses under tilbudsdispositionens afsnit 3. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet, lægges udbudsmaterialet til grund som en del af tilbudet. 5.2 Disposition for tilbudet Ved udarbejdelse af tilbudet skal nedenstående disposition følges. Dispositionen modsvarer de i afsnit anførte delkriterier. AFSNIT INDHOLD 1 Indledning, herunder angivelse af tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nr. og kontaktperson (herunder -adresse og telefonnummer). Angivelse af advokatfirmates kontraktansvarlige. Det skal fremgå, at tilbudet vedstås i 4 måneder fra Århus Kommunes modtagelse heraf. Det skal fremgå, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, jf. udbudsdirektivets artikel 27. Som bilag 1 er vedlagt adressefortegnelse over, hvor tilbudsgiver kan få de for opgaven relevante oplysninger om ovenstående forpligtelser. Såfremt tilbudsgiver ikke bekræfter dette i sit tilbud, vil tilbudet være at betragte som ukonditionsmæssigt. Oplysningspligten kan opfyldes ved at returnere bilag 2 sammen med tilbudet i udfyldt og underskrevet stand. 2 Kort resumé af tilbudet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbudets hovedelementer. 3 Eventuelle forbehold. Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til kontraktudkastet. Der henvises i øvrigt til afsnit vedrørende retsvirkningerne af forbehold. 4 Tilbudsgiver skal vedlægge kopi af erhvervsansvarsforsikringspolice med tilhørende forsikringsbetingelser. Policen og forsikringsbetingelserne skal være skrevet på eller oversat til dansk og bl.a. indeholde præmisserne for dækningsgrad.

17 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 17 AFSNIT INDHOLD 5 Delkriterium 1- Pris 5.1 Tilbudsgiver bedes oplyse timepris på de tilbudte grundydelser fordelt på følgende medarbejderkategorier: Partnere Advokater Advokatfuldmægtige Øvrige medarbejdere Såfremt timeprisen varierer efter aktivitetstype, herunder rejsetid, skal dette oplyses Såfremt timeprisen varierer efter antallet af timer, skal dette oplyses 5.2 Tilbudsgiver bedes oplyse prisen på eventuelle tilbudte tillægsydelser 6 Delkriterium 2 Kvalitet, organisering og service 6.1 Tilbudsgivers beskrivelse af de ydelser, der afgives tilbud på: Grundydelser de ydelser, der er omfattet af kravspecifikationen Supplerende ydelser ydelser, der tilbydes uden særskilt honorar Tillægsydelser ydelser, der kan tilbydes mod særskilt honorar 6.2 Tilbudsgiver bedes beskrive sin organisatoriske struktur inden for de tilbudte fagområder 6.3 Tilbudsgiver bedes beskrive sine interne arbejdsgange, herunder redegøre for, hvordan kvaliteten af det udførte arbejde vil blive sikret og dokumenteret i overensstemmelse med de krav, som er anført i kravspecifikationen 7 Delkriterium 3 Faglig ajourføring 7.1 Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan personaleressourcernes faglige kvalifikationer og kompetencer vedligeholdes og udbygges 7.2 Tilbudsgiver bedes beskrive firmaets videnstyrings- og delingssystemer

18 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 6. Udkast til rammeaftale september 2007 Side Udkast til rammeaftale (Hvis tilbudsgiver har forbehold for bestemmelserne i kontrakten skal dette tydeligt angives, jf. tilbudsdispositionens pkt. 3. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets pkt vedr. retsvirkningerne af forbehold.) AFTALE OM ADVOKATBISTAND Rammeaftale mellem Advokatfirma [Vej + nr.] [Postnr. + By] [CVR-nr.] (herefter kaldet advokatfirma) og Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8100 Århus C (herefter kaldet Århus Kommune)

19 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 6. Udkast til rammeaftale september 2007 Side Indledning Århus Kommune har i 2007 gennemført et udbud efter forhandling af rammeaftaler vedrørende advokatbistand. På baggrund af de indkomne tilbud har Århus Kommune valgt advokatfirmaets tilbud, da dette vurderes at være et af de for Århus Kommune økonomisk mest fordelagtige. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Rammeaftale mellem leverandøren og Århus Kommune B. Udbudsmaterialet fra Århus Kommune af 24. september 2007 C. Tilbud fra leverandøren af [dd/mm/2007] Advokatfirmaet forpligter sig ved nærværende aftale til at levere de i aftalen nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Århus Kommune er under aftalens løbetid berettiget til at indgå aftaler om advokatbistand til anden side. Advokatfirmaet er orienteret om, at Århus Kommune har indgået rammeaftaler med andre advokatfirmaer. Medmindre andet fremgår klart og utvetydigt af advokatfirmaets tilbud, forudsættes alle krav i udbudsmaterialet overholdt. 2. Advokatfirmaets ydelse Her indsættes en beskrivelse af de ydelser, advokatfirmaet i henhold til sit tilbud er forpligtet til at levere. 3. Kvalitetsstyring Advokatfirmaet er forpligtet til at drage omsorg for, at det gennem den løbende kvalitetsstyring sikres, at de konkrete opgaver til stadighed løses i overensstemmelse med den kvalitet og de arbejdsgange, der er beskrevet i advokatfirmaets tilbud. 4. Tildeling af konkrete opgaver Århus Kommune har valgfrihed mellem de firmaer med hvem, der er indgået rammeaftale inden for det konkrete fagområde, bistanden vedrører. På baggrund af Århus Kommunes anmodning om advokatbistand indgås konkret aftale om bistand. Aftale om bistand kan ske ved udfyldelse og underskrift på vedlagte aftaleseddel, jf. bilag 1. Advokatfirmaet er forpligtet til inden indgåelse af aftale om konkret bistand at udarbejde en beskrivelse af opgavens karakter og en aktionsplan, såfremt Århus Kommune anmoder herom. Beskrivelsen skal indeholde en angivelse af Århus Kommunes forpligtelser, herunder hvilke opgaver Århus Kommune eventuelt selv skal løse og have ansvaret for. Advokatfirmaet er samtidig forpligtet til på anmodning at opstille et budget for opgavens løsning, jf. punkt 6.

20 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 6. Udkast til rammeaftale september 2007 Side Honorar Århus Kommune betaler for advokatbistand, der er rimelig under hensyntagen til sagens genstand, det eventuelt opstillede budget samt sagens resultat. Advokatfirmaet er i aftalens løbetid forpligtet til at levere de under punkt 2 anførte ydelser til følgende priser fordelt pr. medarbejderkategori: [Her indsættes de af advokatfirmaet tilbudte timepriser fordelt på medarbejderkategorier]. Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. december med den procentvise ændring i nettoprisindekset. Første regulering foretages den 1. december 2008 på baggrund af den procentvise ændring i nettoprisindekset fra 1. november 2007 til 1. november Budget Advokatfirmaet skal inden en opgaves påbegyndelse på anmodning opstille et realistisk budget over de forventede udgifter til den konkrete opgaves løsning. Eventuelle forbehold skal specificeres. Advokatfirmaet skal samtidig oplyse, om afregning vil ske løbende eller ved sagens afslutning. Efter Århus Kommunes accept af det opstillede budget er advokatfirmaet ikke berettiget til at overskride budgettet med mere end 5 % uden Århus Kommunes accept. 7. Fakturering og betalingsbetingelser Rådgivning m.v., der udføres efter henvendelse fra Århus Kommunes magistratsafdelinger, afregnes direkte i forhold til disse. Leverandøren er forpligtet til ved afregning i hver enkelt opgave at opstille et specificeret regnskab indeholdende følgende informationer: Sagens titel Detaljerede oplysninger om Hvilke partnere, advokater og advokatfuldmægtige, som har været involveret i sagen Hvilke aktiviteter, de enkelte medarbejdere har varetaget i sagen Antallet af timer, som hver medarbejder har ydet bistand for i perioden Prisen for hver af de pågældende medarbejderes arbejde i perioden Det samlede beløb på afregningsdagen Advokatfirmaets ydelser skal dokumenteres i et timesagsregnskab udarbejdet pr. medarbejder. Århus Kommunes betalingsbetingelser er fakturadato plus 30 kalenderdage. Afsendelse af betalingen fra Århus Kommune på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling.

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere