Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser"

Transkript

1 Udbudsmateriale 2007/S Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser

2 Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling

3 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser Indhold september 2007 Side 3 Indhold Indhold Indledning Baggrund Organisering af udbudsopgaven Situationsbeskrivelse Århus Kommunes organisation Århus Kommunes interne juridiske virksomhed Århus Kommunes nuværende brug af advokatydelser Århus Kommunes fremtidige aftaler om juridisk rådgivning Procedurer og konkurrencevilkår Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Alternative tilbud Forbehold Ejendomsret til udbudsmaterialet Vederlag Formkrav til tilbudets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Tilbudsbehandling Registrering og åbning Forhandlingsprocedure Underretning om valg af tilbud Udgifter ved tilbudsgivning Tildelingskriterium Tildelingskriterium og delkriterier Tildeling af konkrete opgaver Kravspecifikation Indledning Fagområder Ansættelsesret Entrepriseret, herunder licitation Lejeret, herunder erhvervslejeret Erstatning uden for kontrakt Forsyning Miljø- og planret Socialret Rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af byprojekter... 14

4 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser Indhold september 2007 Side Advokatfirmaets ydelser Minimumskrav Forventninger Tilbudsdisposition Generelle formkrav Disposition for tilbudet Udkast til rammeaftale Tidsfrister og kontaktpersoner Bilag...27

5 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 1. Indledning september 2007 Side 5 1. Indledning 1.1 Baggrund Århus Byråd besluttede på sit møde den 4. februar 2004 at gennemføre et udbud af Århus Kommunes advokatydelser. På baggrund heraf blev der i efteråret 2004 gennemført et udbud efter forhandling, som mundede ud i indgåelse af rammeaftaler med 6 advokatvirksomheder inden for en række fagområder. De nuværende rammeaftaler udløber pr. 30. november 2007, hvorfor opgaven nu på ny sendes i udbud. De nye rammeaftaler skal således træde i kraft 1. december Rammeaftaler med advokatfirmaer kan omfatte et eller flere fagområder. Der ønskes indgået rammeaftaler, således at hvert fagområde er omfattet af op til 3 rammeaftaler. Århus Kommune har valgfrihed mellem de firmaer med hvem, der er indgået rammeaftaler. Århus Kommune har derudover mulighed for særskilt at konkurrenceudsætte konkrete opgaver mellem de advokatfirmaer, der er indgået rammeaftale med på det konkrete fagområde. Rammeaftalerne vil have status af ikke-obligatoriske aftaler, hvilket vil sige, at rammeaftalerne som hovedregel skal anvendes, men at magistratsafdelingerne ud fra en konkret vurdering kan vælge at anvende et advokatfirma, der ikke er omfattet af rammeaftalerne. 1.2 Organisering af udbudsopgaven Der er til gennemførelse af udbudet nedsat en tværmagistratslig arbejdsgruppe under Borgmesterens Afdelings formandskab. Arbejdsgruppen består af Frede Markussen, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Jørn Nielsen, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Peter Møller, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, Anja Farver Boll, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Kirsten Rehling Hedegaard, Borgmesterens Afdeling.

6 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 2. Situationsbeskrivelse september 2007 Side 6 2. Situationsbeskrivelse 2.1 Århus Kommunes organisation Århus Kommune er med sine knap indbyggere landets næststørste kommune. Kommunen er organiseret i et magistratsstyre og består af 6 magistratsafdelinger. De 5 af magistratsafdelingerne varetager hver især afgrænsede kommunale forretningsområder, hver under ledelse af en politisk valgt rådmand. Borgmesterens Afdeling varetager under borgmesterens ledelse fællesfunktioner inden for økonomi, jura, erhvervsforhold, personaleforhold samt IT og organisation. De 5 magistratsafdelinger varetager følgende opgaver: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er ansvarlig for kommunens tilbud til handicappede, sindslidende, misbrugere og udstødte, udsatte børn og unge, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere og nyankomne flygtninge og indvandrere. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø varetager opgaver inden for alle grene af teknik- og miljøområdet, bl.a. inden for byggeri og planlægning, trafik og veje, natur og miljø, forsyning med vand og spildevand samt affald og varme. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg varetager driften af lokalcentre og plejehjem og yder pleje og praktisk hjælp til alle borgere uanset alder bl.a. i form af hjælpemidler og aktivitets- og sundhedsfremmende tilbud. Endvidere forestår afdelingen administrationen af pension, boligstøtte og personlige tillæg. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice er ansvarlig for en lang række opgaver og tilbud inden for bl.a. kultur, idræt, borgerservice, biblioteker og musik. Magistratsafdelingen for Børn og Unge administrerer kommunens tilbud til børn i alderen 0 18 år. Tilbudene omfatter kommunens daginstitutioner, dagplejer, skoler, fritidstilbud og børnesundhedstilbud. For en mere uddybende beskrivelse af Århus Kommunes organisatoriske struktur henvises til Århus Kommunes hjemmeside: 2.2 Århus Kommunes interne juridiske virksomhed Alle magistratsafdelinger er organiseret med et centralt placeret ledelsessekretariat, som bl.a. varetager sekretariatsfunktioner i forhold til rådmand og direktør, kommunikationsopgaver samt koordinering og udvikling af opgaverne i magistratsafdelingen. I alle ledelsessekretariater er ansat jurister, som yder juridisk rådgivning og bistand til den pågældende magistratsafdeling.

7 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 2. Situationsbeskrivelse september 2007 Side 7 Herudover er der i de enkelte fagforvaltninger ansat jurister, f.eks. i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs afdeling for Planlægning og Byggeri, i forskellige kommunale bestillerenheder samt i de enkelte magistratsafdelingers bygningsafdelinger. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående juridiske opgaver over for Byråd, Magistrat, de faste udvalg og magistratsafdelingerne. 2.3 Århus Kommunes nuværende brug af advokatydelser Århus Kommunes anvendelse af ekstern juridisk bistand sker på baggrund af en konkret vurdering decentralt, men koordineres ofte med Borgmesterens Afdeling. Opgaverne er meget forskelligartede og inden for eller på tværs af en bred vifte af juridiske discipliner, herunder primært: Ansættelsesret Entrepriseret, herunder licitation Lejeret, herunder erhvervslejeret Erstatning uden for kontrakt Forsyning Miljø- og planret Socialret Hertil kommer juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelsen af større byprojekter. Denne rådgivning vil typiske omhandle problemstillinger af såvel privatretlig som offentligretlig karakter samt udbudsspørgsmål. Århus Kommunes samlede anvendelse af advokatbistand udgør ca mio. kr. pr. år, men kan variere betydeligt fra år til år. 2.4 Århus Kommunes fremtidige aftaler om juridisk rådgivning Århus Kommune vil med indgåelsen af nye rammeaftaler fortsat lægge vægt på honorarernes størrelse samt søge at kvalificere den juridiske bistand i forhold til de konkrete opgaver, hvor der ydes juridisk rådgivning. Århus Kommune vil i den kommende kontraktperiode overveje at afprøve mediation som konfliktløsningsmiddel i dertil egnede sager. Rammeaftalerne forudsættes indgået med flere advokatfirmaer og er ikke til hinder for, at magistratsafdelingerne efter en konkret vurdering kan vælge en advokat, der ikke er omfattet af rammeaftalerne. Der lægges ikke op til, at Århus Kommune med indgåelse af rammeaftaler med eksterne advokatfirmaer vil anvende ekstern juridisk bistand i videre omfang, end det er tilfældet i dag. De enkelte magistratsafdelinger vil således alene købe advokatbistand i det omfang, der som hidtil vurderes at være behov herfor.

8 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 8 Rådgivning i relation til de enkelte magistratsafdelinger afregnes direkte over for disse. Det bemærkes i den forbindelse, at ved førelse af rets- og voldgiftssager indebærer Århus Kommunes interne retningslinier, at magistratsafdelingerne kompenseres via kommunekassen for en del af de dermed forbundne udgifter. Retningslinierne indebærer således, at der ydes kompensation i forbindelse med rets- og voldgiftssager, som rejses af eller mod kommunen, for den del af udgifterne, der overstiger kr. Der ydes som udgangspunkt kun kompensation for udgifter i tilfælde, hvor magistratsafdelingen har valgt et advokatfirma med hvem, der er indgået rammeaftale. Baggrunden er at tilstræbe, at rammeaftalerne bliver anvendt i videst muligt omfang.

9 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 3. Procedurer og konkurrencevilkår september 2007 Side 9 3. Procedurer og konkurrencevilkår 3.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Udbudet angår ikke prioriterede ydelser omfattet af bilag II B i EU s Klassiske Udbudsdirektiv 2004/18/EF. Udbudet gennemføres som et udbud efter forhandling Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud (varianter) Vedståelsesfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 4 måneder fra fristen for modtagelse af tilbud Forbehold Det præciseres, at forbehold, der strider imod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, kan medføre, at Århus Kommune har pligt til at se bort fra tilbudet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Århus Kommune ret til at se bort fra tilbudet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås Ejendomsret til udbudsmaterialet Udbudsmaterialet og de informationer, der findes heri, er Århus Kommunes ejendom. Såfremt Århus Kommune stiller krav herom, skal det udleverede materiale returneres eller destrueres Vederlag Der ydes ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivning og forhandlinger. 3.2 Formkrav til tilbudets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Tilbudet skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiver vil opfylde kravene til opgavens udførelse, jf. kapitel 4. Løsningsbeskrivelsen skal opstilles og specificeres som beskrevet i afsnit 5.2: Disposition for tilbudet.

10 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side Spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for modtagelse af uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet er den 12. oktober 2007, kl Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og spørgsmål og svar vil blive udsendt til alle tilbudsgivere i anonymiseret form senest den 16. oktober Spørgsmål, der fremsendes efter fristens udløb, vil kun blive besvaret i det omfang, det er muligt at besvare dem senest den 16. oktober Spørgsmålene skal fremsendes til Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Rådhuset, postboks 36, 8100 Århus C, att.: Kirsten Rehling Hedegaard eller pr. til Tilbudsfrist Tilbudet skal være Århus Kommune, Juridisk Afdeling, i hænde senest den 22. oktober 2007, kl Tilbudet bedes fremsendt i 6 eksemplarer til Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Rådhuset, Postboks 36, 8100 Århus C, Att.: Kirsten Rehling Hedegaard. Eller afleveret personligt på Rådhuset, værelse 489. Tilbudet bedes mærket Advokatudbud må ikke åbnes i poståbningen. Tilbudet bedes tillige fremsendt elektronisk til 3.3 Tilbudsbehandling Registrering og åbning Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages. Tilbudene vil blive åbnet den 22. oktober 2007, kl Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen. Alle tilbud vil blive behandlet fortroligt Forhandlingsprocedure De indkomne tilbud vil blive vurderet i forhold til det angive tildelingskriterium. Århus Kommune vil herefter indbyde 1 5 tilbudsgivere pr. fagområde blandt de tilbudsgivere, der i henhold til de opstillede delkriterier vurderes at have afgivet de for Århus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for de udbudte fagområder, til separate forhandlingsmøder. Møderne, som vil blive indledt med en kort præsentation af tilbudsgivernes tilbud, forventes afholdt i uge Juridisk Chef Christian Mølgaard og jurist Kirsten Rehling Hedegaard vil deltage i forhandlingerne.

11 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 11 På baggrund af de indledende forhandlinger anmodes tilbudsgiverne herefter om at afgive et justeret tilbud, som vil danne baggrund for en ny vurdering i henhold til det opstillede tildelingskriterium. De 1-3 tilbudsgivere, som har afgivet de i henhold til delkriterierne økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for hvert af de udbudte fagområder, vil herefter blive indbudt til afsluttende forhandlinger med henblik på endeligt valg af leverandører. Det pointeres, at tilbudsgiverne alene kan fremsætte tilbud på grundlag af udtrykkelig opfordring fra Århus Kommune fremsat som led i forhandlingerne. Tilbud, der ikke er fremsat efter udtrykkelig opfordring fra Århus Kommune som led i forhandlingerne, vil blive afvist Underretning om valg af tilbud Når arbejdsgruppens afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om valg af leverandører. Indgåelse af kontrakt med de valgte leverandører vil dog tidligst ske 10 dage efter afsendelse af underretningen, jf. bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni Der vil endvidere ske offentliggørelse i "Den Europæiske Unions Tidende" i henhold til de gældende regler for offentliggørelse af indgåede aftaler Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Århus Kommune uvedkommende. Modtagne tilbud vil ikke blive returneret eller udleveret. 3.4 Tildelingskriterium Tildelingskriterium og delkriterier Rammeaftaler vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver de for Århus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for hvert af de udbudte fagområder, idet følgende delkriterier i prioriteret rækkefølge lægges til grund for tilbudsvurderingen. Delkriterier: Vægt 1. Pris 50 % 2. Kvalitet, organisering og service 30 % 3. Faglig ajourføring 20 % Delkriterium 1: Pris Ved delkriterium 1 forstås en samlet vurdering af: Den tilbudte timepris fordelt på medarbejderkategorier og eventuelt aktivitetstyper, herunder pris for rejsetid Den tilbudte pris for eventuelle tillægsydelser Kapitalisering af eventuelle forbehold

12 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 12 De angivne tilbudte økonomiske vilkår vurderes som en samlet helhed, og den ovenfor nævnte rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering. Delkriterium 2: Kvalitet, organisering og service Ved delkriterium 2 forstås en samlet vurdering af: Tilbudsgivers beskrivelse af de ydelser der afgives tilbud på fordelt på grundydelser, supplerende ydelser og tillægsydelser Tilbudsgivers beskrivelse af sin organisatoriske struktur inden for de tilbudte fagområder Tilbudsgivers beskrivelse af interne arbejdsgange, herunder kvalitetssikring De angivne tilbudte vilkår vurderes som en samlet helhed, idet rækkefølgen ikke er udtryk for en prioritering. Delkriterium 3: Faglig ajourføring Ved delkriterium 3 forstås en samlet vurdering af: Tilbudsgivers beskrivelse af, hvordan personaleressourcernes faglige kvalifikationer og kompetencer vedligeholdes og udbygges Tilbudsgivers beskrivelse af firmaets videnstyrings- og -delingssystemer De angivne tilbudte vilkår vurderes som en samlet helhed, idet rækkefølgen ikke er udtryk for en prioritering. Samlet vurdering Rammeaftaler vil blive tildelt de tilbudsgivere, hvis tilbud efter den skitserede bedømmelsesmodel har opnået flest point og dermed vurderes at være de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved bedømmelsen tildeles point fra Tildeling af konkrete opgaver Århus Kommune har valgfrihed mellem de advokatfirmaer med hvem, der er indgået rammeaftaler. Århus Kommune har herudover mulighed for særskilt at konkurrenceudsætte konkrete opgaver mellem de firmaer, som der er indgået rammeaftale med inden for det konkrete fagområde.

13 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 4. Kravspecifikation september 2007 Side Kravspecifikation 4.1 Indledning Århus Kommune ønsker at indgå 3-årige rammeaftaler med advokatfirmaer med mulighed for forlængelse i op til yderligere ét år på uændrede vilkår. En rammeaftale er ensbetydende med, at advokatfirmaet forpligter sig til at levere de tilbudte ydelser til den aftalte pris og på de aftalte vilkår, såfremt Århus Kommune ønsker at købe ydelser under aftalen. Omvendt er Århus Kommune ikke forpligtet til at aftage ydelser fra advokatfirmaerne. Rammeaftaler forudsættes indgået med flere advokatfirmaer og er ikke til hinder for, at magistratsafdelingerne efter en konkret vurdering kan vælge et advokatfirma, der ikke er omfattet af rammeaftalerne. Indgåelse af rammeaftaler vil afspejle Århus Kommunes forskelligartede behov for juridisk bistand. Bistand i forbindelse med en konkret opgave ydes således med baggrund i et eller flere af de fagområder, som er nævnt i afsnit 4.2, men kan efter omstændighederne tillige vedrøre andre relevante fagområder. Advokatbistand ydes tillige under hensyntagen til det faktum, at Århus Kommune er en kommunal myndighed og derfor er undergivet en række forskelligartede og efter omstændighederne komplekse regler, der kan have betydning for rådgivningens indhold. 4.2 Fagområder Advokatfirmaet skal forestå juridisk rådgivning samt yde advokatbistand i rets- og voldgiftssager i forbindelse med Århus Kommunes virksomhed inden for et eller flere af følgende juridiske fagområder: Ansættelsesret Entrepriseret, herunder licitation Lejeret, herunder erhvervslejeret Erstatning uden for kontrakt Forsyning Miljø- og planret Socialret Rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af større byprojekter, der både omhandler problemstillinger af privatretlig og offentligretlig karakter samt udbudsspørgsmål De anførte fagområder afspejler i et vist omfang sagens forankring i de enkelte magistratsafdelinger og skal ikke tages som udtryk for en eksakt afgrænsning af sagsområder. En lang række sager indeholder således aspekter af flere af de nævnte discipliner, hvilket advokatfirmaet skal være i stand til at håndtere.

14 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 4. Kravspecifikation september 2007 Side Ansættelsesret Der er primært tale om juridisk bistand i forbindelse med afskedigelsessager. Bistanden indebærer rådgivning inden for såvel den individuelle og kollektive ansættelsesret som tjenestemandsretten. Bistanden indebærer endvidere førelse af sager i såvel Arbejdsretten, Tjenestemandsretten, Afskedigelsesnævnet som ved domstolene Entrepriseret, herunder licitatitation Ydelsen omfatter rådgivning i løbende sager samt bistand ved voldgift, klagenævnsbehandling og retssager Lejeret, herunder erhvervslejeret Ydelsen omfatter lejeretlig rådgivning og bistand i forbindelse med indgåelse af kontrakter og afklaring af tvister Erstatning uden for kontrakt Ydelsen omfatter typisk rådgivning i sager vedrørende sygedagpengeregres og personskadeerstatning. Der vil ofte være tale om retssagsbehandling Forsyning Ydelsen omfatter rådgivning i forhold til strukturelle ændringer, lovgivningsforhold samt løbende sager Miljø- og planret Ydelsen omfatter rådgivning i forbindelse med komplekse løbende sager i tilknytning til miljø- og planlovgivning, herunder forureninger, overtagelseskrav m.v Socialret Der er primært tale om bistand i forbindelse med retssager indenfor den sociale lovgivning, herunder folke- og førtidspension, boligstøtte, social service samt beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af større byprojekter Ydelsen omfatter samlet rådgivning omkring store byomdannelsesprojekter, der forudsætter ekspertise indenfor planlovning, eu-udbudsretlige problemstillinger, offentlig/private samarbejdsformer samt udarbejdelse af juridiske dokumenter i tilknytning hertil. 4.3 Advokatfirmaets ydelser Minimumskrav Advokatfirmaet skal kunne bistå de enkelte magistratsafdelinger med specialiseret juridisk bistand på et ensartet højt niveau i forbindelse med de i afsnit 4.2 nævnte fagområder. Advokatfirmaet skal have forståelse for, at den juridiske bistand ydes til en kommunal myndighed, som er undergivet en række forskelligartede regler og krav, hvilket efter omstændighederne kan have betydning for den juridiske bistands indhold.

15 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 15 Advokatfirmaets organisatoriske struktur skal indebære, at firmaet til stadighed kan levere rådgivning på højeste niveau til Århus Kommune. Advokatfirmaets videnstyrings- og delingssystemer skal indebære, at firmaet til stadighed kan levere rådgivning på højeste niveau til Århus Kommune. Videnudvikling sker på forkant, således at den nødvendige viden er til stede, når Århus Kommune efterspørger denne. Advokatfirmaet skal kunne håndtere habilitetskonflikter på en måde, som indebærer mindst mulig gene for alle parter. Århus Kommune accepterer, at et advokatfirma, med hvem der er indgået rammeaftale, kan repræsentere en modpart, idet firmaet uanset firmaets struktur dog ikke i den konkrete sag samtidig kan repræsentere Århus Kommune. Advokatfirmaets informationspolitik skal indebære korte svartider, løbende og loyal opfølgning samt en fast kontaktperson. Advokatfirmaet skal af hensyn til kommunens journaliseringssystem kommunikere elektronisk med Århus Kommune, medmindre andet konkret aftales. Hvis korrespondancen indeholder fortrolige oplysninger, skal den fremsendes med digital signatur. Retsbærende dokumenter skal fremsendes såvel krypteret som signeret. Århus Kommune har valgt at anvende OCES-certifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) til sikker elektronisk kommunikation. Certifikaterne er tilknyttet en række afdelingspostkasser. Det er således p.t. ikke muligt at sende sikker e-post til den enkelte medarbejder i Århus Kommune. Ydelsen skal udføres i forhold til de enkelte magistratsafdelinger/forvaltninger i Århus Kommune og afregnes direkte overfor disse Forventninger Århus Kommune lægger vægt på: At advokatfirmaet udviser forståelse for det politiske system og beslutningsprocesserne i en kommune af Århus Kommunes størrelse At advokatfirmaet engagerer sig i Århus Kommunes problemstillinger og gør en indsats for at lære Århus Kommune at kende At rådgivningen tilfører Århus Kommune værdi eller sparer Århus Kommunes egne juridiske medarbejdere for arbejde At der i forbindelse med den konkrete sag tildeles en fast kontaktperson, der under hensyntagen til sagens karakter kan besvare henvendelser om sagen hurtigst muligt

16 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 5. Tilbudsdisposition september 2007 Side Tilbudsdisposition 5.1 Generelle formkrav Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for besvarelse af kravene i kapitel 4, som tilbudsgiverne skal besvare i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelse, samt at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbudet. Vedrørende forbehold skal disse samlet oplyses under tilbudsdispositionens afsnit 3. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet, lægges udbudsmaterialet til grund som en del af tilbudet. 5.2 Disposition for tilbudet Ved udarbejdelse af tilbudet skal nedenstående disposition følges. Dispositionen modsvarer de i afsnit anførte delkriterier. AFSNIT INDHOLD 1 Indledning, herunder angivelse af tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nr. og kontaktperson (herunder -adresse og telefonnummer). Angivelse af advokatfirmates kontraktansvarlige. Det skal fremgå, at tilbudet vedstås i 4 måneder fra Århus Kommunes modtagelse heraf. Det skal fremgå, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, jf. udbudsdirektivets artikel 27. Som bilag 1 er vedlagt adressefortegnelse over, hvor tilbudsgiver kan få de for opgaven relevante oplysninger om ovenstående forpligtelser. Såfremt tilbudsgiver ikke bekræfter dette i sit tilbud, vil tilbudet være at betragte som ukonditionsmæssigt. Oplysningspligten kan opfyldes ved at returnere bilag 2 sammen med tilbudet i udfyldt og underskrevet stand. 2 Kort resumé af tilbudet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbudets hovedelementer. 3 Eventuelle forbehold. Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til kontraktudkastet. Der henvises i øvrigt til afsnit vedrørende retsvirkningerne af forbehold. 4 Tilbudsgiver skal vedlægge kopi af erhvervsansvarsforsikringspolice med tilhørende forsikringsbetingelser. Policen og forsikringsbetingelserne skal være skrevet på eller oversat til dansk og bl.a. indeholde præmisserne for dækningsgrad.

17 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 17 AFSNIT INDHOLD 5 Delkriterium 1- Pris 5.1 Tilbudsgiver bedes oplyse timepris på de tilbudte grundydelser fordelt på følgende medarbejderkategorier: Partnere Advokater Advokatfuldmægtige Øvrige medarbejdere Såfremt timeprisen varierer efter aktivitetstype, herunder rejsetid, skal dette oplyses Såfremt timeprisen varierer efter antallet af timer, skal dette oplyses 5.2 Tilbudsgiver bedes oplyse prisen på eventuelle tilbudte tillægsydelser 6 Delkriterium 2 Kvalitet, organisering og service 6.1 Tilbudsgivers beskrivelse af de ydelser, der afgives tilbud på: Grundydelser de ydelser, der er omfattet af kravspecifikationen Supplerende ydelser ydelser, der tilbydes uden særskilt honorar Tillægsydelser ydelser, der kan tilbydes mod særskilt honorar 6.2 Tilbudsgiver bedes beskrive sin organisatoriske struktur inden for de tilbudte fagområder 6.3 Tilbudsgiver bedes beskrive sine interne arbejdsgange, herunder redegøre for, hvordan kvaliteten af det udførte arbejde vil blive sikret og dokumenteret i overensstemmelse med de krav, som er anført i kravspecifikationen 7 Delkriterium 3 Faglig ajourføring 7.1 Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan personaleressourcernes faglige kvalifikationer og kompetencer vedligeholdes og udbygges 7.2 Tilbudsgiver bedes beskrive firmaets videnstyrings- og delingssystemer

18 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 6. Udkast til rammeaftale september 2007 Side Udkast til rammeaftale (Hvis tilbudsgiver har forbehold for bestemmelserne i kontrakten skal dette tydeligt angives, jf. tilbudsdispositionens pkt. 3. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets pkt vedr. retsvirkningerne af forbehold.) AFTALE OM ADVOKATBISTAND Rammeaftale mellem Advokatfirma [Vej + nr.] [Postnr. + By] [CVR-nr.] (herefter kaldet advokatfirma) og Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8100 Århus C (herefter kaldet Århus Kommune)

19 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 6. Udkast til rammeaftale september 2007 Side Indledning Århus Kommune har i 2007 gennemført et udbud efter forhandling af rammeaftaler vedrørende advokatbistand. På baggrund af de indkomne tilbud har Århus Kommune valgt advokatfirmaets tilbud, da dette vurderes at være et af de for Århus Kommune økonomisk mest fordelagtige. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Rammeaftale mellem leverandøren og Århus Kommune B. Udbudsmaterialet fra Århus Kommune af 24. september 2007 C. Tilbud fra leverandøren af [dd/mm/2007] Advokatfirmaet forpligter sig ved nærværende aftale til at levere de i aftalen nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Århus Kommune er under aftalens løbetid berettiget til at indgå aftaler om advokatbistand til anden side. Advokatfirmaet er orienteret om, at Århus Kommune har indgået rammeaftaler med andre advokatfirmaer. Medmindre andet fremgår klart og utvetydigt af advokatfirmaets tilbud, forudsættes alle krav i udbudsmaterialet overholdt. 2. Advokatfirmaets ydelse Her indsættes en beskrivelse af de ydelser, advokatfirmaet i henhold til sit tilbud er forpligtet til at levere. 3. Kvalitetsstyring Advokatfirmaet er forpligtet til at drage omsorg for, at det gennem den løbende kvalitetsstyring sikres, at de konkrete opgaver til stadighed løses i overensstemmelse med den kvalitet og de arbejdsgange, der er beskrevet i advokatfirmaets tilbud. 4. Tildeling af konkrete opgaver Århus Kommune har valgfrihed mellem de firmaer med hvem, der er indgået rammeaftale inden for det konkrete fagområde, bistanden vedrører. På baggrund af Århus Kommunes anmodning om advokatbistand indgås konkret aftale om bistand. Aftale om bistand kan ske ved udfyldelse og underskrift på vedlagte aftaleseddel, jf. bilag 1. Advokatfirmaet er forpligtet til inden indgåelse af aftale om konkret bistand at udarbejde en beskrivelse af opgavens karakter og en aktionsplan, såfremt Århus Kommune anmoder herom. Beskrivelsen skal indeholde en angivelse af Århus Kommunes forpligtelser, herunder hvilke opgaver Århus Kommune eventuelt selv skal løse og have ansvaret for. Advokatfirmaet er samtidig forpligtet til på anmodning at opstille et budget for opgavens løsning, jf. punkt 6.

20 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 6. Udkast til rammeaftale september 2007 Side Honorar Århus Kommune betaler for advokatbistand, der er rimelig under hensyntagen til sagens genstand, det eventuelt opstillede budget samt sagens resultat. Advokatfirmaet er i aftalens løbetid forpligtet til at levere de under punkt 2 anførte ydelser til følgende priser fordelt pr. medarbejderkategori: [Her indsættes de af advokatfirmaet tilbudte timepriser fordelt på medarbejderkategorier]. Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. december med den procentvise ændring i nettoprisindekset. Første regulering foretages den 1. december 2008 på baggrund af den procentvise ændring i nettoprisindekset fra 1. november 2007 til 1. november Budget Advokatfirmaet skal inden en opgaves påbegyndelse på anmodning opstille et realistisk budget over de forventede udgifter til den konkrete opgaves løsning. Eventuelle forbehold skal specificeres. Advokatfirmaet skal samtidig oplyse, om afregning vil ske løbende eller ved sagens afslutning. Efter Århus Kommunes accept af det opstillede budget er advokatfirmaet ikke berettiget til at overskride budgettet med mere end 5 % uden Århus Kommunes accept. 7. Fakturering og betalingsbetingelser Rådgivning m.v., der udføres efter henvendelse fra Århus Kommunes magistratsafdelinger, afregnes direkte i forhold til disse. Leverandøren er forpligtet til ved afregning i hver enkelt opgave at opstille et specificeret regnskab indeholdende følgende informationer: Sagens titel Detaljerede oplysninger om Hvilke partnere, advokater og advokatfuldmægtige, som har været involveret i sagen Hvilke aktiviteter, de enkelte medarbejdere har varetaget i sagen Antallet af timer, som hver medarbejder har ydet bistand for i perioden Prisen for hver af de pågældende medarbejderes arbejde i perioden Det samlede beløb på afregningsdagen Advokatfirmaets ydelser skal dokumenteres i et timesagsregnskab udarbejdet pr. medarbejder. Århus Kommunes betalingsbetingelser er fakturadato plus 30 kalenderdage. Afsendelse af betalingen fra Århus Kommune på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger 1. INDLEDNING Allerød Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere