Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser"

Transkript

1 Udbudsmateriale 2007/S Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser

2 Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling

3 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser Indhold september 2007 Side 3 Indhold Indhold Indledning Baggrund Organisering af udbudsopgaven Situationsbeskrivelse Århus Kommunes organisation Århus Kommunes interne juridiske virksomhed Århus Kommunes nuværende brug af advokatydelser Århus Kommunes fremtidige aftaler om juridisk rådgivning Procedurer og konkurrencevilkår Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Alternative tilbud Forbehold Ejendomsret til udbudsmaterialet Vederlag Formkrav til tilbudets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Tilbudsbehandling Registrering og åbning Forhandlingsprocedure Underretning om valg af tilbud Udgifter ved tilbudsgivning Tildelingskriterium Tildelingskriterium og delkriterier Tildeling af konkrete opgaver Kravspecifikation Indledning Fagområder Ansættelsesret Entrepriseret, herunder licitation Lejeret, herunder erhvervslejeret Erstatning uden for kontrakt Forsyning Miljø- og planret Socialret Rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af byprojekter... 14

4 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser Indhold september 2007 Side Advokatfirmaets ydelser Minimumskrav Forventninger Tilbudsdisposition Generelle formkrav Disposition for tilbudet Udkast til rammeaftale Tidsfrister og kontaktpersoner Bilag...27

5 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 1. Indledning september 2007 Side 5 1. Indledning 1.1 Baggrund Århus Byråd besluttede på sit møde den 4. februar 2004 at gennemføre et udbud af Århus Kommunes advokatydelser. På baggrund heraf blev der i efteråret 2004 gennemført et udbud efter forhandling, som mundede ud i indgåelse af rammeaftaler med 6 advokatvirksomheder inden for en række fagområder. De nuværende rammeaftaler udløber pr. 30. november 2007, hvorfor opgaven nu på ny sendes i udbud. De nye rammeaftaler skal således træde i kraft 1. december Rammeaftaler med advokatfirmaer kan omfatte et eller flere fagområder. Der ønskes indgået rammeaftaler, således at hvert fagområde er omfattet af op til 3 rammeaftaler. Århus Kommune har valgfrihed mellem de firmaer med hvem, der er indgået rammeaftaler. Århus Kommune har derudover mulighed for særskilt at konkurrenceudsætte konkrete opgaver mellem de advokatfirmaer, der er indgået rammeaftale med på det konkrete fagområde. Rammeaftalerne vil have status af ikke-obligatoriske aftaler, hvilket vil sige, at rammeaftalerne som hovedregel skal anvendes, men at magistratsafdelingerne ud fra en konkret vurdering kan vælge at anvende et advokatfirma, der ikke er omfattet af rammeaftalerne. 1.2 Organisering af udbudsopgaven Der er til gennemførelse af udbudet nedsat en tværmagistratslig arbejdsgruppe under Borgmesterens Afdelings formandskab. Arbejdsgruppen består af Frede Markussen, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Jørn Nielsen, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Peter Møller, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, Anja Farver Boll, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Kirsten Rehling Hedegaard, Borgmesterens Afdeling.

6 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 2. Situationsbeskrivelse september 2007 Side 6 2. Situationsbeskrivelse 2.1 Århus Kommunes organisation Århus Kommune er med sine knap indbyggere landets næststørste kommune. Kommunen er organiseret i et magistratsstyre og består af 6 magistratsafdelinger. De 5 af magistratsafdelingerne varetager hver især afgrænsede kommunale forretningsområder, hver under ledelse af en politisk valgt rådmand. Borgmesterens Afdeling varetager under borgmesterens ledelse fællesfunktioner inden for økonomi, jura, erhvervsforhold, personaleforhold samt IT og organisation. De 5 magistratsafdelinger varetager følgende opgaver: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er ansvarlig for kommunens tilbud til handicappede, sindslidende, misbrugere og udstødte, udsatte børn og unge, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere og nyankomne flygtninge og indvandrere. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø varetager opgaver inden for alle grene af teknik- og miljøområdet, bl.a. inden for byggeri og planlægning, trafik og veje, natur og miljø, forsyning med vand og spildevand samt affald og varme. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg varetager driften af lokalcentre og plejehjem og yder pleje og praktisk hjælp til alle borgere uanset alder bl.a. i form af hjælpemidler og aktivitets- og sundhedsfremmende tilbud. Endvidere forestår afdelingen administrationen af pension, boligstøtte og personlige tillæg. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice er ansvarlig for en lang række opgaver og tilbud inden for bl.a. kultur, idræt, borgerservice, biblioteker og musik. Magistratsafdelingen for Børn og Unge administrerer kommunens tilbud til børn i alderen 0 18 år. Tilbudene omfatter kommunens daginstitutioner, dagplejer, skoler, fritidstilbud og børnesundhedstilbud. For en mere uddybende beskrivelse af Århus Kommunes organisatoriske struktur henvises til Århus Kommunes hjemmeside: 2.2 Århus Kommunes interne juridiske virksomhed Alle magistratsafdelinger er organiseret med et centralt placeret ledelsessekretariat, som bl.a. varetager sekretariatsfunktioner i forhold til rådmand og direktør, kommunikationsopgaver samt koordinering og udvikling af opgaverne i magistratsafdelingen. I alle ledelsessekretariater er ansat jurister, som yder juridisk rådgivning og bistand til den pågældende magistratsafdeling.

7 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 2. Situationsbeskrivelse september 2007 Side 7 Herudover er der i de enkelte fagforvaltninger ansat jurister, f.eks. i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs afdeling for Planlægning og Byggeri, i forskellige kommunale bestillerenheder samt i de enkelte magistratsafdelingers bygningsafdelinger. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående juridiske opgaver over for Byråd, Magistrat, de faste udvalg og magistratsafdelingerne. 2.3 Århus Kommunes nuværende brug af advokatydelser Århus Kommunes anvendelse af ekstern juridisk bistand sker på baggrund af en konkret vurdering decentralt, men koordineres ofte med Borgmesterens Afdeling. Opgaverne er meget forskelligartede og inden for eller på tværs af en bred vifte af juridiske discipliner, herunder primært: Ansættelsesret Entrepriseret, herunder licitation Lejeret, herunder erhvervslejeret Erstatning uden for kontrakt Forsyning Miljø- og planret Socialret Hertil kommer juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelsen af større byprojekter. Denne rådgivning vil typiske omhandle problemstillinger af såvel privatretlig som offentligretlig karakter samt udbudsspørgsmål. Århus Kommunes samlede anvendelse af advokatbistand udgør ca mio. kr. pr. år, men kan variere betydeligt fra år til år. 2.4 Århus Kommunes fremtidige aftaler om juridisk rådgivning Århus Kommune vil med indgåelsen af nye rammeaftaler fortsat lægge vægt på honorarernes størrelse samt søge at kvalificere den juridiske bistand i forhold til de konkrete opgaver, hvor der ydes juridisk rådgivning. Århus Kommune vil i den kommende kontraktperiode overveje at afprøve mediation som konfliktløsningsmiddel i dertil egnede sager. Rammeaftalerne forudsættes indgået med flere advokatfirmaer og er ikke til hinder for, at magistratsafdelingerne efter en konkret vurdering kan vælge en advokat, der ikke er omfattet af rammeaftalerne. Der lægges ikke op til, at Århus Kommune med indgåelse af rammeaftaler med eksterne advokatfirmaer vil anvende ekstern juridisk bistand i videre omfang, end det er tilfældet i dag. De enkelte magistratsafdelinger vil således alene købe advokatbistand i det omfang, der som hidtil vurderes at være behov herfor.

8 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 8 Rådgivning i relation til de enkelte magistratsafdelinger afregnes direkte over for disse. Det bemærkes i den forbindelse, at ved førelse af rets- og voldgiftssager indebærer Århus Kommunes interne retningslinier, at magistratsafdelingerne kompenseres via kommunekassen for en del af de dermed forbundne udgifter. Retningslinierne indebærer således, at der ydes kompensation i forbindelse med rets- og voldgiftssager, som rejses af eller mod kommunen, for den del af udgifterne, der overstiger kr. Der ydes som udgangspunkt kun kompensation for udgifter i tilfælde, hvor magistratsafdelingen har valgt et advokatfirma med hvem, der er indgået rammeaftale. Baggrunden er at tilstræbe, at rammeaftalerne bliver anvendt i videst muligt omfang.

9 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 3. Procedurer og konkurrencevilkår september 2007 Side 9 3. Procedurer og konkurrencevilkår 3.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Udbudet angår ikke prioriterede ydelser omfattet af bilag II B i EU s Klassiske Udbudsdirektiv 2004/18/EF. Udbudet gennemføres som et udbud efter forhandling Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud (varianter) Vedståelsesfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 4 måneder fra fristen for modtagelse af tilbud Forbehold Det præciseres, at forbehold, der strider imod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, kan medføre, at Århus Kommune har pligt til at se bort fra tilbudet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Århus Kommune ret til at se bort fra tilbudet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås Ejendomsret til udbudsmaterialet Udbudsmaterialet og de informationer, der findes heri, er Århus Kommunes ejendom. Såfremt Århus Kommune stiller krav herom, skal det udleverede materiale returneres eller destrueres Vederlag Der ydes ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivning og forhandlinger. 3.2 Formkrav til tilbudets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Tilbudet skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiver vil opfylde kravene til opgavens udførelse, jf. kapitel 4. Løsningsbeskrivelsen skal opstilles og specificeres som beskrevet i afsnit 5.2: Disposition for tilbudet.

10 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side Spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for modtagelse af uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet er den 12. oktober 2007, kl Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og spørgsmål og svar vil blive udsendt til alle tilbudsgivere i anonymiseret form senest den 16. oktober Spørgsmål, der fremsendes efter fristens udløb, vil kun blive besvaret i det omfang, det er muligt at besvare dem senest den 16. oktober Spørgsmålene skal fremsendes til Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Rådhuset, postboks 36, 8100 Århus C, att.: Kirsten Rehling Hedegaard eller pr. til Tilbudsfrist Tilbudet skal være Århus Kommune, Juridisk Afdeling, i hænde senest den 22. oktober 2007, kl Tilbudet bedes fremsendt i 6 eksemplarer til Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Rådhuset, Postboks 36, 8100 Århus C, Att.: Kirsten Rehling Hedegaard. Eller afleveret personligt på Rådhuset, værelse 489. Tilbudet bedes mærket Advokatudbud må ikke åbnes i poståbningen. Tilbudet bedes tillige fremsendt elektronisk til 3.3 Tilbudsbehandling Registrering og åbning Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages. Tilbudene vil blive åbnet den 22. oktober 2007, kl Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen. Alle tilbud vil blive behandlet fortroligt Forhandlingsprocedure De indkomne tilbud vil blive vurderet i forhold til det angive tildelingskriterium. Århus Kommune vil herefter indbyde 1 5 tilbudsgivere pr. fagområde blandt de tilbudsgivere, der i henhold til de opstillede delkriterier vurderes at have afgivet de for Århus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for de udbudte fagområder, til separate forhandlingsmøder. Møderne, som vil blive indledt med en kort præsentation af tilbudsgivernes tilbud, forventes afholdt i uge Juridisk Chef Christian Mølgaard og jurist Kirsten Rehling Hedegaard vil deltage i forhandlingerne.

11 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 11 På baggrund af de indledende forhandlinger anmodes tilbudsgiverne herefter om at afgive et justeret tilbud, som vil danne baggrund for en ny vurdering i henhold til det opstillede tildelingskriterium. De 1-3 tilbudsgivere, som har afgivet de i henhold til delkriterierne økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for hvert af de udbudte fagområder, vil herefter blive indbudt til afsluttende forhandlinger med henblik på endeligt valg af leverandører. Det pointeres, at tilbudsgiverne alene kan fremsætte tilbud på grundlag af udtrykkelig opfordring fra Århus Kommune fremsat som led i forhandlingerne. Tilbud, der ikke er fremsat efter udtrykkelig opfordring fra Århus Kommune som led i forhandlingerne, vil blive afvist Underretning om valg af tilbud Når arbejdsgruppens afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om valg af leverandører. Indgåelse af kontrakt med de valgte leverandører vil dog tidligst ske 10 dage efter afsendelse af underretningen, jf. bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni Der vil endvidere ske offentliggørelse i "Den Europæiske Unions Tidende" i henhold til de gældende regler for offentliggørelse af indgåede aftaler Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Århus Kommune uvedkommende. Modtagne tilbud vil ikke blive returneret eller udleveret. 3.4 Tildelingskriterium Tildelingskriterium og delkriterier Rammeaftaler vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver de for Århus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for hvert af de udbudte fagområder, idet følgende delkriterier i prioriteret rækkefølge lægges til grund for tilbudsvurderingen. Delkriterier: Vægt 1. Pris 50 % 2. Kvalitet, organisering og service 30 % 3. Faglig ajourføring 20 % Delkriterium 1: Pris Ved delkriterium 1 forstås en samlet vurdering af: Den tilbudte timepris fordelt på medarbejderkategorier og eventuelt aktivitetstyper, herunder pris for rejsetid Den tilbudte pris for eventuelle tillægsydelser Kapitalisering af eventuelle forbehold

12 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 12 De angivne tilbudte økonomiske vilkår vurderes som en samlet helhed, og den ovenfor nævnte rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering. Delkriterium 2: Kvalitet, organisering og service Ved delkriterium 2 forstås en samlet vurdering af: Tilbudsgivers beskrivelse af de ydelser der afgives tilbud på fordelt på grundydelser, supplerende ydelser og tillægsydelser Tilbudsgivers beskrivelse af sin organisatoriske struktur inden for de tilbudte fagområder Tilbudsgivers beskrivelse af interne arbejdsgange, herunder kvalitetssikring De angivne tilbudte vilkår vurderes som en samlet helhed, idet rækkefølgen ikke er udtryk for en prioritering. Delkriterium 3: Faglig ajourføring Ved delkriterium 3 forstås en samlet vurdering af: Tilbudsgivers beskrivelse af, hvordan personaleressourcernes faglige kvalifikationer og kompetencer vedligeholdes og udbygges Tilbudsgivers beskrivelse af firmaets videnstyrings- og -delingssystemer De angivne tilbudte vilkår vurderes som en samlet helhed, idet rækkefølgen ikke er udtryk for en prioritering. Samlet vurdering Rammeaftaler vil blive tildelt de tilbudsgivere, hvis tilbud efter den skitserede bedømmelsesmodel har opnået flest point og dermed vurderes at være de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved bedømmelsen tildeles point fra Tildeling af konkrete opgaver Århus Kommune har valgfrihed mellem de advokatfirmaer med hvem, der er indgået rammeaftaler. Århus Kommune har herudover mulighed for særskilt at konkurrenceudsætte konkrete opgaver mellem de firmaer, som der er indgået rammeaftale med inden for det konkrete fagområde.

13 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 4. Kravspecifikation september 2007 Side Kravspecifikation 4.1 Indledning Århus Kommune ønsker at indgå 3-årige rammeaftaler med advokatfirmaer med mulighed for forlængelse i op til yderligere ét år på uændrede vilkår. En rammeaftale er ensbetydende med, at advokatfirmaet forpligter sig til at levere de tilbudte ydelser til den aftalte pris og på de aftalte vilkår, såfremt Århus Kommune ønsker at købe ydelser under aftalen. Omvendt er Århus Kommune ikke forpligtet til at aftage ydelser fra advokatfirmaerne. Rammeaftaler forudsættes indgået med flere advokatfirmaer og er ikke til hinder for, at magistratsafdelingerne efter en konkret vurdering kan vælge et advokatfirma, der ikke er omfattet af rammeaftalerne. Indgåelse af rammeaftaler vil afspejle Århus Kommunes forskelligartede behov for juridisk bistand. Bistand i forbindelse med en konkret opgave ydes således med baggrund i et eller flere af de fagområder, som er nævnt i afsnit 4.2, men kan efter omstændighederne tillige vedrøre andre relevante fagområder. Advokatbistand ydes tillige under hensyntagen til det faktum, at Århus Kommune er en kommunal myndighed og derfor er undergivet en række forskelligartede og efter omstændighederne komplekse regler, der kan have betydning for rådgivningens indhold. 4.2 Fagområder Advokatfirmaet skal forestå juridisk rådgivning samt yde advokatbistand i rets- og voldgiftssager i forbindelse med Århus Kommunes virksomhed inden for et eller flere af følgende juridiske fagområder: Ansættelsesret Entrepriseret, herunder licitation Lejeret, herunder erhvervslejeret Erstatning uden for kontrakt Forsyning Miljø- og planret Socialret Rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af større byprojekter, der både omhandler problemstillinger af privatretlig og offentligretlig karakter samt udbudsspørgsmål De anførte fagområder afspejler i et vist omfang sagens forankring i de enkelte magistratsafdelinger og skal ikke tages som udtryk for en eksakt afgrænsning af sagsområder. En lang række sager indeholder således aspekter af flere af de nævnte discipliner, hvilket advokatfirmaet skal være i stand til at håndtere.

14 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 4. Kravspecifikation september 2007 Side Ansættelsesret Der er primært tale om juridisk bistand i forbindelse med afskedigelsessager. Bistanden indebærer rådgivning inden for såvel den individuelle og kollektive ansættelsesret som tjenestemandsretten. Bistanden indebærer endvidere førelse af sager i såvel Arbejdsretten, Tjenestemandsretten, Afskedigelsesnævnet som ved domstolene Entrepriseret, herunder licitatitation Ydelsen omfatter rådgivning i løbende sager samt bistand ved voldgift, klagenævnsbehandling og retssager Lejeret, herunder erhvervslejeret Ydelsen omfatter lejeretlig rådgivning og bistand i forbindelse med indgåelse af kontrakter og afklaring af tvister Erstatning uden for kontrakt Ydelsen omfatter typisk rådgivning i sager vedrørende sygedagpengeregres og personskadeerstatning. Der vil ofte være tale om retssagsbehandling Forsyning Ydelsen omfatter rådgivning i forhold til strukturelle ændringer, lovgivningsforhold samt løbende sager Miljø- og planret Ydelsen omfatter rådgivning i forbindelse med komplekse løbende sager i tilknytning til miljø- og planlovgivning, herunder forureninger, overtagelseskrav m.v Socialret Der er primært tale om bistand i forbindelse med retssager indenfor den sociale lovgivning, herunder folke- og førtidspension, boligstøtte, social service samt beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af større byprojekter Ydelsen omfatter samlet rådgivning omkring store byomdannelsesprojekter, der forudsætter ekspertise indenfor planlovning, eu-udbudsretlige problemstillinger, offentlig/private samarbejdsformer samt udarbejdelse af juridiske dokumenter i tilknytning hertil. 4.3 Advokatfirmaets ydelser Minimumskrav Advokatfirmaet skal kunne bistå de enkelte magistratsafdelinger med specialiseret juridisk bistand på et ensartet højt niveau i forbindelse med de i afsnit 4.2 nævnte fagområder. Advokatfirmaet skal have forståelse for, at den juridiske bistand ydes til en kommunal myndighed, som er undergivet en række forskelligartede regler og krav, hvilket efter omstændighederne kan have betydning for den juridiske bistands indhold.

15 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 15 Advokatfirmaets organisatoriske struktur skal indebære, at firmaet til stadighed kan levere rådgivning på højeste niveau til Århus Kommune. Advokatfirmaets videnstyrings- og delingssystemer skal indebære, at firmaet til stadighed kan levere rådgivning på højeste niveau til Århus Kommune. Videnudvikling sker på forkant, således at den nødvendige viden er til stede, når Århus Kommune efterspørger denne. Advokatfirmaet skal kunne håndtere habilitetskonflikter på en måde, som indebærer mindst mulig gene for alle parter. Århus Kommune accepterer, at et advokatfirma, med hvem der er indgået rammeaftale, kan repræsentere en modpart, idet firmaet uanset firmaets struktur dog ikke i den konkrete sag samtidig kan repræsentere Århus Kommune. Advokatfirmaets informationspolitik skal indebære korte svartider, løbende og loyal opfølgning samt en fast kontaktperson. Advokatfirmaet skal af hensyn til kommunens journaliseringssystem kommunikere elektronisk med Århus Kommune, medmindre andet konkret aftales. Hvis korrespondancen indeholder fortrolige oplysninger, skal den fremsendes med digital signatur. Retsbærende dokumenter skal fremsendes såvel krypteret som signeret. Århus Kommune har valgt at anvende OCES-certifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) til sikker elektronisk kommunikation. Certifikaterne er tilknyttet en række afdelingspostkasser. Det er således p.t. ikke muligt at sende sikker e-post til den enkelte medarbejder i Århus Kommune. Ydelsen skal udføres i forhold til de enkelte magistratsafdelinger/forvaltninger i Århus Kommune og afregnes direkte overfor disse Forventninger Århus Kommune lægger vægt på: At advokatfirmaet udviser forståelse for det politiske system og beslutningsprocesserne i en kommune af Århus Kommunes størrelse At advokatfirmaet engagerer sig i Århus Kommunes problemstillinger og gør en indsats for at lære Århus Kommune at kende At rådgivningen tilfører Århus Kommune værdi eller sparer Århus Kommunes egne juridiske medarbejdere for arbejde At der i forbindelse med den konkrete sag tildeles en fast kontaktperson, der under hensyntagen til sagens karakter kan besvare henvendelser om sagen hurtigst muligt

16 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 5. Tilbudsdisposition september 2007 Side Tilbudsdisposition 5.1 Generelle formkrav Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for besvarelse af kravene i kapitel 4, som tilbudsgiverne skal besvare i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelse, samt at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbudet. Vedrørende forbehold skal disse samlet oplyses under tilbudsdispositionens afsnit 3. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet, lægges udbudsmaterialet til grund som en del af tilbudet. 5.2 Disposition for tilbudet Ved udarbejdelse af tilbudet skal nedenstående disposition følges. Dispositionen modsvarer de i afsnit anførte delkriterier. AFSNIT INDHOLD 1 Indledning, herunder angivelse af tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nr. og kontaktperson (herunder -adresse og telefonnummer). Angivelse af advokatfirmates kontraktansvarlige. Det skal fremgå, at tilbudet vedstås i 4 måneder fra Århus Kommunes modtagelse heraf. Det skal fremgå, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, jf. udbudsdirektivets artikel 27. Som bilag 1 er vedlagt adressefortegnelse over, hvor tilbudsgiver kan få de for opgaven relevante oplysninger om ovenstående forpligtelser. Såfremt tilbudsgiver ikke bekræfter dette i sit tilbud, vil tilbudet være at betragte som ukonditionsmæssigt. Oplysningspligten kan opfyldes ved at returnere bilag 2 sammen med tilbudet i udfyldt og underskrevet stand. 2 Kort resumé af tilbudet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbudets hovedelementer. 3 Eventuelle forbehold. Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til kontraktudkastet. Der henvises i øvrigt til afsnit vedrørende retsvirkningerne af forbehold. 4 Tilbudsgiver skal vedlægge kopi af erhvervsansvarsforsikringspolice med tilhørende forsikringsbetingelser. Policen og forsikringsbetingelserne skal være skrevet på eller oversat til dansk og bl.a. indeholde præmisserne for dækningsgrad.

17 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser september 2007 Side 17 AFSNIT INDHOLD 5 Delkriterium 1- Pris 5.1 Tilbudsgiver bedes oplyse timepris på de tilbudte grundydelser fordelt på følgende medarbejderkategorier: Partnere Advokater Advokatfuldmægtige Øvrige medarbejdere Såfremt timeprisen varierer efter aktivitetstype, herunder rejsetid, skal dette oplyses Såfremt timeprisen varierer efter antallet af timer, skal dette oplyses 5.2 Tilbudsgiver bedes oplyse prisen på eventuelle tilbudte tillægsydelser 6 Delkriterium 2 Kvalitet, organisering og service 6.1 Tilbudsgivers beskrivelse af de ydelser, der afgives tilbud på: Grundydelser de ydelser, der er omfattet af kravspecifikationen Supplerende ydelser ydelser, der tilbydes uden særskilt honorar Tillægsydelser ydelser, der kan tilbydes mod særskilt honorar 6.2 Tilbudsgiver bedes beskrive sin organisatoriske struktur inden for de tilbudte fagområder 6.3 Tilbudsgiver bedes beskrive sine interne arbejdsgange, herunder redegøre for, hvordan kvaliteten af det udførte arbejde vil blive sikret og dokumenteret i overensstemmelse med de krav, som er anført i kravspecifikationen 7 Delkriterium 3 Faglig ajourføring 7.1 Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan personaleressourcernes faglige kvalifikationer og kompetencer vedligeholdes og udbygges 7.2 Tilbudsgiver bedes beskrive firmaets videnstyrings- og delingssystemer

18 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 6. Udkast til rammeaftale september 2007 Side Udkast til rammeaftale (Hvis tilbudsgiver har forbehold for bestemmelserne i kontrakten skal dette tydeligt angives, jf. tilbudsdispositionens pkt. 3. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets pkt vedr. retsvirkningerne af forbehold.) AFTALE OM ADVOKATBISTAND Rammeaftale mellem Advokatfirma [Vej + nr.] [Postnr. + By] [CVR-nr.] (herefter kaldet advokatfirma) og Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8100 Århus C (herefter kaldet Århus Kommune)

19 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 6. Udkast til rammeaftale september 2007 Side Indledning Århus Kommune har i 2007 gennemført et udbud efter forhandling af rammeaftaler vedrørende advokatbistand. På baggrund af de indkomne tilbud har Århus Kommune valgt advokatfirmaets tilbud, da dette vurderes at være et af de for Århus Kommune økonomisk mest fordelagtige. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Rammeaftale mellem leverandøren og Århus Kommune B. Udbudsmaterialet fra Århus Kommune af 24. september 2007 C. Tilbud fra leverandøren af [dd/mm/2007] Advokatfirmaet forpligter sig ved nærværende aftale til at levere de i aftalen nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Århus Kommune er under aftalens løbetid berettiget til at indgå aftaler om advokatbistand til anden side. Advokatfirmaet er orienteret om, at Århus Kommune har indgået rammeaftaler med andre advokatfirmaer. Medmindre andet fremgår klart og utvetydigt af advokatfirmaets tilbud, forudsættes alle krav i udbudsmaterialet overholdt. 2. Advokatfirmaets ydelse Her indsættes en beskrivelse af de ydelser, advokatfirmaet i henhold til sit tilbud er forpligtet til at levere. 3. Kvalitetsstyring Advokatfirmaet er forpligtet til at drage omsorg for, at det gennem den løbende kvalitetsstyring sikres, at de konkrete opgaver til stadighed løses i overensstemmelse med den kvalitet og de arbejdsgange, der er beskrevet i advokatfirmaets tilbud. 4. Tildeling af konkrete opgaver Århus Kommune har valgfrihed mellem de firmaer med hvem, der er indgået rammeaftale inden for det konkrete fagområde, bistanden vedrører. På baggrund af Århus Kommunes anmodning om advokatbistand indgås konkret aftale om bistand. Aftale om bistand kan ske ved udfyldelse og underskrift på vedlagte aftaleseddel, jf. bilag 1. Advokatfirmaet er forpligtet til inden indgåelse af aftale om konkret bistand at udarbejde en beskrivelse af opgavens karakter og en aktionsplan, såfremt Århus Kommune anmoder herom. Beskrivelsen skal indeholde en angivelse af Århus Kommunes forpligtelser, herunder hvilke opgaver Århus Kommune eventuelt selv skal løse og have ansvaret for. Advokatfirmaet er samtidig forpligtet til på anmodning at opstille et budget for opgavens løsning, jf. punkt 6.

20 Århus Kommune, Juridisk Afdeling, Udbud af advokatydelser 6. Udkast til rammeaftale september 2007 Side Honorar Århus Kommune betaler for advokatbistand, der er rimelig under hensyntagen til sagens genstand, det eventuelt opstillede budget samt sagens resultat. Advokatfirmaet er i aftalens løbetid forpligtet til at levere de under punkt 2 anførte ydelser til følgende priser fordelt pr. medarbejderkategori: [Her indsættes de af advokatfirmaet tilbudte timepriser fordelt på medarbejderkategorier]. Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. december med den procentvise ændring i nettoprisindekset. Første regulering foretages den 1. december 2008 på baggrund af den procentvise ændring i nettoprisindekset fra 1. november 2007 til 1. november Budget Advokatfirmaet skal inden en opgaves påbegyndelse på anmodning opstille et realistisk budget over de forventede udgifter til den konkrete opgaves løsning. Eventuelle forbehold skal specificeres. Advokatfirmaet skal samtidig oplyse, om afregning vil ske løbende eller ved sagens afslutning. Efter Århus Kommunes accept af det opstillede budget er advokatfirmaet ikke berettiget til at overskride budgettet med mere end 5 % uden Århus Kommunes accept. 7. Fakturering og betalingsbetingelser Rådgivning m.v., der udføres efter henvendelse fra Århus Kommunes magistratsafdelinger, afregnes direkte i forhold til disse. Leverandøren er forpligtet til ved afregning i hver enkelt opgave at opstille et specificeret regnskab indeholdende følgende informationer: Sagens titel Detaljerede oplysninger om Hvilke partnere, advokater og advokatfuldmægtige, som har været involveret i sagen Hvilke aktiviteter, de enkelte medarbejdere har varetaget i sagen Antallet af timer, som hver medarbejder har ydet bistand for i perioden Prisen for hver af de pågældende medarbejderes arbejde i perioden Det samlede beløb på afregningsdagen Advokatfirmaets ydelser skal dokumenteres i et timesagsregnskab udarbejdet pr. medarbejder. Århus Kommunes betalingsbetingelser er fakturadato plus 30 kalenderdage. Afsendelse af betalingen fra Århus Kommune på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling.

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere