Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011"

Transkript

1 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling af HK-overenskomster. Læs mere side 10. Bliv væk med vilje Beskyt privatlivet og undgå opkald til dig døgnet rundt. Læs hvordan på side 16.

2 Officielt medlemsblad for Danske Taxivogmænds Arbejdsgiverforening I DETTE NUMMER Leder: Et erhverv der forandres 2 domme for kortforseelser Afvikling og varsling af ferie Ændrede satser i 2011 Overenskomster blandt DTA's medlemmer Frister i forhold til sygedagpenge Ændring af taxiloven Bliv væk med vilje Ny standardansætteleskontrakt Klar til OK2012? Indkaldelse til generalforsaling Budget for Marts er ved at blive redesignet. Kig forbi og se resultatet fra d

3 LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand Et erhverv der forandres Jeg håber I alle er kommet godt ind i det nye år, et år der kan komme til at ændre vores hverdag. Vil politikerne lade os bevare et levedygtigt erhverv, en taxibranche der udgør en velfungerende og væsentlig del af den kollektive transport, eller er politikerne i gang med at afvikle taxibranchen med det resultat, at vi får store dele af Danmark, hvor begrebet taxi blot er noget man kan læse om i historiebøgerne. De kalder det så flot liberalisere, men mon de ved hvad konsekvenserne kan blive. Vi har i dag en udmærket lovgivning, der i det store hele fungerer. Det kan godt være den trænger til en modernisering, så lade os gøre det med omtanke og efter en grundig vurdering af de konsekvenser, ændringerne måtte medføre. Formand Gert Mark Det er vigtigt, at vi bruger tid på at vurdere fordele og ulemper frem for en hovsa løsning, der gør store dele af landet til taxi fri zoner. Jeg tror, vi er et af de erhverv i Danmark, der hurtigst kan tilpasse os nye tiltag fra lovgivere. De skal bare sige hvad det er de vil have og hvordan reglerne bliver, så skal vi nok finde vores platform. Det har vi kunnet hidtil, og det vil vi også kunne i fremtiden. fortsættes næste side... 3

4 LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand Et erhverv der forandres fortsat fra side 3 Betingelsen må dog være, at der stadig dannes grundlag for, at vi kan drive en taxiforretning, der økonomisk kan hænge sammen. Det er spændene at følge resultaterne på arbejdsmarkedet omkring overenskomster. Der gives meget små, til dels slet ingen lønstigninger. Vi ser resultater, hvor der er givet mellem 2,65-3,25 % over 2 år, uden stigninger i Der er ikke råd til de store lønstigninger i øjeblikket. Taxi erhvervet er presset, og jeg håber vi i fællesskab kan nå nogle resultater, som både de ansatte og vi som ejere kan leve med. Der er brug for tilbageholdenhed omkring de overenskomster, der skal forhandles den næste tid. Jeg har deltaget i en del møder den sidste tid omkring vores erhvervs fremtid. 3F kalder det kampen mod løndumping. Det er min opfattelse, at det mest drejer sig om valg, der skal sikres stemmer, så de kan få en ny regering. Der vil blive indkaldt til fælles møder i efteråret, omkring de nye chauffør overenskomster, der skal laves om et lille år. Det er vigtig vi får nogle ønsker fra jer, så vi kan råde jer alle bedst muligt. Til sidst vil jeg minde jer alle på, at der er generalforsamling i Vejle den 6/

5 THI KENDES FOR RET Af Jens Vegge Bjørck 2 domme for kortforseelser I sidste nummer af bladet kunne man læse en historie om en chauffør, der ved byretten i Holstebro var idømt en bøde på hele kr. for ikke at have haft sit førerkort i orden i en længere periode. Sagen blev anket til landsretten, og blev - på grund af sagens principielle karakter og dommens helt forkerte præmisser - ført af Dansk Taxi Råds advokat. Vestre Landsret var heldigvis noget mere lydhøre for gode argumenter, og selv om chaufføren fik stadfæstet dommen blev byrettens bøde nedsat fra kr. til kr. Moralen må være, at man altid skal have styr på hvornår ens førerkort udløber, og sørge for at få det fornyet i god tid inden udløb, så man ikke pludselig står uden gyldigt førerkort. Alternativet kan som her være en dyr fornøjelse. Der er her i marts måned afsagt dom, hvor føreren af en taxi blev idømt kr. i bøde for overtrædelse af Færdselsloven, idet han har ført taxi uden gyldigt erhvervskort. Føreren bliver stoppet rutinemæssigt af politiet, hvor det viste sig, at hans erhvervskort var udløbet ca. 6 måneder tidligere. Han var i besiddelse af et gyldigt kørekort til almindelig personvogn og har haft erhvervskort i over 20 år. Han har imidlertid blot glemt at forny det 6 måneder tidligere. Dommen siger, at selv om føreren af en taxi har et gyldigt kørekort til personvogn, så er dette ikke gyldigt til taxikørsel. Hertil kræves et gyldigt erhvervskort. Selv om årsagen til at føreren ikke har et erhvervskort, blot er, at han har glemt at forny kortet, og efterfølgende kunne få det fornyet uden problemer, så er han skyldig i overtrædelse af færdselsloven og dømmes herefter. Bødestørrelsen fastsættes til kr Heri indgår også, at føreren blev dømt for at køre uden sele. 5

6 FERIE Af Jens Vegge Bjørck Afvikling og varsling af ferie Med et nyt ferieår stående for døren, er der grund til kort at erindre om, hvilke hovedregler der gælder. Optjeningsåret svarer til kalenderåret fra 1. januar til 31. december, og den optjente ferie afvikles i det ferieår der starter 1. maj efter optjeningsårets udløb og går til 30. april det efterfølgende år. Medarbejderen optjener 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse i kalenderåret, svarende til 25 dage på et år. Der optjenes som udgangspunkt 12,5 % af den ferieberettigede løn i feriepenge, (overenskomsten kan dog indeholde en anden/højere sats som så skal følges). Placering af ferie aftales normalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Men arbejdsgiver har retten til alene at bestemme feriens placering. Arbejdsgiver kan varsle de 3 ugers hovedferie med 3 måneders varsel og restferien med 1 måneds varsel. Feriefridage Feriefridage er ikke et begreb fra ferieloven, men gælder alene, hvis det er aftalt i den overenskomst chaufføren er ansat efter. Feriefridage findes dog i dag i de fleste chaufføroverenskomster. I nogle overenskomster skal feriefridagene varsles efter samme regler som restferie efter ferieloven. I andre overenskomster er der ingen varslingsregler. Det betyder, at arbejdsgiver kan varsle feriefridage med kortere varsel f.eks. til brug, hvis en vogn skal på værksted et par dage. I bladet fra marts 2010, er der en mere uddybende artikel om reglerne omkring ferie. Skulle du ikke have bladet kan det findes på vores hjemmeside 6

7 SATSER Af Ole Gaarde Kristensen Ændrede satser i 2011 Hvert år ændres de satser som vi som vognmænd bruger i det daglige i større eller mindre grad. Det er vigtigt at anvende de korrekte satser da man ellers dels snyder sine ansatte, og dels skal bøvle med at lave det om efterfølgende. Herunder følger en kort gennemgang af de mest benyttede satser, og hvad de er i Kørselsgodtgørelse Du kan som vognmand udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til dig selv hvis du kører for virksomheden i din privatbil. Det kunne f.eks. være for at besøge din revisor i nabobyen. Satserne er da som følger: De første km kan du få kr. 3,67 pr. km. Alle kilometer over afregnes med kr. 2,00 pr. km Det betyder at en sygedag udløser kr. 766,00 (7,4 timer á 103,51) i sygedagpenge, og det er det chaufføren skal have i løn pr. sygedag hvis ikke overenskomsten foreskriver sygeløn i arbejdsgiver- Husk at der skal foreligge et korrekt udformet bilag for at kørselsgodtgørelsen accepteres af SKAT. Husk også at hvis du udbetaler kørselsgodtgørelse til en medarbejder (for erhvervsmæssig kørsel i medarbejderes egen bil), så må du ikke udbetale et beløb der er højere end satserne. Gør du det, bliver hele beløbet automatisk til skatte-pligtig A- indkomst for medarbejderen, der så skal betale både skat og arbejdsmarkedsbidrag af det fulde beløb. Sygedagpenge Dagpengesatsen fastlægges en gang årligt, og er i 2011 fastsat til kr. 103,51 pr. time. fortsættes næste side... 7

8 SATSER Af Ole Gaarde Kristensen Ændrede satser i 2011 fortsat fra side 7 perioden (sygeløn er da typisk 7,4 time á garantilønssatsen pr. dag). Arbejdsgiverperioden er angivet i overenskomsten men den er typisk 14 eller 21 kalenderdage. Er arbejdsgiverperioden under 21 dage i overenskomsten skal du udbetale dagpengesats fra arbejdsgiverperioden er slut og til den 21. kalenderdag. Det er i den sammenhæng værd at bemærke at dagpengereglerne ændres fra 1. januar 2012 således at arbejdsgiverperioden lovmæssigt udvides til 30 kalenderdage. Mere om konsekvenserne af den ændring i et senere nummer af bladet. G-dage Dagpengesatsen bruges også når der skal beregnes G-dage. G-dagene kommer til udbetaling hvis man som arbejdsgiver bringer ansættelsesforholdet til ophør. Det kunne f.eks. være på grund af afskedigelse, arbejdsdeling eller ophør af tidsbegrænset ansættelse. G-dagene skal dog alene udbetales hvis medarbejderen er medlem af en A-kasse, inden for de sidste 4 ugers ansættelse har været fuldtidsansat i de 2 af ugerne. En medarbejders G-dage er de 3 første ordinære arbejdsdage, efter at medarbejderen er fratrådt, hvis vedkommende har været i fuld beskæftigelse på dagen for fratrædelsen. Hvis vedkommende ikke har været i fuld beskæftigelse på denne dag og ikke har haft fuld overenskomstmæssig arbejdstid i kalenderugen, er dagen for fratrædelsen 1. ledighedsdag 3 G-dage udløser således kr til medarbejderen (3 x 766). På næste side kan du se en samlet oversigt over alle ændrede satser. Den er lige til at klippe ud og hænge på opslagstavlen. 8

9 OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Overenskomster blandt DTA's medlemmer Der er blandt DTA s medlemmer primært to medarbejdergrupper. Det drejer sig om medarbejderne på bestillingskontorerne og chaufførerne. De to grupper har meget forskellige arbejdsfunktioner og deres arbejde reguleres efter forskellige overenskomster. Overenskomsterne med henholdsvis medarbejderne på bestillingskontorerne og chaufførerne forhandles typisk hver for sig og oftest med forskellige overenskomstparter. medarbejderne, lige som der er taget stilling til, at medarbejderne er berettiget til løn under sygdom og ret til ferie med løn for at nævne et par af de meget væsentlige punkter. Der er ikke i Funktionærloven taget stilling til lønfastsættelse eller ret til løn under barsel, pension eller lignende. Disse forhold reguleres enten via en overenskomst, hvis en sådan er indgået, ellers via individuelle ansættelsesaftaler eller husaftaler. fortsættes næste side... Bestillingskontorerne Den arbejdsfunktion, medarbejderne på bestillingskontorerne udfører, er omfattet af Funktionærloven. Det betyder, at en lang række forhold er bestemt i loven og ikke kan afviges til ulempe for medarbejderne, da der er tale om en såkaldt beskyttelseslov. I Funktionærloven er der taget stilling til opsigelsesvarsler overfor 10

10 OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Overenskomster blandt DTA's medlemmer fortsat fra side 10 Der er ikke på funktionærområdet krav om, at man skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, som der står i Taxiloven. Overenskomster med HK I en række bestillingskontorer er der indgået overenskomst med HK, som omfatter medarbejderne på bestillingskontoret. Overenskomsterne ligger for de flestes vedkommende forskudt i forhold til overenskomsterne på chaufførområdet. Det betyder, at en række af overenskomsterne med HK enten lige er blevet forhandlet, eller er ved at blive forhandlet rundt om i landet. forhandlingerne, hvilket naturligvis har gjort det vanskeligt at nå til enighed. Det er dog lykkedes nogle steder, og vi vil vende tilbage med en status i forbindelse med næste blad. Chaufførerne Chaufførers arbejdsfunktion er ikke omfattet af funktionærloven. Det betyder, at en lang større del af en chaufførs arbejdsvilkår er lagt ud til at blive aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. For chaufførers vedkommende, er forhold som opsigelsesvarsler og betaling i forbindelse med sygdom lagt ud til noget, der skal aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Med det greb finanskrisen stadig har i taxibranchen, har vi måttet erkende, at der ikke er plads til meget, hvis overhovedet noget i forbindelse med overenskomst- Chauffører er på samme vis som funktionærerne omfattet af ferieloven, men de er ikke berettiget til løn under ferie. fortsættes næste side... 11

11 OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Overenskomster blandt DTA's medlemmer fortsat fra side 11 Som tidligere nævnt pålægger Taxiloven en tilladelsesindehaver, at vedkommende skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Loven siger imidlertid ikke noget om, hvad en kollektiv overenskomst egentlig er for en størrelse. Der er i almindelig praksis tale om en kollektiv overenskomst, når en gruppe af lønmodtagere i fællesskab har lavet en aftale med en eller flere arbejdsgivere, der regulerer vilkårene for ansættelsen, og for arbejdets udførelse. I DTA regi betyder det, at vi anerkender lokale aftaler chaufførkluboverenskomster indgået mellem en chaufførklub og en økonomisk forening eller en vognmandsforretning som kollektive overenskomster. Hos 3F, som har overenskomst med en række af DTA s medlemmer, anerkender man ikke chaufførkluboverenskomster som kollektive overenskomster. 12

12 OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Overenskomster blandt DTA's medlemmer fortsat fra side 12 Det er 3F s synspunkt, at der ikke er tale om en kollektiv overenskomst, medmindre der er tale om en overenskomst indgået med det man i 3F kalder en anerkendt fagforening, hvilket i 3F regi nok nærmest skal oversættes til en fagforening i LO familien. Overenskomstkrav fra 3F Vi har gennem det sidste halve år oplevet, at 3F har rettet henvendelse med krav om overenskomst med medlemmer af DTA, uagtet at der hos disse medlemmer allerede eksisterer en chaufførkluboverenskomst. Blandt DTA s medlemmer har vi som nævnt dels overenskomster indgået med lokale 3F fagforeninger, overenskomster indgået mellem en chaufførklub og en økonomisk forening og overenskomster indgået mellem en chaufførklub og en vognmandsforretning. Herudover har vi en række medlemmer, der ikke er omfattet af en overenskomst, men som i ansættelsesaftalerne med deres chauffører henviser til en kollektiv overenskomst, hvad enten dette så er en chaufføroverenskomst eller en overenskomst indgået med 3F. Baggrunden for disse henvendelser er dels, at 3F ikke anerkender chaufførkluboverenskomsterne som kollektive overenskomster, dels at 3F mener de er berettigede til at rejse krav om overenskomst mod den pågældende arbejdsgiver. Status er lige nu, at 3F har afsendt 1. konfliktvarsel mod nogle af vores medlemmer og medlemssammenslutninger med henblik på at få en overenskomst. Fra DTA s side er vi i den forbindelse i løbende forbindelse med de pågældende medlemmer, og vi vil vende tilbage med en status i forbindelse med næste blad i juni måned. 13

13 OVERHOLD FRISTERNE Af Ole Gaarde Kristensen Frister i forhold til sygedagpenge Bliver en medarbejder syg kan det ofte virke uoverskueligt at holde styr på de regler der er. Specielt fristerne for hvornår sygdom skal anmeldes kan give hovedbrud. Fristerne er ekstra vigtige hvis man har en sygedagpengeforsikring, fordi muligheden for refusion bortfalder hvis ikke fristerne overholdes. Hvis du skal udbetale sygeløn under fraværet, skal fraværet være anmeldt til kommunen senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Hvis du ikke udbetaler løn under fraværet, er fristen for anmodning om dagpenge fra kommunen senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Hvis du har udbetalt sygedagpenge i arbejdsgiverperioden - eller dele heraf - er fristen senest 1 uge efter, at udbetalingen fra dig er ophørt. Hvis du også har tegnet forsikring mod egen sygdom er der også vigtige frister at være opmærksom på. For selvstændige er fristen for anmodning om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. Hvis man som selvstændig har tegnet en forsikring efter sygedagpengelovens 45, skal fraværet dog være anmeldt senest 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden. Dvs. senest 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag afhængig af hvilken forsikringsdækning du har valgt. Hvis du er berettiget til refusion, og har anmeldt sygefraværet rettidigt, kan der udbetales refusion for et tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for refusionsanmodningen. Er fraværet anmeldt for sent, kan der udbetales refusion fra det tidspunkt, hvor fraværet er anmeldt. Man kan ikke søge refusion med mindre end 1 måneds mellemrum, og der kan ikke anmodes om refusion fremadrettet 14

14 NYT NAVN TIL EP-TILLADELSERNE Af Ole Gaarde Kristensen Ændring af taxiloven Onsdag d. 23. april fremsatte trafikminister Hans Chrsitian Schmidt et lovforslag om ændring af taxiloven. Ændringen skal flytte EP-tilladelser fra busloven til taxiloven, og de skal samtidig skifte navn til "Tilladelse til offentlig servicetrafik". Man kan så kun gisne om hvorvidt den vil blive omtalt som en TOS'tilladelse! Lovforslaget rummer blandt andet mulighed for at kommunerne fremover kan regulere antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik, under hensyntagen til betjeningen af offentligheden. Desværre er der kun lagt op til at kommunerne får ret og ikke pligt til at regulere. For at gøre konkurrencen mere lige vil der fremover være de samme uddannelseskrav til føreren af en TOS-vogn. Ud over denne ændring vil der med lovforslaget være mulighed for at ministeren kan "stille krav til beklædning af førere af taxi". Trafikminister Hans Christian Schmidt (V) Hvad beklædningsdelen helt præcist kommer til at indeholde er endnu uklart, men formålet vil være at øge genkendeligheden. Man skal altså kunne se det er en taxichauffør der sidder bag rattet, eller henter en på hospitalsafdelingen. Lovforslaget er netop sendt i høring til blandt andet DTA. I nærmeste fremtid vil vi udfærdige et høringssvar til trafikministeren. Mere om det i næste nummer af bladet. 15

15 BESKYT PRIVATLIVET Af Ole Gaarde Kristensen Bliv væk med vilje Gennem tiderne har mange vognmænd oplevet, at blive ringet op på sit private telefonnummer af kunder der ønsker at bestille en vogn. Vi vil gerne have kunder, men desværre ringer de når vi holder fri - og helst når vi sover. Mange har undret sig over hvordan kunderne har fundet netop deres nummer, men det er faktisk ikke så svært endda. Det er ikke så mærkeligt for hvis man på nettet søger hos f.eks. KRAK eller De Gule Sider på taxikørsel plus et bynavn, så dukker der en lang række telefonnumre op sammen med navne og adresser. Vores private numre finder kunderne hos DGS (De Gule Sider / 118) og KRAK, som har erhvervet dem hos CVR (det centrale virksomhedsregister) og/eller teleselskaberne. TDC udleverer f.eks. alle data de har til DGS med mindre man har hemmeligt nummer, eller specifikt har frabedt sig denne formidling. At frabede sig formidlingen kan klares med et opkald til sin teleudbyder. For at forhindre overførsel af telefonnummer fra CVR-registret skal telefonnummeret ganske enkelt slettes i de opførte data. Dette gøres på under punktet ændre virksomhed, hvor telefonnummeret kan slettes. Bemærk, at det kræver digital signatur for at få adgang til denne tjeneste. Det er dog også muligt at udskrive en blanket, der skal udfyldes og indsendes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Gør man det på denne måde må man påregne en noget længere behandlingstid. fortsættes næste side... 16

16 BESKYT PRIVATLIVET Af Ole Gaarde Kristensen Bliv væk med vilje fortsat fra side 16 Med lidt held burde telefonnummeret så forsvinde, næste gang DGS, KRAK og lignende tjenester opdaterer deres brancheregister. Det er dog ikke muligt at gemme sig helt. Virksomheders stamdata skal nemlig være offentligt tilgængelige. Til kategorien stamdata hører bl.a. navn og adresse. Skulle man føle sig generet af sælgere der ringer, og reklamer der fylder i ens postkasse, er der også råd for det. Tricket er at få reklamebeskyttelse. fortsættes næste side... 17

17 BESKYT PRIVATLIVET Af Ole Gaarde Kristensen Bliv væk med vilje fortsat fra side 17 Det skal i den forbindelse bemærkes at man ikke kan nøjes med at vælge bestemte former for reklame fra. Det kunne være at man var generet af telefonsælgere, men gerne ville have reklamer i postkassen. Med reklamebeskyttelse er det alle former for reklame der udelukkes. Hvis du ønsker at din virksomhed skal være reklamebeskyttet, så send en til hvori du blot meddeler at du ønsker reklamebeskyttelse, og samtidig opgiver dit CVR-nummer. Så vil selv dine stamdata ikke længere blivere udleveret fra CVRregistret når virksomhederne der lever af at sælge, køber oplysninger om potentielle kunder, og dermed skulle både din telefon og din postkasse få noget mere fred. Ønsker du som privatperson at undgå reklamer, kan du udover " Nej tak til... " tilmelde dig til den såkaldte Robinsonliste. Tilmeldingen foregår hos Borgerservice på kommunen, og er ganske gratis. Listen varetages af CPR-registret og er knyttet til ens CPR-nummer. Hvis man i husstanden helt ønsker sig fri for reklamehenvendelser skal alle i husstanden således tilmeldes Robinsonlisten. Fra man tilmelder sig listen kan der dog gå op til 3 måneder før det slår igennen, da opdateringer kun sendes ud en gang i kvartalet. Når man har været ovenstående trin igennem er det faktisk kun analyseinstitutter der lovligt kan kontakte dig. Dem kan man dog stoppe ved at kontakte dem, og høfligt bede om at blive fritaget for henvendelse. Rudekuverter kan man desværre ikke opsige abonnementet på, men ud over dem, vil der så fremover kun ligge kirkeblade og valgmateriale - begge dele anses ikke for reklame. 18

18 MEDLEMSSERVICE Af Ole Gaarde Kristensen Ny standardansættelseskontrakt I det daglige har sekretariatet desværre stadig en del sager om mangelfulde eller helt manglende ansættelseskontrakter. Grunden til ansættelseskontrakterne ikke er på plads er mange, men oftest er det desværre alene sjusk der er skyld i problemerne. "Det fik jeg ikke lige klaret..." er ikke et ualmindelig svar hvis man spørger ind til grunden. Kravet om at medarbejderen skal have grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet er reguleret i det der i daglig tale kaldes ansættelsesbevisloven. I loven er der ganske enkelt listet hvilke oplysninger medarbejderen skal have. For at gøre det så nemt som muligt for dig som medlem har vi udarbejdet en ny udgave af vores standard ansættelseskontrakt. Dels var den gamle ikke særlig pæn, og dels manglede den nogle ting. Ikke i forhold til loven, men mere i forhold til dagligdagen. fortsættes næste side... 19

19 MEDLEMSSERVICE Af Ole Gaarde Kristensen Ny standardansættelseskontrakt Netop derfor er der nu medtaget en række oplysninger som ikke er deciderede krav, men som erfaringsmæssigt er rigtig rare at have på plads. Hvis kontrakten ikke er på plads, og chaufførens fagforening rejser en sag om manglende ansættelseskontrakt bliver det en dyr fornøjelse. Beløbet der kræves er typisk kr men kan - hvis der er skærpende omstændigheder - være helt op til 20 ugers løn. Ansættelseskontrakten er i PDFformat med mulighed for at udfylde den direkte på skærmen og efterfølgende at printe resultatet ud. Nemmere bliver det ikke. Ansættelseskontrakten fås ved henvendelse i sekretariatet eller ved at bestille den via vores hjemmeside Kontrakten bliver normalt fremsendt via mail, da det er både hurtigere og billigere end postvæsenet. Har du ikke mulighed for at bruge PDF-filen, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os - så sender vi en papirudgave afsted til dig. Medarbejderen skal have sin ansættelseskontrakt indenfor den første måned efter ansættelsen. Jo før - jo bedre. 20

20 ER DU KLAR? Af Ole Gaarde Kristensen OK2012 nærmer sig Selv om det ikke er mere end 1 år siden at de fleste chaufføroverenskomster blev forhandlet, er der ikke længe til vi skal til det igen. Langt de fleste overenskomster der blev fornyet i 2010 var nemlig kun 2-årige. Det betyder at man i lokalsammenslutningerne allerede nu bør begynde at diskutere rammerne for de kommende forhandlinger. Det vil f.eks. være nærliggende allerede nu at begynde at diskutere den lønramme der skal være. Hvor meget er der råd til? Overvej samtidig om der er andre ting i jeres nuværende overenskomst der skal ændres. Det kunne f.eks. være regler om brug af afløsere, uniformering eller lignende. Sæt tid af til diskussionen på den kommende generalforsamling eller et vognmandsmøde, og få snakket tingene grundet igennem. For at alle er klædt så godt på som muligt afholder DTA i efteråret 2 seminarer med temaet OK2012. Et seminar afholdes i Jylland, og et magen til på Sjælland. Formålet er at få input fra jer om hvad der skal være de vigtigste temaer ved de kommende forhandlinger. Samtidig skal I være så godt klædt på som muligt til selv at håndtere de lokale forhandlinger. Datoerne for seminarerne er i skrivende stund ikke helt på plads, ligesom lokaliteterne heller ikke er det. Så snart dato, tid og sted er på plads vil der blive informeret om det her i bladet og på vores hjemmeside. 21

21 INDKALDELSE Af Jens Vegge Bjørck Generalforsamling 2011 Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening Fredag den 6. maj 2011 kl. 11:00 på Hotel Munkebjerg Munkebjergvej Vejle DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer - Hans Henrik Petersen modtager genvalg - Michael Olsen modtager genvalg 6. Valg af to bestyrelsessuppleanter 7. Valg af to regnskabskontrollanter og to suppleanter for disse 8. Eventuelt 22

22 ÅRETS TAL Af Jens Vegge Bjørck Budget 2011 Nedenfor ses arbejdsgiverforeningens budget for I forhold til tidligere år ser budgettet ikke særligt detaljeret ud. Det skyldes at alle detailposterne er fjernet. De findes naturligvis stadig i budgettet, men for overskuelighedens skyld, er de fjernet i denne udgave. Indtægter Kontingent Udgifter Lønninger Bestyrelseshonorar Mødeomkostninger Lokaleomkostninger Arbejdsgiverafgifter Administrationsomkkostninger Faglige omkostninger Repræsentation Medlemsblad Udgifter i alt Resultat

23 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Administration Blad Rosenlunds Allé Vanløse Tlf.: Fax.: Direktør Jens Vegge Bjørck Mobil: Advokat Kurt Søgaard Nielsen Mobil: Bestyrelse Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Alle henvendelser vedrørende bladet bedes rettet til administrationen. Ansvarshavende udgiver: Bestyrelsesformand Gert Mark Redaktion: Jens Vegge Bjørck Ole Gaarde Kristensen Oplag: Udgives 4 gange årligt. ISSN: Formand Gert Mark Guldbækparken Svenstrup J. Mobil: Næstformand Hans-Henrik Petersen Ringstedgade Næstved Tlf.: Niels Venge Olesen Vilhelmsro Fredensborg Tlf.: Mobil: Torben Kirketerp Vægtens Kvarter Esbjerg Mobil: Michael Olsen Tobjergvej Holbæk Mobil:

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere