Frankrig og forstædernes ret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frankrig og forstædernes ret"

Transkript

1 Lars Östman i : Frankrig og forstædernes ret Banlieu er det franske ord for forstad. Ordret oversat betyder det et forbandet sted, eller et bandlyst sted. Forstaden kan betragtes som en permanent undtagelsestilstand, hvor retten har trukket sig tilbage. Det skriver Lars Östman i en artikel om situationen efter optøjerne i efteråret. Hvilke konsekvenser har de haft? Ingen. For: Forbindelsen mellem folket og dets repræsentanter er for længst forsvundet i Frankrig, og i forstaden har den aldrig eksisteret. De valgte repræsenterer mere hinanden end folket. De er mere udtryk for de overklasseskoler og eliteuniversiteter, de alle har gået på, hvorfra alle kender hinanden, hvilket i øvrigt forklarer, hvorfor nytænkning i fransk politik så vanskeligt lader sig indfinde. af Lars Östman Sidste efterår blev først Paris og efterfølgende store dele af Frankrig erklæret i undtagelsestilstand for at sikre ro og orden i gaderne. Man ville, som indenrigsminister Sarkozy formulerede det, sikre Republikkens ret - i stedet for forstadens ret. Det seneste år har man i Frankrig således kunnet observere både det politiske som undtagelsestilstand - og altså forstaden i undtagelsestilstand. Og det er just problemet om forstaden, der for tiden udgør Frankrigs største indenrigspolitiske udfordring. Sarkozys bemærkning er således symptomatisk for den politiske krise, Frankrig i lang tid har befundet sig i. 1 Den korte vej til undtagelsestilstanden Ser man nærmere på begrebet om undtagelsestilstanden og dets udvikling i fransk politisk historie er én ting helt tydelig: fra dens første formulering af 8. juli 1790 til i dag, er der sket en større og større reduktion af de instanser, der har magt og ret til at erklære en sådan tilstand. Fra borgerskabets revolution, der placerede denne udøvende beføjelse i parlamentet, er det i dag takket være De Gaulle i princippet kun præsidenten, der kan erklære undtagelsestilstand hvor og når som helst - i hvert fald under de nuværende omstændigheder. Nærmere bestemt reguleres undtagelsestilstanden i dag efter den franske grundlovs 16. Det var De Gaulle selv, der sørgede for at få den godkendt - for at beskytte Frankrigs interesser under den algierske opstand i april Og det tør nok antydes, at den præsidentielle magt hermed blev styrket. Der skal ikke meget til at erklære en sådan tilstand i Frankrig. Således læser man i 16, at en undtagelsestilstand kan erklæres i tilfælde af alvorlig og umiddelbar trussel af republikkens institutioner, dens uafhængighed, nationens territoriale integritet og internationale forpligtelser, eller når udøvelsen af den forfatningsmæssige og folkelige magt er afbrudt. Problemet er åbenlyst. Denne beskrivelse kendetegner ikke alene et folkeretsligt problem qua lov, da dens grænser stort set ikke eksisterer og derfor må anskues både som en underminering af fundamentale borgerrettigheder og som et brud på århundreders europæisk retstænkning. Det kendetegner også den franske politiske situation siden Anden Verdenskrig. Med De Gaulle begynder Frankrig derfor sin kurs henimod totalt politisk forfald. 1 Det var i sine to bøger fra hhv og 1922, Die Diktatur og Politische Theologie, at den tyske retstænker Carl Schmitt formulerede sin mest radikale tese om det politiskes væsen, som undtagelsestilstanden. 1 Det svage Frankrig Men dagens Frankrig er et land, der er meget anderledes end De Gaulles. Dengang gik det godt

2 for den store nation. Den var bannerfører i projektet om den europæiske union og økonomien var stærk. Fransk var de lærdes sprog, var verdens sprog og filosofien og videnskaben blev skrevet på fransk. I dag har Frankrig med sit nej til EUforfatningen sat en stopper for det projekt, det selv var med til at formulere og sætte i gang. Landets gæld er ca mia. EURO. Der tales kun fransk i Frankrig - i de parisiske forstæder tales der reelt kun noget, der minder om fransk. Et fransk, der er lært på gaden snarere end i skolen. Naturligvis tales fransk også i de gamle kolonier, hvor Frankrig stadig ønsker at spille en positiv rolle. Men Frankrig har aldrig anerkendt dem som egentlige lande med selvstændige politiske mål og ambitioner. De er ikke lande, men kolonier og derfor aldrig andet end leverandører af råstoffer. Dette råstof har med tiden ændret sig og udgøres i dag af mennesker: billig arbejdskraft levende værktøjer, som Aristoteles definerede slaven for mere end 2000 år siden. Kolonien og Frankrig kan slet ikke sammenlignes. Og filosofien, videnskaben og den store franske tænkning? Den forsøger mest af alt at komme af med sin arv: socialismen og De Gaulle. Dette er ingen nem opgave. Mest af alt er den franske politiske videnskab og filosofi præget af samme håbløshed, i bedste tilfælde naivitet, overfor Frankrig og dets fremtid, som tilsvarende præger den politiske virkelighed. Forsøgene på at redde resterne, at genoplive den engang så kritiske tænkning, kommer alt for sent og er fåtallige. CPE-loven er det første reelle forsøg i meget, meget lang tid på at løse ét af forstadens mange problemer. Men frihed, lighed og broderskab når - heller ikke denne gang - uden for Paris. Ingen debat Hvad skete der så efter proklamationen af undtagelsestilstand, der markerede den største indenrigspolitiske krise i Frankrig siden Anden Verdenskrig? Kampklædte betjente blev sat ind og oprørerne blev spulet eller gasset væk - en teknik, man senere brugte under studenteroprøret i foråret, der gik imod CPE-loven. I korte træk ville denne lov have gjort det muligt for arbejdsgiveren at fyre unge mellem 18 og 25 år i deres første ansættelse - uden begrundelse. Rydningen af gaden skete dog denne gang uden at skræmte unge blev jaget ind i elgeneratorer. I øvrigt ville en sådan situation næppe heller opstå i kampen imod en generation af unge franskmænd, hvis højeste karriereønske - som en undersøgelse i foråret viste - er at blive statsansat funktionær med fuld pension. Denne drøm garanterer dem en 35-timers arbejdsuge og pension ved det 55. år med opretholdelsen af en stort set uforandret indtægt. Forstadens håb for de mennesker, der er tvunget til at opholde sig dér, er af ganske anden karakter. De fleste kunne blot godt tænke sig at prøve at have et arbejde, om man så blev fyret dagen efter, eller ugen efter. Men deres postnummer fungerer nærmest som en stregkode, der på én gang fortæller, at personen er sort, lavt uddannet, har en kriminel baggrund og taler dårlig fransk. CPE-loven er det første reelle forsøg i meget, meget lang tid på at løse ét af forstadens mange problemer. Men frihed, lighed og broderskab når - heller ikke denne gang - uden for Paris. CPE-loven og den stigende uro, man oplevede efter at de to unge mistede livet i generatorstationen, skal naturligvis ses i relation til hinanden. Men det er, efter min bedste overbevisning, langt fra en fyldestgørende forklaring. Volden, demonstrationerne og vreden var alt for stor dertil. Oprøret er kulminationen på, hvad der nu må betragtes som en hel politisk forsømt klasses nej. Som Benjamin Korn for nylig bemærkede i en artikel om Frankrigs nej til konstitutionen, kan man samstemmende hermed beskrive forstædernes oprør som ét stort nej til Frankrig. Et stort nej til frihed, lighed og broderskab. Den efterfølgende debat om disse tilstande, om undtagelsestilstanden (og om de sociale omstændigheder i forstæderne, der førte til den) og om studenteroprøret var kortlivede. Disse politiske kriser har ikke ledt til nogen betragtelig debat i Frankrig og begivenhederne synes glemte. I parlamentet sker der absolut heller ingenting. Her er premierminister Villepin involveret i den ene skandale efter den anden, senest i forbindelse med en tilsmudsning af indenrigsminister Sarkozy. Når de to vigtigste ministre ikke kan samarbejde, skyldes dette mindre deres fornægtelse af problemets eksistens, end det forhold, at de to er rivaler til det 2

3 kommende præsidentvalg til foråret Samarbejde er ikke en mulighed, fordi man kunne komme til at stille sin modstander i et bedre lys. Ej heller for præsident Chiraq, der iøvrigt enevældigt (også her) udpeger sin premierminister, går det strygende. Journalisterne synes enige om, at det bedste i Chiraqs politiske karriere var hans post som landbrugsminister. Chiraqs præsidentperiode på 12 år viser desuden, at ingen i toppen af fransk politik reelt er interesseret i at forandre og reformere samfundet. Magten er konserveret og centraliseret i Frankrig. Ethvert forsøg på reformering, fx CPE, bliver mødt med den største modstand og dette af dem, der burde være bedst rustet til at se nødvendigheden af dette: veluddannede og studerende. Man har meget ret, når man hævder, at politikken i Frankrig derfor består af de to yderste fløje på den politiske scene: på den ene side en enormt elitær, konservativ og autoritær tradition og på den anden side en dybt funderet egalitarisme og solidaritetsfølelse. Denne lagune er intet mindre end forskellen mellem regering og parlament, mellem de styrende og de styrede. I den realpolitiske kontekst er forskellen dén mellem by og forstad. Denne forskel burde være så minimal som muligt, men synes i Frankrig snarere bevidst opretholdt. Set i dette lys, kan man derfor betragte undtagelsestilstanden som inkarnationen af denne lagune mellem juraens to afgørende instanser. For Frankrig er undtagelsen blevet reglen. Man kan derfor med rette spørge, hvilken rolle borgerne, som trods alt har givet politikerne deres mandat, spiller i alt dette. Men forbindelsen mellem folket og dets repræsentanter er for længst forsvundet i Frankrig og i forstaden har den aldrig eksisteret. De valgte repræsenterer mere hinanden end folket. De er mere udtryk for de overklasseskoler og eliteuniversiteter, de alle har gået på, hvorfra alle kender hinanden, hvilket i øvrigt forklarer, hvorfor nytænkning i fransk politik så vanskeligt lader sig indfinde. Når de to vigtigste ministre ikke kan samarbejde, skyldes dette mindre deres fornægtelse af problemets eksistens, end det forhold, at de to er rivaler til det kommende præsidentvalg til foråret Et forbandet sted Banlieu er det franske ord for forstad. Ordret oversat betyder det et forbandet sted, eller et bandlyst sted. Ordet er stort set ukendt på fransk indtil slutningen af 1800-tallet, hvor det bl.a. optræder i grammatikeren Godefroys 10-binds leksikon over det franske sprog, som han udarbejdede i perioden Det har således samme charmerende konnotation som det engelske suburb, der, følgende samme ordrette oversættelse, betyder underbyen. Den juridiske konnotation af begrebet finder, som så mange andre begreber fra retsvidenskaben, sin oprindelse i Romerretten og den efterfølgende Middelalderret, der på alle væsentlige punkter ligner sin forgænger. Hér betyder det et område, der er fritaget for ret, det er simpelthen rettens undtagelse. Aymeri de Narbonne forklarer således i sin Chanson de geste fra 1100-tallet det latinske bannir, som en lensherres proklamation af en landsforvisning til et bannum. Ifølge Cicero er det et sted, man havner, efter man er blevet smidt ud af senatet eller byen (exterminare eller ejicere). Først med Gonnevilles bemærkning i 1505 om det frankisk afledte bandit, finder vi et begreb for indbyggeren i denne underby. Landsforvisningen af en bandit er derfor egentlig en by-forvisning til en underby, et sted, der ikke er uden for retten og byen i teknisk, juridisk betydning, men som inkarnerer juraens og dens bys suspension - dens undtagelse. Det er et sådant juridisk vacum, Carl Schmitt i sine to bøger om undtagelsestilstanden fandt frem til, måtte kendetegne dette sted. 2 Således kan forstaden betragtes som en permanent undtagelsestilstand, hvor retten per se har trukket sig tilbage og kun refererer til sit udgangspunkt (nemlig sig selv, dvs. den egentlige by og den elite, der har etableret den). Schmitt selv identificerer hurtigt denne juridiske undtagelsestilstand med det religiøse mirakel og beskrivelsen af forstaden som mystisk, eller som havende mana-karakter, som en uren zone, synes at ligge i umiddelbar forlængelse heraf og rammer den franske politiske virkelighed ganske godt. Begreber som mystisk, mana og lignende blev flittigt brugt af den europæiske antropologi og etnologi i deres videnskabelige undersøgelser af de såkaldte primitive kulturer, som bl.a. 2 Jeg taler om Die Diktatur(1921) og Politische Theologie (1922).

4 Frankrig i kolonitiden besøgte og udforskede flittigt. Forstaden med sin overvejende afrikanske til nød arabiske befolkning udgør derfor, hvad man med rette kan kalde for en moderne fransk koloni: et mystisk, retssuspenderet og farligt sted. I den sammenhæng er det interessant, at disse begreber forekommer at være de bedste til at beskrive, hvad Schmitt i sin Der Begriff des Politischen(1932) definerer som selve det politiske. Borgere eller ej? Denne etymologi og tese om koloniens sammenfald med forstaden stiller den nuværende politiske situation i Frankrig i det allerklareste lys. Især den parisiske forstad har været i mediernes søgelys, men fænomenet om underbyen er langt fra blot et problem for hovedstaden. Fra en arbejdsløshed, som på landsplan er ca. 10 %, er den i forstæderne visse steder på over 50%. Hvad gør man ved problemet i dette land, hvor man overalt ser monumenter, indgraveringer og statuer med revolutionens slagord om frihed, lighed og broderskab? Som den tidligere rektor ved arkitektskolen i Paris, Paul Virilio, skriver i én af sine bøger, bygger man motorveje omkring byen, dvs. den indre by, den egentlige by, så den afgrænses i forhold til forstaden. Man opfører forstads-betonbyggeri, der kan få selv den mest optimistiske franskmand at miste modet. Forstaden som dette bandlyste sted er således et juridisk reststed; glimrende demonstreret i forstadsarkitekturen, der mest af alt ligner levn af de egentlige huse og den egentlige bys byggeaffald. I forstaden synes arkitekturen således befriet for sin videnskabs regler og normer. 3 Forstaden er bygget med normens rest. Borgeren i dette retsarkitektoniske opholdssted er på samme måde uden for normen, uden for retten og politikken. Om end mange bor i forstaden, som derfor burde være en guldgrube for politiske landvindinger i et demokrati, ligger svaret på problemet om den politiske repræsentations manglende eksistens ligefor. Byens retsløse sted indikerer en ligeså retsløs borger. Et sted, hvor det juridisk-politiske system ikke kan nå, hvor det er undtaget, kan heller ikke repræsenteres. Hermed 3 På denne måde demonstrerer det Schmitts tese om, at undtagelsen er det sigende om en regel, en norm og om en videnskab. 4 kan vi forstå hvorfor juraen og den politiske videnskab har så svært ved at indfange betydningen af undtagelsestilstanden: deres begreber kan ikke beskrive den. Vi står altså over for den egentlige bedrift og faktiske resultat af 1789-revolutionen. Frihed, lighed og broderskab eksisterer ganske vist i Frankrig, men ikke i relation til andre borgere, som den efter sigende gjorde, og som man stadig tror på i Frankrig, men til den klasse man tilhører. Frankrig er et klassesamfund. Hvad værre er, måske er dét netop den korrekte forståelse af begrebet borger? Måske er ikke alle borgere i Frankrig? Hvis man med dette begreb betegner en retsbærer af fundamentale borgerrettigheder, såsom at have en politisk stemme, der har ret til at blive hørt, præsenterer svaret sig ikke umiddelbart. De brændende bilers byer Indenfor de sidste årtier er der imidlertid opstået yderligere et begreb til betegnelse af forstaden, der må forstås som et supplement til det gamle. Jeg taler om udtrykket un quartier chaud: et varmt kvarter. Med henblik på de brændende biler i forstaden, som dagligt oplyser nattehimlen i de ellers golde forstæder, synes det i den grad passende. De brændende biler i forstaden blev som bekendt kun et problem, i det øjeblik også overklassens biler blev brændt af og antallet af bilafbrændinger derfor oversteg det normale og accepterede antal. Mere interessant er en anden tolkning, der hævder, at un quartier chaud betegner et område i visse dele af byen, hvor brandvæsenet ikke kommer, af frygt for at miste liv og lemmer - dette gælder også Paris. Mere foruroligende er det, at politiet følger samme strategi. Loven har trukket sig tilbage fra forstaden. Med dette in mente, kunne man passende stille spørgsmålet, hvornår Frankrig har tænkt sig at spille samme positive rolle i forstaden, som det mener, det bør spille i kolonien? Derfor bør forstaden betragtes som et sted, der inkarnerer det mest presserende politiske problem i Frankrig p.t., på det realpolitiske plan, såvel som på det teoretiske: rettens undtagelse. Den franske filosof og samfundsforsker Michel Foucault blev engang spurgt, hvorfor han troede, at fængslet ikke virkede - det var jo tydeligt, at kriminaliteten blot fortsatte. Foucault svarede med

5 et spørgsmål: om det var muligt, at fængslet netop fungerede efter hensigten? At dets funktion netop ikke er at eliminere kriminaliteten, men at opretholde og indbygge den i byen, dvs. normen. Fængslet og kriminaliteten, byens anomali, udgør i dette lys en lige så substantiel del af byen som dens norm. Vi må derfor spørge os selv, hvad fremtiden er for den franske politik, dvs. for Paris, som med (politisk) nødvendighed fortsætter at referere til sin egen anomali. Undtagelsen er blevet regelen i den nuværende politiske virkelighed, i den betydning, at referencen til anomalien og etableringen af forstaden som en konstant undtagelsestilstand finder sted, som var det en normal og almindelig politisk praksis og procedure. I en helt anden betydning end før, er Frankrig derfor atter paradigmatisk for Vesterlandets demokrati. Det mareridt, som Schmitt frygtede demokratiet ville ende i, leves fuldt ud i den engang så store nation. Problemet om undtagelsestilstanden, dens væsen og dens betydning, forsvinder netop ikke, fordi styreformen ændres, til gengæld skjules den bedre. Revolutionen ændrede intet i Frankrig. Schmitts teoretiske hovedproblematik fra 1920 erne, hvorfor det politiske har brug for anomalien og for undtagelsestilstanden, bliver i dag til spørgsmålet om forstaden. Jeg hævder naturligvis ikke, at spørgsmålet om forstaden er det samme som det om fængslet. Men jeg mener, det er selve ban-lieu ens mening, at være just det, den i dag er i Frankrig. Problemet om undtagelsestilstanden, dens væsen og dens betydning, forsvinder netop ikke, fordi styreformen ændres, til gengæld skjules den bedre. Revolutionen ændrede intet i Frankrig. Lars Östman (f. 1979) BA i Filosofi og Religionshistorie fra Københavns Universitet, 2004 Sokrates-Erasmus-stipendiat ved Université Paris-Sorbonne IV med henblik på Politisk Filosofi, p.t. specialestuderende som kombineret studie- og forskningsstipendiat ved Università Iuav di Venezia,

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Franske stemmer. Kritik af forfatningsforslaget fra venstre. Tænketanken NyAgenda

Franske stemmer. Kritik af forfatningsforslaget fra venstre. Tænketanken NyAgenda Franske stemmer Kritik af forfatningsforslaget fra venstre Tænketanken NyAgenda 1 Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke og juridiske rammer ud fra et demokrati-

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere