Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag"

Transkript

1 Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag

2 Afhandlingens grundlag og formål Empirisk grundlag for afhandlingen Dansk tilpasning og dokumentation af fire amerikanske personlighedstest Nyudvikling af to nye personlighedstest Formålet med afhandlingen var at beskrive og vurdere de seks personlighedstest, at begrunde og diskutere de metoder, der har været anvendt til at dokumentere konstruktions-og begrebsvaliditeten, reliabiliteten og normer for de seks personlighedstest undersøge ækvivalensen til den originale udgave for de fire oversatte test, at præsentere en model, der kan anvendes til at analysere ovennævnte valg af metoder, at præsentere de konklusioner, der kan drages på baggrund af arbejdet med de seks test og afhandlingen, at perspektivere og se fremad

3 Det empiriske grundlag Adapterede test Personality Research Form E 16PF, 5th Edition NEO PI-R Personality Assessment Inventory (PAI) Nyudviklede test Skala til vurdering af investeringsmæssig risikovillighed Test til vurdering af Personlige Kompetencer (TPK)

4 Indhold Baggrund og grundlag Metode Eksempler på en oversat og en nyudviklet test Personality Assessment Inventory(PAI) Investeringsrisikovillighedstest Konklusioner Aktuelle og fremtidige perspektiver Praksisforslag Forhindringer Diskussion og spørgsmål

5 Hvorfor er dette emne vigtigt? Personlighedstest oversættes hyppigt 16PF findes på over 40 sprog NEO PI-R findes på over 30 sprog Behovet for test på mange sprog og i mange lande er stigende Gælder mange forskellige typer af test Der er mange myter omkring oversættelse af personlighedstest, f.eks. Oversættelse versus adaptation Kend to sprog og du kan oversætte en test En tekstnær/bogstavelig oversættelse sikrer validiteten i den oversatte udgave Tilbageoversættelse er den bedste måde at sikre, at oversættelsen fungerer At tilpasse en udenlandsk personlighedstest til danske forhold er en kompliceret og multifacetteret proces Området kræver yderligere professionalisering, selv om der er sket meget i løbet af de sidste 10 års tid

6 Hvorfor i det hele taget oversætte? Items findes i forvejen og man ved, hvad de måler Adgang til at anvende undersøgelser med de udenlandske udgaver af testen Er særligt vigtigt for så vidt angår begrebsvaliditet Fairness Videreudvikle den internationale litteraturdatabase om bestemte træk og tilstande Mange forskere foretrækker at anvende internationalt anerkendte test Tværkulturel forskning Det er billigere end at starte forfra

7 Fordele ved nyudvikling Personlighedsitemser verbale i natur og kan være vanskelige at tilpasse danske forhold (semantisk ækvivalens) Man er ikke begrænset af den originale test og de metoder, item formater, analyser m.v., der er anvendt og foretaget her Oversættelse af test frem for nyudvikling kan således bremse udviklingen inden for området Personlighedstestområdet er meget konservativt Man er fri af eventuelle kontraktmæssige og juridiske begrænsninger bundet op på den test, man gerne vil oversætte

8 Mål i forbindelse med oversættelse af en personlighedstest Den danskeudgaveaf testenskal måledetsamme psykologiske begreb som originaludgaven De psykometriske egenskaber i den danske udgave skal undersøges og sammenlignes med den originale udgave Måleterat skabeen ækvivalentellerparallel udgaveaf den originale test blot på et andet sprog Metode- og analysevalget er derfor ofte givet på forhånd Målet er ikke tværkulturel forskning! De psykometriske egenskaber for den danske udgave af testen skal dokumenteres i en manual til gavn for brugeren af testen

9 Bias og ækvivalens Bias En gene-eller støjfaktor, der gør, at en bestemt gruppe scorer anderledes end en anden gruppe til trods for, at de besidder den samme egenskab i samme grad Item bias/item impact Differential Item Functioning (DIF) På item niveau viser DIF sig ved, at personer, der har det samme træk-eller dygtighedsniveau (Theta), men repræsenterer forskellige grupper, ikke har den samme sandsynlighed for at bekræfte eller svare rigtigt på et item Ækvivalens Sammenlignelige eller ensartede scores, item responser m.v. på tværs af forskellige grupper, lande m.v. Manglende ækvivalens er en konsekvens af bias! Bias medfører dog ikke altid manglende ækvivalens Item bias kan eksempelvis maskere sig på skalascoreniveau Over 50 forskellige former for ækvivalens (Johnson, 1998)

10 Ækvivalens Semantisk eller konceptuel ækvivalens Har det oversatte begreb den samme psykologiske betydning i den originale og den oversatte udgave af testen Metrisk ækvivalens Har den originale og oversatte test samme psykometriske egenskaber Item endorsement frekvenser, item-total korrelationer, reliabilitet, faktorstruktur m.v. Skalamæssig ækvivalens Er der et ensartet niveau af det pågældende træk ved samme score på den originale og oversatte test Afgør, om det er nødvendigt at indsamle normer Formentlig den vanskeligste form for ækvivalens

11 Ækvivalens, fortsat Begrebsmæssig ækvivalens(den vigtigste i denne sammenhæng) Måler den originale og den oversatte version af testen det samme psykologiske begreb Begrebsmæssig ækvivalens kan inddeles i to hovedområder: Strukturel Undersøger den interne eller psykometriske struktur i testen og sammenhængen mellemde forskelligekomponenteri testen. Herundersammenlignerdissemed den originale udgave Funktionel Undersøger testen eller skalaens sammenhænge uden for sig selv ved at relatere disse til andreskalaer, kriterier, eksperimenterm.v. Herundersammenlignerdissemed den originale udgave Betydningenaf ovenståendeharmange lighedermed den traditionellemådeat anskue begrebsvaliditet på Begrebets indre sammensætning Begrebets relation til andre begreber Detførsteforudsættesaf detandet, men erisig selvikketilstrækkeligttilat fastslå validiteten

12 Analysemodellen Psykometrisk begreb/ Type af ækvivalens Konstruktionsvaliditet/ Strukturel eller metrisk ækvivalens Niveau Item Skalascore Multidimensionelt X X X Begrebsvaliditet/ Funktionel ækvivalens X X Reliabilitet/ Metrisk ækvivalens Normer/ Skalamæssig ækvivalens X X

13 De fire psykometriske begreber Konstruktionsvaliditet Den psykometriske eller interne struktur på de forskellige niveauer i testen Begrebsvaliditet Måler testen det, som den var tiltænkt at skulle måle Reliabilitet Stabilitet eller konsistens over tid, på tværs af item scores og på tværs af forskellige bedømmere/raters Den udstrækning i hvilken skalaen påvirkes af tilfældige målefejl (her defineret ved dets modsætning) X = T + E Normer Det sammenligningsgrundlag ud fra hvilket man kan bedømme et givet individs score på skalaen

14 Personality Assessment Inventory Klinisk personlighedstest, der er funderet på en rationel tilgang til testkonstruktion Personlighed og psykopatologi er latente begreber, der bedst lader sig måle med udgangspunkt i en nøje konceptualisering heraf Begrebsvalideringstilgang, f.eks. i modsætning til MMPI-2 At der ikke kun må fokuseres på ét kriterium til udvælgelse af items i testen er et meget vigtigt element i PAI konstruktionen PAI består af 344 items, der kan inddeles i 22 totalskalaer, heraf fire validitetsskalaer, 11 kliniske skalaer med tre til fire hertil knyttede delskalaer Der er ingen item-overlap i PAI Frem- og tilbageoversættelse Oversat af en psykolog og en korrespondent Tilbageoversat af en herboende amerikaner og vurderet af Morey Afprøvet på tre danske samples Pilotafprøvet på psykologi- og ingeniørstuderende sammen med EPQ-R og NEO PI-R (pilotundersøgelse) Sammen med WAIS-III Ungdomssample

15 Personality Assessment Inventory Metode Konstruktionsvaliditet Begrebsvaliditet Niveau Item Skalascore Multidimensionelt Inter-item korrelationer. Item-total Koefficient alpha. Skala interkorrelationer. korrelationer. Eksplorativfaktoranalyse med kongruenskoefficienter. - Korrelationer med NEO PI-R, NEO PI-R Kort Version, EPQ-R, Skala interkorrelationer. WAIS-III og diverse eksterne variabler. Analyse af Eksplorativ faktoranalyse. gennemsnitsforskelle for kategoriale variable og for kliniske data versus voksennormer. Skala interkorrelationer. Eksplorativfaktoranalyse. Joint faktoranalyse med NEO PI-R Kort Version. Reliabilitet Normer - Koefficient alpha. Standardmålefejl for råscores og T- scores. - - Voksen-og ungdomsnorm bestående af henholdsvis 336 og respondenter poolet fra to forskellige samples. Råscoregennemsnitog standardafvigelse samlet og fordelt på køn. Lineære T-scores for hvert køn. Gennemsnitlige T- scores for voksennormen fordelt på alder, skolegang, erhvervsuddannelse, samlet WAIS-III score, skolegang og erhvervsuddannelse.

16

17

18

19

20

21

22 Sammenligning af korrelationer mellem PAI totalskalaer og NEO PI-R Neuroticisme i den originale og oversatte version af PAI NEO PI-R Neuroticisme PAI totalskaler DK US Inkonsistens 0, Sjældne svar -0,13 0,06 Negativt indtryk 0,53 0,56 Positivt indtryk -0,62-0,61 Somatiske klager 0,43 0,47 Angst 0,79 0,75 Angstrelaterede forstyrrelser 0,65 0,64 Depression 0,66 0,69 Mani 0,17 0,21 Paranoia 0,52 0,51 Skizofreni 0,48 0,53 Borderline træk 0,67 0,67 Antisociale træk -0,01 0,17 Problemer med alkohol 0,14 0,20 Problemer med stoffer 0,05 0,13 Aggression 0,13 0,47 Selvmordstanker 0,50 0,57 Manglende støtte 0,43 0,25 Stress 0,42 0,37 Behandlingsmodstand -0,62-0,66 Dominans -0,45-0,24 Varme -0,38-0,29

23 Investeringsrisikovillighedstest Udviklingsprocessen Konceptualisering(begrebsmæssig tilgang) Item writing kursus med SME ere Skrivningaf items (10 pr. SME) Udvælgelseaf omkring 40 items, derblev pilotafprøvet sammen med Sensation Seeking Scale Endelig itemudvælgelse Udarbejdelse af kriterievalideringsspørgsmål Normering sammen med valideringsspørgeskemaet Dokumentation og manualskrivning

24

25

26 Konstruktionsvaliditetog reliabilitet Konstruktionsvaliditet Explorativ faktoranalyse Itemudvælgelses- og skalakonstruktionsmetode Itemudvælgelses- og skalakonstruktionsmetode Skalaen består af 13 items Gennemsnitlig inter-item korrelation = 0.50 Reliabilitet KoefficientAlpha (α= 0.88) Standard Error of Measurement

27 Begrebsvaliditetognormer Begrebsvaliditet Korrelation med Sensation Seeking Scale r = 0.45 Korrelation med almen risikovurdering r = 0.52 Sammenhæng med eksterne adfærdskriterier Normer N = 755 Primærtbankkunder Køn, skolegang, erhvervsuddannelse, geografi, civilstatus, alder, personlig indkomst er oplyst NormenerudtryktsomSTEN score, dererblevet normaliseret(mean 5,5, SD 2)

28

29

30 Konklusioner 1. Forskellen mellem at oversætte og nyudvikle en test handler primært om, at formålet er forskelligt For oversatte test styrer man efter noget, der eksisterer i forvejen, mens man i den nyudviklede test vil skabe noget nyt eller løse et teoretisk eller praktisk problem Metoderne kan være de samme, men perspektiverne er ofte helt forskelle I den oversatte test anvender man ofte de samme metoder som i den originale udgave, i den nyudviklede test er der ingen begræsninger 2. Succeskriteriet for tilpasningen af en udenlandsk personlighedstest til danske forhold består i, at man kan dokumentere empirisk, at den danske udgave af testen har de samme psykometriskeegenskaber som originaludgaven Fokus er på ækvivalens, ikke på undersøgelse af kulturelle forskelle Det primære mål er først at undersøge den interne struktur (konstruktionsvaliditeten) for den oversatte udgave og sammenligne den med den tilsvarende i originaludgaven (strukturel ækvivalens) Derefter at undersøge relationen til andre begreber i den oversatte test (begrebsvalidiet) og derefter sammenligne den med tilsvarende undersøgelser foretaget med originaludgaven (begrebsmæssig eller funktionel ækvivalens) 3. Et dansk norm-eller referencemateriale er nødvendigt for en oversat personlighedstest

31 Konklusion2, fortsat Dokumentation for den oversatte udgave Detteeroftestifokus Volder ikke de store vanskeligheder Om end man altid kan diskutere arbejdets omfang, kvalitet, antal undersøgelser, der er foretaget, metodevalg m.v. Er det f.eks. nødvendigt at begrebsvalidere en oversat personlighedstest? Sammenligningen med den originale test Savnesiudtaltgrad! Ikke sjældent foretages den slet ikke Hvisden foretageserdetoftepåen beskrivendemåde Empiriske undersøgelser af ækvivalensen for oversatte personlighedstest ses kun sjældent i Danmark. Dette er paradoksalt nok mest udtalt på itemniveau, hvor det er mest påkrævet, eftersom det er her, den sproglige tilpasning foregår

32 Aktuelle og fremtidige perspektiver Anvendelsesorienterede, realistiske og pragmatiske danske forslag til, hvordan man kan foretage en adaptation og dokumentation af udenlandske personlighedstest er nødvendige Nogle langt fra udtømmende forslag gennemgås i det følgende Kravene til den egentlige sproglige tilpasning af udenlandske test har udviklet sig Item ResponseTeori (IRT), herunder Computer Adaptive Test (CAT) Bedre danske normer Hvilke faktorer kan underminere en fremtidig videnskabelig og professionel udvikling af arbejdet med at adaptere udenlandske personlighedstest? Berøres til sidst

33 Sprogligtilpasning Ikke en tekstnær oversættelse Målet er at skabe den samme psykologiske mening Kombination af sprog- og indholdseksperter Oversættelseskomite Flereudgaveraf sammeitem, hvisman eritvivl Man bør fokusere på følgende i oversættelsen og itemudvælgelsen Items relation til indholdet i skalaen Sværhedsgradenidetopringeligeitem (check for endorsement frekvenser i den originale udgave) Tilbageoversættelse Harmange farer Kvalitativ pilotafprøvning Kvantitativ pilotafprøvning(flere items end der er brug for) Eventuelt bilingual design

34 Konstruktionsvaliditet/strukturel ækvivalens Itemniveau Sammenligningaf itemsværhedsgrad/endorsement, item-total korrelationer, gennemsnitlige inter-item korrelation m.v. Sammenligning af ICC, item bias analyser/dif analyser. Kræver ofte adgang til originale data og/eller at samplet testes med både den danske og originale version af testen. Derfor desværre ofte urealistisk Skalaniveau Sammenligningafgennemsnitligeinter-item korrelationer, Koefficientalpha (erikkeet godtmålfor dimensionalitet/homogenitet), interkorrelationsmatricer, faktoranalyse, IRT, hvistestenerkonstrueretudfraet sådant princip Multidimensionelt niveau Sammenligning af eksplorativ faktoranalyse(ladninger, eigenvalues, forklaret varians m.v.) uddraget og roteret efter samme principper som den originale udgave Evt. kongruenskoefficienter Konfirmatorisk faktoranalyse Interkorrelationer

35 Begrebsvaliditet/funktionel ækvivalens Bør foretages og færdiggøres i princippet aldrig (videnskabelig status) Hvordan kan man gribe en sådan undersøgelse an? Se påden originaleudgave Planlæg indsamlingen af det normative materiale Fem centrale metoder: Undersøg den konvergente og divergente validitet ved at sammenholde testens skalaermed hinandenog med andreskalaer, f.eks. NEO PI-R, EPQ-R, MMPI-2 m.fl. Sammenlign med den originale udgave, helst empirisk. Sammenlign demografiske sammenhænge mellem den originale og oversatte udgave af testen Kriteriebaseret Lavet adfærdsorienteretspørgeskemaog medtagdeti normundersøgelsen. Spørgsmålene skal have sammenhæng med noget, der undersøgt i den originale udgave. Eksperimentellemanipulationer, Peer ratings, ægtefælleratings m.v. Igenmed fokuspå, hvaddererlavetmed den originaleudgave. Teoretisk Sammenlign faktorstruktur m.v., konfirmatorisk faktoranalyse m.v.

36 Reliabilitet Anvend samme metode som i den originale version Reliabilitet er samplespecifikt, hvorfor estimaterne skal præsenteres for de forskellige samples, som testen er blevet anvendt på, herunder særligt normgruppen Er det nødvendigt med test-retest reliabilitet? Sammenlign realibilitetsestimaterne med den originale udgave Beskrivende Numerisk Test for signifikans Standard error of measurement For hvertsample Estimer gerne på forskellige score niveauer Testinformationskurve for IRT baserede test

37 Normer Deteroftebilligereognemmereat indsamlelokalenormerend at fastslå den skalamæssige ækvivalens Samplingen og normgrundlaget CPR udtræk Tilfældig sampling Tilfældig stratificeret sampling Evt. samkøring med registre Bekvemmelighedssamples Undergruppenormer Belønning og ikke-deltagelse! Udtryksform og præsentation Normen bør udtrykkes som i den originale udgave Udtryk også gerne scores i percentiler Normgrundlaget bør beskrives meget grundigt Hvordan er det tilvejebragt, mulig selektionsbias, demografiske oplysninger og sammenligning med f.eks. Danmarks Statistik m.v. Mean, SD, kurtosis, skewness m.v.

38 Begrænsninger Økonomi Kontraktrestriktioner Krav om tilbageoversættelse The publisher agrees that the translation of the work will be made faithfully and accurately, and no adaptation, abbreviation, expansion or abridgement will bemade in the text Kontraktløbetid Metodevalget er ofte styret IRT kan være nyttigt for den oversatte version, men siger ikke nødvendigvis noget om relationen til den originale version, hvis den er konstrueret med udgangspunkt i klassisk psykometri, er multidimensionel m.v Piratkopiering Manglende viden og træning hos de, der fortager test adaptationer Manglende viden og interesse hos testbrugerne

39 Tak for opmærksomheden!

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE MÅLING AF EFFEKTER - METODE Nogle oplysninger findes i statistikker og registre, men ikke alt. Spørgeskemaer: adgang til personlig (og subjektiv) information

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser

Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser Af Karl Bang Christensen Associate Professor Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet kach@sund.ku.dk Ved dannelsen

Læs mere

To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet?

To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet? Om manglende responser i surveys: Spiritualitetsskalaen Svend Kreiner To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet? Hvilken betydning har de manglende svar

Læs mere

Inventory of Interpersonal Problems

Inventory of Interpersonal Problems Inventory of Interpersonal Problems spørgeskemaet iip er netop blevet udgivet i en dansk version. Her præsenteres dette instrument, som i mange år har været et meget anvendt skema i international psykologisk

Læs mere

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS DISPOSITION Intro Spørgeskema generelt Insamlingsmetoder og tommelfingerregler Validerede instrumenter Validitet, reliabilitet mv. Case anvendelse

Læs mere

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Et evalueringsmateriale til voksne med verbal apraksi i dansk audiologopædisk praksis Formål Hvordan kan en dansk

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato:

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: NEO PI-R rapport erhverv stor version Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: 22-03-2006 ID. nummer: if8mf9ipdd5u Rapporten indeholder: Læsevejledning til rapporten Profilanalyse [Kan udleveres] Oversigt

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude, der erstatter den hidtidige version. 3 helt nye færdighedstest: Swift Analysis Verbal & Numerical

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Formandsberetning for 2009 Medlemsaktiviteter i

Formandsberetning for 2009 Medlemsaktiviteter i Formandsberetning for 2009 Medlemsaktiviteter i 2009 At designe en personlighedstest - udviklingen af ProPerson testen. 2. dec. 2009 v/ cand.psych.aut. Jane Bruun (ProPerson), dr.phil.cand.stat. Benny

Læs mere

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Selektionsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om Præcision:

Læs mere

Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project. Information og spørgsmål vedr. eksamen. Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 2

Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project. Information og spørgsmål vedr. eksamen. Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 2 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 19. maj 2003 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 1 Evalueringer Kun 23 har udfyldt evalueringsskemaerne ud af ca. 120 tilmeldte til eksamen Resultatet kan ses på hjemmesiden

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Børn & Sprog. og erfaringer

Børn & Sprog. og erfaringer Børn & Sprog Udvikling, foreløbige forskningsresultater og erfaringer V/Dorthe Bleses Konference: Børn og Sprog status muligheder og perspektiver Syddansk Universitet 2. oktober 2008 1 Børn og Sprog fra

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Forebyggelse og reparation - vægtning af data. Brian Larsen Thorsted

Forebyggelse og reparation - vægtning af data. Brian Larsen Thorsted Forebyggelse og reparation - vægtning af data Brian Larsen Thorsted bnl@dst.dk Indhold Usikkerhed i stikprøveundersøgelser Bortfald Estimation Regressionsestimator Reduktion af usikkerhed Repræsentativitet

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase)

ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase) ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase) ADHD-konference Ålborg 19.5.2010 Niels Bilenberg, Professor, Ph.D. Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. Psykiatrien

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2

Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2 Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2 1. Opsamling fra sidst. Hvilke typer empirisk materiale egner sig til hvilke metoder? Hvad kan vi få belyst gennem forskellige former for statistik? a) Hvad er kvantitativ

Læs mere

TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen

TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen 19 TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen Udenlandske test ILLUSTRATION: LISBETH CHRISTENSEN på dansk grund Der vil kunne rettes kritik mod danske psykologer, hvis de vurderer danskeres testpræstationer på

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud!

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud! Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL - 90 - R Et godt bud! Karina Lærke Sørensen BAGGRUND - Psykolog ved Misbrugscenter Mariagerfjord - Erfaring fra Hjerneskadecenter Aarhus, EPoS og Center

Læs mere

ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1

ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1 ELEVPRAKSIS Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport ELEVPRAKSIS l 1 ELEVPRAKSIS Morten Pettersson, Thomas Illum Hansen, Camilla Kølsen og Jeppe Bundsgaard Data

Læs mere

Copenhagen Burnout Inventory

Copenhagen Burnout Inventory Februar, 2004. Copenhagen Burnout Inventory Data fra et repræsentativt udsnit af danskere for skalaen Personlig udbrændthed Resultater fra PUMA-undersøgelsen* for Personlig udbrændthed, Arbejdsrelateret

Læs mere

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL OVERSÆTTELSE AF SELSKABSRETLIG DOKUMENTATION. I den foreliggende

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Indholdsfortegnelse Evaluering af 7 indsatser... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar

Læs mere

Formandsberetning for 2010. Medlemsarrangementer i 2010

Formandsberetning for 2010. Medlemsarrangementer i 2010 Formandsberetning for 2010 Medlemsarrangementer i 2010 Introduktion til latente variable eksemplificeret ved Rorschachtesten. v/ ph.d., cand.psych. Jan Ivanouw. Københavns Universitet for Ledelse. Foredraget

Læs mere

Funktionsskala for børn og unge

Funktionsskala for børn og unge Funktionsskala for børn og unge Forældre-rating Produceret med support fra Janssen. WEISS SKALA TIL VURDERING AF FUNKTIONSNEDSÆTTELSE (WFIRS) Formål At evaluere personens reelle funktionsevne. At give

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007. Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007. Dagens program Dagens program Kapitel 7 Introduktion til statistik Organisering af data Diskrete variabler Kontinuerte variabler Beskrivende statistik Fraktiler Gennemsnit Empirisk varians og spredning Empirisk korrelationkoe

Læs mere

ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual

ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual Ved professor, ovl. Niels Bilenberg (klinisk ansv. i BupBase), DBUH, Odense BupBase sekretariatet: BupBase sekretariatet

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Dansk resumé. Delspørgsmål: 1. Hvordan kan relevante stemmeparametre identificeres og beskrives operationelt? stemmens kvalitet.

Dansk resumé. Delspørgsmål: 1. Hvordan kan relevante stemmeparametre identificeres og beskrives operationelt? stemmens kvalitet. Dansk resumé Abstract I denne afhandling undersøges muligheden for at konstruere et stemmeassessmentredskab (VOIAS). En foreløbig litteraturgennemgang viste, at der ikke fandtes et sådan redskab indenfor

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3 Resume af artikler Forfatter År Studietype Studiets kvalitet Befolkningstyp e Intervention Resultater (outcome) Komme ntarer Myrvik, et al.(1) Hadden, K. L.(2) 2015 ++ Børn 8-18 år Korrelation

Læs mere

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil TST Privat og fortroligt 13 oktober 2008 Thomas Thomsen Råscore Standardscore Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil score Opfattelsesevne 47 46 1 46 88 Ræsonnement 16 12 4 10 15 Tal, hastighed

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Seminaropgave: Fra teori til empiri

Seminaropgave: Fra teori til empiri Seminaropgave: Fra teori til empiri Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Seminaropgaven: Udvalgte råd Fra teori til empiri Validitet og reliabilitet Målevaliditet Datakvalitet

Læs mere

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske Indledning I ethvert forskningsprojekt står man som forsker over for valget af metode. Ved at vælge en bestemt metode, vælger man samtidig et bestemt blik på det empiriske genstandsfelt, og det blik bliver

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Estimation og usikkerhed

Estimation og usikkerhed Estimation og usikkerhed = estimat af en eller anden ukendt størrelse, τ. ypiske ukendte størrelser Sandsynligheder eoretisk middelværdi eoretisk varians Parametre i statistiske modeller 1 Krav til gode

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Introduktion Kasper K. Berthelsen, Inst f. Matematiske Fag Omfang: 8 Kursusgang I fremtiden

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund At konstruere et socialt rum Annick Prieur og Lennart Rosenlund Vort sigte Vise hvorledes vi er gået frem, når vi har konstrueret et socialt rum ud fra surveydata fra en dansk by Aalborg efter de samme

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn.

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. af Lisbeth Hansen, Malene Luun og Ragnhild Løberg Projektet

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Kategorisering i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Mit forskningsprojekt Steder Retspsykiatrisk afdeling, SHH Almen psykiatrisk afdeling,

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 13 Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Arbejdsgruppe Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Økonometri 1. Dagens program: Afslutningsforelæsning 23. maj 2007

Økonometri 1. Dagens program: Afslutningsforelæsning 23. maj 2007 Dagens program: Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 23. maj 2007 6-trins procedure til IV estimation. Afrunding af IV: Rygning og fødselsvægt. Afrunding og perspektivering af Kvant 2. Opfølgning af introduktionsforelæsningen.

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

LÆRERPERSONLIGHEDENS BETYDNING FOR OPLEVELSEN AF ELEVERNES ADFÆRD

LÆRERPERSONLIGHEDENS BETYDNING FOR OPLEVELSEN AF ELEVERNES ADFÆRD LÆRERPERSONLIGHEDENS BETYDNING FOR OPLEVELSEN AF ELEVERNES ADFÆRD HISTORISK BLIK Witty (1947): Personality is important in teaching effectiveness. But what aspects are of most importance? Getzels & Jackson

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Mål for ansøgningsscoremodel Rating af nye udlånskunder som beskrives vha. en række variable: alder, boligform,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Eksamen i statistik 2010 Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Eksamen i statistik 2010 Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Eksamen i statistik 2010 Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab Eksamensnummer: 16, 23

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen Standard Normal Fordelingen Sandsynligheder for Normalfordelingen Transformation af Normalfordelte Stok.Var. Stikprøver og Stikprøvefordelinger

Læs mere

Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen

Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen 10. september 2012 Af, cand.jur Indledning I forbindelse med indkaldelsen af værnepligtige til session (Forsvarets Dag), underkastes de værnepligtige

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

Statistiske modeller

Statistiske modeller Statistiske modeller Statistisk model Datamatrice Variabelmatrice Hændelse Sandsynligheder Data Statistiske modeller indeholder: Variable Hændelser defineret ved mulige variabel værdier Sandsynligheder

Læs mere

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE CamC ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE Skrevet af: Camilla Ørskov Psykolog, Projektleder hos Pearson Assessment og Betina Rasmussen Ergoterapeut med speciale i børn INDLEDNING Adolescent/Adult Sensory Profile

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente Udviklingsprocessen samt resultater DemensDagene 2015 Teresa Malmskov BA OT, Karen-M. Lund BA OT & Mette Andresen OT & PhD. Disposition Kort præsentation af

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Økonometri 1. Oversigt. Mere om dataproblemer Gentagne tværsnit og panel data I

Økonometri 1. Oversigt. Mere om dataproblemer Gentagne tværsnit og panel data I Oversigt Økonometri 1 Mere om dataproblemer Gentagne tværsnit og panel data I Info om prøveeksamen Mere om proxyvariabler og målefejl fra sidste gang. Selektion og dataproblemer Intro til nyt emne: Observationer

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere