Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag"

Transkript

1 Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag

2 Afhandlingens grundlag og formål Empirisk grundlag for afhandlingen Dansk tilpasning og dokumentation af fire amerikanske personlighedstest Nyudvikling af to nye personlighedstest Formålet med afhandlingen var at beskrive og vurdere de seks personlighedstest, at begrunde og diskutere de metoder, der har været anvendt til at dokumentere konstruktions-og begrebsvaliditeten, reliabiliteten og normer for de seks personlighedstest undersøge ækvivalensen til den originale udgave for de fire oversatte test, at præsentere en model, der kan anvendes til at analysere ovennævnte valg af metoder, at præsentere de konklusioner, der kan drages på baggrund af arbejdet med de seks test og afhandlingen, at perspektivere og se fremad

3 Det empiriske grundlag Adapterede test Personality Research Form E 16PF, 5th Edition NEO PI-R Personality Assessment Inventory (PAI) Nyudviklede test Skala til vurdering af investeringsmæssig risikovillighed Test til vurdering af Personlige Kompetencer (TPK)

4 Indhold Baggrund og grundlag Metode Eksempler på en oversat og en nyudviklet test Personality Assessment Inventory(PAI) Investeringsrisikovillighedstest Konklusioner Aktuelle og fremtidige perspektiver Praksisforslag Forhindringer Diskussion og spørgsmål

5 Hvorfor er dette emne vigtigt? Personlighedstest oversættes hyppigt 16PF findes på over 40 sprog NEO PI-R findes på over 30 sprog Behovet for test på mange sprog og i mange lande er stigende Gælder mange forskellige typer af test Der er mange myter omkring oversættelse af personlighedstest, f.eks. Oversættelse versus adaptation Kend to sprog og du kan oversætte en test En tekstnær/bogstavelig oversættelse sikrer validiteten i den oversatte udgave Tilbageoversættelse er den bedste måde at sikre, at oversættelsen fungerer At tilpasse en udenlandsk personlighedstest til danske forhold er en kompliceret og multifacetteret proces Området kræver yderligere professionalisering, selv om der er sket meget i løbet af de sidste 10 års tid

6 Hvorfor i det hele taget oversætte? Items findes i forvejen og man ved, hvad de måler Adgang til at anvende undersøgelser med de udenlandske udgaver af testen Er særligt vigtigt for så vidt angår begrebsvaliditet Fairness Videreudvikle den internationale litteraturdatabase om bestemte træk og tilstande Mange forskere foretrækker at anvende internationalt anerkendte test Tværkulturel forskning Det er billigere end at starte forfra

7 Fordele ved nyudvikling Personlighedsitemser verbale i natur og kan være vanskelige at tilpasse danske forhold (semantisk ækvivalens) Man er ikke begrænset af den originale test og de metoder, item formater, analyser m.v., der er anvendt og foretaget her Oversættelse af test frem for nyudvikling kan således bremse udviklingen inden for området Personlighedstestområdet er meget konservativt Man er fri af eventuelle kontraktmæssige og juridiske begrænsninger bundet op på den test, man gerne vil oversætte

8 Mål i forbindelse med oversættelse af en personlighedstest Den danskeudgaveaf testenskal måledetsamme psykologiske begreb som originaludgaven De psykometriske egenskaber i den danske udgave skal undersøges og sammenlignes med den originale udgave Måleterat skabeen ækvivalentellerparallel udgaveaf den originale test blot på et andet sprog Metode- og analysevalget er derfor ofte givet på forhånd Målet er ikke tværkulturel forskning! De psykometriske egenskaber for den danske udgave af testen skal dokumenteres i en manual til gavn for brugeren af testen

9 Bias og ækvivalens Bias En gene-eller støjfaktor, der gør, at en bestemt gruppe scorer anderledes end en anden gruppe til trods for, at de besidder den samme egenskab i samme grad Item bias/item impact Differential Item Functioning (DIF) På item niveau viser DIF sig ved, at personer, der har det samme træk-eller dygtighedsniveau (Theta), men repræsenterer forskellige grupper, ikke har den samme sandsynlighed for at bekræfte eller svare rigtigt på et item Ækvivalens Sammenlignelige eller ensartede scores, item responser m.v. på tværs af forskellige grupper, lande m.v. Manglende ækvivalens er en konsekvens af bias! Bias medfører dog ikke altid manglende ækvivalens Item bias kan eksempelvis maskere sig på skalascoreniveau Over 50 forskellige former for ækvivalens (Johnson, 1998)

10 Ækvivalens Semantisk eller konceptuel ækvivalens Har det oversatte begreb den samme psykologiske betydning i den originale og den oversatte udgave af testen Metrisk ækvivalens Har den originale og oversatte test samme psykometriske egenskaber Item endorsement frekvenser, item-total korrelationer, reliabilitet, faktorstruktur m.v. Skalamæssig ækvivalens Er der et ensartet niveau af det pågældende træk ved samme score på den originale og oversatte test Afgør, om det er nødvendigt at indsamle normer Formentlig den vanskeligste form for ækvivalens

11 Ækvivalens, fortsat Begrebsmæssig ækvivalens(den vigtigste i denne sammenhæng) Måler den originale og den oversatte version af testen det samme psykologiske begreb Begrebsmæssig ækvivalens kan inddeles i to hovedområder: Strukturel Undersøger den interne eller psykometriske struktur i testen og sammenhængen mellemde forskelligekomponenteri testen. Herundersammenlignerdissemed den originale udgave Funktionel Undersøger testen eller skalaens sammenhænge uden for sig selv ved at relatere disse til andreskalaer, kriterier, eksperimenterm.v. Herundersammenlignerdissemed den originale udgave Betydningenaf ovenståendeharmange lighedermed den traditionellemådeat anskue begrebsvaliditet på Begrebets indre sammensætning Begrebets relation til andre begreber Detførsteforudsættesaf detandet, men erisig selvikketilstrækkeligttilat fastslå validiteten

12 Analysemodellen Psykometrisk begreb/ Type af ækvivalens Konstruktionsvaliditet/ Strukturel eller metrisk ækvivalens Niveau Item Skalascore Multidimensionelt X X X Begrebsvaliditet/ Funktionel ækvivalens X X Reliabilitet/ Metrisk ækvivalens Normer/ Skalamæssig ækvivalens X X

13 De fire psykometriske begreber Konstruktionsvaliditet Den psykometriske eller interne struktur på de forskellige niveauer i testen Begrebsvaliditet Måler testen det, som den var tiltænkt at skulle måle Reliabilitet Stabilitet eller konsistens over tid, på tværs af item scores og på tværs af forskellige bedømmere/raters Den udstrækning i hvilken skalaen påvirkes af tilfældige målefejl (her defineret ved dets modsætning) X = T + E Normer Det sammenligningsgrundlag ud fra hvilket man kan bedømme et givet individs score på skalaen

14 Personality Assessment Inventory Klinisk personlighedstest, der er funderet på en rationel tilgang til testkonstruktion Personlighed og psykopatologi er latente begreber, der bedst lader sig måle med udgangspunkt i en nøje konceptualisering heraf Begrebsvalideringstilgang, f.eks. i modsætning til MMPI-2 At der ikke kun må fokuseres på ét kriterium til udvælgelse af items i testen er et meget vigtigt element i PAI konstruktionen PAI består af 344 items, der kan inddeles i 22 totalskalaer, heraf fire validitetsskalaer, 11 kliniske skalaer med tre til fire hertil knyttede delskalaer Der er ingen item-overlap i PAI Frem- og tilbageoversættelse Oversat af en psykolog og en korrespondent Tilbageoversat af en herboende amerikaner og vurderet af Morey Afprøvet på tre danske samples Pilotafprøvet på psykologi- og ingeniørstuderende sammen med EPQ-R og NEO PI-R (pilotundersøgelse) Sammen med WAIS-III Ungdomssample

15 Personality Assessment Inventory Metode Konstruktionsvaliditet Begrebsvaliditet Niveau Item Skalascore Multidimensionelt Inter-item korrelationer. Item-total Koefficient alpha. Skala interkorrelationer. korrelationer. Eksplorativfaktoranalyse med kongruenskoefficienter. - Korrelationer med NEO PI-R, NEO PI-R Kort Version, EPQ-R, Skala interkorrelationer. WAIS-III og diverse eksterne variabler. Analyse af Eksplorativ faktoranalyse. gennemsnitsforskelle for kategoriale variable og for kliniske data versus voksennormer. Skala interkorrelationer. Eksplorativfaktoranalyse. Joint faktoranalyse med NEO PI-R Kort Version. Reliabilitet Normer - Koefficient alpha. Standardmålefejl for råscores og T- scores. - - Voksen-og ungdomsnorm bestående af henholdsvis 336 og respondenter poolet fra to forskellige samples. Råscoregennemsnitog standardafvigelse samlet og fordelt på køn. Lineære T-scores for hvert køn. Gennemsnitlige T- scores for voksennormen fordelt på alder, skolegang, erhvervsuddannelse, samlet WAIS-III score, skolegang og erhvervsuddannelse.

16

17

18

19

20

21

22 Sammenligning af korrelationer mellem PAI totalskalaer og NEO PI-R Neuroticisme i den originale og oversatte version af PAI NEO PI-R Neuroticisme PAI totalskaler DK US Inkonsistens 0, Sjældne svar -0,13 0,06 Negativt indtryk 0,53 0,56 Positivt indtryk -0,62-0,61 Somatiske klager 0,43 0,47 Angst 0,79 0,75 Angstrelaterede forstyrrelser 0,65 0,64 Depression 0,66 0,69 Mani 0,17 0,21 Paranoia 0,52 0,51 Skizofreni 0,48 0,53 Borderline træk 0,67 0,67 Antisociale træk -0,01 0,17 Problemer med alkohol 0,14 0,20 Problemer med stoffer 0,05 0,13 Aggression 0,13 0,47 Selvmordstanker 0,50 0,57 Manglende støtte 0,43 0,25 Stress 0,42 0,37 Behandlingsmodstand -0,62-0,66 Dominans -0,45-0,24 Varme -0,38-0,29

23 Investeringsrisikovillighedstest Udviklingsprocessen Konceptualisering(begrebsmæssig tilgang) Item writing kursus med SME ere Skrivningaf items (10 pr. SME) Udvælgelseaf omkring 40 items, derblev pilotafprøvet sammen med Sensation Seeking Scale Endelig itemudvælgelse Udarbejdelse af kriterievalideringsspørgsmål Normering sammen med valideringsspørgeskemaet Dokumentation og manualskrivning

24

25

26 Konstruktionsvaliditetog reliabilitet Konstruktionsvaliditet Explorativ faktoranalyse Itemudvælgelses- og skalakonstruktionsmetode Itemudvælgelses- og skalakonstruktionsmetode Skalaen består af 13 items Gennemsnitlig inter-item korrelation = 0.50 Reliabilitet KoefficientAlpha (α= 0.88) Standard Error of Measurement

27 Begrebsvaliditetognormer Begrebsvaliditet Korrelation med Sensation Seeking Scale r = 0.45 Korrelation med almen risikovurdering r = 0.52 Sammenhæng med eksterne adfærdskriterier Normer N = 755 Primærtbankkunder Køn, skolegang, erhvervsuddannelse, geografi, civilstatus, alder, personlig indkomst er oplyst NormenerudtryktsomSTEN score, dererblevet normaliseret(mean 5,5, SD 2)

28

29

30 Konklusioner 1. Forskellen mellem at oversætte og nyudvikle en test handler primært om, at formålet er forskelligt For oversatte test styrer man efter noget, der eksisterer i forvejen, mens man i den nyudviklede test vil skabe noget nyt eller løse et teoretisk eller praktisk problem Metoderne kan være de samme, men perspektiverne er ofte helt forskelle I den oversatte test anvender man ofte de samme metoder som i den originale udgave, i den nyudviklede test er der ingen begræsninger 2. Succeskriteriet for tilpasningen af en udenlandsk personlighedstest til danske forhold består i, at man kan dokumentere empirisk, at den danske udgave af testen har de samme psykometriskeegenskaber som originaludgaven Fokus er på ækvivalens, ikke på undersøgelse af kulturelle forskelle Det primære mål er først at undersøge den interne struktur (konstruktionsvaliditeten) for den oversatte udgave og sammenligne den med den tilsvarende i originaludgaven (strukturel ækvivalens) Derefter at undersøge relationen til andre begreber i den oversatte test (begrebsvalidiet) og derefter sammenligne den med tilsvarende undersøgelser foretaget med originaludgaven (begrebsmæssig eller funktionel ækvivalens) 3. Et dansk norm-eller referencemateriale er nødvendigt for en oversat personlighedstest

31 Konklusion2, fortsat Dokumentation for den oversatte udgave Detteeroftestifokus Volder ikke de store vanskeligheder Om end man altid kan diskutere arbejdets omfang, kvalitet, antal undersøgelser, der er foretaget, metodevalg m.v. Er det f.eks. nødvendigt at begrebsvalidere en oversat personlighedstest? Sammenligningen med den originale test Savnesiudtaltgrad! Ikke sjældent foretages den slet ikke Hvisden foretageserdetoftepåen beskrivendemåde Empiriske undersøgelser af ækvivalensen for oversatte personlighedstest ses kun sjældent i Danmark. Dette er paradoksalt nok mest udtalt på itemniveau, hvor det er mest påkrævet, eftersom det er her, den sproglige tilpasning foregår

32 Aktuelle og fremtidige perspektiver Anvendelsesorienterede, realistiske og pragmatiske danske forslag til, hvordan man kan foretage en adaptation og dokumentation af udenlandske personlighedstest er nødvendige Nogle langt fra udtømmende forslag gennemgås i det følgende Kravene til den egentlige sproglige tilpasning af udenlandske test har udviklet sig Item ResponseTeori (IRT), herunder Computer Adaptive Test (CAT) Bedre danske normer Hvilke faktorer kan underminere en fremtidig videnskabelig og professionel udvikling af arbejdet med at adaptere udenlandske personlighedstest? Berøres til sidst

33 Sprogligtilpasning Ikke en tekstnær oversættelse Målet er at skabe den samme psykologiske mening Kombination af sprog- og indholdseksperter Oversættelseskomite Flereudgaveraf sammeitem, hvisman eritvivl Man bør fokusere på følgende i oversættelsen og itemudvælgelsen Items relation til indholdet i skalaen Sværhedsgradenidetopringeligeitem (check for endorsement frekvenser i den originale udgave) Tilbageoversættelse Harmange farer Kvalitativ pilotafprøvning Kvantitativ pilotafprøvning(flere items end der er brug for) Eventuelt bilingual design

34 Konstruktionsvaliditet/strukturel ækvivalens Itemniveau Sammenligningaf itemsværhedsgrad/endorsement, item-total korrelationer, gennemsnitlige inter-item korrelation m.v. Sammenligning af ICC, item bias analyser/dif analyser. Kræver ofte adgang til originale data og/eller at samplet testes med både den danske og originale version af testen. Derfor desværre ofte urealistisk Skalaniveau Sammenligningafgennemsnitligeinter-item korrelationer, Koefficientalpha (erikkeet godtmålfor dimensionalitet/homogenitet), interkorrelationsmatricer, faktoranalyse, IRT, hvistestenerkonstrueretudfraet sådant princip Multidimensionelt niveau Sammenligning af eksplorativ faktoranalyse(ladninger, eigenvalues, forklaret varians m.v.) uddraget og roteret efter samme principper som den originale udgave Evt. kongruenskoefficienter Konfirmatorisk faktoranalyse Interkorrelationer

35 Begrebsvaliditet/funktionel ækvivalens Bør foretages og færdiggøres i princippet aldrig (videnskabelig status) Hvordan kan man gribe en sådan undersøgelse an? Se påden originaleudgave Planlæg indsamlingen af det normative materiale Fem centrale metoder: Undersøg den konvergente og divergente validitet ved at sammenholde testens skalaermed hinandenog med andreskalaer, f.eks. NEO PI-R, EPQ-R, MMPI-2 m.fl. Sammenlign med den originale udgave, helst empirisk. Sammenlign demografiske sammenhænge mellem den originale og oversatte udgave af testen Kriteriebaseret Lavet adfærdsorienteretspørgeskemaog medtagdeti normundersøgelsen. Spørgsmålene skal have sammenhæng med noget, der undersøgt i den originale udgave. Eksperimentellemanipulationer, Peer ratings, ægtefælleratings m.v. Igenmed fokuspå, hvaddererlavetmed den originaleudgave. Teoretisk Sammenlign faktorstruktur m.v., konfirmatorisk faktoranalyse m.v.

36 Reliabilitet Anvend samme metode som i den originale version Reliabilitet er samplespecifikt, hvorfor estimaterne skal præsenteres for de forskellige samples, som testen er blevet anvendt på, herunder særligt normgruppen Er det nødvendigt med test-retest reliabilitet? Sammenlign realibilitetsestimaterne med den originale udgave Beskrivende Numerisk Test for signifikans Standard error of measurement For hvertsample Estimer gerne på forskellige score niveauer Testinformationskurve for IRT baserede test

37 Normer Deteroftebilligereognemmereat indsamlelokalenormerend at fastslå den skalamæssige ækvivalens Samplingen og normgrundlaget CPR udtræk Tilfældig sampling Tilfældig stratificeret sampling Evt. samkøring med registre Bekvemmelighedssamples Undergruppenormer Belønning og ikke-deltagelse! Udtryksform og præsentation Normen bør udtrykkes som i den originale udgave Udtryk også gerne scores i percentiler Normgrundlaget bør beskrives meget grundigt Hvordan er det tilvejebragt, mulig selektionsbias, demografiske oplysninger og sammenligning med f.eks. Danmarks Statistik m.v. Mean, SD, kurtosis, skewness m.v.

38 Begrænsninger Økonomi Kontraktrestriktioner Krav om tilbageoversættelse The publisher agrees that the translation of the work will be made faithfully and accurately, and no adaptation, abbreviation, expansion or abridgement will bemade in the text Kontraktløbetid Metodevalget er ofte styret IRT kan være nyttigt for den oversatte version, men siger ikke nødvendigvis noget om relationen til den originale version, hvis den er konstrueret med udgangspunkt i klassisk psykometri, er multidimensionel m.v Piratkopiering Manglende viden og træning hos de, der fortager test adaptationer Manglende viden og interesse hos testbrugerne

39 Tak for opmærksomheden!

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet?

To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet? Om manglende responser i surveys: Spiritualitetsskalaen Svend Kreiner To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet? Hvilken betydning har de manglende svar

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Mål for ansøgningsscoremodel Rating af nye udlånskunder som beskrives vha. en række variable: alder, boligform,

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Charlotte Horsted Terkel Christiansen Health Economics Papers 2004:3 Indhold Instrumenter til måling af sundhedsstatus

Læs mere

Et spørgeskema er en hyppigt anvendt

Et spørgeskema er en hyppigt anvendt Udarbejdelse af spørgeskema som man spørger, får man svar... Denne artikel giver en introduktion til den mest grundlæggende viden om spørgeskemaer, som den kliniske sygeplejerske må have kendskab til,

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

BARNETS udvikling og adfærd

BARNETS udvikling og adfærd ET SPØRGESKEMA AF ANEGEN TRILLINGSGAARD BARNETS udvikling og adfærd Præsentation af et nyt instrument til at vurdere vanskeligheder og styrker på en række udviklings- og adfærdsområder hos børn i alderen

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Udregning af score teknisk bilag

Udregning af score teknisk bilag Udregning af score teknisk bilag Endelig - november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beregning af norm og samlet score 2 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 3 Trin 1: Resultat af de enkelte test

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? STOF nr. 23, 2014 Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Efficiency og Effectiveness i Survey Research. Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet

Efficiency og Effectiveness i Survey Research. Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet Efficiency og Effectiveness i Survey Research Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet Disposition Personlig baggrund og erfaring Survey research og IT Efficiency: doing things right Effectiveness: doing

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Selfchange Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Spørgsmålsformulering og måling af svar

Spørgsmålsformulering og måling af svar Spørgsmålsformulering og måling af svar Design af spørgeskema NFBi Kristina Risom Jespersen 1 Spørgsmålsformulering Det allersværeste!! Det mest kritiske!! Det undervurderede!! NFBi Kristina Risom Jespersen

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Institut for Psykologi

Institut for Psykologi Institut for Psykologi BA, Personlighedspsykologi 1 Øvelsesrapport: Fem-Faktor Teori og NEO-PI-R Underviser: xx Fem-Faktor Teori og NEO-PI-R Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Problemstilling og disposition

Læs mere

Kan man måle ensomhed? CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling & Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Kan man måle ensomhed?

Kan man måle ensomhed? CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling & Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Kan man måle ensomhed? Kan man måle ensomhed? Mathias Lasgaard Lektor, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling & Institut for Psykologi, Syddansk Universitet www.regionmidtjylland.dk Kan man måle ensomhed? Ja Ensomhed man

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x)

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x) Formelsamlingen 1 Regneregler for middelværdier M(a + bx) a + bm X M(X+Y) M X +M Y Spredning varians og standardafvigelse VAR(X) 1 n n i1 ( X i - M x ) 2 Y a + bx VAR(Y) VAR(a+bX) b²var(x) 2 Kovariansen

Læs mere

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Struer Kommune Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Udarbejdet af: Sundhedskonsulent Henriette Haase Fischer Sundhedsmedarbejder Aino Skou Jensen & Sundhedsmedarbejder Mette Jaffke

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Spørgeskemaer i klinisk forskning

Spørgeskemaer i klinisk forskning Spørgeskemaer i klinisk forskning Fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af fremmedsprogede spørgeskemaer Hanne Thorsen, seniorforsker, fysioterapeut, læge, ph.d., Institut for Folke sundhedsvidenskab,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Region Syddanmark Center for Kommunikation og Hjælpemidler J. nr.: Dokument: M Ø D E R E F E R A T DATO: Torsdag den 5.11.2009 EMNE: Stemmenetværksmøde i uge 45 STED: CKHM lokale 2 DELTAGERE: Stemmenetværk

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet

Læs mere

Testkatalog. Personlighedsstruktur og personlighedspatologi

Testkatalog. Personlighedsstruktur og personlighedspatologi Testkatalog Personlighedsstruktur og personlighedspatologi Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland Rune Andersen & Erik Simonsen (red.) Juni 2012

Læs mere

Metoder og feltarbejde i psykologi

Metoder og feltarbejde i psykologi Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten?

Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten? Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten? John Brodersen, speciallæge i almen medicin, ph.d., lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Statistik noter - Efterår 2009 Keller - Statistics for management and economics

Statistik noter - Efterår 2009 Keller - Statistics for management and economics Statistik noter - Efterår 2009 Keller - Statistics for management and economics Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 22. september 2009 1 Indhold 1 Begrebsliste 3 2 Forelæsning 1 - kap. 1-3 3 2.1 Kelvin

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Brug af Two-Stage modelling til responsmaksimering af directmail-kampagner i PensionDanmark

Brug af Two-Stage modelling til responsmaksimering af directmail-kampagner i PensionDanmark Brug af Two-Stage modelling til responsmaksimering af directmail-kampagner i PensionDanmark Peter Steffensen SAS Institute Jesper Michelsen PensionDanmark PensionDanmark Arbejdsmarkedspensionsselskab etableret

Læs mere

Hvad er en fokusgruppe?

Hvad er en fokusgruppe? Hvad er en fokusgruppe? Focused groups, gruppeinterview, gruppe-dybde interview 5-9 personer, der er særligt rekrutterede ud fra nogle fastsatte kriterier, der udveksler erfaringer, holdninger og meninger

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU 1 Hvorfor en ny karakterskala? Baggrund Væk fra undtagelseskarakteren 13 Færre trin omkring middelkarakteren (7,8,9) Væk fra pr. automatik

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Samfundsudfordringer kræver interdisciplinær forskning, men hvordan? Metode og resultater

Samfundsudfordringer kræver interdisciplinær forskning, men hvordan? Metode og resultater Samfundsudfordringer kræver interdisciplinær forskning, men hvordan? Metode og resultater Ved Maria Theresa Norn Chefkonsulent, PhD DAMVAD 1 Hvad ville vi (og hvorfor) Udgangspunktet: Interdisciplinær

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013 AWP 2.0 Assessment of Work Performance AWC 1.1 Assessment of Work Characteristics Link til Linköping universitet http://www.isv.liu.se/work-assessment?l=sv

Læs mere

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer?

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Brit Ross Winthereik Lektor, Ph.D. Baggrund Ph.D. om IT i almen praksis (Connecting Practices: EPRs

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Det er svært at se hvordan faktoranalyse i sig selv skulle introducere nye eller anderledes egenskaber for en skala Der er en skala

Læs mere

Disability Rating Scale (DRS) VEJLEDNING. i brug af DRS. Disability Rating Scale. Hvidovre Hospital oktober 2008

Disability Rating Scale (DRS) VEJLEDNING. i brug af DRS. Disability Rating Scale. Hvidovre Hospital oktober 2008 1 VEJLEDNING i brug af DRS Disability Rating Scale Hvidovre Hospital oktober 2008 Oversættelsen af DRS er foretaget efter standardiseret metode (1): Oversat fra engelsk til dansk af Karin Spangsberg Kristensen

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere