Den Danske Stat vltransport- og energiministeren Frederiksholms Kanal Kgbenhavn K. Kgbenhavns Kommune Radhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Stat vltransport- og energiministeren Frederiksholms Kanal 27 1220 Kgbenhavn K. Kgbenhavns Kommune Radhuset"

Transkript

1 Underskrevne stiftere Den Danske Stat vltransport- og energiministeren Frederiksholms Kanal Kgbenhavn K Kgbenhavns Kommune Radhuset 1599 Kgbenhavn V Frederiksberg Kommune Frederiksberg Radhus 2000 Frederiksberg stifter hermed interessentskabet Metroselskabet I/S Certificeret efter DSIEN IS 9001

2 Ind holdsfortegnelse SJ-IFTELSESGRUNDLAG... 4 VERTAGELSE AF AKTIVER G PASSIVER restadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S vrige aktiver Arealer og bygninger... 7 Abningsbalance for Metroselskabet I/S... 7 NAVN... 7 HJEMSTED !3IFTELSE!XiDSPUNKT... 8 UDKAST TIL INTERESSENTSKABSKNTRAKT G VEDTÆGT BESTYRELSE DIREKTIN REVISIN BETINGELSER GDKENDELSER... 10

3 Bilagsfortegnelse bilag 1 : bilag 2 : bilag 3 : bilag 4 : bilag 5 : bilag 6 : bilag 7 bilag 8 : bilag 9 : bilag 10: bilag 11 : bilag 12 : Abningsbalance for Metroselskabet I/S pr. 1. januar Udkast til aftale mellem Metroselskabet I/S og Kabenhavns Kommune vedrarende Kgbenhavns Kommunes indskud p8 kr. 4 mia. Udkast til aftale mellem Metroselskabet I/S og Kabenhavns Kommune vedrarende Kabenhavns Kommunes andel (kr. 50 mio. kontant ved stiftelsen) af indskud til finansiering af reinvesteringer i tekniske installationer i den eksisterende metro. Udkast til aftale mellem Metroselskabet I/S og Den Danske Stat v/transportog Energiministeriet vedrarende statens andel (kr. 41,7 mio. kontant ved stiftelsen) af indskud til finansiering af reinvesteringer i tekniske installationer i den eksisterende metro. Udkast til aftale mellem Metroselskabet I/S og Frederiksberg Kommune vedrarende Frederiksberg Kommunes indskud p2 kr. 800 mio. Udkast til aftale mellem Metroselskabet I/S og Frederiksberg Kommune vedrarende Frederiksberg Kommunes indskud p2 kr. 843 mio. svarende til nutidsværdien af kommunens arlige finansieringsbidrag til Frederiksbergbaneselskabet I/S. Udkast til aftale mellem Metroselskabet I/S og Frederiksberg Kommune vedrarende Frederiksberg Kommunes afvikling af nuværende gæld til Frederiksbergbaneselskabet I/S. Udkast til aftale mellem Metroselskabet I/S og Frederiksberg Kommune vedrgrende Frederiksberg Kommunes andel (kr. 8,3 mio. kontant ved stiftelsen) af indskud til finansiering af reinvesteringer i tekniske installationer i den eksisterende metro. Udkast til aftale mellem Den Danske Stat v/transport- og Energiministeriet, Kabenhavns Kommune og Frederiksberg Kommune vedrarende fordeling af værdistigninger af arealer ved Forum og Fasanvej Stationer. Udkast til aftale mellem Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S vedrarende CMC-omradet ved 0restad Syd. versigt over arealer og bygninger, der overtages af Metroselska bet I/S. Udkast til aftale mellem Metroselskabet I/S og Frederiksberg Kommune om Frederiksberg Kommunes ret til vederlagsfri tilskadning af areal p2 ca. 700 m2.

4 bilag 13: bilag 14: Udkast til interessentskabskontrakt mellem Kgbenhavns Kommune, Den Danske Stat vltransport- og energiministeren og Frederiksberg Kommune vedrgrende Metroselskabet I/S. Udkast til vedtægt for Metroselskabet I/S. 1. STIFTELSESGRUNDLAG Med hjemmel i fj 1 i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S stifter Den Danske Stat vitransport- og energiministeren, Kgbenhavns Kommune og Frederiksberg Kommune interessentskabet Metroselska bet I/S. Metroselskabet I/S skal ejes af Kgbenhavns Kommune med 50 pct., Den Danske Stat v/transport- og energiministeren med 41,7 pct. og Frederiksberg Kommune med 8,3 pct. Stiftelsen af Metroselskabet I/S sker i overensstemmelse med lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S ved, at; (1) Metroselskabet I/S overtager samtlige aktiver og passiver i Frederiksbergba- neselskabet I/S og indtræder i samtlige rettigheder og pligter i Frederiks- bergbaneselskabet I/S, (nedenfor punkt 2.1), (2) Metroselskabet I/S overtager samtlige aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og pligter, der harer til 0restadsselskabet I/S' metroakti- viteter, (nedenfor punkt 2.1), (3) Kgbenhavns Kommune indskyder kr. 4,8 mia., (nedenfor punkt 2.2), (4) Den Danske Stat indskyder kr. 4,3 mia., (nedenfor punkt 2.2), (5) Frederiksberg Kommune indskyder kr. 800 mio., (nedenfor punkt 2.2), (6) Metroselskabet I/S far en fordring p i interessenterne stor kr. 100 mio. vedro- rende reinvesteringer, (nedenfor punkt 2.2), og (7) Metroselskabet I/S far en fordring p2 Frederiksberg Kommune stor kr. 843 mio., (nedenfor punkt 2.2).

5 2. VERTAGELSE AF AKTIVER G PASSIVER 0restadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S Som led i stiftelsen af Metroselskabet I/S overtager Metroselskabet I/S samtlige aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i 0restadsselskabet I/S' metroaktiviteter og i Frederiksbergbaneselskabet I/S, jf. vedhæftede abningsbalance (bilag 1). Dette gælder generelt uanset karakter, retsgrundlag og stiftelsestidspunkt for de om- handlede rettigheder og pligter samt aktiver og passiver, saledes bade rettigheder og pligter indgaet p8 savel offentligretligt som privatretligt grundlag. Metroselskabet I/S skal fuldt ud respektere alle vilkar i kontrakter, overenskomster, lejeaftaler mv., som er indgaet af 0restadsselskabet I/S vedrarende metroaktiviteterne og af Frederiksbergbaneselskabet I/S, ligesom Metroselskabet I/S indtræder i alle rettigheder, der oprindeligt tilkom 0restadsselskabet I/S vedrarende metroaktiviteterne og Frederiksbergbaneselskabet I/S. Samtlige medarbejdere overdrages i henhold til lov om Ianmodtageres retsstilling ved virksom hedsoverdragelse. Der er ikke udarbejdet særskilt overdragelsesaftale mellem Frederiksbergbaneselskabet I/S og Metroselskabet I/S eller mellem 0restadsselskabet I/S og Metroselskabet I/S, idet dette stiftelsesdokument og lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S udgar retsgrundlaget for Metroselskabet I/S' overtagelse af aktiver og passiver og indtræden i rettigheder og forpligtelser. Aktiver og passiver og rettigheder og pligter vedrarende arealudviklingsaktiviteterne i 0restadsselskabet I/S overtages samtidig hermed af Arealudviklingsselskabet I/S, jf. lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S 3 4, stk. 4, hvorved der er sket en endelig fordeling mellem Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S af samtlige aktiver og passiver og rettigheder og pligter i 0restadsselskabet I/S. Samtidig hermed oplases 0restadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S jf. lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Ej 4, stk. 1.

6 2.2 0vrige aktiver I forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S er der mellem interessenterne aftalt falgende vedrarende Kabenhavns Kommunes og Statens indskud: Af Kabenhavns Kommunes samlede indskud p8 kr. 4,8 mia. indskydes kr. 4 mia. i Metroselskabet I/S som en fordring pa Kabenhavns Kommune og kr. 0,8 mia. via overfarsel af gæld fra Metroselskabet I/S til Arealudviklingsselskabet I/S svarende til Kabenhavns Kommunes forpligtelse til at tilbagefare grundskyld vedrarende arealerne i Nordhavnen. Herved er Kabenhavns Kommunes finansieringsbidrag p3 kr. 4,8 mia. indskudt i Metroselskabet I/S. Der overfares gæld pa kr. 4,3 mia. fra Metroselskabet I/S til Arealudviklingsselskabet I/S svarende til Statens finansieringsbidrag (inkl. reinvesteringsforpligtelser i den eksisterende metro pa kr. 0,3 mia.) vedrarende Cityringen. Herved er Statens finansieringsbidrag pa 4,3 mia. kr. indskudt i Metroselskabet I/S pr. 1. januar Der indgas endvidere i umiddelbar fortsættelse af stiftelsen falgende aftaler vedrarende overfarsel af midler og indskud i det omfang, ejerne ikke indfrier deres forpligtelser ved stiftelsen (bilag 2-bilag 8): Aftale mellem Metroselskabet I/S og Kabenhavns Kommune vedrarende Kabenhavns Kommunes indskud p8 kr. 4 mia. (bilag 2). Aftale mellem Metroselskabet I/S og Kabenhavns Kommune vedrarende Kabenhavns Kommunes andel (kr. 50 mio.) af indskud til finansiering af re- investeringer i tekniske installationer i den eksisterende metro (bilag 3). Aftale mellem Metroselskabet I/S og Den Danske Stat vitransport- og energiministeren vedrarende statens andel (kr. 41,7 mio.) af indskud til finansiering af reinvesteringer i tekniske installationer i den eksisterende metro (bilag 4). Aftale mellem Metroselskabet I/S og Frederiksberg Kommune vedrarende Frederiksberg Kommunes indskud pa kr. 800 mio. (bilag 5). Aftale vedrarende Frederiksberg Kommunes indskud p8 kr. 843 mio. sva- rende til nutidsværdien af kommunens arlige finansieringsbidrag til Frede- riksbergbaneselskabet I/S (bilag 6).

7 il- Aftale vedrarende Frederiksberg Kommunes afvikling af nuværende gæld til Frederiksbergbaneselskabet I/S (bilag 7). Aftale mellem Metroselskabet I/S og Frederiksberg Kommune vedrarende Frederiksberg Kommunes andel (kr. 8,3 mio.) af indskud til finansiering af reinvesteringer i tekniske installationer i den eksisterende metro (bilag 8). 2.3 Arealer og bygninger Metroselskabet I/S overtager ved stiftelsen de i bilag 11 anfarte arealer og bygninger. Metroselskabet I/S1 anvendelse af CMC-omradet i 0restad Syd er nærmere beskrevet i bilag 10. Abningsbalance for Metroselskabet I/S Metroselskabet I/S' egenkapital udggr t.kr i henhold til vedhæftede abnings- balance (bilag 1). Abningsbalancen er udarbejdet p2 grundlag af arsrapporterne for 2006 for henholdsvis 0restadsselskabet I/S, Frederiksbergbaneselskabet I/S og 0stamagerbaneselskabet I/S, værdiansættelse af de væsentligste aktiver i Metroselskabet I/S og aftaler indgaet mellem Metroselskabet I/S og interessenterne, jf. punkt 2.2. Som note til abningsbalancen er medtaget en redeggrelse for, hvordan 0restadsselskabet I/S1 aktiver og passiver og rettigheder og pligter er fordelt mellem Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S. Abningsbalancen er revideret af Rigsrevisor og de af kommunerne udpegede revisorer. 3. NAVN Interessentskabets navn er Metroselskabet I/S, jf. lov om Metroselskabet I/S og Arealud- viklingsselskabet I/S 5 1, stk. 1.

8 4. HJEMSTED Metroselskabet I/S har hjemsted i Kgbenhavns Kommune. 5. STIFTELSESTIDSPUNKT Stiftelsen finder sted pr. 26. oktober 2007 med virkning fra den 1. januar 2007, fra hvilken dato samtlige Frederiksbergbaneselskabet I/S1 rettigheder og pligter og samtlige 0restadsselskabet I/S1 rettigheder og pligter, som vedrarer metroaktiviteterne, regnskabsmæssigt overgar til Metroselskabet I/S, jf. lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S 3 1, stk UDKAST TIL INTERESSENTSKABSKNTRAKT G VEDTÆGT Stiftelsen sker p8 grundlag af vedhæftede udkast til interessentskabskontrakt (bilag 13) og udkast til vedtægt (bilag 14) for Metroselskabet I/S. 7. BESTYRELSE Bestyrelsen skal i henhold til lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S 3 9 og vedtægten besta af 9 medlemmer, heraf to medarbejderrepræsentanter. Fdgende medlemmer er ved stiftelsen udpeget til bestyrelsen i Metroselskabet I/S: Den Danske Stat v/ transport- og energiministeren har udpeget: Henning Christophersen (formand) Hans Jensen Birgit Aagaard-Svendsen Kgbenhavns Kommune har udpeget: Jesper Christensen (næstformand) Bjarne Fey Karin Storgaard Frederiksberg Kommune har udpeget: Mads Lebech (næstformand)

9 Medarbejderne udpeger to medlemmer i henhold til vedtægternes regler herom, Udpegning af formand og de to næstformænd er sket efter enig beslutning mellem stif- terne blandt de udpegede bestyrelsesmedlemmer. Frederiksberg Kommune har endvidere udpeget: Jgrgen Glenthgj som suppleant. Der er ikke udpeget andre suppleanter. 8. DIREKTIN Bestyrelsesformanden bemyndiges til forud for den 26. oktober 2007, jf. ovenfor punkt 5, at indhente de eivrige ved stiftelsen udpegede bestyrelsesmedlemmers tiltræden af ansættelse af direktgr, herunder eventuelt pa skriftligt grundlag. 9. REVISIN Metroselskabet I/S' arsrapport revideres af rigsrevisor, en revisor udpeget af Kgbenhavns Kommune samt en revisor udpeget af Frederiksberg Kommune, jf. lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S g 12, stk. 3. Kgbenhavns Kommune har ved stiftelsen udpeget Revisionsdirektoratet for Kgbenhavns Kommune som revisor. Frederiksberg Kommune har ved stiftelsen udpeget Kommunernes Revision A/S, Krumtap- pen 2, 2500 Valby, som revisor. 10. BETINGELSER Stiftelsen er betinget af: at stifterne foretager indskud som anfart i punkt 2.2, - at - der indgas de 0vrige som bilag til stiftelsesoverenskomsten vedhæftede udkast til aftaler, og

10 - at der samtidig med stiftelsen af Metroselskabet I/S gennemfores stiftelse af Arealud- viklingsselskabet I/S. 11. GDKENDELSER Finansudvalget har godkendt stiftelsesdokumentet med bilag, jf. aktstykke 174 af 22. juni Kobenhavns Borgerrepræsentation har den 30. august 2007 godkendt stiftelsesdokumen- tet med bilag. Frederiksberg Kommunalbestyrelse har den 10. september 2007 godkendt stiftelsesdoku- mentet med bilag. Kobenhavn, den 25 / i Kobenhavn, den 3; 3 /i o P2 vegne af Den Danske Stat v/transport- og energiministeren Kobenhavns Kommune Frederiksberg, den u//2/

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere