VILKÅR OG BETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR OG BETINGELSER"

Transkript

1 VILKÅR OG BETINGELSER Nedenstående vilkår og betingelser er gældende ved enhver form for besøg på nærværende internet domæne samt ved køb og salg af produkter omfattet af nærværende internet site. Vilkårene gælder også i det omfang, at nærværende internet domæne måtte varetage en flerhed af kommunikationsmål, f.eks. markedsføring, brugsanvisning, afhjælpning af fejl, kundesupport m.v. Vilkårene gælder for : Hobbyvirksomheden Honningspecialisten v/ Marie-Louise & Henrik Adresse: Domænenavn : Varemærker : Honningspecialisten / Honningspecialisten.dk Logoer: og Udover de nedennævnte vilkår og betingelser finder virksomhedens sædvanlige købs- og salgsvilkår anvendelse. I - Immaterielle Rettigheder 1 Navne og varemærkerettigheder

2 1. 1 Det ovennævnte domænenavn indebærer erhvervslignende brug af ovennævnte varemærker, således at der juridisk konstitueres varemærke- og navnerettighed såvel vedrørende domænenavnet som varemærkenavnene Det under pkt anførte gælder uanset, om der alene er opsat navneservice (DNS) for domænenavnet og uanset om der er indlagt information på serveren, således at registreringen i sig selv udgør en varemærkeanvendelse Også i det omfang at nærværende domænenavn anvendes aktivt som varemærke for varer og tjenesteydelser, der udbydes via Internet, konstitueres en anvendelse, der sidestilles med anden brug af forretningskendetegn Den heromhandlede brug af varemærker gælder globalt for samtlige vareklasser, og uanset om der måtte være sammenfald mellem den geografiske og markedsmæssige anvendelse af varemærker og domænenavn Registrering af domænenavne, der ligger tæt på de heromhandlede navne indebærer en retsstridig krænkelse efter almindelige varemærkeretlige regler, når blot der foreligger risiko for at forveksling kan ske Cyberquatting ("pirateri") hvor registranten ikke erhvervsmæssigt benytter domænenavnet i tilknytning til markedsføring af varer eller tjenesteydelser, men har registreret navnet med det formål efterfølgende at sælge det, vil ikke blive respekteret Der konstitueres endvidere fuld beskyttelse - eneret - af Honningspecialistens forretningskendetegn (logoer) hvorved der i nærværende betingelser forstås ethvert kommercielt individualiserings- og differentieringsmiddel, der via sin symbolfunktion kan tjene som bindeled mellem nærværende virksomhed og dets kundekreds, herunder ord og ordforbindelser (slogans) personnavne, firmanavne eller navne på fast ejendomme, bogstaver og tal, figurer og afbildninger eller varens form, udstyr og emballage, domænenavne samt oops-domænenavne. Tilsvarende gælder Honningspecialistens fællesmærker, kollektivmærker, garantimærker m.v Uden forudgående skriftlig tilladelse må der derfor jfr. varemærkelovens 4-6, markedsføringslovens 5 og 10 ( om forretningskendetegn og erhvervshemmeligheder), aktieselskabslovens 153 og navnelovens 16 m.v. ikke gøres erhvervsmæssigt brug af tegn, der er identiske med eller som ligner Honningspecialistens navn eller varemærke, dersom brugen vedrører varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af navne- og varemærkeretten, og der herved er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse mellem varemærkerne. Ved erhvervsmæssig brug forstås navnlig, jfr. Varemærkelovens 4 stk. 3, at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage, at udbyde varerne til salg m.v. at importere eller eksportere varerne under det omhandlede tegn samt at anvende tegnet på forretningspapirer eller i reklameøjemed Logoer, som anvendes af og sættes i forbindelse med Honningspecialisten, må kun anvendes på andre internetsider med forudgående skriftlig tilladelse fra Honningspecialisten. Dette gælder uanset om disse allerede forefindes i et digitalt layout og er anvendt på Logoer, som anvendes på andre internetsider skal være downloadet

3 fra Logoer, som anvendes på andre internetsider, må ikke ændres på nogen måder, hverken i format. størrelse eller størrelsesforhold Ved overtrædelse - dvs. varemærke- eller navnekrænkelse - forbeholdes ret til i videst muligt omfang at rejse krav om erstatning og/eller godtgørelse, tilintetgørelse, nedlæggelse af forbud m.v. efter varemærkelovens 42, markedsføringslovens 35 samt dansk rets almindelige regler. 2 Ophavsrettigheder 2. 1 I henhold til ophavsretslovens 1 har Honningspecialisten ophavsret til samtlige Honningspecialisten tilhørende litterære værker og edb-programmer og i henhold til lovens 49 og 5 ophavsret til tabeller og lignende arbejder, der sammenstiller et større antal oplysninger, forretningskendetegn, varemærker, domænenavne mv. Honningspecialisten har således ophavsret til samtlige de Honningspecialisten tilknyttede konti, websites, digitale frembringelser af enhver art (programmel, programudvikling, hjemmesider, opmarkeringer, kildetekst, objektkode) grafik, billeder, skjult tekst samt metatags I henhold til ophavsretslovens 2 har Honningspecialisten eneret til at råde over værket. Uden forudgående skriftlig tilladelse har Honningspecialisten derfor eneret til at fremstille eksemplarer af værket (copyright) samt til at gøre værket tilgængeligt for almenheden, herunder offentlig fremførelsesret, spredningsret til almenheden samt offentlig visningsret. Eneretten omfatter også råden over værket i ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik. I henhold til ophavsretslovens 12 stk. 2 nr. 5 om digital kopiering må eksemplarfremstilling alene ske til privat brug Vedrørende webdokumenter (websites) hvorved forstås digitale dokumenter af journalistisk karakter, beskrivelse, fakta, vejledninger etc., der er publiceret fra nærværende internet domæne, er enhver form for råden jfr. ophavsretslovens 2, herunder kopiering, afskrift eller anden form for gengivelse af digitale dokumenter fra underliggende sider og subdomæner kun tilladt på andre websider med udtrykkelig kildehenvisning til Honiningspecialisten og det domæne, hvorfra det digitale dokument er hentet Ved overtrædelse af Honningspecialistens ophavsrettigheder forbeholdes ret til i videst muligt omfang at rejse krav på erstatning/godtgørelse, tilintetgørelse, nedlæggelse af fogedforbud m.v. efter ophavsretslovens 55 og 55a samt dansk rets almindelige regler Der henvises til anordning nr. 064 om anvendelse af ophavsretsloven i forhold til andre lande m.v. 3 Mønster- og patentrettigheder 3. 1 Honningspecialisten forbeholder sig sine mønster- og patentrettigheder i det omfang, der foreligger behørigt registrerede patenter jfr. Patentlovens 1 og 2 samt mønstre jfr. 1 i lov nr. 367 af 9/ om brugsmodeller m.v Honningspecialisten forbeholder sig ret til at patentere software og forretningsmetoder på Internettet.

4 3. 3 I henhold til patentlovens 1 har Honningspecialisten eneret til at udnytte de i lovens 1 nævnte patenter erhvervsmæssigt. Og tilsvarende gælder mønstre i henhold til 1 stk. 2 i brugsmodelloven. Uden forudgående skriftlig tilladelse har Honningspecialisten derfor eneret jfr. Patentlovens 3 og brugsmodellovens 4 på at fremstille, anvende, importere etc. sådanne patenter og mønstre Ved overtrædelse af Honningspecialistens mønster- og patentrettigheder forbeholdes i videst muligt omfang ret til at kræve erstatning/godtgørelse, tilintetgørelse, nedlæggelse af forbud m.v. i henhold til patentlovens 57 og 39 i brugsmodelloven samt dansk rets almindelige regler. II - Internethandel 4 Elektronisk handel 4. 1 I det omfang Honningspecialisten nu eller senere måtte udøve internethandel finder de i nærværende kapitel nævnte vilkår og betingelser anvendelse udover det øvrige i nærværende dokument anførte samt Honningspecialisten sædvanlige købs- og salgsbetingelser Ved Honningspecialistens køb og salg på Internettet finder de ved lov 200 nr. 442 gennemførte regler i kapitel 4 i lov om visse forbrugeraftaler (dørsalg mv., fjernsalg og løbende tjenesteydelser) anvendelse Ved en forbrugeraftale forstås på dette domæne en aftale, som Honningspecialisten indgår som led i sin virksomhed, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv Ved fjernsalg forstås på dette domæne aftale om køb af varer, om tjenesteydelser eller om løbende levering af varer eller tjenesteydelser, når aftalen indgås ved brug af fjernkommunikation og uden at parterne mødes og aftalen indgås som led i et system for fjernsalg, som drives af Honningspecialisten Reglerne i kapitel 4 finder dog ikke anvendelse på de i lovens 10c, 10d og 10e nævnte undtagelser. 5 Information og fortrydelsesret 5. 1 I henhold til forbrugeraftalelovens kapitel 4 skal forbrugeren modtage oplysning om de i 11 stk. 1 nævnte forhold på den i 11a anførte måde med undtagelse af de i 11 stk. 5 nævnte forhold Ved fjernsalg kan forbrugeren jfr. lovens 12 træde tilbage fra aftalen i overensstemmelse med 12a og 12b (fortrydelsesret) Vil forbrugeren bruge fortrydelsesretten, skal forbrugeren opfylde de betingelser, der er anført i lovens 12a stk. 3, 1. og 2. pkt., henholdsvis stk. 5, 1. og 2. pkt. senest 14 dage efter det seneste af de i stk. 1 nævnte tidspunkter Forbrugeren skal ved aftale om køb af varer eller løbende levering af varer tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til Honningspecialisten i væsentlig samme stand og mængde, idet omkostningerne herved afholdes af forbrugeren jfr. lovens 12a stk. 3, 4, 5, 6 og 7.

5 5. 5 Vil forbrugeren ved aftale om tjenesteydelser eller løbende levering af tjenesteydelser bruge fortrydelsesretten, skal forbrugeren jfr. lovens 12b underrette Honningspecialisten herom senest 14 dage efter det seneste af de i 12b nævnte tidspunkter Ved forsikringsaftaler gælder de særlige i lovens kapitel 4a i 13a-d nævnte vilkår Der henvises endvidere til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2000/31/EF af om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel i det indre marked. Endvidere henvises til dansk rets almindelige regler, herunder købeloven, kreditaftaleloven, aftaleloven og afbetalingsloven m.v. III - Links 6 Almindelige links 6. 1 Ved "almindelig linkning" forstås det forhold, at request rettes mod de internetadresser, som anvendes af nærværende domæne Med henvisning til ophavsretlige regler, herunder ophavsretslovens 36 og 71, konkurrenceretlige og markedsføringsretlige regler, herunder markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik, er enhver form for linkning til subdomæner ikke tilladt med mindre andet er aftalt med Honningspecialisten Ved overtrædelse forbeholdes ret til i videst muligt omfang at rejse krav om erstatning og/eller 7 Dybe links 7. 1 Ved "dyb linkning" forstås det forhold, at request rettes mod filer eller efterfølgende sider under øverste niveau af domænet Enhver form for dybe links til filer er ikke tilladt, jvf. ophavsretslovens 36, stk. 1, nr. 1 om eksemplarfremstilling samt generalklausulen i markedsføringsloven 1 med mindre andet er aftalt med Honningspecialisten Ved overtrædelse forbeholdes ret til i videst muligt omfang at rejse krav om erstatning og/eller 8 Misvisende links 8. 1 Ved aktivering af Hyperlinks, som ved tekst eller grafik, tilkendegiver at føre til Honningspecialisten's website må ikke rette request mod andre websites Der må ikke åbnes nye vinduer i form af pop-ups ved aktivering af hyperlinks til Honningspecialistens websites.

6 8. 3 Ved overtrædelse forbeholdes ret til i videst muligt omfang at rejse krav om erstatning og/eller IV - Framing og robottering 9 Framing 9. 1 Ved framing forstås på dette domæne, at enkelte informationselementer fra nærværende hovedside, subdomæner eller underliggende sider trækkes over i en anden hjemmeside En sådan framing vil være at sidestille med eksemplarfremstilling, der ikke er tilladt jfr. ophavsretslovens 36 stk. 1, nr Enhver form for framing af hovedsiden underliggende sider, subdomæner samt subdomæners underliggende sider er ikke tilladt Ved overtrædelse forbeholdes ret til i videst muligt omfang at rejse krav om erstatning og/eller 10 Robottering og metatags Ved "robottering" forstås en maskinel udvælgelse af links efter bestemte kriterier til andre hjemmesider Ved "metatags" forstås tekst i HTML-tag "Meta", der anvendes til at markere søgeord til indexering i søgemaskiner Der må ikke på andre websider anvendes metatags indeholdende ord der er eller kan sættes i forbindelse med Honningspecialisten, subdomæner, opps domænenavne, varemærker, produktnavne samt konti. V - Ansvarsfraskrivelse 11 Der fraskrives ethvert ansvar for urigtige eller i andre henseender mangelfulde oplysninger og informationer på dette web-site i videst muligt omfang. 12 Ansvarsfraskrivelse for links I det omfang, der oprettes links til nærværende web-site, fraskrives ethvert ansvar for urigtige eller i andre henseender mangelfulde oplysninger og informationer Der påtages intet ansvar for skader i brugerens software eller programmel i øvrigt ved download, kopiering eller lignende, hverken i forbindelse med virus, programfejl eller hacking Der forbeholdes ret til efter eget skøn og uden forpligtelser af nogen art at foretage forbedringer af - samt rette - eventuelle fejl, forglemmelser el. lign. VI - Tvistigheder

7 13 Kompetente myndigheder Sager om, hvorvidt en domæneregistrering under Top Level Domænet.DK, som har fundet sted efter den 22. februar 2000, er sket i strid med gældende dansk ret afgøres af Klagenævnet for Domænenavne nedsat af Foreningen Dansk Internet Forum (DIFO) Vedrører klagen en domæneregistrering eller overdragelse af samme, som har fundet sted efter den 22. februar 2000, kan Klagenævnet kun behandle klagen, såfremt registranten samtykker heri Uden for de tilfælde, hvor dette udtrykkeligt fremgår af det under pkt nævnte regelsæt, har klagenævnet ikke kompetence til at træffe afgørelse om betaling af erstatning eller godtgørelse. En sådan afgørelse træffes derfor af de under pkt nævnte domstole Klagenævnets forretningsorden findes på Sager vedrørende åbne domæner,.com,.net og.org mfl., afgøres af Klagenævnet oprettet af ICANN den under navnet "Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" Sager vedrørende varemærker og produkter omfattet af nærværende domæne afgøres af Søog Handelsretten i København 14 Lovvalg Dansk lovgivning finder i videst muligt omfang anvendelse på tvister vedrørende websites tilhørende Honningspecialisten.

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Domæneområdet i Danmark

Domæneområdet i Danmark Titelblad Randi Munk Jakobsen Domæneområdet i Danmark En undersøgelse af varemærkeindehavers rettigheder på Internettet Aalborg Universitet 2008 1 2 Titelblad Erhvervsjurauddannelsen Niels Jernes Vej 6A

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Indledning IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Oversigt over immaterialretten Virksomhedsoverdragelse Produkt: VML, MFL 5 jf. 1 Kendetegnsbeskyttelse Virksomhed: selskabslove, MFL

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere