Udgravningsberetning Foldager II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgravningsberetning Foldager II"

Transkript

1 Foldager II ROM 2265 Foldager II ROM 2265 Foldager II, Øm Stednr Glim sogn Sømme herred Københavns amt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens forhistorie 1 Administrative data 1 Topografi, terræn og undergrund 1 Målesystem og nivellering 1 Udgravningens forløb og metode 2 Undersøgelsens resultater 3 Fremtidigt arbejde 5 Anlægsliste 6 Fundliste 16 Opsamlingsliste 22 Tegningsliste 25 Fotoliste 26 Bilagsliste 27 Abstract Nødudgravning bekostet af Lejre Kommune i forbindelse med anlæggelse af spildevandstracé. Det væsentligste anlæg var et grubehus fra første halvdel af tallet. Det rektangulære hus, der målte 4 x 3,25 m. havde tagbærende stolper og et velbevaret vægforløb, bestående af nedrammede pæle. I opfyldningen fandtes blandt andet Østersøkeramik og klæbersten. Huset skal givetvis ses i sammenhæng med det tidligste Øm. Foruden grubehuset blev en række gruber fra jernalder/vikingetid, et kulturlag samt diverse løse stolpehuller undersøgt. 1

2 1) Undersøgelsens forhistorie Foranlediget af Lejre Kommunes anlæg af spildevandsledning umiddelbart vest for Øm, måtte Roskilde Museum iværksætte anlægsstop og en derpå følgende nødudgravning af kulturhistoriske spor i tracéet. Der er tale om spor, der givetvis skal ses i sammenhæng med den bebyggelse fra yngre germansk jernalder og vikingetid som Roskilde Museum undersøgte i foråret 2004, i forbindelse med udstykning af området. Der henvises til den pågældende udgravningsberetning: ROM 2265, Foldager. 2) Administrative data Undersøgelsen blev i henhold til museumslovens 27 stk. 4 bekostet af bygherren, Lejre Kommune. Budgettet på ,72 kr. godkendtes af Kulturarvsstyrelsen, såvel som Lejre Kommune. Sagen har j.nr.: ROM Lokalitet: Foldager II. Undersøgelsen forløb i perioden fra 8. til 26. november, 2004, og foretoges af daglig udgravningsleder stud. mag. Ole Thirup Kastholm Hansen (OTKH) og museumsmedarbejder Niels Wedel Nielsen (NKW). Ansvarlig for undersøgelsen var museumsinspektør Tom Christensen (TC). Derudover bistod lejlighedsvis amatørarkæologerne Bent Vilby (BV) og Neel Jans. Sidstnævnte med metaldetektor. Maskinkraft blev leveret af Snoldelev Entreprenørfirma A/S (gravemaskine på bælter). 3) Topografi, terræn og undergrund Øm er en mindre landsby beliggende 25 m. o. DNN, ca. 4 km sydvest for Roskilde. Mod vest, nord og øst falder terrænet ned mod Kornerup Å, ca. 14 m. o. DNN. Det pågældende undersøgelsesområde er beliggende på de vestvendte skråninger i landsbyens vestlige udkant, faldende mod åen. Det undersøgte terræn falder fra 19,53 til 15,33 m. o. DNN. Muldtykkelsen andrager 0,4 m. i vestenden af undersøgelsesområdet og 0,6 m. i østenden. Undergrunden består af grus, til tider sand, blandet med småsten. (Oversigtskort over Øm by med udgravningsfelt markeret, bilag 1) 4) Målesystem og nivellering 4.1) Horisontalt Der blev udlagt et simpelt målesystem, bestående af en målelinje trukket som centerlinje gennem tracéet. Det blev dermed ikke fikseret i forhold til verdenshjørnerne. Målelinjen startede med 0 m. i østenden og sluttede med 250 m. nær vestenden. Der blev sat søm for hver tiende meter. Da grøften knækkede ved 52 m. blev målelinjen således også knækket med en vinkel på 149,5º. Denne vinkel blev beregnet med en nøjagtig opstilling med traditionelt nivelleringsapparat udstyret med gradmåler (360º-system), over et søm ved 52 m. Der blev i øvrigt anvendt 50 m. metalmålebånd. 2

3 4.2) Vertikalt Der blev oprettet et fikspunkt, bestående af et nedrammet jernrør, hvis øverste kant lå 17,00 m. o. DNN (fikspunkt markeret på T72). Punktet blev målt ud fra en kendt kote på kloakdæksel (16,64), beliggende ca. 10 m. stik nord (position i system 34 (Sjælland), Y=130932,179; X=107085,034). Herudfra nivelleredes med lasernivelleringsapparat i skiftende opstillinger, som blev krydstjekket med en kendt kote. Niveauerne blev omregnet til DNN ved notering på planerne. 4.3) Totalstation Udgravningsgrænser, målesystem, samt udvalgte anlæg, blev indmålt i system 34 med totalstation i Z-, X- og Y-koordinater. 5) Udgravningens forløb og metode I forbindelse med anlæggelsen af det 5 m. brede og 262 m. lange spildevandstracé, var størstedelen af muldlaget afrømmet før den arkæologiske undersøgelse indledtes. I alt ca m². Således kunne området afsøges med metaldetektor inden de sidste 5-20 cm. muld afrømmedes med gravemaskine. Dog blev undergrunden ikke blotlagt i hele tracéets forløb, men blot de østligste 110 m. Herefter blev der afrømmet en 2 m. bred grøft i midten, med diverse udvidelser hvor der viste sig anlæg. Alle anlæg (også recente) blev tegnet i fladen, nummereret og nivelleret. (Oversigtsplan over udgravningsfelt, bilag 2) Da nærværende undersøgelse hører under samme journalnummer som Roskilde Museums undersøgelse i foråret 2004, ROM 2265 Foldager, er alle lister fortsat herfra. Anlæg er nummeret fortløbende (A619-A701). Fund er nummereret med X- numre under det pågældende A-nummer (ex. A622x1 osv.). Opsamlingsfund er nummereret med Opx-nummer (Opx86-Opx119). Tegninger er nummereret fortløbende med T-numre (T70-T83). Tegninger, fund, jordprøver osv. er mærket med ROM 2265, Foldager II, Øm, A-nr. og X-nr, eller Opx-nr. Fotoliste: digital og dias (film 6) er nummereret fortløbende. Digital er endvidere nummereret og beskrevet i filnavnet. Grubehuset (hus XV/A622) og kvadrater i kulturlaget (A633) blev udgravet med ske, mens diverse gruber og stolpehuller blev udgravet med skovl/ske. Grundet fyldmaterialets fugtige konsistens var det ikke muligt at solde indenfor de givne tidsrammer. Der blev dog udtaget to prøver á 10 l. fra A622 til soldning på museet. Enkelte mindre gruber, enkeltliggende stolpehuller samt recente anlæg blev ikke udgravet. Generelt blev alle udgravede anlæg snittet på den mest hensigtsmæssige led (oftest den længste), den ene halvdel bortgravet og profilen tegnet. Igennem grubehuset (hus XV/A622) blev lagt en balk på den længste led, hvorefter de to halvdele udgravedes, indledningsvis 10 cm. niveauer. Disse blev dog opgivet, da det viste sig at fyldmaterialet var ensartet i hele gruben. Der blev jævnligt afsøgt med metaldetektor, ofte med positivt resultat. De knap 50 nedrammede vægpæle, der først kunne erkendes i bunden af gruben, blev tilstræbt snittet på tværs af anlæggets 3

4 diametralplan, dog måtte dette fraviges en del i nordvæggen af hensyn til snittenes hensigtsmæssighed. Afslutningsvis udgravedes også balken. I kulturlaget (A633) udgravedes tre kvadrater. Et ved hver afgrænsning (i øst og vest) og et i centrum. Kvadraterne blev indmålt på fladetegninger. Fladetegninger er udført på folie i målestok 1:50, detailtegninger ligeledes på folie i 1:20 mens profiltegninger, alt efter anlæggets udstrækning, er udført på folie eller fortrykte anlægsark i henholdsvis 1:20 og 1:10. 6) Undersøgelsens resultater Der registreredes i alt 84 anlæg. Heraf et grubehus med 43 nedrammede pæle, et kulturlag, 12 gruber, 15 stolpehuller og syv grøfter. Af de 84 anlæg udgik fem og syv var recente. Foruden de recente anlæg, blev seks anlæg ikke snittet. 6.1) A622 Grubehuset (hus XV) T70, T81, T83. Omfatter A Grubehus i rektangulær nedgravning med lodrette sider på 4 x 3,25 x 0,46 m., altså ca. 13 m². Stort set orienteret øst-vest. Gavlstolper i begge ender. Den østlige var 76 cm. dyb og med en mulig udskiftning mod øst. Den vestlige var 84 cm. dyb. I vestenden erkendtes endnu et stort og dybt stolpehul umiddelbart uden for vægforløbet. Dette stolpehul har muligvis været en art udendørs makker til gavlstolpen. Ved blotlægning af undergrunden under anlægget erkendtes vægforløbet i form af nedrammede pæle. Generelt har disse været placeret med gennemsnitligt 25 cm. afstand, dog visse steder i gavlene væsentlig tættere, helt ned til 10 cm. afstand. Et klart fællestræk for disse nedrammede pæle er deres tilspidsede form og betragtelige dybde, ned til 24 cm. under gulvniveau. I fladen kunne en vis uensartethed i de anvendte pæles tværsnit konstateres. Som det fremgår af detailplanen har pælene i anlæggets sydlige halvdel fortrinsvis været runde, mens de i den nordlige halvdel har været mere forskellige: der kunne iagttages trekantede (spejlkløvede), runde såvel som firkantede pæle. Det skal dog fremhæves at sidstnævnte erkendtes i det nordvestlige hjørne, hvor undergrunden bestod af sandet ler, og hvor fyldskifterne fremstod langt tydeligere end i den omgivende sandede og grusede undergrund. I nordvæggen var mange af de nedrammede pæle tilsyneladende sat parvist, dog ikke ensartet på tværs af anlæggets diametralplan. Om der er tale om en senere forstærkning eller en konstruktion til fletværk, kan ikke endeligt afgøres. Dog er mange snit påfaldende ens, hvilket kunne indikere, at de er sat samtidig. Således har man muligvis fra starten af villet forstærke den udsatte nordvæg. Ved grundig afrensning kunne lignende par ikke erkendes i syddelen. Der kunne ikke erkendes et egentligt gulvlag. Dog forekom der i anlæggets sydlige del koncentrationer af mindre sten i toppen af undergrunden. Et egentligt ildsted kunne ikke med sikkerhed påvises. Dog erkendtes to trækulsfyldte fyldskifter i bunden af anlæggets nordlige halvdel. Disse repræsenterer sandsynligvis levende ild, dog uden at nogen nævneværdig varmepåvirkning af undergrunden kunne erkendes. Indgangspartiet kunne ikke påvises. Der foreligger dog den mulighed at stolpehullet i sydvæggen repræsenterer en dørstolpe. Et indgangsparti i anlæggets sydøstlige hjørne kan muligvis forklare den uregelmæssighed i sydvæggens 4

5 linjeføring, som fremgår af detailplanen (bilag 3)og som allerede erkendtes under udgravning. Det væsentligste inventar: Østersøkeramik, ténvægt af klæbersten, klæberstensskår, en del disintegreret klæbersten, dragtnål af jern, bæltespænde af jern, jernkniv, kamfragmenter, hvæssesten, fragmenter af vævevægt. Paralleller fra Roskilde-området: grubehus med vægstolper, dateret til 1000-tallet (ROM 502/82, Moesgård, Vindinge s.). Grubehus med vægstolper/væggrøft, dateret til 1000-tallet (ROM 1876, Kr. Hyllinge-Stensgård, Kr. Hyllinge s.). Begge er store og rektangulære, dog med ildsted i hjørnet. Datering: opfyldningen af grubehuset må, på grundlag af tilstedeværelsen af klæbersten og Østersøkeramik, dateres til sen vikingetid (første halvdel af tallet). Det relativt store, rektangulære og retvinklede grubehus med bevaret vægforløb må, på grundlag af typologiske særtræk, ligeledes dateres til sen vikingetid (første halvdel af 1000-tallet). 6.2) A633 Kulturlaget T Det pågældende kulturlag bestod af et 20 m. langt fyldskifte i en lavning. Det var afgrænset mod øst og vest, men ikke mod nord og syd, hvor tracéets maksimumbredde var 7,5 m. Den ved udgravningen afdækkede del af kulturlaget androg ca. 125 m². Anlæggene A udgjorde en relativ recent forstyrrelse i A633, muligvis er der tale om bunden af hjulspor fra en bortpløjet markvej. Den målte maksimumdybde var 102 cm, - niv. 15,88. I de tre udgravede kvadrater fremkom blot få fund, hvoraf Østersøkeramikken i kvadrat 1 udgør det mest betydningsfulde. Ved afsøgning med metaldetektor inden 2. afrømning fremkom bl.a. en Hedebymønt og en blyplombe. Efter 2. afrømning en mængde jerngenstande, heriblandt en mulig spidsmejsel. Betegnelsen kulturlag skal i denne sammenhæng forstås bredt. Der var tale om et temmelig homogent fyldskifte, svært at adskille fra muldlaget, og uden nogen påviselig stratigrafi i de tre udgravede kvadrater. 6.3) Gruber T75, T77, T78, T82. De fleste større gruber blev udgravet. Kun A638 indeholdt fund i større mængder. Herunder keramik fra jernalder/vikingetid og et stykke tak, forarbejdet med sav på flere sider. Dette anlæg havde desuden et relativt tykt lag brændt ler i toppen. A643 og A644 indeholdt mestendels velbevarede dyreknogler og -tænder. 6.4) Metaldetektorfund Som nævnt i afsnit 5, forløb undersøgelsen således, at det var muligt at anvende metaldetektor på fladen inden 2. afrømning. Dette blev dels forestået af amatørarkæolog Neel Jans, der bl.a. fandt en Hedebymønt, dels af Roskilde Museum, hvorved der fremkom bl.a. to pilespidser af jern og flere jernknive. De væsentligste fund blev markeret på fladetegningerne. Neel Jans afsøgte endvidere den opgravede jord fra tracéet hvorved der bl.a. fremkom en spore, et sølvspænde, flere knive og en ringnål af jern og marken syd for udgravningsfeltet. På sidstnævnte område fandtes bl.a. et fragment af en fuglefibel og et cirkulært hængesmykke af sølv: et såkaldt 5

6 Vindingekors. Derudover blev metaldetektoren løbende anvendt under udgravning af diverse anlæg med gode resultater. 7) Fremtidigt arbejde Størstedelen af det undersøgte område ved Foldager II ligger indenfor det kulturarvsareal, som Roskilde Museum har udpeget i Tilstedeværelsen af det udgravede grubehus, sammenholdt med museets undersøgelser ved Foldager i foråret 2004 og resultaterne af metaldetektorafsøgninger, sandsynliggør at der skjuler sig kulturhistoriske spor fra jernalder/vikingetid på de vestvendte skråninger ned mod Kornerup Å, vest for Foldager og syd for Foldager II. Dette område henligger p.t. som hestefolde, men bør i tilfælde af anlægsarbejde eller andre truende aktiviteter underkastes arkæologisk undersøgelse. Roskilde Museum, 10. december 2004 Tom Christensen Museumsinspektør Ole Thirup Kastholm Hansen stud. mag. 6

7 8) Anlægsliste A619 Grube. Recent - ej snittet. Er vist på: T70. A620 Grube. Recent - ej snittet. Er vist på: T70. A621 Grube. Recent - ej snittet. Er vist på: T70. A622 Grubehus (Hus XV) (Bund: lige; Sider: stejl; Dybde: 46 cm; Bredde: 325 cm; Længde: 400 cm). Rektangulær nedgravning. A-numrene A tilknyttes dette anlæg. Der udlagdes en øst-vestgående balk, hvoraf den sydvendte profil blev tegnet og fotograferet. P.g.a. fyldets konsistens kunne der ikke tørsoldes. I stedet udtoges to soldeprøver (á 10 l.), til soldning på museet, fra top og bund af balk. I bundprøven fremkom fiskeknogler. Lag 1: sortbrun, let leret muld, m. nister af trækul og brændt ler, samt enkelte pletter af gulbrunt, leret sand. Lag 2: lys gråbrun, gruset, let leret/sandet muld. Undergrund: gråhvidt-gulbrunt gruset sand. Indeholder: A622x1 - A622x42. Er vist på: T70 og T81. A623 Udgår. Er vist på: T70. A624 Grube (Bredde: 50 cm; Længde: 100 cm) Ej snittet. Er vist på: T70. A625 Stolpehul (Diameter: 50 cm) Ej snittet. Er vist på: T70. A626 Grøft Ej snittet. Er vist på: T71. A627 Stolpehul (Bund: lige; Sider: stejl; Dybde: 16 cm; Diameter: 22 cm) Lag 1: gråsort, meget sandet muld m. enkelte pletter af 2. Undergrund: gråbrunt sand. Er vist på: T71. A628 Stolpehul 7

8 (Bund: lige; Sider: skrå; Dybde: 13 cm; Diameter: 33 cm) Lag 1: gråsort, meget sandet muld. Opblandet m. undergrund. Undergrund: gråbrunt sand. Er vist på: T71. A629 Stolpehul (Bund: uregelmæssig; Sider: uregelmæssig; Dybde: 12 cm; Diameter: 22 cm) Lag 1: gråsort, meget sandet muld, let plettet m. undergrund. Undergrund: gulbrunt grus/gråbrunt sand. Er vist på: T71. A630 Grube (Bredde: 225 cm; Længde: 325 cm) Recent - ej snittet. Er vist på: T71. A631 Stolpehul (Diameter: 30 cm) Ej snittet. Er vist på: T71. A632 Stolpehul (Diameter: 30 cm) Ej snittet. Er vist på: T72. A633 Kulturlag Afgrænset mod øst og mod vest. Ca. 20 m. bredde. Tre kvadrater udgravet og markeret på plan. Udgravet fortrinsvis med ske. Soldning forsøgt, men kunne ej gennemføres p.g.a. fyldets konsistens. Kvadrat 1: dybde 102 cm. Gråbrunt, sandet muld, relativt homogent. Mod bunden mere kompakt og stenfyldt. Undergrund: stenet grus. Kvadrat 2: dybde 45 cm. Gråsort, sandet, stenfyldt kompakt muld. Undergrund: stenet grus. Kvadrat 3: dybde 42 cm. Gråbrunt, sandet, stenet muld. Undergrund: stenet grus. Indeholder: A633x1, A633x2, A633x3, A633/K1x5, A633/K1x4, A633/K1x3, A633/K1x2, A633/K1x1, A633/K2x1, Opx86, Opx106. Er vist på: T72-T73. A634 Recent vejspor - ej snittet. Er vist på: T73. A635 Recent vejspor - ej snittet. Er vist på: T73. A636 Stolpehul (Diameter: 42 cm) Ej snittet. Er vist på: T74. 8

9 A637 Grube (Bredde: 175 cm; Længde: 200 cm) Ej snittet. Er vist på: T75. A638 Grube (Bund: lige; Sider: skrå; Dybde: 15 cm; Bredde: 145 cm; Længde: 390 cm; Iblandet: brændt ler) Lag 1: brunsort muld. Lag 2: brunsort, kompakt muld m. spor af trækul. Lag 3: som lag 1 m. en stor mængde brændt ler. Lag 4: brun, kompakt muld. Lag 5: lag 1 opblandet m. lag 6. Lag 6: "ny" brun, løs muld. Lag 7: "ældre" sortbrun, kompakt muld. Undergrund: gult, fint grus. Indeholder: A638x1 - A638x9. Er vist på: T75 og T82. A639 Grøft Lag 1: brungrå, stenfyldt muld. Præget af nedsivning. Undergrund: gulligt grus. Indeholder: A639x1 Er vist på: T76. A640 Udgår. Er vist på: T77. A641 Udgår. Er vist på: T77. A642 Udgår. Er vist på: T77. A643 Grube (Bund: lige; Sider: konkav; Dybde: 29 cm; Bredde: 135 cm; Længde: 145 cm) Lag 1: brun, relativ homogen muld. Undergrund: gulligt grus. Indeholder: A643x1 - A643x2. Er vist på: T77-T78. A644 Grube (Bund: uregelmæssig; Sider: stejl; Dybde: 69 cm; Bredde: 200 cm; Længde: 300 cm Iblandet: trækul, brændt ler) Lag 1: brunsort, sandet muld m. partier af gråt sand. Lag 2: visuelt som lag 1, men langt mere leret og klæbrig fyld. Undergrund: gulligt grus. Indeholder: A644x1 - A644x5. Er vist på: T78 og T82. A645 Grube (Bredde: 40 cm; Dybde: 8 cm; Længde: 300 cm) 9

10 Bund af grube. Lag 1: brungråt, sandet muld. Undergrund: gult, gruset sand. Er vist på: T79. A646 Udgår. Er vist på: T79. A647 Grøft Stenfyldt drængrøft - ej snittet. Er vist på: T79. A648 Grøft Stenfyldt drængrøft - ej snittet. Er vist på: T80. A649 Grøft Drængrøft - ej snittet. Er vist på: T80. A650 Stolpehul (Er en del af hus XV; Bund: uregelmæssig; Sider: stejl; Dybde: 50 cm; Bredde: 40 cm; Længde: 32 cm; Indeholder: Stenpakning; Iblandet: trækul;) Lag 1: gråt, sandet muld, spættet med muld og sand. Formentlig tilknyttet A622 (hus XV). Er vist på: T70 og T81. A651 Stolpehul/tagbærende (Er en del af hus XV; Bund: lige; Sider: stejl; Dybde: 35 cm; Bredde: 42 cm; Længde: 38 cm) Vestlig tagbærende i A622. Lag 1: sortbrun, let leret muld m. nister af trækul. Undergrund: gruset sand. A652 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Diameter: 8 cm; Dybde: 14 cm) A653 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: skrå; Dybde: 15 cm; Diameter: 9 cm) A654 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: skrå; Dybde: 10 cm; Diameter: 9 cm) 10

11 A655 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 19 cm; Diameter: 5 cm) A656 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 19 cm; Diameter: 6 cm) A657 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 20 cm; Diameter: 8 cm) A658 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 19 cm; Diameter: 7 cm) A659 (Er en del af hus XV; metode: Ske; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 18 cm; Diameter: 8 cm) A660 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 19 cm; Diameter: 10 cm) A661 (Er en del af hus XV; Bund: lige; Sider: skrå; Dybde: 9 cm; Diameter: 24 cm) Stolpehul i A

12 A662 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 14 cm; Diameter: 7 cm) A663 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 15 cm; Diameter: 7 cm) A664 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 18 cm; Diameter: 6 cm) A665 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 19 cm; Diameter: 10 cm) A666 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 12 cm; Diameter: 6 cm) A667 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 7 cm; Diameter: 7 cm) Nedrammet pæl i A662. A668 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 12 cm; Diameter: 5 cm) A669 Stolpehul (Er en del af hus XV; Bund: konveks; Sider: skrå; Dybde: 10 cm; Diameter: 14 cm) Stolpehul i A

13 A670 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 13 cm; Diameter: 6 cm) A671 (Er en del af hus XV; Bund: konveks; Sider: stejl; Dybde: 8 cm; Diameter: 6 cm) A672 (2 stk.) (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 17 cm; Diameter: 5 cm) To identiske nedrammede pæle i A622. A673 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: uregelmæssig; Dybde: 21 cm; Bredde: 8 cm; Længde: 11 cm) Trekantet i fladen. A674 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: uregelmæssig; Dybde: 18 cm; Bredde: 8 cm; Længde: 11 cm) Trekantet i fladen. A675 (2 stk.) (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 21 cm; Diameter: 6 cm) To identiske nedrammede pæle i A622. A676 (2 stk.) (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl) To nedrammede pæle i A622. Trekantet fyldskifte i fladen. Stratigrafi kunne ikke erkendes. Den nordlige er 18 cm dyb, mens den sydlige er 14 cm dyb. Diameter for begge: ca. 5 cm. 13

14 A677 (2 stk.) (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 17 cm; Diameter: 6 cm) To næsten identiske nedrammede pæle i A622. A678 (Er en del af hus XV; Bund: konveks; Sider: stejl; Dybde: 5 cm; Bredde: 7 cm; Længde: 8 cm) Formentlig nedrammet pæl i A622. Lag 1: Gråbrun, sandet muld. A679 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 14 cm; Bredde: 5 cm; Længde: 8 cm) A680 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 13 cm; Diameter: 7 cm) A681 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: skrå; Dybde: 10 cm; Bredde: 5 cm; Længde: 10 cm) Rektangulær i fladen. A682 (Er en del af hus XV; Bund: lige; Sider: stejl; Dybde: 15 cm; Diameter: 8 cm) A683 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 13 cm; Diameter: 6 cm) A684 14

15 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 19 cm; Diameter: 7 cm) A685 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 19 cm; Diameter: 6 cm) Rektangulær i fladen. A686 (2 stk.) (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: skrå; Dybde: 18 cm; Diameter: 5 cm) To næsten identiske nedrammede pæle i A622. A687 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 20 cm; Diameter: 7 cm) Rektangulær i fladen. A688 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: skrå; Dybde: 23 cm; Diameter: 7 cm) A689 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: skrå; Dybde: 13 cm; Diameter: 5 cm) A690 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: skrå; Dybde: 22 cm; Diameter: 6 cm) Helt kvadratisk i fladen. Undergrund: sandet, blåligt ler. A691 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: skrå; Dybde: 25 cm; Diameter: 7 cm) Helt kvadratisk i fladen. 15

16 Undergrund: sandet, blåligt ler. A692 (Er en del af hus XV; Bund: lige; Sider: stejl; Dybde: 18 cm; Bredde: 6 cm; Længde: 9 cm) Trekantet i fladen. A693 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 17 cm; Diameter: 7 cm) Vestgavl. A694 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 17 cm; Diameter: 6 cm) Vestgavl. A695 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: stejl; Dybde: 16 cm; Diameter: 6 cm) Vestgavl. A696 Ildsted Fyldskifte (ildsted?) i A622. Lag 1: gråsort, meget sodet sand m. pletter af lag 2, samt brændte/ubrændte sten. Undergrund: gråhvidt sand. Ikke varmepåvirket. Indeholder: A696x1. A697 Ildsted Fyldskifte (ildsted?) i A622. Lag 1: sortbrun, meget sandet muld m. et 1½ cm tykt trækulslag i bunden. Ikke varmepåvirket. Indeholder: A697x1. A698 Stolpehul (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: uregelmæssig; Dybde: 13 cm; Bredde: 18 cm; Længde: 18 cm Iblandet: trækul;) Stolpehul. i A622. Lag 1: sortbrun, meget sandet muld med trækulsnister. 16

17 A699 Stolpehul/tagbærende (Er en del af hus XV; Bund: lige; Sider: stejl; Dybde: 36 cm; Diameter 60 cm; Iblandet: undergrundsmateriale, trækul, brændt ler;) Stolpehul m. udskiftning i A622. Øst. Profiltegnet to gange, da udskiftningen først kunne erkendes ved nedlæggelse af balk. Lag 1: sortbrun, let leret muld m. nister af brændt ler og trækul, samt enkelte pletter af gulbrunt, leret sand. Lag 2: lig med lag 1+3, blandet. Måske resultat af dyreaktivitet. Undergrund: grågult sand/gråhvidt, gruset sand. Indeholder: A699x1. A700 (Er en del af hus XV; Bund: Spids; Sider: skrå; Dybde: 22 cm; Bredde: 9 cm; Længde: 10 cm) Vestgavl. A701 (Er en del af hus XV; Dybde: 21 cm; Diameter: 10 cm) Østgavl. 9) Fundliste A622x1 Oldsag/klæbersten Bikubeformet ténvægt af klæbersten, ornamenteret m. tre koncentriske riller. Diameter: 3,0 cm; højde: 1,6 cm; huldiameter: 0,6 cm. Vægt 23 g. Er vist på: T70; A622x2 Oldsag/jern/søm/nagle Er vist på: T70; A622x3 Oldsag Mønt. Kobber. Diameter: 1,6 cm. Vægt: under 1 g. Fundet m. detektor i fladen af A622. Er vist på: T70; A622x4 Oldsag/jern/nitteplade Er vist på: T70; A622x5 Oldsag/jern/beslag Stort beslag af jern, eventuelt hængsel fra skrin. 7,1 x 4,1 cm. Vægt: 75 g. 17

18 Er vist på: T70; A622x6 Er vist på: T70; A622x7 Trekantet, skededubsko-lignende genstand af jern. Spor efter to nitter. Er vist på: T70; A622x8 Ombøjet, rektangulær jernplade. Er vist på: T70; A622x9 Oldsag/klæbersten (genstand af klæbersten: kar) 5 stk. Et randskår. Tre sideskår af velbevaret klæbersten. Et tykkere skår (2,9 cm), evt. bundskår. Vægt i alt: 535 g. A622x10 Oldsag/ben/kam Kamfragment. 3,1 x 1,7 cm. Med ni tænder og to halve nittehuller. A622x11 Oldsag/ben Ornamenteret benfragment. Med en jernnitte delvis bevaret, derudover to halve nittehuller.muligvis fragment fra knivskæfte eller kam. A622x12 Oldsag/jern/bæltespænde Trapezoidt fladt bæltespænde. A622x13 Oldsag/jern/kniv (Længde: 5.6 cm) A622x14 Oldsag/jern/nål Dragtnål m. firkantet hoved. Længde 6,9 cm. A622x15 Oldsag/jern/beslag Beslag. To dele m. recent brud. A622x16 Oldsag/jern I alt fire fragmenter: a) jernnagle m. rest af nitteplade. Længde 3,6; diameter 0,9. b) fladt, aflangt beslag, muligvis m. nitte. 18

19 c) ubestemmeligt fragment d) ubestemmeligt fragment A622x17 Oldsag/jern/beslag Vinkelformet beslag. Længde 8,2 cm. A622x18 Oldsag/klæbersten Disintegreret klæbersten, evt. ildpåvirket. Vægt 209 g. A622x19 Oldsag/jern/beslag Uregelmæssigt beslag. Længde 7,8 cm. A622x20 Oldsag/brændt ler (Vægt: 31 g) Fragment af brændt ler m. vidjeaftryk. A622x21 Oldsag/jern/beslag Rektangulært blikfragment. 2,9 x 1,7 cm. I den ene ende et regulært hak, i den anden to (nitte)huller. Er brudt itu ved ombøjning el. lign. A622x22 A622x23 Oldsag/brændt ler (Vægt: 157 g) Muligt fragment af vævevægt. Uregelmæssig, linseformet. Radius ca 6,5 cm. A622x24 Oldsag/brændt ler (Vægt: 130 g) Fragment af vævevægt. Let linseformet. Radius 6,3 cm. A622x25 Oldsag/fauna (Vægt: 16 g) Lille søpindsvin. A622x26 Oldsag/ben Bearbejdet fragment af dyreknogle. A622x27 Div. Jernfragmenter, 13 stk. A622x28 19

20 Oldsag/Skiffer/hvæssesten 2 stk. A622x29 Oldsag/keramik/randskår (ornamentik: ja; Antal: 11 stk; Kartype: Østersøkeramik) 4 stk: gråbrun til rødlig overflade, visse steder sortbrændt. Udafsvajet, fortykket, lige afskåren rand. Fin- til mellemmagret. På ét stykke ses en omløbende afsats ved skulderknæk m. skrå indstik. 4 stk: gråbrun/sort overflade. Let udafsvajet, afrundet rand. Relativt finmagret m. enkelte større magringskorn. 1 stk: gråsort til rødbrun overflade.tynd, afrundet rand. Finmagret. Markant indadgående bugknæk 2 cm under rand. 1 stk: gråbrun overflade. Tynd, afrundet rand. Finmagret. 1 stk: gråsort overflade. Udafsvajet, lige afskåren (i kanterne afrundet) "svulstig" rand. Mellemmagret. A622x30 Oldsag/keramik/bundskår (Antal: 8 stk) 7 stk: gråbrun/sort overflade. Skråt udadgående sider. Mellemmagrede. Flad til konkav bund. Èt stykke har afsats. 1 stk: gråbrun overflade. Mellemmagret. Siden er stejl i starten, derefter udafsvajet. A622x31 Oldsag/keramik/sideskår (ornamentik: ja; Antal: 11 stk) 9 stk: rødbrun/sort overflade. Mellemmagrede. Ornamentik: vandrette, omløbende furer. 1 stk: rødbrun/sort overflade. Mellemmagret. Ornamentik: bølgede, vandrette furer. 1 stk: rødbrun overflade. Mellemmagret. Ornamentik: vandrette, omløbende, smalle, parvise furer. 1 stk: gråsort/sort overflade. Groftmagret. Ornamentik: afsats med indstik. A622x32 Oldsag/keramik/sideskår (Antal: 25 stk) Generelt mellemmagret, rødbrun, til tider sortbrændt, keramik. A622x33 Oldsag/brændt ler (Vægt: 356 g) Flere fragmenter m. vidjeaftryk. A622x34 Hornstejle A622x35 Oldsag/flint Afslag, 12 stk. A622x36 Brændt ben. Vægt: 8 g. A622x37 Dyretænder og -kæber. Vægt. 406 g. 20

21 A622x38 Dyreknogler. Vægt: 1980 g. A622x39 Dyreknogle, længde 18,2 cm. A622x40 2 stk. små kæber A622x41 Flora Trækul opsamlet ad hoc. Vægt: 12 g. A622x42 Fiskeknogler. A633x1 Oldsag/jern 9,8 cm lang og 1,8 cm tyk jerngenstand. Kvadratisk og udbanket i den ene ende, tilnærmelsesvis spids i den anden. Evt. spidsmejsel. Fundet relativt dybt i kulturlaget m. detektor. Er fundet i: A633; A633x2 Oldsag/jern/søm/nagle (Antal: 7 stk.) Fragmenter af naglehoveder og -stilke. Både firkantede og runde. Fundet med detektor. Er fundet i: A633; A633x3 7 fragmenter. Er fundet i: A633; A633/K1x1 Oldsag/keramik/randskår (Antal: 1 stk; Kartype: Østersøkeramik) Gulbrun overflade. Mellemmagret. Udafsvajet, fortykket, lige afskåret rand. Er fundet i: A633; A633/K1x2 Oldsag/keramik/sideskår (ornamentik: ja; Antal: 1 stk; Kartype: Østersøkeramik) Gulbrun overflade. Mellemmagret. Vandrette, omløbende furer. Er fundet i: A633; A633/K1x3 Oldsag/keramik/sideskår (Antal: 2 stk) Er fundet i: A633; A633/K1x4 Dyretænder. Vægt 54 g. Er fundet i: A633; 21

22 A633/K1x5 Dyreknogler. Vægt: 195 g. Er fundet i: A633; A633/K2x1 Oldsag/flint Kvadrat 2. 7 afslag. Er fundet i: A633; A638x1 Oldsag/tak Bearbejdet tak. Savspor på fire sider. Er fundet i: A638; A638x2 Oldsag/keramik/randskår (Antal: 2 stk.) Rødligt på yderside, sortbrændt nær rand. Gråbrunt, til tider sortbrændt på inderside. Mellemmagret. Afrundet, fortyndet, let indadbøjet, rand. Er fundet i: A638; A638x3 Oldsag/keramik/randskår Gulbrunt på yderside, sortbrændt på inderside. Relativt fintmagret. Afrundet, let fortyndet, udafsvajet rand. Er fundet i: A638; A638x4 Oldsag/keramik/sideskår (Antal: 5 stk.) Er fundet i: A638; A638x5 Dyretænder, 200 g. Er fundet i: A638; A638x6 Dyreknogler, 1320 g. (Fordelt i to poser) Er fundet i: A638; A638x7 Oldsag/flint Afslag, 2 stk. Er fundet i: A638; A638x8 Oldsag/brændt ler (Vægt: 90 g) Er fundet i: A638; A638x9 To fragmenter. Er fundet i: A638; A639x1 To knoglefragmenter. Er fundet i: A639; 22

23 A643x1 To dyretænder. Er fundet i: A643; A643x2 Dyreknogler, 340 g. Er fundet i: A643; A644x1 Oldsag/brændt ler (Vægt: 44 g) Er fundet i: A644; A644x2 Oldsag/bjergart Rund, glat sten. Gruttesten? Vægt: 600 g. Er fundet i: A644; A644x3 Dyretænder, 4 stk. Er fundet i: A644; A644x4 Dyreknogler, 315 g. Er fundet i: A644; A644x5 Flora Trækul: Vægt: 3 g. Er fundet i: A644; A696x1 Naturvidenskabelig prøve/jordprøve Er fundet i: A696; A697x1 Naturvidenskabelig prøve/jordprøve Er fundet i: A697. A699x1 Oldsag/brændt ler (Vægt: 5 g) Er fundet i: A699; 10) Opsamlingsliste Opx86 Oldsag/sølv/mønt Hedebymønt. Mangler ca. 1/4. Med gennemboring. Fundet af Neel Jans i toppen af A633 inden 2. afrømning (fundsted markeret på T73). Er fundet i: A633; Er vist på: T73; Opx87 Oldsag/bronze Foldet bronzeblik. Fundsted markeret på T70. Er vist på: T70; 23

24 Opx88 Oldsag/jern/pilespids Skafttungepilespids. Længde 8,3 cm. (fundsted markeret på T76) Er vist på: T76; Opx89 Aflangt, med rektangulært tværsnit. Længde 6,5. Fundsted markeret på T77. Er vist på: T77; Opx90 Fundsted markeret på T76. Er vist på: T76; Opx91 Oldsag/keramik/sideskår (Antal: 1 stk) Oldsag/jern/søm/nagle (Antal: 1 stk) Fundsted markeret på T76. Er vist på: T76; Opx92 Cirkulær, itubrudt jernplade. Fundsted markeret på T76. Er vist på: T76; Opx93 Oldsag/jern/kniv (Længde: 7 cm) Fundsted markeret på T74. Er vist på: T74; Opx94 Fundsted markeret på T74. Er vist på: T74; Opx95 Oldsag/jern/kniv (Længde: 6 cm) Fundsted markeret på T74 Er vist på: T74; Opx96 Fundsted markeret på T74. Er vist på: T74; Opx97 Oldsag/jern/pilespids Skafttungepilespids. Længde 4,5 cm. Fundet umiddelbart vest for A633. Opx98 Oldsag/jern/søm/nagle Jernagle m. rundt hoved. Længde 2,9 cm, stilks diameter max. 0,8 cm. Fundet umiddelbart vest for A633 Opx99 En dyretand og to jernfragmenter. Fundet umiddelbart vest for A

25 Opx100 Oldsag/jern/spore Jernspore m. kort torn. Fundet af Neel Jans i bunker. Opx101 Oldsag/jern Jernpind, let konisk m. rundt tværsnit. Længde 8,2. Fundet af Neel Jans i bunker. Opx102 Oldsag/sølv Bæltespænde, 3,0 x 1,5 cm. Fundet af Neel Jans i bunker. Opx103 Oldsag/jern/søm/nagle Jernagle m. rundt hoved og firkantet stilk. Længde 3,8 cm. Fundet af Neel Jans i bunker. Opx104 Oldsag/jern/søm/nagle (Antal: 2 stk.) 2 mejselformede spiger. Længde 4,2 og 4,5 cm. Fundet af Neel Jans i bunker. Opx105 Oldsag/jern/nål Ringnål. 5,6 cm lang, fladbanket m. ombøjet hoved. Ringen er ligeledes flad og 2,6 cm i diameter. Fundet af Neel Jans i bunker. Opx106 Oldsag/bly Blyplombe, m. cirkelformet fordybning til segl el. lign. Omfoldet, så den har kunnet sidde på eksempelvis en snor. Vægt: 28 g. Fundet i toppen af A633 inden 2. afrømning. Er fundet i: A633; Opx107 Oldsag/jern/nål Nål, let konisk. Længde 2,4 cm, diameter 1-2 mm. Fundet af Neel Jans i bunker. Opx108 Oldsag/jern/kniv (Længde: 5.1 cm) Fundet af Neel Jans i bunker. Opx109 Sammenfoldet (?) jern. Længde 9,6 cm. Muligvis recent. Fundet af Neel Jans i bunker. Opx110 Oldsag/jern/søm/nagle (Antal: 6 stk.) Div. fragmenter af nagler og spiger. Opx111 2 aflange jernstykker. Det ene muligvis en kniv (længde 7,1 cm). Fundet af Neel Jans i bunker. Opx112 Oldsag/keramik/sideskår Fundet af Neel Jans i bunker. Opx113 Oldsag/keramik/sideskår (Antal: 2 stk.) Fundet af Neel Jans i bunker. 25

26 Opx114 Oldsag/sølv Sølvsmykke, "Vindingehjul". Fundet af Neel Jans ved det plantede hegn i hestefolden syd for udgravningen Foldager II. Opx115 Oldsag/bronze/fibel Haledel af fuglefibel el. lign. Støbt bronze. Fundet af Neel Jans i hestefolden syd for udgravningen Foldager II. Opx116 Oldsag/knap Cirkulær, forsølvet knap el. lign m. mønster. Middelalder eller senere? Fundet af Neel Jans i hestefolden syd for udgravningen Foldager II. Opx117 Oldsag/bronze/beslag 2 stk. sammenhørende bronzebeslag, m. meget primitiv stregornamentik og jernnitter. Flade, rektangulære, let hvælvede på oversiden. 6,7 x 1,6 cm. Muligvis beslag til relativt recent knivskæfte. Bronze eller messing. Fundet af Neel Jans i hestefolden syd for udgravningen Foldager II. Opx118 Oldsag/bronze Bukket, irregulært bronzefragment. Muligvis støbt. Vægt: 27 g. Fundet af Neel Jans i hestefolden syd for udgravningen Foldager II. Opx119 Oldsag/keramik/randskår (Antal: 1 stk.) Gråbrun, ru overflade. Mellemmagret. Udafsvajet, fortyndet, afrundet rand. Fundet af Neel Jans i hestefolden syd for udgravningen Foldager II. Opx120 Knap Forgyldt knap. Recent. Fundet af Neel Jans i hestefolden syd for udgravningen Foldager II. Opx121 Oldsag/bronze Cirkulær bronzeplade. Diameter 3,0 cm. Fundet af Neel Jans i hestefolden syd for udgravningen Foldager II. Opx122 Et sideskår. To aflange jernfragmenter. Fundet af Neel Jans i hestefolden syd for udgravningen Foldager II. 11) Tegningsliste Nr. Type Målestok Initialer 70 Fladetegning, A & A650 1:50 OTKH 71 Fladetegning, A :50 OTKH 72 Fladetegning, A :50 OTKH 73 Fladetegning, A :50 OTKH 74 Fladetegning, A636 1:50 OTKH 75 Fladetegning, A :50 OTKH 76 Fladetegning, A639 1:50 OTKH 77 Fladetegning, A :50 OTKH 78 Fladetegning, A :50 OTKH 26

27 79 Fladetegning, A :50 OTKH 80 Fladetegning, A :50 OTKH 81 Detailplan, A622 med tilhørende anlæg A :20 OTKH/NKW 82 Snit i A638 & A644 1:20 OTKH 83 Snit i A622, A651 & A699 1:20 NKW 12) Fotoliste Nr. Motiv Dato Initialer Digital 1-2 A638, set mod N 15/11-04 OTKH 3 Oversigtsbillede, set mod V 15/11-04 OTKH 4 Oversigtsbillede, set mod Ø 15/11-04 OTKH 5 A622, arbejdsbillede, set mod NØ 15/11-04 OTKH 6-8 A644, set mod N 17/11-04 OTKH 9 A622, sydlige halvdel, set mod S 17/11-04 OTKH A622, nordlige halvdel, set mod Ø 18/11-04 OTKH 12 A622, arbejdsbillede, set mod NØ 18/11-04 OTKH 13 A622, arbejdsbillede, set mod NV 19/11-04 OTKH 14 A622, arbejdsbillede, set mod V 19/11-04 OTKH A622, nordlige halvdel, set mod Ø 23/11-04 OTKH 17 A , set mod V 24/11-04 OTKH A688, set mod V 24/11-04 OTKH A699, set mod S 24/11-04 OTKH A622, set mod N 25/11-04 NKW A650, set mod V 25/11-04 NKW 27 A688, set mod V 24/11-04 OTKH A622, set mod N 26/11-04 OTKH Dias Film Hidrører fra anden undersøgelse 6 A638, set mod N 15/11-04 OTKH 7 A644, set mod N 17/11-04 OTKH 8 A622, sydlige halvdel, set mod V 17/11-04 OTKH 9 A622, sydlige halvdel, set mod V 18/11-04 OTKH 10 A622. nordlige halvdel, set mod Ø 18/11-04 OTKH 11 A622, arbejdsbillede 18/11-04 OTKH 12 A622, nordlige halvdel, set mod Ø 23/11-04 OTKH 13 A622, nedrammede pæle i fladen, NØ-lige hjørne 23/11-04 OTKH 14 A i A622, set mod V 24/11-04 OTKH 15 A688 i A622, set mod V 24/11-04 OTKH 16 A699 i A622, set mod S 25/11-04 NKW 17 A622, vestlig del af profil, set mod N 25/11-04 NKW 18 A622, vestlig del af profil, set mod N 25/11-04 NKW 19 A622, vestlig del af profil, set mod N 25/11-04 NKW 20 A622, østlig del af profil, set mod N 25/11-04 NKW 21 A622, østlig del af profil, set mod N 25/11-04 NKW 22 A622, østlig del af profil, set mod N 25/11-04 NKW 23 A650, set mod V 25/11-04 NKW 24 A650, set mod V 25/11-04 NKW 25 A622, set mod N 26/11-04 OTKH 27

28 13) Bilagsliste 1) Oversigtskort over Øm by, med udgravningsfelt markeret. 2) Oversigtsplan over udgravningsfelt, 1: ) Detailplan over grubehuset (A622 hus XV), 1:25. 28