Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. februar 2013 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-17:00 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose Lex (V) Peter H. S. Kristensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Fraværende Bemærkninger/ændringer til dagsordenen Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget Orientering om fuld udrulning af fælles rehabiliterende indsats Rammebesparelse på Ældreområdet Fremtidig anvendelse af Tonnishave Udarbejdelse af afdækningskatalog Venteliste til plejehjem og plejecentre Status - etablering af nyt plejecenter Orientering fra Nordjysk Mad I/S Orientering Lukket sag - Sundhedsklinikker Lukket sag - Orientering

3 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Fraværende /dwfslj Åben sag ÆO Sagsfremstilling: Fraværende: Alle mødt. Lone Lex deltog i punkterne 1-6, og forlod mødet kl

4 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Bemærkninger/ændringer til dagsordenen /dwfslj Åben sag ÆO Sagsfremstilling: Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen. Ingen bemærkninger til dagsordnen.

5 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget Resumé: P05/dwsbts 11/10449 Åben sag ÆO/SS Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at holde et fællesmøde. Sagsfremstilling: Følgende punkter ønskes drøftet på mødet: Sundhedshus Afklaring af de forskellige sammenhænge, som begrebet træning indgår i, og hvordan er afgrænsningen mellem træning i de forskellige kommunale tilbud. Indsats overfor hjerneskadede. Ulighed i sundhed. Hjælpemidler. Visitationschef Tina Grønbæk, Ældrechef Bodil Christiansen og Sundheds- og Handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt. Vedr. Sundhedshus Drøftelse af tidsplan for byggeriet, samt om der fx kan etableres sygeplejeklinik i sundhedshuset på noget af det areal, som regionen får i overskud. Træning Blev ikke drøftet. Vedr. indsats overfor hjerneskadede Drøftelse af indsats overfor hjerneskadede, herunder hvordan sektorovergange fungerer. Af de nye genoptrænings- og rehabiliteringspladser anslås ca. 5 døgnpladser, at skulle håndtere hjerneskadede med intensivt træningsbehov. Ulighed i sundhed Orientering om resultater fra den senest gennemførte undersøgelse Hvordan har du det?. Herudover drøftelse af, hvordan der lokalt kan arbejdes med undersøgelsens resultater, med henblik på at kunne spore en udvikling i efterfølgende målinger. Den nye undersøgelse, som kommer i begyndelsen af 2014, bør forelægges Byrådet på et temamøde. Hjælpemidler

6 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side 551 Blev ikke drøftet. Informationsmateriale blev udleveret. Bilag: Notat til dagsorden den 28. februar 2013 Økonomi på hjælpemiddelområdet Oversigt over borgere og hjælpemidler

7 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Orientering om fuld udrulning af fælles rehabiliterende indsats Resumé: A00/dwsbkvj 11/17367 Åben sag ÆR/HAR/ÆO/SS Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en projektbeskrivelse for den fælles rehabiliterende indsats kaldet "Nye udfordringer, nye veje". Projektbeskrivelsen sendes til orientering i Ældreomsorgsudvalget. Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Ældrerådets udtalelse vil foreligge til mødet. Sagsfremstilling: Fælles rehabiliterende indsats (FRI) har fungeret som et pilotprojekt i 2 ud af de 9 kommunale hjemmehjælpsgrupper. Nu rulles projektet ud til at omfatte hele ældreområdet i løbet af foråret 2013 og psykiatri og handicapområdet i løbet af efteråret Dette vil foregå ved hjælp af en række arbejdsgrupper, som bl.a. skal arbejde med: nye organiseringsmodeller med henblik på at arbejde mere rehabiliterende om kommunen har de rette tilbud og indsatser styring af økonomien og måling af effekt på området behovet for kompetenceudvikling. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager projektbeskrivelsen til efterretning. Personalemæssige konsekvenser: Da projektet sigter mod at gøre borgerne mere selvhjulpne, er der en forventning om, at der vil blive behov for færre medarbejdere i forbindelse med ydelser som rengøring, bad mv. Visitationschef Tina Grønbæk deltager under dette punkt. Beslutning i Ældrerådet den 25. februar 2013: Taget til efterretning. Til efterretning. Bilag: Bilag D - Projektorganisering

8 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side 553 Bilag C-oplæg til kommissorier fase 1 Bilag B - Tidsplan Bilag A-Forandringsteori Projektbeskrivelse

9 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Rammebesparelse på Ældreområdet Resumé: G01/dwsbts 12/20210 Åben sag ÆR/ÆO/ØK/BY I forbindelse med budget 2013 er det besluttet at lægge en rammebesparelse på 0,5 % på lønbudgettet ind på samtlige politikområder. Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage stilling til rammebesparelsen på Ældreområdet. Ældrerådets udtalelser til foreligge til mødet. Sagsfremstilling: Reduktion på løn på 0,5 % svarer til kr. på Ældreområdet. Der er reduceret i normeringen på plejecentrene i 2011 og 2012 svarende til en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2012 og fremover. På Frit Valgs området må der ikke ske aflysning af visiterede ydelser. For at undgå at reducere på serviceniveauet på Frit Valgs området og undgå revisitering m.v. indgår den bevilgede 1 mio. kr. til hjemmeboende pensionister i alle forslag. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget indstiller besparelsesmulighed 1, 2, 3 eller 4 til Byrådets godkendelse: 1. Der er meddelt bevilling til hjemmeboende pensionister med kr. Denne mio. kr. foreslås anvendt til lønreduktion, de resterende kr. foreslås fordelt mellem de 11 plejecentre. 2. Der modregnes kr. i den meddelte bevilling til hjemmeboende pensionister på 1 mio. kr., de resterende kr. tages fra plejecentrenes vikarkonto. Konsekvenserne heraf vil være, at der ved fravær kun udføres den nødvendige pleje, det vil sige ingen rengøring i ferieperioder og ved andet fravær. 3. Der modregnes kr. i den meddelte bevilling til hjemmeboende pensionister på 1 mio. kr., de resterende kr. foreslås finansieret ved at reducere i nattevagten, på nuværende foreslås på Hellevadlund plejecenter. 4. Der modregnes kr. i den meddelte bevilling til hjemmeboende pensionister på 1. mio. kr., de resterende kr. finansieres ved reduktion i de kørende nattevagter i hjemmeplejen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 7. december 2012: Der ønskes forelagt et forslag, hvor det i budget 2013 afsatte beløb til hjemmeboende pensioni-

10 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side 555 ster friholdes. Der ønskes endvidere forelagt et forslag, hvor der reduceres i ledelse eller i Visitationen. Udsættes. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 28. februar 2013: På baggrund af den første drøftelse i Ældreomsorgsudvalget er der udarbejdet 2 nye forslag. 5. Der reduceres med kr. på serviceniveauet til rengøring. Status pr. d.d.: A rengøring på 45 min. hver 14. dag, 142 borgere A0 rengøring på 55 min. hver 14. dag, 407 borgere A1 rengøring på 80 min. hver 14. dag, 224 borgere Fagenheden anbefaler at der fremover kun skal være en A og A1 rengøring. Dette betyder en besparelse på timer pr. år. at A1 rengøring reduceres til 70 min. Det betyder en besparelse på 970 timer pr. år. Samlet besparelse på timer pr. år à 267,64 kr. = kr. Rest kr. fordeles mellem plejecentrene, der reducerer rengøringen tilsvarende kr. kan give 71,5 timer pr. uge til aktiviteter til ensomme ældre. De afsatte kr. bruges til at fastholde serviceniveauet på rengøring og alternativt oprettes der 4 seniorjob til at varetage aktiviteter ved ensomme ældre. Besparelser på visitationen og på ledelsen vedrører ikke ældreområdet, men disse områder indgår i vurderingen på konto 6. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender et af de fremlagte forslag. Visitationschef Tina Grønbæk og Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Personalemæssige konsekvenser: Ukendt. Beslutning i Ældrerådet den 25. februar 2013: Ældrerådet kan ikke tilslutte sig flere besparelser på ældreområdet, og Byrådet opfordres til af finde besparelser på andre områder. Peer Thisted og Peter H.S. Kristensen indstiller forslag 1. Lone Lex og Knud L. Pedersen fremsender uden anbefaling. Der ønskes et notat, der godtgør,

11 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side 556 at det er lovligt at ansætte seniorjobbere til at varetage den foreslåede type opgaver. Lone Lex og Knud L. Pedersen har ønsket en besparelse på ledelse eller i Visitationen, men da disse funktioner hører under konto 6, kan dette ikke medregnes under Ældreomsorgsudvalgets område. Karl Emil Nielsen ønsker en reduktion i administration eller ledelse. Alternativt foreslås en besparelsen på 1,16 mio.kr. finansieret af kassebeholdningen. Lone Lex, Knud L. Pedersen og Karl Emil Nielsen ønsker forelagt en sag, hvor kriterier for udmøntning af pulje på 1 mio.kr. fremgår.

12 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Fremtidig anvendelse af Tonnishave Resumé: S00/dwsbhak 12/174 Åben sag ÆR/ÆO/ØK Byrådet har besluttet, at der skal ligge en plan for anvendelse af Tonnishave inden plejehjemmet lukkes. Der fremlægges 5 mulige alternativer. Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering. Ældrerådets udtalelse vil foreligge til mødet. Sagsfremstilling: Byrådet vedtog den 19. december 2012 at Tonnishave lukkes som plejecenter og tømmes for alle aktiviteter, samt at der - inden Tonnishave endelig fraflyttes - skal foreligge en beslutning om og tidsplan for, hvad bygningen skal anvendes til. Elementer fra Masterplan skal indtænkes. Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsætter 5 mulige alternativer for anvendelsen af bygningen. 1. De nuværende og kommende kommunale aktiviteter i Asaa forbliver på Tonnishave. Det drejer sig om Centerrådets nuværende aktiviteter, en evt. fremtidig sygeplejeklinik, anvendelse af Tonnishave som basis for gruppe- 83 ydelser (fællesspisning med henblik på etablering af netværk og forebygge ensomhed). I praksis vil dette forslag betyde, at stort set hele kælderen, stueetagen og 1. sal vil kunne anvendes til andet formål. Det kunne fx være som medborgerhus med mulighed for at huse aktiviteter, som Borgerforeningen eller andre kunne administrere, hvis der er interesse herfor. 2. Huset kunne sælges til andet formål. Borgerforeningen og pårørendegruppen argumenterede i perioden op til Byrådets beslutning i slutningen af 2012 for etablering af et friplejehjem. Såfremt der er interesse for etablering af et friplejehjem foreslås bygningen solgt til dette formål. Et friplejehjem vurderes at ville tiltrække kommende plejehjemsbeboere, som ellers ville søge et kommunalt plejecenter, men hvis der primært vil være tale om at de lokale borgere vælger et friplejehjem, vurderes dette alene at være et mindre antal. 3. Huset kan evt. lejes ud til genhusning i forbindelse med ombygningsprojektet svarende til de aftaler, der har været indgået omkring brugen af Aldersro i Flauenskjold. 4. Udlændingestyrelsen har henvendt sig til Brønderslev Kommune for at sondere mulighederne for husning af flygtninge på Tonnishave. Udlændingestyrelsen vurderer, at bygningen vil kunne huse beboere. Udlændingestyrelsen betaler i så tilfælde husleje for bygningen ligesom kommunens udgifter til pasning og undervisning af børn afdækkes. Udlændingestyrelsen nævner også, at der herved skabes øget omsætning i byen. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at Udlændingestyrelsen ved etablering af et nyt center lægger vægt på en positiv indstilling fra lokalsamfundet.

13 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Såfremt ingen af ovenstående forslag kan realiseres, foreslås bygningen revet ned. Prisen herfor er anslået kr. Den ledige grund kan fx udstykkes i 1-2 parceller, som kan sættes til salg. I forlængelse heraf vil fagenheden have behov for lejemål i byen til kommunale aktiviteter, ligesom Centerrådet vil have behov for et lejemål til videreførelse af sin aktivitet. Fagenheden er åben overfor at løse disse lokaleudfordringer i samarbejde med Borgerforeningen. Fagenheden for Sundhed og Velfærd gør opmærksom på, at det er ønskeligt med en snarlig afklaring af bygningen af hensyn til de tilbageværende beboere på Tonnishave. Desuden bemærkes, at det ikke er muligt at reducere yderligere i normeringen på Tonnishave. Medio februar er der 7 beboere på Tonnishave. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at det besluttes, hvad Tonnishave fremover skal anvendes til, og at der i forlængelse heraf indledes en drøftelse med beboerne med henblik på tømning af bygningen. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår videre, at der frigives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. finansieret af den afsatte pulje på 2,0 mio.kr. til kapacitetstilpasninger på ældreområdet på politikområde 106 Puljer, såfremt det besluttes at Tonnishave skal rives ned. Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Personalemæssige konsekvenser: Ukendt. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Ældrerådet den 25. februar 2013: Ældrerådet anbefaler forslag 5, hvor Tonnishave rives ned, og at der findes alternativer, hvor Centerrådet kan have aktiviteter. Ældrerådet anbefaler, at boligerne i Tonnismarken benyttes hertil. Udvalget anbefaler, at der snarest optages dialog med Tonnishaves beboere vedr. ønsker om fraflytning af Tonnishave. Peer Thisted, Peter H.S. Kristensen og Karl Emil Nielsen anbefaler, at Tonnishave rives ned, samt at der indgås aftale om husning af nuværende og kommende kommunale aktiviteter i Asaa, dvs. Centerrådets nuværende aktiviteter, en evt. fremtidig sygeplejeklinik, gruppe- 83 ydelser (fællesspisning med henblik på etablering af netværk og forebygge ensomhed) samt evt. aktivitetstilbud. Peer Thisted, Peter HS Kristensen og Karl Emil Nielsen anbefaler videre, at der bevilges 0,9 mio.kr. til nedrivning af Tonnishave. Lone Lex og Knud L. Pedersen vurderer ikke, at Ældreomsorgsudvalget har behov for bygningen fremover, og anbefaler at der optages dialog med Borgerforeningen i Aså om den fremtidige anvendelse af bygningen.

14 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Udarbejdelse af afdækningskatalog Resumé: Ø00/dwokph 13/1581 Åben sag ÆO Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan, som indebærer, at der allerede i januar/februar igangsættes udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien. Udvalget skal tage stilling til, om der er særlige ønsker til udarbejdelsen af nyt afdækningskatalog. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen: Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien. Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2 %. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4 % og heraf skal minimum 3 % kunne realiseres i Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august. Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg: Afdækning pr. udvalg i kr. 4 % 2 % Økonomiudvalget (excl. energi) Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget Ældreomsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi I alt I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdstekno-

15 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side 560 logi som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr., og vel at mærke krav der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder, som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi, får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet. Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget. Personalemæssige konsekvenser: Kendes ikke pt. På næste møde ønskes en gennemgang af budgettet på hovedgrupper som grundlag for afdækningsdrøftelsen. Der ønskes fokus på kan- og skal-opgaver, herunder projekter. Lone Lex var fraværende. Bilag: Principper for udarbejdelse af budget Overordnet tidsplan - budget

16 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Venteliste til plejehjem og plejecentre Resumé: G01/dwsbbc 10/1640 Åben sag ÆO Der foreligger venteliste pr. 15. februar 2013 til plejehjem og plejecentre. Sagsfremstilling: Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering. Til efterretning. Lone Lex var fraværende. Bilag: Venteliste pr. 15. februar 2013 Venteliste pr. 15. februar grafisk

17 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Status - etablering af nyt plejecenter Resumé: P05/dwsbhak 11/1639 Åben sag ÆO Der vil løbende blive givet en mundtlig status for projektet. Sagsfremstilling: Der vil blive givet en mundtlig status på mødet. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning. Afholdt rejsegilde 4. februar Lone Lex var fraværende.

18 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Orientering fra Nordjysk Mad I/S Resumé: P35/dwsbhak 12/17050 Åben sag ÆO Forelæggelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2012 til Ældreomsorgsudvalgets orientering. Sagsfremstilling: Ældreomsorgsudvalget besluttede i forbindelse med åbningen af Nordjysk Mad I/S, at mødereferater fra bestyrelsesmøder skulle fremlægges til orientering. Mødereferat fra 12. december 2012 er vedlagt. Ældreomsorgsudvalget har endvidere udtrykt ønske om at besøge Nordjysk Mad I/S. Det foreslås, at ønsker til en dato drøftes. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager referatet fra bestyrelsesmøde den 12. december 2012 til efterretning, samt at ønsker til dato for besøg drøftes. Til efterretning. Lone Lex var fraværende. Bilag: Referat fra bestyrelsesmøde den

19 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Orientering I06/dwsbts 13/1554 Åben sag ÆO Intet. Lone Lex var fraværende.

20 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Lukket sag - Sundhedsklinikker

21 Ældreomsorgsudvalget, den 28. februar 2013 Side Lukket sag - Orientering