SOCIALUDVALGET. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALUDVALGET. Referat"

Transkript

1 Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Socialforvaltningens mødelokale 4 Nytorvsgyde 6, 1. sal Mødenr.: 20 Fraværende:

2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 199 Orientering om dyre anbringelsessager Administrive regler for borgerservice-området Bevilling til en forbedret indss for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) Kontrakt til leverandører af madservice Orientering om udvikling og implementering af kronikerprogrammer i Region Midtjylland Orientering om kræftrehabiliteringsprojekt (KOSAK) Leger Frivilligt socialt arbejde / Dialogmøde om målsætninger for psykiriområdet Meddelelser og gensidig orientering 348 LUKKET DAGSORDEN Ingen sager til behandling Side nr.: 333

3 Sag nr.: 199 Cirius-sag nr.: 2007/49045 Sagsbehandler: LPJ Orientering om dyre anbringelsessager Familiechef Jytte Thomsen og afdelingsleder for Anbringelser Trine Birkemose vil på mødet orientere om dyre anbringelsessager. Baggrund Socialudvalget besluttede på sit møde den 12. juni 2007, Udvalget skal have en årlig redegørelse om dyre anbringelsessager, der overstiger kr. Her følger en redegørelse over anbringelsessager i Familieafdelingen pr. 30. september 2007 samt en redegørelse over dyre anbringelsessager i Anbringelsessager i Familieafdelingen Familieafdelingen har i perioden fra 1. januar september 2007 haft en nettotilgang på 7 anbringelser. I tabel 1 kan ses en oversigt over antallet af nye og ophørte anbringelser i perioden samt en oversigt over antal anbringelser fordelt på anbringelsesformer pr 1. januar 2007 og pr. 30. september Tabel 1: Oversigt over anbringelser i Familieafdelingen fra 1. januar 30. september 2007 Opholdssteder Regionale Kommunale Plejefamilier Eget værelse Andet I alt institutioner institutioner Antal anbringelser pr. 1. januar Antal anbringelser pr. 30. september Netto tilgang Nye anbringelser fra 1. januar september 2007 Ophørte anbringelser i perioden Antallet af anbringelser er således steget med 7 i de første 9 måneder i år. I bilag 1 kan ses en kort beskrivelse af de sidste 10 anbringelser, der er foretaget i Anbringelsesafdelingen. Eksemplerne på anbringelser giver et indtryk af mangfoldigheden af opgaver i afdelingen; børn i alle aldre, anbringelser på mange typer anbringelsessteder og børn og unge med forskellig baggrund. Dyre anbringelser Såvel blandt nye anbringelser som blandt de børn og unge, hvor familieafdelingen på grund af barnet/den unges massive vanskeligheder, har måttet ændre anbringelsessted, er der nogle meget dyre anbringelser. Det drejer sig om dyre enkeltmands-anbringelser, dyre opholdssteder, samt pladser på sikrede institutioner og andre regionsinstitutioner. Enkeltmandsanbringelser varierer fra kr. til op i mod kr. om måneden og bruges kun i korte perioder. Tilbydes af prive udbydere ofte i forbindelse med almindelige opholdssteder samt af Regions institutioner. Dyre opholdssteder varierer fra kr. til kr. om måneden (Almindelig opholdsstedstakst varierer mellem ca kr. til kr. om måneden). Kendetegnende for de dyre steder er, de kan rumme voldsomme og udadreagerende unge, de har mange personaleressourcer og ofte også særlige behandlingstilbud. Vi har for øjeblikket 10 unge på dyre opholdssteder, heraf 5 til over kr. pr. måned. Side nr.: 334

4 Sag nr.: 199 Cirius-sag nr.: 2007/49045 Sagsbehandler: LPJ Sikrede institutioner: Pladserne på de sikrede institutioner anvendes af politi og retsvæsen til varetægtssurrog samt afsoning. Disse pladser betales af kommunerne efter objektive kriterier. Derudover kan kommunerne købe enkeltpladser til unger over 15 år i særlige tilfælde ned til 12 år hvor den unge opfylder særlige krav til farlighed, behov for observionsperiode eller for behandling. Disse ophold kan kun vare to måneder af gangen. Pladserne varierer i pris omkring ca kr. i døgnet. Institutionspladser til handicappede og børn og unge med til socialpsykiriske problemstillinger Regionen tilbyder institutionspladser til handicappede og til målgruppen af børn og unge med socialpsykiriske problemstillinger. Det er højt specialiserede institutioner og ret dyre pladser omkring kr. i døgnet. Ved opgørelse pr. 30. september 2007 har Familieafdelingen haft 34 anbringelsessager, hvor udgiften i hver enkelt sag, har oversteget kr om året. I tabel 2 vises fordelingen på anbringelsesformer. Tabel 2 Anbringelsessager i Familieafdelingen (sagsomkostninger over kr/år) Anbringelser på døgninstitution Anbringelser på opholdssteder I alt Antal I samme periode har der været 4 placeringer på de sikrede institutioner. I bilag 2 kan ses fire eksempler på anbringelsessager med sagsomkostninger over kr./år Refusion Der ydes stsrefusion på de dyre anbringelser. I 2007 således der ydes 25 % refusion af udgifter over kr. årligt og 50 % refusion af udgifter over kr. årligt. Refusionen aftrappes i 2008 og 2009 og udgør fra % fra kr. og 50 % fra kr. Bilag: Bilag 1: De seneste 10 anbringelsessager (lukket bilag) Bilag 2: Fire eksempler på dyre anbringelsessager (lukket bilag) Socialudvalget tager redegørelsen til efterretning. Redegørelsen taget til efterretning. Side nr.: 335

5 Sag nr.: 200 Cirius-sag nr.: 2007/00713 Sagsbehandler: KBE Administrive regler for borgerservice-området I Borgerservice administreres en række love og regler, som hører under Socialudvalgets politikområde og Socialudvalget er på sit møde 9. oktober blevet orienteret om disse opgaver. For lette administrionen og sikre en ensartet sagsbehandling er det hensigtsmæssigt anvende en række administrivt fastste regler, herunder beløbsgrænser. Disse foreligges hermed Socialudvalget til godkendelse. I bilag 1 er forslag til administrivt fastste regler beskrevet. Bilag Bilag 1: Forslag til administrivt fastste regler for borgerservice-området Socialudvalget godkender forslag til administrivt fastste regler for borgerservice-området. Udsættes til næste møde. Side nr.: 336

6 Sag nr.: 201 Cirius-sag nr.: 2007/56915 Sagsbehandler: VJD Bevilling til en forbedret indss for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) I sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og Viborgklyngen (Viborg og Skive Kommuner) er det aftalt, indssen for borgere med KOL skal forbedres, særligt i forhold til skabe sammmenhængende forløb for borgerne. Der er neds en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra: Viborg og Skive Kommuner Regionshospitalet Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde, Region Midtjylland Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Praktiserende læger. Arbejdsgruppen har udarbejdet et oplæg til en forbedret indss for borgere med KOL. En forbedret KOL-indss tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger i rapport om Kronisk sygdom, om nytænke sundhedsfaglige roller, så de i højere grad tager hensyn til sammenhæng og kvalitet i kronikeromsorgen. Konkret har det tidligere Vejle Amt udviklet og igangs et KOL-program, som arbejdsgruppen har lagt til grund for udviklingen af oplæg til forbedret indss for KOL-pienter. Formål Formålet med en forbedret indss er begrænse følgerne af en diagnosticeret KOL på både kort og langt sigt. Målgruppe Målgruppen for en forbedret indss er borgere med diagnosticeret let til moder KOL, som oftest ikke er tilknyttet hjemmeplejen/andre kommunale serviceydelser. Denne målgruppe er valgt, da borgere med de sværeste tilfælde af KOL på nuværende tidspunkt er tilknyttet Regionshospital Viborg samt de to kommuners hjemmepleje. Den konkrete indss indeholder følgende elementer: 1. Kommunerne sikrer let henvisningsadgang for de praktiserende læger 2. KOL-pienterne skal tilknyttes en sundhedsprofessionel kontaktperson (en såkaldt care/case manager) 3. KOL-pienterne tilbydes individuelt tilpasset rehabilitering 4. KOL-pienterne tilbydes a. Undervisning i mestring af KOL b. Rygestopkurser for rygere c. Fysisk træning d. Ernæringsvejledning og behandling e. Psykosocialstøtte f. Vejledning i brug af medicin Mål for indssen På den baggrund forventes det, KOL-pienterne Bliver bedre til mestre egen sygdom Holder sig raske længere og får en bedre livskvalitet Forbliver på arbejdsmarkedet i længere tid Bliver indlagt færre gange på hospitalet Får mindre behov for hjemmepleje Side nr.: 337

7 Sag nr.: 201 Cirius-sag nr.: 2007/56915 Sagsbehandler: VJD Dokumention og evaluering Indssen monitoreres og evalueres af Dansk Sundhedsinstitut (DSI). Endvidere vil DSI yde processtøtte til den forløbsansvarlige person. Økonomi Indssen er en forbedring af den hidtidige kommunale indss for KOL-pienter, hvorfor der er behov for tildeling af ressourcer til finansiering af: Forløbsansvarlig person 1 fuldtidsstilling til en sygeplejerske eller fysioterapeut. Udgiften fordeles mellem Viborg og Skive Kommuner med 2/3 til Viborg og 1/3 til Skive. Anslået udgift pr. år for Viborg Kommune kr. Træning, rygestop, mestring, psykosocial støtte og kostvejledning Den forløbsansvarlige person kan alt efter uddannelsesbaggrund varetage dele af disse opgaver også, men det er foruds i beregningen, der skal købes undervisning inden for nogle af områderne. Anslået udgift pr. år for Viborg Kommune Evaluering og processtøtte fra DSI i 2008 I alt 2008 I alt 2009 og frem kr kr kr kr. arbejdsgruppens oplæg til forbedret indss for KOL-pienter godkendes, der bevilges kr. i 2008 til den forbedrede indss for KOL-pienter, der bevilges kr. i 2009 og frem til den forbedrede indss for KOL-pienter, og beløbene finansieres fra konto til sundhedsfremme og forebyggelse. en godkendt. Side nr.: 338

8 Sag nr.: 202 Cirius-sag nr.: 2007/06129 Sagsbehandler: mj3 Kontrakt til leverandører af madservice Byrådet besluttede på møde den 27. februar 2007, forpligtigelsen til skabe et grundlag for modtagere af hjælp efter 83 i lov om social service, kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælp sker efter følgende procedurer: At der indgås kontrakt med enhver kvalificeret og godkendt leverandør, der opfylder de kvalitets- og priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp, kommunen har fasts - (godkendelsesmodellen). Der er udarbejdet og vedtaget en kontrakt for leverandører af personlig og praktisk hjælp, men der er endnu ikke vedtaget en kontrakt for leverandører af madservice, som også er en del af frit valgs området for borgere der bor i eget hjem. I bilag 1 er udkast til kontrakt til leverandør af madservice. Serviceniveauet for Viborg Kommunes madservice fremgår af Kvalitetsstandarden s. 7. Der fremgår ingen kvalitetskrav til madservice i Kvalitetsstandarden, der er derfor udarbejdet et bilag til kontrakten hvoraf kvalitetskravene fremgår se bilag 4. Det samlede kontraktmeriale består af foruden kontrakten af de bilag der fremgår af nedestående. Bilag Leverandørkontrakt til madservice i Viborg Kommune med følgende bilag: Bilag 1: Socialministeriets fritvalgsblanket Bilag 2: Suppleringsskema til Socialministeriets fritvalgsblanket Bilag 3: Nugældende madpriser Bilag 4: Ydelsesbeskrivelse Kvalitetskrav til madservice i Viborg Kommune Bilag 5: Rammeaftale vedrørende det sociale kapitel Socialudvalget godkender udkast til kontrakt til leverandør af madservice. en godkendt. Side nr.: 339

9 Sag nr.: 203 Cirius-sag nr.: 2007/62776 Sagsbehandler: VJD Orientering om udvikling og implementering af kronikerprogrammer i Region Midtjylland Region Midtjylland, Kommunerne og praksis i regionen er blevet enige om samarbejde om udvikling og implementering af kronikerprogrammer. Kronikerprogrammerne skal blandt andet beskrive den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indss for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indss en præcis beskrivelse af opgavefordelingen koordinering og kommunikion mellem alle involverede parter. Der nedsættes kronikerprogramgrupper inden for følgende områder: KOL Diabetes Hjerte-karlidelser. Det er hver gruppes opgave udarbejde forløbsprogrammer for kroniske sygdomme med udgangspunkt i cronic care model / kronikermodellen, som anbefales af Sundhedsstyrelsen. Der udpeges repræsentanter fra Regionen og almen praksis samt fra hver af de 6 kommuneklynger i regionen. Under hver kronikerprogramgruppe kan der nedsættes underarbejdsgrupper samt implementeringsgrupper. De sidstnævnte foreslås være identiske med kommuneklyngerne. Viborg-klyngen har udpeget følgende til de tre kronikerprogramgrupper: Til KOL-gruppen er udpeget Forebyggelseschef Eva Henriksen fra Skive Kommune. Til diabetes-gruppen er udpeget sygeplejefaglig konsulent Hanne Tonsberg Hvingelby fra Viborg Kommune. Til Hjerte-kar-gruppen er udpeget koordinor for sundhed og forebyggelse Vibeke Juul Dalengaard fra Viborg Kommune. Endvidere skal der nedsættes 4 grupper, som går på tværs af de 3 kronikerprogramgrupper. Det drejer sig om: KRAM IT Pientperspektiv Evaluering og dokumention Arbejdet i de tre kronikerprogramgrupper forventes gå i gang i november En uddybende beskrivelse af organisering af gruppernes arbejde og indhold i kronikerprogrammerne kan ses af vedlagte brev fra Region Midtjylland. Det skal pointeres, den KOL-indss, som Viborg-klyngen har udviklet, bliver en integreret del af kronikerprogrammet for hele regionen på KOL-området. Bilag Bilag nr. 1: Udvikling og implementering af kronikerprogrammer i Region Midtjylland Side nr.: 340

10 Sag nr.: 203 Cirius-sag nr.: 2007/62776 Sagsbehandler: VJD orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Side nr.: 341

11 Sag nr.: 204 Cirius-sag nr.: 2007/63853 Sagsbehandler: VJD Orientering om kræftrehabiliteringsprojekt (KOSAK) Med kommunalreformen er der via Finanslovsaftalen 2006 bevilget 40 millioner kroner til en projektpulje for kommunal kræftrehabilitering. Puljen skal bidrage til løsninger på kommunernes udfordringer med hensyn til udvikle, planlægge, koordinere og evaluere rehabiliteringsindsser for de borgere, der har kræft. Puljen er udmøntet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Kommunernes Landsforening. Der er bevilget støtte fra denne pulje til 11 projekter, der involverer 15 kommuner landet over. Viborg, Skive, Herning og Randers Kommuner har indgået et samarbejde med MarselisborgCentret i Århus om et kræftrehabiliteringsprojekt, der har til formål skabe bedre grundlag for rehabilitere kræftramte borgere i den erhvervsaktive alder. Der er afs omkring 8 millioner kroner til projektet over en 2-årig periode. Projektet betegnes KOSAK-projektet. Ved gennemføre projektet i fire kommuner er der lagt op til et samarbejde på tværs af kommunale grænser. Projektet lægger ligeledes op til et tæt samarbejde med de praktiserende læger, sygehuse/kræftafdelinger og Kræftens Bekæmpelse. Det er en god måde udbygge og afprøve nye samarbejdsformer mellem mange forskellige parter. Projektet er opdelt i tre indssområder: 1. Tidlig og forbyggende indss, der aktivt inddrager, støtter og fremmer borgerens/kræftpientens evner og muligheder for håndtere sin sygdom og livssituion. Målet er udvikle en kommunal forebyggende rehabiliteringspakke, som tilbydes borgeren tidligt i forløbet - når denne har modtaget sin kræftdiagnose. 2. Forløbskoordinor, der skal sikre sammenhæng og koordinion mellem sygehus, praksissektor og kommune og mellem de forskellige fagpersoner, som den kræftramte møder i sit rehabiliteringsforløb på tværs af kommunale serviceområder. 3. Arbejdsfastholdelse af den kræftramte borger. Denne del af projektet tager sigte på udvikle et program, der aktivt inddrager og udbygger samarbejdet med offentlige og prive virksomheder omkring fastholde den kræftramte i job. Indssen forankres hos forløbskoordinoren i den enkelte kommune. Fra den 1. august 2007 til 30. april 2008 kan borgere i alderen år, med en nydiagnosticeret kræftsygdom, få hjælp fra en såkaldt forløbskoordinor. Forløbskoordinoren støtter den enkelte kræftpient i håndtere fx problemer på arbejdspladsen. Ydermere kan forløbskoordinoren også guide og henvise til samtaletilbud om kræft, vejledning om motion og fysisk aktivitet eller råd om kræft og sund kost. Det er helt individuelt, hvilken form for støtte, den enkelte kræftpient har behov for. I Viborg Kommune samarbejder Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen om rehabiliteringsprojektet. Forløbskoordinoren er placeret i Beskæftigelsesforvaltningen. På grundlag af da indsamlet i hver kommune udarbejdes der en evaluering af projektet. Der udarbejdes en formidlings- og implementeringsstregi for hver kommune på baggrund af evalueringen. Ydermere afholdes en nional konference om projektets resulter. Side nr.: 342

12 Sag nr.: 204 Cirius-sag nr.: 2007/63853 Sagsbehandler: VJD orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Side nr.: 343

13 Sag nr.: 205 Cirius-sag nr.: 2007/66741 Sagsbehandler: KBE Leger Socialforvaltningen administrerer en række leger på det sociale område. Det drejer sig om følgende leger: Boligleget Lars Worres Minde. Fællesleget af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune. Anna Marie og Petra Johansens Fond. Johan Mogensens Leg. For alle legerne gælder, der kan ansøges om midler herfra, og udbetaling sker på baggrund af forskellige retningslinier, som er specificeret i de enkelte legers formålsbeskrivelser. Der har i de tidligere kommuner været forskellige praksiser for, hvordan der er truffet beslutning om fordeling af legmidlerne blandt ansøgerne. I den tidligere Fjends Kommune, som administrerede Anna Marie og Petra Johansens Fond og den tidligere Karup Kommune, som administrerede Johan Mogensens Leg skete fordelingen efter politisk behandling. Fordeling af midler fra Boligleget Lars Worres Minde og Fællesleget af 1980, som begge blev administreret af den tidligere Viborg Kommune, skete på baggrund af forvaltningens beslutning. Socialudvalget beslutter hvor kompetencen, til træffe beslutning om fordeling af legmidler, skal placeres. Udbetalingen udlægges til administriv kompetence. Udvalget orienteres én gang årligt. Side nr.: 344

14 Sag nr.: 206 Cirius-sag nr.: 2007/50106 Sagsbehandler: KBE Frivilligt socialt arbejde /2008 Socialudvalget behandlede på sit møde 30. oktober 2007 sag vedrørende midler til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Sagsfremstillingen fremgår af nedenstående: Jf. Socialudvalgets principper for samarbejde med frivillige sociale organisioner og foreninger i Viborg Kommune kan der søges om støtte fra Frivillighedspuljen to gange årligt pr. 1. april og 1. oktober. Der kan søges tilskud til følgende: Igangsætning af nye initiiver Forsøg med nye metoder Driftstilskud til eksisterende initiiver Kurser og konferencer af udviklende og kvalificerende karakter Løsning af konkrete sociale opgaver efter aftale med Viborg kommune Oversigt over Frivillighedspuljen for 2008 Afs på budget kr. Der er ved ansøgningsrunden i oktober 2007 for 2008 indkommet 70 ansøgninger. Skema over ansøgningerne fremgår af bilag 1. Bilag Bilag 1: Oversigt over ansøgninger. Socialudvalget drøfter sagen med henblik på en afklaring af hvilke ansøgninger, der kan imødekommes og hvilke ansøgninger, der skal have afslag, sagen sendes til høring i Frivillighedsrådet, og uforbrugte 18-midler fra 2007 på ca kr. overføres til Sagen drøftet. Sendes til høring i Frivillighedsrådet. Frivillighedsrådet har 6. november 2007 afholdt møde og her gennemgået de indkomne ansøgninger. Høringssvar fra Frivillighedsrådet vil foreligge på Socialudvalgets møde 12. november Bilag Bilag 1: Oversigt over ansøgninger (bilaget vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet det tidligere er sendt som bilag til Socialudvalgets dagsorden den 30. oktober 2007 sag nr. 194) Side nr.: 345

15 Sag nr.: 206 Cirius-sag nr.: 2007/50106 Sagsbehandler: KBE Socialudvalget drøfter sagen med henblik på en afklaring af hvilke ansøgninger, der imødekommes og hvilke ansøgninger, der skal have afslag, og uforbrugte 18-midler fra 2007 på ca kr. overføres til Udvalget følger forvaltningens indstilling til bevilling dog med Frivillighedsrådets indstilling til ændringer vedrørende ansøgningerne nr. 2, 3, 5 og 43. Vedrørende ansøgning nr. 58 indkaldes Viborg Internionale Klub til en nærmere redegørelse af deres ansøgning. Vedrørende ansøgning nr. 67 bevilges kr. Side nr.: 346

16 Sag nr.: 207 Cirius-sag nr.: 2007/55685 Sagsbehandler: KBE Dialogmøde om målsætninger for psykiriområdet Socialudvalget godkendte på sit møde 9. oktober 2007 kommissorium for udarbejdelse af sektorpolitik på psykiriområdet. I forbindelse med udarbejdelsen af sektorpolitikken skal der afholdes et dialogmøde, hvor Socialudvalget inviterer en bred kreds af interessenter til en drøftelse af forskellige temaer inden for psykiriområdet. Hensigten med dialogmødet er få input fra såvel fagfolk som brugere og pårørende til formulering af målsætninger for området. Disse målsætninger vil blive en central del af sektorpolitikken. Det foreslås, dialogmødet afholdes på et af nedenstående tidspunkter: tirsdag 8. januar 2008 kl (i forlængelse af Socialudvalgsmødet) mandag 14. januar 2008 kl tirsdag 15. januar 2008 kl Socialudvalget vil forinden dialogmødet blive præsenteret for et oplæg med nærmere beskrivelse af mødets konkrete indhold. Socialudvalget fastlægger do for dialogmøde vedrørende målsætninger for psykiriområdet. Dialogmødet afholdes den 8. januar Side nr.: 347

17 Sag nr.: 208 Cirius-sag nr.: 2007/00528 Sagsbehandler: KBE Meddelelser og gensidig orientering Do Aktivitet Deltager 27. november 2007 Møde med Viborg Handicapråd Socialudvalget 11. december 2007 Dialogmøde om målsætninger på voksenhandicapområdet Socialudvalget Orientering om situionen vedrørende ventelister Socialudvalget orienteres om situionen vedrørende ventelister for plejeboliger samt social-, psykiri og voksenhandicapområdet. Orienteringen blev uds på Socialudvalgets møde 30. oktober orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Side nr.: 348