Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen"

Transkript

1 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr. budgetopfølgningen. Overordnet konklusion på budgetopfølgningen Som det fremgår af nedenstående tabel forventes der med udgangspunkt i baseline pr. 31/ et mindreforbrug på ældrebevillingen på ca. 4,15 mio. kr. Korr. budget 2015 Baseline pr. 31/ Afvigelse pr. 31/ Afvigelse pr. 30/ Variabel Udvikling på afvigelse Øvrig del Et positivt tal på afvigelsen er udtryk for et merforbrug/mindre indtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. I nedenstående tabel er udviklingen på afvigelsen siden budgetopfølgningen pr. 30. april specificeret. Specifikation af udviklingen i afvigelse Udvikling Budgetflytning - kompetenceudvikling Budgetflytning - ansættelse af projektleder til plejeboligplan Budgetflytning færre visiterede timer til frit valg Korrektioner som følge af justeringer på indtægter og udgifter - f.eks. fald i visiterede timer, øgede udgifter til mellemkommunale borgere, der er bosat i andre kommuner, færre udgifter til lejetab og øgede udgifter til elever - se bilag 3 i budgetnotat Afvigelse i alt Et positivt tal på afvigelsen er udtryk for et merforbrug/mindre indtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Siden sidste budgetopfølgning pr. 30. april 2015 er der overordnet ikke sket andre ændringer end budgetflytninger, som det fremgår af ovenstående tabel. Indholdet af det resterende budgetnotat består af en række bilag, som er angivet nedenfor. Bilagsfortegnelse Bilag 1: Hvordan ser budget 2015 ud?... 2 Bilag 2: Baseline pr. ultimo august Bilag 3: Hvilke udfordringer står ældrebevillingen over for?... 7 Bilag 4: Ledelsesinformation... 9 Bilag 5: Samlet resultat for ældrebevillingen... 10

2 2 Bilag 1: Hvordan ser budget 2015 ud? Det oprindelige budget 2015 på ca. 34 mio. kr. er blevet reguleret med samlet ca. 7,1 mio. kr. Dette giver et korrigeret budget på ca. 26,9 mio. kr. for Budgetreguleringerne er specificeret i nedenstående tabel og efterfølgende kort beskrevet. Budget (i 1000 kr.) Oprindeligt budget Budgetreguleringer ifm. BUM-afregninger FV Budgetreguleringer ifm. BUM-afregninger PBL Overførsel mellem 2014 og 2015* Projektleder til plejeboligplan Ældremilliard Budgetomplacering - færre visiterede timer Budgetomplacering - kompetenceudvikling budgetopfølgning - nedsættelse af lønfremskrivning - overenskomst KL Lov og cirkulæreprogram Korrigeret budget )Note: Lov og cirkulæreprogram 2016 reguleres først ved 3. budgetopfølgning, hvorfor det ikke er medtaget i det korrigerede budget for *Heraf 0,6 mio. kr. vedr. Ældremilliard Bemærkninger til det oprindelige budget Flytning af budget vedr. AKUT-team I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev der afsat 1,6 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014 til en AKUT-indsats. Dette har udmøntet sig i et AKUT-team, som organisatorisk er forankret i Aktivitet & Træning. AKUT-teamet blev først startet op i løbet af 2013, hvorfor den 2-årige projektperiode strækker sig ind i Med udgangen af 2013 var der et restbudget på samlet 2,24 mio. kr. Dette blev overført med 1.5 mio. kr. til 2014 og 0,74 mio. kr. til Udmøntning af sundhedsplanen Skanderborg Kommune er med Økonomiaftalen for 2014 blevet tildelt 3 mio. kr. til udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen. Denne udmøntning er sket via sundhedsplanen. Sundhedsplansmidlerne indgår i det oprindelige budget, hvorfor udmøntningen heraf fremgår som en udgift på samlet 3 mio. kr. En række projekter i sundhedsplanen er tidsbegrænsede, hvorfor midlerne vedrørende disse fra 2016 kan anvendes til andre formål inden for sundhedsplanen. De 3 mio. kr. er udmøntet på følgende måde: Udvidet brobyggerfunktion 0,5 mio. kr. Udvidet akutteam 0,65 mio. kr. Hjerneskadeforløbskoordinator 0,5 mio. kr. Sundhedsprofessionelt med af rehabiliteringsteam 0,15 mio. kr. Færre genindlæggelser psykiatri 0,5 mio. kr. Gadesygeplejerske 0,5 mio. kr. Tidlig opsporing KOL 0,2 mio.kr.

3 Budgetreguleringer ifm. BUM-afregninger Samtlige kommunale frit valg-senheder (hjemmehjælp) BUM-afregnes. I praksis betyder det, at deres budgetter én gang om måneden reguleres i forhold til den reelle aktivitet. I 2015 er der pr. ultimo august blevet reguleret på følgende måde: Periode Frit valg Plejebolig inkl. D-timer 1. Budgetregulering ultimo januar Budgetregulering ultimo februar Budgetregulering ultimo marts Budgetregulering ultimo april Budgetregulering ultimo maj Budgetregulering ultimo juni Budgetregulering ultimo juli Budgetregulering ultimo august Nettoregulering Total for Plejebolig D- timer for hele perioden Total Et positivt tal på afvigelsen er udtryk for et merforbrug/mindre indtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Der ses fortsat en tendens til et faldende timetal på frit valgs området, hvilket iflg. Økonomistabens beregninger medfører en mindre udgift. Det er derfor besluttet i forbindelse. 2. budgetopfølgning, at ældreområdet korrigeres med kr. 5,34 mio. kr. til kassen som følge af færre visiterede timer. I forlængelse heraf er der igangsat et projekt, hvor Fagsekretariatet og Økonomistaben i samarbejde, skal afdække udviklingen på området. Projektets kommissorium er at afdække hvorvidt, at faldet i frit valg er som følge af rehabilitering og, om der er en sammenhæng mellem øget fokus på rehabiliteringsindsatsen og de dertil ændrede arbejdsgange. Konklusionerne fra projektet forventes forelagt Socialudvalget i december. Modsat er der som forventet flyttet budget som følge af primært D-timer for ca. 1,9 mio. kr. fra Fagsekretariatet til plejedistrikterne. Dette giver netto en BUM-regulering svarende til ca. 2,36 mio. kr. Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 Der er i alt overført et mindreforbrug fra 2014 til 2015 på ca. 2,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,635 mio. kr. Ældremilliarden Disse indsatser er placeret i Fagsekretariatet og vedrører Kompetenceløft, Transportpulje mv.. De overførte midler vedrørende Ældremilliarden 2014 forventes forbrugt i Projektleder vedr. plejeboligplan I forbindelse med udmøntningen af Byrådets beslutning om den fremtidige plejecenterstruktur, er der ansat en projektleder, som bl.a. skal sikre, at de rigtige indsatser sættes i gang på de rigtige tidspunkter. Der er afsat 0,3 mio. kr. i Midlerne er omplaceret til konto 6 hvor udgiften afholdes. Ældremilliard 2014 Der er omplaceret 2,99 mio. kr. til Fagsekretariatet vedr. Ældremilliarden Disse midler kommer fra plejecentrenes uforbrugte midler i Beløbet tilbageføres til plejedistrikterne i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Der vil blive præsenteret et særskilt punkt på Socialudvalgets møde i oktober omkring politikkontrol af Ældremilliard. 3

4 Budgetomplacering vedr. færre visiterede timer Som følge af, at antallet af visiterede timer indenfor fritvalgsområdet er faldende, blev det i Byrådet ved 2. budgetopfølgning besluttet at Ældrebevilling skulle reguleres med 5,34 mio. kr. Finansiering overføres til kassen Kompetenceudvikling af medarbejdere i Fagsekretariatet Ældre og handicap I forlængelse af organisationsudviklingen i Fagsekretariatet Ældre og handicap er der et betydeligt behov for kompetenceudvikling af personalet. Der er derfor flyttet 1 mio. kr. fra ældrebevillingen til administrationsområdet vedr. kompetenceudvikling af personalet. Beløbet er 1-årigt. Kompetenceudviklingen finansieres af det overførte mindreforbrug. Budgetomplacering vedr. 1. budgetopfølgning og p/l KL har meddelt, at stigningstaksten på lønbudgettet fra 2014 til 2015 har været udmeldt for højt. Disse penge foreslås trukket tilbage og lagt til side til en forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende dette. Beløbet er reguleret med -1,116 mio. kr. 4

5 Bilag 2: Baseline pr. ultimo august 2015 Baselinen pr. ultimo august 2015 er beregnet med udgangspunkt i den kendte aktivitet pr. 31. august 2015 Hvordan er baselinen blevet vurderet? Vurderingen af baselinen er delt op i to dele: 1. Den variable del af bevillingen 2. Den øvrige del af bevillingen Den variable del af bevillingen består af følgende: Afregning i forhold til plejecentre BUM-afregning i forhold til frit valgs-enhederne BUM-afregning i forhold til D-timer Elever og studerende Mellemkommunale afregninger Afregning med private leverandører af pleje, praktisk bistand og madservice Udgifter vedr. plejevederlag Udgifter til færdigbehandlede patienter Indtægter vedr. madservice Beboerbetaling på Søkilde Den øvrige del af bevillingen består af følgende: Udgifter til bygningsdrift (herunder lejetab) Fælles formål (IT, nødkald, demensindsats, forebyggere, korttidspladser, administration m.m.) Udviklingsprojekter og/eller tværgående kompetenceudvikling Statsrefusioner (Særligt Dyre Enkeltsager - SDE) Den variable del af bevillingen er blevet gennemgået på CPR-niveau. Det betyder konkret, at udgifterne til hver enkelt kendt borger pr. 31. august 2015 på denne del af bevillingen er blevet vurderet. Den øvrige del af bevillingen er blevet gennemgået på et mere generelt niveau. Det betyder konkret, at udgifterne for 2013, 2014 og 1. halvår 2015 er blevet gennemgået på dels posteringsniveau og dels mere overordnet niveau. Med udgangspunkt i denne gennemgang samt en vurdering af øvrige kendte forhold som indvirker på udgifterne, er den forventede udgift for 2015 blevet estimeret. Hvad viser gennemgangen? Som det fremgår af nedenstående tabel, så forventes der med udgangspunkt i baselinen pr. ultimo august 2015 et mindreforbrug på ca. 4,15 mio. kr. Korr. Budget 2015 Baseline pr. 31/82015 Afvigelse pr. 31/82015 Variabel Øvrig del Det betyder, at der med udgangspunkt i den kendte aktivitet pr. 31. august 2015 forventes et nettoforbrug på den variable del af bevillingen på ca. 3,4 mio. kr., mens der for den øvrige del af bevillingen forventes et nettoforbrug på ca. 19,3 mio. kr.. Samlet giver det et nettoforbrug i 2015 på 22,7 mio. kr. 5

6 Forklaringer på afvigelser mellem budget og forbrug Afvigelsen på den variable del forklares primært af følgende faktorer: Faldende udgifter til BUM i frit valg En kombination af flere indtægter og færre udgifter på mellemkommunale betalinger 6 Afvigelsen på den øvrige del forklares primært af: Disponering af investeringer i forbindelse med omsorgssystemet KMD Care herunder udskiftning af den mobile løsning. Der er tale om engangsudgifter i 2015, som ikke påvirker 2016 eller de efterfølgende år. Budgetoverflytning fra ældrebevilling til administration Øgede statsrefusioner Særligt Dyre Enkeltsager/SDE Det korrigerede budget for 2015 er 26,85 mio. kr.

7 Bilag 3: Hvilke udfordringer står ældrebevillingen over for? På ældrebevillingen er der pt. især fokus på nedenstående områder. 7 Generelt på fritvalgs området Som tidligere nævnt er der stor fokus på frit valgs området, som henover året har været faldende. Dette gælder både det kommunale område og de private leverandører. Der er som følge heraf foretaget en budgetkorrektion med -5,34 mio. kr. Området følges nøje. Usikkerhed omkring mellemkommunale betalinger I 2014 har der været stigende kommunale indtægter på det mellemkommunale område henover hele året. Denne tendens ser nu ud til at være svagt faldende. De mellemkommunale betalinger udgør som sådan ikke en udfordring. I 2014 og 1. halvår 2015 har der fortsat været lav mortalitet blandt refusionsborgerne og der ses fortsat søgning fra andre kommuner. Nettoaktiviteten er balanceret. Således betragtes området pt. med status quo. Dog er der stor bevågenhed, idet der ikke er nogen reel venteliste på plejeboliger. Når området fortsat nævnes som en udfordring handler det primært om, at der er tale om et risikoområde (f.eks. influenzaepidemi), hvor få ændringer kan have forholdsvis store og pludselige økonomiske konsekvenser både på indtægts- og på udgiftssiden. Ledige boliger = tomgangsleje Der kan fortsat konstateres vigende efterspørgsel efter plejeboliger i Skanderborg Kommune. Disse boliger skal Skanderborg Kommune betale tomgangsleje for (med undtagelse af Søkilde). Samtidig er ventelisten til plejeboliger reelt ikke eksisterende. Tilsammen betyder dette, at der fortsat må forventes betydelige udgifter til tomgangsleje. Der er indgået en aftale mellem SAB og Dagmargården for resten af 2015 samt januar 2016 omkring midlertidig udlejning af boliger i forbindelse med genhusning ved renovering af boliger. Samtidig huser Dagmargården også Living Lab, der benytter en af lejlighederne. Huslejen vil i 2015 delvis finansieres af ældremilliarden, hvoraf der er afsat 0,4 mio.kr til velfærdsteknologi jf. Socialudvalget beslutning af udmøntning af midler til ældremilliarden. Dog vil størsteparten af de 0,4 mio. kr. finansiere lønmidler indtil 31. december Fagsekretariatet har indgået en aftale med Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed omkring udlejning af fire lejligheder på Baunegården til flygtninge hvilket betyder, at der ikke skal betales lejetab for disse fire lejligheder så længe aftalen løber. P.t. forventes aftalen at gælde fra 1. september 2015 og et år frem. Det skal endvidere nævnes, at huslejeindtægter på Søkilde vil være i relativ balance resten af året, som følge af, at Højre Parterre 11 boliger - udlejes til flygtningeboliger pr. 1. oktober Dog vil indtægterne på plejeboligdelen fortsat kunne falde som følge af visitationsstop. Aftalen med SAB omkring genhusning resten af året, udlejning af boliger på Baunegården samt finansiering af lokalerne til Living Lab fra ældremilliarden betyder, at Fagsekretariatet pr. ultimo august 2015 forventer en udgift på ca. 2,0 mio. kr. til tomgangsleje/huslejetab, hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end sidste budgetopfølgning. Udgiften er indregnet i baselinen.

8 Elever Budgettet til SOSU-elever er i 2015 på 12,7 mio. kr. Det nuværende elevoptag koster alt andet lige 14,5 mio. kr. Historisk viser erfaringerne fra tidligere år, at der har været frafald af elever på ca. 20 %. Dette frafald er i 2015 på 7,2% mod tidligere 20%. Frafaldet er markant mindre, hvilket er positivt, men samtidig udfordres budgettet til elever væsentligt. I forbindelse med den 3. budgetopfølgning kan det konstateres, at frafaldet for nuværende er mindre end antaget. Det betyder, at situationen som det ser ud lige nu, forventes en øget udgift på ca. 1,8 mio. kr. Udgiften er indregnet i baselinen. 8

9 Bilag 4: Ledelsesinformation Dette bilag indeholder en oversigt over udviklingen i antal visiterede timer på ældreområdet i perioden uge 1-35 i henholdsvis 2014 og Oversigten er et led i det politikkontrollerende arbejde i dette tilfælde en kontrol af om forudsætningerne i demografimodellen for ældreområdet holder. Demografimodellen, som den blev godkendt af Byrådet i forbindelse med Budget 2015, forudsagde en demografisk vækst på 4,74 pct. Samtidig blev der forudsat et mindre behov for pleje og praktisk bistand som følge af sund aldring, effekt af hverdagsrehabilitering samt andre faktorer svarende til 1,36 pct. Derved bliver nettoeffekten af demografifremskrivningen 3,30 pct., som er lagt ind som en øgning af ældreområdets budget. Faktisk aktivitet uge 1-35 i 2014 og 2015 Visiterede timer Uger Uger Ændring i timer Ændring i % Frit Valg ,52% Plejecentre ,79% Visiterede timer i alt ,51% Forudsat stigning i demografimodel ,30% Ændret vækst i forhold til tildeling -6,81% * Bemærk, at opgørelsen for januar er for 5 uger både i 2014 og i 2015 med forbehold for efterregistrering i Som det fremgår af ovenstående tabel, så viser den aktuelle udvikling et fald i antal visiterede timer i forhold til samme periode i 2014 i alt et fald på 3,51 %. Demografimodellen for 2015 forudsatte imidlertid en stigning på 3,3 %, hvorfor den samlede ændrede vækst i forhold til tildelingen er på 6,81 %. Visitationen af ydelser svinger over året, bl.a. med sæson for forkølelser og der foretages pt. revisitation, som kan påvirke den faktiske aktivitet. Der er derfor ikke foretaget fremskrivning til hele året. 9

10 Bilag 5: Samlet resultat for ældrebevillingen 10 Nedenstående tabel viser Fagsekretariatets og plejedistrikternes forventninger til det samlede regnskabsresultat i 2015 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo august. Fagsekretariat-/kontraktholdere Forventet forbrug hele året 2015** Korrigeret budget 2015 Afvigelse 2015* Overført fra 2014 Afvigelse uden overførsel*** Fagsekretariatet Ældre og handicap Plejedistrikt Galten Plejedistrikt Ry Plejedistrikt Bøgeskov Plejedistrikt Nord Plejedistrikt Hørning Vores Køkken Aktivitet og Træning Det samlede resultat *Et positivt tal på afvigelsen er udtryk for et merforbrug/mindre indtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. **Resultaterne er opgjort pr. 31/ og stammer fra plejedistrikternes indberetninger til Mit Forventede Regnskab. *** Uden overførsel fra 2014 på 17,0 mio. kr. vil ældebevillingen komme ud med et merforbrug på godt 7,1 mio. kr. (se note 1) 1 Dog skal der korrigeres for Ældremillard 2014 på 3,6 mio.kr. som var uforbrugt i 2014 og dermed med i overførselssag til 2015 for plejedistrikterne og Fagssekretariatet. Resultatet vil derfor være et reelt merforbrug i ældrebevillingen på 3,5 mio.kr uden overførsel mellem 2014 og 2015.