Medicotekniske investeringer 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicotekniske investeringer 2017"

Transkript

1 Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 17/2795 Dato: 9. februar 2017 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Telefon: Notat Medicotekniske investeringer Indledning og formål Dette notat redegør for direktionens forslag til anvendelsen af midler til medicoteknisk apparatur i 2017, samt de principper, som ligger til grund for fordelingen af midlerne til medicoteknisk apparatur. 2. De økonomiske rammer I regionens langsigtede investeringsstrategi indgår, at der årligt prioriteres 350 mio.kr. til it samt medicoteknisk apparatur, fordelt med 50 mio.kr. til investeringer i sundheds-it og 300 mio.kr. til medicoteknisk apparatur. Heraf anvendes ca. 80 mio.kr. på lokale investeringsrammer til mindre apparaturanskaffelser mv.. Investeringsomfanget er nødvendigt dels for at fastholde værdien af det eksisterende kapitalapparat og dermed undgå nedslidning heraf, bl.a. af hensyn til kvaliteten i behandlingen og patientsikkerheden. Dels er nyinvesteringer afgørende for muligheden for at kunne tilbyde nye behandlingsformer m.v. Investeringer i apparatur og it skal samtidig understøtte, at sygehusene løbende kan fastholde eller forbedre omkostningseffektiviteten og dermed produktiviteten. Fremrykninger af medicotekniske anskaffelser for 390 mio.kr. fra perioden til 2016 betød i relation til budget 2017, at de medicotekniske rammer i perioden blev reduceret med årligt 129 mio.kr. Hermed har det været muligt at overholde anlægsloftet for 2017 uden at udskyde højt prioriterede igangværende eller planlagte byggeprojekter. Inden for det samlede anlægsloft er de medicotekniske rammer i 2017 dog ekstraordinært tilført 75 mio.kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget Rammer til medicotekniske anskaffelser er herefter som anført: Medicotekniske rammer kr Lokale inv.rammer - somatiske sygehuse: Anskaffelser u kr. Udgangspunkt: Overslagsår 2017 i budget Fremrykket investering vedr. netværksmodernisering Medicotekniske anskaffelser m.m. u kr Større medicotekniske anskaffelser o kr. Udgangspunkt: Overslagsår 2017 i budget Afledte besparelser pba. fremrykninger til Budget 2017: Tilførsel af nye midler Større medicotekniske anskaffelser o kr I alt

2 I aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Kræftplan IV indgår, at der afsættes 500 mio. kr. i til indkøb af nyt apparatur til at diagnosticere og behandle borgere med kræft. Heraf er afsat 190 mio.kr. på landsplan til apparatur i 2017 og yderligere 200 mio.kr. i Der foreligger endnu ikke en udmøntningsaftale om anvendelsen af midlerne i Kræftplan IV, og konditionerne for anvendelsen af midlerne til apparatur på kræftområdet er således ikke aftalt nærmere. Forudsat Region Syddanmark i forbindelse med udmøntningen af Kræftplan IV tilføres en blokandel af de 190 mio.kr., der er foreslået anvendt til apparaturanskaffelser i regionerne i 2017, ligger det forventede investeringsomfang også i 2017 tæt på målet på 300 mio.kr. årligt. Dette uagtet, at rammerne til større medicotekniske anskaffelser og sygehusenes lokale investeringsrammer er reduceret med baggrund i fremrykninger og dermed også et forhøjet investeringsomfang i tidligere år. På mødet den 19. december 2016 har regionsrådet meddelt bevilling vedr. lokale investeringsrammer samt foreløbig bevilling på 10 mio.kr. til håndtering af akutte nedbrud frem mod den endelig udmøntning af rammen til større medicotekniske anskaffelse. Yderligere har regionsrådet den 23. januar 2017 meddelt bevilling på 24,6 mio.kr. til gennemførelse af de afledte anlægsarbejder vedr. fremrykkede medicotekniske anskaffelser i 2016, som påbegyndes primo Udmøntning af den resterende del af rammen til større medicotekniske anskaffelser skal ske i forbindelse med den politiske behandling af den foreliggende sag. 3. Prioritering i flerårigt perspektiv I tidligere år er prioriteringen af årets ramme til medicotekniske anskaffelser vedtaget på regionsrådets møde i december eller januar. Som en følge af den ekstraordinære proces med fremrykkede apparaturanskaffelser til 2016 er det fundet hensigtsmæssigt at få fuldt overblik over de samlede investeringer i 2016, inden den ordinære proces for 2017 iværksættes. Ansøgningsrunden for 2017 er desuden gennemført med et 2-årigt perspektiv. Det indebærer, at sygehusene i samarbejde med Medicoteknisk Afdeling er blevet bedt om at prioritere apparatur for et beløb, der overstiger årets ramme til medicotekniske anskaffelser. Formålet hermed er at sikre, at årets prioritering af rammen også tager højde for de forventede økonomiske rammer til anskaffelser, når en udmøntningsaftale vedr. Kræftplan IV foreligger. Med et 2-årigt perspektiv for prioriteringen sikres samtidig, at der også i 2017 er et beredskab af mulige fremrykkede anskaffelser, hvis prognoserne i løbet af året skulle vise, at der er økonomisk råderum hertil indenfor årets udgiftsramme for drift eller anlæg. Samtidig reduceres ressourceforbruget forbundet med flere prioriteringsrunder i løbet af året. Med afsæt i 2017-investeringsbudgettets overslagsår for 2018 vurderes, at der kan være grundlag fremrykninger af apparaturanskaffelser for et beløb i størrelsesordenen op til 185 mio.kr., inkl. Kræftplan IV: Side 2 af 6

3 1.000 kr Lokale investeringsramme: Halvdelen af årets ramme Ramme større anskaffelser Akutpulje Medicotekniske anskaffelser, i alt Kræftplan IV (andel af 2017 og-ramme på i alt 390 mio.kr.) I alt, inkl. Kræftplan IV Sygehusene har på den baggrund prioriteret yderligere apparatur for 185 mio.kr., som kan udmøntes i løbet af 2017, når der foreligger en udmøntningsaftale vedr. Kræftplan IV, og hvis prognoser for 2017 senere viser et evt. råderum til fremrykninger i Forslag til disponering af 2017-rammen Med henblik på en prioritering af behovet for medicoteknisk apparatur på regionens sygehuse i 2017, har direktionen iværksat en ansøgningsrunde til medicoteknisk apparatur. Direktionen indstiller overfor regionsrådet, at denne behovsopgørelse danner grundlag for prioriteringen af midlerne til medicoteknisk apparatur med følgende overordnede fordeling af rammen: Mio.kr Lokale investeringsrammer Større medicotekniske anskaffelser 2017 (over kr.) Akutpulje Medicotekniske anskaffelser, i alt Heraf allerede meddelte bevillinger Restramme til udmøntning I behovsopgørelsen er indeholdt de afledte udgiftsmæssige konsekvenser for 2017-rammen af fremrykkede anskaffelser til 2016, primært i relation til afledt anlæg af de fremrykkede anskaffelser samt 2. rate af PET/MR-scanner til OUH. 4.1 Større anskaffelser Større anskaffelser over kr. foreslås prioriteret ud fra følgende tre kriterier: Apparaturets tilstand, teknisk stand, teknologisk niveau Effektivitetsfremmende apparatur med henblik på imødegåelse af kapacitetsproblemer Apparatur som optimerer patientforløb Disse tre kriterier sikrer i stigende grad en homogen apparaturmasse i regionen, forhindrer at apparaturet er en flaskehals ved effektiviseringsprojekter, og forhindrer at apparaturet er en begrænsende faktor ved optimering af patientforløb. Side 3 af 6

4 I styringsparadigmet for sygehusene i Region Syddanmark er anført, at de medicotekniske investeringsmidler prioriteres således at regionens sygehuse løftes op på et fælles højt niveau. I forlængelse heraf udmøntes den ordinære pulje ikke nødvendigvis forholdsvist mellem sygehusene. Rammen til større anskaffelser fordeles som udgangspunkt mellem sygehusene efter andele af den samlede aktivitet (DRG-andel). Sygehusene prioriterede anskaffelser omfatter bl.a.; Odense Universitetshospital: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. CT-skannere, endoskopisk udstyr, pipetteringsrobot til PCR, ultralydsapparatur og kuvøser. Sydvestjysk Sygehus: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. analyseapparatur til laboratorieområdet, ultralydsapparatur samt afledte udgifter til indførelse af robotkirurgi. Sygehus Lillebælt: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. CT-skannere, ultralydsapparatur og undersøgelsesenheder til øjenområdet. Sygehus Sønderjylland: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. røntgenapparatur, apparatur til ombygning af intensivklinikken samt afledte udgifter til indførelse af robotkirurgi. Kræftrelateret apparatur I de prioriterede anskaffelser indgår apparatur knyttet til kræftbehandlinger 110 mio.kr. Det omfatter bl.a. apparatur til de patologiske, onkologiske og kirurgiske områder i form af analyseapparatur og endoskopisk udstyr. 4.2 Lokale investeringsrammer fælles investeringer Til lokale investeringsrammer på sygehusene til mindre medicotekniske anskaffelser under kr. pr. apparaturenhed samt øvrige mindre anskaffelser er som udgangspunkt afsat 83 mio.kr.. Bagatelgrænsen på kr. pr. apparaturenhed blev introduceret i 2007, og er videreført de efterfølgende år. I forbindelse med moderniseringen af netværksinfrastrukturen på regionens sygehuse er aftalt, at udgifterne til moderniseringen på det enkelte sygehus afholdes af de lokale investeringsrammer. Dette indebærer, at sygehusenes investeringsrammer er reduceret med 7,989 mio.kr. til og med 2018, undtaget Odense Universitetshospital hvor tilbagebetalingen afsluttes i kr. Oprindelig ramme 2017 Netværksmodernisering Korrigeret ramme Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt I alt Bevillingerne til de lokale investeringsrammer er meddelt på regionsrådets møde 19. december I forbindelse med prioriteringen af rammerne til større medicotekniske Side 4 af 6

5 anskaffelser kan dog aftales gennemført koordinerede fælles investeringer på tværs af sygehusene. Fælles investeringer Med henblik på at opnå fælles stordriftsfordele og/eller sikre regional standardisering gennemføres fælles investeringer. Fælles investeringer kan typisk være storindkøb af apparatur under kr. pr. apparaturenhed, som anvendes af alle sygehuse i Region Syddanmark, og som med fordel kan anskaffes via en regional rammeaftale, som koordineres af Medicoteknik. I 2017 foreslås disponeret 33 mio.kr. til fællesindkøb af bl.a. respiratorer, blodstrykapparater, elektrokardiografer, defibrillatorer samt centrifuger. 4.3 Akutte nedbrud Ved et akut nedbrud forstås en pludselig opstået skade på apparatur, som kræver øjeblikkelig udbedring med henblik på at genoprette det pågældende apparaturs funktion. Akut nedbrud skal derfor ikke forveksles med en afdelings/sygehus mere eller mindre akutte behov for nyt apparatur. Akutte nedbrud er en særskilt og uønsket situation, hvor der er behov for en enkel og hurtig handlingsplan, således at de utilsigtede nedbrud ikke medfører unødvendige omkostninger og forstyrrelser i driften. Med henblik på at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling ved akutte nedbrud varetages den daglige administration og løbende udlodning af puljen af Medicoteknisk Afdeling. Regionsrådet har vedtaget en bagatelgrænse på kr. pr. apparaturenhed som også gælder akutte nedbrud. Denne bagatelgrænse foreslås videreført, således at følgende finansiering gælder ved akut nedbrud på medicoteknisk apparatur: - Akut nedbrud på udstyr under kr. pr. apparaturenhed finansieres af de bevillinger, der er lagt ud på sygehusene. - Akut nedbrud på udstyr over kr. pr. apparaturenhed finansieres af den ordinære pulje til medicoteknisk apparatur, af hvilken der reserveres 25 mio. kr. til akutte nedbrud. - Hvis summen af akutte nedbrud i 2017 på sygehusene overstiger 25 mio. kr., kan finansiering ikke garanteres, og sygehusene må sende en ansøgning, som direktionen herefter tager stilling til, inkl. forslag til finansiering. 5. Afledte anlægsudgifter Afledte anlægsudgifter forbundet med installering af apparaturet finansieres via den regionale pulje til medicoteknisk apparatur eller de lokale investeringsrammer på sygehusene. Sygehusene skal derfor i ansøgningerne have taget højde for bygningsmæssige ændringer som følge af det ansøgte apparatur, således at dette ikke er en flaskehals for indkøbsprocessen og ibrugtagningen af apparaturet. Anlægssager på 2 mio. kr. eller derover: Byggeprogram og licitationsresultatet sendes til Projektorganisationen for Byggeri med henblik på godkendelse ved koncerndirektør Rikke Vestergaard. Disse sager er omfattet af Side 5 af 6

6 regionens byggeregulativ. Regionsrådet har tidligere bemyndiget direktionen til at godkende byggeprogrammer og licitationsresultat for projekter vedr. afledt anlæg af medicotekniske anskaffelser samt at udmønte budgetter til afledt heraf, jf. beslutninger i regionsrådet den og den Efter godkendt licitationsresultat etableres oprettes selvstændigt projekt til formålet og godkendte budget overføres fra medicorammen til projektet. Anlægssager under 2 mio. kr.: Direktionen bemyndiger chefen for Afdelingen for Medicoteknik til at gennemføre og udmønte de afledte anlægskonsekvenser af apparaturanskaffelserne. Konkret er det sygehusenes tekniske afdelinger og Medicoteknik der kvalificerer ansøgningerne fra sygehusene, og herunder vurderer de afledte anlægsudgifter. De afledte driftsomkostninger af nyindkøbt apparatur finansieres af sygehusene selv. Side 6 af 6