gladsaxe.dk Sådan forløber din boligsag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Sådan forløber din boligsag"

Transkript

1 gladsaxe.dk Sådan forløber din boligsag 1

2 Sådan forløber din boligsag Information om forløbet af din sag, når du har ansøgt om en større boligændring eller boligskift efter Lov om Social Service 116 i Gladsaxe Kommune. Lovgrundlag 116 stk 1. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Stk. 2. En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden håndværker end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at lade boligindretningen udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, som kommunen har valgt. På samme måde kan ansøgeren vælge andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har anvist. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter nærmere regler om adgangen efter stk. 2 til at vælge håndværker og materialer i forbindelse med tilkendelse af hjælp til boligindretning, herunder om krav til håndværker samt om muligheden for at indgå aftale om tilbagelevering efter endt brug og aftale om reetablering og betingelserne herfor. Stk. 4. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Stk. 5. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 4, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter 96. 2

3 Stk. 6. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1, 2 og 4 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen. Sagsgang Gladsaxe Kommunes sagsbehandlende terapeut kommer på besøg hos dig. Vi vil sammen med dig afdække og prioritere de aktivitetsproblemer, du har som følge af din nedsatte funktionsevne. Vi har brug for oplysninger om din lidelse, din bolig, hvordan du klarer hver-dagen og hvad der er vigtigt for dig i den forbindelse. Herunder om du bruger hjælpemidler og/eller har brug for personhjælp i det daglige. Indhentning af oplysninger Vi vil ofte have brug for at indhente oplysninger hos andre for eksempel din praktiserende læge, sygehus eller træningspersonale for at kunne behandle din ansøgning. Vi vil bede dig om at give dit samtykke til, at vi kan indhente disse oplysninger. Hvis vi får oplysninger, som har afgørende betydning for vores afgørelse og som vi ikke antager, at du er bekendt med, informerer vi dig om oplysningerne, så du får mulighed for at kommentere dem. Funktions- og aktivitetsanalyse I samarbejde med dig udfylder vi derefter en såkaldt funktionsog aktivitetsanalyse af dig og din nuværende bolig. Det er en beskrivelse af, hvorvidt det er muligt for dig at klare dig i boligen med dens nuværende indretning eller hvilke nødvendige boligændringer, der skal til for at gøre din bolig egnet for dig. Ændringerne skal gøre boligen egnet for dig over en længere periode. Foreløbig afgørelse Når vi har de nødvendige oplysninger, kan vi træffe en afgørelse, enten i form af en forhåndstilkendegivelse på det ansøgte, eller et helt eller delvist afslag. Hvis du får afslag, har du mulighed for at klage over det. 3

4 Løsningsmodel Hvis vi giver tilsagn om en overordnet bevilling, arbejder vi sammen med dig videre på, hvilken løsning af de boligmæssige ulemper, der kan være aktuel, og dermed hvad kommunen kan yde støtte til. Hvis det er relevant, vil vi sammen med dig foretage en 1:1 afprøvning (praktisk afprøvning). Byggeteknisk rådgiver Vi samarbejder med en byggeteknisk rådgiver (for eksempel håndværker/arkitekt/ingeniør) om løsningsmodel, udarbejdelse af tegninger, indhentning af tilbud med mere. Hvis den nødvendige boligændring kommer til at koste mere end kr inklusive moms, kræver kommunen, at arbejdet udbydes i licitation, og der skal indhentes tre tilbud på boligindretningen. Disse tilbud danner grundlag for den endelige bevilling. Kommunen vælger det billigste tilbud. Endelig afgørelse På baggrund af alle de indsamlede data, modtager du en endelig bevilling med beskrivelse af den bevilgede boligindretning og det beløb, som indretningen kan udføres for. Hvis du er utilfreds med bevillingen, har du mulighed for at klage. Frit valg Hvis du ønsker at benytte en anden håndværker end den, kommunen vælger, har du ret til det. Du kan dog højst få refunderet udgifter svarende til det beløb, som kommunen skulle have betalt den håndværker, som kommunen har valgt. Det er en betingelse, at din valgte håndværker er faglært og momsregistreret. Det er dit eget ansvar at sikre og dokumentere dette. På samme måde kan du vælge andre materialer, end dem kommunen vil bevilge. Materialerne skal opfylde de funktionelle krav, som vi har opstillet for, at boligen bliver bedre egnet for dig. 4

5 Ved lejebolig kan boligselskabet have særlige ønsker omkring valg af håndværker og materialer. Vi skal godkende dit valg, før du starter på byggeriet. Valg af anden løsning I særlige situationer har du mulighed for at vælge en anden løsning, end den kommunen kan bevilge. Forudsætningen for at få støtten fra kommunen, er, at løsningen giver mindst samme muligheder for aktivitet, som den kommunale løsning. Du kan højst få refunderet udgifter svarende til det beløb, som kommunens løsning koster. Det betyder, at kommunen skal indhente en pris først, selvom du vælger frit valg/anden løsning, da du skal vide hvilket beløb, kommunen vil bevilge. Løsningen skal godkendes af kommunen, før der kan gives tilsagn om bevilling. Bygherre/hvem skal stå for arbejdet Hvis kommunens løsning vælges, er kommunen bygherre og står for det hele. Hvis du vælger frit valg af håndværker og materialer, er du selv bygherre for det hele og har det fulde ansvar. Hvis du kun vælger frit valg på materialer, er kommunen bygherre og står for byggeriet. Men du er selv ansvarlig for de materialer, du har valgt. Hvis du vælger en anden løsning, er du selv bygherre for det hele og har det fulde ansvar. Byggefasen Når du har modtaget den endelige bevilling, kan byggeriet gå i gang. Hvis kommunen er bygherre, sørger vi for, at der er byggeleder/byggeteknisk tilsyn under byggeriet. Hvis du er bygherre, skal du selv sørge for dette, inklusiv relevante tilladelser. 5

6 Kommunen kan kræve fotodokumentation fra håndværkerne uanset, om du selv eller kommunen er bygherre. Når byggeriet står færdigt Kommunens terapeut og eventuelt byggetekniske rådgiver skal godkende byggeriet og der laves afleveringsforretning med håndværkerne. Hvis byggeriet har været i udbud, skal der desuden afholdes 1-års og 5-års eftersyn. Bygherren har ansvar for at afholde disse eftersyn. Retablering (tilbageføring til tidligere forhold) Hvis du er ejer af boligen, vil der ifølge lovgivningen ikke blive tale om retablering. Hvis du bor til leje, laver kommunen aftale med udlejeren om retableringsniveauet. Hvis du bor i andelsbolig, skal en aftale om eventuelt retablering laves mellem dig og bestyrelsen. Som udgangspunkt betragtes en andelsbolig som en ejerbolig og kommunen laver derfor ikke aftale om retablering med bestyrelsen. Hvem ejer boligændringen Den bevilgede boligændring er din ejendom. Det vil sige, at du selv skal sørge for reparationer og almindelig vedligeholdelse. Du kan muligvis være berettiget til at få udgifterne dækket som merudgift efter Servicelovens 41 eller 100. Pant Hvis du ejer boligen, og den bevilgede boligindretning medfører, at boligen bliver mere værd, vil kommunen som hovedregel tage pant for værdiforøgelsen. Det er som regel kun relevant, når der er tale om en tilbygning. Vi anmoder SKAT om at vurdere værdiforøgelsen, og den danner grundlag for pantet, som bevilges som et rente- og afdragsfrit lån. Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte men ikke, når man sidder i uskiftet bo. 6

7 Kommunen sørger for og betaler for omkostninger i forbindelse med oprettelse af pantebrevet. Dækning af ekstraudgifter Boligændringer kan i nogle tilfælde medføre ekstraudgifter for dig, til el, varme eller lignende. Det kan være, at du er berettiget til at få dækket en eller flere af disse ekstraudgifter efter reglerne om merudgifter (Servicelovens 41 eller 100). Hjælp til anskaffelse af anden bolig Hvis det ikke er muligt at gøre boligen egnet og vi vurderer din funktionsnedsættelse til at være betydelig, skal kommunen forsøge at finde en egnet lejebolig til dig. Først hvis dette heller ikke er muligt, kan kommunen hjælpe dig med anskaffelse af en anden ejerbolig. Vær særlig opmærksom på Der kan ifølge lovgivningen normalt ikke gives hjælp til boligindretning eller boligskift, der er iværksat før kommunen har givet en bevilling. Vi vil kraftigt fraråde det, da du kan risikere at stå med alle udgifter selv uden at kunne få støtte fra kommunen. En boligændringssag kan tage lang tid. Et år eller mere er ikke ualmindeligt. Der kan opstå uenighed om hvilke ændringer, der er nødvendige. Kommunen skal lytte til og forholde sig til dine ønsker. Det er dog ikke det samme som, at du får bevilget det, du ønsker. I visse tilfælde vil kommunen vurdere, at boligen ikke kan gøres egnet. Du skal være opmærksom på, at kommunens fokus og opgave ifølge lovgivningen er at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig som ansøger. Det kan betyde, at de foreslåede ændringer kan opleves som forringelser for andre familiemedlemmer. 7

8 Du skal også være opmærksom på, at kommunen har ret til at stille meget direkte spørgsmål til dit/jeres hverdagsliv og stille spørgsmålstegn ved det rimelige/fornuftige i dine/jeres ønsker i forhold til boligens type, størrelse og indretning, boligens placering med mere. Kommunen stiller krav om, at byggeriet skal aftales i henhold til AB 92 (= aftalegrundlag: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 1992 ). Hvis du ikke er interesseret i økonomisk støtte, men blot ønsker råd og vejledning, er du også velkommen til at henvende dig til os. Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Terapeut: Telefon: Mail: Du kan også kontakte Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: Mail: Sats: Jette Klingsholm Tryk: Gladsaxe Kommune Trykt på miljømærket papir Oplag: 50 Januar 2018 Gladsaxe Kommune Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Visitation og Hjælpemidler Rådhus Allé Søborg 8 gladsaxe.dk Telefon: Mail: