Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 42

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Pilekrogen Sognevej Gentofte Tlf.: Hjemmeside: (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) 18 til 60 år (forandret virkelighedsopfattelse, misbrug af cannabis, udadreagerende adfærd, stofmisbrug) Pladser i alt: til 60 år (forandret virkelighedsopfattelse, udadreagerende adfærd) 18 til 60 år (forandret virkelighedsopfattelse, misbrug af centralstimulerende rusmidler, udadreagerende adfærd, stofmisbrug) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 42

3 *Samlet vurdering: Dette er en rapport omhandlende et anmeldt driftsorienteret tilsyn på Pilekrogen d. 8. juli Pilekrogen er et tilbud efter Servicelovens 108, og tilbuddets målgruppe er 16 borgere mellem 18 til 60 år, som præget af forandret virkelighedsopfattelse, stofmisbrug, og udadreagerende adfærd. Tilbuddet faglige tilgange er relationspædagogisk, empowerment, anerkendende, ressourceorienteret, recoveryunderstøttende, narrativ og social læring. Den metodiske tilgang er værdsættende samtale. Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer, og at der er tale om et yderst velfungerende tilbud til målgruppen. For beskrivelse og vurdering af tilbuddets kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer henvises der til temavurderingerne andet sted i tilsynsrapporten. *Afgørelse: Opmærksomhedspunkter: Socialtilsynet gør opmærksom på, at tilbuddet skal udarbejde budget for 2016, som er i stil med budgettet for 2015 og som indeholder en specifikation for de enkelte omkostningstyper/rubrikker. Budgettet bedes uploades på Tilbudsportalen. Socialtilsynet anmoder endvidere om en personale- og lønoversigt, der viser det faktiske personaleforbrug i seneste regnskabsår, dvs. i Side 3 af 42

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Side 4 af 42

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Sognevej 21, 2820 Gentofte (Anmeldt) Charlotte Akrim Lars Thomsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Kvalitetsmodellens tema 3 og 7 med underliggende kriterier og indikatorer. Desuden er tema 6 behandlet administrativt. Side 5 af 42

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 42

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Det er Socialtilsynets vurderingen, at tilbuddet i høj grad har fokus på, at borgerne inkluderes i samfundslivet ved at tilbyde og understøtte borgerne i at være i arbejde, uddannelse eller anden form for beskæftigelse. Tilbuddet har et internt kulturhus, som er et aktivitetstilbud, hvor borgerne har mulighed for forskellige former for beskæftigelse alle ugens hverdage. Socialtilsynet bemærker, at målgruppen på tilbuddet er udfordret af mange og komplekse problemstillinger, og at det har indflydelse på, i hvor høj grad det giver mening at fokusere på konkrete og individuelle mål for arbejde, uddannelse og beskæftigelse for den enkelte borger. Der er ofte tale om, at indsatsen fra tilbuddets side understøtter, at borgeren får et så meningsfuldt liv som muligt, og fokus på beskæftigelse er en ud af flere måder at understøtte dette på. Side 7 af 42

8 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Målgruppen på Pilekrogen er borgere med meget komplekse psykiatriske problemstillinger. Mange af borgerne har været udfordret af disse problemstillinger i mange år og mange modtager førtidspension. Pilekrogen udarbejder generelt mål i samarbejde med borgerne. I det omfang borgeren ønsker og magter det, udarbejdes der også mål for uddannelse og beskæftigelse. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad har fokus på, at borgerne tilbydes beskæftigelse eller daglige aktiviteter - også selvom det ikke fremkommer som et indsatsmål. På tilbuddet er der et internt kulturhus som er et aktivitetstilbud, som tilbyder borgerne på Pilekrogen beskæftigelse alle hverdage. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå 3 (i middel grad Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i samarbejde med borgerne i middel grad opstiller konkrete og individuelle mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse og at der følges op herpå. Til grund for vurderingen lægges, at det ved interview med ledelse og borgere oplyses, at tilbuddet har fokus på borgernes beskæftigelse, og at tilbuddet støtter borgerne til at komme i gang med beskæftigelse eller fastholde nuværende beskæftigelse. Det fremgår, at uddannelse og beskæftigelse som oftest ikke er et indsatsmål i den kommunale handleplan, da mange af borgerne modtager førtidspension. Der lægges yderligere til grund for vurderingen, at det ved dokumentgennemgang af to - af Socialtilsynet - udvalgte indsatsbeskrivelser på borgere i tilbuddet - ikke er opsat konkrete og individuelle mål om uddannelse/beskæftigelse for borgerne. Indikator 01.b: Borgerne er i 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Side 8 af 42

9 undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Til grund for vurderingen lægges, at en del at tilbuddets borgere er tilknyttet Pilekrogens interne Kulturhus som er et aktivitetstilbud, hvor borgerne kan deltage i forskellige aktiviteter alle ugens dage. Der lægges yderligere til grund, at 2 ud af 16 borgere er i lønnet beskæftigelse. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Socialtilsynet er opmærksom på, at tilbuddets målgruppe omhandler borgere med langvarig og svær psykiatrisk lidelse, hvor en struktureret tilgang til uddannelse og beskæftigelse kan være udfordret på grund af borgernes forudsætninger. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, både via den individuelle handleplan og på et mere generelt plan, understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilbuddet har gennem planlagte aktiviteter og almindeligt samvær mellem borgere og medarbejdere fokus på borgernes udviklingsbehov i forhold til sociale kompetencer og selvstændighed og understøtter dette blandt andet i miljøet på Pilekrogen. Borgerne kan således - med støtte fra hinanden og personalet udvikle og vedligeholde deres sociale kompetencer og selvstændighed. Side 9 af 42

10 Socialtilsynet bemærker, at målgruppens psykiske problemstillinger gør, at det kan være udfordring for nogle borgere, at være i fællesskabet, og at nogle borgeres manglende sociale kompetencer kan være til gene for andre borgere. Socialtilsynet vurderer endvidere, at det kan være vanskeligt for målgruppen at skabe netværk i det omgivende samfund, og at det i høj grad afhænger af den enkeltes aktuelle situation og det aktuelle sygdomsbillede, i hvilken form relationer, netværk og fællesskab kan skabes. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på at understøtte borgerne i at opbygge relationer med udgangspunkt i målgruppens forudsætninger. Socialtilsynet vurderer, at borgerne til en vis grad - med udgangspunkt i deres ønsker og behov - har kontakt til familie og netværk, men det bemærkes også her, at nogle borgere er så præget, af deres psykiske lidelse, at det går ud over deres relationer til familie og netværk. Tilbuddet understøtter borgernes relation til familie og netværk ved bl.a. pårørende arrangementer og ved samarbejde omkring besøg. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet generelt styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilbuddet har fokus på at understøtte borgernes selvstændighed ved individuelle mål og indsatser. På et mere Side 10 af 42

11 bredt plan understøttes borgernes selvstændighed ved, at tilbuddets rammer er tilrettelagt, så borgerne - afhængigt af deres kompetencer og ønsker - har mulighed for at deltage fx i madlavning eller pasning af fællesarealer. Tilbuddet har fokus på velfærdsteknologi, hvilket aktuelt bla. ses ved, at der er installeret en stor skærm på fællesområdet. Her er det muligt for beboerne at orienterer sig på en række områder fx i forhold til arbejdsplaner, menu, kommende aktiviteter mv. Socialtilsynet vurderer, at dette giver den enkelte borger øget mulighed for at orienterer sig og navigere selvstændigt uden støtte fra personalet. Det understøtter endvidere udvikling af borgerens kompetencer i forhold til teknologi og informationssøgning - kompetencer som vurderes til i høj grad understøtter muligheden for selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes sociale kompetencer bla. via de individuelle planer og ved sociale fælleskaber, hvor borgerne har mulighed for at træne disse kompetencer. Socialtilsynet bemærker, at målgruppens psykiske problemstillinger gør, at det kan være udfordring for nogle borgere, at være i fællesskabet, og at nogle borgeres manglende sociale kompetencer kan være til gene for andre borgere. Socialtilsynet vurderer, at det kan være vanskeligt for målgruppen at skabe netværk i det omgivende samfund, og at det i høj grad afhænger af den enkeltes aktuelle situation og det aktuelle sygdomsbillede, i hvilken form relationer, netværk og fællesskab kan skabes. Socialtilsynet vurderer, at borgerne til en vis grad - med udgangspunkt i deres ønsker og behov - har kontakt til familie og netværk, men det bemærkes, at nogle borgere er så præget, af deres psykiske lidelse, at det går ud over deres relationer. Tilbuddet understøtter borgernes relation til familie og netværk ved bl.a. pårørende arrangementer og ved samarbejde omkring besøg. Side 11 af 42

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad i samarbejde med borgerne opstiller konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå. Til grund for vurderingen lægges interview med borgere, hvor det fremgår, at borgerne støttes til selvstændighed og at den ene borger ved, at det er skrevet ned som en indsats. Den anden borger kan ikke huske, om det indgår i en plan. I forhold til individuelle mål for sociale kompetencer fremgår det i interview med borgerne, at den ene borger ikke oplever at have udfordringer i forhold til sociale kompetencer. Det oplyses, at mange at borgerne i tilbuddet har psykiske vanskeligheder, og at dette kan medføre, at nogen råber af hinanden eller har en adfærd, der kan være til gene for de andre borgere. Der lægges endvidere til grund, at Socialtilsynet ved dokumentgennemgang af to tilfældigt udvalgte planer for borgere i tilbuddet kan konstatere, at der er lavet konkrete og individuelle mål i forhold til selvstændighed for begge borgere og for en borgeres vedkommende mål i forhold til sociale kompetencer. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 3 (i middel grad På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren at være opfyldt i høj grad. Indikatoren vurderes til i middel grad at være opfyldt. Til grund for vurderingen lægges interview med borgere, hvor det fremgår at en borger har interesse for genbrug om end det ikke fremgår, at denne interesse udmønter sig i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Der lægges endvidere til grund, at borger giver udtryk for ikke at kende nærområdet og for at være Side 12 af 42

13 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad nervøs og have svært ved at komme ud fra tilbuddet. Borgeren fortæller, at vedkommende tidligere har deltaget i både eksternt værested samt fritidsinteresse. Socialtilsynet påpeger, at indikatorbedømmelsen skal ses i sammenhæng med borgernes særlige udfordringer omkring at indgå i sociale sammenhænge. Indikatoren vurderes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for vurderingen lægges interview med borgere, hvor det fremgår, at begge har jævnlig kontakt med en del af deres familie. Der lægges endvidere til grund, at det ved dokumentgennemgang fremgår, at tilbuddet ved ønske fra den enkelte borger samarbejder med pårørende om planlægning og gennemførelse af besøg samt, at der afholdes arrangementer jul og sommer hvor pårørende inviteres. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,6 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse, og at de metodiske og faglige tilgange er relevante i forhold til målgruppens behov og forudsætninger. Der er i samarbejde med borgerne opstillet opnåelige mål for borgernes ophold på tilbuddet, indsats, evalueringer og status er dokumenteret. Der sker endvidere faglig relevant refleksion med udgangspunkt i dokumentationen. Tilbuddet samarbejder med relevante eksterne Socialtilsynet anbefaler desuden, at tilbuddets ledelse tager initiativ til i samarbejde med medarbejdere og borgere at udarbejde en definition af begrebet overgreb som grundlag for en fælles forståelse. Side 13 af 42

14 samarbejdspartnere omkring opnåelse af borgernes mål, bl.a. igennem beskrevet samarbejde i forhold til misbrugs- og psykiatrisk behandling af den enkelte borger. Det er yderligere Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes indflydelse på eget liv, herunder borgernes ønsker og interesser i forbindelse med opstilling af mål- og delmål for ophold i tilbuddet. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på den særligt anerkendende tilgang som ligger i at invitere borgerne med til medarbejdernes supervision og fælles temadage uden at dette udfordrer borgernes integritet. Borgerne har desuden reel indflydelse igennem brugerråd og beboerråd. Borgerne giver udtryk for, at de trives i tilbuddet og oplever forbedringer i deres livssituation. Socialtilsynet vurderer i den sammenhæng, at tilbuddet har et relevant fokus på borgernes almene sundhedstilstand igennem kost og motion og adgang til sundhedsydelser. Det er tilsvarende socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i forlængelse af borgernes inddragelse, har højt fagligt fokus på en anerkendende og konfliktnedtrappende tilgang overfor borgerne og et overordnet fokus på at Side 14 af 42

15 undgå magtanvendelser og overgreb. Det ses endvidere, at medarbejderne relevant reflekterer over magtanvendelser, selv om det er en klar faglig tilgang, at der ikke udføres magtanvendelser i tilbuddet eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at der ikke forefindes en konkret definition af, hvordan begrebet overgreb skal forstås i forhold til målgruppen. Derimod forebygges overgreb igennem individuelle krisehåndteringsplaner, som udarbejdes med den enkelte borger samt at der er udarbejdes retningslinjer for, hvordan man handler omkring besøgende for at beskytte borgerne mod eventuelle overgreb fra udefrakommende. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, og systematisk arbejder med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Det vægtes, at ledelse og medarbejdere er fagligt bevidste om tilbuddets målgruppe og kan redegøre for, hvordan de anvendte pædagogiske tilgange og metoder er relevante i den kontekst. Socialtilsynet bedømmer endvidere på baggrund af interview med ledelse og medarbejdere, at FIT er implementeret i daglig praksis og at der arbejdes systematisk med sansemotorik igennem nyetablerede fysiske installationer. Socialtilsynet er i den sammenhæng opmærksom på, at tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen af faglige Side 15 af 42

16 tilgange og metoder kan tilrettes, hvilket drøftes under tilsynsbesøget. Ledelsen giver udtryk for at være enig heri. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende opstiller relevante mål og delmål for den enkelte borgers ophold i tilbuddet, og at dette bygger på SEL 141 handleplan fra borgernes myndighedskommune. Dokumentation af daglig praksis kan forekomme en smule opremsende, mens opsamlingsog evalueringsdokumenter er velskrevne. Medarbejdere og ledelse udtaler, at der er afsat den nødvendige tid til ordentlig dokumentation, hvilket socialtilsynet bedømmer kan ses igennem materialets overordnede kvalitet. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet prioriterer dokumentationen. Socialtilsynet er opmærksom på, at det omtales, at der kan være udfordringer omkring indhentning af SEL handleplaner fra nogle kommuner på grund af stort arbejdspres hos den enkelte sagsbehandler. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets samarbejder relevant og systematisk med eksterne samarbejdspartnere i forhold til opfyldelse af borgernes mål. Side 16 af 42

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelse og medarbejdere samstemmende kan beskrive tilbuddets målgruppe som 16 borgere mellem år med forandret virkelighedsopfattelse, stofmisbrug, udadreagerende adfærd, og at tilbuddets juridiske grundlag er SEL 108. Dette er i overensstemmelse med tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen og i øvrig dokumentation. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere samstemmende beskriver, hvordan tilbuddets udmeldte faglige tilgange - relationspædagogisk, empowerment, anerkendende, ressourceorienteret, recovery-understøttende, narrativ og social læring - samt metodiske tilgang, værdsættende samtale, er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe, hvilket socialtilsynet også bedømmer. Endelig lægges det til grund, at socialtilsynet under tilsynsbesøget kan observere, at borgerne umiddelbart fremstår som en homogen gruppe, set i forhold til beskrivelsen af målgruppen. Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med ledelsen fremkommer, at der opstilles konkrete klare mål for borgerne. Indsatsen dokumenteres i EKJ - journalsystem. Der beskrives endvidere en systematik omkring opsamling af daglig praksis, evaluering af indsatsen og opstilling af nye mål. Det lægges endvidere til grund, at medarbejdernes udsagn understøtter dette, samt at medarbejderne konkret kan beskrive, hvordan notater opsamles til brug for egen læring, f.eks. igennem supervision og forbedring af indsatsen. Side 17 af 42

18 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad Ledelse og medarbejdere omtaler desuden FIT som redskab til både at opstille relevante og klare mål og evaluere indsatsen i samarbejde med borgerne. Endelig lægges det til grund, at det ved stikprøve af dokumentation over 2 tilfældigt udvalgte borgere under tilsynsbesøgt fremgår, at der er opstillet mål, delmål, opsamling og notater om daglig praksis. Dokumentationen er til dels præget af en vis tilfældighed og ikke helt sat op i forhold til mål og indsats, men skrevet i en anerkendende og respektfuld tone. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det ved stikprøve af tilbuddets dokumentation over to tilfældigt valgte borgere fremgår, at der er indhentet SEL 141 handleplan for den ene borger, mens der foreligger en lidt ændre plan for den anden. Samtidigt fremgår det, at der er udarbejdet relevante delmål, som, set i forhold til, at der er tale om en målgruppe, som må formodes at skulle bo i tilbuddet i mange år, bedømmes til at danne et rimeligt grundlag for indsatsen. Indikator 03.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. 5 (i meget høj grad Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere samstemmende kan beskrive, hvordan redskabet FIT er tænkt til på sigt at dokumentere positive resultater, hvilket bekræftes af strukturen i den eksisterende og foreviste dokumentation. Under tilsynet udleveres beskrivelse af samarbejdsflader med behandlingspsykiatri og misbrugsbehandling- Det beskrives, hvordan dette samarbejde udføres relevant og i forhold til enten overordnede mål i SEL 141 handleplan eller delmål i intern FKO - indsatsplan. Der omtales desuden, at ledelsen er tæt kontakt med behandlingspsykiatrien, idet der opleves en Side 18 af 42

19 udfordring i sektorsamarbejdet. Samarbejdet med Misbrugscenter KABS Gentofte betyder, at der en gang om måneden er en medarbejder fra centret i tilbuddet for at samle op på den individuelle indsats. Dette understøttes af udsagn fra medarbejderne samt ved gennemgang af tilbuddets dokumentation. Medarbejderne nævner desuden et meget fint samarbejde med retspsykiatrisk afdeling på Glostrup. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt set medinddrages og har indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Dette understøttes af en indarbejdet anerkendende kultur i tilbuddet. Det lægges til grund, at det af udsagn fra ledelse og medarbejdere samt igennem dokumentation fremgår, at borgerne har reel indflydelse omkring tilbuddets drift og udvikling igennem en formaliseret brugerbestyrelse og beboermøder. Borgerne inddrages ligeledes i ansættelse af medarbejdere og socialtilsynet er især opmærksom på den særlige anerkendelse, der ligger i at motivere borgerne til at deltage i medarbejdernes supervision. Der er i den forbindelse gjort grundige overvejelser omkring rammesætningen, så man ikke overtræder tavshedspligt eller supervisionen ikke bliver "præget" af borgernes tilstedeværelse. Socialtilsynet vurderer, at deltagelse i supervisionen understøtter den enkeltes borgeres refleksion over egen situation og dermed mulighed for at træffe valg og få indflydelse. Side 19 af 42

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelse og medarbejdere samstemmende beskriver, at borgerne med udgangspunkt i tilbuddets anerkendende tilgang skal høres, respekteres og anerkendes, også selv om det kan give udfordringer i den daglige pædagogiske praksis. Socialtilsynet er i den forbindelse meget opmærksom på en anerkendende forståelse, som giver sig udtryk i formuleringen: "Vi arbejder ikke med regler, derimod udfordringer". Det er endvidere lagt til grund, at en borger udtaler, at vedkommende altid bliver hørt og i det hele taget føler sig respekteret og anerkendt. Socialtilsynet noterer i den sammenhæng, at borgerne inviteres til at deltage i medarbejdernes supervision og at arrangerer fælles temadage omkring den faglige tilgang i tilbuddet. Ledelse og medarbejdere beskriver samstemmende under interview, at der er en formaliseret brugerbestyrelse i tilbuddet, som inddrages i beslutninger om tilbuddets drift og udvikling. Dette sker med en forståelse for og anerkendelse af borgernes forudsætninger. Det omtales desuden, at der arbejdes konkret på at motivere borgerne til at deltage i beboermøder en gang om måneden, og der gives eksempler på den pædagogiske praksis. Ledelsen beskriver endvidere, hvordan man arbejder relevant med ønsker og tilbagemeldinger fra beboermøder. Der er en overordnet tilgang til at forstå borgerne i tilbuddet som individer med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere i kommunen. Dette viser sig igennem tilbuddets engagement med at understøtte, at brugerrådet mødes med tilsvarende råd fra andre tilbud. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at der hænger referat fra beboermøder på Side 20 af 42

21 elektroniske opslagstavler i fællesrum. Med udgangspunkt i ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der lægges i vurderingen vægt på, at både borgere og medarbejdere kan beskrive, at borgerne efter deres behov modtager støtte af medarbejderne til at komme til relevante sundhedstilbud som fx misbrugsbehandling, behandlingspsykiatri, almene sundhedstilbud mv. Det vægtes, at det ved dokumentgennemgang samt ved interviews med borgere, medarbejdere og ledelse fremgår, at der er fokus på sund kost, og at tilbuddet er knyttet op på en kostpolitik, som er udarbejdet for hele kommunen. Det bemærkes, at der i kostpolitikken både fokuseres på selve kosten, men også på at denne skal serveres, så den fremstår æstetisk og på pænt dækkede borde. Der tages i dagligdagen hensyn til den enkelte borgers situation og behov ved, at maden serveres eller er til rådighed, når borgeren ønsker det. Medarbejderne sikrer alle funktioner omkring måltiderne samtidig med, at de borgere - der måtte ønske det og magter - det kan deltage. Det vurderes, at den meget individuelle tilgang til kost understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Borgerne får tilbudt en bred vifte af aktiviteter omkring motion og bevægelse. Der er tale om aktiviteter internt i tilbuddet, men der er også - hvis en borger ønsker det - mulighed for og med støtte fra personalet - at gå til aktiviteter uden for tilbuddet. Der har været afholdt en temadag om sundhed, og Kulturhuset tilbyder aktiviteter i forhold til sundhed, krop og bevægelse. Tilbuddet oplever, at det kan være en udfordring at få alle borgere til at deltage i de aktiviteter, der tilbydes og at borgere med et misbrug er særligt udfordret. Side 21 af 42

22 Socialtilsynet vurderer, at målgruppen på tilbuddet har mange og komplekse problemstillinger, og at den enkelte borgeres aktuelle psykiske velbefindende har afgørende betydning for borgerens trivsel. Borgernes problemstillinger kan både understøtte men også udfordre den samlede borgergruppes trivsel. Det er muligt at tage problemstillinger op i brugerrådet og af den vej løfte trivselsmæssige problemstillinger op på et niveau, hvor det er muligt at arbejde med det fx på en temadag. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelsen beskriver, at borgerne efter deres mening trives i tilbuddet. Der gives eksempler på, hvordan man konkret ser borgernes trivsel i hverdagen, ligesom det beskrives, at borgerne understøttes i at have drømmen om at liv udenfor tilbuddet, og at det også er med til at give borgerne trivsel. Dette understøttes af medarbejderne, som også beskriver, at borgerne igennem opholdet i tilbuddet kommer i positiv udvikling. Det nævnes, at redskabet FIT bruges relevant i dialogen med borgerne om deres sociale trivsel i tilbuddet. Det beskrives endvidere, at man understøtter en god tone i huset, og at dette også er med til at skabe en god trivsel i tilbuddet. Endelig lægges det til grund, at en borger udtaler, at vedkommende trives i tilbuddet, men er vidende om, at andre borgere ikke trives, bl.a. på grund af deres overordnede udfordringer. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at der er en god og tryg stemning i tilbuddet, og at borgerne bevæger sig rundt imellem fælles- og aktivitetsrum og synes at være i trivsel. Ledelsen beskriver i interview, at man grundlæggende prioriterer borgernes sundhedstilstand meget højt med udgangspunkt i en forståelse af, at målgruppen generelt er udfordret sundhedmæssigt Borgerne motiveres derfor til årlig sundhedstjeck hos egen læge, mens nogle borgere er tilknyttet Side 22 af 42

23 specialtandlægeordning i umiddelbar nærhed af tilbuddet. Det beskrives endvidere, at der igennem samarbejde med misbrugsbehandlingstilbud og behandlingspsykiatri er fokus på borgernes almene sundhedstilstand. Dette understøttes af udsagn fra medarbejderne, som desuden beskriver, hvorledes man i den daglige pædagogiske praksis prioritere at ledsage borgerne til relevante sundhedsydelser i det omfang, som borgerne ønsker det. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Ledelsen beskriver, hvordan tilbuddet igennem KRAM - program har fokus på kost og motion. Desuden er der ansat medarbejder med brugerbaggrund til at stå for fysiske aktiviteter, bl.a. igennem en projekt, hvor der er sat motionsredskaber i tilbuddets have. Der gives eksempler på, at såvel den særlige medarbejder som indsatsen igennem KRAM giver gode resultater i forhold til at motivere borgerne til motion. Medarbejderne beskriver, at der i det daglige pædagogiske arbejde er fokus på at motivere borgerne til alsidig kost og motion, også i forhold til KRAM, hvor erfaringerne fra et projekt er implementeret i hverdagen. Der beskrives en faglig forståelse af, at målgruppen kan være særligt udfordret omkring den fysiske trivsel. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at der er opstillet motionsredskaber i tilbuddets have, samt at der foregår aktiviteter med udgangspunkt i motion. Det observeres endvidere, at en rimelig ny sansemotorisk installation kan give borgerne ro og dermed understøtte en mental trivsel hos borgerne. En borger udtaler, at vedkommende er glad for denne mulighed. Socialtilsynet deltager endvidere i et fælles måltid under tilsynsbesøget og observerer i den sammenhæng, at kosten er rimelig alsidig sund. Medarbejderne reflekterer i den sammenhæng Side 23 af 42

24 relevant imellem ønske om meget sund kost og det mulige i forhold til målgruppens forudsætninger. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet forebygger og kan håndtere magtanvendelser. Der lægges vægt på, at tilbuddets ledere og medarbejdere kan beskrive, at der ikke foretages magtanvendelser, og at man via pædagogisk indsats, relationen mellem medarbejdere og borgere, samt samarbejde med psykiater søger at forebygge magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der er yderligere lagt til grund, at tilbuddet forholder sig til de dilemmaer, der kan knytte sig til magtanvendelse og indgriben i selvbestemmelsesretten, og at man taler om magtbegrebet i bredere forstand. Der kan være tale om et dilemma mellem - på den ene side omsorgen for den enkelte borger og - på den anden side borgerens ret til selv at bestemme. Tilbuddet arbejder på, at den gode relation til borgeren kombineret med god tid og opmærksomhed på adfærdsændringer, er væsentlige elementer og det vurderes, at disse indsatser og refleksioner er medvirkende til at forebygge magtanvendelser. Se endvidere tekst i indikator 4a. Side 24 af 42

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det lægges til grund, at der ved interview med leder orienteres om, at tilbuddet ikke bruger magtanvendelser, men via pædagogisk tilgang og relationer søger at forebygge magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det vægtes, at der reflekteres over, at magtanvendelser også kan have andre perspektiver end dem, der er omfattet af Serviceloven. I bedømmelsen indgår interview med medarbejdere, som bekræfter, at der ikke foretages magtanvendelser. Medarbejderne forebygger via deres relation og pædagogiske tilgang magtanvendelser, og der samarbejdes med psykiater som led i denne forebyggelse. Der er endvidere lagt vægt på, at en borger udtaler, at der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet, samt at der ikke er indrapporteret magtanvendelser til socialtilsynet i Indikatoren bedømmes til i meget høj grad af være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at alle medarbejdere har fået udleveret personalehåndbog, hvor procedure for magtanvendelse er beskrevet. Der gives eksempler på, at man er vidende om indgriben i borgernes selv/medbestemmelse i særlige situationer, og hvordan dette skal dokumenteres. Der reflekteres relevant over, hvordan dette kan komme i spil i forhold til tilbuddets faglige tilgange og metoder. Det beskrives af medarbejderne, at situationer omkring begrebet magtanvendelse løbende drøftes på teammøder, og der gives eksempler på, hvordan man fagligt arbejder med emnet. Side 25 af 42

26 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet grundlæggende forebygger overgreb rettet mod borgerne i tilbuddet. Der lægges vægt på, at både medarbejdere og ledelse kan beskrive, hvordan tilbuddet i deres pædagogiske indsats søger at foregribe, at overgreb finder sted. Borgerne har mulighed for at få lagt en plan for, hvad vedkommende ønsker, der skal ske, hvis borgeren får det psykisk dårligt, og der er Socialtilsynets vurdering, at dette tilbud både er anerkendende og kan være forebyggende i forhold til overgreb. Tilbuddet har oplevet, at der kommet pushere på stedet og har blandt som konsekvens af dette lavet en gæstepolitik. Målgruppen er kva deres psykiske lidelse og evt. misbrug en gruppe der kan være i risiko for overgreb og evt. udsætte medborgere for overgreb. Tilbuddet oplever ikke, at der har været problematikker omkring seksuelle overgreb eller overskridelse af hinandens grænser af seksuel karakter. Uoverensstemmelser mellem borgerne håndteres i hverdagen og tages desuden op på temadage, så der kan arbejdes med, at den enkelte borgers grænser og integritet skal respekteres. Medarbejderne har ligeledes vejledt og understøttet borgerne i fx at låse deres døre og i at sige fra. Socialtilsynet vurderer, at dette på relevant vis understøtter at overgreb kan undgås. Socialtilsynet anbefaler desuden, at tilbuddets ledelse tager initiativ til i samarbejde med medarbejdere og borgere at udarbejde en definition af begrebet overgreb som grundlag for en fælles forståelse. Side 26 af 42

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Det vægtes, at medarbejderne konkret kan beskrive, hvordan borgerne, ud fra deres særlige situation, kan rummes i tilbuddet og ud fra medarbejdernes faglighed. Det forklares desuden, hvordan dette skal forstås i forhold til tilbuddets anerkendende tilgang, hvilket eksemplificeres igennem, at der bevist arbejdes med sproget i hverdagen, så borgerne ikke skal opleve medarbejderne som dem, som har magten over borgerne. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i høj grad Der er ikke udarbejdet beredskabsplan for overgreb begået mod borgerne i tilbuddet, men medarbejderne giver udtryk for relevant faglig refleksion over begrebet. Det observeres under tilsynsbesøget, at tilbuddets yderdøre er aflåst, hvilket beskrives også er for at beskytte borgerne mod besøgende, som ikke ønskes i tilbuddet, f.eks. andre borgere udenfor tilbuddet. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen, at ledelse og medarbejder samstemmende giver udtryk for en forståelse af, at tilbuddets målgruppe er i risiko for overgreb og at der på den baggrund er fokus på at sikre borgerne bedst muligt i hverdagen. Der gives relevante eksempler omkring en erkendelse af, at stofmisbrug er en del af nogle af borgernes hverdag, og at dette skal håndteres, så andre borgere ikke blive udsat for handel eller brug af stoffer i tilbuddet. Der forevises endvidere en gæstepolitik for tilbuddet, som er udarbejdet i samarbejde med borgerne og med henblik på at sikre ro i hverdagen i tilbuddet. Såfremt der er uro i tilbuddet eller Side 27 af 42

28 der opleves salg af stoffer, samarbejder tilbuddet med politiet i sagen for at undgå magtanvendelser, se også tekst i indikator 6 a og b. Det omtales af ledelse og medarbejdere, at der er så få regler som muligt i tilbuddet, og at særlige regler om ingen alkohol og stoffer i fællesrum løbende afstemmes med borgerne. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Det omtales, at der ikke er en direkte definition af begrebet overgreb i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. Tilbuddets ledelse består af forstander og to daglige ledere, og det vurderes, at ledelsen samlet set har relevante kompetencer til at lede tilbuddet. Socialtilsynet finder det hensigtsmæssigt, at der - når der sker ændringer i ledelsesteamet - sikres en fælles drøftelse og refleksion af lederrollen således, at alle er med til at formulere og tage ejerskab på ledelsesmæssige værdier og tilgange. Medarbejderne på tilbuddet modtager jævnlig ekstern supervision, hvor også teamlederne deltager. Side 28 af 42

29 Medarbejderne oplever at have en tilstrækkelig personalenormering, hvilket understøttes af oplysninger på Tilbudsportalen og borgerne har ifølge Socialtilsynets vurdering tilstrækkelig kontakt til kompetente medarbejdere. Det er Socialtilsynets vurdering, at personalegennemstrømningen og sygefraværet ikke er højere end på sammenlignelige tilbud. Det bemærkes at medarbejdergruppen generelt giver udtryk for, at tilbuddet er en god arbejdsplads, og at man er gode til at drage omsorg for hinanden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Der lægges vægt på, at tilbuddets medarbejdere oplever daglig leder som faglig kompetent og som værende synlig og tilgængelig. Forstanders faglige kompetencer understøttes ligeledes af dokumentation, hvor det fremgår, at denne er uddannet fritidspædagog og har en masteruddannelse i voksenpædagogik. Tilbuddets ledelse består af forstander og to daglig ledere. Den ene daglige leder er forholdsvis ny i tilbuddet og den anden har været ansat i adskillige år. Begge daglige ledere har relevant erfaring med målgruppen og den ene daglige leder har ledelsesmæssig uddannelse. Ledelsens værdiggrundlag udtrykkes gennem tilbuddets værdier - værdier som gennem mange år har været et udtryk for den fælles ledelsesstil. Socialtilsynet bemærker, at der ikke i det nuværende ledelsesteam er drøftet en fælles ledelsesstil og tilgang og vurderer, at det vil være relevant, at få en fornyet drøftelse med den nuværende Side 29 af 42

30 ledelse, så hele ledelsesteamet har mulighed for at reflektere og tage ejerskab på/i hvordan tilgangen som leder skal være. Medarbejderne modtager jævnlig ekstern supervision, hvor også teamlederne deltager. Socialtilsynet bemærker, at begge teamledere har mulighed for ekstern supervision, men at ingen af dem benytter sig af tilbuddet i forhold til deres rolle som ledere. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen bør overveje, om det vil styrke teamledernes lederrolle at reflektere over egen praksis ved ekstern supervisor eller ledelsesmæssig netværk. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at forstanderen er uddannet pædagog samt har relevant videregående uddannelse. Forstanderen har været leder af tilbuddet siden Ud over forstanderen har tilbuddet to daglige ledere. Med i bedømmelsen lægger at den ene daglige leder har lederuddannelse og at begge har ledelseserfaring. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for 4 (i høj grad Til grund for vurderingen lægges endvidere, at medarbejderne giver udtryk for, at forstanderen er synlig og tilgængelig. Forstanderen opleves af medarbejderne som en faglig kompetent leder og som en leder, der har fokus på tilbuddets værdier. Forstanderen deltager i de to teams månedlige møder. Det tillægges betydning, at daglig leder har opmærksomhed på at være synlig til stede i fællesarealerne, og at hele ledelsen har fokus på læring og udvikling ved at tale om dilemmaer. Endelig vægtes det, at tilbuddets værdier igennem mange år også er udtryk for tilbuddets fælles ledelsesstil. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejderne modtager jævnlig ekstern supervision. Ledelsen har mulighed for supervision, hvis der er behov for det. Begge daglige ledere deltager i teamsupervision og den ene daglige leder Side 30 af 42

31 sparring for ledelse og medarbejdere modtager supervision af forstanderen. Forstanderen har en del ledelsesmæssig netværk. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Der lægges i bedømmelsen vægt på, at tilbuddet oplever at have en tilstrækkelig personalenormering, hvilket understøttes af oplysninger på Tilbudsportalen samt interview med borger og medarbejdere. Der lægges endvidere til grund, at borgerne har tilstrækkelig kontakt til kompetente medarbejdere med en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund. I vurderingen indgår endvidere, at personalegennemstrømning og sygefraværet ikke er højere end på sammenlignelige tilbud og at medarbejdergruppen generelt giver udtryk for at trives i organisationen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for vurderingen lægges, at det af Tilbudsportalen fremgår, at det personalemæssige normeringstal er 56. Der lægges endvidere til grund, at en borger oplever, at få den hjælp vedkommende har brug for. Det vægtes at medarbejderne oplever, at der er tilstrækkelig personaleressourcer, og at det af interview samt oplysninger på Tilbudsportalen fremgår, at medarbejdergruppen er bred sammensat af pædagogisk og sundhedsfagligt uddannet personale. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen lægges oplysninger fra Tilbudsportalen om en personalegennemstrømning på 7, hvilket socialtilsynet bedømmer er på niveau med tilsvarende arbejdspladser. Indikator 09.c: Sygefraværet 5 (i meget Indikatoren bedømmes til af være opfyldt i meget høj grad. Side 31 af 42

32 blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse høj grad Til grund for bedømmelsen lægger at det på Tilbudsportalen er oplyst, at sygefraværet er 9 - hvilket ikke er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. Tilbuddet har en medarbejdergruppe, der er tværfaglig ansat med blandt andet pædagogiske og sundhedsfagligt personale. Der er løbende kompetenceudvikling blandt både medarbejdere og ledelse, og der er en kultur for at denne viden deles og implementeres i tilbuddet. Som en del af den øvrige kompetenceudvikling har tilbuddet fire temadage årlig og her deltager både medarbejdere og borgere og Socialtilsynet vurderer, at dette i høj grad er med til at sikre implementering af viden i hele tilbuddet. Tilbuddet har ansat en udviklingskoordinator, som har fokus på udviklingen af tilbuddet og tilbuddets leder er medlem af Dansk selskab for psykosocial rehabilitering. Socialtilsynet vurderer, at dette understøtter, at tilbuddet har et strategisk fokus på udviklingen på området og på hvilke fremadrettede kompetencer der er Side 32 af 42

33 brug for. Borgerne på tilbuddet har mulighed for - en gang årligt - selv at vælge, hvem de ønsker skal være deres kontaktperson. Socialtilsynet vurderer, at dette sikrer, at borgerne har mulighed for at vælge den medarbejder med de kompetencer, som borgeren selv mener at have brug for. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Der lægges vægt på, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af medarbejdere med pædagogisk og sundhedsfaglig baggrund. Både medarbejdere og ledelse har løbende mulighed for kompetenceudvikling. Der er blandt andet - inden for det sidste år - fem medarbejdere, der har været eller er i gang med moduler på diplomuddannelse. Det vægtes, at tilbuddet er en del af Gentofte kommunes kompetenceudvikling og at medarbejderne oplyser, at de alle har været på kursus i rehabilitering og recovery samt temaseminar om FIT. Der er lagt til grund for vurderingen, at tilbuddet har ansat en udviklingskoordinator, som har fokus på udviklingen på området. Ligeledes er tilbuddets leder medlem af Dansk selskab for psykosocial rehabilitering og har via dette forum indblik i, hvad der sker inden for området. Socialtilsynet vurderer, at dette fokus understøtter, tilbuddets mulighed for at tilegne sig ny viden om målgruppen og metoder til at understøtte borgernes udvikling. Tilbuddet har temadage fire gange om året, hvor der tilføres ny viden og hvor aktuelle udfordringer kan drøftes. Disse temadage er for både medarbejdere og borgere. Det vurderes, at inddragelse af både medarbejdere og borgere er med til at sikre, at ny viden bliver implementeret i hele tilbuddet. Side 33 af 42

34 Der lægges til grund, at tilbuddet har en kultur, der sikrer, at ny viden deles og implementeres. Det kan ske på temadage eller i teamsne, hvor det indgår som et fast punkt på dagsordnen. Endelig bemærker og vægter Socialtilsynet, at borgerne på tilbuddet har mulighed for - en gang årligt - selv at vælge hvem de ønsker skal være deres kontaktperson. Socialtilsynet vurderer, at dette sikrer, at borgerne har mulighed for at vælge den medarbejder med de kompetencer, som borgeren mener at have brug for. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at personalegruppen er sammensat tværfagligt af medarbejdere med pædagogisk og sundhedsmæssig baggrund, samt at medarbejderne har flere års praktisk erfaring med målgruppen. Det lægges til grund, at det af interview med medarbejderne og ledelse fremgår, at der gode muligheder for videreuddannelse og at der er kultur på tilbuddet for vidensdeling. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 5 (i meget høj grad Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere samstemmende beskriver, at en udviklingskoordinator i tilbuddet sikrer opsamling af ny viden omkring metoderne og en fælles faglig forståelse af rammen i forhold til begreber. Endelig lægges det til grund, at der afholdes temadage omkring konkrete emner, og at borgerne inviteres til at deltage, se også tekst i indikator 4b. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen lægges at det ved interview med medarbejdere fremgår, at borgerne har mulighed for - en gang årligt - at vælge hvilken kontaktperson de ønsker. Side 34 af 42

35 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2,3 Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi. Samtidig er det afgørende, at tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med hensyn til gennemsigtighed i økonomien. På det foreliggende grundlag er det Socialtilsynets umiddelbare bedømmelse, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Det er tilsvarende Socialtilsynets umiddelbare vurdering, at der er overensstemmelse mellem tilbuddets takst/pris og de ydelse, borgerne modtager. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets budget er gennemskueligt for Socialtilsynet og de visiterende kommuner, samt at der er afsat midler til aktiviteter og kompetenceudvikling, som modsvarer tilbuddets målsætning og målgruppe. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Endvidere er der afsat de nødvendige midler til fremtidige investeringer o.l.. Side 35 af 42

36 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad 5 (i meget høj grad Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. Da der således ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoren 1. Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Endvidere er der afsat de nødvendige midler til fremtidige investeringer o.l.. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsynet bedømmer på det foreliggende, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Budgettet for 2016 skal dog udspecificeres jf. indikator 12.a. Med henvisning til tidligere dialog med Gentofte Kommune om specifikation af personaleomkostninger skal vi anmode om en personale-og lønoversigt, der viser de faktiske personaleomkostninger, fordelt på personalekategori og løngennemsnit. Side 36 af 42

37 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 3 (i middel grad Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at der er flere omkostningstyper som ikke er specificeret i tilstrækkelig grad, idet de kun viser et beløb og eksempelvis teksten "valgfri" uden nærmere forklaring. Budgettet kan ikke blive godkendt, førend dette er tilstrækkelig gennemsigtelig. Vi skal derfor anmode om at få forelagt et budget som i stil med budgettet for 2015 for tilbuddet. hvor de enkelte omkostningstyper/rubrikker er specificeret. Det lægges endvidere til grund for bedømmelse, at tilbuddets budget indeholder midler til faglig udvikling, og at det i interview med ledelse og medarbejdere fremkommer, at der er tilstrækkelige midler til at sikre tilbuddets faglige kvalitet og udvikling. Der forventes ingen større ændringer i 2016 i følge tilbuddets ledelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Der foreligger ikke dokumentation til at belyse om tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner, idet der som udgangspunkt ikke aflægges særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. Socialtilsynet anmoder på baggrund af tidligere dialog med Gentofte Kommune om en specifikation af personaleomkostninger i Side 37 af 42

38 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor taget nøgletallene til efterretning. Da der ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoren 1. Med henvisning til tidligere dialog med Gentofte Kommunen om specifikation af personaleomkostninger, skal socialtilsynet anmode om en personale-og lønoversigt, der viser det faktiske personaleforbrug i seneste regnskabsår dvs * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer i høj understøtter borgernes trivsel og udvikling. Socialtilsynet lægger til grund, at borgerne giver udtryk for, at tilbuddet er deres hjem. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgernes boliger er indrettet efter personlige ønsker. Det lægges endvidere til grund, at fælles- og aktivitetsrum er indrettet til at understøtte borgernes udvikling og trivsel, og at borgerne benytter faciliteterne. Endelig lægges det til grund, at tilbuddet fremstår rent og pænt og er vedligeholdt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Side 38 af 42

39 Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling. Til grund for vurderingen lægger socialtilsynet, at tilbuddet både afspejler, at der er tale om borgernes hjem og et tilbud med relevante aktiviteter, set i forhold til målgruppens forudsætninger og ønsker. Socialtilsynet er især opmærksom på, at der er interaktive informationstavler, som understøtter borgernes mulighed for relevant information og samtidig inviterer borgerne til at give udtryk for deres oplevelser og spørgsmål. Endvidere ses såvel aktivitetshuset som de sansemotoriske hjælpemidler som yderst relevante til at stimulere borgernes behov. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelse og medarbejdere samstemmende beskriver, hvordan borgerne, efter deres vurdering, trives i tilbuddet. Det lægges endvidere til grund, at en borger udtaler, at vedkommende er meget glad for sin bolig. Det udtales, at lejligheden er hyggeligt og rar at opholde sig i. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad Det lægges yderligere til grund, at socialtilsynet under tilsynsbesøget observerer, at borgerne opholder sig i tilbuddet, og at der er en god og rolig atmosfære. Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at socialtilsynet under tilsynsbesøget observerer, at tilbuddets fysiske rammer tager hensyn til målgruppens særlige behov. Socialtilsynet lægger i den forbindelse Side 39 af 42

40 særligt mærke til sansemotoriske hjælpemidler i form af lys, lyd og møbler, som understøtter borgernes mulighed for at skabe ro omkring sig. Desuden noterer socialtilsynet, at tilbuddets aktivitetshus rummer flere muligheder for at understøtte relevante og kreative aktiviteter for målgruppen. Der ses endvidere en god have med drivhus, som flere borgere benytter under tilsynsbesøget. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad Det lægges endvidere til grund, at borgerne har gode private boliger og at fællesrummene giver mulighed for relevant socialt samvær. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelse lægges, at socialtilsynet under tilsynsbesøget observerer, at borgernes boliger er indrettet efter borgernes personlige ønsker og smag. Det lægges endvidere til grund, at en borger udtaler, at vedkommende ser tilbuddets som hjem og ikke ønsker at flytte igen. Socialtilsynet observerer desuden under tilsynsbesøget, at der afholdes fødselsdag i fællesrum for en borger, og familie og venner er inviteret. Side 40 af 42

41 Side 41 af 42