Vedtægter for Sankt Nikolaj Børnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Sankt Nikolaj Børnehave"

Transkript

1 Vedtægter for Sankt Nikolaj Børnehave 1 Institutionens navn stk. 1 Institutionens navn er Sankt Nikolaj Børnehave og er en selvejende privat institution i henhold til lov om dagtilbud 19 stk. 5, eller tilsvarende senere lovgivning. Børnehaven drives efter gældende kriterier og på nonprofit basis. Institutionen (herefter benævnt som børnehaven) beregnes til et gennemsnitlig 28 børn i alderen 3 6 år, og er hjemmehørende på Nørregade 38, 6700 Esbjerg. Børnehaven er oprindeligt oprettet af den katolske menighed i Esbjerg den 1. september Formål Børnehaven har til formål i samarbejde med forældrene, at medvirke til at give hvert enkelt barn de bedste udviklingsbetingelser for dets egen personlighed. Dette skal ske i gennem en lav normering, hvor der altid prioriteres kontakt til det enkle barn. Personalet skal søge at skabe et glad og varmt miljø, hvor trivsel og harmoni kommer i højsæde. Barnet skal stilles over for krav og udfordringer, som det er i stand til at indfri under hensyn til alder og udviklingstrin. Børnehaven skal være et fællesskab, hvor næstekærlighed, respekt for det enkle barn og omsorgen for natur og samfund er bærende kræfter. Sankt Nikolaj Børnehave er omfattet af formålsbestemmelserne i dagtilbudsloven 1-7 og bestemmelserne om pædagogiske læreplaner jf. 8-10, sprogvurdering og sprogstimulering jf. eller tilsvarende senere lovgivning. Sankt Nikolaj Børnehave følger de til enhver tid gældende mål med, og rammer for børns ophold i dagtilbud. 1

2 Sankt Nikolaj Børnehave skal rumme alle uanset race, religion, og politisk anskuelse. Påvirkning der sigter mod ensretning, må ikke finde sted. Institutionen skal arbejde for, at fremme tolerance og medmenneskelighed. 3 Ledelse Børnehavens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, herunder godkendelse af budget, regnskab og virksomhedsplan. Børnehavens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Denne skal have en relevant pædagogisk uddannelse. Lederen har den daglige arbejdsgiverkompetence over for institutionens personale i henhold til de til enhver tid gældende love og bestemmelser under ansvar over for bestyrelsen. Dertil kommer den pædagogiske ledelse, daglige drift og bundne opgaver. Ansættelse og afskedigelse af Sankt Nikolaj Børnehaves personale varetages af ledelsen, efter bestyrelsens delegation. I afskedigelsessager samt personalesager, skal medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen anses som inhabil, og har ikke ret til at deltage. Dog har bestyrelsen ret til at få sagen fremlagt af medarbejderrepræsentanten, hvis dette ønskes. Lederen udarbejder, i samarbejde med personalet, en virksomhedsplan som forelægges til bestyrelsen til godkendelse i januar. Virksomhedsplanen skal som minimum indeholde, men ikke begrænset til: Vedtægter Læreplan Målsætning for børn og personale Forældre samarbejde Økonomi Årsplan for aktiviteter 2

3 4 Bestyrelse Børnehavens bestyrelse består af: 3 repræsentanter valgt af forældrene for to år af gangen, med et års forskydning. 1 repræsentanter som er udpeget af bestyrelsen. 1 repræsentant for fastansatte medarbejdere 2 suppleanter valgt af forældrene for et år af gangen Lederen af børnehaven deltager i møderne, som sekreter for bestyrelsen. Menighedsrådet for Sankt Nikolaj kirke kan udpege en observatør. Forældrerepræsentanter og suppleanter vælges på et forældremøde i 2. kvartal. Forældrerepræsentanter og suppleanter nedlægger automatisk sit mandat, hvis man udmelder sit barn af børnehaven. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Udtræder et medlem af bestyrelsen i en valgperiode indtræder en suppleant og bestyrelsen konstituerer sig på ny. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder møde efter behov, minimum seks gange årligt. Formanden, og i dennes fravær næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, tegner børnehaven i juridiske og økonomiske forhold. Stk. 5 Referater fra bestyrelsesmøderne skal være tilgængelige for forældrene. Stk. 6 Bestyrelsen kan vælge at føre lukket dagsorden med lukket referat, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til fortrolighed. 3

4 Stk. 7 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Stk. 8 Bestyrelseshvervet er ulønnet. Stk. 9 Det er ledelsens ansvar i samarbejde med bestyrelsesformanden at forberede møderne og sammen med eventuelle bestyrelsesmedlemmer, at fremlægge oplæg til drøftelse i bestyrelsen, ligesom ledelsen i samarbejde med bestyrelsesformanden er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og referat. 5 Økonomi Bestyrelsen påser, at børnehavens administrative og økonomiske anliggender varetages herunder hensyn til institutionens formål og de regler, der til en hver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning. Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning af mindst 4 medlemmer af bestyrelsen. Lederen er ansvarlig for de løbende økonomiske forhold. Stk. 5 Regnskabsår følger kalenderår. Stk. 6 Sankt Nikolaj Børnehaves eventuelle formue er henlagt til nævnte formål jf Personale forhold Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem relevante organisationer. 4

5 Ved ansættelse skal der indhentes børneattest samt straffeattest. Personalet har tavshedspligt og skærpet underretningspligt jfr. Servicelovens 153, dette indskærpes ved ansættelse. 7 Åbningstid Åbningstiden skal minimum afspejle kommunens krav til åbningstid for private institutioner. Bestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 2 måneder i forvejen. Bestyrelsen kan i samarbejde med lederen fastsætte årlige lukkedage i institutionen. Børnehavnen har pasningsforpligtigelse, hvis der er behov herfor. 8 Optagelse og udmeldelse i Børnehaven. Børnehaven træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ventelisten står åben for alle børn. Optagelse i børnehaven sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog vil søskende nyde fortrin. Forældrene kan opsige institutionspladsen med 2 måneders skriftlig varsel til den 1. i måneden. Opsigelse fra privatinstitutionens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse, iht. gældende lovgivning. Bestyrelsen fastsætter taksten for gebyr for opskrivning på venteliste. 5

6 9 Forældre betaling Bestyrelsen fastsætter selv forældrebetalingens størrelse herunder evt. søskende rabat, ændringer skal varsles med minimum tre måneder. Betaling opkræves månedsvis forud. Der opkræves ved tilsagn om plads et depositum svarende til en måneds forældre betaling, som tilbagebetales ved udmeldelse såfremt der ikke forefindes nogen form for restance. Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen. 10 Tavshedspligt Børnehave bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering. 11 Tilsyn Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter retningslinjer der fremgår af godkendelseskriterierne. 12 Hæftelse Børnehaven hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle børnehaven påhvilende gældsforpligtigelser. Til at forpligtige børnehaven over for tredjemand kræves underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, efter at sagen har været behandlet på et bestyrelsesmøde og har opnået tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. 13 Vedtægtsændring Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige medlemmer af bestyrelsen. 6

7 14 Institutionens nedlæggelse I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen, med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra Esbjerg kommune, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt eller sundhedsmæssigt formål i Esbjerg Kommune. 7