: Fiberfrax-moduler, Fiberfrax-tæpper, Fiberfrax-tekstiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Fiberfrax-moduler, Fiberfrax-tæpper, Fiberfrax-tekstiler"

Transkript

1 Fiberfrax-moduler, Fiberfrax-tæpper, Fiberfraxtekstiler Udgivelsesdato: Revideret den: Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkttype : : Dette produkt er en artikel under REACH-definitionen. Da regulativerne for klassificeringen og mærkning (CLP) kun gælder for substanser og blandinger, tages der ikke højde for artikler. Men dette produkt-sds og den definerede mærkning gives frivilligt. Som en tjeneste for at hjælpe brugeren Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes Anvendelser der frarådes Ingen tilgængelige oplysninger 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet : Artikel Til industriel anvendelse inden for højtemperaturapplikationer. Leverandør Unifrax Limited Mill Lane, Rainford WA11 8LP St Helens, Merseyside - United Kingdom T + 44 (0) F + 44 (0) Unifrax GmbH Kleinreinsdorf Teichwolframsdorf - Germany T + 49 (0) F + 49 (0) Unifrax Derby Shaftsbury Street DE23 8XA Derby - United Kingdom T +44 (0) Unifrax Italia Srl Via Volonterio Saronno (VA) - Italy T F Den sagkyndige persons adresse: Unifrax France 17 Rue Antoine Durafour Lorette - France T +33 (0) F +33 (0) Unifrax s.r.o. Ruská 311, Pozorka Dubí 3 - Czech Republic T + 42 (0) F + 42 (0) Unifrax Spain Cristobal Bordiu Madrid - Spain T F Nødtelefon Nødtelefonnummer : Arbejdshygiejne og PLEJE: Tlf.: + 44 (0) ; ( ); Sprog: Engelsk PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ikke klassificeret Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger Dette produkt er en artikel og skal ikke klassificeres og mærkes i henhold til gældende love og bestemmelser. ikke påkrævet for dette produkt i henhold til REACH artikel 31. Dette Produktsikkerhedsdatablad er udarbejdet på frivilligt grundlag Mærkningselementer Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visningekstra klassificering(er) til visning Farlige indholdsstoffer Sikkerhedssætninger (CLP) Ekstra sætninger : Ildfaste keramiske fibre af aluminiumsilikat : P201 - Indhent særlige anvisninger før brug. P261 - Undgå indånding af pulver. P280 - Bær Åndedrætsbeskyttelse. : Udelukkende til erhvervsmæssig brug Dette produkt er en artikel og skal ikke klassificeres og mærkes i henhold til gældende love og DK - da 1/9

2 bestemmelser. ikke påkrævet for dette produkt i henhold til REACH artikel 31. Dette Produktsikkerhedsdatablad er udarbejdet på frivilligt grundlag Frivillig mærkning vil blive tilføjet produktet for at rådgive om sikker håndtering og anvendelse. Frivillig mærkning vil blive tilføjet i overensstemmelse med den lovgivningsmæssige etiket, der er beskrevet nedenfor Andre farer Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Kan forårsage mekanisk irritation af hud, øjne og luftveje. Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vpvb-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer 3.2. Blandinger Kommentar : Artikel Samtlige produkter indeholder ildfaste, keramiske aluminosilikatfibre (RCF/ASW, CAS ): Ingen af forbindelserne er radioaktive i henhold til det europæiske direktiv/euratom 96/29. stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Fiberfrax-forme og Fiberfrax-plader er produkter, der er klar til brug i højtemperaturanvendelser er produkter, der er klar til brug i højtemperaturanvendelser PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Førstehjælp efter indånding Førstehjælp efter hudkontakt Førstehjælp efter øjenkontakt Førstehjælp efter indtagelse : Fiberstøv kan frigøres under håndteringen. Bring vedkommende ud i tilfælde af irritation i næse og hals. : Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Hvis hudirritationen er vedvarerende, søg lægehjælp. : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. : Indtagelse usandsynlig. Drik meget vand Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer/virkninger efter indånding Symptomer/virkninger efter hudkontakt Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : mekanisk irritation. : mekanisk irritation. : mekanisk irritation Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Giv symptomatisk behandling. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler : Produktet er ikke antændeligt. Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande. Skum. Tørt pulver. Carbondioxid (kuldioxid). Vandspray. : Brug ikke en kraftig vandstrøm Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brandfare : Ikke brændbart Anvisninger for brandmandskab Brandslukningsinstruktioner Beskyttelse under brandslukning : Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn DK - da 2/9

3 PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel Beskyttelsesudstyr Nødprocedurer For indsatspersonel Beskyttelsesudstyr Nødprocedurer : Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. : Forbudt for uautoriserede personer. : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. : Manipulationer må kun udføres af kvalificeret og autoriseret personale Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå udledning til miljøet. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Undgå nedtrængning i undergrunden Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Rengøringsprocedurer 6.4. Henvisning til andre punkter : Udfør en mekanisk opsamling af produktet. Begræns dannelsen af støv mest muligt. Højeffektivt partikelfilter (HEPA-filter). Information for sikker håndtering. Se afsnit 7. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler for sikker håndtering Hygiejniske foranstaltninger 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Lagerbetingelser 7.3. Særlige anvendelser Kun til erhvervsmæssig brug. Se afsnit 8. Eksponeringsscenarier. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Eksponeringsgrænseværdier for de øvrige bestanddele Ildfaste keramiske fibre af aluminiumsilikat ( ) Danmark Anmærkninger (DK) 1,0 f/ml : Indhent særlige anvisninger før brug. Undgå kontakt med øjnene. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Rengør tilsmudsede overflader omhyggeligt. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. : Produktet må kun opbevares i originalemballagen. Opbevares tæt lukket på et tørt og køligt sted. Danmark Anbefalede monitoreringsprocedurer WHO-EURO-metoden: Determination of airborne fibre number concentrations; A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method) (Bestemmelse af koncentrationen af luftbårne fibre; en anbefalet metode ved anvendelse af PCM mikroskopi (membranfiltermetode)); World Health Organisation Geneva 1997 ISBN Ildfaste keramiske fibre af aluminiumsilikat ( ) DNEL/DMEL (yderligere oplysninger) langvarig - local effect, Indånding 2,17 f/ml Andre farer : Den DNEL, der er angivet i afsnittet ovenfor om langtidseksponering, er baseret på forekomsten af lungetumorer (ikke-signifikant ved alle behandlingsniveauer) i et flerdosisstudie med rotter beskrevet af Mast et al (Inhalation Toxicology, 1995, 7(4), ), som påviste en NOAEL på 162 f/ml, hvilket fører til den beregnede endepunktsspecifikke DNEL på 2,17 f/ml. SCOEL har anbefalet en OEL for RCF på 0,3 f/ml baseret på målingen af lungefunktionen hos eksponerede arbejdstagere. Under en antagelse af 45 års eksponering betragtedes de gennemsnitlige akkumulerede eksponeringer på 147,9 (alle medarbejdere i gruppen med høj eksponering) og 184,8 fmo/ml (medarbejdere 60+ år i gruppen med høj eksponering) - svarende til gennemsnitlige fiberkoncentrationer på henholdsvis 0,27 og 0,34 f/ml - som NOAEL for lungefunktion og SCOEL foreslog derfor en OEL på 0,3 f/ml. Dette er betydeligt lavere end den beregnede DNEL-værdi Eksponeringskontrol DK - da 3/9

4 Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker af læder Beskyttelse af øjne: Brug beskyttelsesbriller med sideskærme om nødvendigt. Beskyttelse af krop og hud: Brug egnet beskyttelsesbeklædning. Tag ikke arbejdstøj med hjem Åndedrætsbeskyttelse: Ved støvdannelse: Brug egnet maske DK - da 4/9

5 Andre oplysninger: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag ikke arbejdstøj med hjem. Hold arbejdstøj og hverdagstøj adskilt, og vask dem separat.anvendelser og forholdsregler til risikostyring (RMM - Risk Management Measures) Tilsigtet anvendelse Sekundær anvendelse Omdannelse til våde og tørre blandinger og produkter. Processen kan omfatte: Blandings- og formningsoperationer, håndtering af RCF-/ASW-produkter (produkter baseret på ildfaste keramikfibre (RCF) og/eller aluminiumsilikatuld (ASW)), samling af produkter, der indeholder RCF/ASW, maskin- og håndfinish af RCF-/ASW-produkter. Reference ES 2* RMM - Kontrolhierarki - Hvor det er praktisk at gøre dette, automatisk tilførsel af RCF/ASW til processen - Hvor det er praktisk at gøre dette, adskillelse af våd og tør behandling - Indesluttet proces, hvor dette er praktisk muligt. - Hvor det er praktisk at gøre dette, adskillelse af bearbejdningsområder og begrænsning af adgang til de medarbejdere, der er involveret i processen. - Indeslutning af maskiner i den udstrækning, det er praktisk muligt. - Installation af punktudsugning (LEV) hvor dette er muligt, i forbindelse med maskinforarbejdning, håndtering, komprimering og håndskæring for at eliminere støv ved kilden - Anvendelse af erfarent personale uddannet i korrekt anvendelse af fiberholdige produkter - Anvendelse af personlige værnemidler (PPE) og åndedrætsværn (RPE) i forbindelse med alle støvende opgaver - Tilvejebringelse at tilslutningspunkter til centralstøvsugning, hvor dette er praktisk eller anvendelse af en transportabel støvsuger med HEPA-filter - Regelmæssig rengøring ved hjælp af vådscrubber, hvor dette er praktisk muligt og generelt ved anvendelse af støvsuger med HEPA-filter. - Tør børstning og brug af trykluft skal forbydes - Affaldsmaterialer skal indesluttes ved kilden, etiketteres og opbevares separat med henblik på bortskaffelse eller genbrug. Tilsigtet anvendelse Tertiær anvendelse - vedligeholdelse og levetid (industriel eller faglig anvendelse) Proces: Små reparationsarbejder, der involverer nedtagning og opsætning af RCF-/ASW-produkter. Anvendelse af produktet i et indesluttet system, hvortil der er lejlighedsvis kontrolleret adgang eller ingen adgang. Reference ES 3* RMM - Kontrolhierarki - Benyt forskårede, på forhånd tilpassede stykker, hvor dette er praktisk muligt. - Tillad kun adgang for uddannede (autoriserede) operatører - Hvor det er praktisk muligt, skal al håndtilskæring foregå i et isoleret område på en støvudsugningsbænk. - Regelmæssig rengøring af arbejdsområdet i løbet af skiftet ved hjælp af en støvsuger med HEPA-filter. - Forbud mod anvendelse af tør børstning og trykluftsrengøring. - Affald skal med det samme placeres i poser som skal forsegles ved kilden. - Brug personlige værnemidler og åndedrætsværn i henhold til den aktuelle opgave. - Anvend god hygiejnepraksis. Tilsigtet anvendelse Tertiær anvendelse - opsætning og nedtagning (industriel eller faglig). Opsætning og nedtagning i stor skala af RCF/ASW i forbindelse med industrielle processer. Opsætning og nedtagning i stor skala foretaget af fagpersoner. Reference ES 4* RMM - Kontrolhierarki - Hvor det er praktisk muligt, skal arbejdsområdet indesluttes eller isoleres. - Tillad kun autoriseret personale. - Fugt isoleringen før nedtagningen, hvor dette er praktisk muligt. - Hvor det er praktisk muligt, skal der anvendes en vandkanon til nedtagning eller en lastbil med vakuum. - Benyt en støvudsugningsbænk i forbindelse med håndskæring af produkter. - Afdæk tilskårne dele under transport og opbevaring for at forebygge sekundær eksponering. - Hvor det er praktisk muligt, skal der tilvejebringes flere støvsugerslanger til hurtig opsamling af spild, eller der skal benyttes transportable støvsugere med HEPA-filtre. - Affaldsmaterialer skal med det samme placeres i poser ved kilden - Forbud mod anvendelse af tør børstning og/eller trykluftsrengøring. - Kun erfarent personale - Brug passende personlige værnemidler og åndedrætsværn i henhold til de forventede koncentrationer. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Farve Lugt Lugtgrænse ph Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) Smeltepunkt Frysepunkt Kogepunkt : Faststof : hvid. Beige. : lugtløst. : > 1650 C Fibre DK - da 5/9

6 Flammepunkt Selvantændelsestemperatur Nedbrydningstemperatur Antændelighed (fast stof, gas) Damptryk Relativ damptæthed ved 20 C Relativ massefylde Opløselighed Log Pow Viskositet, kinematisk Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Eksplosionsgrænser 9.2. Andre oplysninger Andre egenskaber : Vand: < 1 mg/l : Produktet er ikke eksplosivt. : Ikke brandnærende. : Længdevægtet geometrisk gennemsnitsdiameter af fibre indeholdt i produktet: 1,4-3 μm. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Stabil under normale anvendelsesforhold Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved normale håndterings- og opbevaringsbetingelser Risiko for farlige reaktioner Der kendes ingen farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Ingen tilgængelige oplysninger Materialer, der skal undgås Ingen Farlige nedbrydningsprodukter Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet (oral) Akut toksicitet (hud) Akut toksicitet (indånding) Hudætsning/-irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kimcellemutagenitet Carcinogenicitet ph ph DK - da 6/9

7 Andre farer : Fibre Kan fremkalde kræft ved indånding. Metode: Indånding kun gennem næsen. Flerdosis, arter: Rotte, dosis: 3 mg/m3, 9 mg/m3 og 16 mg/m3 i 24 måneder Resultater: Minimal til mild lungefibrose ved 9 mg/m3 og 16 mg/m3. Ingen tegn på RCFrelaterede lungetumorer ved "nogen af disse doser". Metode: Indånding kun gennem næsen. Enkeltdosis, arter: Rotte, dosis: 30 mg/m3. Resultater: Dette studie var designet til at teste RCFs kroniske toksicitet og karcinogenicitet ved ekstreme eksponeringer. Forekomsten af tumorer (herunder mesotheliom) var forhøjet ved dette dosisniveau. Forekomsten af overload-tilstande (kun registreret efter eksperimentets afslutning), hvor den administrerede dosis oversteg lungernes clearance-kapacitet, gør det vanskeligt at træffe meningsfulde konklusioner for så vidt angår fare- og risikovurdering. Reproduktionstoksicitet Enkel STOT-eksponering Gentagne STOT-eksponeringer Aspirationsfare Andre oplysninger : Ikke klassificeret (Bær åndedrætsværn og hold dig væk fra det farlige område) : Grundlæggende toksikokinetik Eksponering forekommer hovedsageligt ved indånding eller indtagelse. Det har ikke kunnet påvises, at kunstige glasfibre med en størrelse, der svarer til RCF/ASW, migrerer fra lungen og/eller tarmen for at ophobe sig i andre dele af kroppen. Sammenlignet med naturligt forekommende mineraler har RCF/ASW en lav evne til at forblive og ophobe sig i kroppen (halveringstiden for lange fibre (> 20 μm) var cirka 60 dage i en 3 ugers inhalationstest med rotter). Humane toksikologiske data Med henblik på at bestemme den mulige indvirkning på menneskers sundhed efter RCFeksponering har University of Cincinnati gennemført medicinske overvågningsundersøgelser af RCF-arbejdere i USA. Institute of Occupational Medicine (IOM) har gennemført medicinske overvågningsundersøgelser af RCF-arbejdere på europæiske produktionssteder. Lungemorbiditetsstudier blandt produktionsarbejdere i Europa og USA har påvist fravær af interstitiel fibrose, og der sås intet tab af lungefunktion i det langsgående studie af RCFeksponering. Der sås en statistisk signifikant korrelation mellem pleurale plaques og akkumuleret RCFeksponering i det langsgående studie i USA. Det amerikanske mortalitetsstudie viste ingen tegn på forøget udvikling af lungetumorer hverken i lungeparenkymet eller i pleura. Lokalirriterende egenskaber Dyrestudier (EU-metode B 4) gav negative resulter for hudirritation. Inhalationseksponering udelukkende via den nasale rute resulterer i en samtidig kraftig eksponering af øjnene, men der findes ingen indberetninger om overdreven øjenirritation. På samme måde viste dyr, der eksponeres via inhalation, ingen tegn på irritation af luftvejene. Humane data bekræfter, at der kun opstår mekanisk irritation, som giver anledning til kløe, hos mennesker. Screening på produktionsfaciliteter i Storbritannien har ikke afsløret nogen tilfælde af hudlidelser hos mennesker, som kan tilskrives eksponering over for fibre. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Miljø - generelt Akut akvatisk toksicitet Kronisk akvatisk toksicitet : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen uønskede langtidsvirkninger i miljøet Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumuleringspotentiale DK - da 7/9

8 12.4. Mobilitet i jord Miljø - jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering. Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vpvb-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Andre negative virkninger Ingen tilgængelige oplysninger PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Metoder til affaldsbehandling Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af spildevand Produkt/Emballage-bortskaffelse : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter. Det europæiske affaldskatalog. : Må ikke udledes til kloak eller vandløb. : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. PUNKT 14: Transportoplysninger Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN ADR IMDG IATA ADN RID FN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Ingen yderligere oplysninger tilgængelige Særlige forsigtighedsregler for brugeren - Vejtransport - Søfart - Luftfart - Transport ad indre vandveje - Jernbane transport Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU-regler Følgende restriktioner er anvendelig i henhold til Bilag XVII i Fororning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): 28. Stoffer, som optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, klassificerede som kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B (tabel 3.1) eller kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 (tabel 3.2) og opført i listerne således:kræftfremkaldende i kategori 1A (tabel 3.1)/kræftfremkaldende i kategori 1 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 1Kræftfremkaldende i kategori 1B (tabel 3.1)/kræftfremkaldende i kategori 2 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 2 Fiberfrax-moduler, Fiberfrax-tæpper, Fiberfraxtekstiler DK - da 8/9

9 Powered by TCPDF ( Indeholder et stof på REACH-kandidatlisten i en koncentration 0,1 % eller med en lavere specifik grænseværdi: Ildfaste keramiske fibre af aluminiumsilikat (CAS ) Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH Øvrige bestemmelser, begrænsninger og forskrifter : Dette produkt er en artikel og skal ikke klassificeres og mærkes i henhold til gældende love og bestemmelser. Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge. Overhold arbejdsbegrænsningerne for vordende eller ammende mødre Nationale regler Danmark Anbefalinger ifølge dansk lovgivning : Ved brug og bortskaffelse skal kravenefra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer følges Kemikaliesikkerhedsvurdering ikke påkrævet for dette produkt i henhold til REACH artikel 31. Dette Produktsikkerhedsdatablad er udarbejdet på frivilligt grundlag PUNKT 16: Andre oplysninger Angivelse af ændringer: Generel revision. Forkortelser og akronymer: ADN Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje ADR CLP DNEL IATA IMDG Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering Afledt nuleffektniveau Den Internationale Luftfartssammenslutning Den internationale kode for søtransport af farligt gods REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006 RID PBT vpvb Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane Persistent, bioakkumulerende og toksisk Meget persistent og meget bioakkumulerende Datakilder Andre oplysninger : ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur). : Occupational Hygiene: Se venligst det specifikke tekniske datablad for flere informationer. Se venligst listen over produkter, der anses som artikler. KFT SDS EU 10 Oplysningerne er givet i god tro og anses for at være korrekte på ikrafttrædelsesdatoen for dette sikkerhedsdatablad. Arbejdsgivere kan bruge dette sikkerhedsdatablad for at supplere andre oplysninger indsamlet af dem i deres bestræbelser på at sikre sundhed og sikkerhed for deres ansatte og den korrekte brug af produktet. Dette resumé af de relevante data afspejler en professionel vurdering; arbejdsgiverne bør tag højde for, at oplysninger, der opfattes som mindre relevant, ikke er medtaget i dette sikkerhedsdatablad. Mht. resuméet af dette dokument udvider Unifrax I LLC ikke nogen garanti (udtrykt eller underforstået), påtager virksomheden sig intet ansvar eller afgiver ikke nogen erklæring vedrørende fuldstændigheden af disse oplysninger eller egnetheden til de formål, som brugeren forestiller sig DK - da 9/9