PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad side: 1/128 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Dehyton PK 45 Produktregistreringsnummer: Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser: tensider, Kosmetikingrediens Se appendiks til sikkerhedsdatabladet for de detaljerede identificerede brug af produktet Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Kontaktadresse: BASF A/S Ved Stadsgraven København S DENMARK Telefon: adresse: 1.4. Nødtelefon Giftlinjen: , 24-timers service 7 dage om ugen International emergency number: Telefon: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

2 side: 2/128 I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Eye Dam./Irrit. 1 Aquatic Chronic 3 H318, H412 For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit Mærkningselementer I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Piktogram: Signalord: Fare Faresætninger: H318 H412 Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedssætninger (forebyggelse): P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P273 Undgå udledning til miljøet. Sikkerhedssætninger (reaktion): P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Sikkerhedssætninger (bortskaffelse): P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald. I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Farebestemmende komponent(er) til etikettering: 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)- N,N-dimethyl-, 2.3. Andre farer I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver overholdt.

3 side: 3/128 PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Ikke anvendelig Blandinger Kemisk beskrivelse Vandig opløsning på basis af: 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Farlige indholdsstoffer (GHS) I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/ Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold (W/W): >= 30 % - < 50 % Eye Dam./Irrit. 1 CAS-nummer: Aquatic Chronic 3 REACH registreringsnummer: 01- H318, H Specifik koncentrationsgrænse: Eye Dam./Irrit. 1: > 10 % Eye Dam./Irrit. 2: > 4-10 % For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Ved vedvarende helbredproblemer skal læge opsøges. Efter indånding: Ikke relevant. Ved hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Ved kontakt med øjnene: Skyl omgående med vand (i 10 minutter), kontakt en speciallæge. Ved indtagelse: Skyl munden og drik derefter ml vand.

4 side: 4/ Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet(se afsnit 2) og/eller i afsnit 11., Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte. Farer: Ved tilsigtet anvendelse og hensigtsmæssig håndtering er ingen fare forventet Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel: vandforstøvningsstråle, kuldioxid, tørpulver, skum 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen sundhedsskadelige dampe Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand Anvisninger for brandmandskab Særlig beskyttelsesudrustning: Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. Øvrigt: Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Anvend personlig beskyttelsesdragt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Ved små mængder: Opsamles med egnede væskebindende materialer. Ved store mængder: Inddæmmes. Produktet pumpes bort. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald Henvisning til andre punkter Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

5 side: 5/128 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Brand- og eksplosionsbeskyttelse: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben ild Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Egnede materialer: High density polyethylen (HDPE) Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Hold beholder tæt lukket og tør; opbevares køligt. Lagres frostbeskyttet. Lagerstabilitet: lagertemperatur: 0-40 C Beskyttes mod temperaturer under: 0 C Produktets egenskaber ændres reversibelt når temperaturen bliver lavere end grænsetemperaturen. Beskyttes mod temperaturer over: 40 C Produktets egenskaber ændres reversibelt ved overskridelses af grænsetemperaturen Særlige anvendelser For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads Ingen kendte arbejdspladsgrænseværdier. PNEC Oplysningerne vedrører det opløste hovedkomponent. Indholdsstoffer med PNEC : 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18- unsatd. acyl) derivs., inner ferskvand: 0,0135 mg/l havvand: 0,00135 mg/l sediment (ferskvand): 1 mg/kg Sediment (havvand): 0,1 mg/kg jord: 0,8 mg/kg rensningsanlæg: 3000 mg/l

6 side: 6/128 DNEL Oplysningerne vedrører det opløste hovedkomponent. Indholdsstoffer med DNEL : 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18- unsatd. acyl) derivs., inner arbejder: Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 12,5 mg/kg arbejder: Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalation: 44 mg/m3 forbruger: Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 7,5 mg/kg forbruger: Langvarig eksponering - systemiske effekter, oral: 7,5 mg/kg 8.2. Eksponeringskontrol Personlige værnemidler Beskyttelse af åndedrætsorganer: åndedrætsværn ikke nødvendig Beskyttelse af hænder: Velegnede er beskyttelseshandsker med følgende specifikation. Anbefalingen gælder for laboratoribetingelser; der skal desuden tages hensyn til særlige forhold på arbejdspladsen. Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN 374): nitrilgummi (NBR) - 0,2 mm materialetykkelse Beskyttelse af øjne: Tætsluttende øjenværn (kemikaliebeskyttelsesbriller) (EN 166) Beskyttelse af hud: Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465). Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Under arbejdet må der ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form: væske Farve: gul Lugt: lugtfri Lugtgrænse: ikke anvendelig ph-værdi: 4,5-5,5 (25 C) (ISO 4316)

7 side: 7/128 nedbrydningspunkt: >= 208 C Stoffet / produktet spalter sig. kogetemperatur: > 100 C Flammepunkt: > 101 C Vandholdigt præparat Fordampningshastighed: Kan estimeres ud fra Henrys konstant eller damptrykket. Antændelighed: ikke antændelig (Direktiv 84/449/EØF, A.10) Antændelighed af aerosoler: ikke anvendelig, produktet danner ingen brandfarlige aerosoler Nedre eksplosionsgrænse: For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning. Øvre eksplosionsgrænse: For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning. Antændelsestemperatur: 208 C Damptryk: ikke bestemt Densitet: 1,0600-1,0850 g/cm3 (ASTM D1475) () Relativ damptæthed (luft): ikke anvendelig Opløselighed i vand: opløselig Opløselighed (kvalitativ) opløsningsmiddel: Dest. vand vilkårlig blandbar Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): 4,231 (beregning) () Selvantændelighed: ikke anvendelig Termisk nedbrydning: Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring og håndtering overholdes. Viskositet, dynamisk: ikke bestemt Viskositet, kinematisk: ikke bestemt eksplosionsfare: ikke eksplosiv Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende 9.2. Andre oplysninger Andre oplysninger: Hvis nødvendigt er andre fysiske og kemiske egenskaber angivet i dette afsnit. Ingen yderligere information tilrådighed. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet

8 side: 8/128 Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering Risiko for farlige reaktioner Ingen bekendt ved korrekt brug Forhold, der skal undgås Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet - Håndtering og opbevaring Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås: Ikke bekendt med stoffer, som skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Vurdering af akut toksicitet: Praktisk taget ikke toksisk efter kontakt med huden en gang. Er praktisk taget ikke toksisk efter indånding een gang. I praksis ikke toksisk ved én enkel oral indtagelse. Eksperimentelle/beregnede data: LD50 rotte (oral): > mg/kg (OECD Guideline 401) LD50 rotte (dermal): > mg/kg (OECD retningslinie 402) Irritation Vurdering af irritationseffekt: Kan skade øjnene alvorligt. Virker ikke irriterende på huden. Eksperimentelle/beregnede data: Hudætsning/hudirritation kanin: svagt irriterende (OECD Guideline 404)

9 side: 9/128 Alvorlig øjenskade/øjenirritation kanin: irreversible skader (OECD Guideline 405) Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering Vurdering af sensibilitet: Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg. Eksperimentelle/beregnede data: marsvin: ikke sensibiliserende (OECD Guideline 406) Kimcellemutagenicitet Bedømmelse mutagenitet: Resultater fra et antal mutagenitetsforsøg med mikroorganismer og pattedyrs cellekulturer er tilgængelige. Betragtes den samlede information, er der ingen indikation for, at stoffet viker mutagent. Eksperimentelle/beregnede data: Ames-test Bakterier: negativ (OECD Guideline 471) mikrokernetest mus: negativ (OECD Guideline 474) Carcinogenitet Bedømmelse carcinogenitet: Alle tilgængelige oplysninger giver ingen indikation af en kræftfremkaldende effekt. reproduktionstoksicitet Vurdering af reproduktionstoksicitet: Produktet er vurderet på grundlag af de foreliggende informationer som ikke reproduktionstoksisk. Udviklingstoksicitet Vurdering af teratogenicitet: Ved test på dyr første stoffet ikke til misdannelser. Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) STOT vurdering enkelt: Baseret på den foreliggende information er en organspecifik toksicitet ikke forventet. Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering: I dyreforsøg blev efter gentagen oral eksponering ingen skadelige effekter observeret.

10 side: 10/128 Aspirationsfare Ingen fare forventet ved indånding. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Fisketoksicitet: LC50 > 1-10 mg/l, Pimephales promelas (Screening (i henhold til OECD 203)) Akvatiske hvirvelløse dyr: EC50 > 1-10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1) Vandplante: EC50 > 1-10 mg/l, Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201) Mikroorganismer/effekt på aktivt slam: EC0 > 100 mg/l, Pseudomonas putida (OECD Guideline 209) Kronisk fisketoksicitet: NOEC > 0,1-1 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD-Richtlinie 210) Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater: NOEC > 0,1-1 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211) Persistens og nedbrydelighed Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O): let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier) God eliminerbarhed fra vand. Oplysninger om eliminerbarhed: (Bilag III, del A) Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til EU Regulering Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler Bioakkumuleringspotentiale Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.: Signifikant akkumulation i organismer forventes ikke Mobilitet i jord Bedømmelse af transport mellem miljøområder: Adsorption i jord: Adsorption til faste jordpartikler forventes.

11 side: 11/ Resultater af PBT- og vpvb-vurdering I henhold til Bilag XIV af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBTkriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller vpvb-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt). Selvklassificering Andre negative virkninger Produktet indeholder ingen stoffer, der er anført i Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for eksempel forbrændes i et egnet anlæg. PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport ADR UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Miljøfarer: Særlige forsigtighedsregler for brugeren RID UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Miljøfarer: Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ingen bekendt. Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ingen bekendt.

12 side: 12/128 Indenrigssøtransport ADN UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Miljøfarer: Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ingen bekendt. Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer Ikke vurderet Søtransport IMDG Sea transport IMDG Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Not classified as a dangerous good under transport regulations UN-nummer: Ikke anvendelig. UN number: Not applicable UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke anvendelig. UN proper shipping name: Not applicable Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig. Transport hazard Not applicable class(es): Emballagegruppe: Ikke anvendelig. Packing group: Not applicable Miljøfarer: Ikke anvendelig. Environmental Not applicable hazards: Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt. Special precautions for user None known Lufttransport IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Not classified as a dangerous good under transport regulations UN-nummer: Ikke anvendelig. UN number: Not applicable UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke anvendelig. UN proper shipping name: Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig. Transport hazard class(es): Not applicable Not applicable

13 side: 13/128 Emballagegruppe: Ikke anvendelig. Packing group: Not applicable Miljøfarer: Ikke anvendelig. Environmental Not applicable Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt. hazards: Special precautions for user None known UN-nummer Se de modsvarende angivelser for "UN-nummer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Transportfareklasse(r) Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Emballagegruppe Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Miljøfarer Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Særlige forsigtighedsregler for brugeren Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code Forordning: Ikke vurderet Regulation: Not evaluated Transport tilladt: Ikke vurderet Shipment approved: Not evaluated forureningsnavn: Ikke vurderet Pollution name: Not evaluated Forureningskatagori: Ikke vurderet Pollution category: Not evaluated Skibstype: Ikke vurderet Ship Type: Not evaluated PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt.

14 side: 14/128 Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark) Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering gennemført PUNKT 16: Andre oplysninger Information til forudbestemt anvendelse: Det foreliggende produkt er en teknisk vare og, hvis intet andet er specificeret eller aftalt, er det udelukkende til industriel brug. Dette inkluderer den nævnte og anbefalede brug. Anden tilsigtet anvendelse bør diskuteres med producenten. Dette er især gældende ved anvendelse i produkter, som sælges en detail til offentligheden og som er underlagt specielle normer eller lovgivninger. Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3: Eye Dam./Irrit. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Aquatic Chronic Farlig for vandmiljøet - kronisk H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis De har spørgsmål til dette SDB, dets indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante spørgsmål, bedes De skrive til følgende adresse: De oplysninger, som er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets egenskaber (produktspecifikation). En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser. Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

15 side: 15/128 Bilag: Eksponeringsscenarier Indholdsfortegnelse 1. Formulering af blandinger (industriel, professionel, forbruger) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 2. Formulering af blandinger (industriel, professionel, forbruger) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC6a 3. Formulering af blandinger (industriel, professionel, forbruger) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC8a; PC39 4. Formulering af blandinger (industriel, professionel, forbruger) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC8d 5. Forbrugeranvendelser SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC2; PC12 6. Slutbrug (industriel, professionel) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC4; PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC15 7. Slutbrug (industriel, professionel) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 8. Slutbrug (industriel, professionel) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC6b; PROC2, PROC8b 9. Forbrugeranvendelser SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19; PC35, PC3, PC31, PC1, PC Forbrugeranvendelser SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC8b; PROC1, PROC8a; PC Forbrugeranvendelser SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC8c; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC10, PROC11, PROC19; PC9a, PC9b, PC9c 12. Slutbrug (industriel, professionel) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC8d; PROC7, PROC8a, PROC Slutbrug (industriel, professionel) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC8e 14. Forbrugeranvendelser SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC8f; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC10, PROC11; PC9a, PC9b, PC9c

16 side: 16/ Slutbrug (industriel, professionel) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC9b 16. Anvendelse af produktet SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC10a 17. Anvendelse af produktet SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC11a * * * * * * * * * * * * * * * * 1. Kort titel på eksponeringsscenario Formulering af blandinger (industriel, professionel, forbruger) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger ERC2: Formulering af kemiske produkter Årlig mængde pr. site Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen) Fortyndelsesfaktor ferskvand Fortyndelsesfaktor kyst kg m3/d Rensningsanlægstype kommunalt rensningsanlæg Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d) m3/d og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, Miljø Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvanssediment , Maksimal sikker anvendelses kg/dag mængde Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment. PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen

17 side: 17/128 sandsynlighed for eksponering. Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,3429 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336 PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 90 %

18 side: 18/128 Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0014 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00011 EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,0148 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 1,3714 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 1,4786 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,033604

19 side: 19/128 PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,3429 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336 Fysisk tilstand PROC4: Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering. Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % flydende

20 side: 20/ min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 6,8571 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336 PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,1371 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,010971

21 side: 21/128 EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336 Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,1371 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336 Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)

22 side: 22/128 PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 6,8571 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336 Fysisk tilstand PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % flydende

23 side: 23/ min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 6,8571 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336 PROC14: Fremstilling af kemiske produkter og artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering og pelletering. Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 3,4286 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336

24 side: 24/128 PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,3429 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336 * * * * * * * * * * * * * * * * 2. Kort titel på eksponeringsscenario Formulering af blandinger (industriel, professionel, forbruger) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC6a Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger ERC6a: Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) Årlig mængde inden for EU kg

25 side: 25/128 Modtagelse af overfladevand m3/d (vandstrømmen) 10 Fortyndelsesfaktor ferskvand Fortyndelsesfaktor kyst 100 Rensningsanlægstype kommunalt rensningsanlæg Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d) m3/d og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, Miljø Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,64439 Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvanssediment. 141, Maksimal sikker anvendelses kg/dag mængde Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment. * * * * * * * * * * * * * * * * 3. Kort titel på eksponeringsscenario Formulering af blandinger (industriel, professionel, forbruger) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC8a; PC39 Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger ECPA SPERC 8d.1.v1: ECPA SPERC 8d.1.v1 Årlig mængde inden for EU Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen) Fortyndelsesfaktor ferskvand Fortyndelsesfaktor kyst kg m3/d Rensningsanlægstype og henvisning til eksponeringskilden ingen renseanlæg

26 side: 26/128 EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, Miljø Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvanssediment. Maksimal sikker anvendelses mængde 0, kg/dag Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment. PC39: Kosmetiske produkter, produkter til personlig pleje I henhold til artikel 14 (5b) af REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 skal for slutanvendelse i kosmetiske produkter i betydningen i direktiv EF 1223/2009 ikke udføres eksponeringsberegning eller risikokarakterisering. * * * * * * * * * * * * * * * * 4. Kort titel på eksponeringsscenario Formulering af blandinger (industriel, professionel, forbruger) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC8d Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger ECPA SPERC 8d.2.v1: ECPA SPERC 8d.2.v1 Årlig mængde inden for EU Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen) Fortyndelsesfaktor ferskvand Fortyndelsesfaktor kyst kg m3/d Rensningsanlægstype ingen renseanlæg og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, Miljø Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvanssediment. Maksimal sikker anvendelses 0,01719 mængde kg/dag

27 side: 27/128 Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment. 5. Kort titel på eksponeringsscenario Forbrugeranvendelser SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC2; PC12 * * * * * * * * * * * * * * * * Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger ERC2: Formulering af kemiske produkter Årlig mængde inden for EU Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen) Fortyndelsesfaktor ferskvand Fortyndelsesfaktor kyst kg m3/d Rensningsanlægstype kommunalt rensningsanlæg Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d) m3/d og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, Miljø Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvanssediment. 29, Maksimal sikker anvendelses kg/dag mængde Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment. PC12: Gødning Indhold: >= 0 % - <= 1 %

28 side: 28/128 og henvisning til eksponeringskilden 1,4292 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Forbruger - oral, langtids - systemisk 0,3 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,04 * * * * * * * * * * * * * * * * 6. Kort titel på eksponeringsscenario Slutbrug (industriel, professionel) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC4; PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC15 Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger AISE SPERC 4.1.v1: AISE SPERC 4.1.v1 Årlig mængde inden for EU Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen) Fortyndelsesfaktor ferskvand Fortyndelsesfaktor kyst kg m3/d Tag hensyn til begrænsning af emissioner til jorden (%) 75 % Egnede jordbehandlingsforanstaltninger kunne være: Forbrændning af kloakslam Rensningsanlægstype kommunalt rensningsanlæg Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d) m3/d og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, Miljø Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem

29 side: 29/128 ferskvanssediment. Maksimal sikker anvendelses mængde 0, kg/dag Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment. PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 5 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug og henvisning til eksponeringskilden modificeret version Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 1,3714 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, modificeret version Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,0154 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00035 Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 %

30 side: 30/128 Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 90 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00011 modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0014 mg/kg kv/dag modificeret version Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336 Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) Fysisk tilstand indendørsanvendelse/udendørsanvendelse PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % flydende 15 min 5 dage pr. uge Indendørsbrug

31 side: 31/128 Lokal udsugning Effektivitet: 90 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00011 modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0014 mg/kg kv/dag modificeret version Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,0046 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 97 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning.

32 side: 32/128 Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0069 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, modificeret version Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,0444 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 15 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0686 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, modificeret version Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,0462 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00105

33 side: 33/128 Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) PROC10: Påføring med rulle eller pensel Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 90 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0137 mg/kg kv/dag modificeret version Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336 Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner

34 side: 34/128 Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 15 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 90 % og henvisning til eksponeringskilden modificeret version Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0343 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, modificeret version Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,0046 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) * * * * * * * * * * * * * * * * 7. Kort titel på eksponeringsscenario Slutbrug (industriel, professionel) SU3, SU22, SU21, SU10, SU5; ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger EFCC SPERC 5.1a.v1: EFCC SPERC 5.1a.v1 Årlig mængde inden for EU Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen) Fortyndelsesfaktor ferskvand Fortyndelsesfaktor kyst kg m3/d

35 side: 35/128 Rensningsanlægstype ingen renseanlæg og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, Miljø Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvanssediment , Maksimal sikker anvendelses kg/dag mængde Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment. PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering. Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 0 % og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0343 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1479 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00336

36 side: 36/128 PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 90 % Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0014 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00011 EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,0148 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 %

37 side: 37/128 Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 90 % Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0343 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,0148 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, PROC4: Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering. Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 90 % Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % og henvisning til eksponeringskilden EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,6857 mg/kg kv/dag

38 side: 38/128 Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,0148 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 90 % Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0007 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,0148 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)

39 side: 39/128 PROC7: Industriel sprøjtning Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 210 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 95 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,4286 mg/kg kv/dag modificeret version Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 32,344 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 %

40 side: 40/128 Fysisk tilstand flydende 15 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 90 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0,00011 modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,0014 mg/kg kv/dag modificeret version Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,0046 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) Fysisk tilstand indendørsanvendelse/udendørsanvendelse PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % flydende 480 min 5 dage pr. uge Udendørsanvendelse

41 side: 41/128 Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning. Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk 0,1371 mg/kg kv/dag Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, EASY TRA v2.0, ECETOC TRA v2.0, arbejdstager Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk 0,1035 mg/m³ Risikokarakteriseringskvotient (RCR) 0, Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier) PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner Indhold: >= 0 % - <= 100 % Fysisk tilstand flydende 480 min 5 dage pr. uge indendørsanvendelse/udendørsanvendelse Indendørsbrug Lokal udsugning Effektivitet: 97 % Anvend et egnet åndedrætsværn. Effektivitet: 90 % Bær kemikaliebestandige handsker kombineret med intensiv Effektivitet: 99 % overvågning/kontrol. og henvisning til eksponeringskilden modificeret version, ECETOC TRA udvidet version: Brug af handsker blev også taget i betragtning.