Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S"

Transkript

1 Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oprettelse af Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Metroselskabet I/S Arealudviklingsselskabet I/S Københavns Havn Bemyndigelser, ikrafttræden og konsekvensændringer i anden lovgivning m.v. Bilag 1 Naturområder i Ørestad, jf. 16, stk. 2 Forskriftens fulde tekst Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Oprettelse af Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S 1. Transport- og energiministeren, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune kan oprette et interessentskab ved navn Metroselskabet I/S med følgende ejerfordeling: 1) Københavns Kommune ejer 50 pct., 2) transport- og energiministeren ejer 41,7 pct., og 3) Frederiksberg Kommune ejer 8,3 pct. Stk. 2. Transport- og energiministeren, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune kan efter enstemmig beslutning ændre selskabets navn. Stk. 3. Stiftelsen af Metroselskabet I/S kan i regnskabsmæssig henseende ske med virkning fra den 1. januar i stiftelsesåret. 2. Transport- og energiministeren og Københavns Kommune kan oprette et interessentskab ved navn Arealudviklingsselskabet I/S med følgende ejerfordeling: 1) Københavns Kommune ejer 55 pct., og 2) transport- og energiministeren ejer 45 pct. Stk. 2. Transport- og energiministeren og Københavns Kommune kan efter enstemmig beslutning ændre selskabets navn. Stk. 3. Stiftelsen af Arealudviklingsselskabet I/S kan i regnskabs- og skattemæssig henseende ske med virkning fra den 1. januar i stiftelsesåret. 3. Arealudviklingsselskabet I/S overtager ved stiftelsen samtlige aktiver og passiver i Københavns Havn A/S og indtræder i samtlige rettigheder og pligter i Københavns Havn A/S. Samtidig opløses Københavns Havn A/S uden likvidation. Stk. 2. Der udløses ikke beskatning af fortjeneste og tab på Københavns Havn A/S aktiver og passiver ved opløsning af Københavns Havn A/S i henhold til stk. 1. Stk. 3. Opløsningen af Københavns Havn A/S kan i regnskabs- og skattemæssig henseende ske

2 Side 2 af 7 med virkning fra den 1. januar i stiftelsesåret for Arealudviklingsselskabet I/S. 4. Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S overtager ved stiftelsen alle aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og pligter i Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S som nærmere anført i stk Samtidig opløses Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S. Stk. 2. Metroselskabet I/S overtager ved stiftelsen samtlige aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og pligter, der hører til Ørestadsselskabet I/S metroaktiviteter. Stk. 3. Metroselskabet I/S overtager ved stiftelsen samtlige aktiver og passiver i Frederiksbergbaneselskabet I/S og indtræder i samtlige rettigheder og pligter i Frederiksbergbaneselskabet I/S. Stk. 4. Arealudviklingsselskabet I/S overtager ved stiftelsen samtlige aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og pligter, der hører til Ørestadsselskabet I/S arealudviklingsaktiviteter. Stk. 5. Den endelige fordeling mellem Arealudviklingsselskabet I/S og Metroselskabet I/S af de overtagne aktiver og passiver, rettigheder og pligter fra Ørestadsselskabet I/S, jf. stk. 2 og 4, vil blive fastlagt ved aftaler mellem transport- og energiministeren, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af stiftelsesdokumenter for Arealudviklingsselskabet I/S og Metroselskabet I/S. 5. Metroselskabet I/S stiftes ud over overtagelsen af Ørestadsselskabet I/S metroaktiviteter og Frederiksbergbaneselskabet I/S, jf. 4, stk. 2 og 3, med indskud af følgende nettoaktiver: 1) Københavns Kommune indskyder mio. kr., 2) Frederiksberg Kommune indskyder 800 mio. kr., 3) Metroselskabet I/S får en fordring på ejerne vedrørende reinvesteringer i tekniske installationer vedrørende metroens etape 1-3 på 100 mio. kr. Fordringen fordeles på de tre ejere i forhold til ejerandelene, jf. 1, stk. 1, og 4) Metroselskabet I/S får en fordring på Frederiksberg Kommune på 843 mio. kr. svarende til nutidsværdien af Frederiksberg Kommunes nuværende årlige finansieringsbidrag til Frederiksbergbaneselskabet I/S. 6. Arealudviklingsselskabet I/S stiftes, ud over overtagelsen af Ørestadsselskabet I/S arealudviklingsaktiviteter, jf. 4, stk. 4, og Københavns Havn A/S, jf. 3, stk. 1, med indskud af følgende nettoaktiver: 1) Staten indskyder den tidligere Rigsarkivgrund, beliggende i Ørestad Nord (en del af ejendommen matr. nr. 1 bh og 1 aa Eksercerpladsen, København). 2) Arealudviklingsselskabet I/S får en fordring på staten på 100 mio. kr. 3) Arealudviklingsselskabet I/S får en fordring på Københavns Kommune på mio. kr., svarende til nutidsværdien af Københavns Kommunes fremtidige grundskyldtilbageføring vedrørende arealerne i Ørestad. 4) Arealudviklingsselskabet I/S får endvidere en fordring på Københavns Kommune på 800 mio. kr., svarende til Københavns Kommunes fremtidige grundskyldtilbageføring vedrørende arealerne i Nordhavnen. 7. Tinglysning og registrering af Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S rettigheder og pligter kan ske på grundlag af denne lov. Kapitel 2 Metroselskabet I/S 8. Metroselskabet I/S formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring som en metro, færdiggørelse af anlæg af Østamagerbanen (metroens 3. etape) samt stå for drift og vedligehold af den samlede metro. Stk. 2. Selskabet kan tillige drive anden virksomhed, som har en naturlig forretningsmæssig sammenhæng med metroaktiviteterne, jf. stk. 1.

3 Side 3 af 7 Stk. 3. Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag. Stk. 4. Selskabet foretager offentligt udbud af drift og vedligehold af metroen. 9. Metroselskabet I/S ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Stk. 2. Københavns Kommune udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Frederiksberg Kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant til bestyrelsen. Transport- og energiministeren udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne i Metroselskabet I/S vælger 2 bestyrelsesmedlemmer. Stk. 3. Udpegningen af formand og to næstformænd sker efter enig beslutning mellem de tre ejere blandt de af ejerne udpegede bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Formanden og næstformændene for bestyrelsen må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 4 år. Dog vælges medlemmerne af selskabets første bestyrelse fra selskabets stiftelse til den 31. december Genudpegning kan ske. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, som har udpeget den pågældende. 10. Den daglige ledelse varetages af en direktion, der ansættes af bestyrelsen efter forudgående orientering af selskabets ejere. 11. Transport- og energiministeren fastsætter sammen med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune en vedtægt for Metroselskabet I/S. Stk. 2. Metroselskabet I/S skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune samt transport- og energiministeren. Stk. 3. Metroselskabet I/S skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter reglerne i kapitel 19 i lov om aktieselskaber, herunder bestemmelserne, der gælder for statslige aktieselskaber. Regler om anmeldelse, registrering og gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsog Selskabsstyrelsen gælder for Metroselskabet I/S. Stk. 4. Aktieselskabslovens regler om indsendelse af meddelelser m.v. fra statslige aktieselskaber finder tilsvarende anvendelse på Metroselskabet I/S. 12. Årsregnskabslovens regler, herunder bestemmelserne, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Metroselskabet I/S med de ændringer, der følger af denne lov. Stk. 2. Metroselskabet I/S udarbejder adskilte regnskaber for anlægs- og driftsopgaverne. Stk. 3. Metroselskabet I/S årsrapport revideres af rigsrevisor og en af Københavns Kommune udpeget revisor samt en revisor udpeget af Frederiksberg Kommune. 13. Metroselskabet I/S kan optage lån til finansiering af selskabets aktiviteter. Stk. 2. Finansministeren bemyndiges til at dække virksomhedens finansieringsbehov efter stk. 1 gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. 14. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Metroselskabet I/S. Kapitel 3 Arealudviklingsselskabet I/S 15. Arealudviklingsselskabet I/S formål er at forestå udvikling af selskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn. Stk. 2. Selskabet skal forestå drift og vedligehold af Ørestad Station på Kastrupbanen samt motorvejsramperne ved Center Boulevard. Transport- og energiministeren kan bestemme, at såvel ejerskabet som drifts- og vedligeholdelsesopgaven overdrages til en statslig myndighed, en statsvirksomhed eller et statsligt aktieselskab under Transport- og Energiministeriet. Stk. 3. Selskabet kan tillige drive anden virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med arealudvikling og havnedrift.

4 Side 4 af 7 Stk. 4. Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag. Stk. 5. Selskabet kan helt eller delvis uden vederlag stille arealer til rådighed for kulturelle formål og for fritids- og rekreative formål. Stk. 6. Selskabet kan efter de to ejeres godkendelse oprette datterselskaber eller erhverve andele i andre selskaber med begrænset ansvar i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, herunder med andre havne, også i udlandet. Stk. 7. Selskabet kan indgå samarbejdsaftaler m.v. i forbindelse med udøvelsen af selskabets virksomhed eller virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng hermed. Stk. 8. Selskabet og dets datterselskaber kan i særlige tilfælde erhverve ejendomme med tilknytning til selskabets egne ejendomme, såfremt det vurderes at have en samlet værdiforøgende effekt. Stk. 9. Selskabet skal bidrage med 700 mio. kr. til en vejforbindelse mellem Helsingørmotorvejen og Nordhavnen, som anlægges af Københavns Kommune. 16. De naturfredningsmæssige hensyn vedrørende arealanvendelsen inden for Ørestadsområdet varetages alene ved denne lov og gennem den fysiske planlægning. Stk. 2. De på bilag 1 viste naturområder, herunder de kanaler og søarealer, som skal etableres inden for disse områder, må ikke bebygges, benyttes til anlæg eller gøres til genstand for andre indgreb bortset fra naturpleje og anlæg af stier. Miljøministeren kan godkende mindre afvigelser fra afgrænsningen og udformningen af naturområderne. 17. Arealudviklingsselskabet I/S ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer. Stk. 2. Transport- og energiministeren udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Københavns Kommune udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne i Arealudviklingsselskabet I/S vælger 2 medlemmer til bestyrelsen. Stk. 3. Udpegning af formand og næstformand sker efter enig beslutning mellem de to ejere blandt de af ejerne udpegede bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Formanden og næstformanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode af 4 år. Dog udpeges medlemmerne af selskabets første bestyrelse fra selskabets stiftelse til 31. december Genudpegning kan ske. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, som har udpeget den pågældende. 18. Den daglige ledelse varetages af en direktion, der ansættes af bestyrelsen efter forudgående orientering af selskabets ejere. 19. Transport- og energiministeren fastsætter sammen med Københavns Kommune en vedtægt for Arealudviklingsselskabet I/S. Stk. 2. Arealudviklingsselskabet I/S skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for Københavns Kommune samt transport- og energiministeren. Stk. 3. Arealudviklingsselskabet I/S skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter reglerne i kapitel 19 i lov om aktieselskaber, herunder bestemmelserne, der gælder for statslige aktieselskaber. Regler om anmeldelse, registrering og gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsog Selskabsstyrelsen gælder for Arealudviklingsselskabet I/S. Stk. 4. Aktieselskabslovens regler om indsendelse af meddelelser m.v. fra statslige aktieselskaber finder tilsvarende anvendelse på Arealudviklingsselskabet I/S. 20. Årsregnskabslovens regler, herunder bestemmelserne, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Arealudviklingsselskabet I/S med de ændringer, der følger af denne lov. Stk. 2. Arealudviklingsselskabet I/S årsrapport revideres af rigsrevisor og en revisor udpeget af Københavns Kommune. Stk. 3. Transport- og energiministeren og Københavns Kommune udarbejder et regnskabsreglement for Arealudviklingsselskabet I/S, som skal sikre, at selskabet udarbejder adskilte regnskaber for konkurrenceudsatte aktiviteter, ikke-konkurrenceudsatte aktiviteter og finansielle aktiviteter.

5 Side 5 af Arealudviklingsselskabet I/S kan optage lån til finansiering af selskabets aktiviteter. Stk. 2. Finansministeren bemyndiges til at dække virksomhedens finansieringsbehov efter stk. 1 gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. 22. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Arealudviklingsselskabet I/S. 23. Arealudviklingsselskabet I/S overtager de medarbejdere ved Københavns Havn A/S, der ved selskabets overtagelse af driften er ansat som tjenestemænd i henhold til vedtægt. Disse medarbejdere er samtidig forpligtet til at gøre tjeneste ved Arealudviklingsselskabet I/S med bevarelse af hidtidige rettigheder og pligter. Kapitel 4 Københavns Havn 24. Lov om havne finder ikke anvendelse på København Havn. Dog finder kapitel 3 og 5 a-7 i lov om havne anvendelse på driften af Københavns Havn med de afvigelser, der følger af bestemmelserne i denne lov. Stk. 2. Udvidelser af havnen kræver tilladelse af transport- og energiministeren. Stk. 3. Uddybning og opfyldning samt etablering af faste anlæg m.v. inden for havnens søområde kræver tilladelse af transport- og energiministeren. Stk. 4. Der kan fastsættes vilkår i forbindelse med tilladelser efter stk. 2 og 3, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af de nævnte anlæg, vedligeholdelse og godkendelse af overdragelse m.v. 25. Københavns Havns søområde fastsættes af transport- og energiministeren ved bekendtgørelse. Stk. 2. Arealudviklingsselskabet I/S har ret til inden for Københavns Havns søområde at opkræve vandarealleje. Stk. 3. I det omfang, der ved udgravning, fraskylning el.lign. fra landområder grænsende op til Københavns Havn opstår nye vandområder inden for havnens ydre grænser med sejlbar forbindelse til Københavns Havns søområde, omfattes sådanne vandområder af Københavns Havns søområde og reguleringskompetence, herunder retten til at opkræve vandarealleje. 26. Klage over forvaltningen af Københavns Havn indgives til transport- og energiministeren. Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Transport- og energiministeren kan dog se bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor. Kapitel 5 Bemyndigelser, ikrafttræden og konsekvensændringer i anden lovgivning m.v. 27. Transport- og energiministeren kan bemyndige Kystdirektoratet eller andre statslige myndigheder under Transport- og Energiministeriet til at udøve ministerens beføjelser i denne lov. 28. Transport- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden. Stk. 2. Transport- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov nr. 474 af 31. maj 2000 om Københavns Havn A/S og lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden m.v. eller dele af lovene. 29. I lov nr. 141 af 31. marts 1960 om Københavns frihavn, som ændret ved 12 i lov nr. 504 af 24. juni 1992 og 13 i lov nr. 474 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

6 Side 6 af 7 1. Overalt i loven ændres»københavns Havn A/S«til:»Arealudviklingsselskabet I/S«. 30. I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 28. september 2005, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, 3 i lov nr. 571 af 9. juni 2006 og senest ved 2 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændring: 1. I 51, stk. 3, nr. 1, ændres»københavns Havn A/S«til:»Arealudviklingsselskabet I/S«. 31. I lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, som ændret ved 3 i lov nr af 21. december 2005, foretages følgende ændring: 1. I 4, stk. 1, 6, stk. 3, og 7, stk. 3, ændres»ørestadsselskabet«til:»metroselskabet I/S«. 32. I lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., som ændret ved lov nr af 6. december 2006, foretages følgende ændring: 1. I 11, stk. 1, ændres»ørestadsselskabet«til:»metroselskabet I/S«. 33. I lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 28. juni 2001, som ændret ved 73 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, 9 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og 2 i lov nr. 312 af 19. april 2006, foretages følgende ændring: 1. I 4, stk. 1, ændres»ørestadsselskabet«til:»metroselskabet I/S«. 34. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007 Under Vor Kongelige Hånd og Segl Margrethe R. /Flemming Hansen

7 Side 7 af 7 Bilag 1 Naturområder i Ørestad, jf. 16, stk. 2

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere