V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten er at stimulere den kulturelle nysgerrighed og oplevelsesevne hos børn og voksne. Kulturnattens aktiviteter afvikles inden for et geografisk område svarende til Københavns og Frederiksberg Kommuner. Kulturnatten afholdes én gang årligt i oktober måned. Et eventuelt overskud kan udelukkende anvendes til gennemførelsen af kulturelle arrangementer under det følgende års Kulturnat i København. Foreningen kan påtage sig andre opgaver af lignende, alménnyttig, kulturel karakter. Hjemsted: 2. (1) Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. Medlemskab: 3. (1) Som medlem i foreningen kan optages kulturinstitutioner eller organisationer i Københavns og Frederiksberg Kommuner, såfremt institutionen eller organisationen indstilles af bestyrelsen og indstillingen vedtages af foreningens generalforsamling, samt andre institutioner og lign., der siden

2 Kulturnattens start i 1993 og frem til foreningens stiftelse har været repræsenteret i Kulturnattens driftsgruppe. Ved kulturinstitution forstås institutioner, hvis formål det er at udøve og formidle kulturel aktivitet (biblioteker, museer, udstillingsbygninger o.l.) (2) Hvert medlem udpeger en medarbejder, som repræsenterer medlemmet i Foreningen Kulturnatten. Medlemsrepræsentanterne udgør Foreningen Kulturnattens driftsgruppe. Kontingent: 4. (1) Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen med virkning for det pågældende regnskabsår. Udtræden: 5. (1) Et udtrædende medlem har ikke krav på andel af foreningens formue. Udmeldelse sker skriftlig meddelelse til bestyrelsen med min. 1 måneds varsel med virkning fra først kommende årsskifte. Kapital, hæftelse: 6. (1) Ved foreningens stiftelse udgøres formuen pr. 1. januar 2004 af kr , der indskydes af stifterne. (2) For foreningens forpligtelser hæftes udelukkende med foreningens til enhver tid værende formue. Intet medlem af foreningen eller dennes organer hæfter personligt for foreningens forpligtelser, medmindre dette følger af lovgivningens regler eller særskilt aftale herom er indgået med kreditor. Ledelse: 7. (1) Foreningen ledes af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen (jfr. 8 og 9). (2) Bestyrelsen kan ansætte et sekretariat, der varetager Foreningen Kulturnattens daglige drift. Sekretariatets opgaver og beføjelser fastlægges skriftligt i en funktionsbeskrivelse.

3 Generalforsamling: 8. (1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. (2) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april, med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet 4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen 6) Valg af revisor 7) Behandling af indkomne forslag 8) Fastsættelse af kontingent 9) Eventuelt (3) Generalforsamling afholdes i Københavns Kommune. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt stedet og tidspunktet herfor, jfr. stk. (2). (4) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden. (5) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved brev eller mail med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved brev eller mail senest 4 uger før. (6) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. (7) Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det er anført i indkaldelsen. (8) Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert medlem af foreningen; personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. (9) Hvert medlem har een stemme. Et medlem kan give fuldmagt til et andet medlem. (10) Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk (11) Forslag om vedtægtsændringer og om yderligere indskud, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal

4 på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, skal der senest 3 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. (12) Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. (13) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. (14) Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstilles medlemmerne senest een måned efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelse: 9. (1) Foreningens arbejde ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 personer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter (i sidstnævnte tilfælde med angivelse af deres rækkefølge). Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Såfremt 2 eller flere kandidater ved afstemning om valg til bestyrelse opnår lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning mellem de pågældende. (2) Mindst 5 medlemmer af bestyrelsen, samt de 2 suppleanter vælges blandt repræsentanter for Foreningen Kulturnattens medlemmer. 2 bestyrelsespladser kan efter indstilling fra bestyrelsen eller driftsgruppen besættes med eksterne medlemmer, hvis kvalifikationer skønnes at være relevante for Foreningen Kulturnatten. Ophør af et bestyrelsesmedlems eller en suppleants ansættelsesforhold hos (eller anden tilsvarende tilknytning til) medlemsinstitutionen i løbet af valgperioden, medfører ikke ophør af bestyrelseshvervet før udløbet af valgperioden. (3) Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand,en referent, en aftaleansvarlig samt en økonomiansvarlig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. (4) Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og i øvrigt hvis et bestyrelsesmedlem begærer dette. Dagsorden skal udarbejdes før hvert bestyrelsesmøde.

5 (5) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmer er tilstede. Bestyrelsen træffer afgørelse ved almindelig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. (6) Der føres referat over forhandlinger på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesreferaterne udsendes til foreningens medlemmer. Bestyrelsesreferater udsendes til driftsgruppen. (7) Bestyrelsen indkalder driftsgruppen til møder i forbindelse med forberedelsen af Kulturnatten. Regnskabsår, regnskab, revision: 10. (1) Foreningens regnskabsår er kalenderåret. (2) Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen. (3) Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. (4) Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en registreret eller statsaut. revisor. Tegningsregel: 11. (1) Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (2) Bestyrelsen kan give sekretariatet skriftlig fuldmagt. En stående fuldmagt skal fremgå af sekretariatets funktionsbeskrivelse Opløsning af foreningen m.v.: 12. (1) Beslutning om foreningens opløsning skal træffes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. (2) I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler anvendes til kulturelle formål i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Midlerne fordeles efter ansøgning blandt

6 offentlige kulturinstitutioner i de to kommuner. Afgørelse om fordelingen træffes af et af generalforsamlingen bemyndiget udvalg. * * * * * * * Således vedtaget på generalforsamling den 2013 I bestyrelsen:

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere