G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2"

Transkript

1 Frederiksberg, 27. april 2004 Ref.: 8035/LG G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2004, den 22. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Generalforsamlingen afholdtes i Sundby Kirkes Menighedshus, Oliebladsgade 2, 2300 København S. Til stede var: Lea Bundgaard Ringskou & Christian Thomasen Knud E. Pedersen, v/fuldmagt Lone Christensen Thorkild Frederiksen Søren Albek Lena B. Sørensen Ivan Smilianov Heidi Tønnesen Anne Louise Bünemann Preben Kurt Barrett & Annette Barrett Kurt Hansen Elisabet Holt Bente Laumann Majbrit Sørensen v/fuldmagt Ann Pernille F. Sjøberg Michael Jensen Bent Nielsen Aase Medin Hans Ellemose Henriksen Lars Lind Anne Mette Steensgaard Gade Viggo Bosen Lene Nielsen Heidi Mølgaard Poulsen Peder Gram Christensen Beth Lander Larsen & Brian Astrup Claus Hindsgaul Kate Sørensen v/fuldmagt Annelise Johansen Revisor Jørn Idziak Ejendomsadministrator A.D. Anders Herbo, Herbo Administration A/S Referat ordinær generalforsamling , Hollændervænget Blok 1+2 Side 1 af 5

2 Bestyrelsens formand Heidi Tønnesen bød forsamlingen velkommen og foreslog Anders Herbo som dirigent. Da der ikke var nogen modkandidater, takkede dirigenten for valget, og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Ad dagsordenens pkt. 1: Formandens beretning om det forløbne år. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Kopi af beretningen udsendes sammen med nærværende referat. Ad dagsordenens pkt. 2: Regnskab og revisors påtegning Regnskab for 2003 blev gennemgået af foreningens revisor Jørgen Idziak. Generalforsamlingen besluttede at overføre underskud for 2003 kr til 2004 og tage dette af hensættelser, samt at lade underskud for 2002 kr ligeledes fragå hensættelser således, at hensættelser i alt herefter udgør kr Dette blev enstemmigt vedtaget. Afslutningsvis blev der spurgt, om det kunne lade sig gøre, at foreningen får en bedre rente på fælleslånet end den nuværende faste rente. Såvel administrator, revisor og bestyrelse påpegede, at man i sin tid havde foreslået en variabel rente, men at flertallet på den daværende generalforsamling besluttede sig for, at det skulle være et fast forrentet lån, og at der som følge heraf som regel vil udløses en overkurs ved indfrielse af restgælden på det fast forrentede lån. Generalforsamlingen spurgte, om det ikke kunne lade sig gøre at få en bedre rente, og hertil svarede såvel revisor som administrator, at lånet godt nok var optaget i foreningsregi, men at der var indtil flere, der havde indfriet, og at det derfor var op til den enkelte at finde ud af, hvorvidt man ville indfri eller ej, og såfremt man ville indfri, til hvilken overkurs det kunne ske. Administrationen tilsluttede sig dog, at man føjede ind i referatet, at Herbo Administration kontakter pengeinstituttet og hører, om det kan lade sig gøre at indfri det samlede lån og hvilken overkurs, der i givet fald vil være, såfremt man vil konvertere til en lavere rente. Ved efterfølgende kontakt til banken har det vist sig, at overkursen ved indfrielse af det samlede lån vil være 109,45. Restgælden, der d.d. udgør ,25, vil derfor skulle indfries med kr ,16. Såfremt man ønsker at indfri sin del af lånet, kontaktes administrator. Information om dette vil tilgå senere. Ad dagsordenens pkt. 3: Bestyrelsen og medlemmers forslag. Der var forslag om, at formandens beretning skal sendes ud før generalforsamlingen. Heidi Tønnesen kommenterede dette forslag og meddelte at hun ville fastholde at formandens beretning ikke nødvendigvis skulle sendes ud på forhånd, idet der kunne være forhold, der gjorde, at der skulle laves om på formandens beretning i sidste øjeblik, og det ville ikke være muligt, såfremt formandens beretning blev udsendt før generalforsamlingen. Det blev anført fra et ejerforeningsmedlem, at det var svært at kommentere/debattere beretningen, når den ikke var sendt ud på forhånd. Til det blev det meddelt, at formandens Referat ordinær generalforsamling , Hollændervænget Blok 1+2 Side 2 af 5

3 beretning som udgangspunkt ikke er til debat, men en orientering til foreningens medlemmer. Forslaget blev herefter sat til afstemning, og forslaget opnåede ikke flertal, hvorfor det faldt. Generalforsamlingen var dog enig om, at det føjes ind i referatet, at det, som det hidtil har været, må være op til den til enhver tid siddende bestyrelse, hvorvidt man ønsker at sende formandens beretning ud på forhånd eller ej. Vedrørende kommentar til bedre tilsyn med vaskemaskiner og disses doseringsanlæg og filter, blev der meddelt fra bestyrelsens side, at der er serviceordning med et vaskemaskinefirma, som jævnligt tilser vaskemaskinerne. Endvidere blev anført, at det er lavtskummende sæbe, som tilføres maskinerne, og det kan derfor ikke umiddelbart ses i vandet. Det er også noget specielt allergiforebyggende sæbe, der bliver brugt. Generalforsamlingen enedes dog om, at man specielt anmoder servicefirmaet om at komme ud og kontrollere vaskemaskinerne på de 2 vaskerier. Ad. Træfældning: Det har været anført, at træfældning kan undgås, og at det er uhensigtsmæssigt. Heidi Tønnesen meddelte, at det var nødvendigt at fælde træet af hensyn til placering af skuret, og der blev spurgt, hvad man havde til hensigt at plante i stedet, og der blev nævnt guldregn og syrentræ. Der blev fra salen appelleret til, at man planter noget, der ikke er giftigt, hvilket blev taget til efterretning. Samtidig gik man over til skurets beliggenhed. Der blev udtrykt utilfredshed fra nogle af medlemmerne over skurets placering og den udsigt, det havde givet dem. Der blev i øvrigt udtrykt overvejende positive tilkendegivelser for sagen. Derefter var der nogen debat om såvel træfældning som skur, og der blev opfordret til fra nogle af medlemmerne, at der bliver nedsat en gruppe, som kan være med til at planlægge beplantningen. Efter nogen diskussion og på opfordring af dirigenten gik generalforsamlingen videre med de næste punkter. Ad. Lukkemekanismer på havelåger: Michael Jensen kommenterede forslaget omkring lukkemekanismer på havelåger, og Michael Jensen meddelte på bestyrelsens vegne, at man ikke umiddelbart vil sætte dørlukkere på. Herunder kom der melding fra salen om, at der var flere, der syntes, at dørene var pæne. Forslag om etablering af dørlukkere faldt således. Ad. Afstemning om bestyrelsestiltag: Michael meddelte, at han ikke fandt det på sin plads, at alle bestyrelsesbeslutninger skulle til afstemning på en generalforsamling. Der var tilslutning fra flere i salen til dette synspunkt, og der var således flertal for at bestyrelsestiltag ikke fremover skulle til afstemning på evt. generalforsamling. Referat ordinær generalforsamling , Hollændervænget Blok 1+2 Side 3 af 5

4 Der var indkommet forslag fra Lene Nielsen vedrørende bredbånd i foreningen, således forslag om hvilke muligheder, der er for at give adgang til billigere telefon, kabel-tv og internet. Forslagsstilleren kommenterede sit forslag, og herefter fik Claus Hindsgaul ordet og forklarede om sidste gang, i 2001, bestyrelsen havde arbejdet med et sådant projekt. Endvidere havde Claus Hindsgaul været inde og undersøge Bryggenet og kunne meddele generalforsamlingen, at det koster en del penge at få lyslederkabel til ejendommen. Dog ser Bryggenet meget gerne, at flere ejerforeninger går sammen således, at der kan opnås basis for, at man får tilført lyslederkabel. Claus Hindsgaul foreslog herefter, at der var nogle, der stillede op til en arbejdsgruppe for at genoptage undersøgelse af muligheder for at etablere bredbånd. Følgende stillede op til gruppen: Brian Astrup samt Brian Nielsen. Claus Hindsgaul meddelte, at han gerne på bestyrelsens vegne ville deltage i denne frivillige arbejdsgruppe, men at han ville være med som sidehjælp og ikke gå i front, idet han tidligere havde brugt alle sine kræfter på dette. Claus Hindsgaul opfordrede til, at der fra generalforsamlingens side blev bevilget kr til konsultation hos evt. rådgivende ingeniør omkring etablering af bredbånd m.v. Dette opnåede flertal, og forslaget endte med, at man opfordrede flere frivillige til at henvende sig efterfølgende via administrator. Herefter var der ikke yderligere forslag, og generalforsamlingen gik over til næste punkt. Ad dagsordenens punkt 4: Godkendelse af budget for indeværende år: Heidi Tønnesen kommenterede bestyrelsens forslag om forhøjelse af fællesudgifterne med kr ,- således, at disse i alt udgør kr Heidi Tønnesen meddelte, at man ikke siden 1997 havde reguleret fællesudgifterne, men at man havde fået det til at løbe rundt ved hjælp af vedligeholdelsesmidlerne. Bestyrelsen havde endvidere flere projekter i kikkerten. Nogle af medlemmerne meddelte deres utilfredshed vedrørende stigning af fællesudgifterne, idet man netop havde fået renoveret ejendommen for mange penge. Hertil svarede bestyrelse, at renoveringsprojektet begrænsede sig til en omfattende renovering af ydermure og trapperum. Der var forslag fra et medlem om, at man forhøjer p-plads lejen, hvilket der var delte meninger om. Der blev fra et medlem i salen meddelt, at hun i mange år havde efterlyst en stigning i fællesudgifterne. Der var medlemmer, der syntes, at det var en høj stigning, men efter at have modtaget saglige argumenter fra bestyrelsen kunne de umiddelbart tiltræde en stigning. Der blev spurgt fra et medlem i salen, om man ikke kunne halvere stigningen således, at denne kun udgjorde 50% af de foreslåede kr ,-. Bestyrelsen blev spurgt om de ville stille et budget med halveret stigning til afstemning, hvilket de afviste. Referat ordinær generalforsamling , Hollændervænget Blok 1+2 Side 4 af 5

5 Efter nogen diskussion valgte dirigenten at sætte forslaget til afstemning, og forslag om forhøjelse af fællesudgifterne således, at disse i alt andrager kr ,- blev vedtaget med flertal. Endvidere bad bestyrelsen om tilkendegivelse fra generalforsamlingen om man skulle fortsætte med den hidtidige praksis eller fremover lade budgettet stige løbende. Generalforsamlingen var enige om, at fællesudgifterne skulle vedtages fra generalforsamling til generalforsamling og de således ikke skulle stige automatisk. Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. Til bestyrelsen genopstillede Heidi Tønnesen, Claus Hindsgaul og Michael Jensen. Herudover stillede følgende kandidater op: Pernille Sjøberg og Annette Madsen. De nævnte personer blev valgt med akklamation. Som suppleant genvalgtes Kurt Hansen. Herudover stilleder Søren Ahlbeck op og blev valgt som suppleant. Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisor. Til revisor genvalgtes Revisor Jørn Idziak. Ad dagsordenens pkt. 7: Eventuelt. Viggo Boesen meddelte en uoverensstemmelse i foreningens vedtægter om, at det ikke var alle adresser, der var indføjet. Dirigenten meddelte, at det juridisk ikke var noget problem, men at det var et godt synspunkt, som bør tages med i en senere ændring af vedtægterne. Herudover blev der diskuteret problemer med det kolde og varme vand i blandingsbatterier. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent Anders Herbo Referat ordinær generalforsamling , Hollændervænget Blok 1+2 Side 5 af 5

6

7

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere