Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M."

Transkript

1 Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930 har til formål at vække og bevare interessen for idræt. Foreningen indbyder til kammeratligt samvær og deltagelse i badminton. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2. Foreningens medlemskab i forbund m.v. Foreningen er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund, DIF, gennem Dansk Arbejder Idræts Forbund, DAI, Frederiksberg Idræts Union, FIU, og Københavns Badminton Kreds, KBKr, og er underkastet de bestemmelser i disse organisationers love og vedtægter, der forpligter medlemsforeningerne. 3. Foreningens dragt Foreningens dragt bestemmes af bestyrelsen ved sæsonstart. 4. Foreningens afdelinger Foreningen består af en ungdoms- og en seniorafdeling. II: MEDLEMSFORHOLD M.M. 5. Optagelse af medlemmer Der optages såvel aktive som passive medlemmer. Ved optagelse af medlemmer under myndighedsalderen kræves underskrift af en af forældrene (værgen). Personer, der tidligere har været medlem af en anden under DIF hørende klub, kan ikke optages som medlemmer, såfremt vedkommende ikke ved sin anmodning om optagelse kan fremvise et udmeldelsesbevis udstedt af den forening, hvoraf vedkommende sidst har været medlem. Indmeldelsen er først gyldig, når den er godkendt af vedkommende afdelings udvalg, jfr Udmeldelse Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer. Såfremt medlemmet ikke står til restance med kontingent, og foreningen ikke har krav på vedkommende, skal kassereren udstede et underskrevet udmeldelsesbevis. 7. Medlemmernes forpligtelser Ethvert medlem er forpligtet til at overholde disse love samt de forpligtelser, der pålægges foreningens medlemmer gennem dennes tilslutning til forbund, jfr. 2.Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de ordensregler, som er gældende for de idrætsanlæg, de anvender. 8. Udelukkelse af medlemmer Bestyrelsen kan udelukke et medlem for en tidsbegrænset periode, hvis vedkommende ikke overholder sine forpligtelser i henhold til disse love, eller ved ukammeratlig optræden skader foreningens omdømme og virke. Det pågældende medlem har ret til at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen og kan i øvrigt fordre sagen behandlet på førstkommende generalforsamling. Et medlem kan udelukkes for bestandig, hvis det besluttes på en generalforsamling, og kan kun optages på ny efter en generalforsamlingsbeslutning jfr. 20. I begge tilfælde skal sagen optages som et særskilt punkt på dagsordenen, og det pågældende medlem skal senest 14 dage før generalforsamlingen ved anbefalet brev have meddelelse herom, således at han/hun kan møde op for at forsvare sig. 9. Kontingent restancer Foruden ved udelukkelse, jfr. 8, kan et medlem slettes administrativt, hvis medlemmet er 1 måned bagud med kontingentindbetalingen. Et medlem der slettes administrativt, kan ikke deltage i træning og kampe eller andre aktiviteter inden for FKIF s virke. Et slettet medlem kan kun optages på ny mod at betale restancen.

2 10. Medlemmernes idrætsudøvelse Kun aktive medlemmer har ret til at deltage i idrætsudøvelserne. 11. Kontingenter og indskud Kontingenter og indskud fastsættes afdelingsvis af generalforsamlingen, jfr. 18. Kontingent skal indbetales over klubbens giro. Medlemmer der aftjener værnepligt, er arbejdsløse eller sygemeldte i længere tid, kan af bestyrelsen bevilges midlertidig kontingentnedsættelse eller fritagelse. 12. Medlemmernes stemmeret og valgbarhed Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Dog har medlemmer af ungdomsudvalg stemmeret uanset alder. Stemmeretten udøves personligt, dog vil i særlige tilfælde skriftlig fuldmagt være fyldestgørende, hvis medlemmet er forhindret i at møde op (pga. sygdom, ferie eller arbejde). Valgbare til bestyrelse er aktive og passive medlemmer over 18 år. Valgbare til ungdomsudvalg er aktive og passive medlemmer uanset alder. Genvalg kan finde sted. Et medlem skal for at kunne vælges dels have været medlem i mindst et år, dels være til stede ved generalforsamlingen eller udvalgsmøde. Her gælder samme regel for afgivelse af fuldmagt som ovenfor nævnt. 13. Foreningens ledelse Foreningen består af: a. Generalforsamlingen b. Bestyrelsen c. Spilleudvalg (for senior afdelingen) d. Ungdomsudvalg III: LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDVALG 14. Foreningens administration Foreningen administreres af bestyrelsen. 15. Udvalg De i 13 og 14 nævnte organer kan nedsættes udvalg. F.eks. kan nævnes festudvalg, der udpeges af bestyrelsen og skal bestå af mindst 3 medlemmer, hvoraf kassereren er selvskreven som den ene. IV: GENERALFORSAMLINGEN 16. Generalforsamlingens myndighed Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Kun den kan ændre disse love jfr Afholdelse af generalforsamlinger Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i april måned. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter beslutning af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt med angivelse af forhandlingsemne(r) stiller krav herom over for foreningens formand. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt senest 14 dage før dens afholdelse. 18. Generalforsamlingens dagsorden m.m. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter i denne rækkefølge: 1) Valg af dirigent, 2) Formandens, spilleudvalgs og ungdomsudvalgs beretning, 3) Regnskab, 4) Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent og indskud, samt bidrag til fonde, 5) Budget, 6) Fremtidigt arbejde, 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen, 8) Valg af revisor, 9) Valg af fanebærer, 10) Eventuelt. 19. Indkomne forslag Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forsalg til ændring af lovene skal være fremsendt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Se endvidere 30.

3 20. Generalforsamlingens beslutninger og afstemninger. Generalforsamlingen er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger tages ved simpelt flertal, idet der dog ved afgørelsen af følgende spørgsmål kræves at mindst ¾ af de tilstedeværende stemmer derfor: a. Beslutning af udelukkelse af medlemmer, jfr. 8 b. Beslutning om foreningens opløsning, jfr. 29 Afstemningerne skal være skriftlige, når blot eet medlem ønsker det. V: BESTYRELSEN OG UDVALG 21. Sammensætning af bestyrelse og udvalg Bestyrelsen, der varetager den daglige øverste administrative ledelse af foreningen, består af 7 medlemmer,nemlig formanden, ungdomsformanden, kassereren, 1 ungdomsrepræsentant, 1 eliterepræsentant, 1 seniorrepræsentant og 1 veteranrepræsentant. De 3 sidste udgør desuden klubbens spilleudvalg for senior afdelingen. Eliterepræsentanten er en spiller fra klubbens øverste træning, mens seniorrepræsentanten bør være en spiller, som ikke er på klubbens øverste træning. Er der til en post ingen kandidat fra det pågældende område, kan en anden vælges. Til ungdomsudvalget for ungdomsafdelingen vælges: 5 personer, nemlig ungdomsformanden og ungdomrepræsentanten (fra bestyrelsen) og 3 ungdomsrepræsentanter (vælges på møde ved sæsonstart i august måned). Alle valg gælder for 2 år. Undtaget er dog eliterepræsentanten i bestyrelsen, som er på valg årligt. For de resterende gælder det, at halvdelen af medlemmerne er på valg i lige år og resten i ulige år. Hvis et af de valgte medlemmer trækker sig, evt. midlertidigt, kan bestyrelsen udpege suppleanter. 22. Bestyrelsens forretningsorden og beslutninger Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Møder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt eller 2 af bestyrelsens medlemmer begærer det over for formanden. Møderne indkaldes skriftligt af formanden, der også leder møderne, som er beslutningsdygtige, når 4 af dets medlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formanden eller ungdomsformanden. Beslutningen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Sekretæren (vælges ved påbegyndelse af hvert møde) fører bestyrelsesprotokollen. Stemmeretten kan kun udøves personligt 23. Bestyrelsens opgaver Udover den i 21 nævnte varetagelse af den daglige administration af foreningen er bestyrelsens opgaver bl.a.: at varetage foreningens interesser over for myndighederne, herunder specielt Frederiksberg Kommune. at drage omsorg for repræsentation i møder i de forbund, som foreningen er tilsluttet jfr. 2. Formanden er selvskreven som mødepligtig i bestyrelsen for FIU. at overholde de på generalforsamlingen vedtagne budgetter. at udgive et medlemsblad, jfr. 28. at påse at foreningens love og andre af foreningens organer vedtagne bestemmelser overholdes. at støtte ungdomsudvalg og spilleudvalg i deres arbejde for at fremme mulighederne for idrætsudøvelse. at behandle sager, der er blevet forelagt, eller som den selv finder er af betydning for klubben. at nedsætte festudvalg, jfr. 15. at administrere foreningens fonde jfr. 32, 33 og Ungdomsudvalg og spilleudvalgs virksomhed Udvalgene er badmintonafdelingens sportslige ledelse. Arrangement af kampe, træning og banefordeling påhviler udvalgene. Desuden skal udvalgene godkende indmeldelser, jfr. 5. For udvalgene er opgaverne i øvrigt : a. Tilrettelæggelse af træningsplaner, herunder ansættelse af trænere. b. Tilrettelæggelse af og tilmelding til holdturneringen, herunder at udpege en holdleder pr. hold som er tilmeldt turneringen. c. Afvikling af holdkampe i samarbejde med holdlederne (holdsætning, samarbejde ved afbud og tildeling af reserver). d. Afvikling af arrangementer såsom klubmesterskaber osv. e. Administration af kampstatistik og kampjubilæer. Udvalgene er underlagt bestyrelsens beslutninger.

4 VI: REGNSKAB OG REVISION 25. Regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fører foreningens regnskab og medlemskartotek. Regnskabsoversigt forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmøder. Årsregnskabet aflægges som et regnskab, hvor udgifter og indtægter, såvidt det er muligt, skal fordeles på seniorog ungdomsafdelingerne. Det reviderede årsregnskab skal, såvidt det er praktisk muligt, fremsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen. 26. Revision Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling, jfr. 18. En er på valg i lige år og en er på valg i ulige år. Revisorerne har ret til at foretage uanmeldte kasseeftersyn. VII: DIVERSE BESTEMMELSER 27. Lønnede hverv Den eneste, der kan lønnes, er kassereren, hvis honorar fastsættes af bestyrelsen. Materielforvalteren og trænere i afdelingerne kan få vederlag i form af kontingentfrihed. 28. Medlemsblad Bestyrelsen foranlediger, at der bliver udgivet et medlemsblad. Bladet redigeres af en af bestyrelsen valgt redaktør med bistand fra medlemmer. 29. Foreningens opløsning Foreningens opløsning kan kun besluttes på en lovligt indvarslet ekstraordinær generalforsamling, hvor ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, jfr. 20. Ved foreningens opløsning skal det samtidig vedtages, hvorledes der skal disponeres over foreningens formue. 30. Ændringer i disse love Ændringer i disse love kan kun ske på en generalforssamling, jfr. 16. Forslag til lovændringer skal fremsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalfor-samlingen. 31. Fanebærer Generalforsamlingen vælger for et år en fanebærer. Fanebæreren kan kun repræsentere i henhold til en bestyrelsesbeslutning. Repræsentationsgodtgørelse til fanebæreren fastsættes af bestyrelsen. 32. Ungdomsfond Foreningen har et ungdomsfond, hvis midler skal anvendes til idrætslige formål for ungdomsspillere. Bidrag til fondet fastsættes af generalforsamlingen, jfr. 18. Ansøgning om brug af midler fra fondet skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen og godkendes af denne. 33. Jubilæumsfond Foreningen har et jubilæumsfond, hvis midler skal anvendes til foreningens jubilæer. Bidrag til fondet fastsættes af generalforsamlingen, jfr. 18. Ansøgning om brug af midler fra fondet skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen og godkendes af denne. 34. Badmintonfond af 1999 Foreningen har et fond, hvis midler skal anvendes til specielle formål for klubbens medlemmer. Bidrag til fondet fastsættes af generalforsamlingen, jfr. 18. Ansøgning om brug af midler fra fondet skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen og godkendes af denne. 35. Lovenes utilstrækkelighed I tilfælde, hvor disse love måtte vise sig at være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til at fremme klubbens tarv, dog under ansvar over for generalforsamlingen.

5 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 1. november Ændret ved ordinær generalforsamling den 29. januar 1976 og den 31. januar 1980 og ved en ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 1982, samt ved ordinær generalforsamling den 29. februar 1984, den 25. februar 1987, den 21. februar 1990, den 22. februar 1995 og den 22. februar Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 9. december Lovene er gennemgået, revideret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13. april 2000

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere