BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej"

Transkript

1 Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej MODTAGET Frederiksberg, de fb 2015 Orclinær Generalforsamling EGEMAR& CLAUSEN Dato: Onsdag den 11. marts Sted: Allégade 10, Frederiksberg Tid : kl Dagsorden i henhold til vedtægten: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for året Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af vejafgiften 2015, samt godkendelse af budget Behandling af kommunal forespørgsel om parkeringsordning. 6. Indkomne forslag, (skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamling). 7. Valg af formand. (Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Christian Skriver) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Vedlagt følger : Revideret årsregnskab for 2014 inkl. budget 2015 samt beretning Vel mødt! Med venlig Bestyrelsen hilsen Nuværende bestyrelse : Nuværende suppleanter : Formand Jens Christian Skriver, 1. Ove Ovesen Frederiksvej 37, 1. tv. BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj Kassérer, René Brøchner Nielsen Krogvad 10, 3520 Farum Tlf postrbn Domail.com

2 Vejlauget Mathildevej-Frederiksvej Generalforsamling den 12. marts 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Smørblomsten På generalforsamlingen i 2014 lovede vi at stoppe brugen af penge på sagen med daginstitutionen Smørblomsten. Det gjorde vi, men forsøgte alligevel at få Folketingets Ombudsmand til at behandle en klage over Frederiksberg Kommunes håndtering af sagen. Ombudsmanden afviste klagen under henvisning til, at han ikke må behandle klager, der er indgivet mere end 1 år efter lokalplanens vedtagelse, hvilket der jo var gået for længe siden. Byggeriet har generelt ikke overholdt de opstillede krav, hvor gener på vejene skulle minimeres mest muligt. Vi har gennem året været i løbende dialog med byggepladsen, rådgivere og entreprenører, for på den måde at lette belastningen på specielt Frederiksvej. Det er ikke lykkedes fuldt ud, at få byggepladsen til at bruge kirkegården som adgangsvej, men det er dog således, at de fleste af de større biler kører den vej. Vi er ligeledes lykkedes med, at begrænse byggepladsens brug af brandvejen nederst på Frederiksvej. Kommunen har meddelt rådgiver og entreprenør, at der skal nedlægges 4 parkeringspladser på Frederiksvej i forbindelse med byggeriet. Dette er ikke forhandlet med Vejlauget, ligesom det ikke er indeholdt i lokalplanlægningen. Bestyrelsen vil naturligvis protestere over dette, men kommunen ønsker pt. ikke at drøfte det. Lukning af Mathildevej Frederiksberg Kommune bestemte til vores udelte overraskelse pludselig at ville lukke Mathildevej ud mod Søndre Fasanvej. Vi indkaldte i den forbindelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der ikke var stillede forslag, hvorfor det kunne betragtes som et dialogmøde, hvor bestyrelsen fik klarlagt medlemmernes ønsker i sagen. Der var en massiv opbakning til, at bestyrelsen skulle søge at stoppe kommunens hvilket blandt skulle prøves via en underskriftindsamling. Med stor hjælp fra Marianne Jørgensenfik vi samlet mere end 400 underskrifter forslaget. planer, mod Lasse Rasmussen kunne skaffe os adgang til medlem af kommunalbestyrelsen Nikolej Bøgh, der var lydhør over for vores protester mod lukningen. Hele sagen endte med, at kommunalbestyrelsen droppede lukningen af vejen.

3 Stor tak til Marianne Jørgensenog Lasse Rasmussen for indsatsen. Parkering er fortsat et problem på vore veje På sidste generalforsamling fik bestyrelsen mandat til, så vidt det var muligt, at søge at etablere en parkeringsordning for vejene. Det var dog med den klausul, at vi først skulle undersøge mulighederne for, at komme ind under den kommunale ordning. Frederiksberg Kommune meldte sine vedtagelser ud på orienteringsmøder i november 2014, hvor det blev fortalt, at de private fællesveje i løbet af januar 2015 ville få et brev, hvor kommunen meddelte, om de blev tvunget til at blive offentlige veje eller det ville være frivilligt. Vi har endnu ikke modtaget skrivelsen fra kommunen. Kommunen har fast meddelt, at den kommunale parkeringsordning ikke kommer til at gælde for de private fællesveje. Kommunen giver de private fællesveje ret til at indgå aftaler med private parkeringsselskaber om parkeringsordninger, under den forudsætning at reglerne er ens med de kommunale regler, og at den kommunale parkeringslicens også gælder på de private fællesveje. De muligheder som Frederiksberg Kommune udstikker, er således følgende: 1. Vi beholder den status vi allerede har. 2. Vore veje optages som offentlig veje. 3. Vi indfører i samarbejde med et parkeringsselskab p-restriktioner efter kommunens retningslinjer. Mht. første mulighed er fordelen, at vi beholder retten til "fri" parkering på vore veje, men det gør alle andre også, med de "overbookinger" af parkeringspladser det automatisk vil medføre i fremtiden. At overgå til offentlige veje vil medføre, at der indføres 2-timers p-zone hverdage 7-24, lørdage 7-17, og ellers "fri" parkering for alle den øvrige tid. Om denne løsning vil blive os påtvunget eller er valgfri afhænger af kommunens beslutning. Vi afventer derfor kommunens brev om omkostninger ved evt. overdragelse til offentlig vej og vil om nødvendigt kæmpe for vores parkeringspladser og at omkostningerne minimeres. Den tredje løsningsmodel med et samarbejde med et privat parkeringsselskab skal restriktionsmæssigt ligne modellen for de offentlige veje. Det er foreløbig ikke lykkedes at finde et parkeringsselskab, der er villig til at indgå en aftale under sådanne rammer. Ingen af de nævnte muligheder løser Zoo-parkeringsbelastningen. I denne henseende er den eneste farbare vej at få kommunen til at indse, at der på parkeringsfronten skal foretages en mere målrettet indsats for at løse dette problem.

4 Hvis vi i øvrigt vil sikre os fri parkering uden tidsbegrænsninger på Frederiksberg i fremtiden kræver det, at vi anskaffer en beboerlicens knyttet køretøjets registreringsnummer. Umiddelbart inden udsendelse af beretning indløb skrivelser fra kommunen, hvor de meddelte, hvad omkostningerne til retablering af vejene vil blive. Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen et forslag til reaktion på skrivelserne. Opgravningsarbejder Der har i løbet af de forgangne år været en række opgravninger af vejene. Disse arbejder har generelt fået tilladelse hos Frederiksberg Kommune, uden at kommunen har orienteret os. I forbindelse med det seneste opgravningsarbejde har kommunen meddelt, at de principielt ikke skal høre Vejlauget om tilladelser, da vejen ejes af kommunen. Vi finder denne oplysning lidt mærkelig og er begyndt og undersøge rigtigheden deraf. Det forhold at en vej er privat fællesvej har i princippet intet med ejerskabet af grundstykket hvorpå vejen ligger at gøre. Kommunen kan således godt være ejer af vejene selvom, der er private fællesveje. Hvordan det så forholder sig med vedligeholdelsesspørgsmålet er en anden sag, som vi naturligvis vil undersøge. Endelig vil vi bruge oplysningen til at kræve kommunen betaler en opretning af vejen, hvis de har brugt deres ret som ejer til at skade den. Hvad resultatet af disse forhold indebærer, vides ikke pt. Oprydning og renholdelse Desværre må vi konstatere, at de enkelte ejendomme fortsat ikke er gode til oprydning. Vi oplever, at der flyder en del skidt på fortove og veje, ligesom der gør i bede. Det er de enkelte grundejere, der har pligten til renholdelse. Vi har set nogle tilfælde, hvor fraflyttere har stillet, de møbler de ikke ville flytte med, på fortovet. Det skal indskærpes, at det er grundejerne, der er forpligtet til at renholde, hvorfor de også skal stå for fjernelsen. Det gælder således for henholdsvis ejendommenes ejere og bestyrelsesformænd i andels- og ejerforeninger. Afsluttende bemærkninger Vi forudser, at de kommende år vil give nogle meget væsentlige debatter for vores veje. Det både med hensyn til brug og økonomi. Bestyrelsen skal opfordre medlemmer til, så aktivt som muligt, at tilkendegive deres synspunkter om vejenes forhold.

5 Vi skal endvidere pointere, at det er vigtigt, vi stiller det stærkest mulige hold i debatten hvorfor alle opfordres til at overveje opstilling til bestyrelsen. Februar 2015 Vejlauget Mathildevej - Bestyrelsen Frederiksvej

6 GENPART KRESTON VEJLAUGET FREDERIKSVEJ I MATHILDEVEJ ÅRSREGNSKAB 2014 CHR. MORTENSEN REVISIONSFIRMA Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade 15 DK 1304 København K tlf.: CVR-nr Medlemaf KRESTON Danmark KRESTON International

7 31. INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Arsregnskab 1. januar - december 2014 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 1

8 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og kasserer har dags dato aflagt årsregnskabet for 2014 for Vejlauget Frederiksvejl Mathildevej. Årsregnskabetudarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven og laugets vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af laugets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat. Årsregnskabetindstilles tilgeneralforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 19. februar 2015 Bestyrelse Jens Christian Skriver Anne M. Løwén Karl Anker Thorn formand Kasserer René B. Nielsen 2

9 - 31. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅÅRSREGNSKABET Til medlemmerne i Vejlauget FrederiksvejlMathildevej - Vi har revideret årsregnskabet for Vejlauget FrederiksvejlMathildevej for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og laugets vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og laugets vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for laugets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af laugets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligtog egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af laugets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af laugets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og laugets vedtægter. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Resultatbudgettet for 2014 og 2015 har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 19. februar 2015 Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bent Nielsen statsautoriseret revisor 3

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlaget Årsregnskabetfor 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og laugets vedtægter. Årsregnskabeter aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Vejafgifter er indregnet i resultatopgørelsen tildet på generalforsamlingen fastsatte bidrag. Omkostninger Omkostninger består af vedligeholdelsesomkostninger og administrationsomkostninger m.v. Finansielle indtægter Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter. BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender måles tilnominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld måles tilden nominelle restgæld på balancedagen. 4

11 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014 INDTÆGTER Budget 2014 Budget ej revideret ej revideret i t.kr. Vejafgifter OMKOSTNINGER Vedligeholdelse m.v Snerydning Advokatlekstern bistand Kontorartikler m.v Hjemmeside Erhvervsansvarsforsikring Honorarer og repræsentation m.v Generalforsamling Revision RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT RENTEINDTÆGTER Bankindeståender NETTORESULTAT

12 BALANCE 31. DECEMBER 2014 AKTIVER 31/ i t.kr. Forudbetalt snerydning 0 8 Tilgodehavender 0 8 Danske Bank: Konto nr Konto nr Konto nr Likvide beholdninger AKTIVER

13 BALANCE 31. DECEIVIBER2014 PASSIVER Saldo pr. 1. januar Nettoresultatoverførtresultatopgørelsen / i t.kr. EGENKAPITAL Skyldigeomkostninger GÆLD PASSIVER bn/gj 7

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk CVR-nr. 17 41 70 10 GENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2015 KL. 19.00 PÅ ØRBÆK KRO DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere