V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune."

Transkript

1 V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal mv.: 3. Mellem Frederiksberg Kommune og Flintholm Leisure Center ApS er den 28. november 2014 indgået en OPP-aftale ( OPP-aftalen ), hvorefter Flintholm Leisure Center ApS på matr.nr. 7m Frederiksberg, beliggende på Bernhard Bangs Allé ( Grunden ), som bygning på lejet grund skal opføre en ejendom på i alt ca m m 2 kælder ( Ejendommen ), der skal indrettes til svømmehal, gymnastiksal og klublokale. I henhold til OPP-aftalen påtager Flintholm Leisure Center ApS ("OPPleverandøren") sig endvidere at drive og vedligeholde svømmehallen og gymnastiksalen i en periode på 20 år. Ejendommen skal opdeles i to ejerlejligheder på grundlag af den som bilag 1 vedhæftede foreløbige skitse for en ejerlejlighedsopdeling, således at ejerlejlighed nr. 1 vil være svømmehallen og gymnastiksalen ( Ejerlejlighed nr. 1 ), mens

2 ejerlejlighed nr. 2 vil være de lokaler, som er tiltænkt anvendt som klublokale ( Ejerlejlighed nr. 2). Ejerlejlighed nr. 2 må kun med samtykke fra Frederiksberg Kommune anvendes til andet end idrætsformål og idrætsforeningsformål. Foreningens formål er at administrere Ejendommen og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Foreningen er således bl.a. berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag, at betale fællesudgifter, at tegne sædvanlige forsikringer, at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter Ejendommens karakter må anses for påkrævet, samt at sørge for, at ro og orden opretholdes i Ejendommen. Fordeling af fællesudgifter skal ske på grundlag af et fordelingstal, som fastsættes til: Ejerlejlighed nr. 1: 9/10 Ejerlejlighed nr. 2: 1/10 Ejerlejlighed nr. 2 vil dog i 20 år efter, at Ejendommen er færdigopført og afleveret til Frederiksberg kommune uden mangler, være forpligtet til at betale et fast årligt beløb på kr. til ejerforeningen. Beløbet erstatter Ejerlejlighed nr. 2 s fællesudgifter til ejerforeningen i perioden, og må kun benyttes til udgifter, der påhviler ejerforeningen. I det kalenderår hvor Ejerlejlighed nr. 2 overtages uden mangler beregnes en forholdsmæssig andel af det årlige beløb på kr Husorden: 4. Ved stiftelse af foreningen er der ikke aftalt en særskilt husorden, men ejerne kan aftale en husorden. Ejerlejlighed nr. 1 påtænkes anvendt til svømmehal og gymnastiksal, og Ejerlejlighed nr. 2 påtænkes anvendt til foreningsaktiviteter med klublokale. Disse aktiviteter respekteres af begge parter. Der sikres separate indgange til begge lejligheder. Medlemskreds: 5. 2

3 Ejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejerlejligheder i Ejendommen. Medlemskabet er pligtmæssigt. Ejeren af Ejerlejlighed nr. 1 har overdraget alle rettigheder og forpligtelser for så vidt angår denne ejerforeningsvedtægt til Frederiksberg Kommune, og Frederiksberg Kommune har for en periode på 20 år overdraget rettigheder og forpligtelser til OPP-leverandøren, der således på ejerens vegne vil opfylde forpligtelser over for ejerforeningen og dennes medlemmer samt repræsentere ejeren af Ejerlejlighed 1 i enhver henseende. Ved senere ejerskifte skal gælde, at medlemskab indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen. Den nye ejer kan først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet. Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidigt med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed i Ejendommen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid. Hæftelsesforhold: 6. Foreningen som sådan hæfter for foreningens forpligtelser over for tredjemand. Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser over for tredjemand. Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for foreningen i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal, men Ejerlejlighed nr. 2 s forpligtelser er dog begrænset til et fast beløb kr i de første 20 år, jf. pkt. 3, sidste punkt. Generalforsamling: 7. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 3

4 Foreningens generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemstedskommune. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt inden udgangen af april måned. Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 4. Godkendelse af vedligeholdelsesplan, jf. vedtægternes 9, stk Forslag 6. Forelæggelse af budget til godkendelse 7. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Årsregnskab og budget fremsendes til medlemmerne senest 2 uger forud for generalforsamlingen. Ethvert medlem kan stille forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling, såfremt bestyrelsen har modtaget forslaget senest 3 uger før generalforsamlingen. Ethvert medlem har stemmeret. Beslutninger på generalforsamlingen træffes af medlemmerne i enighed. Dog skal ejeren af en ejerlejlighed ikke være berettiget til at stemme imod forslag, der ikke berører ejeren af ejerlejlighedens interesser. Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling med et skriftligt varsel på mindst 4 uger. Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til at deltage og udøve stemmeretten på generalforsamlingen. Over generalforsamlingerne føres en protokol, som nøjagtig skal angive tid og sted for møderne, hvilke punkter der har været til forhandling, og hvilke beslutninger der er truffet. 4

5 Bestyrelsen: 8 Ejerforeningen ledes af en bestyrelse. Ethvert medlem af ejerforeningen er berettiget til på ordinær generalforsamling at udpege et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand. En ejer kan når som helst udskifte det af ham udpegede bestyrelsesmedlem med en anden person og skal da give foreningens administrator og øvrige bestyrelsesmedlemmer skriftlig underretning herom. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 9 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af Ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser af fælles arealer og bestanddele i det omfang, sådanne foranstaltninger efter Ejendommens karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fællesudgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for Ejendommen til godkendelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger eller vælger en administrator, der varetager den daglige drift af Ejendommen. Bestyrelsesmøde indkaldes skriftligt (eventuelt pr. ) af administrator med mindst 1 uges varsel, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutning træffes i enstemmighed. Hvis det af en ejerlejlighedsejer udpegede bestyrelsesmedlem trods behørig indkaldelse ikke deltager i to på hinanden følgende bestyrelsesmøder kan beslutning på det andet møde træffes af den fremmødte del af 5

6 bestyrelsen. Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Tegningsret: 10. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse kan udstede fuldmagt til en administrator til at tegne foreningen i forhold vedrørende foreningens ordinære drift. Bestyrelsen kan ikke give fuldmagt til væsentlige dispositioner, herunder pantsætning og salg af Ejendommen, helt eller delvist. Vedligeholdelse: 11. Hver ejerlejlighedsejer er forpligtet til at sørge for og bekoste al indvendig vedligeholdelse af sin ejerlejlighed. Den indvendige vedligeholdelsespligt omfatter: - eget ventilationsanlæg med tilhørende rørføring, egen eltavle ved forsyningsskillepunkt og alle installationer og ledninger der fra, egen varmeveksler og relaterede installationer samt al rørføring der fra, - alle indvendige overflader, det være sig malede, olierede eller på tilsvarende måde behandlede overflader, og ejeren skal forny tapet, oliering og maling, herunder maling af indvendige side af vinduesrammer, dørkarme, døre, træpaneler, gulve og lofter - samtlige synlige installationer i ejerlejligheden, herunder radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere vandrette rør, ledningsføring af elledninger, kontakter, afbrydere, gulve og lofter inden for ejerlejlighedens grænser,. - vedligeholde og forny egne låse, egne nøgler, dørgreb, dørpumper, hængsler, beslag, vandhaner, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende installationer, afløb frem til vandlås, lyskilder, svagstrømsanlæg vedrørende telefon, IT, alarm, adgangskontrol, signalanlæg for modtagelse af tv- og radiosignaler. 6

7 Vedligeholdelsen skal sikre, at ejerlejligheden til enhver tid fremtræder i sædvanlig god stand. Al øvrig vedligeholdelse af Ejendommen, herunder - udvendig vedligeholdelse og fornyelse af vinduer og yderdøre, herunder døre og vinduer mod fællesarealer, - vedligeholdelse og fornyelse af ruder, faldstammer, fælles varmeanlæg, og fælles lodrette rør i Ejendommen - vedligeholdelse og fornyelse af fælles låse og fælles nøgler - vedligeholdelse og fornyelse af ydermure, tag,, udearealer mv. påhviler ejerforeningen. Vedligeholdelsen skal sikre, at Ejendommen til enhver tid fremtræder i sædvanlig god stand. Vedligeholdelse og fornyelse af rensningsanlæg til drift af svømmehal påhviler ejeren af Ejerlejlighed nr. 1. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, og forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse eller istandsættelse foretaget inden for en rimelig frist. Kravet fremsættes skriftligt. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte ejerlejligheden i stand for medlemmets regning. Ombygning, tilbygning og videreopdeling: 12. Hver ejerlejlighedsejer er berettiget til for egen regning at foretage indvendig ombygning og modernisering af sin egen ejerlejlighed, forudsat at den pågældende forud har indhentet alle fornødne tilladelser fra det offentlige. Dog kræves der samtykke fra Frederiksberg Kommune ved ombygning, tilbygning eller videreopdeling af Ejerlejlighed nr. 2. Samtykke må ikke nægtes uden væsentlig begrundelse. 7

8 Eventuelt nødvendige rørgennemføringer eller lignende kan kun gennemføres med samtykke af den anden ejerlejlighedsejer, såfremt den anden ejerlejlighed berøres heraf, dog kan den i 18 nævnte voldgiftsret bestemme, at en ejerlejlighedsejer er pligtig at tåle rørgennemføringer mv., dersom hans vægring må anses for at være uden rimelig grund - eventuelt mod erstatning for midlertidig eller varig gene. Hver ejerlejlighedsejer er forpligtet til at indhente bygningsmyndighedernes tilladelse til forandringer i alle tilfælde, hvor det er påkrævet og at tilsende den anden ejerlejlighedsejer kopi af byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse samt tegning. Medlemsbidrag, årsregnskab og revision: 13. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra foreningens stiftelse til udgangen af det følgende kalenderår. Årsrapport udarbejdes for hvert regnskabsår med resultatopgørelse og balance. Årsrapporten revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisionen skal udføres overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet skal påtegnes af revisor. Samtlige fælles driftsudgifter for Ejendommen, herunder, renovation, fælles brandforsikringer, kombineret grundejerforsikring, eventuel bestyrelsesansvarsforsikring, renholdelse og belysning på fællesarealer, vinduespudsning og tyverisikring af fællesarealer og fælles adgangsveje, samt fælles vedligeholdelsesudgifter fordeles mellem ejerlejlighederne efter fordelingstal, medmindre andet særskilt er aftalt. Udgifterne til Ejendommens forsyning med fjernvarme, el og vand i de enkelte ejerlejligheder fordeles efter faktisk forbrug. Udgiften til opsætning af målere afholdes af den enkelte ejer. Udlejning: 14. 8

9 En ejerlejlighedsejer er berettiget til at udleje sin ejerlejlighed helt eller delvist, hvis det sker til en anvendelse, der er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 185, og det i øvrigt er til idrætsmæssige formål. Udlejning må ikke være til gene for den anden ejerlejlighedsejer. Forkøbsret: 15. Dersom den til enhver tid værende ejer af Ejerlejlighed nr. 2 måtte ønske at sælge Ejerlejlighed nr. 2, har Frederiksberg Kommune forkøbsret til Ejerlejlighed nr. 2 på samme vilkår, som bevisligt kan opnås fra tredjemand. Tilbud om at udnytte forkøbsretten bilagt kopi af bindende tilbud fra tredjemand skal fremsendes til Frederiksberg Kommune, anbefalet og med en acceptfrist på 28 dage. Hvis accept ikke er modtaget inden fristens udløb vil ejeren af Ejerlejlighed nr. 2 inden for de følgende 6 måneder være berettiget til at sælge Ejerlejlighed nr. 2 på vilkår, som ikke er ringere end de tilbudte Tinglysning: 16. Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på Ejerlejlighed nr. 1 og på Ejerlejlighed nr. 2 med respekt af alle lyste servitutter og med prioritet foran al pantegæld. Påtaleberettiget er de til enhver tid værende tinglyste ejere af ejerlejligheder i Ejendommen. Panteret: 17. Nærværende vedtægter kan efter Frederiksberg Kommunes beslutning begæres tinglyst pantstiftende for kr på Ejerlejlighed nr. 1 og kr på Ejerlejlighed nr. 2 til sikkerhed for betaling af den til enhver tid værende ejers forpligtelser over for ejerforeningen. Panteretten skal tinglyses med prioritet forud for al pantegæld. Panteretten respekterer de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder. 9

10 Voldgift: 18. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Ejerforeningen samt Ejendommen og dennes drift, skal afgøres ved voldgift efter reglerne for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Frederiksberg, den Som ejere af Ejerlejlighed nr. 1: Som ejere af Ejerlejlighed nr. 2: Frederiksberg Kommune Gymnastik- og Svømmeforeningen I henhold til fuldmagt: HERMES Byggefond: Borgmester Jørgen Glenthøj Kommunaldirektør Torben Kjærgaard (*) Frederiksberg Kommune indestår for at have gyldig fuldmagt. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed f.s.v. angår Frederiksberg Kommune: Navn: Navn: Stilling: Stilling: Bopæl: Bopæl: 10

11 Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed f.s.v. angår Gymnastik- og Svømmeforeningens HERMES Byggefond: Navn: Navn: Stilling: Stilling: Bopæl: Bopæl: 11

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere