KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden A Race Against Breast Cancer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Fonden A Race Against Breast Cancer"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Fondsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 12 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Noter 16 1

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Fonden A Race Against Breast Cancer. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten er godkendt. Frederiksberg, den 3. juni 2014 Bestyrelse: Josina Bergsøe Pia Kvistborg Brokmose Henrik Ditzel formand næstformand Lisbet Elmdal Heidi Sjøgreen Majse Købke 2

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendigt for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 3. juni 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger Dyrelægevej Frederiksberg Hjemmeside: Hjemstedskommune: Frederiksberg Regnskabsår: 1. januar 31. december CVR-nr.: Lovgrundlag Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond omfattet af fondsloven. Bestyrelse Josina Bergsøe (formand) Pia Kvistborg Brokmose (næstformand) Henrik Ditzel Lisbet Elmdal Heidi Sjøgreen Majse Købke Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg 4

6 Ledelsesberetning Beretning Formål Indsamlingsfonden A Race Against Breast Cancer blev stiftet i april 2007 med det ene formål at yde økonomisk støtte til Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning (DCTB). Fonden indsamler midler via fonde, erhverv, private samt forskellige events og kampagner med det formål at videregive de indsamlede midler til DCTB. Fonden ledes af en frivillig og ulønnet bestyrelse. Til at forestå den daglige drift er der etableret et sekretariat, som ligeledes arbejder frivilligt og ulønnet. sørger i videst muligt omfang for separat finansiering af sine administrative aktiviteter. Administrationsomkostninger i 2013 udgjorde 0,3 % af de totale indsamlede midler. Administrationsomkostningerne er dækket af renteindtægter og separate bevillinger fra Nykredit i Dette betyder, at 100 % af de indsamlede midler til forskning videregives ubeskåret til DCTB. Fonden frigiver løbende de indsamlede midler til medlemmerne af DCTB efter beslutning og indstilling fra DCTB's styregruppe. DCTB blev stiftet i 2002 på initiativ af forskere fra Kræftens Bekæmpelse, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Rigshospitalet. Senere blev DCTB udvidet med forskere fra Syddansk Universitet i Odense og Herlev Hospital. DCTB er et selvstændigt, non-profit samarbejde mellem en række førende forskere og læger fra Aarhus Universitet, Herlev Hospital, Kræftens Bekæmpelse, Københavns Universitet og Syddansk Universitet med særlig ekspertise inden for brystkræft. Målene for DCTB er, at: udvikle en blodprøve, der kan afsløre brystkræft tidligere, således at behandling kan indledes i sygdommens tidlige fase. finde en metode, der kan føre til individuel, skræddersyet behandling, således at flere vil kunne overleve og flere vil kunne undgå bivirkninger. DCTB's styregruppe: Birgitte Bruun Rasmussen, overlæge ved Afdelingen for Patologi, Herlev Hospital Nils Brünner, professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Lars Bolund, professor ved Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet Henrik Ditzel, professor, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet og overlæge ved afdeling for Onkologi, Odense Universitetshospital Jiri Bartek, professor, Genome Integrity Unit, Kræftens Bekæmpelse. 5

7 Ledelsesberetning Beretning Ændringer i A Race Against Breast Cancers bestyrelse Bestyrelsesformand Lars Almblom samt bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Reinholdt Jensen og Susi Rugholm er i 2013 udtrådt af bestyrelsen. I stedet er Lisbet Elmdal, Heidi Sjøgreen og Majse Købke indtrådt. Bestyrelsen har konstitueret sig med Josina Bergsøe som formand og Pia Kvistborg Brokmose som næstformand. Ledelsesberetning 2013 fra bestyrelsen A Race Against Breast Cancer 2013 var et tilfredsstillende år for A Race Against Breast Cancer, hvor der via fonde, virksomhedssponsorater, events og privatstøtter blev indsamlet i alt kr. til videregivelse til DCTBs forskningsprogram. Midlerne fra Fonden har bl.a. bidraget til følgende: Professor Henrik Ditzels forskningsgruppe på Syddansk Universitet har taget nye metoder i brug for at løse problem vedrørende manglende effekt af antiøstrogen behandling, der er et stort klinisk problem. Stoffet tamoxifen er meget effektiv hos langt de fleste patienter, der er opereret for en brystkræftknude, der udtrykker østrogenreceptoren, men hos nogle virker stoffet ikke. Man kender ikke årsagen til dette, men problematikken har været et område af stor forskningsmæssig interesse i længere tid. Ditzels forskningsgruppe har for at belyse de molekylære mekanismer i tamoxifen-resistens udført avancerede genanalyser, hvor man kan se, hvor aktive alle cellernes gener er. Gruppen fandt 366 gener, hvis aktivitet var ændret i tamoxifen-resistente versus tamoxifen-følsomme brystkræftceller. Et af de gener, der viste forhøjede udtryk i de resistente celler, kodede for en såkaldt protein kinase, der går under betegnelsen FYN, og som synes at være specielt interessant. Hvis man reducerede mængden af FYN i de resistente celler, reduceres væksten af disse celler, mens det ingen signifikant effekt havde på de tamoxifen-følsomme celler. Modsat, når FYN blev forhøjet i tamoxifen-følsomme celler blev de mindre følsomme over for tamoxifen-behandling. Videre undersøgelser har vist, at FYN ved aktivering af vigtige cellecyklusproteiner kan overvinde den væksthæmmende effekt af tamoxifen, siger Henrik Ditzel. Gruppen har endvidere vist, at lokaliseringen af FYN i primær brysttumorvæv hos to grupper af endokrin-behandlede ER+ brystkræftpatienter korrelerede med, hvordan det gik patienterne. Disse resultater viser, at FYN spiller en vigtig rolle i tamoxifen-resistens, og dets subcellulære lokalisering i brysttumorceller kan være en vigtig ny biomarkør for respons på endokrin behandling hos patienter med brystkræft. Forskerne fra DCTB har også i samarbejde med kinesiske forskere kortlagt den nøjagtige DNA- og RNA-sekvens for en række brystkræftcellelinjer og primærtumorer, der enten er følsomme over for tamoxifen eller resistente over for stoffet. En af disse undersøgelser tyder på, at en af grundene til tamoxifen ikke virker på alle kræftknuder er, at disse knuder indeholder såkaldt kræftstamceller, en sjælden kræftcelletype der kan give ophav til alle kræftknudens andre celler. 6

8 Ledelsesberetning Beretning Professor Nils Brünners forskningsgruppe på Københavns Universitet er sammen med Den Danske Brystkræft Gruppe nu godt i gang med en klinisk afprøvning på brystkræftpatienter af nogle af deres seneste forskningsresultater fra deres laboratorium. Undersøgelsen er et klinisk fase II-studie, der modtager patienter fra hele Danmark. I studiet undersøger man, om det kemoterapeutiske stof irinotecan har en effektiv virkning på patienter, der har spredning af deres brystkræft. Resultaterne ser rigtig lovende ud, siger Nils Brünner og supplerer, at de nu har inkluderet halvdelen af de patienter, der skal indgå i denne første undersøgelse. Disse patienter har tidligere været behandlet med kemoterapeutiske stoffer docetaxel og epirubicin, men kun med begrænset effekt. Irinotecan er et kemoterapeutisk stof, som overvejende anvendes til behandling af tyk- og endetarmskræft. Vi ved, at ca. 20 % af patienter med brystkræft vil kunne have gavn af dette stof, men vi ved ikke, hvem det er. Hvis alle patienter skal behandles med irinotecan, vil ca. 80 % af patienterne ikke have gavn af behandlingen, men kun få bivirkningerne. Det nye spændende i dette studie er, at vi har påvist, at ca. 25 % af brystkræfttumorer har for mange kopier af det gen, som koder for netop det protein, som irinotecan-behandlingen er rettet mod, siger Nils Brünner. Den kliniske undersøgelse vil derfor kun inkludere brystkræftpatienter, hvis tumorer netop har for mange kopier af dette gen. På denne måde skulle vi kunne sikre, at kun patienter, der med stor sandsynlighed vil få gavn af behandlingen, får medicinen irinotecan. Tilsvarende vil vi opnå, at patienter med ingen eller kun ringe mulighed for at få effekt af irinotecan ikke udsættes for bivirkningerne fra stoffet. Ovenstående er et eksempel på translationel brystkræftforskning, hvor det kliniske problem er beskrevet (dvs. mangel på gode behandlingsmuligheder for denne gruppe patienter), efterfulgt af laboratorieundersøgelser (udvikling af reagenser til at teste for antallet af de særlige genkopier og undersøgelser på brystkræftvæv) til en egentlig klinisk afprøvning Hvad blev pengene brugt til? I 2013 har fonden videregivet kr. til forskerne i DCTB. Midlerne er i alle tilfælde ydet fonden med henblik på videregivelse til DCTB kr. Fra Pink Tribute til Birgitte Bruun Rasmussens projekt "Afprøvning af nyt multihæmmersystem til at detektere årsagerne til brystkræftcellers modstandsdygtighed med antihormonbehandling" kr. Fra Solar Fonden til Lars Bolunds forskning i tidlig diagnostik af brystkræft kr. Fra H.K.H. Frederik og H.K.H. Marys Fond til Henrik Ditzels projekt "Biomakers of long-term endocrine treatment effects in ER+ breast cancer patients" kr. Fra fleksible donationer til Nils Brünners projekt "Udvikling af nye diagnostiske markører ved brystkræft. Tidlig diagnose." kr. Fra Freudenberg Household/VILEDA til Birgitte Bruun Rasmussens projekt "Afprøvning af nyt multihæmmersystem til at detektere årsagerne til brystkræftcellers modstandsdygtighed mod antihormonbehandling". 7

9 Ledelsesberetning Beretning kr. Fra Mads Clausens Fond til Birgitte Bruun Rasmussens projekt "Afprøvning af nyt multihæmmersystem til at detektere årsagerne til brystkræftcellers modstandsdygtighed med antihormonbehandling" kr. Fra Toyota Fonden til Lars Bolunds forskning i tidlig diagnostik af brystkræft kr. Fra Catwalk 2013 til Henrik Ditzels projekt "Evaluation of endocrine resistance mechanism and dev. of molecular markers for prediction of outcome of ER+ breast cancer treated with endocrine therapy" kr. Heraf kr. fra Freudenberg Household/VILEDA, kr. fra Den Arnstedske Familiefond, kr. fra Maj-Invest og kr. fra fleksible donationer til Henrik Ditzels projekt "Evaluation of endocrine resistance mechanism and dev. of molecular markers for prediction of outcome of ER+ breast cancer treated with endocrine therapy" kr. Fra Tips- og lottomidler 2013 til Birgitte Bruun Rasmussens projekt "Hvilke signalveje styrer væksten af brystkræftceller der er modstandsdygtige overfor behandling?". Fonde og foreninger, der i 2013 har støttet DCTB's forskningsprogram Cult Fonden Henry og Mary Skovs Fond Toyota Fonden Fabrikant Mads Clausens Fond H.K.H. Kronprins Frederiks og H.K.H. Kronprisesse Marys Fond Solar Fonden af 1978 Den Arnstedtske Familiefond Pink Tribute Tips- og lottopulje 2013 Erhvervsstøtter Freudenberg Household Products/Vileda Oh by Kopenhagen Fur Maj Invest Estée Lauder Noscomed *) Kontrapunkt Nykredit JP Data kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 500 kr kr. 395 kr kr. 8

10 Ledelsesberetning Beretning Events Catwalk *) Fotoudstilling København Fotoudstilling Hedensted SUP Race Against Breast Cancer SMS-donationer ' kr kr kr kr kr. Andre indtægter Metronome Prod. A/S (Donation TV2/Hvem vil være millionær) kr. *) Noscomed har yderligere doneret kr. til Catwalk, og beløbet er indregnet i det samlede beløb på kr. Desuden er indeholdt kr. modtaget som SMS-donationer og kr. modtaget fra øvrige privatstøtter. Andre indtægter Privatstøtter En lang række privatpersoner og erhvervsvirksomheder har doneret penge til DCTB i alt kr. Heraf er kr. doneret via SMS. Der er i 2013 modtaget 106 gaver i henhold til ligningslovens 8 A samt 1 gavebrev pålydende kr. i henhold til ligningslovens 12, stk. 3. Nykredit har doneret kr. til administration. Vi vil gerne takke alle, der i 2013 med deres arbejde, penge eller på anden måde gjorde det muligt for os at opfylde s formål. På hele bestyrelsens vegne Josina Bergsøe formand Pia Kvistborg Brokmose næstformand 9

11 Ledelsesberetning Beretning Bestyrelse Josina Bergsøe Bestyrelsesformand Pia Kvistborg Brokmose Næstformand Henrik Ditzel Bestyrelsesmedlem, DCTB-forsker Lisbet Elmdal Bestyrelsesmedlem, Videnskabelig projektleder Heidi Sjøgreen Bestyrelsesmedlem, Fundraiser for fondsansøgninger Majse Købke Bestyrelsesmedlem, Sekretariatsleder. I 2012 blev der etableret et korps af ambassadører, som fungerer som fondens forlængede arm og repræsenterer fonden i forbindelse med f.eks. events, fundraising, virksomhedssponsorater, PR osv. Ambassadørkorpset Ambassadørkorpset bestod i 2013 af: Caroline Lindemann, freelancejournalist Jesper Høvring, skrædder og modelkonstruktør Josephine Bergsøe, smykkedesigner Karin Jagd, indehaver Gizmo Gast Marie-Louise Olesen, indehaver Reklame & Kommunikation Nina Bach Andersen, journalist, nyhedsredaktør og webmaster for fonden Patrizia Venturelli Christensen, CEO, Oh by Kopenhagen Fur Pernille Garde Abildgaard, kommunikationskonsulent for fonden Pernille Lützhøft, direktør, Bojesen Terese Damsholt, skuespiller, underviser og personlig vejleder, Voice Embodiment Troels Seidenfaden, direktør, Seidenfaden Design Copenhagen. 10

12 Ledelsesberetning Beretning Dertil kommer, at samtlige aktiviteter relateret til bygger på en række privatpersoners frivillige arbejdsindsats og virksomhedsstøtter. Stor tak til følgende personer for deres store indsats: JF Data Webhosting Jette Saunte-Boldt, EPA Regnskab Bogføring og regnskab Gert Hallig, Advokatfirmaet Gert Hallig Rådgivende advokat Bysted Webdesign 11

13 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for fonden A Race Against Breast Cancer for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A-virksomheder. Opstillingen af fondens balance er tilpasset fondslovgivningens særlige krav om opdeling af fondens aktiver i bundne og disponible aktiver, og fondens egenkapital er fordelt på bunden og disponibel egenkapital. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter omfatter indsamlede midler, hvor fonden har modtaget tilsagn om støtte, eller som er indbetalt kontant. Indtægter omfatter endvidere renter på obligationer og indestående i pengeinstitut. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrationen af fonden. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretages fradrag for uddelinger og konsolidering samt skattemæssige hensættelser til fremtidige uddelinger. Balancen Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer optages til balancedagens børskurser. Kursregulering føres direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender Tilgodehavende omfatter modtagne tilsagn om støtte, som ikke er indbetalt ved årets udgang. Tilgodehavender måles til nominel værdi. Gældforpligtelser Gældforpligtelser måles til nominel værdi. 12

14 Årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse Note tkr. Indtægter Tilskud Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Finansielle indtægter Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat Disponibel fondsformue, primo Til disposition Uddelinger Disponibel fondsformue, ultimo Disponeret

15 Årsregnskab 1. januar 31. december Balance Note tkr. AKTIVER Bundne aktiver Obligationer Bundne aktiver i alt Disponible aktiver Tilgodehavende Likvide beholdninger, disponible midler Disponible aktiver i alt AKTIVER I ALT

16 Årsregnskab 1. januar december Balance Note tkr. PASSIVER Egenkapital 4 Grundkapital Bunden kapital Disponibel fondsformue Disponibel fondsformue Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser Skyldig udlodning Kortfristede gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

17 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter tkr. 1 Tilskud Fonde Erhvervsstøtte Privatstøtter Events Tips- og lottomidler Andre indtægter Administrationsomkostninger Gebyrer m.v Hjemmeside og brochurer Obligationer Realkredit Danmark 10S JA (INK) Egenkapital Bunden kapital Saldo 1. januar Kursreguleringer Bunden kapital i alt Disponibel kapital Saldo 1. januar Overført af årets resultat Disponibel fondsformue pr. 31. december

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world 11111111111111. EY Building a better working world EY Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Ledelsesberetning Oplysninger om Beretning Resultatopgørelse Balance Noter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere