Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C."

Transkript

1 Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Marts : Dørene åbnes 18:15 Medlemsmødet starter og velkomst v/ Formand Jesper Troels Jensen Formanden bød velkommen og gjorde opmærksom på den store begivenhed som finder sted på Frederiksberg i dagene omkring generalforsamlingen åbningen af det nye Frederiksberg Center. Et center som han fandt, var placeret på det rigtige sted på FRB nemlig i centrum, som er dygtigt drevet og som tiltrækker kunder fra nær og fjern. Et stort aktiv for FRB som har løftet detailhandlens status i kommunen. Men gjorde samtidig også opmærksom på, FRB Centret udgjorde mindre en end trejdedel af den samlede detailhandelsomsætning på Frederiksberg. To ud af tre kunder handler i butikker i handelsstrøgende og sidegader på Frederiksberg. Formanden rettede en særlig tak til rådmand Simon Aggesen for hans indsats for at få en ny parkeringsaftale på plads i kommunen. 18:20 Borgmester Jørgen Glenthøj Borgmesteren kom ligeledes ind på den store begivenhed med åbningen af det nye Frederiksberg Center. Han fokuserede på, at nu var der efter hans opfattelse lavet planer nok og nu gælder det om at få dem realiseret. Han gjorde opmærksom på Erhvervsforeningen rolle i den sammenhæng. Dette ikke mindst fordi erhvervsforeningen modtager årligt 1 mill. kr. fra kommunen. 18:30: Oplæg af Adm. Direktør Johan Adam Linneballe, Scandinavian Branding om: - Stedets Ånd branding af kommuner og handelsstrøg Han talte om brandingen betydning og gennemgik en række eksempler på gode og dårlige brands. Et godt udarbejdet brandt er ikke bare æstetik men har også personlighed, som netop rummer de egenskaber/træk som man gerne vil være kendt for : Velkommen til bords - middag 20.00: Strategien v/chefkonsulent Lotte Schiøttz fra Bygge, Plan og Miljøafdelingen Lotte Schiøttz gennemgik Frederiksberg Strategien og tankerne bag denne. Miljømæssig bæredygtighed er på dagsordenen alle steder, men på Frederiksberg lægges der også særligt vægt på økonomisk og social bærdygtighed, hvorfor alle er en naturlig del af Frederiksberg Strategien. Den store koncentration af erhverv inden for viden og it, samt uddannelsesinstitutioner udgør et særligt potentiale for Frederiksberg. Frederiksberg er en del af hovedstadsområdet, hvorfor Destination hovedstaden har til formål, at brande Frederiksbergs potentiale bl.a. over for turister og pegede her på Zoologisk have, som et af de største turistmål i hovedstaden.

2 20.30: Generalforsamling 1. Valg af dirigent Dagsorden: Bestyrelsen foreslår advokat Jens Ottesen- Støtt. Jens Ottesen- Støtt vælges enstemmigt og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Årsberetning ved formand Jesper Troels Jensen Formanden oplyste at foreningen er inde i en god udvikling det kan blive meget bedre og derfor arbejder bestyrelsen målrettet på, at foreningen får flere medlemmer. Julebelysning Det bliver stadig svære at få økonomien i Julebelysningen til at hænge sammen. Ikke mindst pga af de mange kædebutikker som ikke føler sig ansvarlig for den lokale julebelysning. Bestyrelsen har derfor sat et arbejde i gang med at søge penge til at gøre julebelysningen billigere. Dette gøres ved at sætte udvendige stikkontakter op på husfacaderne. FRB- Dagene 2014 Frederiksberg dagen 2014 blev større end nogensinde. foreningen var involveret i gadeprojekter i 6 gader: Værnedamsvej, Gl. Kongevej, H.C. Ørstedsvej, Peter Bangs Vej, Thurøvej, Dirch passers Alle og Gl. Kongevej holdt tilligemed et arrangement på Rådhuspladsen. Ved vores møde med kommunen udtrykte borgmesteren fuld tilfredshed med vores afvikling af Frederiksberg dagene Frederiks JUL Vi har nu afviklet Frederiks JUL to gange i Glassalen ved Frederiksberg Runddel i samarbejde med Viva Expo. Samarbejdet med Viva Expo har været forbilledligt og det er i høj grad Eva Vedels fortjeneste at vi har kunnet afvikle Frederiks Jul med stor succes med mange besøgende. Det kniber dog med, at få engageret de lokale erhvervsdrivende i projektet Frederiks JUL og derfor har vi besluttet at Frederiks JUL skal ændres og udvikles så flere af de lokale erhvervsdrivende deltager. Vi planlægger, at Frederiks JUL starter samtidig med juletræstændingen på Rådhuspladsen og vi har intentioner om, at afholde aktiviteter på Rådhuspladsen hver weekend op til jul. Det kan f.eks. være med små boder, hvor hver gadezone/handelsstrøg har sin bod og præsenterer mad og varer fra gaderne her, krydret med små juleaktiviteter konkurrencer m.m. Projekt Nord Foreningen har budt ind på et projekt i forbindelse med FRB kommunes byudviklingsprojekt i område nord som blev sat i gang i 2014.

3 Vi har ansøgt om penge til at undersøge potentialet og aktivere det lokale erhvervsdrivende i området. Den første del af projektet er gennemført lige før jul med en markedsdag under Buen, der blev kaldt Vintersolhverv med deltagelse af bl.a. Irma, Novozymes og en række lokale kunstnere og butikker. Næste projekt er, at f å området aktiveret så den kan deltage i dette års FRB Dagene. Kommunens sagsbehandling I et indlæg i Frederiksberg bladet havde formanden et indlæg på baggrund af DI Erhvervsklimaundersøgelse, og det var især den dårlige bedømmelse af kommunens sagsbehandling som var anledningen til indlægget. I forhold til mange andre kommuner ligger Frederiksberg rigtig dårlig og det kan vi som erhvervsdrivende ikke være tjent med. Kommunen undskylder sig med de særlige vanskelige vilkår der er på Frederiksberg men den køber foreningen ikke. Vi har derfor valgt, at følge med i særligt vanskelige sager. Aktuelt er vi med i sagsbehandlingen af udviklingen af byrummet ved Rathsacksvej ud mod Gl. Kongevej mellem Guldsmed Dirks og Mauds Cafe. Vi har brug for, at udvikle byrummet omkring vore handelsstrøg og vi ser dette som et pilotprojekt, som forhåbentlig kan inspirere til fremtidige projekter, der kan være med til at højne indkøbsoplevelsen i vore handelsstrøg. Sekretariatet Maria Damsholt stoppede desværre som sekretær i foreningen med udgangen af juni måned sidste år. Hun var en dygtig medarbejder og som var med til at løfte det store arbejde med bl.a. Frederiksberg Dagene. Vi har nu organiseret os sådan, at driften af sekretariatet varetaget af CJ, som modtager et mindre beløb for dette arbejde. På den måde holder vi den løbende kommunikation i gang med medlemmer, ikke medlemmer, samarbejdspartnere og kommunen. Det, vi fortsat mangler, er den løbende nyhedsformidling til vore medlemmer, hvilket vi arbejder på at få løst i det kommende år. Vi glæder os til det kommende års arbejde og forventer et øget aktivitetsniveauet. Vi forventer flere events flere små events ude i gaderne til gavn og glæde for butikkerne her. Og så går vi i gang med et målrettet arbejde for at skaffe flere medlemmer. Formanden sluttede med at takke alle medlemmer, virksomheder, partnere og FRB kommune og de politiske partier for samarbejdet og interessen i det forløbne år. 3. Revideret regnskab for 2014 Lars Billeschou gennemgik regnskabet. Han gjorde opmærksom på, at tilskuddet fra kommen ikke var et tilskud til driften men derimod båndlagte midler til målrettede aktiviteter som: FRB Dagene, Julebelysning og Frederiks JUL. Beløbet er ikke som borgmesteren fejlagtigt oplyste tidligere på aftenen 1. mill. kr., men helt præcist 695 t.kr. Kontingentindtægterne er på samme niveau som sidste år og der er bl.a. ryddet ud i skyldig kontingent m.m. fra gamle medlemmer for i alt kr.

4 Der har været afholdt flere projekter i 2014, her bl.a. projekt nord. De flere udgifter hertil er blevet modsvaret af indtægter fra FRB kommune. Resultatet blev et overskud på kr. som er blevet overført til egenkapitalen. Foreningen har pt 136 medlemmer. 4. Indkomne forslag Ingen 5. Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent hhv. kr ,- ex. moms for medl. op til 5 ansatte og kr ,- ex. moms for medl. over 5 ansatte. Kontingentet opkræves halvårligt. Dette blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 6. Valg til bestyrelsen i henhold til gældende/nye vedtægter. Dirigenten orienterede forsamlingen om at privatkundedirektør Jesper Fini Kuhre Danske Bank på Frederiksberg havde fået nyt arbejde i Danske Bank og var flyttet til Frederikssund og på den baggrund valgt at trække sig fra bestyrelsen. Hans plads i bestyrelsen blev erstattet af suppleant udgiver, Ansv. Redaktør Michael Engelbrecht, lokalavisen. Ikke på valg er: Zini Asanovski, Thomas Rise og Michael Engelbrecht På valg er: Jesper Troels Jensen, Lars Billeschou og Berit Husfeldt. Bestyrelsen forslog genvalg af Jesper Troels Jensen og Lars Billeschou og foreslog Carsten Oechsner fra Berlin Bar som nyt medlem i stedet for Berit Husfeldt. Dette blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 7. Valg af 2 suppleanter Dirigenten oplyste, at han trak sig som suppleant til bestyrelsen, hvorefter der skulle vælges to nye Suppleanter. Bestyrelsen foreslog slagter Lars fra H.C. Ørstedsvej og strategisk rådgiver Henrik Kragelund fra Kragelund PR og kommunikation. De foreslåede suppleanter blev enstemmigt valg af generalforsamlingen.

5 8. Revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af Time Vision Frederiksberg, som blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 9. Eventuelt Spørgeskemaundersøgelsen Christian Jensen gennemgik foreningens spørgeskema undersøgelse, som fandt sted i perioden fra januar frem til marts måned 2015 med i alt 162 svar. Besvarelserne fordelte sig på ca. 30 % som var medlemmer af foreningen og ca. 70 % som ikke er medlem. En fordeling som vi kan være tilfredse med, set i lyste af at et af formålene var, at komme i kontakt med nye potentielle medlemmer. Det andet formål var, at få en pejling af hvad erhvervslivet finder vigtigt, at Frederiksberg Erhverv bruger sine ressourcer på. Her var der særligt tre områder som skilte sig ud, nemlig: at arbejde på at få flere kunder/gæster/turiser til at besøge Frederiksberg at arbejde på at få flere underjordiske parkeringspladser på Frederiksberg, som kan understøtte handel og erhverv Gøre Frederiksberg til et mere attraktivt handelsområde Et andet spørgsmål gik på, hvor vigtigt det er for erhvervsdrivende, at der arrangeres events på Frederiksberg. Her var julebelysning og FRB Dagene absolutte favoritter, men også nye forslag om at holde butikkerne længere åben på kulturnatten blev efterspurgt. Det trejde spørgsmål gik på vigtigheden af netværksmøder. Her var møder, hvor der kunne debatteres erhvervspolitik med de lokale politikere mest efterspurgt. Endelig blev der spurgt til tilfredsheden med Frederiksberg Erhvervs indsats i Her var mere end ca. 65 % tilfredse, mens resten var mindre tilfreds blandt dem som var medlemmer af foreningen. Blandt øvrige ikke medlemmer var der naturligt nok 43 % som svarede ved ikke, mens resten fordelte sig på ca. 40 % tilfredse, mens resten var mindre tilfreds. Andet under eventuelt: Slagter Lars rettede en tak til Jesper Fini Kuhre for hans store indsats i Frederiksberg Erhverv, herunder ikke mindst hans indsats vedr. H.C. Ørstedsvejs deltagelse i FRB dagene Dette blev bifaldet af hele generalforsamlingen med applaus.

6 Der blev spurgt til julebelysningen i 2015 og det blev oplyst, at det er planen er gadezonerne selv skal stå for eksekveringen heraf i Hver gadezone får et beløb stillet til rådighed og resten skal finansieres gennem egenbetaling fra butikker og erhverv i området. Generalforsamlingen afsluttedes da dagsordenen var udtømt.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ringsted Erhvervsforum Paraplyorganisation for hele erhvervslivet

Ringsted Erhvervsforum Paraplyorganisation for hele erhvervslivet Referat Velkomst v/ formand Peter Terman Petersen, Cowi Generalforsamling i Ringsted Erhvervsforum Onsdag den 29. marts 2012 kl. 18.00 Den Kreative Matrikel, Garnisonen 38, 4100 Ringsted Formanden bød

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere