Formandsskifte. Revision af foreningens vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsskifte. Revision af foreningens vedtægter"

Transkript

1 Formandsskifte I november måned meddelte vores formand Andrés M. Cervantes, at han gerne ville trække sig fra posten og fra bestyrelsen. Andrés har været formand siden, da Solens Børn blev stiftet. Dengang var han ingeniørstuderende. Nu er han for længst færdig med studierne, og har et job, som indebærer, at han rejser meget over alt i verden. Det er ikke foreneligt med arbejdet i Solens Børn. Ligeledes har Julie valgt at stoppe med sit arbejde i Solens Børn. Hun har også været med i bestyrelsen fra foreningens begyndelse, og har nu et job, som fordrer at hun ikke kun arbejder i Danmark. Vi takker for deres arbejde gennem syv år. Vi er glade for at de begge vil fortsæe med at være medlemmer og støe Solens Børn, så mister vi ikke kontakten. Bestyrelsen havde et ekstraordinært møde /, hvor Anne Hedegaard blev enstemmigt valgt til ny formand. (AH.) Revision af foreningens vedtægter Bestyrelsen har haft foreningens vedtægter op til revision for at sikre sig at disse er i overensstemmelse med den løbende udvikling i foreningens arbejde. Vedtægterne fremlægges på den kommende generalforsamling og bringes desuden her. Vedtægter for Solens Børn, en støeforening for Inti Runakunaq Wasin. Cusco, Peru. Navn og hjemsted: Foreningens navn er SOLENS BØRN. Solens Børn støer Inti Runakunaq Wasin, et projekt for faige børn og unge af det oprindelige folk i risikogruppen i Cusco, Peru. Solens Børn er opreet i. Foreningen er landsdækkende med hjemsted i Københavns kommune. Inti Runakunaq Wasin er opree i, med hjemsted i Cusco, Peru.

2 INTI er et kreativt værested for børn og unge i risikogruppen i Cusco, Peru.. Formål: At udbrede kendskabet til Inti Runakunaq Wasin og at bygge kulturbro mellem Danmark og Peru. ) ved at bidrage til kapacitetsopbygning ) ved fortalervirksomhed over for lokale myndigheder i Peru og i Huyro i Quillabamba dalen ) ved at indsamle og bidrage med økonomiske midler fra fonde, donationer, støearrangementer o.a. ) at medvirke til at udvikle og modernisere pædagogikken i børnehaver, skoler og i institutioner for udviklingshæmmede, inspireret af Rudolf Steiner pædagogik. ) at medvirke til udbygning af Inti Runakunaq Wasin med værksteder, erhvervsuddannelser for unge, kulturelt/kunstnerisk samlingssted. ) at sprede kendskabet til og bidrage til en bæredygtig udvikling af landsbysamfundet i Chilcachaca i regionen La Convencion med folkeoplysning, biodynamisk/økologisk landbrug, børnehave og skole, inspireret af Rudolf Steiner pædagogik. ) at hjælpe til relevant og nødvendig uddannelse af peruanere, der ønsker at arbejde i projekterne. ) at finde og evt. støe enkeltpersoner, der ønsker at rejse over til Inti Runakunaq Wasin og/eller Chillcachaca i længere perioder for at undervise, inspirere til nytænkning og hjælpe til udvikling af færdigheder. ) Bestyrelsen kan beslue at opree en socialøkonomisk virksomhed i Danmark. Evt. overskud overføres til Solens Børn. ) Bestyrelsen kan beslue at tilføje tilsvarende virksomhed med solidarisk økonomi på Inti. ) Støe til almindelig erhvervsmæssig virksomhed er udelukket.. Medlemskab: Som medlemmer af foreningen kan optages personer, selskaber, institutioner, foreninger. Medlemskabet er personligt. Hvert medlem/institut/forening har således én stemme.

3 . Bestyrelsen: Bestyrelsen skal bestå af mindst og højst medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsæer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved bestyrelsesmøder udarbejdes en dagsorden og der skrives referat. Støe til opreelse og drift af nye væresteder kræver at to tredjedele af bestyrelsen stemmer for det.. Årsregnskab: Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens regler. Regnskab og status afleveres til organisationens revisor senest uger før generalforsamlingen og til bestyrelsen i revideret stand senest uge før generalforsamlingen.. Generalforsamling Stk. Ordinær generalforsamling aoldes hvert år inden. juni med følgende dagsorden:. Valg af dirigent & referent. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af årsregnskab og fastsæelse af kontingent. Indkomne forslag. Valg til bestyrelsen. Valg af revisor. Eventuelt Stk. Ekstraordinær generalforsamling aoldes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller / af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden. Stk. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt, med medfølgende dagsorden, med mindst ugers varsel.

4 Stk. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest uger før generalforsamlingens aoldelse. Stk. Kun personer, der samtidig er medlemmer, kan blive medlem af bestyrelsen. Stk. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse. Der tilkommer hvert medlem én stemme. Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal, bortset fra spørgsmål om vedtægtsændringer og foreningens opløsning, der kræver tilslutning fra mindst / af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemmes.. Tegningsforhold: Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand/næstformand. I den daglige drift varetages alle ind- og udbetalinger af max af bestyrelsesmedlemmerne, som i den forbindelse gives fuldmagt til at disponere over foreningens indestående på konti i pengeinstituer.. Foreningens opløsning: Ved foreningens opløsning overgives alle indsamlede midler og foreningens formue til en af bestyrelsen godkendt humanitær hjælpeorganisationer med hjemsted i Danmark eller Peru. PBS Af Aase Johannesen, bestyrelsesmedlem og kasserer I Solens Børn har der længe været et ønske om at indføre betaling af kontingent og donationer via PBS. Vi har nu fået det lagt ind, hvilket medfører at alle medlemmer får et girokort tilsendt fra PBS i slutningen af marts måned. Nogle medlemmer har allerede betalt årets kontingent de kan bruge kortet til at tilmelde sig fra næste år. Andre kan tilmelde sig nu, så de får indbetalt gennem PBS i april måned. Dit medlemsnummer står på girokortet fra PBS. Vi ved at mange har lavet en ordning, så de automatisk betaler gennem

5 egen bank, det kan man naturligvis blive ved med. Ligeledes kan man betale donationer til Merkurfonden gennem PBS Husk at øremærke pengene til Solens Børn ellers går beløbet til Merkur fonden som har mange andre de støer, hvilket jo også er godt, men nok ikke helt jeres tanke med donationen. Kontingent Hvorfor er det så vigtigt med mange medlemmer og dermed et større kontingentbeløb? Kontingentet bliver hovedsageligt brugt til betaling af driftsudgifterne på INTI det er meget svært at få fonde i Danmark til at give støe til driftsudgifter. Fonde støer gerne materialer til værkstederne, inventar og mad derfor er det vigtigt med jeres kontingentstøe til projektet. Nyt om aktivitetsgrupperne Alle tre grupper, som blev dannet i efteråret har været og er i gang med at arbejde. Julemarkedsaktiviteterne. Fra grupperne deltog Erik Valgreen, Anne Marie Larsen, Friedel Missmahl og Nils Stæhr. Fundraising gruppen er begyndt at holde møder. Ane Marie Barslev, som er medlem af gruppen, rejser til Peru og vil besøge Inti i marts måned. Erik Valgreen har sammen med Aase oversat Inti s regnskaber fra spansk. Han står som initiativtager til det kommende loppemarked i maj måned. Ridderborgene Det er gået sådan, at alle ridderborge, som Nils Stæhr har fremstillet, er blevet solgt. To til børnehaver og en til private.

6 Håndarbejdsgruppen klædte de riddere, konger og prinsessedukker på, som skulle befolke borgene. Der bliver nu købt træ til flere ridderborge. De kan bestilles hos Else Slagebro. (AH). Store Julegaver til Solens Børn Solens Børn oplevede en markant støe på de julemarkeder, vi var på i nov. og dec. sidste år. Der kom rigtig mange penge ind på Vidarskolen, Michaelskolen og Kristofferskolen s julebasarer. Vi takker fordi vi måe komme og sælge vores ting til fordel for børnene i Cusco. Også Rudersdal Dagcenter skal nævnes i den forbindelse. På Nødebo Kro s julemarked deltog Solens Børn med en bod med ting fra Peru. Vi fik en kontakt med den Internationale skole i Hellerup. Her tog de nogle af vores varer med på deres julestue. Det viste sig, at denne skole har et projekt i Cuzco for faige. Fra skolen kommer der nogle mennesker til Cuzco i marts måned. De vil mødes med Else derovre. Forretningen Creme de la Creme a la Edgar købte varer til jul hos Solens Børn. Aase har solgt fingerdukker. Alle julearrangementerne indbragte tilsammen:., kr. Salget af steiner dukkerne er gået forrygende. Af de dukker, vi fik sendt fra Qewar-projektet i november, er der tilbage. I april måned venter vi endnu en sending. (AH). Kvinde fra projektet med en dukke. (Foto: Else).

7 Oplevelsen af Peru Af Michael Dassa og Lise Højskov Michael Dassa og Lise Højskov er her i foråret på rejse i Peru. De vil tilbringe måneder på Inti, hvor de vil deltage i arbejdet med børnene. Her bringer de os deres første indtryk fra Cusco. Planlægning af rejsen starter for os, Michael og Lise, med at pakke vores ting inden afrejsen mod Peru den. januar. De første to uger skal tilbringes i det faige distrikt af Lima, Villa el Salvador, hvor vi dagligt skal modtage spansk undervisning, mens vi bor hos en peruansk familie, og dermed lige fra starten får den sydamerikanske kultur helt ind under huden. Målet er at nå Cusco sidst i januar, men på vejen gør vi nogle stop for yderligere at lade os betage af dee storslåede land. Oversvømmelserne i Cusco Da vi den. januar ankommer til Cusco, er mødet med den by, som vi har længtes efter at opleve, en blandet fornøjelse. Det har været en lang bustur fra Arequipa, og selvom vi havde forberedt os på, at der pga. regntiden ville møde os en del nedbør, overgår vejrforholdene alligevel vores fantasi. Senere finder vi ud af, at det er der også god grund til, for Cusco-regionen har ikke oplevet et lignende regnfald i år. Vi opdager hurtigt at den regn, som vi fandt en smule uindbydende ved vores ankomst, har forårsaget meget værre resultater end et dryppende tag og kolde fødder. I nyhederne hører vi om de mange turister, som er strandet ved Machu Picchu, og så snart vejret klarer en smule op, er den vedvarende lyd af helikoptere over vores hoved en påmindelse om, hvilke styrker der er sat ind for at hjælpe landets dyrebare turister. Samtidig må vi desværre også bevidne, hvordan der ikke indsæes den samme hjælp til de tusindvise af lokale, som ikke blot har mistet deres hjem, men ydermere deres afgrøder og høst. Regn og en undren over prioriteringen af menneskeliv er dog langt

8 Machu Picchu. (Foto: Panoramio). fra at ødelægge vores indtryk af denne historiske og fantastiske smukke by. Vi har begge store planer og forhåbninger om hvad, vi vil opnå de næste 1 2 måned. Lise fortæller om sin drøm om Peru Lise: Jeg har frem til slutningen af boet og arbejdet i London, men efter år i det engelske opsagde jeg i november mit job i tv-branchen og tilbragte derefter en måned i Danmark med at forberede, hvordan drømmen om Peru bedst muligt kunne udleves. Jeg er velvidende om vigtigheden ved at passe på vores jord og prøver i dagligdagen at viderebringe betydningen heraf ved at reflektere over vores forbrug. Selvom jeg ikke har oplevet Peru før, ved jeg fra rejser til andre sydamerikanske lande, at affald ikke er noget man skal spejde langt efter i bybilledet. Derfor er et af mine hovedformål med tiden i Peru på diverse børneinstitutioner at introducere forskellige metoder til hvad, der kan skabes af affaldsmateriale. Den mest populære genstand er en rigtig fin skuldertaske alene konstrueret af chipsposer. Tasken er farverig og i stærke materialer, som ikke koster en øre og

9 Michael og Lise i Peru. kan findes i enhver Peruansk rendesten. Mit projekt inkluderer også mange andre smukke ting, som kan laves af materialer, som ellers går til spilde, heriblandt vandflasker, dåser, blade, aviser og ikke mindst plastic poser. Målet er at de medvirkende i projektet ved aktivt at være med til at skabe forskellige håndværk fra genbrugsmaterialer, opnår en påskønnelse af affald. Dermed håber jeg også, at projektet opmuntrer de medvirkende og omkredsen til at bruge deres fantasi og selv opdage nye metoder til at genbruge, og ligeledes tager denne tankegang til sig i hverdagen. Michael om baggrunden for at tage til Peru Michael: Min opvækst under faige og vanskelige vilkår i et arbejderkvarter i London har været forudsætningen for senere deltagelse i mange forskellige projekter både inden og udenfor studiet med et særligt fokus på udsae unge med sociale vanskeligheder og komplekse samfundsmæssige betingelser. Efter års uddannelse i pædagogik og deltagelse i flere integrationsprojekter med forskellige Ngo er i Danmark og udlandet tog jeg beslutning om at studere pædagogisk antropologi på DPU, som indeholder måneders feltarbejde. Efter et længerevarende og yderst inspirerende møde med Else Slagebro, som er én af initiativtagerne bag Solens børn, besluede jeg mig for at rejse til et fremmed land eller område langt væk hjemmefra. Udgangspunktet for mit feltarbejde er at fordybe mig i de konflikter og vilkår, underprivilegerede indfødte søger at tackle i deres hverdag. Mit fokus vil koncentrere sig om mobilisering og migration fra landsby til storby, barrierer mellem tradition og modernitet, samt at undersøge

10 hvorvidt en række måder at opdrage og uddanne børn på medvirker til at producere social ulighed i Peru. Jeg har fået tilknytning til Intí og vil samtidig fokusere på, hvordan institutionen er medvirkende til at forme børnene, og hvordan den påvirker deres relationer til familie, venner og det omgivende samfund. Den første måned i Peru Den første måned i Peru har allerede givet os en god indsigt i, hvordan landet, diverse børneinstitutioner og familien organiserer sig. Ingen tvivl hersker der om, at det er langt fra de danske forhold og dagligt bliver vi budt på både skønne og mindre gode overraskelser. De næste tre måneder skal nydes fuldt ud og fyldes med så mange oplevelser som muligt. Vi glæder os til at lære Intí bedre at kende og ikke mindst tilbringe en masse tid sammen med de skønne børn derude. Uden tvivl bliver tiden i Peru en periode i vores liv, som vi aldrig skal glemme og i mange år i fremtiden vil fortælle historier. Hvis du har lyst til at høre mere om vores projekter og oplevelser eller har forslag og kommentarer, vil vi blive rigtig glad for at få en mail: Michael: og Lise: Loppemarked i den lyse maj Den. maj vil solens Børn aolde LOPPEMARKED i gården til adressen JYLLANDSVEJ, Frederiksberg, klokken. Kig efter: Har du nogle lopper for meget, tager vi hellere end gerne imod dem. Vi efterlyser også frivillig hjælp til: - registrering af genstande - aentning - oplagring - markedsføring - og så selvfølgelig hjælp på selve dagen. Hvis du har noget, du kan hjælpe med, så kontakt Erik Valgreen.

11 Solens Børn vil arrangere en bod med vore Peru-varer. Vi vil også sørge for, at man kan købe peruanske lækkerier. Kom og vær med til at lave en festlig dag. Vi støer børnene i Cuzco og morer os på samme tid. Andre arrangementer: Vil være på Dansk Indiansk forenings pinse POW WOW den. maj eller. maj. Hvor det finder sted. er ikke bestemt endnu, men på Dansk Indiansk forenings kalender på Google vil det blive oplyst. Igen i år vil vi deltage i Fair Festival i Fælledparken lørdag den. august kl. og søndag den. august kl.. I september står vi på Kongskilde marked ved Sorø, lørdag / og søndag /. Kongskilde marked Else Slagebro. (Foto: Nils). Og traditionen tro tager vi til Gilleleje og holder foredrag på rekonvalecenthjemmet Lysglimt tirsdag / og torsdag /. Lysglimt.

12 Fra Elses rejsebreve I dee øjeblik, hvor bladet forberedes til udgivelse, er Else i Peru. Hun er travlt optaget af at få de aftaler i hus, som er forudsætningen for at kunne gennemføre et seminarium for lærerne knyet til Inti og iværksæe et kvarter-løft i bydelen Dignidad Nacional. Hun har derfor ikke haft tid til at skrive til bladet. Vi bringer her nogle klip fra rejsebrevene, hvor hun fortæller om rejsen med bus fra Lima til Cusco. Brevene kan ses i fuld længde på (NS). Fra rejsedagene I dag har været en begivenhedsrig dag, som jeg har tilbragt både til vands, til lands og i luften: Jeg var på sejltur til Islas Ballestas, nogle øer med enorme mængder af fugle: suler, pingviner, måger, skarve, pelikaner. De står helt tæt på klipperne og producerer store mængder guano, gødning, der stadig indsamlet et par måneder om året. Der var også søløver og delfiner. Man kan ikke gå i land, men sejler helt tæt på. Fed, fed oplevelse. Islas Ballestas. (Foto: Panoramio). Jeg tog med bus videre til Nazca. Da jeg steg af bussen slog mindst grader mig i møde sådan føltes det i det mindste. Heldigvis skulle jeg straks videre til lufthavnen for at se de berømte Nazcalinjer fra en lille flyvemaskine, hvor vi var passagerer. Jeg så 'kolibrien', 'aben', 'astronauten' og alle de figurer, der er 'indgraveret' i en stor ørkenslee.

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag

Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag Solens Børn Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: aajo40@gmail.com

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere